Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

ZDAJ PA OČITNO JE ZAKLJUČENA IN TO DELNO V KORIST OŠKODOVANE DRUŽINE, KI JE MEDTEM PO NAŠIH PODATKIH RAZPADLA.

Tako kot smo napovedali so bile družini Vaskrsić kratene temeljne človekove pravice. To je končno po petih letih povedalo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je družini prisodilo 85.000 evrov odškodnine. 70.000 evrov za razliko med ocenjeno vrednostjo hiše po sodnem cenilcu in dejansko prodano hišo na drugi dražbi, na kateri je bila prodana najboljšemu ponudniku za 70.000 evrov. ESČP je s tem Sloveniji jasno povedalo, da je bil to nesorazmeren poseg v lastnino družine, in je nedopustno za vse izvršilne postopke, da se nepremičnine prodajo za polovično ceno.

Nesorazmernost pa je pri nas zaščitena tudi s 15. členom Ustave RS, ki pravi, da se pravica enega konča tam, kjer se začne pravica drugega. Pri nas vsi oblastniki, ki še zmeraj delajo po boljševističnem pravu, pozabljajo, da je osnovni dom, stanovanje, hiša naprej socialna in šele potem ekonomska kategorija. Če smo socialna država, je povsem jasno,  da vsakemu državljanu pripada streha nad glavo.

Da se mu odvzame edini dom zaradi nekega bagatelnega dolga, je to zločin. Ko na drugi strani vsakemu prišleku - migrantu, pa tudi, če ne prihaja iz vojnega območja, takoj nudijo topel dom, hrano, zdravniško oskrbo, komfort in žepnino. V primeru družine Vaskrsić pa je rubežnik ob asistenci milice (policija bo, ko bo poznala in ščitila temeljne človekove pravice slovenskih državljanov) vrgel na cesto družino z malima otrokoma. Na dan deložacije, za katero je zdaj jasno, da se nikoli ne bi smela zgoditi, bi morala socialna služba ponuditi družini nadomestno bivališče, česar pa ni storila. Tudi zato je bil poseg v pravice družine in še posebej male otroke, ki jih varuje posebna Konvencija OZN o otrokovih pravicah, po kateri so nedotakljivi.

Kako imajo te stvari urejene v Italiji? Ko nekdo doseže prag 10.000 eur dolga, mu država poseže v nepremično premoženje. Upnike se poplača iz državnega sklada, nepremičnino se proda na trgu in se po prejemu kupnine poplača sklad z vsemi stroški in obrestmi, dolžniku pa se na račun nakaže razliko. To je human način delovanja, saj se zavedajo, da lahko v kapitalistični družbi samo ena napačna odločitev podjetnika povzroči kolaps njegovih financ. Ali naj potem človek zaradi par sto evrov izgubi vsako možnost, da bi se še kdaj pobral, in naj mu vzamejo za pol cene vse njegovo premoženje?!? 

Kakorkoli, sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je povedala, da je z našimi izvršilnimi postopki nekaj zelo, zelo narobe. Vsi, ki ste izgubili svoje nepremičnine in so bile prodane po polovični ceni od ocenjene, imate zdaj pot do ESČP odprto, da izterjate razliko, ker ste bili grobo oškodovani. 70.000 €, ki jih je dobil g. Vaskrsić, ki je razlika do ocenjene vrednosti njegove hiše, pove prav to, kar trdimo. Nepremičnine se na drugi dražbi ne sme pod nobenim pogojem prodati za nižjo ceno kot je ocenjena vrednost po oceni sodnega cenilca, ki je ponavadi že tako nižja kot je cena na trgu.

NAJ ŠE POVEMO, DA JE PREDSEDNIK GIBANJA OPS, Ladislav Troha zaradi tega primera že 5 let v montiranem sodnem procesu, ker se je takrat z 18-imi drugimi protestniki postavil na dvorišču stanovanjske hiše družine Vaskrsić v živi zid. Miličniki so na ukaz poveljnika "ODRINITE MNOŽICO" enega po enega izruvali iz živega zidu in ga nezakonito in protiustavno deložirali.

