Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

ZDAJ PA OČITNO JE ZAKLJUČENA IN TO DELNO V KORIST OŠKODOVANE DRUŽINE, KI JE MEDTEM PO NAŠIH PODATKIH RAZPADLA.

Tako kot smo napovedali so bile družini Vaskrsić kratene temeljne človekove pravice. To je končno po petih letih povedalo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je družini prisodilo 85.000 evrov odškodnine. 70.000 evrov za razliko med ocenjeno vrednostjo hiše po sodnem cenilcu in dejansko prodano hišo na drugi dražbi, na kateri je bila prodana najboljšemu ponudniku za 70.000 evrov. ESČP je s tem Sloveniji jasno povedalo, da je bil to nesorazmeren poseg v lastnino družine, in je nedopustno za vse izvršilne postopke, da se nepremičnine prodajo za polovično ceno.

Nesorazmernost pa je pri nas zaščitena tudi s 15. členom Ustave RS, ki pravi, da se pravica enega konča tam, kjer se začne pravica drugega. Pri nas vsi oblastniki, ki še zmeraj delajo po boljševističnem pravu, pozabljajo, da je osnovni dom, stanovanje, hiša naprej socialna in šele potem ekonomska kategorija. Če smo socialna država, je povsem jasno,  da vsakemu državljanu pripada streha nad glavo.

Da se mu odvzame edini dom zaradi nekega bagatelnega dolga, je to zločin. Ko na drugi strani vsakemu prišleku - migrantu, pa tudi, če ne prihaja iz vojnega območja, takoj nudijo topel dom, hrano, zdravniško oskrbo, komfort in žepnino. V primeru družine Vaskrsić pa je rubežnik ob asistenci milice (policija bo, ko bo poznala in ščitila temeljne človekove pravice slovenskih državljanov) vrgel na cesto družino z malima otrokoma. Na dan deložacije, za katero je zdaj jasno, da se nikoli ne bi smela zgoditi, bi morala socialna služba ponuditi družini nadomestno bivališče, česar pa ni storila. Tudi zato je bil poseg v pravice družine in še posebej male otroke, ki jih varuje posebna Konvencija OZN o otrokovih pravicah, po kateri so nedotakljivi.

Kako imajo te stvari urejene v Italiji? Ko nekdo doseže prag 10.000 eur dolga, mu država poseže v nepremično premoženje. Upnike se poplača iz državnega sklada, nepremičnino se proda na trgu in se po prejemu kupnine poplača sklad z vsemi stroški in obrestmi, dolžniku pa se na račun nakaže razliko. To je human način delovanja, saj se zavedajo, da lahko v kapitalistični družbi samo ena napačna odločitev podjetnika povzroči kolaps njegovih financ. Ali naj potem človek zaradi par sto evrov izgubi vsako možnost, da bi se še kdaj pobral, in naj mu vzamejo za pol cene vse njegovo premoženje?!? 

Kakorkoli, sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je povedala, da je z našimi izvršilnimi postopki nekaj zelo, zelo narobe. Vsi, ki ste izgubili svoje nepremičnine in so bile prodane po polovični ceni od ocenjene, imate zdaj pot do ESČP odprto, da izterjate razliko, ker ste bili grobo oškodovani. 70.000 €, ki jih je dobil g. Vaskrsić, ki je razlika do ocenjene vrednosti njegove hiše, pove prav to, kar trdimo. Nepremičnine se na drugi dražbi ne sme pod nobenim pogojem prodati za nižjo ceno kot je ocenjena vrednost po oceni sodnega cenilca, ki je ponavadi že tako nižja kot je cena na trgu.

NAJ ŠE POVEMO, DA JE PREDSEDNIK GIBANJA OPS, Ladislav Troha zaradi tega primera že 5 let v montiranem sodnem procesu, ker se je takrat z 18-imi drugimi protestniki postavil na dvorišču stanovanjske hiše družine Vaskrsić v živi zid. Miličniki so na ukaz poveljnika "ODRINITE MNOŽICO" enega po enega izruvali iz živega zidu in ga nezakonito in protiustavno deložirali.

Zapomnite si, ta deložacija se nikoli ne bi smela zgoditi in ne bi se posledično smelo zgoditi nasilje miličnikov nad mirnimi protestniki, ki so se postavili za zaščito družine z malimi otroki in njihove temeljne človekove pravice, ki so jim bile s strani avtoritarne države grobe kršene. Če komu ni jasno, naj si na portalu ESČP prebere sodbo tega najvišjega sodišča za človekove pravice.

Bodo avtoritarni organi, ki grobo zlorabljajo kazensko zakonodajo za obračun s političnimi nasprotniki, to počeli še naprej, zoper predsednika OPS Ladislava Troho? To zoper njega počnejo že polnih 15 let, s tem, da so morali v dveh montiranih sodnih procesih spisati že 3 oprostilne sodbe in bodo morali to narediti ponovno tudi v tem montiranem procesu. Sicer pa sploh ni bistvo, da bi sledili cilj, da bi ga obsodili, saj dobro vedo, da vsaka taka njihova avantura klavrno konča, če ne prej, pa na ESČP, zato je glavni njihov motiv izvajati nad žrtvijo psihično nasilje nad njo in njegovo družino. To pa kaže na to, za koliko smo se odmaknili od totalitarizma. Tudi ta primer kaže, da niti za milimeter. Čim človek dvigne glavo iz sivega povprečja, že dobi po glavi. Ni morda bilo enako v prejšnjem še odkritem nedemokratičnem režimu?

