Kaj kaejo njegova dela in predvsem nedela, ki bi jih moral opraviti, da bi dokazal to, za kar se prodaja. Da je opozicija udbomafiji, katera je stalno predmet njegovih govoranc. Nikoli pa ni predlagal narodu tega, kar so naredili skoraj v vseh post komunisti?nih dravah, ki jim gre danes vse bolje, saj so razgradili komunisti?ne monopole, omreja, klike in kodljive zdrube. To se naredi lahko samo z zakonom, ki ga narod sprejme preko zastopnikov v DZ ali neposredno na referendumu. (Vsaki izgovori kako ni mogel, kako ni imel ve?ine, kako je bil preglasovan so izviti iz trte, dejstvo, je da konkretnega predloga nikoli ni dal, niti ni podprl predlogov, ki jih predlagamo drugi za Osvoboditev, O?i?enje in Preporod.)

Ivan Janez Jana je prera?unano za celotno obdobje od leta 1990 sedel polovico ?asa v takih ali druga?nih foteljih izvrilne veje oblasti, torej v razli?nih t.i. pomladanskih ali pa komunisti?nih vladah. Nikoli ni bilo konkretnega predloga z njegove strani narodu, naj izvede t.i. LUSTRACIJO ali pa? kar je bolj pravilen izraz, odpravo komunisti?nih privilegijev, ki jih e danes neprivilegirani ljudje v tej dravi pla?ujemo.

POGLEJMO, ZAKAJ IN KAKO JE MOGO?E, DA SE O TEM VES ?AS SAMO GOVORI, NIKOLI PA SE NE PREDLAGA NI?ESAR, KAR BI VSAKA ZDRAVA IN NEOBREMENJENA OPOZICIJA PARTIJI NAREDILA.
"Ko je Boidar Spasi??

Boidar Boa Spasic, rodio se 6.januara 1949. godine u ?a?ku. Porodica se odmah preselila u Beograd tako da je srednju kolu i Pravni fakultet zavrio u Beogradu.

Po diplomiranju zaposlio se u Privrednoj komori Jugoslavije a nakon toga u Institutu za medjunarodni radni?ki pokret. Godine 1979 zaposlio se u Slubi dravne bezbednosti SFRJ gde je radio svo vreme u upravi za borbu protiv teroristi?kih ustakih i iptarskih bandi.

(Se opor?amo, ker ni prevoda a upamo, da je mono razumeti kdo je gospod, ki je odgovoril na nae vpraanje kaj ve o Ivanu Janezu Jani, kot agentu UDBE)


Po ivljenjepisu sode?, ki ga je zapisal sam Ivan Janez Jana, bi rekli, da trditev gospoda Spasi?a dri.

Bav?ar in Jana na kongresu ZSMS (Zveza socialisti?ne mladine Slovenije) leta 1982

Leta 1982 se je zaposlil na Republikem sekretariatu za ljudsko obrambo, kasneje pa je postal svetovalec na sekretariatu Izvrnega sveta skup?ine Socialisti?ne republike Slovenije. O?itno je Ivan Janez Jana ves ?as bil zvest in predan ?lan ZSMS, ZKS in drugih partijskih organizacij v SRS. To dokazujejo e nekateri drugi dokumenti.


UDBOVSKA AFERA JBTZ ODSKO?NA DESKA ZA PRIDOBITEV VISOKIH POLOAJEV IVANA JANEZA JANE IN DRUGIH PARTIJSKIH POVZPETNIKOV - KOMSOMOLCEV (Podmladka partije)

Pisalo se je leto 1988, v Evropi so se e dogajale velike spremembe, padal je Berlinski zid, v domala vseh post komunisti?nih dravah je bilo ?utiti pomlad. Tudi v Sloveniji je bilo spri?o nemogo?ih gospodarskih razmer, vse ve?ji hiperinflaciji in kaoti?nem splonem stanju mo? vsak dan pri?akovati, da bo po?ilo. To se je zgodilo, ko je slovenska UDBA dobila od zvezne UDBE iz Beograda opozorila, da imamo v Sloveniji kontrarevolucijo. Za?ele so se mnoi?ne preiskave pri raznih ljudeh, da bi nali akterje tega letaka, ki je objavljen v nadaljevanju:

Iz knjige OPS - Gibanje novega tiso?letja - Druga?na politika, amgistra Janeza ?eka, ki jo je izdal v samozalobi leta 1998. Ste sliali kdaj o tej knjigi v medijih? Niste, avtor pa je bil v za?etku leta 1999 umorjen na marni gori, a prikazano je bilo, da je naredil samomor.

UDBA je mrzli?no iskala ta dokument tudi pri Ivanu Janezu Jani, nali pa so vojaki dokument, zaradi katerega bi lahko bil e v tako totalitarni dravi aretiran samo tisti, ki ga je ukradel iz arzenala vojske, in ne tisti, ki so ga imeli pri sebi. Teoreti?no bi lahko tak vojaki dokument imelo na tiso?e dravljanov in zagotovo ne bi organi zaprli tiso?e ljudi, pri katerih bi nali vojaki dokument. Torej vojaki dokument je bil zgolj izgovor, da so priprli ?etverico, ko so najbr s tem hoteli dokazati zvezni UDBI, da so prijeli akterje kontrarevolucije, ki je izhajala iz tega dokumenta.

