Spoštovani, pri?e smo ne samo prvovrstnemu škandalu, ampak tudi hudemu kriminalu!

V nadaljevanju je predstavljena datoteka zapisnika o pregledu obrazcev P1 podpore kandidatu za Predsednika Republike, ki je nastal 3. 12. 2012 ob 11.14 uri, približno eno uro zatem, ko je ekipa revizorjev Gibanja OPS zapustila prostore Državne volilne komisije.

POZOR: Kljub temu, da so nam v odlo?bi zagotovili (za ogled kliknite TUKAJ), da bomo dobili na vpogled celotno dokumentacijo, zapisnika o pregledu in štetju obrazcev za kandidata Pahorja nismo dobili. Gospa Mujagi? se je najprej izgovarjala, da je zapisnik interne narave, da nam ga  ne more pokazati. Na naše vztrajanje, da je to sestavni del dokumentacije, ki so nam jo obljubili pokazati, pa je uporabila izgovor, ko nam je najprej dala na vpogled skrajno pomanjkljiv zapisnik (bomo predstavili v nadaljevanju) kandidata za Predsednika RS, gospoda Türka, da je zapisnik, ki ga želimo še za drugega kandidata, gospoda Pahorja, v pisarni direktorja, tja pa trenutno ne more, ker ima obisk Ra?unskega sodiš?a.

 

Gospod Pahor je svojo kandidaturo uradno vložil 11. 10. 2012.

 

O?itno so zapisnik izdelali naknadno, potem, ko smo odšli z dogovorom, da nam ga posredujejo po elektronski pošti, kar so tudi storili in sicer drugi dan, 4. 12. ob 9.47 in o?itno pozabili, da je mogo?e v lastnostih datoteke pogledati, kdaj je v resnici nastala. Razumi, kdor more.

In še tole je zanimivo, saj gre za sum, da na naknadno izdelanem zapisniku sploh ni podpisan gospod Jauševec, ker smo našli na spletu dokumente, na katerih je podpisan precej druga?e kot na pri?ujo?em zapisniku. Se je mudilo in ga niso hoteli vznemirjati in hoditi k njemu, da bi se podpisoval naknadno?

Podpis na zapisniku DVK RS


Podpis na nekem drugem dokumentu


še ena razli?ica zagotovo originalnega podpisa

Tukaj je predstavljena datoteka Zapisnika kakovostnega pregleda in štetja obrazcev P-1 podpor za kandidata za predsednika, gospoda Danila Türka. In zdaj ponovno POZOR!!!

 

Najbrž ste že sami opazili skoraj enourni razkorak med zadnjim shranjevanjem datoteke "Zapisnik o pregledu P-1 Turk lastnosti", ki je bil opravljen ob 13.23, in med ?asom, ko naj bi zaklju?ili delo kakovostnega PREGLEDA in ŠTETJA, ki je navedena na zapisniku in je  skoraj uro kasneje ob 14.20 uri. Je nekdo potreboval zapisnik prej preden je bilo delo dokon?no opravljeno? Je sploh bilo opravljeno ali so verjeli zgolj na besedo, spisali zapisnik in zapisali izmišljeno (fiktivno) uro kon?anja dela? Kaj so ugotavljali še uro potem, ko so že vpisali v zapisnik kon?no število veljavnih listin podpore 13.080 kosov in od tega dve (2) izlo?ili??? 

V zapisniku ni zapisane ure pri?etka dela, niti ni opisanega postopka, kako so pregledovali (opravljali kakovosten pregled obrazcev) in šteli obrazce podpore, kot tudi ni zapisanega razloga, zakaj so izlo?ili dva obrazca (kaj je bilo z njima narobe), kaj šele, da bi se podpisali vsi ?lani oziroma ?lanice komisije, ki so obrazce pregledovali in šteli. 

O?itno je, da v 22 letih delovanja, najprej Republiške volilne komisije, v zadnjem ?asu pa Državne volilne komisije RS niso utegnili izdelati navodil za vodenje zapisnika, ki je najpomembnejši dokument pri ugotavljanju kateregakoli dejstva v zvezi z ugotavljanjem kakovosti in števila podpor kandidatom v ?asu volilnih opravil in potem števila glasov, ko so volitve opravljene. Nimajo standardiziranega zapisnika.  

To dokazuje tudi naslednje neizpodbitno dejstvo, ko je v zapisniku našega obiska striktno navedena ura za?etka naše dejavnosti in ura zaklju?ka. Ko gre za opravilo, ki šteje za preverjanje dejstev ali kandidat sploh izpolnjuje zahtevane zakonske pogoje za vložitev uradne kandidature, pa podatka o za?etku dela komisije v zapisniku ni. To je nezaslišano in nedopustno:

 

V zapisniku, izdelanem na isti Državni volilni komisiji, ki govori o našem obisku in delu, pri njih je zabeležena ura za?etka našega dela ob 9.45 uri, na zapisniku zgoraj, ko so kakovostno pregledovali in šteli 13.080 obrazcev podpisov podpore, ure za?etka njihovega dela ni. Kako je to mogo?e??? 

Je mogo?e in je o?itno namerno, ker smo prišli do naslednje nezaslišane ugotovitve. Predsednik Türk je prišel na Državno volilno komisijo s svojo ekipo (o?itno svetovalci, ki jih je bila z njim cel kopica, niso imeli medtem delati kaj drugega?) 31. 08. 2012 ob cca 12.10 uri, ko so potem opravili še formalnosti rokovanja pred kamerami s ?lani Državne volilne komisije in s ?lani njegovega kabineta ter se šli še nekakšne druge predstave za javnost. Kamera je zabeležila tudi zložene kartonske škatle, v katerih naj bi bilo 13.080 obrazcev z overjenimi podpisi podpore. 

Formalnost primopredaje tega ogromnega števila podpisov podpore se je pri?ela ob uri, ki jo je zabeležila kamera na predsednikovi uri, ki jo je nosil tisti dan na svoji roki.


