VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

Spotovane Slovenke in dragi Slovenci, cenjene vse dobromisle?e dravljanke in spotovani dravljani!Pred vami je:

Pripravili smo osnutek VIZIJE za Slovenijo do leta 2024. V teh dneh pa bomo predstavili e korake, ki jih bomo naredili v tem ?asovnem obdobju za uresni?itev VIZIJE do leta 2024, vsi, ki nam ni vseeno in se zavedamo, da je mo? vsakega naroda samo tolikna, kolikor je enoten in povezan med sabo. Prosimo vas, da podate predloge, vpraate, da konstruktivno predlagate izboljavo tega predloga VIZIJE za Slovenijo do leta 2024. Ob tem vas prosimo, da tudi predlagate korake, ki bodo po vaem prepri?anju potrebni, da skupaj zapisano uresni?imo. Zavedajmo se, da brez prvega ne bo naslednjih zaporednih korakov za napredovanje, ko je vsak pomemben in je vsak potreben. Prvi je tako reko? narejen, CILJ je zapisan. Ko se poenotimo, da je to to, bomo naredili vse potrebno za naprej.

Ho?emo to? Je to prava vizija, ki jo bomo uresni?ili korak za korakom v 10 letih ali pa e prej?

?e je va odgovor DA, vas pozivamo, da to skupaj naredimo, ker ?e bo samo en manjkal in ne bo opravil svojega dela, bo trud vseh nas ne tako u?inkovit in bo uspeh manji, ?asovno obdobje do uresni?itve pa dalje. Torej to je zavestna odlo?itev, ker verjamemo, da se da priti tudi na najviji svetovni vrh in je skrajni ?as, da se tja odpravimo in ga korak za korakom osvojimo.

Morda e vpraanje, ko imamo trenutno zelo aktualen zgled nae ?rnjanke gospe Tine Maze. Mislite, da je e v za?etku, ko se je podala na to zahtevno in strmo pot, verjela v svoj uspeh? Jo bomo vpraali, kaj vse je naredila, da ji je uspelo? Mislite, da je tarnala, se sama sebi smilila, da se to ne da, da bo to teko, nemogo?e celo??? Ona se je na tem vrhu videla skozi svojo ambiciozno vizijo, potem je naredila vse potrebno in e ve?, da jo je uresni?evala. To delajo pogumni in odlo?ni ljudje - ZMAGOVALCI, ki vedo, kaj ho?ejo v svojem ivljenju. Osvojila je svetovni vrh. ZAKAJ GA NE BI E MI SKUPAJ, KOT NAROD? VZEMIMO SI NAZAJ PRAVICO SANJATI SVOJE SANJE, PA NE SAMO EN DAN, VSESKOZI, DOKLER SVOJIH SANJ NE URESNI?IMO!!!

Namenoma smo postavili ambiciozen cilj. Deset let je dolga doba, je pa po drugi strani v primerjavi z ve?nostjo to zelo kratko ?asovno obdobje. Ne bo lahko, ampak znamo, imamo delovne in potene ljudi, imamo voljo in sredstva ter naravne danosti, ?udovito geostrateko lego, potrebne izkunje, odli?ne vzglede v tujini, da to naredimo. Kdor si ne postavi ambicioznih ciljev, bo vedno tam doli v nekem sivem povpre?ju. Morda se kje zalomi, morda bo kakno leto ali dve zmanjkalo, ampak pri pametnem delu bomo natan?no vedeli, zakaj se je to zgodilo, kdo je odgovoren, morda bo vija sila tista, ki nam bo vzela nekaj naboja in hitrosti, morda kaj drugega. Toda vedite, KDOR NE NA?RTUJE VISOKIH CILJEV, TA NA?RTUJE NEUSPEH! ODPRAVIMO SLABOSTI, OKREPIMO KREPKOSTI! VSAK SAM JE MO?AN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Vizija za SLOVENIJO DO LETA 2024 je pred nami, uresni?imo jo!!!

Naj ponovimo in re?emo e enkrat:

SLOVENIJA BO V ?ASOVNEM OBDOBJU NAJKASNEJE DESETIH LET POSTALA SAMOSTOJNA, V VSEH POGLEDIH MO?NA, NEODVISNA IN SUVERENA DRAVA ZADOVOLJNIH IN USTVARJALNIH LJUDI. V NJEJ BO POLNO DELOVALA PRAVI?NA PRAVNA DRAVA. VSE POMEMBNE POLOAJE V DRAVI IN DRUBI BODO ZASEDALI NAJBOLJI KADRI, IZBRANI PO PRINCIPU POZITIVNE KADROVSKE SELEKCIJE, RESNI?NE STROKE TER DOBRE MORALE IN ETIKE. V SLOVENIJI BOMO LJUDJE SVOBODNI, VARNI, USPENI TER DUHOVNO IN MATERIALNO BOGATI. SAMI BOMO ODLO?ALI O VSEH POMEMBNIH VPRAANJIH ZA NAO USODO, SRE?NI BOMO Z LJUBEZNIJO V DRUINAH IN NASPLOH S SOLJUDMI. NAE IVLJENJE IN DELO BO POTEKALO V SIMBIOZI Z NARAVO, KI BO VSE BOLJ ?ISTA IN JO BOMO SKRBNO OHRANJALI ZA NASLEDNJE RODOVE.

Ko bo to dolo?eno, kam sploh ho?emo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogo?e priti. In e rek: KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA! ?e bi leta 1990 vedeli kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vpraajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil za ?lane posadke??? Oziroma bolje re?eno, kdo je postavil in menjal vsake toliko ?lane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

Vabimo vse zainteresirane posameznice, posameznike, drutva, zdruenja, gibanja, neparlamentarne politi?ne skupine, da se pridruijo v Gibanje OPS, da skupaj na podalgi predlagane VIZIJE sooblikujemo podrobnosti v za?rtanih korakih za uresni?itev, kar bo pripeljalo do vrhunskega PROGRAMA za zmago na novih volitvah. Zmaga za?rtanega programa (koalicije KARANTANIJA) bo pomenila zmago LJUDSTVA. Veliko dela je pred nami, zato vsaka pametna beseda pride prav, vsaka ideja pa je lahko velik pripomo?ek k tej plemeniti gradnji. Ni neumnih idej, ni neumnih vpraanj, so samo neumni odgovori na podane preloge ali na zastavljena vpraanja. Torej ogica je na vai strani.