Ivana Janeza Jano in ostale tri je UDBA aretirala in zgodil se je narod na Roki ulici v Ljubljani, afera pa je dobila slubeni naziv Afera JBTZ (Afera Jana, Bortner, Tasi? in Zavrl). Povod za vstajo naroda je bil sproen v trenutku, ko so mediji za?eli razglaati in poudarjati, da bodo Jani in ostalim aretiranim sodili v tujem - srbskem jeziku. Nekdo je moral zelo dobro vedeti, da nikoli ne gre narod na ulice in trge v proteste zaradi vzrokov, vedno se zgodi za vstajo nekaken povod. Napoved sojenja v tujem jeziku je bil ta klju?en povod.

Jana na zaslianju v priporu na Roki nasmejan in s sladoledom v roki

Toda pozor, ne pozabite, da smo takrat iveli v totalitarizmu in bi lahko organi zlahka s silo policije in vojske razgnali protestnike, ki so na Roko sicer hodili na mirne demonstracije. Vedite, da bi se sila tudi zgodila, ?e ne bi imeli vsega pod kontrolo. Takoj so formirali Odbor za ?lovekove pravice in za vodenje namestili udbovca Igorja Bav?arja, kolega "antikomunista in antiudbovca" Ivana Janeza Jane. Odbor za ?lovekove pravice je pridobil v tirinajstih dneh 100 tiso? ?lanov. Formirali so razli?ne tematske forume, postavili na vrh njih svoje ljudi, da so odganjali sproti vse kar je hotelo korenite pozitivne spremembe.


Ta mo izhaja iz udbovske druine, sam pa je za?el delati za UDBO takoj po tem, ko so ga zasa?ili v oli za mili?nike v Tacnu, kamor je hodil, kot dijak te ole, ko je po pri?evanjih poznavalcev preprodajal pitole.

Kako vam gre skupaj, da je udbovec od glave do pete reeval iz pripora priprtega Ivana Janeza Jano, s katerim sta kasneje zasedla prestina stol?ka? Oba sta postala najprej sekretarja za notranje zadeve in obrambo, kasneje pa ministra teh dveh represivnih resorjev, ki sta v o?itno dogovorjeni vojni za Slovenijo odigrala klju?no vlogo. Poteno pla?ilo oziroma nagrada za odli?no izpeljano prevaro navideznih sprememb. Iz ve? virov pridobljeni podatki (tudi iz knjige Rotarja "Padle maske") pravijo, da ju je kadroval nih?e drug kot visok ?lan udbe Niko Kav?i?, vodja vzporedne udbovske ekonomije za Slovenijo ter o?e Ljubljanske banke in vodja finan?nega sektorja udbe tako reko? do leta 2011, ko je kon?al svojo ivljenjsko pot.

Ko to vemo, je laje razumeti, zakaj Ivan Janez Jana leta 2004, ko so ga namestili na sede predsednika vlade RS, na povodcu ni posegel v srce napajanja udbovsko mafijske zveri, ki ga ima v bankah, zavarovalnicah in energijskih podjetjih. Leta 2011 je Ivan Janez Jana v kamere izdahnil, da ves ?as njegovega predsednikovanja na mestu predsednika vlade ni vedel, kaj se je dogajalo v bankah. Pravilno bi bilo povedati, da ni smel vedeti, kaj se dogaja v bankah, kljub temu, da se je ta ?as 2004 - 2008 iz teh bank podelilo najve? tajkunskih in drugih kreditov za propadle projekte brez ustreznih zavarovanj ali pa teh sploh ni bilo.

Preberite hvalospeve v medijskem trobilu DELO s klikom na njegovo fotografijo in ne pozabite na povezavo med njim, Bav?arjem ter Jano, ki je tukaj opisana. ?igav kader sta bila torej prijatelja Bav?ar in Jana?

Zelo logi?no je tudi, da so, ko se je izpel LDS, dolo?ili za vodenje Vlade leta 2004 postaviti novega ZSMS povzpetnika, komsomolca Ivana Janeza Jano. Spomnite se, da je na volitvah zmagal brez kaknega velikega boja, sestavil vlado in vladal na povodcu polna tiri leta. Seveda pa je takoj, ko je prevzel, za?el govoriti, kako je treba poudarjati stvari, ki nas zdruujejo, povezujejo in ne o stvareh, ki nas razdvajajo. O razgradnji udbovsko-komunisti?nih monopolov ni bilo niti besedice, kaj ele dejanj, ki bi to naredila.