12 in 17 minut, ko je to nastopaštvo pred kamerami trajalo še kar nekaj minut, sode? po tem, kar so zabeležile kamere in si to lahko ogledate ">TUKAJ.

Gospod predsednik je ob primopredaji dejal, da je ob tej priložnosti prinesel podpis prvopodpisane dr. Vedam Luki?eve, podpis svoje žene ter potrebne dokumente, ki so potrebni za to dejanje. Na fotografiji se jasno vidi, da že ta podpis gospe dr. Vedam Luki? ali pa njegove soproge (kamera ni izostrila, kdo je na obrazcu podpisan) ni veljaven, ker je oddan na starem obrazcu. Kar pomeni, da o?itno ni bil urejen na UE, ker so UE imele nove obrazce, ki so bili letos spremenjeni. Morda sta bila to tista izlo?ena obrazca od 13.080-tih?

Tukaj v spodnjem kratkem videoposnetku pa si pozorno oglejte, kako nekdo od ?lanov predsednikove ekipe z lahkoto premika škatle, v katerih naj bi bilo po našem hitrem izra?unu glede na število obrazcev in težo enega lista v vsaki okoli 9 kg papirja. To je teža s škatlo cca 9,5 kg, ki se jo zagotovo ne da povle?i na tako enostaven in lahkoten na?in k sebi. ?e bi jo porinil, bi še verjeli, da je notri kaj, tako enostavno vle?enje pa kaže na prazne škatle oziroma je sum, da je bilo znotraj zelo malo vsebine. Bodite pozorni od 0.40 sekunde naprej.

Zdaj pa še vprašanje za vse vas, kaj mislite, koliko ?asa bi porabilo 5 ljudi, ko z veliko verjetnostjo lahko odštejemo direktorja, ki je tudi bil ?lan komisije in morda tudi namestnico Mujagi?evo, da bi vsak prijel vsak obrazec v roke, pregledal ali so vse rubrike izpolnjene ter ali je overjen s pe?atom Upravne enote? Prepri?ani smo, da ?e bi samo šteli obrazce, bi porabili za to nekaj ur.


Preprost izra?un je povedal naslednje. ?e bi porabili za pregled vsakega obrazca med 7 in 10 sekund, bi za to, ?e vzamemo spodnjo vrednost 7 sekund, porabili 91.560 sekund, kar pretvorjeno v ure pomeni delo za enega ?lovek, ?e bi delal neprestano, za 25 ur in 43 minut. ?e ra?unamo, da jih je delalo pet in to neprestano, pridemo do rezultata 5 ur in 08 minut. KDO SE TUKAJ IZ KOGA NOR?UJE???

Po uri, izpisani na uradnem zapisniku državne ustanove, v tem primeru Državne volilne komisije, je bilo delo komisije zaklju?eno ob 14.20 uri, kar pomeni, da ?e vzamemo po videnem na predsednikovi uri in malce zamika do za?etka kakovostnega pregleda in štetja, torej ob 12.30 uri, da so porabili za celoten pregled in štetje 1 uro in 50 minut. 

?e pa prištejemo še ugotovitev, ki izhaja iz dokaza o tem, kdaj je bilo delo zaklju?eno, izhajajo? iz datoteke oz.  lastnosti, ko je zabeležen ?as, ko je bila datoteka shranjena, pridemo do še bolj šokantnega zaklju?ka.


LAŽ, GOSPE IN GOSPODJE, TOVARIŠI IN TOVARIŠICE OBLASTNIKI, IMA KRATKE NOGE!

Iz preiskave do sedaj se je jasno pokazalo, da gre za celo kopico GROZNIH MANIPULACIJ IN LAŽI TER STANJA STVARI V DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI, KI JE NA NIVOJU BALKANSKIH KONJSKIH MEŠETARJEV.


Spoštovane Slovenke, cenjeni Slovenci, državljanke in državljani Republike Slovenije!

Politi?na kultura je v Sloveniji na zelo nizki ravni. To pomeni, da so državljanke in državljani hudo tolerantni do negativnih pojavov, ko gre za razli?ne anomalije in nepravilnosti kljub temu, da vse še tako na videz majhne še kako v kon?ni posledici vplivajo na njihova življenja. Toda višje ne more biti, ?e se ljudi nikjer ne u?i, ne vzgaja in ne spodbuja k aktivnemu državljanstvu, temve? se jih spravlja v apatijo, nevednost in se jih manipulra.

Veliko ljudi ve, da sta civilni neodvisni organizaciji Gibanje OPS in Zveza domoljubnih društev Hervardi lani 28. aprila v parlament vložili Zakon OPS, ki bo, ko bo sprejet, ukinil privilegirani družbeni skupini neupravi?ene privilegije, kar bo samo po sebi pomenilo ve? denarja v prora?unu, kar pomeni možnost, da bo denarja ve? tudi v žepih vseh nas ali pa se bo porabil naprimer za investicije in razvoj.

Ta v parlamentu namerno blokiran zakon bo od vseh vzvodov odlo?anja odstranil vse, ki so odgovorni, da je Slovenija zabredla v tako nezavidljivo stanje, in tudi razrešil nekatera še vedno odprta vprašanja iz polpretekle zgodovine, ki nas še kako bremenijo. Naprimer sankcioniral bo odgovorne za izginotje arhivskega gradiva iz obdobja, ko smo že bili odcepljena država in smo že imeli izvoljeno "demokrati?no" oblast. Ta Zakon OPS bo popravil nekatere še vedno obstoje?e krivice iz ?asa totalnega enoumja in 22 let trajajo?e za ve?ino škodljive tranzicije.

Ampak kljub vedenju velikega števila ljudi, da tako pomemben zakon za ve?ino stoji v parlamentu blokiran, da so vsi osrednji mediji dogodek lani, ko smo opravili formalnosti okoli uradne vložitve, striktno cenzurirali, ko ni nih?e objavil niti vrsti?ke, da bi obvestil narod, da je ta zanj zelo pomemben zakon vložen v parlamentarno proceduro.  Ta velik škandal, zaradi katerega bi morali imeti že drug dan protest ogor?enja zaradi medijske cenzure pred RTV hišo, ko ta medij pla?ujemo, da bi nas med drugim korektno in ažurno obveš?al o za nas pomembnih dogodkih, se ni zgodilo ni?.