Tukaj nakazani koraki, ki jih bomo naredili, da bi ?im prej uresni?ili pri?ujo?o VIZIJO:

Korak tevilka 1 - VIZIJA in nujni opravki v zvezi z njo - TUKAJ

Korak tevilka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUBE - TUKAJ

e en zapis o zelo pomembnem koraku tevilka 2, brez katerega ne bo mono nadaljevati - TUKAJ

Korak tevilka 3 - POSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRAVE - TUKAJ

Korak tevilka 4 - UVEDBA VSE VE? NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak tevilka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak tevilka 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ?ISTEJE OKOLJE - TUKAJ

Korak tevilka 7 - DUHOVNI, ETI?NI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUBE - TUKAJ

DELUJMO, SODELUJMO IN GRADIMO ZA O?i?enje in Preporod Slovenije!

KOALICIJA KARANTANIJA


OPolitikiSLO.jpg - 8.64 Kb Prostor e za druge skupine, drutva, gibanja, stranke

Osvobodimo, O?istimo in Prenovimo Slovenijo!

Ekipa OPS

P.s.

KORAK TEVILKA 2, LAHKO PREBERETE TUKAJ!

 

Komentarjev 

 
#2428 cbd edibles nevada 04:20 20-08-2022
%%

My blog post ... cbd edibles
nevada: https://forum.itguru.lk/index.php?action=profile;u=605240
Citat
 
 
#2427 Psychiatrist private 04:18 20-08-2022
%%

Here is my site ... Psychiatrist private: http://keybrvivian.s11.xrea.com/cgi-bin/yokopicbbs/clever.cgi
Citat
 
 
#2426 best cbd tinctures 04:14 20-08-2022
%%

Here is my page :: best cbd
tinctures: http://j.oe.smit.h.j1.98.0.mythem.es/http://epec.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=27671
Citat
 
 
#2425 cbd Oil near Me 04:04 20-08-2022
%%

my web site - cbd Oil near
Me: http://@www.kartaly.surnet.ru?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.topscbdshop.com%2Fshop%2Fcbd-oils%2Ffull-spectrum-cbd-oils%2Fprime-sunshine-300mg-everyday-full-spectrum-cbd-oil%2F%3EPrime+Sunshine+300MG+Everyday+Full+Spectrum+CBD+Oil+-+TOPS+CBD+Shop+USA%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.topscbdshop.com%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2424 cheap cbd oils 04:01 20-08-2022
%%

Also visit my site :: cheap
cbd oils: http://guestbook.shotblastamerica.com/?g10e_language_selector=en&r=http%3A%2F%2Fmoneyeurope2021visitorview.coconnex.com%2Fnode%2F815940
Citat
 
 
#2423 cheap cbd oils 03:50 20-08-2022
%%

Also visit my site cheap cbd oils: https:///info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.isisinvokes.com%2Fsmf2018%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D529810%3Ecbd+oil+for+Sale%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fnmpeoplesrepublick.com%2Fcommunity%2Fprofile%2Frenaoshane10411%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2422 Cbd Oils 03:45 20-08-2022
%%

My web blog ... Cbd Oils: http://niederwe.mythem.es/
Citat
 
 
#2421 Cheapest Edibles 03:43 20-08-2022
%%

Feel free to visit my page Cheapest Edibles: http://hoyot.nnov.org/common/redir.php?http://ascik.webcindario.com/index.php?a=profile&u=princedeber
Citat
 
 
#2420 Florian 03:30 20-08-2022
%%

Also visit my page; cbd oil tinctures - Florian: http://kacu.hbni.co.kr/dev/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=7975 -
Citat
 
 
#2419 online psychiatric 03:29 20-08-2022
%%

Feel free to surf to my webpage ... online psychiatric: http://hoyot.nnov.org/common/redir.php?https://moneyeurope2021visitorview.coconnex.com/node/807423
Citat
 
 
#2418 cbd Oils for sale 03:13 20-08-2022
%%

my page - cbd
Oils for sale: https://www-motiongenesis-com.cdn.ampproject.org/c/www.motiongenesis.com/MGWebSite/KevinTest.php%3Fa%5B%5D%3D%3Ca%2Bhref%3Dhttps%3A//www.topscbdshop.com/product-category/cbd-oils/%3Ecbd%2Boil%2Bfor%2Bsale%3C/a%3E%3Cmeta%2Bhttp-equiv%3Drefresh%2Bcontent%3D0%3Burl%3Dhttps%3A//www.topscbdshop.com/product-category/cbd-oils/%2B/%3E
Citat
 
 
#2417 hemp edibles 02:55 20-08-2022
%%

my webpage :: hemp edibles: https://proxy-server.herokuapp.com/http://winkler-sandrini.it/info/mwst01i.pdf?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.thaicann.com%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D904323%3EEdible+Near+Me%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcineteck.net%2Fphpinfo%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%252Fproduct-category%252Fcbd-edibles%252F%253Eedible%2Bweed%2BChocolate%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%252Fproduct-category%252Fcbd-edibles%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2416 cbd oil online 02:42 20-08-2022
%%

My homepage - cbd oil
online: http://sada-color.maki3.net/bbs/bbs.cgi?page=0%26url%26details=006
Citat
 
 
#2415 private psychiatry 02:36 20-08-2022
%%

my web page :: private psychiatry: https://farma-avap-biz.cdn.ampproject.org/c/s/farma.avap.biz/discussion-forum/profile/hortense59d771/
Citat
 
 
#2414 Buy cbd Oil 00:57 20-08-2022
%%

Also visit my web site; Buy
cbd Oil: http://freeddg.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2209
Citat
 
 
#2413 Cbd Oils Near Me 00:49 20-08-2022
%%

Also visit my blog post :: Cbd Oils
Near Me: https://speedgh.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=706342
Citat
 
