ZDRUŽIMO SE ZA SKUPNE CILJE OSVOBODITVE, OČIŠČENJA IN PREPORODA SLOVENIJE!

 

koalicija karantanija.jpg - 11.47 Kb

KOALICIJA KARANTANIJA za ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

KOALICIJA KARANTANIJA ZDRUŽUJE VSE POSAMEZNICE, POSAMEZNIKE, SKUPINE, DRUŠTVA, INICIATIVE, GIBANJA TER POLITIČNE SKUPINE, KI SE ZAVZEMAJO ZA URESNIČITEV VSAJ NASLEDNJIH PET TEMELJNIH PROGRAMSKIH USMERITEV. VSI TISTI, KI STE ZA URESNIČITEV TEH PETIH TOČK. VABLJENI V ZMAGOVITO KOALICIJO KARANTANIJA:

1. Odpustitev vseh odgovornih in soodgovornih kadrov (ki so delali proti  slovenskemu narodu ali pa so opustili dolžna ravnanja, da se ne bi zgodilo, kar se je) z vseh odgovornih funkcij vodenja v celotni javni in državni upravi, kot tudi vseh odgovornih v gospodarskih družbah v večinski državni lasti ter organizacij, ki vplivajo na usodo naroda.

Racionalizacijo javne in državne uprave ter vseh drugih uprav v zvezi z državo in za kadrovanje poslej izključno v skladu z merili stroke, morale in etike s povsem transparentnimi izbori (za ureditev kadrovskih problemov smo v DZ vložili Zakon OPS, a je tam obstal blokiran).

2. Vzpostavitev pravične pravne države, ki bo delujoča poskrbela za obtožbo vseh, ki so izdali nacionalne interese slovenskega naroda, in tiste, ki so nas ropali in ropajo skupno premoženje naroda in imetje posameznikov, da bo popravila krivice oškodovancem v mnogih sodnih in drugih nepravičnih postopkih ter bo zagotovila vračanje protipravno pridobljenega - POKRADENEGA prvotnim lastnikom - NARODU.

3. Zagon vseh gospodarskih in drugih potencialov, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, racionalizacije v vseh segmentih države, znižanje davkov in prispevkov, dvig minimalne plače in najnižjih pokojnin in proporcionalno vseh zasluženih prihodkov.

4. Vzpostavitev takega družbenega sistema, v katerem bo že vsak osnovnošolec vzgajan in usposobljan ter spodbujan k aktivnemu državljanstvu v naši družbi, da bomo čim prej lahko uvedli vse več neposrednega odločanja o svoji usodi oziroma o vseh pomembnih odločitvah za slovenski narod. Uvedba neposredne demokracije.

5. Duhovni, moralni in etični preporod slovenskega naroda, ki bo zagotovil duhovno in tudi materialno blaginjo za vse.

JE KJE KDO, KI NE BI HOTEL, DA TO NAREDIMO? GRE ZA NOVO GRADNJO OD TEMELJA NAVZGOR. KO MORAMO OPOZORITI IN POUDARITI, DA BREZ URESNIČITVE PRVIH TREH ZAPISANIH TOČK NE BO MOŽNO POSLEDIČNO URESNIČITI KARKOLI DRUGEGA. NE BO PREPOTREBNIH KORENITIH SPREMEMB.

TO SO TEMELJNE USMERITVE PROGRAMA, KATERE BOMO URESNIČILI IN SO NAM VODILO - USMERITEV, KAJ SPLOH ŽELIMO, KAM NAJ PRIDEMO V RECIMO DESETIH LETIH. SO ZAČRTANA SMER IN SO DOLOČEN CILJ, DO KATEREGA SE NAJ USMERIMO PRITI.

IMAMO VOLJO, IMAMO POGUM, IMAMO ZNANJE, IMAMO POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE. SAMO ŠE KORAK IN GRADNJA SE BO ZAČELA. GRADNJA NA NOVIH TEMELJIH, KO VSAK LAHKO DODA SVOJ ZIDAK K TEJ GRADNJI NAŠEGA NOVEGA, TRDNEGA IN PRIJETNEGA DOMA. S TO GRADNJO SI ZGRADIMO TRDNO IN USPEŠNO SEDANJOST IN ŠE LEPŠO PRIHODNOST ZA NAŠE OTROKE, VNUKE IN PRAVNUKE TER NENAZADNJE TUDI ZASE.

In še malce širše:

Koalicija KARANTANIJA naj združi vse zdrave in od zdajšnje politike neobremenjene in neodvisne iniciative, neparlamentarne politične skupine, društva in posameznike, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v slovenski družbi in državi,  v enotno in neomajno KOALICIJO za zmago na parlamentarnih volitvah. Stanje v Sloveniji postaja nevzdržno, čas je za KORENITE SPREMEMBE.