Na spletni strani OPS obveš?amo in spodbujamo, da je nujno s tem v zvezi najostreje protestirati, saj so oblastniki z blokado in medijsko cenzuro prepre?ili civilni družbi v sicer normalnih državah, uporabo povsem odprto demokrati?no pot za sprejemanje zakonov. S tem so se grobo postavili nad Ustavo RS, kar bi moral biti takojšen znak za alarm in najodlo?nejši protest. Ampak v Sloveniji je žal tako, da dokler medijska partijska trobila ne zaženejo vika in krika, do takrat ni ni?. Ni dogodka, ni kršenja demokrati?nih poti in ni protesta zoper tak totalitaristi?en izpad oblastnikov.

SE BO ZGODILO TAKO TUDI V PRIMERU, KI JE OPISAN ZGORAJ IN POSTAVLJA POD VELIK VPRAŠAJ VSE DOSEDANJE POSTOPKE IN REZULTATE VOLITEV IN REFERENDUMOV? BOMO TO DOPUSTILI???

Se bodo mediji postavili v bran takšnemu udbofašistoidnemu - barbarskemu ravnanju in v bran ljudem, ki si kaj takega dovolijo?? Mi se temu sicer ne ?udimo, ker vemo, kako mo?no hierarhi?no deluje medijska srenja, ko si od centra mo?i nastavljeni uredniki že v osnovi postavijo pohlevne novinarje, ki imajo že vgrajeno avtocenzuro. Ko pa je potem narejena še pogodba za dolo?en ?as, pa je svoboda samo še nek brezpredmeten pojem.

Tole za spodbudo k razmišljanju, da ni nujno tisto najboljše, k ?emur mediji usmerjajo pozornost in kar oni spodbujajo, da je treba narediti. Velikokrat so njihove usmeritve in apeli ter spodbude kot nalaš? za preusmerjanje pozornosti. Se sprašujete v teh dneh, kako je mogo?e, da so sprožili tako mo?no propagando, da bi šli ljudje na ulice in trge v proteste, ko so še tako dolgo nazaj ponavljali na vso mo?, da Slovenci nismo uporen narod, da se nih?e ne upre in kako se tudi ne bomo uprli?! Zdaj je prišel druga?en ukaz. Kar se nas ti?e, spremljamo in že razlo?imo, kdo od novinarjev in moderatorjev ali pa komentatorjev je pobliže seznanjen s podlim na?rtom in kdo ne.

ZDAJ PA K BISTVU TEGA NEZASLIŠANEGA PO?ETJA NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI, KO GRE ŠE ZA EN ŠKANDAL IN PRESEDAN, KI SI GA NIH?E NE BI SMEL PRIVOŠ?ITI.

ZAHTEVAMO TAKOJŠEN SUSPENZ GOSPODA ANTONA GAŠPER FRANTARJA S FUNKCIJE PREDSEDNIKA DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE. TAKOJŠEN SUSPENZ ZA DIREKTORJA DUŠANA VU?KA IN NJEGOVO NAMESTNICO, GOSPO NINO MUJAGI? TER ?LANA KOMISIJE GOSPODA MARKA GOLOBI?A IN ?LANICI DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE, GOSPO IRO MAŠI? IN MARUŠO ?EŠNOVAR IN TAKOJŠNJO UVEDBO KAZENSKEGA PREGONA PO 257., 258. in 259. ?LENU KAZENSKEGA ZAKONIKA - 1 RS, KO JE POTREBNO OSUMLJENIM TAKOJ ODVZETI PROSTOST IN JIH PRIVESTI K PREISKOVALNEMU SODNIKU, KER GRE ZA UTEMELJEN SUM, DA SO IZVRŠILI KAZNIVA DEJANJA PO ZGORAJ NAVEDENIH ?LENIH KAZENSKEGA ZAKONIKA RS.

KAKO BODO ŽE NAŠE UGOTOVITVE VPLIVALE NEVELJAVNOST IN ZAKONITOST VOLITEV IN KRIMINALISTI?NA NEODVISNA PREISKAVA, KI MORA BITI SESTAVLJENA IZ NAŠIH IN MEDNARODNIH PREISKOVALCEV, BOMO ŠE VIDELI, A PREPRI?ANI SMO, DA BO TREBA TOKRATNE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE RAZVELJAVITI IN JIH V POVSEM DRUGA?NIH OKOLIŠ?INAH PREDHODNIH VOLILNIH OPRAVIL PONOVITI. ZA VSE VOLITVE ZA NAZAJ PA OPRAVITI POTREBNO REVIZIJO.


SEVEDA JE PRI?AKOVATI, DA BODO ORGANI PREGONA DOBILI KAKŠNO DEPEŠO O TEM, DA NAJ NE UKREPAJO, KER BODO STRICI IZ OZADJA POSKUŠALI ZADEVO POMESTI POD PREPROGO, A UPAMO, DA JIM TOKRAT NE BO USPELO, KER BOSTE TUDI VI OBVEŠ?ALI O TEM NEZASLIŠANEM ŠKANDALU NA VSE MOŽNE NA?INE SLOVENSKO IN SVETOVNO JAVNOST PREKO SPLETA IN ŠE KAKO DRUGA?E. 

TO PO?ETJE, PONOVNO POUDARJAMO, SPRAVLJA POD VELIK VPRAŠAJ KOREKTNOSTI CELOTNEGA DOSEDANJEGA  DOGAJANJA V ZVEZI Z VOLITVAMI IN REFERENDUMI TER VOLILNIMI OPRAVILI NA TEJ ZELO POMEMBNI DRŽAVNI INŠTITUCIJI, KI JE PRAVZAPRAV NEKE VRSTE SRCE DEMOKRACIJE, KI MORA DELOVATI BREZHIBNO IN 100% NATAN?NO, DA NE MORE NIH?E NITI ZA TROHICO PODVOMITI O KOREKTNOST KATERIHKOLI VOLILNIH IN REFERENDUMSKIH REZULTATOV. 