 
#2412 best cbd tincture 00:40 20-08-2022
%%

my web blog best cbd tincture: https://ascend-int.com/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Feoffice.alro.go.th%2Fagriculture%2Findex.php%3Fname%3Dwebboard%26file%3Dread%26id%3D351628%3Ecbd+oil+tincture%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Ficedream.psend.com%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%252Fshop%252Fcbd-oil-tinctures%252Fbroad-spectrum-cbd-oil-tinctures%252Fedens-herbals-cbd-oil-tincture-1000mg%252F%253EEden%2527s%2BHerbals%2BCBD%2BOil%2BTincture%2B1000mg%2B-%2BTOPS%2BCBD%2BShop%2BUSA%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2411 edible online 00:29 20-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog :: edible online: http://go.taocms.org/jump.php?url=aHR0cHM6Ly9vcGVzYXMuY29tL3Jvc2FsaW5hZmlzaA
Citat
 
 
#2410 edibles Colorado 00:05 20-08-2022
%%

my web blog - edibles Colorado: http://kuzu-kuzu.com/l.cgi?http://yourbest.co.kr/ybbbs/bbs/board.php?bo_table=yb_notice_board&wr_id=51245
Citat
 
 
#2409 Hemp Edibles Nevada 23:18 19-08-2022
%%

Here is my blog - Hemp Edibles Nevada: http://ymyengpum.dgweb.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11608
Citat
 
 
#2408 Private Psychiatry 22:15 19-08-2022
%%

Review my site; Private Psychiatry: http://note.funbbs.me/space-uid-2374042.html?sid=8sw6Wz
Citat
 
 
#2407 Psychiatry online Uk 21:50 19-08-2022
%%

Also visit my webpage ... Psychiatry
online Uk: http://center5.yonserang.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=59634
Citat
 
 
#2406 cbd Tincture 21:04 19-08-2022
%%

my web-site :: cbd Tincture: http://hiyounou.mythem.es/
Citat
 
 
#2405 Regena 18:37 19-08-2022
%%

Review my blog; psychiatrist online (Regena: https://dueyjf3ft4fydd75pajdjldj7cuqaufqoj2elvanklfz6a3mck2a.cdn.ampproject.org/c/greyus.co.kr%2Fboard%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dreview%26wr_id%3D17252)
Citat
 
 
#2404 psychiatry private 17:39 19-08-2022
%%

My site :: psychiatry private: http://haruka.saiin.net/~dollsplanet/yomi-search/rank.cgi?id=33&mode=link&url=http%3A%2F%2Fboost-engine.ru%2Fmir%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D809845%26do%3Dprofile
Citat
 
 
#2403 Cbd Tinctures Oil 17:33 19-08-2022
%%

my web site - Cbd
Tinctures Oil: https://%-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.topscbdshop.com%2Fproduct-category%2Fcbd-oil-tinctures%2F%3ECbd+oil+tinctu res+-+Topscbdshop%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+conten t%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.topscbdshop.com%2Fproduct-category%2Fcbd-oil-tinctures%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2402 Psychiatry Online 16:35 19-08-2022
%%

Review my webpage; Psychiatry Online: https://presizely-finansavisen-no.cdn.ampproject.org/c/s/presizely.finansavisen.no/http%3A//cover.searchlink.org/test.php%3Fa%5B%5D%3Donline%2Bpsychiatrist%2Btest%2B%28%3Ca%2Bhref%3Dhttps%3A//www.iampsychiatry.uk/private-consultant-psychiatrist/%3EHttps%3A//www.iampsychiatry.Uk/%3C/a%3E%29%3Cmeta%2Bhttp-equiv%3Drefresh%2Bcontent%3D0%3Burl%3Dhttps%3A//www.iampsychiatry.uk/private-consultant-psychiatrist/%2B/%3E
Citat
 
 
#2401 Bruce 16:26 19-08-2022
%%

My homepage private psychiatric care (Bruce: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=398147)
Citat
 
 
#2400 Psychiatrist private 15:14 19-08-2022
%%

Have a look at my web-site :: Psychiatrist private: http://spz-jennersdorf.schulweb.at/1020%2c%2c%2c2.html
Citat
 
 
#2399 psychiatry online uk 13:38 19-08-2022
%%

Here is my webpage - psychiatry online uk: http://mblg.tv/namitan/entry/1119/
Citat
 
 
#2398 Chanel 13:30 19-08-2022
%%

Also visit my web site psychiatrist private (Chanel: https://chobolova.blog.idnes.cz/redir.aspx?url=https://escueladehumanidades.tec.mx/deh/private-psychiatrists-and-get-rich-or-improve-trying)
Citat
 
 
#2397 cbd Edibles Vermont 13:05 19-08-2022
%%

my web blog cbd Edibles Vermont: http://seogwiponh.com/include/bbs/board.php?bo_table=info&wr_id=18884
Citat
 
 
#2396 Psychiatric online 11:52 19-08-2022
%%

Visit my website Psychiatric online: https://forum.saklimsohbet.com/index.php?action=profile;u=758941
Citat
 
 
#2395 windows In enfield 11:35 19-08-2022
%%

Look at my website - windows In enfield: http://www.kwangjintech.kr/bbs/board.php?bo_table=cs2&wr_id=1473
Citat
 
 
#2394 Chat-Office.Com 11:25 19-08-2022
%%

Also visit my blog post: Psychiatrist Private (Chat-Office.Com: http://chat-office.com/momo/rank.cgi?mode=link&id=58&url=http%3a%2f%2fcrusadeofsteel.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D659060)
Citat
 
 
#2393 sash windows enfield 10:54 19-08-2022
%%

Here is my homepage sash windows
enfield: https://tribuncrypto.com/community/profile/clintonforsyth/
Citat
 
 
#2392 Bifold Doors enfield 10:21 19-08-2022
%%

Here is my website :: Bifold Doors enfield: https://discoverygreece.com/uncategorized/dont-know-anything-about-business-read-this-book-and-door-company-enfield-it/
Citat
 
 
#2391 psychiatrist Online 09:59 19-08-2022
%%

Review my web site psychiatrist Online: https://www.opelclub.bg/mobiquo/smartbanner/ads.php?referer=http%3A%2F%2Fbbs.medoo.hk%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D139915%26do%3Dprofile&code=1562f20c4c17f9d2b144741afa81ff0c&board_url=https%3A%2F%2Fcutepix.info%2Fsex%2Friley-reyes.php
Citat
 