Ko je 2011 odel v ve?na lovi?a Janev boter Niko Kav?i?, eden najpomembnejih udbovcev, se je Ivan Janez Jana precenil in je hotel pose?i tja, kamor je vsakemu name?encu na predsednikem stol?ku STROGO PREPOVEDANO pose?i. V banke in podjetja v dravni lasti. Zato je za?elo padati z vseh koncev po njem, kar ni teko narediti, ?e imajo za ?loveka obremenilne dokaze. Sproili so ulico, ki ga je ruila s protesti in druge dravne institucije na povodcu mafije. KPK je zadala odlo?ilni udarec, ko ga je vpraala, od kje mu 200 tiso? evrov premoenja.

Name?enki udbo-mafije Alenki Bratuek na kraj pameti ne pride, da bi zares prevzela krmilo predsednice vlade in bi naredila, kar bi moral narediti vsak neodvisen in poten predsednik. Seveda tega do sedaj ni storil nih?e, ker so bili vsi lutke udbomafijske zdrube, ki nam kroji usodo vsakdana e od leta 1945. Leta 1988 do leta 1992 so se zgolj prerazporedili in prestrukturirali na nove pogoje vladanja, ko je bilo treba stopiti v skrito ozadje. Naj ne bo pomete, Jana ni elel pose?i v banke in e kam drugam, ker bi hotel dobro narodu, ampak je hotel o?itno prevzeti vlogo svojega botra oziroma svojega mentorja ali u?itelja. Napaka, so e drugi, ki jim je ta vloga pripadla po smrti Kav?i?a, ker je UDBA e vedno povsem jasno hierarhi?no urejena. Je vpraanje, kdo je nadomestil Nika Kav?i?a na mestu, ki mu je pripadal do smrti.

Za zanimivost naj spomnimo, kaj je Janeva SDS zapisala v svoji resoluciji leta 1999, kar se ti?e privatizacije dravnih bank. To zares zanimivo resolucijo si, prosimo, preberite, ko v njej najdete tudi zapis o odnosu do totalitarne preteklosti in zahtevo za odpravo dedi?ine totalitarnega reima. Besede, besede, besede, ko gre pri tem ?vekanju za zelo mo?no pomanjkanje dejanj. Po njih dejanjih jih boste prepoznali. Resolucijo iz 8. maja 1999 doseete s klikom TUKAJ.

?e malce pomislimo s svojimi mogani in zloimo mozaik, potem je povsem jasno, da si je udbo-partija leta 1990 postavila navidezno opozicijo v podobi novih obrazov in zasluneev za navidezne demokrati?ne spremembe, ko so nekateri naivno mislili, da se bodo korenite spremembe iz totalitarizma zgodile kar same po sebi. Za mnoge je demokracija za?ela delovati, ko so sami dobili fotelj pri oblastnikem koritu. Na primer udbovec Peterle, prvi predsednik "demokrati?ne vlade" in njemu podobni "novi" obrazi, ki soli velike demokrati?ne spremembe, iz katerih se je rodila demokratura in raub pekulativni kapitalizem.

Boste morda zdaj bolje razumeli kako je urejena hierarhija, ki je tukaj za tiste, ki ne morejo razumeti celo narisano.

upm struktura slo.jpg - 106.90 Kb

Seveda so odgovorna mesta na t.i. desni lahko zasedali samo kompromitirani in taki, ki bi si s predlogom LUSTRACIJE, ki je bila in je edino orodje naroda, da bi se razvila demokracija, sami sebi odrezali vejo, na katero se se usedli in so na njej e danes.


Vpraajte se, zakaj stranke, ki jih v svoji nedavni resoluciji(december 2013)podpira najve?ja ljudska stranka v EU parlamentu no?ejo ni? sliati o navodilu iz 5. to?ke omenjene resolucije o Sloveniji, ki pravi v dveh to?kah tole:

"4. EPP v celoti podpira svojo ?lanico Slovensko demokratsko stranko (SDS), ki je glavni igralec v slovenski politiki, kot tudi Novo Slovenijo kr?anske demokrate (NSi) in Slovensko ljudsko stranko (SLS)."

5. EPP poudarja potrebo po nepristranskem in neodvisnem sodstvu v vseh dravah EU. V tem kontekstu pozivamo na sprejem striktnih lustracijskih zakonov v vseh dravah EU, ki tega e niso storile, kakor tudi na transparentnost in javno preglednost pri procesu implementacije taknih zakonov."


Vpraajte se, zakaj Ivan Janez Jana ne podpre Zakona OPS, ki je skalpel naroda, da izree rakasto tvorbo in je povsem usklajen z Resolucijo Sveta Evrope 1096 ter lansko Resolucijo za Slovenijo najve?je politi?ne skupine v EU parlamentu (EPP) Evropske ljudske stranke? Ampak verjemite, to je klju? do prepotrebnih korenitih pozitivnih drubenih in politi?nih sprememb. To je zgolj poprava napake iz leta 1990, ko tega koraka Slovenija ni naredila in so udbokomunisti lahko zato uzurpirali oblast.