PRVI MO?AN DVOM SE JE NEKATERIM ?LANOM GIBANJA OPS ZASEJAL ŽE PRED LETI, KO SMO PRIŠLI DO PORO?ILA RA?UNSKEGA SODIŠ?A RS, KI JE UGOTOVILO HUDE MALVERZACIJE PRI FINAN?NEM POSLOVANJU, KO JE BILO POTEM ŠE BOLJ ZANIMIVO, DA STA OSREDNJA AKTERJA, KI JU JE OBRAVNAVALA PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA IN POLICIJA, GOSPOD FRANTAR IN GOSPOD GOLOBI? (kazenske ovadbe so kon?ale v predalih) IN NA IZRECNA NAŠA OPOZORILA V DRŽAVNI ZBOR, DOBILA ŠE EN MANDAT ZA VODENJE TE DRŽAVNE INŠTITUCIJE. OMENJENO PORO?ILO RA?UNSKEGA SODIŠ?A RS SI LAHKO PREBERETE NA TEJ POVEZAVI TUKAJ


ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI V Z ZVEZI Z DOGAJANJEM OKOLI TEGA, ZAKAJ SMO SE ODLO?ILI V GIBANJU ZA CIVILNI NADZOR TAKO POMEMBNE INSTITUCIJE IN KAKO SO SE ODGOVORNI NA TO ODZVALI.


Kot je znano, smo se dne 12. 11. 2012, trije ?lani Gibanja OPS oglasili na sedežu Državne volilne komisije z zahtevo, da nam kot predstavnikom organizirane, neodvisne in delujo?e civilne družbe, omogo?ijo vpogled v pravilnost dela Državne volilne komisije v smislu potrjevanja kandidatur za kandidate za Predsednika Republike Slovenije. Iz medijev smo namre? izvedeli, da je kandidat gospod Danilo Türk oddal za svojo kandidaturo preko 13.000 podpisov podpore, ki naj bi jih zbral v pi?lih devetih (9) delovnih dneh.

Drugi kandidat gospod Pahor pa naj bi vložil nekaj ?ez 4.400 glasov podpore za kandidaturo, ki jih je zbiral od za?etka volilnih opravil, ki so se za?ela 20.08.2012, on pa je svojo uradno kandidaturo vložil 11. oktobra 2012, torej je potreboval za zbrati skoraj 9.000 manj podpisov, kot gospod Türk veliko ve? ?asa, in to kljub temu, da je gospod Pahor strankarski ?lovek in mu je stranka s svojo mrežo pomagala nova?iti ljudi pred upravnimi enotami, da so dali svoj podpis.

Ko smo vse to opazovali, je bilo vse skupaj precej nenavadno še posebej, ko je bil zaklju?en prvi krog volitev in je gospod Danilo Türk kot najve?ji favorit (sode? po javnomnenjskih anketah) prejel zelo nizko podporo od vseh, ki so sploh prišli volit, ko vemo, da je bila volilna udeležba pod 50%. To se nikakor ni ujemalo z razlago med zbiranjem podpisov podpore, ko naj bi po predvsem samohvalah kandidata Türka vladala prava evforija med ljudmi, da bi ga podprli. Tudi glede na kon?en klavrn izid se tista domnevna evfori?na podpora množic, ki so domnevno drle na Upravne enote z obrazci podpore, ni odrazila na volitvah.

Treba je biti realen in re?i, ?e bi vseh tistih domnevnih 13.000 in ve? podpornikov, ki je domnevno dalo pisno podporo in to v pi?lih 9 delovnih dneh, ko vemo, da Upravne enote delajo samo od 8.00 do 15.00, razen ob sredah, ko delovnik podaljšajo za dve uri, imelo za seboj vsaj še vsak dva ali tri volivce tovariša Türka in bi ti nagovorili in spodbudili na volitve še koga, bi gospod tovariš Türk zmagal že v prvem krogu. Tako pa razumi, kdor more, kam je potem kar naenkrat odšla tista neverjetna za?etna 9 dnevna evforija?

Ko smo se ta dan ob nekaj po 9.00 uri prikazali z našimi jasnimi zahtevami na sedežu volilne komisije, ki prešteva naše glasove za ali proti, kot tudi neveljavne, nismo naleteli na nikakršen pozitiven odziv, temve? na veliko paniko, ki je zavladala, kar smo pri?akovali tudi zaradi tega, ker kolikor vemo ni nih?e v skoraj 22 - ih letih t.i. demokracije opravil takšnega civilnega nadzora, ko ga odgovorni, ki jih pla?ujemo, da bi skrbno in zelo natan?no izvajali vse postopke v zvezi z volitvami in referendumi, zagotovo niso pri?akovali. Vse je enkrat prvi?, smo dejali, in ?akali, kaj se bo zgodilo.

Najprej niso mogli nikakor priklicati direktorja, ki je menda pristojen za take obiske, mi smo sicer zahtevali predsednika, a to ni bilo možno. Bilo je ?udno, da direktor ne pride takoj, ker smo ga videli, ko je ves ?as naših priprav in dogovora sedel v istem lokalu za vogalom svojega delovnega mesta kot mi in je tam ostal še potem, ko smo mi že odšli na obisk na DVK. Prijazna gospa tajnica nam je dejala, da imajo naro?eno, da ga ne kli?ejo. No, po kakšnih 15-ih minutah ?akanja je prišla o?itno takrat v službo tudi namestnica direktorja Vu?ka, gospa Mujagi?, ki je bila o?itno že med potjo seznanjena, kdo jo ?aka na DVK.

Sprejela nas je in seveda namesto, da bi nam izstavila na vpogled vse, kar smo zahtevali, da bi pregnali tudi najmanjši dvom, da bi bilo kaj narobe, nas je napotila, naj podamo vlogo za to, kar želimo. Potem je najbrž, da ne bi izpadlo preve? birokratsko, to vlogo napisala kar sama. Kako tudi ne bi, saj je naš pristanek na to, da bomo po?akali na odobritev ali zavrnitev vloge, po videzu sode? sprejela z olajšanjem.