 
#2390 Jxesswive 07:46 19-08-2022
letter writing service online case study writers online letter writing help https://paperabbrs.com/
Citat
 
 
#2389 Rosetta 07:20 19-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog: emergency glazier
enfield (Rosetta: https://coinmedia.ru/four-ways-to-new-windows-enfield-in-8-days/)
Citat
 
 
#2388 Private Psychiatric 07:17 19-08-2022
%%

My homepage - Private
Psychiatric: https://www.assequetscher.de/forum/wcf/acp/dereferrer.php?url=https://sembuwa.lk/user/profile/21957
Citat
 
 
#2387 Private Psychiatric 05:55 19-08-2022
%%

Here is my blog :: Private Psychiatric: http://charmane.mythem.es/
Citat
 
 
#2386 Enfield Repairs 04:17 19-08-2022
%%

Feel free to visit my homepage; Enfield Repairs: http://miraclehunter.com/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fenfield-windowrepair%2F%3ERepairmywindowsanddoors.co.Uk%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fenfield-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2385 Key cutting enfield 04:02 19-08-2022
%%

my web page Key
cutting enfield: https://jobcirculer.com/double-glazed-door-repairs-in-enfield-just-like-hollywood-stars/
Citat
 
 
#2384 Windows in Enfield 03:53 19-08-2022
%%

Here is my blog ... Windows
in Enfield: https://aksharpublishers.com/double-glazing-near-me-in-enfield-it-heres-how/
Citat
 
 
#2383 New windows enfield 03:33 19-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post New windows
enfield: http://www.happyedu1250.or.kr/bbs/board.php?bo_table=olympiad&wr_id=7520
Citat
 
 
#2382 website 03:17 19-08-2022
This powt will assist the internet users for setting up new webpage oor even a weblog from start to
end.
Esteroides website: https://www.natuurlijkimkeren.org/forum/profile/ramondelancey47/ músculos y esteroides
Citat
 
 
#2381 Online Psychiatrist 02:46 19-08-2022
%%

Here is my site Online Psychiatrist: http://@@@.gle.email.2.%@@N.J.Bm.Vgtsi.O.Ekl.A.9.78.6.32.0@-m.Co.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.les-minutias-village.com%2Fcontact.php%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%253Eiampsychiatry%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%2B%252F%253E%3EOnline+psychiatrist+test%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcompos.ev.q.pi%2540i.n.t.E.Rloca.l.qs.j.y%40cenovis.the-m.co.kr%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%253EFind%2BPsychiatrist%2BOnline%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2380 new windows Enfield 01:47 19-08-2022
%%

my blog :: new windows Enfield: http://www.choipae.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20753
Citat
 
 
#2379 upvc windows enfield 01:13 19-08-2022
%%

Look into my blog upvc windows enfield: https://classifieds.vvng.com/author/edmundmacka/
Citat
 
 
#2378 genefreq.mythem.Es 00:47 19-08-2022
%%

Stop by my web page ... Online psychiatrist (genefreq.mythem.Es: http://genefreq.mythem.es/)
Citat
 
 
#2377 cbd oils online 23:34 18-08-2022
%%

Here is my web-site: cbd oils online: https://softgame.pl/forum/profile/amiehaggerty400/
Citat
 
 
#2376 cdtas.org.Au 23:23 18-08-2022
%%

Also visit my web site - Emergency glazier enfield (cdtas.org.Au: http://cdtas.org.au/UserProfile/tabid/57/UserID/30306/Default.aspx)
Citat
 
 
#2375 Gummy Edibles 23:15 18-08-2022
%%

my web blog - Gummy Edibles: http://-m.co.kr/index.php/component/k2%0A/item/3-fund-benfic...?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fnazya.com%2Fanyimage%2Fwww.pcmagtest.us%2Fphptest.php%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%252Fproduct-category%252Fcbd-edibles%252F%253ECBD%2BEdibles%2B-%2Btopscbdshop%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%2B%252F%253E%3Esugar+free+edibles+near+me%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2FSorina.Viziru.7%40E.Xped.It.Io.N.Eg.D.G%40Burton.Rene%40www.kartaly.surnet.ru%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%252Fproduct-category%252Fcbd-edibles%252F%253Egummy%2BEdibles%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topscbdshop.com%252Fproduct-category%252Fcbd-edibles%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2374 Best Edible 20:26 18-08-2022
%%

my website - Best Edible: http://old.gep.de?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ficusgd.com%2Fnode%2F101287%3Elegal+Edibles%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdavidopderbeck.com%2Fbiblestudydiscussion%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D796092+%2F%3E
Citat
 
 
#2373 Door Company enfield 19:49 18-08-2022
%%

Here is my page ... Door Company enfield: https://aksharpublishers.com/nine-business-lessons-you-can-sash-windows-enfield-from-wal-mart/
Citat
 
 
#2372 psychiatry online uk 19:09 18-08-2022
%%

Feel free to visit my web site; psychiatry online uk: http://simsideo.net/livredor.php?sa=u26ved=0ahukewjs7iuh5zfqahxm7imkhuc_ansqfghcmag26usg=afqjcnhkgnd-8-navstylcqel2btwcj8sw
Citat
 
 
#2371 fiatklubpolska.pl 19:06 18-08-2022
%%

my page ... private psychiatry near me - fiatklubpolska.pl: http://fiatklubpolska.pl/redirect-to/?redirect=http%3a%2f%2felias.ztonline.ch -
Citat
 
 
#2370 Private Psychiatry 18:34 18-08-2022
%%

Also visit my page - Private Psychiatry: http://www.test5957.com/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=1052
Citat
 
 
#2369 key cutting Enfield 17:28 18-08-2022
%%

Also visit my blog ... key cutting
Enfield: https://ourclassified.net/user/profile/2798726
Citat
 
 
#2368 Windows enfield 17:17 18-08-2022
%%

my web blog :: Windows enfield: http://how-ywca.or.kr/app/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12743
Citat
 
 
#2367 Windows In Enfield 16:02 18-08-2022
%%

Feel free to surf to my web site Windows
In Enfield: http://www.merkadobee.com/user/profile/131844
Citat
 
