koalicija karantanija.jpg - 11.47 Kb

KOALICIJA KARANTANIJA za ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

KOALICIJA KARANTANIJA ZDRUŽUJE VSE POSAMEZNICE, POSAMEZNIKE, SKUPINE, DRUŠTVA, INICIATIVE, GIBANJA TER POLITI?NE SKUPINE, KI SE ZAVZEMAJO ZA URESNI?ITEV VSAJ NASLEDNJIH PET TEMELJNIH PROGRAMSKIH USMERITEV. VSI TISTI, KI STE ZA URESNI?ITEV TEH PETIH TO?K. VABLJENI V ZMAGOVITO KOALICIJO KARANTANIJA:

1. Odpustitev vseh odgovornih in soodgovornih kadrov (ki so delali proti  slovenskemu narodu ali pa so opustili dolžna ravnanja, da se ne bi zgodilo, kar se je) z vseh odgovornih funkcij vodenja v celotni javni in državni upravi, kot tudi vseh odgovornih v gospodarskih družbah v ve?inski državni lasti ter organizacij, ki vplivajo na usodo naroda.

Racionalizacijo javne in državne uprave ter vseh drugih uprav v zvezi z državo in za kadrovanje poslej izklju?no v skladu z merili stroke, morale in etike s povsem transparentnimi izbori (za ureditev kadrovskih problemov smo v DZ vložili Zakon OPS, a je tam obstal blokiran).

2. Vzpostavitev pravi?ne pravne države, ki bo delujo?a poskrbela za obtožbo vseh, ki so izdali nacionalne interese slovenskega naroda, in tiste, ki so nas ropali in ropajo skupno premoženje naroda in imetje posameznikov, da bo popravila krivice oškodovancem v mnogih sodnih in drugih nepravi?nih postopkih ter bo zagotovila vra?anje protipravno pridobljenega - POKRADENEGA prvotnim lastnikom - NARODU.

3. Zagon vseh gospodarskih in drugih potencialov, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, racionalizacije v vseh segmentih države, znižanje davkov in prispevkov, dvig minimalne pla?e in najnižjih pokojnin in proporcionalno vseh zasluženih prihodkov.

4. Vzpostavitev takega družbenega sistema, v katerem bo že vsak osnovnošolec vzgajan in usposobljan ter spodbujan k aktivnemu državljanstvu v naši družbi, da bomo ?im prej lahko uvedli vse ve? neposrednega odlo?anja o svoji usodi oziroma o vseh pomembnih odlo?itvah za slovenski narod. Uvedba neposredne demokracije.

5. Duhovni, moralni in eti?ni preporod slovenskega naroda, ki bo zagotovil duhovno in tudi materialno blaginjo za vse.

JE KJE KDO, KI NE BI HOTEL, DA TO NAREDIMO? GRE ZA NOVO GRADNJO OD TEMELJA NAVZGOR. KO MORAMO OPOZORITI IN POUDARITI, DA BREZ URESNI?ITVE PRVIH TREH ZAPISANIH TO?K NE BO MOŽNO POSLEDI?NO URESNI?ITI KARKOLI DRUGEGA. NE BO PREPOTREBNIH KORENITIH SPREMEMB.

TO SO TEMELJNE USMERITVE PROGRAMA, KATERE BOMO URESNI?ILI IN SO NAM VODILO - USMERITEV, KAJ SPLOH ŽELIMO, KAM NAJ PRIDEMO V RECIMO DESETIH LETIH. SO ZA?RTANA SMER IN SO DOLO?EN CILJ, DO KATEREGA SE NAJ USMERIMO PRITI.

IMAMO VOLJO, IMAMO POGUM, IMAMO ZNANJE, IMAMO POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE. SAMO ŠE KORAK IN GRADNJA SE BO ZA?ELA. GRADNJA NA NOVIH TEMELJIH, KO VSAK LAHKO DODA SVOJ ZIDAK K TEJ GRADNJI NAŠEGA NOVEGA, TRDNEGA IN PRIJETNEGA DOMA. S TO GRADNJO SI ZGRADIMO TRDNO IN USPEŠNO SEDANJOST IN ŠE LEPŠO PRIHODNOST ZA NAŠE OTROKE, VNUKE IN PRAVNUKE TER NENAZADNJE TUDI ZASE.