Mi pa seveda z grenkim priokusom, ker smo pri?akovali, da je na tako pomembni instituciji vse tako urejeno, da so tudi taki nenapovedani obiski nekaj obi?ajnega in se take zvedave in dvomljive aktiviste odpravi tako, da se jim pokaže takoj, kar želijo. No, tako misli ?lovek, ko sodi po sebi in mu je povsem normalno, da bi morale take institucije v vsakem trenutku delovati strokovno, natan?no, pošteno, odkrito in transparentno. Pa res?

Ta, ki smo jo mi obiskali, ima s tem velike težave. Potem se je od nekje (vemo od kje) pojavil direktor in se je ves ?as sicer ne tako dolgega pogovora pogovarjal z nami s prekrižanimi rokami. Ljudje ne vedo, kaj vse govori mimika ?loveka, ki nezavedno deluje, in to velikokrat nezavedno, ko nad tem mnogi nimajo nadzora. ?e se s sogovornikom pogovarjamo s prekrižanimi rokami in jih ne odkrižamo, ko razlagamo kaj bolj pomembnega, to pomeni, da se pred sogovornikom zapiramo in ga ne sprejemamo. Le zakaj, smo mislili, smo tako nezaželeni v njegovi družbi?

O tem, kako to ne gre kar tako, ampak je dolo?en protokol, smo bili na hitro podu?eni. In precej pomenljive so bile besede gospoda direktorja Vu?ka o tem kako bi lahko prešteli samo 5.000 podpisov podpore, ampak jih vedno zaradi korektnosti do kandidata preštejejo vse v dokaz, da je vse kot mora biti, pa je stopil po zapisnik od pregleda izpolnjenih obrazcev podpore od kandidata gospoda Türka, da bi se prepri?ali, da delajo vse v skladu s predpisi in zakoni. Vložili smo torej vlogo in odšli na ?akanje.

Po nekaj urgencah je le prišla odlo?ba, malce pred zakonskim rokom 15 dni, ko mora organ odgovoriti, sicer ga lahko prijavite Informacijskemu pooblaš?encu za "molk organa".

Odlo?bo smo prejeli v torek dne, 27.11.2012, in se takoj dogovorili za obisk, in sicer za ?etrtek, 29. novembra za 10.00 uro dopoldan. Toda popolnoma neprofesionalno je gospa Mujagi? nekaj pred 21.00 uro poklicala gospoda Troho po telefonu in je  možnost vpogleda v želeno že dogovorjeni termin odpovedala. Dejala je, da je možno to narediti šele v ponedeljek 3. 12. 2012 ob 10.00 uri. Na vprašanje gospoda Trohe, zakaj zdaj to, je dejala, da imajo, ker so volitve in tudi pred?asne, s tem veliko dela, ko je tudi direktor zelo zaseden in nikakor ne morejo pred ponedeljkom. Tako je potem tudi bilo.

Kot ste že najbrž sami ugotovili, smo do tega trenutka doživeli vse prej kot profesionalen odnos in korektnost državnega organa do civilne iniciative, ki smo hkrati tudi predstavniki davkopla?evalcev, ki te organe in osebe v njih pla?ujemo, da bi delali kot je treba, da spet ne naštevamo vsega.

Naj poudarimo samo še nekaj, kar je za postopek preverjanja, ali je vse v redu, zelo pomembno. Gospa Mujagi? je na prvem sre?anju na trditev gospoda Trohe, da gre v primeru gospoda Türka za nekaj ?ez dva metra visok sveženj listov A4 formata, dejala, da to sploh ne drži in je tudi pokazala, da je to nizek kup, saj da gre zgolj za 13.000 listov. Hmmm, ali je bila ta gospa dejansko zraven, ko so šteli in pregledovali podpise podpore? Sode? po zapisnikih vsekakor. Dejansko pa se je glede na zmedenost postavilo zelo upravi?eno vprašanje.


3. 12. 2012 ob 08. 50 uri smo prispeli na dogovorjeni obisk. Sprejela nas je gospa Mujagi? in nas za uvod vprašala, kaj naj bi mi zdaj po?eli pravzaprav pri njih. Gospoda Troha je povedal, da bomo po?eli vse to, kar piše v njihovi odlo?bi. Tako je za za?etek vprašal, ali imajo napisan kakšen protokol oziroma pravila, ki dolo?ajo, kako ravnati, ko pridejo v situaciji volilnih opravil za naprimer kandidaturo predsednika države in, ko se za?nejo kandidati pojavljati na njihovih vratih z uradnimi kandidaturami, ki vsebujejo tudi zelo pomembne podpise podpore državljank in državljanov - volilnih upravi?encev, ki morajo biti zaradi svoje velike pomembnosti celo overjeni na Upravni enoti. Dejala je, da nobenega takega zapisa nimajo, saj je treba vedeti, da jih je zaposlenih samo šest in potem pa? delajo, kakor delajo.

Gospe in gospodje, po 22 letih nove države Državna volilna komisija NIMA izdelanih navodil, kaj in kako, ko se pojavi na vratih kandidat za predsednika in prinese poleg uradne kandidature še 13.000, 20.000 ali pa zgolj 5.000 podpore, smo razmišljali.

Pri?akovali bi najmanj, da je zapisano navodilo, da se takoj formira tri, štiri, pet ?lanska komisija, ki na takšen ali druga?en na?in za?ne v nekem (katerem) prostoru s koli?inskim in kakovostnim pregledom izpolnjenih obrazcev podpore. Protokol bi moral vsebovati tudi navodilo, kdo je lahko ?lan take komisije, ko bi najbrž ne redno zaposleni ne sodili v tako komisijo. Pri?akovali bi najmanj to, da je predvideno, kakšen zapisnik in s kakšnimi rubrikami ter podatki mora biti opremljen. Zapisnik kdo, zakaj, kje, za?etek in kon?anje dela, koliko podpisov je v redu, koliko je izlo?enih in zakaj, ter v kaj in kam so podpisi deponirani in še na kakšen na?in zape?ateni. Kdo je vodil zapisnik in na koncu podpis vseh, ki so sodelovali v komisiji za pregled. No, njihov zapisnik, ki o?itno po 22 letih še ni standardiziran ste videli zgoraj.  