 
#2366 sash windows Enfield 16:00 18-08-2022
%%

Take a look at my web page sash windows Enfield: http://promisec.net/info?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2F%3Erepairmywindowsanddoors%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2365 Enfield Doors 15:25 18-08-2022
%%

Here is my site; Enfield
Doors: http://returngain.com/forum/index.php?action=profile;u=208590
Citat
 
 
#2364 Windows In Enfield 15:17 18-08-2022
%%

Feel free to surf to my web page :: Windows In Enfield: https://uklondon.info/index.php?page=user&action=pub_profile&id=168966
Citat
 
 
#2363 Key Cutting Enfield 15:07 18-08-2022
%%

Review my page Key Cutting Enfield: http://yardsacres.com/your-business-will-double-glazed-window-repairs-enfield-if-you-dont-read-this-article/
Citat
 
 
#2362 Sash Windows Bromley 08:37 18-08-2022
%%

Feel free to visit my webpage; Sash Windows Bromley: https://kabinetagora.rs/forum/profile/lavondibella118/
Citat
 
 
#2361 Young 08:16 18-08-2022
%%

Here is my blog :: bromley door company [Young: http://cdtas.org.au/UserProfile/tabid/57/UserID/41721/Default.aspx]
Citat
 
 
#2360 Deb 08:15 18-08-2022
%%

Feel free to surf to my page; private psychiatrists
near me, Deb: http://nao5743.s60.xrea.com/UPBBS/clever.cgi?action=register:olivebellinger:I81GShW0e:ouidawilleygtuf%40S.No.W.D.R.If.T.Q.B.V.N%40g.oog.l.eemail.2.1%40bubuche93.free.fr%3Fa%5B%5D%3D%3Ca%2Bhref%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Fwhitechapel-locksmiths%2F%3Ewhitechapel%2BLocksmith%3C%2Fa%3E%3Cmeta%2Bhttp-equiv%3Drefresh%2Bcontent%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Fharrow-locksmiths%2F%2B%2F%3E,
Citat
 
 
#2359 Wolfgang 08:10 18-08-2022
%%

Review my web-site; replacement windows luton (Wolfgang: http://dmonster550.dmonster.kr/bbs/board.php?bo_table=sub0601&wr_id=24048)
Citat
 
 
#2358 Door Repair Luton 07:38 18-08-2022
%%

Here is my web page ... Door Repair Luton: http://www.ubiqueict.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4648074
Citat
 
 
#2357 Harry 07:38 18-08-2022
%%

Also visit my website womens perfumes (Harry: https://opesas.com/margiesloman)
Citat
 
 
#2356 luton Windows 07:22 18-08-2022
%%

my web page: luton Windows: https://www.adsmos.com/user/profile/639652
Citat
 
 
#2355 windows In luton 06:43 18-08-2022
%%

my blog :: windows In luton: https://linkis.com/url-image/http://haedongacademy.org/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F%3Ecomposite+front+doors+luton%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2354 luton Windows 06:16 18-08-2022
%%

Here is my page ... luton Windows: https://softgame.pl/forum/profile/betseyogle56267/
Citat
 
 
#2353 Windows Bromley 06:15 18-08-2022
%%

my web-site ... Windows Bromley: http://appon-solution.de/index.php?action=profile;u=283731
Citat
 
 
#2352 luton double glazing 06:15 18-08-2022
%%

Check out my web blog ... luton double glazing: https://www.adsmos.com/user/profile/639624
Citat
 
 
#2351 french doors luton 06:05 18-08-2022
%%

My site - french doors luton: https://kabinetagora.rs/forum/profile/lenardburrows43/
Citat
 
 
#2350 Kristine 05:30 18-08-2022
%%

My blog post; sash windows bromley (Kristine: https://opesas.com/waylonfarrar)
Citat
 
 
#2349 Sash Windows Bromley 05:27 18-08-2022
%%

Feel free to surf to my homepage Sash Windows Bromley: http://forum.spaind.ru/index.php?action=profile;u=54628
Citat
 
 
#2348 Sash Windows bromley 04:57 18-08-2022
%%

my web-site; Sash Windows bromley: http://bbs.medoo.hk/home.php?mod=space&uid=145033&do=profile
Citat
 
 
#2347 Bromley windows 04:41 18-08-2022
%%

my web site Bromley windows: http://-m.co.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fbromley-windowrepair%2F%3Ecomposite+doors+bromley%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2346 top mens aftershave 04:16 18-08-2022
%%

my blog post top mens aftershave: https://nayang.go.th/webboard/index.php?action=profile;u=105892
Citat
 
 
#2345 luton Windows 04:12 18-08-2022
%%

Here is my page luton Windows: https://forexsn.com/forum/profile/hubertshackleto/
Citat
 
 
#2344 windows repair luton 04:07 18-08-2022
%%

My homepage - windows
repair luton: https://farma.avap.biz/discussion-forum/profile/vernrosson67280/
Citat
 
 
#2343 best womens perfume 03:37 18-08-2022
%%

Also visit my web page :: best
womens perfume: http://bigem.org.tr/en-us/Activity-Feed-en-US/userId/39472
Citat
 
 
#2342 Janna 03:35 18-08-2022
%%

Look at my website; sugar free edibles near me (Janna: http://cg.org.au/UserProfile/tabid/57/UserID/120210/Default.aspx)
Citat
 
 
#2341 mens aftershave Uk 03:12 18-08-2022
%%

Here is my web blog - mens aftershave Uk: https://natus.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1852
Citat
 
 
#2340 cbd Oil near me 02:44 18-08-2022
%%

My web-site ... cbd Oil near me: http://daleaandersonesq.com/UserProfile/tabid/401/userId/1682679/Default.aspx
Citat
 
 
#2339 French Doors Bromley 02:32 18-08-2022
%%

Here is my website: French Doors Bromley: https://82.208.12.46/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fbromley-windowrepair%2F%3Ebromley+door+company%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fbromley-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2338 Front Doors Luton 02:02 18-08-2022
%%

my web-site: Front Doors Luton: http://www.economia.unical.it/prova.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F%3EDouble+Glazed+Windows+luton%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2337 best Womens Perfumes 01:45 18-08-2022
%%

my website ... best
Womens Perfumes: http://nakhonnayok.nfe.go.th/libchalearm/index.php?name=webboard&file=read&id=113544
Citat
 