In še malce širše:

Koalicija KARANTANIJA naj združi vse zdrave in od zdajšnje politike neobremenjene in neodvisne iniciative, neparlamentarne politi?ne skupine, društva in posameznike, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v slovenski družbi in državi,  v enotno in neomajno KOALICIJO za zmago na parlamentarnih volitvah. Stanje v Sloveniji postaja nevzdržno, ?as je za KORENITE SPREMEMBE.

Po dvaindvajsetih letih življenja v samostojni Sloveniji vsak razmišljujo? in do negativnih pojavov ob?utljiv ?lovek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejšnji nedemokrati?ni režim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spoštovanju ?lovekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu bi morali upoštevati tako na?ela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odlo?anja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne družbe le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, de-monopolizacija in de-birokratizacija.

V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dediš?ine bivših komunisti?nih totalitarnih sistemov ni lahko rešiti. Na institucionalnem nivoju ta dediš?ina zajema (?ezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorš?ine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na takšnih temeljih ni bilo mogo?e vzpostaviti civilizirane, liberalne in pravne države.

Zato je bilo nujno stare strukture in miselne vzorce sistemati?no odpraviti in prese?i.

Ker tega nismo naredili, smo zdaj pri?a situaciji, ko lahko po 20 letih ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel, in pri?a smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo državni kriminal nad ?lovekovimi pravicami.

Prišlo je do »žametne restavracije« totalitarnega režima s podtalnim strmoglavljenjem porajajo?e se demokracije iz devetdesetih let s strani starih oblastniških struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajo?imi lobiji, klani, klikami in škodljivimi združbami.

To stanje je nujno prese?i z dosledno razgradnjo monopolov in ukinitvijo privilegijev dolo?ene družbene plasti na vseh podro?jih in ustvariti razmere, ko bomo kon?no za?eli uresni?evati sanje ve?ine tukaj žive?ih prebivalcev  iz leta 1990 o samostojni, neodvisni in uspešni državi zadovoljnih in ustvarjalnih  državljank in državljanov, v kateri bo vladala vse bolj neposredna demokracija, kjer bo delovala pravi?na pravna država, voditelji pa bodo izbrani resni?no v skladu z voljo ve?ine aktivnih državljank in državljanov, ki se bodo vse bolj zavedali, da demokracija ne more delovati brez organizirane in delujo?e ter od politike neodvisne civilne družbe oz. posameznika, ki v teh okvirih aktivno sodeluje.

PROGRAMSKE USMERITVE, ki jih bo zmagovita Koalicija KARANTANIJA uresni?ila po zmagi na volitvah:

1. Izvedba novih kvalifikacij na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta v javni upravi, ko bodo izvedene nove kvalifikacije na racionalizirane formacije v javni upravi. Vsi vodstveni in vodilni kadri se bodo morali ponovno kvalificirati na vodilna in vodstvena delovna mesta, a zdaj zgolj na podlagi eti?nih, moralnih in strogih strokovnih meril.

2. Z novo kadrovsko zasedbo, ko bodo po strokovnih in eti?nih merilih za?eli v ospredje prihajati ljudje, ki bodo znali delati strokovno, eti?no in moralno, bo vzpostavljeno tudi delovanje PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE in drugih institucij nadzora, ki bodo vzpostavile enakost pred zakonom. To pa je podlaga, da bodo popravljene oz. razrešene vse še vedno bole?e krivice iz preteklih let posameznikom in skupinam še iz ?asov komunisti?no socialisti?nega enoumja in iz ?asov za ve?ino slovenskih državljanov škodljive tranzicije. Gre za najmanj tri osrednje pod preprogo pometene probleme, ko se na njih ni nikoli postavila pravi?na pravna država.

a) POVOJNI IZVENSODNI UMORI;

b) NEZAKONITA TRGOVINA Z OROŽJEM;

c) DIVJE PRI(H)VATIZACIJE IN TAJKUNIZACIJE.