Vedno je upanje, da bodo s tem nehali in se bodo za grobo teptanje demokracije opravičili.

Pa še nekaj. Zastopanje družine Vaskrsić pred ESČP s strani odvetniške družbe Čeferin je bilo zelo pomanjkljivo, saj odvetnica ni zahtevala povrnitve v prvotno stanje, sklicevanje na ČP, ko je šlo za deložacijo tudi otrok itd. Denarna odškodnina sicer je obliž na rano, ampak, če bi odvetnica zahtevala vrnitev hiše v naravi, bi po vsej verjetnosti to ESČP tudi odredilo. Če tega ne zahtevaš in zahtevaš zgolj to, kar so dobili, lahko rečemo, da to ni korektno zastopanje tako hudo oškodovane stranke.

 

prof. dr. Miro Cerar: "Ustava RS določa, da zakoni veljajo tudi za t.i. male ljudi."

Iz priloženih dokumentov, obvestila o dražbi nepremičnine, ki ni predmet sklepa o izvršbi na premičnino opr. št. VL 74263/2009, z dne 2.9.2010, predloga upnika za izvršbo iz osebnega dohodka dolžnika z dne 21.10.2010, zapisnika o prodaji nepremičnine z dne 18.11.2010 in sklepa o izvršbi iz osebnega dohodka z dne 22.10.2010, je tudi brez natančnejše poglobitve v zadevo razvidno, da je prodaja hiše g. Vaskrsića zaradi dolga v višini 124,38 evrov, ki ni bil poplačan s prodajo hiše, primer sodniškega kriminala, ki bi ga moral obravnavati NPU.

 

V obravnavanem primeru ne gre za neustreznost naše pravne države, temveč za hud primer protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja sodnice Okrajnega sodišča v Litiji Janje Kovač, ki je kaznivo na podlagi 288. čl KZ-1 in ki se kaznuje z zaporom do treh let.

Sodnica Janja Kovač je pri  vodenju predmetnega sodnega postopka in pri izrekanju sodne odločbe zavestno kršila zakon in izkrivljala pravo, da bi g. Vaskrsiću v postopku škodovala, zaradi česar bi moral zadevo obravnavati Nacionalni preiskovalni urad kot poseben primer sodniškega kriminala. Ob tem, da se je za predmetni primer zanimal samo naš edini dober poznavalec ustavnega prava in evropski sodnik Boštjan M. Zupančič, ki je v sobotni prilogi Dela z dne 3.3.2012 v intervjuju ugotovil, da gre v takšnem primeru za »norost« (sodnika), da v Sloveniji ni več pravnega varstva, da se nam lahko zgodi karkoli, da nam lahko plenijo posestvo zato, ker je poštar narobe odložil pismo s sodnije, pa ga nismo videli ipd. in k temu doda: "Če norci uporabljajo zakon, ne more biti nič dobrega."

Odgovornost g. Vaskrsića do lastne družine ni predmet Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ in je za obravnavani primer popolnoma brezpredmetna. Sodnica Okrajnega sodišča v Litiji Janja Kovač je v izvrševanje prejela pravnomočen sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 74263/2009 z dne 2.6.2009, s predlogom za izvršbo na premičnine, s katerim je bil za izvršitelja imenovan Marjan  Hojs iz Kamnika.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena ZIZ je Okrajno sodišče v Ljubljani dovolilo izvršbo za poplačilo denarne terjatve na premičninah dolžnika, ki so bile navedene v predlogu za izvršbo, kar pomeni, da je imenovana sodnica Janja Kovač, ki ni pristojna za odločanje o izvršilnem sredstvu na podlagi zakona (35. člen ZIZ), zavestno kršila zakon in izkrivljala pravo s tem, ko je razpisala prvo dražbo nepremičnine, ki ni bila predlagana, in g. Vaskrsića popolnoma nezakonito spravila ob hišo oziroma dom.

Točno tako! Ob dom je g. Vaskrsića in njegovo družino spravila sodnica s tem, ker je dne 2.9.2010 objavila prvo prodajo hiše z opr. št. In 25/2010 v zadevi z opr. št. In 51/2010, ki ni opr. št. sklepa o izvršbi z opr. št. VL 74263/2009, ki je predmet izvršbe, z dne 7.10.2010, ki na prvi dražbi ni bila prodana.

Dne 21.10.2010 je upnik vložil predlog za dopolnitev izvršbe na osebni dohodek dolžnika, ki ga dolžnik prejema pri družbi Kefo d.o.o., kjer je zaposlen za nedoločen čas. Imenovana sodnica o predlogu upnika, ki ga je prejela dne 26.10.2010, ni odločila.