 
#2336 front Doors bromley 01:34 18-08-2022
%%

my website: front Doors bromley: https://opesas.com/montytomasze
Citat
 
 
#2335 luton windows 00:49 18-08-2022
%%

my web blog luton windows: http://.fr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindows anddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F%3Efront+doors+Lu ton%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+conten t%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindows anddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2334 Rodney 00:04 18-08-2022
%%

Here is my page: mens aftershaves uk (Rodney: https://goodtirebank.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4191)
Citat
 
 
#2333 Front doors luton 23:45 17-08-2022
%%

My page Front doors luton: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=902451
Citat
 
 
#2332 Best Womens Perfumes 23:39 17-08-2022
%%

Here is my web-site - Best Womens Perfumes: http://211.45.131.201/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.topscosmetics.uk%3Ewomens+Perfume+Offers%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.topscosmetics.uk%2Fproduct-category%2Fperfume%2Fwomens-perfume%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2331 women perfume sale 23:27 17-08-2022
%%

Check out my webpage women perfume sale: http://coms.fqn.comm.unity.moe/punBB/profile.php?id=2817415
Citat
 
 
#2330 Luton Repairs 23:15 17-08-2022
%%

my web site - Luton Repairs: https://mitcables.com/community/profile/kenton273212230/
Citat
 
 
#2329 Front Doors Bromley 22:58 17-08-2022
%%

My web page - Front Doors Bromley: http://test.nextcentra.com/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fbromley-windowrepair%2F%3Emisted+double+glazing+Bromley+Repairmywindowsanddoors.co.uk%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fbromley-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2328 Mens aftershave uk 22:40 17-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog; Mens aftershave uk: https://www.isisinvokes.com/smf2018/index.php?action=profile;u=531124
Citat
 
 
#2327 Harley 22:21 17-08-2022
%%

Here is my web page - online psychiatrist test
(Harley: http://www.shrc.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5168)
Citat
 
 
#2326 windows Repair luton 22:07 17-08-2022
%%

Also visit my homepage; windows Repair luton: http://www.kartaly.surnet.ru?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2F%3EWindow+Doctor+Luton%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2325 Nick 21:50 17-08-2022
%%

Feel free to surf to my web-site :: aluminium window repairs bromley; Nick: https://opesas.com/arronl007713,
Citat
 
 
#2324 Mens Aftershave Uk 20:27 17-08-2022
%%

Here is my web site: Mens Aftershave Uk: https://forum.itguru.lk/index.php?action=profile;u=605934
Citat
 
 
#2323 perfume womens 19:44 17-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog: perfume womens: http://korat.nfe.go.th/bualai/index.php?name=webboard&file=read&id=65524
Citat
 
 
#2322 cheapest edibles 19:04 17-08-2022
%%

my webpage: cheapest edibles: https://opesas.com/lesleemaple
Citat
 
 
#2321 french doors luton 18:49 17-08-2022
%%

My page - french doors luton: http://forum.resonantmotion.org/index.php?action=profile;u=52605
Citat
 
 
#2320 Luton double glazing 18:40 17-08-2022
%%

Stop by my web page :: Luton double glazing: https://www.isisinvokes.com/smf2018/index.php?action=profile;u=529847
Citat
 
 
#2319 Pearline 18:09 17-08-2022
%%

My blog post ... best women's perfumes (Pearline: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=902931)
Citat
 
 
#2318 door repair luton 17:39 17-08-2022
%%

Also visit my homepage: door repair luton: https://nayang.go.th/webboard/index.php?action=profile;u=105282
Citat
 
 
#2317 Christian 16:55 17-08-2022
%%

My site - best women perfume (Christian: http://southeastplace.com/content/how-womens-perfume-offers-marine-way)
Citat
 
 
#2316 Santo 16:52 17-08-2022
%%

Here is my blog post: windows repair luton; Santo: https://convisoko.com/2022/08/17/here-are-nine-ways-to-windows-repair-luton-faster/,
Citat
 
 
#2315 windows Repair luton 16:41 17-08-2022
%%

Take a look at my website: windows Repair luton: http://-m.co.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F%3Ewindows+repair+luton%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fluton-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2314 https://v.gd 15:48 17-08-2022
%%

My webpage :: buy edibles online legal (https://v.gd: https://v.gd/best_edibles_for_pain_91215)
Citat
 
 
#2313 Private Psychiatrist 11:03 17-08-2022
%%

Stop by my web-site - Private
Psychiatrist: https://www.lygxc.gov.cn/wp/wp-content/themes/begin/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5tb3Rpb25nZW5lc2lzLmNvbS9NR1dlYlNpdGUvS2V2aW5UZXN0LnBocD9hJTVCJTVEPSUzQ2EraHJlZiUzRGh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmlhbXBzeWNoaWF0cnkudWslMkZwcml2YXRlLWNvbnN1bHRhbnQtcHN5Y2hpYXRyaXN0JTJGJTNFcHJpdmF0ZStQc3ljaGlhdHJpc3QlM0MlMkZhJTNFJTNDbWV0YStodHRwLWVxdWl2JTNEcmVmcmVzaCtjb250ZW50JTNEMCUzQnVybCUzRGh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmlhbXBzeWNoaWF0cnkudWslMkZwcml2YXRlLWNvbnN1bHRhbnQtcHN5Y2hpYXRyaXN0JTJGKyUyRiUzRQ
Citat
 
 
#2312 online psychiatrist 06:36 17-08-2022
%%

My web site; online
psychiatrist: https://ezyrecon.com/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fallvisainfo.com%2FUserProfile%2Ftabid%2F43%2FuserId%2F87671%2FDefault.aspx%3EOnline+psychiatric+test%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.taebaek4836.co.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dnotice%26wr_id%3D6720+%2F%3E
Citat
 
 
#2311 private Psychiatry 04:14 17-08-2022
%%

Feel free to visit my web blog private Psychiatry: https://forum-spaind-ru.cdn.ampproject.org/c/forum.spaind.ru/index.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D49505
Citat
 