Zapomnite si, ta deložacija se nikoli ne bi smela zgoditi in ne bi se posledično smelo zgoditi nasilje miličnikov nad mirnimi protestniki, ki so se postavili za zaščito družine z malimi otroki in njihove temeljne človekove pravice, ki so jim bile s strani avtoritarne države grobe kršene. Če komu ni jasno, naj si na portalu ESČP prebere sodbo tega najvišjega sodišča za človekove pravice.

Bodo avtoritarni organi, ki grobo zlorabljajo kazensko zakonodajo za obračun s političnimi nasprotniki, to počeli še naprej, zoper predsednika OPS Ladislava Troho? To zoper njega počnejo že polnih 15 let, s tem, da so morali v dveh montiranih sodnih procesih spisati že 3 oprostilne sodbe in bodo morali to narediti ponovno tudi v tem montiranem procesu. Sicer pa sploh ni bistvo, da bi sledili cilj, da bi ga obsodili, saj dobro vedo, da vsaka taka njihova avantura klavrno konča, če ne prej, pa na ESČP, zato je glavni njihov motiv izvajati nad žrtvijo psihično nasilje nad njo in njegovo družino. To pa kaže na to, za koliko smo se odmaknili od totalitarizma. Tudi ta primer kaže, da niti za milimeter. Čim človek dvigne glavo iz sivega povprečja, že dobi po glavi. Ni morda bilo enako v prejšnjem še odkritem nedemokratičnem režimu?

Vedno je upanje, da bodo s tem nehali in se bodo za grobo teptanje demokracije opravičili.

Pa še nekaj. Zastopanje družine Vaskrsić pred ESČP s strani odvetniške družbe Čeferin je bilo zelo pomanjkljivo, saj odvetnica ni zahtevala povrnitve v prvotno stanje, sklicevanje na ČP, ko je šlo za deložacijo tudi otrok itd. Denarna odškodnina sicer je obliž na rano, ampak, če bi odvetnica zahtevala vrnitev hiše v naravi, bi po vsej verjetnosti to ESČP tudi odredilo. Če tega ne zahtevaš in zahtevaš zgolj to, kar so dobili, lahko rečemo, da to ni korektno zastopanje tako hudo oškodovane stranke.

 

prof. dr. Miro Cerar: "Ustava RS določa, da zakoni veljajo tudi za t.i. male ljudi."

Iz priloženih dokumentov, obvestila o dražbi nepremičnine, ki ni predmet sklepa o izvršbi na premičnino opr. št. VL 74263/2009, z dne 2.9.2010, predloga upnika za izvršbo iz osebnega dohodka dolžnika z dne 21.10.2010, zapisnika o prodaji nepremičnine z dne 18.11.2010 in sklepa o izvršbi iz osebnega dohodka z dne 22.10.2010, je tudi brez natančnejše poglobitve v zadevo razvidno, da je prodaja hiše g. Vaskrsića zaradi dolga v višini 124,38 evrov, ki ni bil poplačan s prodajo hiše, primer sodniškega kriminala, ki bi ga moral obravnavati NPU.

 

V obravnavanem primeru ne gre za neustreznost naše pravne države, temveč za hud primer protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja sodnice Okrajnega sodišča v Litiji Janje Kovač, ki je kaznivo na podlagi 288. čl KZ-1 in ki se kaznuje z zaporom do treh let.

Sodnica Janja Kovač je pri  vodenju predmetnega sodnega postopka in pri izrekanju sodne odločbe zavestno kršila zakon in izkrivljala pravo, da bi g. Vaskrsiću v postopku škodovala, zaradi česar bi moral zadevo obravnavati Nacionalni preiskovalni urad kot poseben primer sodniškega kriminala. Ob tem, da se je za predmetni primer zanimal samo naš edini dober poznavalec ustavnega prava in evropski sodnik Boštjan M. Zupančič, ki je v sobotni prilogi Dela z dne 3.3.2012 v intervjuju ugotovil, da gre v takšnem primeru za »norost« (sodnika), da v Sloveniji ni več pravnega varstva, da se nam lahko zgodi karkoli, da nam lahko plenijo posestvo zato, ker je poštar narobe odložil pismo s sodnije, pa ga nismo videli ipd. in k temu doda: "Če norci uporabljajo zakon, ne more biti nič dobrega."