Ker brez raz?iš?ene preteklosti ni sre?ne prihodnosti, bodo za to pristojni organi dolžni narediti vse, kar je potrebno, da se strokovno in eti?no omenjene travme raz?istijo, krivce pripeljejo na zatožno klop, pokradeno vrnejo prvotnim lastnikom in popravijo krivice oškodovancem do najvišje možne mere, kolikor bo to sploh še mogo?e glede na prete?en ?as. Umorjenim in zmetanim v razna brezna in zazidanim v rudniške jaške pa smo dolžni kon?no dati svoje ime in dostojen grob.

Revidirani, poenostavljeni in ukinjeni bodo vsi škodljivi in nesmiselni zakoni, ki so uzakonili neupravi?ene privilegije zgolj dolo?eni družbeni skupini, zaradi revolucionarnih ali drugih podobnih politi?nih "zaslug", kot tudi drugi zakoni na škodo ve?ine ter taki, ki so uvedli preve? regulacije in nerazumne kazenske sankcije(naprimer enormne kazni za prometne prekrške). Koalicija KARANTANIJA bo uvajala preventivno delovanje in nagrajevanje za pozitivna ravnanja državljank in državljanov, ki jih bo tudi javno postavljala za zgled ostalim.

3. Vsi javni uslužbenci bodo s strani nove zmagovite vodilne LJUDSKE vlade KOALICIJE KARANTANIJA, ki bo vodila državo v skladu z ljudsko voljo,  javno pozvani, da je njihova pravica in dolžnost prijaviti vsako tudi najmanjšo obliko korupcije, nepotizma in klientelizma za to pristojnim. ?e bodo s tem prepre?ili oškodovanje prora?una, bodo od ocenjene škode prejeli od prepre?ene ocenjene škode 1/5 nagrade. V namen prepre?evanja oškodovanja državnega in ob?inskih prora?unov bodo narejene revizije vseh pogodb pravnih subjektov na državni in lokalnih ravneh ter pregledani in ocenjeni vsi dodatki (aneksi) k tem pogodbam.

4. Po uresni?itvi in že vzporedno bodo ustvarjeni potrebni pogoji za kadrovsko prenovo naše družbe na vseh podro?jih, to pa bo podlaga za gospodarski razcvet našega zdaj tudi namerno uni?evanega gospodarstva. Koalicija KARANTANIJA bo poskrbela za spodbujanje in razvijanje vseh gospodarskih potencialov na naših tleh, kjer bomo razvijali osveš?eno gospodarjenje, ki bo temeljilo na drobnem gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo, ekološkem kmetovanju (pridelovanje neopore?ne zdrave hrane - samooskrbi in samozadostnosti) in eko turizmu s polnim izkoristkom naših naravnih danosti in odli?ne geostrateške lege naše države, a v popolni simbiozi z naravo in nikakor ne v njeno škodo. Zavedamo se namre?, da je naše ?isto naravno okolje naše najve?je bogastvo, ki zagotavlja nam in našim zanamcem sploh temelj za kakovosten in uspešen razvoj.

5. S prenovo šolskega sistema in vseh drugih institucij izobraževanja in obveš?anja v domeni države, bodo po prenovi in s poudarjanjem pozitivnih zgledov pomagali mladim in starejšim do njihove osveš?enosti in kakovostne prenove, kar bo posledi?no pomenilo v naši državi vse ve?  osveš?enih, vsestransko aktivnih, zdravih  in uspešnih državljanov, to pa bo najboljše jamstvo za vsestranski moralni in eti?ni oz. duhovni preporod celotne družbe. K temu bo prispevala tudi zelo mo?na usmerjenost KOALICIJE KARANTANIJA k spodbujanju svojih državljank in državljanov predvsem tudi z lastnim zgledom voditeljev k preventivni skrbi za vzdrževanje in izboljševanja svojega fizi?nega in duhovnega zdravja.

6. Posredno demokracijo je že davno tega povozil ?as, saj so v takšnem sistemu možne velike zlorabe in anomalije, še posebej v državah, ki ne razumejo, da se demokracija za?ne in kon?a v politi?nih strankah. ?e te ni, pa? ni demokracije tudi drugje v državi. Zato se je treba vprašati, kako mo?no, ?e sploh, je zastopana demokracija v politi?nih strankah na Slovenskem, kar se v najve?ji možni meri kaže kot velika pomanjkljivost, ko pride do kadrovanja že znotraj katerekoli stranke in na druga odgovorna mesta v državi.