Po dvaindvajsetih letih življenja v samostojni Sloveniji vsak razmišljujoč in do negativnih pojavov občutljiv človek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejšnji nedemokratični režim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu bi morali upoštevati tako načela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odločanja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne družbe le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, de-monopolizacija in de-birokratizacija.

V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dediščine bivših komunističnih totalitarnih sistemov ni lahko rešiti. Na institucionalnem nivoju ta dediščina zajema (čezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorščine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na takšnih temeljih ni bilo mogoče vzpostaviti civilizirane, liberalne in pravne države.

Zato je bilo nujno stare strukture in miselne vzorce sistematično odpraviti in preseči.

Ker tega nismo naredili, smo zdaj priča situaciji, ko lahko po 20 letih ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel, in priča smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo državni kriminal nad človekovimi pravicami.

Prišlo je do »žametne restavracije« totalitarnega režima s podtalnim strmoglavljenjem porajajoče se demokracije iz devetdesetih let s strani starih oblastniških struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajočimi lobiji, klani, klikami in škodljivimi združbami.

To stanje je nujno preseči z dosledno razgradnjo monopolov in ukinitvijo privilegijev določene družbene plasti na vseh področjih in ustvariti razmere, ko bomo končno začeli uresničevati sanje večine tukaj živečih prebivalcev  iz leta 1990 o samostojni, neodvisni in uspešni državi zadovoljnih in ustvarjalnih  državljank in državljanov, v kateri bo vladala vse bolj neposredna demokracija, kjer bo delovala pravična pravna država, voditelji pa bodo izbrani resnično v skladu z voljo večine aktivnih državljank in državljanov, ki se bodo vse bolj zavedali, da demokracija ne more delovati brez organizirane in delujoče ter od politike neodvisne civilne družbe oz. posameznika, ki v teh okvirih aktivno sodeluje.

PROGRAMSKE USMERITVE, ki jih bo zmagovita Koalicija KARANTANIJA uresničila po zmagi na volitvah:

1. Izvedba novih kvalifikacij na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta v javni upravi, ko bodo izvedene nove kvalifikacije na racionalizirane formacije v javni upravi. Vsi vodstveni in vodilni kadri se bodo morali ponovno kvalificirati na vodilna in vodstvena delovna mesta, a zdaj zgolj na podlagi etičnih, moralnih in strogih strokovnih meril.

2. Z novo kadrovsko zasedbo, ko bodo po strokovnih in etičnih merilih začeli v ospredje prihajati ljudje, ki bodo znali delati strokovno, etično in moralno, bo vzpostavljeno tudi delovanje PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE in drugih institucij nadzora, ki bodo vzpostavile enakost pred zakonom. To pa je podlaga, da bodo popravljene oz. razrešene vse še vedno boleče krivice iz preteklih let posameznikom in skupinam še iz časov komunistično socialističnega enoumja in iz časov za večino slovenskih državljanov škodljive tranzicije. Gre za najmanj tri osrednje pod preprogo pometene probleme, ko se na njih ni nikoli postavila pravična pravna država.

a) POVOJNI IZVENSODNI UMORI;

b) NEZAKONITA TRGOVINA Z OROŽJEM;

c) DIVJE PRI(H)VATIZACIJE IN TAJKUNIZACIJE.

Ker brez razčiščene preteklosti ni srečne prihodnosti, bodo za to pristojni organi dolžni narediti vse, kar je potrebno, da se strokovno in etično omenjene travme razčistijo, krivce pripeljejo na zatožno klop, pokradeno vrnejo prvotnim lastnikom in popravijo krivice oškodovancem do najvišje možne mere, kolikor bo to sploh še mogoče glede na pretečen čas. Umorjenim in zmetanim v razna brezna in zazidanim v rudniške jaške pa smo dolžni končno dati svoje ime in dostojen grob.

Revidirani, poenostavljeni in ukinjeni bodo vsi škodljivi in nesmiselni zakoni, ki so uzakonili neupravičene privilegije zgolj določeni družbeni skupini, zaradi revolucionarnih ali drugih podobnih političnih "zaslug", kot tudi drugi zakoni na škodo večine ter taki, ki so uvedli preveč regulacije in nerazumne kazenske sankcije(naprimer enormne kazni za prometne prekrške). Koalicija KARANTANIJA bo uvajala preventivno delovanje in nagrajevanje za pozitivna ravnanja državljank in državljanov, ki jih bo tudi javno postavljala za zgled ostalim.