Namesto tega je dne 18.11.2010 sestavila zapisnik o prodaji hiše za 70.000 EUR, kar je polovica od vrednosti nepremičnine, ki je ni ugotovila, opr. št. In 25/2010 v zadevi z opr. št. In 51/2010, ki ni opr. št. sklepa o izvršbi opr. št. VL 74263/2009, ki je bila vložena leto dni prej, in štiri dni po prodaji hiše izdala sklep o izvršbi na osebni dohodek dolžnika opr. št. VL 74263/2009 z dne 22.11.2010 za plačilo terjatve 124,38 EUR, ki jo je dolžnik plačal, zaradi česar je izvršbo s sklepom ustavila.

Ker je bila hiša obremenjena s hipoteko, je imenovana sodnica Janja Kovač s prejeto kupnino v višini 70.000 EUR na transakcijski račun sodišča SKB banki Trzin naložila, da pripravi strošek poplačila kredita g. Vaskrsiča, in nato kupnino nakazala na transakcijski račun.

SKB banka je kljub dejstvu, da je imel g. Vaskrsić za hipotekarni kredit sklenjeno pogodbo, po nalogu sodnice Janje Kovač kredit poplačala skupaj s stroški izvršbe, na podlagi katerega je sodnica izbrisala hipoteko po uradni dolžnosti in hišo prosto bremen izročila kupcu z nalogom za izpraznitev, ki nima podlage v veljavnem zakonu.

Kljub številnim opozorilom, da je njeno ravnanje nezakonito (povejte nam, prosimo, kateri sodnik v pravni državi, kjer odgovarja za posledice svojih nezakonitih ravnanj, pa bi si upal to storiti razen naših, ki jih nato pokrivajo vsi, od predsednika Okrožnega sodišča, ki javno laže, do Vrhovnega sodišča pa vse do ustavnega pravnika, prof. dr. Mira Cerarja), je imenovana sodnica dobesedno brila norca iz upnika, dolžnika in zakona.

Sankcija je bila ves čas znana in je bila nanjo opozorjena, nazadnje tudi tik pred prodajo hiše, pa se na vse ni odzvala (iz priloženih listin je razvidno, da dolg ni bil poplačan s kupnino za hišo, ki jo je v celoti nakazala na transakcijski račun dolžnika). Nato je seveda šla za dalj časa na bolniško in brez sramu prepustila, da jo sodniki zaščitijo.

Takšno ravnanje sicer tu ni pravno relevantno, pove pa marsikaj o tej sodnici. Mimogrede: nemško ustavno sodišče ima stoletno ustavno tradicijo in tovrstnih primerov sodniškega kriminala zagotovo še ni in ne bo obravnavalo. 

Dokumenti:

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Obvestilo_o_drazbi_07-10-2010(1).pdf

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Predlog_upnika_za_rubez_place_21-10-2010.jpg

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Zapisnik_o_prodaji_18-11-2010.pdf

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Sklep_o_izvr_na_placo_22-11-2010_1.jpg

VIR: TEHNOKRAT Tehnično svetovanje d.o.o. (Pravni nasveti in informacije)

DODATEK OPS:

Zadeva zagotovo še ni zaključena, saj je zapis zgoraj še eden od dokazov, da so aktivisti, med katerimi je bil tudi predsednik OPS, Ladislav Troha, skušali z živim ščitom preprečiti ROP hiše družine Vaskrsić iz Litije.

Dne 6. aprila 2012, na Veliki petek, pa so aktivisti, ki so skušali preprečiti nezakonito dejanje policije, dobili obvestila o prispeli pošti iz Policijske postaje Litija, v kateri so položnice za plačilo globe.

Kdor je pri pameti, bo razumel, da je policija izvršila kaznivo dejanje, ker je na podlagi nezakonitega in protiustavnega delovanja sodnice opravila deložacijo prvotnega lastnika hiše, ob tem je grobo s fizično silo odstranila aktiviste, ki so hoteli to nezakonito in protiustavno sodbo sodnice Janje Kovač preprečiti.

POZIVAMO VSE PRISTOJNE, DA OPRAVIJO PONOVNO REVIZIJO DELOVANJA IMENOVANE SODNICE, ZAHTEVAJO RAZVELJAVITEV VSEH NEZAKONITIH POSTOPKOV IN SKLEPOV TE SODNICE TER VRAČILO ZADEVE V PRVOTNO STANJE, SAJ JE BIL DOLG DO UPNIKA S STRANI DOLŽNIKA PORAVNAN V CELOTI, ŠE PREDEN JE BILA HIŠA PRODANA NA NEZAKONITI IN NEPOTREBNI DRAŽBI.

PRAV TAKO ZAHTEVAMO RAZVELJAVITEV GLOB ZOPER AKTIVISTE CIVILNE DRUŽBE, KI SO HOTELI PREPREČITI TO NERAZUMNO POČETJE, OČITNO NESTROKOVNE, NEUKE, ALI CELO SKORUMPIRANE SODNICE.  


Ekipa OPS