Odgovornost g. Vaskrsića do lastne družine ni predmet Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ in je za obravnavani primer popolnoma brezpredmetna. Sodnica Okrajnega sodišča v Litiji Janja Kovač je v izvrševanje prejela pravnomočen sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 74263/2009 z dne 2.6.2009, s predlogom za izvršbo na premičnine, s katerim je bil za izvršitelja imenovan Marjan  Hojs iz Kamnika.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena ZIZ je Okrajno sodišče v Ljubljani dovolilo izvršbo za poplačilo denarne terjatve na premičninah dolžnika, ki so bile navedene v predlogu za izvršbo, kar pomeni, da je imenovana sodnica Janja Kovač, ki ni pristojna za odločanje o izvršilnem sredstvu na podlagi zakona (35. člen ZIZ), zavestno kršila zakon in izkrivljala pravo s tem, ko je razpisala prvo dražbo nepremičnine, ki ni bila predlagana, in g. Vaskrsića popolnoma nezakonito spravila ob hišo oziroma dom.

Točno tako! Ob dom je g. Vaskrsića in njegovo družino spravila sodnica s tem, ker je dne 2.9.2010 objavila prvo prodajo hiše z opr. št. In 25/2010 v zadevi z opr. št. In 51/2010, ki ni opr. št. sklepa o izvršbi z opr. št. VL 74263/2009, ki je predmet izvršbe, z dne 7.10.2010, ki na prvi dražbi ni bila prodana.

Dne 21.10.2010 je upnik vložil predlog za dopolnitev izvršbe na osebni dohodek dolžnika, ki ga dolžnik prejema pri družbi Kefo d.o.o., kjer je zaposlen za nedoločen čas. Imenovana sodnica o predlogu upnika, ki ga je prejela dne 26.10.2010, ni odločila.

Namesto tega je dne 18.11.2010 sestavila zapisnik o prodaji hiše za 70.000 EUR, kar je polovica od vrednosti nepremičnine, ki je ni ugotovila, opr. št. In 25/2010 v zadevi z opr. št. In 51/2010, ki ni opr. št. sklepa o izvršbi opr. št. VL 74263/2009, ki je bila vložena leto dni prej, in štiri dni po prodaji hiše izdala sklep o izvršbi na osebni dohodek dolžnika opr. št. VL 74263/2009 z dne 22.11.2010 za plačilo terjatve 124,38 EUR, ki jo je dolžnik plačal, zaradi česar je izvršbo s sklepom ustavila.

Ker je bila hiša obremenjena s hipoteko, je imenovana sodnica Janja Kovač s prejeto kupnino v višini 70.000 EUR na transakcijski račun sodišča SKB banki Trzin naložila, da pripravi strošek poplačila kredita g. Vaskrsiča, in nato kupnino nakazala na transakcijski račun.

SKB banka je kljub dejstvu, da je imel g. Vaskrsić za hipotekarni kredit sklenjeno pogodbo, po nalogu sodnice Janje Kovač kredit poplačala skupaj s stroški izvršbe, na podlagi katerega je sodnica izbrisala hipoteko po uradni dolžnosti in hišo prosto bremen izročila kupcu z nalogom za izpraznitev, ki nima podlage v veljavnem zakonu.

Kljub številnim opozorilom, da je njeno ravnanje nezakonito (povejte nam, prosimo, kateri sodnik v pravni državi, kjer odgovarja za posledice svojih nezakonitih ravnanj, pa bi si upal to storiti razen naših, ki jih nato pokrivajo vsi, od predsednika Okrožnega sodišča, ki javno laže, do Vrhovnega sodišča pa vse do ustavnega pravnika, prof. dr. Mira Cerarja), je imenovana sodnica dobesedno brila norca iz upnika, dolžnika in zakona.

Sankcija je bila ves čas znana in je bila nanjo opozorjena, nazadnje tudi tik pred prodajo hiše, pa se na vse ni odzvala (iz priloženih listin je razvidno, da dolg ni bil poplačan s kupnino za hišo, ki jo je v celoti nakazala na transakcijski račun dolžnika). Nato je seveda šla za dalj časa na bolniško in brez sramu prepustila, da jo sodniki zaščitijo.