IVAN JANEZ JANA VE?NA RTEV, S KATERO SE IDENTIFICIRAJO MNOGE POSAMEZNICE IN MNOGI POSAMEZNIKI, KI SE IMAJO TUDI SAMI ZA RTVE.

O?itki o ilegalni trgovini z orojem, ki nikoli ni dobila sodnega epiloga. Razlog je samo eden in je pojasnjen na tem plakatu. Vpraati pa se morate, kaken nadzor smo ves ?as pla?evali, da ni bil zmoen na zatono klop, kljub vsem dokazom in pri?am, pripeljati vse akterje nedovoljene trgovine z orojem.

arozarji.jpg - 181.30 Kb

Afera Patria in namerno skrpucalo - obtoni predlog (na neugotovljenem ?asu, ob neugotovljenem ?asu, na neugotovljen komunikacijski na?in) toilke, ki je ena udbovca, se vle?e e sedem let. Na koncu, ?e bo tako kazalo in se bodo tako dogovorili, bo Ivan Janez Jana rehabilitiran in bo znova predstavljen kot veliki junak. Vseskozi rabijo drug drugega, da mobilizirajo volivke in volivce, ki sploh e hodijo na volitve. Moen pa je e kak drug scenarij, ki bo sproduciral nasilje na ulicah in trgih. Zato ne nasedajte in si preberite, prosimo, ta ZAPIS.

T.i. levi gredo na volitve, da volijo proti Jani, desni pa za to, da podpirajo svojo ve?no rtev in so proti levim. 60% volivk in volivcev so paralizirali ravno s tem, ko so afere in aferice brez epiloga priskutile ljudem vse, kar se ti?e slovenske politike. Mnogi vedo, da ni reitev leve dol, Janeve gor ali obratno, kar se nam dogaja e 23 let, temve? je skrajni ?as levim in desnim akterjem onemogo?iti, da e naprej delijo, kregajo, razdirajo in omogo?ajo vladanje stricem iz ozadja.

Smo natan?no napovedali, kdo bo sestavil vlado 2011, ko je volitve dobila sicer Jankovi?eva instant Pozitivna Slovenija, kar je mono samo v Sloveniji. Lahko preberete TUKAJ

In e za konec:

JAVNA VPRAANJA IVANU JANEZU JANI, na katera naj odgovori, na katera si boste odgovorili tudi vi, ?e bo mol?al.

1. Kdaj ste podpisali pristopnico za delo zlo?inski politi?ni policiji Zveze komunistov UDBI?

2. Ali ste delali za zvezno UDBO - SDV ali KOS (Kontra obve?evalna tajna sluba JA) in Tajno nemko obve?evalno slubo BND in kdaj so vas znova?ili vanje?

3. Ali je res, da je va o?e pobegnil pred smrtjo v Ko?evskem Rogu iz brezna, kjer so pobijali domobrance, in kako je mogo?e, da ste kljub temu sodelovali s krvniki svojega o?eta tako, da ste delovali v vseh mogo?ih partijskih organizacijah in ste jih tudi vodili?

Se vam ne zdi ?udno, da se ta dva ?loveka, ki sta ves ?as usodno delila Slovenijo, nista nikoli sre?ala na kakni okrogli mizi, da bi ju novinarji izpraali zakaj to po?neta? Deli in vladaj je njihov na?rt, ki jim je v popolnosti uspel.

4.Kako je mogo?e, da ste kljub vedenju, kaken teror so zganjali udbokomunisti nad slovenskim narodom, ko so pri pohodu na totalitarno oblast umorili in pregnali preko 100.000 naih ljudi, vseskozi z njimi sodelovali, sklepali z njimi kravje kup?ije in gnile kompromise, ter sedeli z njimi v isti vladi naprimer LDS-ovi, udbovca Drnovka e leta 1993?


5. Zakaj niste nikoli slovenskemu narodu predlagali zares edino mono reitev za razgradnjo udbo-komunisti?nih monopolov in za pretrganje udbo-komunisti?nih omreij, LUSTRACIJO, kar so naredile domala vse post komunisti?ne drave, ki so danes ?lanice EU in jim gre vse bolje?


6. Ali ste vedeli, da vas je iz pripora na Roki reeval ?lovek, ki je bil nesporno sodelavec UDBE in je zanjo delal, poleg tega pa je bil vsaj takrat va dober prijatelj, Igor Bav?ar?


7. Ste kdaj sliali za stara slovenska reka, da iste vrste pti?i skup letijo ali pa da gliha vkup triha?


8. Zakaj niste in ne upotevate Resolucije 1096 Sveta Evrope in najnoveje Resolucije Evropske ljudske stranke EPP, ki vas usmerja k izvedbi lustracijske zakonodaje in zakaj ne podprete Zakona OPS, ki je v Dravnem zboru blokiran od 28. aprila 2011, blokiran je od vloitve dveh civilnih organizacij tudi medijsko?