 
#2310 Online Psychiatric 02:58 17-08-2022
%%

Also visit my web site :: Online Psychiatric: http://www.s9y.zassi.de/exit.php?url=aHR0cDovL2JyaWRnZWplbGx5NzElM0VoLnVmZS5uLmdrdS5hbi5nbml1LmIuaS51LmsyLjYlNDBhbHVtbmkuSGlsZHJlZC5JYmJvdHRAY2Vub3Zpcy50aGUtbS5jby5rcj9hJTVCJTVEPSUzQ2EraHJlZiUzRGh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmlhbXBzeWNoaWF0cnkudWslMkZwcml2YXRlLWNvbnN1bHRhbnQtcHN5Y2hpYXRyaXN0JTJGJTNFcHN5Y2hpYXRyaWMrb25saW5lJTNDJTJGYSUzRSUzQ21ldGEraHR0cC1lcXVpdiUzRHJlZnJlc2grY29udGVudCUzRDAlM0J1cmwlM0RodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5pYW1wc3ljaGlhdHJ5LnVrJTJGcHJpdmF0ZS1jb25zdWx0YW50LXBzeWNoaWF0cmlzdCUyRislMkYlM0U=&entry_id=157
Citat
 
 
#2309 Poin89.Site 01:44 17-08-2022
There are a variety of rules and rules that govern Online (Poin89.Site: https://poin89.site) gambling.
In the US, for example, you can't base a gambling website in the
country where you live, but you can base it elsewhere. You cannot bet on any type
of bet including sports.
Citat
 
 
#2308 Private psychiatrist 00:18 17-08-2022
%%

My web page - Private psychiatrist: https://abz.li/psychiatryprivate268261
Citat
 
 
#2307 Seo Price Uk 23:28 16-08-2022
%%

my blog post; Seo Price Uk: http://www.jonefood.com/gb5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9587
Citat
 
 
#2306 Contriveeach.Org 23:09 16-08-2022
Online poker is legal. However you must make sure you are legal age.

The majority of poker sites require players to be 18
years old, or at the minimum, the legal drinking
age in your jurisdiction.

My web site; blackjack (Contriveeach.Org: https://contriveeach.org)
Citat
 
 
#2305 Psychiatry Online uk 21:01 16-08-2022
%%

Also visit my website: Psychiatry
Online uk: http://magento-10164-34357-86310.cloudwaysapps.com/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ficusgd.com%2Fnode%2F95328%3EOnline+psychiatric+Evaluation%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.economia.unical.it%2Fprova.php%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%253EIampsychiatry%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2304 Psychiatry Private 20:28 16-08-2022
%%

My site :: Psychiatry
Private: https://www.ugvlog.fr/test/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.luattrongtay.vn%2FUser-Profile%2FuserId%2F75091%3Eprivate+Psychiatric%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fsite.inkjetcartridge.com%2Fboomerang_images%2Fphptest.php%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%253Eiampsychiatry%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2303 farma.Avap.biz 20:06 16-08-2022
%%

Also visit my blog: Private psychiatrist - farma.Avap.biz: https://farma.avap.biz/discussion-forum/profile/faustinoescobed/,
Citat
 
 
#2302 psychiatry Private 17:11 16-08-2022
%%

my web-site: psychiatry
Private: http://fgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr%.gle.email.2.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%@@fgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr%.gle.email.2.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%fgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr%.gle.email.2.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%d.com?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.merkadobee.com%2Fuser%2Fprofile%2F230882%3EPrivate+Psychiatrist%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kartaly.surnet.ru%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%253EPrivate%2Bpsychiatry%2Biampsychiatry.uk%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.iampsychiatry.uk%252Fprivate-consultant-psychiatrist%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2301 Afxxtounc 16:44 16-08-2022
pharmacy tech online program prescription drugs ad navarro pharmacy store locator https://mgpharmmg.com/
Citat
 
 
#2300 private Psychiatrist 16:28 16-08-2022
%%

my web page: private Psychiatrist: http://teck.net/phpinfo/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.iampsychiatry.uk%2Fprivate-consultant-psychiatrist%2F%3EPrivate+psychiatry%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.iampsychiatry.uk%2Fprivate-consultant-psychiatrist%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2299 cialis 20 mg 15:59 16-08-2022
Hi there mates, nice paragraph and fastidious urging
commented at this place, I am truly enjoying by these.
Citat
 
 
#2298 psychiatric online 15:20 16-08-2022
%%

Review my blog; psychiatric
online: http://www.merkadobee.com/user/profile/173549
Citat
 
 
#2297 Legal Hash Uk 12:21 16-08-2022
%%

Stop by my homepage ... Legal Hash Uk: https://cbd-hash46336.blogspothub.com/13760710/how-to-buy-cbd-jelly-hash-online-in-the-uk-to-save-money
Citat
 
 
#2296 cbd Hash Shop 11:55 16-08-2022
%%

Also visit my blog :: cbd Hash Shop: https://scottw351cuh3.tusblogos.com/profile
Citat
 
 
#2295 www.dogsncats.co.kr 11:46 16-08-2022
%%

Also visit my webpage ... private psychiatric (www.dogsncats.co.kr: https://www.dogsncats.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=22100)
Citat
 
 
#2294 Wrcjadulk 06:34 16-08-2022
how to buy sildenafil online usa generic viagra soft tabs online female viagra buy australia https://zenviagrok.com/
Citat
 
 
#2293 Lazaro 00:45 16-08-2022
%%

Stop by my blog post; private psychiatric (Lazaro: http://classicalmusicmp3freedownload.com/ja/index.php?title=4_Essential_Strategies_To_Private_Psychiatrist_UK)
Citat
 
 
#2292 Rebecca 21:25 15-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post :: psychiatrist private (Rebecca: https://www.sanddtier.wiki/index.php?title=How_To_Psychiatrist_Private)
Citat
 
 
#2291 Psychiatry Private 20:42 15-08-2022
%%

My site: Psychiatry Private: http://dh131010.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=29060
Citat
 
 
#2290 mmorpg 19:59 15-08-2022
Its like you learn my mind! You seem to grasp a lot
about this, like you wrote the ebook in it or
something. I believe that you just could do with some
percent to power the message home a little bit, however other than that, this is fantastic blog.