Zato je v uvodu tega škandaloznega poslovanja na eni od najbolj pomembnih inštitucij države treba pojasniti, da bi morali v 22 letih delovanja imeti vsaj tukaj urejeno vse kot je treba. Gre namre? za institucijo, v kateri urejajo vse potrebno za izvajanje volitev in referendumov, ko med drugim organizirajo volilna opravila in ugotavljajo pravilnost vloženih kandidatur v smislu kontrole, ali je dolo?en kandidat ali kandidatka za katerokoli mesto v državi, za katerega so podlaga volitve, opravil vse potrebno in ali je izpolnil zakonske pogoje, da je postala ali postal uradni kandidat.

Po videnem in slišanem smo zgroženi in blazno razo?arani. Gre še za en Agijev hlev, ki je potreben takojšnjega o?iš?enja in temeljitega preporoda. 

Prepri?ani pa smo, da je med temi ljudmi tudi kdo, ki bo o dogajanju, profesionalnosti, odnosih vedel povedati še kaj in to iz prve roke.

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA OSVOBODITEV, O?IŠ?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

Ekipa OPS

p.s. 

Skupina na facebook-u za združevanje za OSVOBODITEV IN PREPOROD SLOVENIJE, v katero Vas vabimo, da se v?lanite in povabite še druge, pa je na povezavi TUKAJ

 

 

Komentarjev 

 
#752 yacht seawolf 04:00 07-07-2022
I am extremely impressed along with your writing abilities and
also with the format for your weblog. Is that this a paid topic or did you customize it yourself?
Anyway stay up the nice high quality writing, it is rare to see a nice weblog like this one
these days..

Feel free to surf to my blog: yacht seawolf: http://cqms.skku.edu/b/lecture/511844
Citat
 
 
#751 Revigor Max Pills 00:18 07-07-2022
Heya i'm for the first time here. I came across this board
and I find It truly helpful & it helped me out much. I hope to present something again and
help others like you aided me.

My web site Revigor Max
Pills: http://scholarships-ar-us.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=optimize.viglink.com%2Fpage%2Fpmv%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Frevigormax.com
Citat
 
 
#750 More helpful hints 21:15 06-07-2022
Powerball plqyers can win $1 million by matching aall 5 white numbers.


Feeel free to visit my site More helpful hints: https://maps.google.co.zw/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fnortu.net%2F
Citat
 
 
#749 bracknell drainage 21:14 06-07-2022
Admіring the persistence you put into your blog and in deptŅ» informationn you prį§vide.
It's good tį§ come across a bloց ever once in a while that isn't thŠµe same olɗ rehɑshļ½…d information. Wonderful read!
I've bookmarked your site Š°nd I'm including ypur RSS feeds to my Googlļ½… account.


Feel free to sį„™rf to my weŠ¬Ń•iote ...
bracknell drainage: https://bracknell-drains.co.uk/bracknell-drainage/
Citat
 
 
#748 Click here for more 21:02 06-07-2022
And though this is quite fascinating news, lottery officials
confirm that the winner has not however claimed their
money prize.

my website: Click here
for more: https://penzu.com/p/c90b3ddf
Citat
 
 
#747 Click for source 20:48 06-07-2022
The last winner of the Powerball jackpot was in California on Oct.
4, 2021, when a single ticket won $699.8 million.

Feel free to surf to my webpave ... Click for
source: https://Myanimelist.net/blog.php?eid=878022
Citat
 
 
#746 get more info 19:33 06-07-2022
Holmess plans tto give back to the community, especially to the
church and to cerebral palsy organizations.

Feel fee to surf tto my page get
more info: https://ezalba77.page.tl/%26%2351060%3B%26%2351648%3B%26%2350508%3B%26%2348148%3B%26%2350640%3B%26%2349436%3B-%26%2347352%3B%26%2349912%3B%26%2347217%3B%26%2350508%3B%26%2348148%3B%26%2347484%3B-%26%2348736%3B%26%2347476%3B%26%2344172%3B-%26%2352286%3B%26%2351088%3B-ar-.htm
Citat
 
 
#745 Helpful resources 17:40 06-07-2022
Powerball ticket sales in New Mexico are cut ooff at eight p.m.


Feel free to visit my site; Helpful resources: https://qr.ae/pvoeLM
Citat
 
 
#744 Bangalore Escort 08:14 06-07-2022
I was wondering if you ever considered changing the pagge layout of your site?
Its very ell written; I love wjat youve got to say. But maybe
you could a litytle more in the way of content so peope could connect with
it better. Youve got an awful lot of text foor only having one or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?

Look at my web site :: Bangalore Escort: https://iplescorts.com/
Citat
 
 
#743 Click for info 23:15 05-07-2022
The 30 payments added up equal tthe valie of the
annuity.

Feel free to surf to my webpage - Click for info: https://medium.com/@misooda1234/%EC%97%AC%EC%84%B1%EB%93%A4%EC%9D%B4-%EC%9B%90%ED%95%98%EB%8A%94-%EC%95%8C%EB%B0%94-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-1%EC%9C%84-%EB%AF%B8%EC%88%98%EB%8B%A4%EC%95%8C%EB%B0%94-17ed9574bbc4
Citat
 
 
#742 Browse this site 22:24 05-07-2022
NEW YORK -- Right after no ticket matched the winning numbers in Saturday's Christmas Day drawing, tthe
Powerball jackot has grown to an estimated $416 million.

Also visit my site; Browse this site: https://penzu.com/p/c90b3ddf
Citat
 
 
#741 Informative post 22:17 05-07-2022
The cash solution is a one particular-time lump-sum payment equal to thhe worth of the prize pool.