Dejstvo je, da v nobeni izmed strank ni zastopana pozitivna kadrovska selekcija, ki bi zagotavljala, da v ospredje na katerokoli mesto pridejo najboljši kadri. Zmagovita koalicija KARANTANIJA bo vzgled notranje demokrati?nosti v vseh pogledih in v popolno usmerjenost vseh sil k spodbujanju neposredne demokracije, ki bo s ?asoma nadomestila odlo?anje preko predstavnikov v parlamentu.

Politi?ne skupine bodo potem, ko zaživi neposredna demokracija z neposrednim odlo?anjem, prevzele vlogo predlagateljev razli?nih predlogov in zakonskih rešitev za napredovanje in izboljševanje razmer v naši skupnosti, med katerimi se bomo ljudje odlo?ali na referendumih, ki bodo takrat že potekali s pomo?jo ra?unalniške tehnologije, kot že danes poteka naprimer ban?no poslovanje.

7. In nenazadnje bo po vsem, kar se je zgodilo v Sloveniji do sedaj in je ime Slovenija hudo omadeževano, bo zmagovita koalicija KARANTANIJA pobudnica korenitih sprememb tudi v smislu spremembe slovenskih državnih simbolov. Potem ne bo ve? mogo?e, da bi nas zamenjevali z drugimi narodi zaradi podobnosti imen ali simbolov. Uvedli bomo lastno zlato in srebrno valuto, saj ocenjujemo, da bomo v bodo?e zelo težko uresni?evali svoje ideje in razvijali svoje sposobnosti in potenciale v okviru EU in NATO, kamor smo vstopili po sprejetju povsem nesprejemljivih pogojev za naš celovit in kakovosten razvoj. Žal smo na mnogih podro?jih diskriminirani in izgubljamo lastno prvobitnost, suverenost in samostojnost.

Po drugi strani pa je tudi res, da so zgodovinska dejstva zelo druga?na, kot jih predstavljajo uradni t.i. strokovnjaki za zgodovino našega staroselskega evropskega naroda. Tako ni resnica, da smo svojo državo izborili leta 1991, saj je resnica, da smo si jo priborili nazaj, ker smo jo kot pripadniki Karantanije neko? izgubili. Tako je ideja, da ponovno ustanovimo državo KARANTANIJO z vsemi potrebnimi elementi državnosti, ki so bili zastopani takrat, ko je še živela. Še posebej s poudarkom na neposredni LJUDOVLADI, ki bo resni?no odraz ljudske volje.

Seveda je to zgolj ideja, ki jo bo možno razvijati in morda udejanjiti v druga?nih razmerah. Uresni?itev pa bi pomenila tudi ponovno pridobivanje državljanstev nove države, ki bi jih morali zaostriti. Toda pred tem je naša in vaša odgovornost, da odpravimo vzroke, ki povzro?ajo vse ve? negativnih posledic tukaj in zdaj, kajti vse probleme bo mo? ustrezno razrešiti šele, ko bodo onemogo?eni in odpravljeni osrednji vzroki, ki so jih povzro?ili.

VABIMO VSE, KI DOBRO V SRCU MISLITE, DA SE PRIDRUŽITE ZMAGOVITI KOALICIJI KARANTANIJA V TEJ FAZI KOT SOUSTVARJALCI NAJBOLJŠIH PROGRAMSKIH USMERITEV. S KONSTRUKTIVNO KRITIKO in NADGRADNJO TUKAJ PREDSTAVLJENIH, POTEM PA KOT NOSILCI USTANAVLJANJA NOVE POLITI?NE SKUPINE - KOALICIJA KARANTANIJA.

Vljudno vabljeni k obveš?anju še drugih in spodbujanju k delovanju!

MORALNE IN ETI?NE VREDNOTE, KI VELJAJO V KOALICIJI KARANTANIJA

1. INTEGRITETA

Naša beseda je zaveza poštenega dela. Sodelujemo v spoštovanju drug do drugega. Vodilo so ?astne vrednote. Izpolnjujemo dane obljube in družbene norme.

2. LOJALNOST

Izkazujemo pripadnost domovini Sloveniji. Smo zvesti sodržavljani. ?lanice in ?lani koalicije KARANTANIJA smo aktivni, predani in zavezani skupnemu cilju: napredku Slovenije, Evrope in sveta. Sooblikujemo, sprejemamo in spoštujemo s konsenzom postavljena pravila.