3. Vsi javni uslužbenci bodo s strani nove zmagovite vodilne LJUDSKE vlade KOALICIJE KARANTANIJA, ki bo vodila državo v skladu z ljudsko voljo,  javno pozvani, da je njihova pravica in dolžnost prijaviti vsako tudi najmanjšo obliko korupcije, nepotizma in klientelizma za to pristojnim. Če bodo s tem preprečili oškodovanje proračuna, bodo od ocenjene škode prejeli od preprečene ocenjene škode 1/5 nagrade. V namen preprečevanja oškodovanja državnega in občinskih proračunov bodo narejene revizije vseh pogodb pravnih subjektov na državni in lokalnih ravneh ter pregledani in ocenjeni vsi dodatki (aneksi) k tem pogodbam.

4. Po uresničitvi in že vzporedno bodo ustvarjeni potrebni pogoji za kadrovsko prenovo naše družbe na vseh področjih, to pa bo podlaga za gospodarski razcvet našega zdaj tudi namerno uničevanega gospodarstva. Koalicija KARANTANIJA bo poskrbela za spodbujanje in razvijanje vseh gospodarskih potencialov na naših tleh, kjer bomo razvijali osveščeno gospodarjenje, ki bo temeljilo na drobnem gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo, ekološkem kmetovanju (pridelovanje neoporečne zdrave hrane - samooskrbi in samozadostnosti) in eko turizmu s polnim izkoristkom naših naravnih danosti in odlične geostrateške lege naše države, a v popolni simbiozi z naravo in nikakor ne v njeno škodo. Zavedamo se namreč, da je naše čisto naravno okolje naše največje bogastvo, ki zagotavlja nam in našim zanamcem sploh temelj za kakovosten in uspešen razvoj.

5. S prenovo šolskega sistema in vseh drugih institucij izobraževanja in obveščanja v domeni države, bodo po prenovi in s poudarjanjem pozitivnih zgledov pomagali mladim in starejšim do njihove osveščenosti in kakovostne prenove, kar bo posledično pomenilo v naši državi vse več  osveščenih, vsestransko aktivnih, zdravih  in uspešnih državljanov, to pa bo najboljše jamstvo za vsestranski moralni in etični oz. duhovni preporod celotne družbe. K temu bo prispevala tudi zelo močna usmerjenost KOALICIJE KARANTANIJA k spodbujanju svojih državljank in državljanov predvsem tudi z lastnim zgledom voditeljev k preventivni skrbi za vzdrževanje in izboljševanja svojega fizičnega in duhovnega zdravja.

6. Posredno demokracijo je že davno tega povozil čas, saj so v takšnem sistemu možne velike zlorabe in anomalije, še posebej v državah, ki ne razumejo, da se demokracija začne in konča v političnih strankah. Če te ni, pač ni demokracije tudi drugje v državi. Zato se je treba vprašati, kako močno, če sploh, je zastopana demokracija v političnih strankah na Slovenskem, kar se v največji možni meri kaže kot velika pomanjkljivost, ko pride do kadrovanja že znotraj katerekoli stranke in na druga odgovorna mesta v državi.

Dejstvo je, da v nobeni izmed strank ni zastopana pozitivna kadrovska selekcija, ki bi zagotavljala, da v ospredje na katerokoli mesto pridejo najboljši kadri. Zmagovita koalicija KARANTANIJA bo vzgled notranje demokratičnosti v vseh pogledih in v popolno usmerjenost vseh sil k spodbujanju neposredne demokracije, ki bo s časoma nadomestila odločanje preko predstavnikov v parlamentu.

Politične skupine bodo potem, ko zaživi neposredna demokracija z neposrednim odločanjem, prevzele vlogo predlagateljev različnih predlogov in zakonskih rešitev za napredovanje in izboljševanje razmer v naši skupnosti, med katerimi se bomo ljudje odločali na referendumih, ki bodo takrat že potekali s pomočjo računalniške tehnologije, kot že danes poteka naprimer bančno poslovanje.

7. In nenazadnje bo po vsem, kar se je zgodilo v Sloveniji do sedaj in je ime Slovenija hudo omadeževano, bo zmagovita koalicija KARANTANIJA pobudnica korenitih sprememb tudi v smislu spremembe slovenskih državnih simbolov. Potem ne bo več mogoče, da bi nas zamenjevali z drugimi narodi zaradi podobnosti imen ali simbolov. Uvedli bomo lastno zlato in srebrno valuto, saj ocenjujemo, da bomo v bodoče zelo težko uresničevali svoje ideje in razvijali svoje sposobnosti in potenciale v okviru EU in NATO, kamor smo vstopili po sprejetju povsem nesprejemljivih pogojev za naš celovit in kakovosten razvoj. Žal smo na mnogih področjih diskriminirani in izgubljamo lastno prvobitnost, suverenost in samostojnost.