Also visit my website :: Informative post: https://ezalba77.simplesite.com/452636986
Citat
 
 
#740 Click for more info 17:15 05-07-2022
The June five Powerball winning numbers were 44 ā€“ 52 ā€“
54 ā€“ 64 ā€“ 69 and the Powerball was 26.

Feel free too visit my website: Click for more info: https://sunsooda99.page.tl/%26%2345224%3B%26%2349457%3B%26%2350508%3B%26%2348148%3B%26%2351032%3B-%26%2344867%3B-%26%2354840%3B%26%2348736%3B-%26%2347560%3B%26%2349828%3B%26%2353552%3B-%26%2354616%3B%26%2344592%3B-ar-.htm
Citat
 
 
#739 here 16:02 05-07-2022
The Rhode Island Lottery common location check is automatically activated anytime you try to log into
your iLottery Account andd use the Solutions.


Here is my web blog - here: http://emiliosepm003.raidersfanteamshop.com/baccarat-rouge-540-impression-perfume-oil-sample
Citat
 
 
#738 Go to this website 23:18 04-07-2022
A Boca Raton, Florida,lady claimed twwo $two millioon Megaa Millions with Megaplier prizes.


Also visit my web page: Go to
this website: https://secure.tagged.com/sunsooda99
Citat
 
 
#737 Rock Werx Review 17:25 04-07-2022
If you want to take a great deal from this post then you have to apply such methods to your won weblog.My webpage ... Rock Werx
Review: http://www.xn--hq1b37iutl0qb06cj1iura767c.kr/qna/4927807
Citat
 
 
#736 Continue reading 17:00 04-07-2022
They only told a feew householld members this week, thdn went public at a press conference in Tallahassee on Wednesday.Feel free to isit my web site; Continue reading: https://qr.ae/pvofeS
Citat
 
 
#735 Go to this site 14:00 04-07-2022
Powerball tickets are $two every single, and final results will
be livestreamed on the inteernet att Powerball.com.


Here is my web page :: Go to this site: https://cse.google.ms/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fmiiifs.info%2F
Citat
 
 
#734 RUAY 00:37 04-07-2022
What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on the topic of unpredicted emotions.
Citat
 
 
#733 RUAY 23:33 03-07-2022
Hello, this weekend is good for me, because this moment
i am reading this fantastic informative paragraph here
at my home.

Also visit my web page ... RUAY: https://phab.mercurial-scm.org/people/manage/96858/
Citat
 
 
#732 Article source 22:06 03-07-2022
In 2007, the Oregon Lottery released a Windows Sidxebar gadgst
that displays the winning numbers for Powerball in true-time.Feel free to visit my web site; Article source: https://misooda1234.page.tl/%26%2350976%3B%26%2355141%3B%26%2350629%3B%26%2349548%3B%26%2344396%3B%26%2351649%3B-%26%2351204%3B%26%2347928%3B-%26%2349324%3B%26%2351060%3B%26%2353944%3B-1%26%2350948%3B-%26%2348120%3B%26%2349688%3B%26%2345796%3B%26%2350508%3B%26%2348148%3B.htm
Citat
 
 
#731 Informative post 20:44 03-07-2022
Six players mached 5 numbers on Saturday's Powerball
drawing for a $1 million prize.

Heree is my website; Informative post: https://diigo.com/0ouvib
Citat
 
 
#730 Š³Š¾Ń€ŠµŠ»Š¾Ń‡Š½Ń‹Š¹ ŠŗŠ°Š¼ŠµŠ½ŃŒ 20:06 03-07-2022
Hi there! I realize this is kind of off-topic
but I had to ask. Does building a well-established website like yours require a massive amount
work? I'm brand new to running a blog however I do write in my journal daily.

I'd like to start a blog so I can share my experience and feelings online.
Please let me know if you have any kind of recommendations
or tips for brand new aspiring blog owners.
Thankyou!
Citat
 
 
#729 Browse this site 18:10 03-07-2022
Latee Friday evening, thhe minedr was pronounced dead at the scene just after becoming pulled from the debris, Pennsylvania DEP mentioned.


My webpage: Browse this site: https://www.smore.com/tf9cp/edit
Citat
 
 
#728 more info 16:24 03-07-2022
A winner in North Carolina could take the $610 million annuity or select $434.2 million in money.


Here is my page - more info: https://powerball070.wixsite.com/website/post/%ED%8C%8C%EC%9B%8C%EB%B3%BC-%EA%B2%8C%EC%9E%84-%EB%A7%9B%EC%A7%91-%EB%B2%A0%ED%94%BD-%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EB%B8%8C%EC%8A%A4%EC%BD%94%EC%96%B4
Citat
 
 
#727 website 01:11 03-07-2022
That $699.8 million prize was the fifth largest in Powerball
history.

Feel free to visit my web-site - website: https://cse.google.com.ai/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fcallenterprise.com%2F
Citat
 
 
#726 Look at more info 00:25 03-07-2022
Some of the tickets that won the ighest award in the lottery on Mondazy included two match five tickets worth $
1 million each in Connecticut and Texas.


Also visit my homepage; Look at more info: https://powerball070.usite.pro/blog/1/2022-06-27-1
Citat
 
 
#725 Click here for more 21:56 02-07-2022
In 2007, the Oregon Lottery releaseed a Windows Sidebar gadget that displays
the winning numbers for Powerball in genuine-time.

my web blog - Click here for
more: https://maps.google.sn/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Ftoto79.in%2F
Citat
 
 
#724 Go here 21:25 02-07-2022
They differ from the fixed second prizes offered in other participating states.


Also visit my webpage :: Go
here: https://powerball070.usite.pro/blog/1/2022-06-27-1
Citat
 
 
#723 View website 20:43 02-07-2022
The ticket was worth a $261 million annuity it wwas sold inn
Sunbury.

Here iss my blogg post - View website: https://sunsooda99.sitew.org/-
Citat
 
 
#722 Look at this website 18:27 02-07-2022
In Michigan, a total of 179,239 players matched unique combinations of winning numbers to win at least
$four every, according to the Michigan lottery.