9. Ali se zavedate, da ste skupaj s gospodom Peterletom in e nekaterimi drugimi navideznimi opozicionarji udbopartiji glavni odgovorni, da leta 1990 niti kasneje nismo izvedli LUSTRACIJE, kar se vse bolj kae kot klju?na anomalija, zaradi katere tranzicija v Sloveniji ni uspela, Slovenija pa je izropana, prezadolena, gospodarsko ter socialno uni?ena, da o moralnem stanju slovenskega naroda niti ne govorimo?


10. Zakaj po tolikih porazih na volitvah niste, kot veliki demokrat, zmoni prepustiti vodenja stranke SDS novemu vodstvu, ki bi stranko demokratiziralo in bi naredilo prave korake za razgradnjo komunisti?nih monopolov in omreij, o katerih vi zgolj govorite, e odkar ste stopili na politi?ni parket leta 1988 s zreirano afero JBTZ???


Za odgovore se vnaprej najlepe zahvaljujemo. Morebiten va molk bo podal zadovoljive odgovore na vsa naa vpraanja.

Z UNI?EVALCI IN VELEIZDAJALCI SLOVENSKEGA NARODA NI KRAVJIH KUP?IJ IN NI GNILIH KOMPROMISOV. JE SKRAJNI ?AS, DA JIH Z ZAKONOM OPS POSTAVIMO NA MESTA, KI JIM PRIPADAJO. V ZAPORE, NA ZAVODE ZA ZAPOSLOVANJE, DA BODO ZA?ELI DELATI, KAR ZNAJO, IN NA SMETI?E ZGODOVINE Z NJIHOVO IDEOLOGIJO VRED!

(S klikom na plakat pridete do ljudske pobude, ki jo na dnu podpiete, da vstopite v KOALICIJO DOBRIH LJUDI, ki se zavedamo, da zlo vedno zmaga tam, kjer dobri ljudje ne ukrepajo)


Ekipa OPS

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije!
 

Komentarjev 

 
#50 условия бонуса 1xbet 04:18 05-07-2022
Football is the most popular disciplineon the planet. Demand massive.
Hundreds of millions of fans watch matches of favorite teams.
Demand growing constantly.

Of course for this discipline you can make bets in a bookmaker's office.

Quickly tell history of football.

Development of discipline

Football originated in antiquity. Games with a ball in demand among inhabitants of different
countries. They were applied in:
• Asian countries;
• Sparta;
• Ancient Rome.
Inhabitants of Italy improved discipline. In the 16th century
they created the game "Calcio". With the development of trade relations, it came to the United Kingdom.

Love in discipline formed instantly. By Popularity "Calcio" beaten cricket.


First rules

Popularity public appeared not by chance. Game captivated with its
dynamics. Passion on the court were serious.
Such a scenario allowed rules of football:
1. 2 teams.
2. 25 people each.
3. 15 forwards.
4. Right to fight.
Inhabitants of Foggy Albion made their rules. At first discipline
wasn't standardized. In some places allowed to throw projectile
with hands, in others it was forbidden.
The first attempt to unification was made in 1846.

Conditions demanded momentary response. Representatives from several
colleges entered the field on the field during the competition. Each player worked
in accordance with acceptedrules. Outcome did not inspire positive development of events.
However, athletes were create a single regulations.
Starting standardization became positive. Attention public intensified.
As a result in Great Britain formed the first specialized
club. Roster renamed "Sheffield". It happened in 1857.


In 1863 appeared The Football Association of England.
Organization immediately adopted a standard code of rules of football.


Phased improvement

Gradually discipline developed. Created conditions for the stadium.
Standardized dimensions of the gate.
Significant time became 1871. Then originated the FA Cup.

Championship - oldest in the class.
1891 - time appearances in discipline kick from 11 meters.
However, from current this strike is. Now shoot penalties from fixed spot.
Earlier moment was done from the line.
Game improved. Love grew. According to the results
in the 1880s, the number of teams exceeded 100 pieces. Among the public began arise
rumors. Some athletes felt that certain teams pay members salary.

In those days sports could be only amateur. As a
result norms changed. They introduced a clause prohibiting players have a salary.

Started wave denunciations. Lineups accused
each other. Some clubs left the league. After time requirement postponed.International development

Development of trade relations accelerated penetration of football to Europe.
As a result sport became regulated at the supranational level.
FIFA originated in 1904. At first association included 7 countries.

Unified norms clothing did not exist. Players was required to wear:
• hat or top hat;
• shoes;
• long stockings;
• pants.

Standard entered later. For the first time footballers played without numbers.
They arose only in 1939.
Starting international championship took place at the beginning of the last century.
Discipline included to the Olympiad. Participated total England,
France, Belgium.
Football flourished in the 1950. In the world started playing
high class stars.
Citat
 
 
#49 1win скачать 01:43 05-07-2022
Football is the most popular gameon the planet. Interest massive.
Hundreds of millions of fans watch games of favorite teams.
Attention rising planned.

Of course for this discipline you can make a bet at bookmakers.
Shortly tell history of football.