Po drugi strani pa je tudi res, da so zgodovinska dejstva zelo drugačna, kot jih predstavljajo uradni t.i. strokovnjaki za zgodovino našega staroselskega evropskega naroda. Tako ni resnica, da smo svojo državo izborili leta 1991, saj je resnica, da smo si jo priborili nazaj, ker smo jo kot pripadniki Karantanije nekoč izgubili. Tako je ideja, da ponovno ustanovimo državo KARANTANIJO z vsemi potrebnimi elementi državnosti, ki so bili zastopani takrat, ko je še živela. Še posebej s poudarkom na neposredni LJUDOVLADI, ki bo resnično odraz ljudske volje.

Seveda je to zgolj ideja, ki jo bo možno razvijati in morda udejanjiti v drugačnih razmerah. Uresničitev pa bi pomenila tudi ponovno pridobivanje državljanstev nove države, ki bi jih morali zaostriti. Toda pred tem je naša in vaša odgovornost, da odpravimo vzroke, ki povzročajo vse več negativnih posledic tukaj in zdaj, kajti vse probleme bo moč ustrezno razrešiti šele, ko bodo onemogočeni in odpravljeni osrednji vzroki, ki so jih povzročili.

VABIMO VSE, KI DOBRO V SRCU MISLITE, DA SE PRIDRUŽITE ZMAGOVITI KOALICIJI KARANTANIJA V TEJ FAZI KOT SOUSTVARJALCI NAJBOLJŠIH PROGRAMSKIH USMERITEV. S KONSTRUKTIVNO KRITIKO in NADGRADNJO TUKAJ PREDSTAVLJENIH, POTEM PA KOT NOSILCI USTANAVLJANJA NOVE POLITIČNE SKUPINE - KOALICIJA KARANTANIJA.

Vljudno vabljeni k obveščanju še drugih in spodbujanju k delovanju!

MORALNE IN ETIČNE VREDNOTE, KI VELJAJO V KOALICIJI KARANTANIJA

1. INTEGRITETA

Naša beseda je zaveza poštenega dela. Sodelujemo v spoštovanju drug do drugega. Vodilo so častne vrednote. Izpolnjujemo dane obljube in družbene norme.

2. LOJALNOST

Izkazujemo pripadnost domovini Sloveniji. Smo zvesti sodržavljani. Članice in člani koalicije KARANTANIJA smo aktivni, predani in zavezani skupnemu cilju: napredku Slovenije, Evrope in sveta. Sooblikujemo, sprejemamo in spoštujemo s konsenzom postavljena pravila.

3. ODGOVORNOST

Do sebe in do dela, do soljudi in narave je naša vrlina.

4. POZITIVNA NARAVNANOST

V koalicijo KARANTANIJA so dobrodošli pozitivno naravnani ljudje, ki stalno iščejo boljše rešitve. Ljudje, ki kritizirajo brez osnov in jemljejo energijo, niso dobrodošli. Vsak član ali članica naj skupino dopolnjuje s svojo pozitivno energijo.

5. USMERJENOST K LJUDEM

Za Slovenijo in ljudi v njej smo pripravljeni narediti vse, kar je v naših najboljših močeh. Na ljudi prenašamo svoje pozitivno navdušenje, ker se zavedamo, da smo srečni takrat, kadar so zaradi naših dobrih dejanj zadovoljni tudi drugi.

6. ODPRTA KOMUNIKACIJA

Odkrito povemo, kar nam leži na duši. Pripravljeni smo sprejemati argumentirano kritiko o sebi in svojem delu od drugih.

Človeka jemljemo kot enkratno, nenadomestljivo in unikatno bitje. Vsak pozitivni prispevek kogarkoli cenimo in upoštevamo pri našem delovanju. Več ljudi več ve. Iščemo kreativno odličnost. Navdih za dobra dejanja črpamo iz ustvarjalnega sodelovanja, oceana modrosti prebivalk in prebivalcev Slovenije, Evrope in Sveta.

7. IZPOPOLNJEVANJE IN SKRB ZA DUŠEVNO IN FIZIČNO ZDRAVJE

Članice in člani Koalicije KARANTANIJA delujemo na vseh področjih družbenega življenja. Zato smo zavezani k stalnemu formalnemu in neformalnemu izobraževanju doma in v tujini. Za nas je znanje luč, ki razsvetljuje naše poti in je naš zaveznik. Redno skrbimo za svojo psihofizično kondicijo, kar pomeni, da preventivno skrbimo za svoje zdravje.