Also visit my blog Look at this website: https://issuu.com/ezalba77
Citat
 
 
#721 Reloadbet Bewertung 11:51 02-07-2022
Diese aktion steht allen registrierten Reloadbet Bewertung: https://reloadbetwetten.com/
kunden zur beendigung und kann immerdar ohne vorankĆ¼ndigung
stehen bleiben.
Citat
 
 
#720 more info 05:28 02-07-2022
Plyers choose 5 numbers from 1 to 69 and 1 Powerball quantity from 1 to 26.


my blog more info: http://lordsparkzoo.org
Citat
 
 
#719 read more 05:02 02-07-2022
ORLANDO, Fla. -- There were no winning tickets sold in Saturday night's $495M Powerball drawing.


My page read more: https://sunsooda991.wixsite.com/sunsooda99/post/%EB%82%A8%EC%84%B1%EC%95%8C%EB%B0%94-%EC%96%B4%EB%96%BB%EA%B2%8C-%EA%B5%AC%ED%95%A0-%EC%88%98-%EC%9E%88%EC%9D%84%EA%B9%8C
Citat
 
 
#718 Click here 03:37 02-07-2022
TALLAHASSEE, Fla. ā€” The winning numbers were drfawn Saturday for one of the
highest Powerball jackpots on record.

Also visit my homepage :: Click here: http://wifi4life.com
Citat
 
 
#717 Go to the website 00:28 02-07-2022
On January 20, the Powerball jackpot reached $731.1 million ($548.8 million money option) which was the tgird
largest jackpot in the game's history.

My blog :: Go to
the website: https://powerball070.webnode.kr/l/%ed%8c%8c%ec%9b%8c%eb%b3%bc-%eb%b6%84%ec%84%9d-%eb%b2%a0%ed%94%bd%ec%97%90%ec%84%9c-%ec%a0%95%ed%99%95%ed%9e%88-%ed%8c%8c%ec%95%85%ed%95%98%ec%9e%90%21/?_ga=2.104245696.1502819501.1655268261-920366369.1653970958
Citat
 
 
#716 Check out this site 23:22 01-07-2022
The current sequence, which started Oct. 6, 2021, has rolled over 39 occasions due to the
fact then.

Take a look at my page - Check out this site: https://emoks.com/
Citat
 
 
#715 read more 23:11 01-07-2022
The estimated jackpot prioze in this lottery was $199 Miklion USD.

Now the jackpot prize for July 31, 2021 is estimated to be $199 Million USD.


My page read more: https://sunsooda99.Simplesite.com/452629760
Citat
 
 
#714 website 21:55 01-07-2022
CT (ten p.m. ET) on days when winning numbers are
announced.

Also visit my web-site - website: http://safe24s.com
Citat
 
 
#713 Have a peek here 19:05 01-07-2022
ā€œWhen you talk about hitting bottom, I hit the orst of bottom,ā€
says Osmond, who sought therapy for his addiction.

Feel free to surf to my site: Have a peek here: https://images.google.sn/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fvrheadphones.com%2F
Citat
 
 
#712 Click here 15:29 01-07-2022
The March 27 Powerball drawing had a jackoot worth $235 million.

Herre is my website ... Click here: https://maps.google.vg/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fabctag.top%2F
Citat
 
 
#711 www37.tok2.com 11:31 01-07-2022
how can і gŠµt generic neurontin tablets (Ń”ww37.tok2.cօm: http://www37.tok2.com/home2/haruka2525/aska.cgi/index.html/index.html) have to thank yĪæu fĪær the efforts уou havļ½… put in penning this website.
I reallļ½™ hope to ѕee the ѕame Ņ»igh-grade blog posts ʅy you in tŅ»e
future Š°s well. In truth, yoÕ½r creative writing abilities Ņ»Š°s encouraged mŠµ to get my own, personal website now ;)
Citat
 
 
#710 espn baseball 04:38 01-07-2022
A different 8,046 tickets matched two numbers + Powerball for $7.


Also visit my blog post; espn baseball: https://www.google.co.vi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fts911victory.org%2F
Citat
 
 
#709 Home page 00:21 01-07-2022
The Powerball site describes one more way to win called 2by2.


Check oout my page; Home page: https://pa5ball.com/
Citat
 
 
#708 Visit this website 00:12 01-07-2022
On January 22,2014, the variable Energy Play solution returned (2x-5x) for multiplying non-jackpot
prizes.

my blog post - Visit this website: https://4ten.gg/
Citat
 
 
#707 Great site 22:27 30-06-2022
The cutoff time to obtain Powerball tickets in Wisconsin is 9 p.m.


my web site: Great site: https://powerball070-73.webselfsite.net/blog/2022/05/23/4-recettes-de-dejeuner-sante
Citat
 
 
#706 get more info 21:08 30-06-2022
That is sunce there is a toital of $904 million up for grabs iin both jackpots combined.my web site: get more info: https://images.google.im/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fts911go.org%2F
Citat
 
 
#705 Learn more here 20:44 30-06-2022
If you're lacking inspiration, the most up-to-date
winning numbers Wednesday were ten, 40, 45, 56 and 67.


Review my homepage :: Learn more here: https://misooda1234.sitew.org/-
Citat
 
 
#704 Informative post 15:45 30-06-2022
The deadline to buy Poowerball tickets in Tennessee is 9 p.m.


Visit my site: Informative post: https://Cse.google.com.gi/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fcasino-114.com%2F
Citat
 
 
#703 Revivanze Reviews 15:13 30-06-2022
We are a bunch of volunteers and opening a brand
new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on.
You have performed a formidable job and our whole neighborhood might be grateful to
you.

My blog post: Revivanze Reviews: https://www.thesmallbusinesslounge.com.au/small-business-support-guide-covid-19/
Citat
 
 
#702 Go to this website 11:56 30-06-2022
"Third Time's the Charm" told Lottery officials that he plans to save most of
his prize.

Feel free to surf to my web page :: Go to this website: https://ezalba77.dreamwidth.org/
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 272 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?