Development of discipline

Football appeared several centuries BC. Disciplines with a ball in demand among citizens of
many states. They were applied in:
• Ancient China;
• Ancient Greece;
• on the Apennines.
Italians improved sport. In the 16th century they introduced to the world the game "Calcio".

With the development of trade, it came to the United Kingdom.
Love in discipline formed instantly. By Popularity "Calcio" surpassed cricket.


First rules

Interest among viewers appeared naturally. Discipline impressed
with its dynamics. Passion on the court occurred significant.
This permitted rules of football:
1. 2 teams.
2. 25 people each.
3. 15 offensive players.
4. Right to fight.
English made their rules. At first game wasn't standardized.
In some places allowed to throw ball with hands,
in others forbidden.
The Starting attempt to unification was made in 1846. Conditions demanded
momentary response. players from several colleges entered the field on the field as part of the tournament.
Each athlete worked in accordance with acceptedrules.
Outcome did not inspire optimism. However, players managed to create a common set of rules.

First standardization turned out positive. Attention public intensified.
As a result in Great Britain formed the first special club.

Team named "Sheffield". It happened in 1857.

After 6 years appeared The Football Association of England.
It quickly adopted a single code of norms games.

Phased improvement

Gradually discipline developed. Created requirements for the
stadium. Approved dimensions of the gate.
Significant time became 1871. Then appeared the FA Cup.
Tournament - oldest in the world.
1891 - year appearances in football kick from 11 meters.
However, from modern this standard different. Now shoot penalties from point.
Earlier penetration was done from the line.
Discipline improved. Love grew. As a result in the 1880s, the
number of teams exceeded 100 pieces. Among the public began arise speculations.
Many players felt that a number of rosters give players salary.
In those days disciplines could be exclusively amateur. According to
the results rules changed. They added a clause prohibiting players
have a salary.
Began wave slander. Teams wrote accusations against each other.

Some clubs left the league. After time requirement postponed.


International development

Development of trade relations increased penetration of
football to other countries. Following the results game started regulated
at the supranational level. FIFA appeared in 1904. At first association consisted of 7 countries.

Unified requirements on equipment did not exist.
Football Players was required to wear:
• hat or top hat;
• shoes;
• elongated stockings;
• pants.

Standard entered later. For the first time athletes played
without license plates. They appeared only in 1939.
Starting international championship held at the beginning of the last
century. Discipline added to the Olympiad. Participated only England, France, Belgium.

The heyday of the sport occurred in the 1950. On the planet started playing high class stars.
Citat
 
 
#48 web page 14:13 04-07-2022
Hi, yes this post is in fact nice and I have learnewd lot of tings from
iit on the topic oof blogging. thanks.
web
page: https://aapanobadi.com/2022/07/01/nicole-briscoe-clear-meriting-2022-salary-age-height-bio-family-career-n57/
Citat
 
 
#47 мелбет приложение 11:59 04-07-2022
Football is the most famous disciplineon the planet.
Demand huge. Millions of people watch matches of idols.
Attention growing planned.

Of course for this discipline can make a bet in a bookmaker's office.

Shortly tell development of football.

Development of game

Football originated several centuries BC.
Disciplines with a ball in demand among citizens of many countries.
They were used in:
• Ancient China;
• Ancient Greece;
• Ancient Rome.
Inhabitants of Italy developed discipline. In the 16th century they introduced to the world the game "Calcio".
With the growth trade, it came to the United Kingdom. Love in discipline formed
instantly. By Popularity "Calcio" beaten cricket.

Severe discipline

Interest among viewers appeared not by chance. Game impressed with its dynamics.
Passion on the field were serious. This permitted rules of football:
1. 2 teams.
2. 25 people each.
3. 15 offensive players.
4. Right to fistfights.
English made their rules. At first discipline wasn't standardized.
In some places allowed to throw projectile with hands,
in others forbidden.
The first attempt to unification occurred in 1846.
Cases wanted immediate response. Representatives from several colleges entered the field on the field during the competition. Each player acted in accordance
with known to himrules. Result did not inspire optimism.

However, players were create a common set of rules.

Starting standardization became positive. Attention viewers intensified.
As a result in Great Britain there was the first special club.
Team named "Sheffield". It happened in 1857.
In 1863 formed The Football Association of England. It immediately adopted a standard
set of rules of football.

Phased improvement

Gradually the game developed. Created conditions for the stadium.
Standardized dimensions of the gate.
Significant time became 1871. Then originated the FA Cup.
Tournament - oldest in the class.
1891 - year appearances in football kick from 11 meters.

However, from current specified strike is. Now shoot penalties from fixed spot.
Earlier penetration was done from the line.
Discipline improved. Interest grew. As a result in the 1880s, the number of teams passed over a hundred.
In society began arise rumors. Some players felt that certain teams give players salary.

In those days sports could be only amateur.
As a result norms changed. They introduced a clause prohibiting players have a salary.

Started sequence denunciations. Teams accused each other.
Some clubs left the championship. After time norm
postponed.