8. ZMAGOVALNA NARAVNANOST

Dobro lahko naredimo še boljše. Zavedamo se, da se dobro vrača z dobrim. Pri doseganju ciljev Slovenije želimo biti med najboljšimi. Vztrajamo na poti k zmagi Slovenije in njenih prebivalcev.

9. ZMAGUJEMO SKUPAJ

V Koaliciji KARANTANIJA delujemo povezovalno. V Koalicijo KARANTANIJA se povezujejo vsi dobro misleči in vsi dobro misleči prebivalci Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi samimi in z njihovim bivanjskim in delovnim okoljem.

V Koaliciji KARANTANIJA spoštujemo postavljena pravila ter sodelujemo v smislu: Vsi za enega, eden za vse. Pomagamo vsakomur pri doseganju ciljev. Vsak je najboljši, skupaj smo nepremagljivi.

10. VESELJE DO ŽIVLJENJA

Vsak dan je priložnost, da smo sprejeti, da praznujemo rojstni dan sami ali s prijatelji. Zavedamo se možnosti trajnostnega razvoja, da smo vključeni in potrebni drug drugemu. Duhovni razvoj je oseben proces,  ki ga negujemo, da lažje in polno živimo vredno, čustveno bogato, odgovorno materialno življenje. Osrečujejo nas dobra dela, drobne stvari. Smo veseli, delovni in pokončni ljudje. Spoštujemo in sprejemamo sebe, zato znamo ceniti vse poštene, delovne in dobro misleče ljudi DOMA IN PO SVETU.

Lepa hvala, ker delujete  v skladu z zgoraj zapisanimi vrednotami!

 

Osvobodimo, Očistimo in Preporodimo Slovenijo!


SKUPINA NA FACEBOOK-ku je TUKAJ

 

 

Komentarjev 

 
#3 L.Troha 23:52 20-03-2013
No, da...seveda ni ravno vseeno kako se kaj imenuje. Če poznamo našo pravo zgodovino, potem vemo, da smo Slovenci že imeli svojo državo, ko je to bila KARANTANIJA. In v takratni naši državi so naši davni predniki imeli zelo razvito demokracijo, ki so jo imenovali kar LJUDOVLADA. Kar pomeni, da je vladalo ljudstvo. Svoje predstavnike pa so ustoličevali na prav poseben demokratičen način, ko so potem ti predstavniki zelo dobro vedeli kdo jih je ustoličil in komu so odgovorni za svoje delo.

Potem so se v ZDA učili temeljnih postulatov KARANTANSKE ljudovlade.

Torej, če damo kaj na našo svetlo tradicijo, potem je zelo primerno ime za koalicijo, ki bo vrnila čast in slavo Sloveniji in Slovencem, ravno KARANTANIJA.

Načela in pravila delovanja so že zapisana, nastaja pa tudi VIZIJA in STRATEGIJA ter potrebni koraki, da bomo začeli delati tako, da bo vse usmerjeno v sodelovanje, napredovanje, odličnost in uspeh.

Kdor meni, da je tako prav, bo deloval in sodeloval, ter napredoval, kdor ne bo, bo pač nazadoval.

Njegov problem.

Tukaj se gradi, tisti, ki noče graditi naj gre v senco in naj čaka, da naredimo drugi. Samo moti naj nikar.

Vem, da ste vsi zato, da končno spet Slovenci zaživimo tako, kot naši predniki popred. V SLOGI, MEDSEBOJNEM SPOŠTOVANJU, ZAUPANJU IN NAPREDKU.

Naj živi Slovenija!
Citat
 
 
#2 Stoyan 09:55 28-02-2013
ne glede na to kako se bo ta koalicija imenovala; karantanija, ali kako drugače, zaradi mene se lahko imenuje tudi VLV, ali pa osvobodilna fronta od klepto-mafije nimamo druge izbire kot da se priključimo in sodelujemo, kajti nihče se v tej državi ne ukvarja s sistemsko politikantsko korupcijo, z bančno mafijo niti politika, niti policija, niti sodstvo, niti davkarija, ki bi že po zdajšnji zakonodaji pobrala premoženje ljudem, ki ne morejo dokazati porekla njihovega premoženja. Ladislav veliko jih je, kiti mečejo polena pod noge, nekaj jih je, ki bi te radi videli v zaporu in če ti nihče ne bo rekel za tvoj trud razkrivanja politikantskih kriminalnih svinjarij hvala, evo jaz ti rečem; HVALA.
Citat
 
 
#1 Markec 15:55 14-02-2013
Bravo!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 173 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?