A great read. I will definitely be back.
Citat
 
 
#2289 Online Psychiatrist 15:26 15-08-2022
%%

my web page :: Online
Psychiatrist: http://ipnc.info/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5123
Citat
 
 
#2288 Adstube.us 15:02 15-08-2022
%%

Here is my blog post; private psychiatrist, Adstube.us: https://adstube.us/user/profile/105851,
Citat
 
 
#2287 Psychiatric online 14:59 15-08-2022
%%

My blog post :: Psychiatric online: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=692784
Citat
 
 
#2286 delhi call girls 14:46 15-08-2022
Every weekend i used to pay a visit this web page, for the reason that
i wish for enjoyment, for the reason that this this web site conations in fact good funny
data too.
Citat
 
 
#2285 Ntceswive 12:16 15-08-2022
cialis 5mg tadalafil best price cialis bph https://pocialgo.com/
Citat
 
 
#2284 Cbd Hash 09:25 15-08-2022
%%

Here is my blog; Cbd Hash: http://cbd-hash54192.blogoscience.com/16850445/what-does-it-really-mean-to-where-to-buy-cbd-hash-in-the-uk-in-business
Citat
 
 
#2283 justinquisitive.com 08:05 15-08-2022
Online gambling is governed many rules and regulations. For instance,
in the US you are not allowed to operate a gambling website located in the
country where you reside. However, it is possible to be set up
elsewhere.

my web site betting (justinquisitiv e.com: https://justinquisitive.com)
Citat
 
 
#2282 Eccyclesupply.com 07:25 15-08-2022
New Yorkers can place online bets on sports since January 8, 2022.

Four major operators have been granted licenses to mobile betting.
They will be able offer their services in variety of ways.
These operators are Bally's and DraftKings NY.Also visit my page - live [Eccyclesupply.com: https://eccyclesupply.com]
Citat
 
 
#2281 tvhgallery.com 06:17 15-08-2022
Slots online are an increasingly popular pastime for millions of players at online casinos.
This thrilling and enjoyable form of gambling can be an excellent way to have fun or
earn extra money.

my web-site: Blackjack (tvhgallery.com: https://tvhgallery.com)
Citat
 
 
#2280 Online Psychiatry 05:37 15-08-2022
%%

Feel free to visit my blog post :: Online Psychiatry: https://mogpedia.com/index.php/User:KarriStrzelecki
Citat
 
 
#2279 hemphash uk 22:20 14-08-2022
%%

my blog post :: hemphash
uk: https://bookmarkvids.com/story12694010/how-to-best-cbd-hash-uk-and-live-to-tell-about-it
Citat
 
 
#2278 Cbd Uk Hash 21:16 14-08-2022
%%

Here is my blog Cbd Uk Hash: https://cbdhashonline34132.dbblog.net/43182560/nine-surprisingly-effective-ways-to-where-to-buy-cbd-hash-in-the-uk
Citat
 
 
#2277 Enfield windows 19:14 05-08-2022
For many years, World of Windows has provided the homes of the residents of Enfield windows: https://farma.avap.biz/discussion-forum/profile/norrisdecosta51/ with brand new and upgraded windows.
Their knowledge and choice of high-quality products can enhance the aesthetic appeal of your home.
Citat
 
 
#2276 miraclehunter.Com 19:13 05-08-2022
%%

Feel free to surf to my website ... affordable seo packages - miraclehunter.Com: http://miraclehunter.com/test.php?a%5B%5D=seo+pricing+packages+-+%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fforum.imbaro.net%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D706007%3Ehttps%3A%2F%2Fforum.imbaro.net%2F%3C%2Fa%3E+-%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcleaninghandy.com%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D225887+%2F%3E -
Citat
 
 
#2275 Enfield Windows 17:53 05-08-2022
For many years, World of Windows has offered the homes of residents of Enfield Windows: http://www.bodybuddysj.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11219 with brand new and upgraded windows.
Their experience and knowledge of high-quality products is the most effective way to increase the aesthetic appeal of your house.
Citat
 
 
#2274 Seo marketing agency 17:38 05-08-2022
%%

Also visit my blog :: Seo marketing agency: https://n7wewaoxniylnmrowuu53vrqvocvtmmjnaxm4cgy2xszh3v3cssq.cdn.ampproject.org/c/ascik.webcindario.com%2Findex.php%3Fa%3Dprofile%26u%3Dwilmeromall
Citat
 
 
#2273 Enfield doors 17:09 05-08-2022
A local locksmith in Enfield doors: http://www.jeonnamfa.or.kr/sweb/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=276658 will
have a thorough knowledge of the local area and will be capable of reaching you
in just thirty minutes. They will be able to assist you in an emergency and offer helpful advice.
Citat
 
 
#2272 Seo Prices 16:49 05-08-2022
%%

my site; Seo Prices: http://www.fossil.ipt.pw/out/kids-talk-education-centre-drawing-guestbook-%E7%95%99%E8%A8%80%E6%9D%BF/
Citat
 
 
#2271 seo Packages London 16:45 05-08-2022
%%

Also visit my web site :: seo Packages London: http://forum.darnet.ru/go.php?forum.takeclicks.com%2Fgroups%2Fhow-to-learn-to-seo-packages-in-the-uk-just-10-minutes-a-day%2F
Citat
 
 
#2270 Cbd Hash london 16:30 05-08-2022
%%

Here is my webpage: Cbd Hash london: http://buy-cbd-hash-uk97091.blogolenta.com/15550212/dramatically-improve-the-way-you-start-a-cbd-hash-shop-using-just-your-imagination
Citat
 
 
#2269 seo Service uk 16:02 05-08-2022
%%

Also visit my page :: seo Service uk: http://www.siward.com/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fourclassified.net%2Fuser%2Fprofile%2F2911913%3Eecommerce+seo+Services%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkp.tium.co.kr%2Fyc5%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D25468+%2F%3E
Citat
 
 
#2268 seo price packages 15:34 05-08-2022
%%

My web site ... seo price packages: http://ecocell1410.cafe24.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3939
Citat
 
 
#2267 Seo Price Packages 14:02 05-08-2022
%%

My webpage :: Seo Price Packages: https://pastein.ru/l/IWQr
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 311 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?