International development

Development of trade relations accelerated penetration of
football to Europe. As a result sport started regulated
at the supranational level. FIFA appeared in 1904. At first organization consisted of 7
countries.
Unified norms clothing did not exist. Players required to
wear:
• hat or top hat;
• boots;
• elongated stockings;
• pants.

Normal entered later. Initially footballers played without license plates.

Notation appeared only in 1939.
First international tournament held in 1900. Football included to
the Olympic Games. Participated only 3 teams.
The heyday of the sport occurred in the middle of the last century.

On the planet started playing high class stars.
Citat
 
 
#46 1win зеркало сейчас 11:14 03-07-2022
Football is the most popular disciplineon the planet. Demand huge.

Millions of people follow games of idols. Attention rising planned.


Of course for this discipline you can make a bet in a bookmaker's
office. Shortly tell development of football.

Development of discipline

Football appeared in antiquity. Games with a ball were popular among inhabitants of different states.
They were applied in:
• Ancient China;
• Sparta;
• on the Apennines.
Italians improved discipline. In the 16th century they created the game
"Calcio". With the development of trade relations, it came to England.
Love in discipline formed instantly. By Level of Interest "Calcio" beaten cricket.


First rules

Interest among viewers appeared not by chance. Game captivated with its dynamics.
Battles on the field occurred significant. Such a scenario permitted norms of football:

1. 2 teams.
2. 25 people each.
3. 15 forwards.
4. Right to fight.
Inhabitants of Foggy Albion created own norms.
At first discipline wasn't standardized. In some places allowed to throw ball with hands, in others it was forbidden.
The first attempt to unification was made in 1846.
Cases wanted momentary response. players from
different colleges entered the field on the field during the competition. Each player worked in accordance with acceptedrules.
Result did not inspire positive development
of events. However, athletes managed to fix a common regulations.

Starting unification became positive. Attention viewers intensified.
According to the results in Great Britain formed the first special club.
Team renamed "Sheffield". It happened in 1857.
After 6 years appeared The Football Association of England.
Organization immediately created a single set of norms of football.Modern outline

Gradually the game improved. Created conditions for the stadium.
Standardized dimensions of the gate.
Significant time is 1871. Then originated the FA Cup.
Tournament - oldest in the world.
1891 - year appearances in football kick from 11 meters.
However, from current this strike different. Today shoot penalties from fixed spot.
Earlier moment was done from the line.
Game evolved. Love grew. As a result in the 1880s, the number of
teams passed over a hundred. Among the public began to arise rumors.
Many athletes felt that a number of rosters
pay members incentives. In those days sports could be exclusively amateur.

According to the results norms changed. They introduced a clause prohibiting
players to receive remuneration.
Started wave slander. Lineups wrote accusations against each
other. Some clubs left the league. Later norm cancelled.


Football in other countries of the world

Growth of trade accelerated penetration of football to other countries.

Following the results sport became regulated at the international level.
FIFA originated in 1904. At the start organization included 7 countries.

Standard norms clothing was. Players required to wear:
• hat or top hat;
• boots;
• elongated stockings;
• pants.

Standard entered later. For the first time athletes
played without numbers. They arose only in 1939.
First international championship held in 1900. Discipline included
to the Olympic Games. Participated total 3 teams.
The heyday of the sport occurred in the middle of the last century.
On the planet started playing high class stars.
Citat
 
 
#45 site 21:09 27-06-2022
Simply desire to say your article is as astounding.The clarity
in your publish is just nice and that i can think you're knowledgeable
in this subject. Fine wwith your permission let me to grasp your feed to kee up to date with approaching post.
Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work.

site: https://folkloresque.net/community/profile/aisha91y0818268/
Citat
 
 
#44 website 17:22 24-06-2022
constantly i used tto read smaller articles or reviews that
also clear their motive, and that is also happening with this artricle which I am reading here.


website: http://camillacastro.us/forums/viewtopic.php?id=285796
Citat
 
 
#43 homepage 14:17 22-06-2022
Hi, i think that i saw yyou visited my website thus i came to “return the favor”.I
am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some
of your ideas!!
homepage: https://thenegativepress.com/forum/profile/claudiohershber/
Citat
 
 
#42 homepage 19:27 21-06-2022
Hi friends, pleasant piiece of writing and pleasant
arguments commented here, I am actually enjoying
bby these.
homepage: http://google-pluft.us/forums/viewtopic.php?id=280250
Citat
 
 
#41 1хбет демо счет 14:53 21-06-2022
1XBET – одна из наиболее востребованных в РФ
букмекерских контор по ставкам на спорт.


Сервис функционирует по лицензии Curacao
в online-режиме.

Компания, работающая с 2007 года, обслуживает больше
четырехсот тыс. клиентов.


На сегодня БК 1xbet http://vzmorie.com/bitrix/rk.php?goto=http://aguila.uasnet.mx/horde/util/go.php%3Furl=http://www.jfva.org/kaigi2017/yybbs/yybbs.cgi%3Flist=thread в числе
мировых лидеров по спортивным ставкам.