3. ODGOVORNOST

Do sebe in do dela, do soljudi in narave je naša vrlina.

4. POZITIVNA NARAVNANOST

V koalicijo KARANTANIJA so dobrodošli pozitivno naravnani ljudje, ki stalno iš?ejo boljše rešitve. Ljudje, ki kritizirajo brez osnov in jemljejo energijo, niso dobrodošli. Vsak ?lan ali ?lanica naj skupino dopolnjuje s svojo pozitivno energijo.

5. USMERJENOST K LJUDEM

Za Slovenijo in ljudi v njej smo pripravljeni narediti vse, kar je v naših najboljših mo?eh. Na ljudi prenašamo svoje pozitivno navdušenje, ker se zavedamo, da smo sre?ni takrat, kadar so zaradi naših dobrih dejanj zadovoljni tudi drugi.

6. ODPRTA KOMUNIKACIJA

Odkrito povemo, kar nam leži na duši. Pripravljeni smo sprejemati argumentirano kritiko o sebi in svojem delu od drugih.

?loveka jemljemo kot enkratno, nenadomestljivo in unikatno bitje. Vsak pozitivni prispevek kogarkoli cenimo in upoštevamo pri našem delovanju. Ve? ljudi ve? ve. Iš?emo kreativno odli?nost. Navdih za dobra dejanja ?rpamo iz ustvarjalnega sodelovanja, oceana modrosti prebivalk in prebivalcev Slovenije, Evrope in Sveta.

7. IZPOPOLNJEVANJE IN SKRB ZA DUŠEVNO IN FIZI?NO ZDRAVJE

?lanice in ?lani Koalicije KARANTANIJA delujemo na vseh podro?jih družbenega življenja. Zato smo zavezani k stalnemu formalnemu in neformalnemu izobraževanju doma in v tujini. Za nas je znanje lu?, ki razsvetljuje naše poti in je naš zaveznik. Redno skrbimo za svojo psihofizi?no kondicijo, kar pomeni, da preventivno skrbimo za svoje zdravje.

8. ZMAGOVALNA NARAVNANOST

Dobro lahko naredimo še boljše. Zavedamo se, da se dobro vra?a z dobrim. Pri doseganju ciljev Slovenije želimo biti med najboljšimi. Vztrajamo na poti k zmagi Slovenije in njenih prebivalcev.

9. ZMAGUJEMO SKUPAJ

V Koaliciji KARANTANIJA delujemo povezovalno. V Koalicijo KARANTANIJA se povezujejo vsi dobro misle?i in vsi dobro misle?i prebivalci Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi samimi in z njihovim bivanjskim in delovnim okoljem.

V Koaliciji KARANTANIJA spoštujemo postavljena pravila ter sodelujemo v smislu: Vsi za enega, eden za vse. Pomagamo vsakomur pri doseganju ciljev. Vsak je najboljši, skupaj smo nepremagljivi.

10. VESELJE DO ŽIVLJENJA

Vsak dan je priložnost, da smo sprejeti, da praznujemo rojstni dan sami ali s prijatelji. Zavedamo se možnosti trajnostnega razvoja, da smo vklju?eni in potrebni drug drugemu. Duhovni razvoj je oseben proces,  ki ga negujemo, da lažje in polno živimo vredno, ?ustveno bogato, odgovorno materialno življenje. Osre?ujejo nas dobra dela, drobne stvari. Smo veseli, delovni in pokon?ni ljudje. Spoštujemo in sprejemamo sebe, zato znamo ceniti vse poštene, delovne in dobro misle?e ljudi DOMA IN PO SVETU.

Lepa hvala, ker delujete  v skladu z zgoraj zapisanimi vrednotami!

 

Osvobodimo, O?istimo in Preporodimo Slovenijo!


SKUPINA NA FACEBOOK-ku je TUKAJ

 

 

Komentarjev 

 
#3 L.Troha 23:52 20-03-2013
Citat
 
 
#2 Stoyan 09:55 28-02-2013
Citat
 
 
#1 Markec 15:55 14-02-2013
Bravo!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 336 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?