Это можно назвать как показатель доверительности армии клиентов, которые выбрали именно данную БК.


Теперь надо понять особенности нахождения на online сервисе.Порядок регистрации

Делать ставки имеет право зарегистрирован ный пользователь
(беттер).

Есть различные способы подготовки профиля:

1. через соцсети, потребуется лишь выбрать соответствующий вариант;
2. по э-мейл вне зависимости от платформы;
3. по номеру сотового телефона,
на который придет сообщение.


Пользователям https://api.bam-x.com/api/v1/clickmate/?exclusive=1&publisher_slug=future&article_name=ac-d-b-212&u1=UUacUdUbU212YYw&url=https%3A%2F%2F6235.xg4ken.com%2Fmedia%2Fredir.php%3Fprof%3D408%26camp%3D769%26affcode%3Dkw39014%26k_inner_url_encoded%3D1%26cid%3Dnull%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww5f.biglobe.ne.jp%2F%7Ehokuto_hinata_itou_obi%2FLapin%2Fyybbs%2Fyybbs.cgi в
личный кабинет становится
доступным сразу по окончании регистрации.


Беттер может делать ставки на разные события из мира
спорта, участвовать в акциях и бонусах, осуществлять вывод денег и т.д.


Вам понравится не просто следить за игрой выбранного состава игроков, но и при
желании получать немалые суммы денег.


Для этого надо лишь выбрать событие, которое пришлось
по вкусу.

Итак, по окончании регистрации разрешается пользоваться множеством возможностей основного сайта, которые
предусмотрели разработчики.Виды ставок конторы 1хбет 1хбет демо
счет: http://.ne.jp/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi?list=thread

1Хбет в отличие от других БК
предоставляет двенадцать типов сделок.Одиночная ставка (ординар, одиночник) – сделка
на отдельный итог спортивного мероприятия.


Выигрыш насчитывается умножением десятичного коэффициента на сумму пари.То есть сложностей особых
нет, если выбирать этот вид прогноза.


Экспресс – прогноз одновременно на 2 и
больше исходов, которые анонсируются.


Экспресс «Стайер» отличается особенностью:
результаты и мероприятия можно дописывать в течение двух месяцев.


Антиэкспресс включает несколько исходов, противоположный экспрессу по
способу начисления выигрыша.

Этот тип прогноза признают как со
стажем игроки, так и новички.


Система – сделка на полную комбинацию экспрессов конкретной размерности из выбранного количества
мероприятий.

Цепочка – комплект одинарных прогнозов.


По доверительной ставке можно получить часть денег, находящихся в истории.


Это достаточно интересное предложение, которое могут выбрать
зарегистрирован ные пользователи.


Прогноз по купону определяет комбинацию
из цифр и букв для оформления запроса.


Этим способом удобно сделать ставку без внесения
денег на депозит.

Лаки оказывается сочетанием ординаров и абсолютно всех экспрессов, собранных из указанных спортивных событий.Патент имеет такой же принцип, что и лаки, но количество событий
ограничено тремя.


Для каких целей нужно использовать зеркало http://doutuapse.ru/go/url=http://Guildkai.Sakura.Ne.jp/yybbs4/yybbs.cgi?list=thread

Букмекерская контора 1Хбет не является легальной в регионах России.


Подобное положение связано с тем,
что компания не взимает проценты с выигрышей
клиентов.

Непосредственно для клиентов это огромный плюс, но в
рамках закона данный нюанс считается далеко
не целесообразным.

Руководители не собираются ничего изменять в
проводимой политике.

Как же быть в такой ситуации
пользователям?

В действительност и никаких сложностей нет.


Следует избежать блокирование основного веб-сайта, то есть посетить функционирующее зеркало портала.


Аналог можно представить как специальный сервис с идентичным
интерфейсом сайта, без каких-либо ограничений,
с сохранением прежде внесенных данных.


Разрешается зайти и спокойно пользоваться всеми возможностями, предложенными создателями.


Данные копии имеют единую с основным сайтом 1xbet базу,
поэтому зайти на ресурс можно под своей учетной записью.


Не забывайте, что дизайн идентичен подтвержденному
сервису букмекера.

Переместиться на зекрало получится по
ссылке 1xbet зеркало мобильная версия: https://www.vinsnaturels.fr/777_includes/compteur_liens.php?url=http://park8.wakwak.com/~w22/cgi-bin/yybbs/yybbs.cgi

Кроме прогнозов на спорт в 1хбет игрокам предлагают слоты, тотализаторы, различные лотереи, нарды, игры в онлайн и offline режимах.


Как видите, у БК оптимальное число мероприятий, которые придутся по
нраву клиетнам самого разного возраста,
пола.

Нужнозарегистри роваться по несложному алгоритму прямо сейчас.


Вы сможете обнаружить, насколько увлекательно получится провести досуг,
имея персональный компьютер и подключение к интернету.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 270 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?