Takšno ravnanje sicer tu ni pravno relevantno, pove pa marsikaj o tej sodnici. Mimogrede: nemško ustavno sodišče ima stoletno ustavno tradicijo in tovrstnih primerov sodniškega kriminala zagotovo še ni in ne bo obravnavalo. 

Dokumenti:

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Obvestilo_o_drazbi_07-10-2010(1).pdf

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Predlog_upnika_za_rubez_place_21-10-2010.jpg

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Zapisnik_o_prodaji_18-11-2010.pdf

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Sklep_o_izvr_na_placo_22-11-2010_1.jpg

VIR: TEHNOKRAT Tehnično svetovanje d.o.o. (Pravni nasveti in informacije)

DODATEK OPS:

Zadeva zagotovo še ni zaključena, saj je zapis zgoraj še eden od dokazov, da so aktivisti, med katerimi je bil tudi predsednik OPS, Ladislav Troha, skušali z živim ščitom preprečiti ROP hiše družine Vaskrsić iz Litije.

Dne 6. aprila 2012, na Veliki petek, pa so aktivisti, ki so skušali preprečiti nezakonito dejanje policije, dobili obvestila o prispeli pošti iz Policijske postaje Litija, v kateri so položnice za plačilo globe.

Kdor je pri pameti, bo razumel, da je policija izvršila kaznivo dejanje, ker je na podlagi nezakonitega in protiustavnega delovanja sodnice opravila deložacijo prvotnega lastnika hiše, ob tem je grobo s fizično silo odstranila aktiviste, ki so hoteli to nezakonito in protiustavno sodbo sodnice Janje Kovač preprečiti.

POZIVAMO VSE PRISTOJNE, DA OPRAVIJO PONOVNO REVIZIJO DELOVANJA IMENOVANE SODNICE, ZAHTEVAJO RAZVELJAVITEV VSEH NEZAKONITIH POSTOPKOV IN SKLEPOV TE SODNICE TER VRAČILO ZADEVE V PRVOTNO STANJE, SAJ JE BIL DOLG DO UPNIKA S STRANI DOLŽNIKA PORAVNAN V CELOTI, ŠE PREDEN JE BILA HIŠA PRODANA NA NEZAKONITI IN NEPOTREBNI DRAŽBI.

PRAV TAKO ZAHTEVAMO RAZVELJAVITEV GLOB ZOPER AKTIVISTE CIVILNE DRUŽBE, KI SO HOTELI PREPREČITI TO NERAZUMNO POČETJE, OČITNO NESTROKOVNE, NEUKE, ALI CELO SKORUMPIRANE SODNICE.  


Ekipa OPS

 

 

 

Komentarjev 

 
#6 Administrator 19:02 11-09-2012
Se lahko oglasite gospa Urška z mailom na naš naslov .

Ta primer nas tudi zanima, ker se je potrebno organizirati, da vam stopimo v bran.

S spoštovanjem!

Ekipa OPS
Citat
 
 
#5 Urška 10:12 30-08-2012
Sodnica Janja Kovač ni bila kaznovana za ta primer. Tako želi tudi nam oz naši družin vzeti hišo. Hiša sicer ima hipoteko vendar zahtevajo vračilo nerealnega zneska, naš znesek znaša 4130eur očetu pa so blokerali račun za 23000eur na podlagi ničesar sepravi nismo prejeli nikakršn sklep o tem povrhu vsega pa nam pošilja sklepe ki so milorečeno sumljivi. Naša družina je v skrajni situaciji ker si nemoremo privoščiti odvetnika upamo lahko le da bo odobrena brezplačna pravna pomoč da se pride zadevi do dna. Kaj lahko naredimo nevem ker je očitno da smo sami proti državi in sodnemu sistemu in kdo nakoncu zmaga...le to lahko rečem da se bomo borili do zadnjega za to kar smo gradili celo življenje pa ne samo za nas ampak za vse družine ki so pod roko te sodnice izgubili streho nad glavo.
Citat
 
 
#4 czpnn3 03:11 25-04-2012
Republika Slovenija je nepravna in skorumpirana država, ki noče in ne more več iz svojih fekalij v katere se potaplja. Kot taka je v ruji javnosti osmešena in se jo druge države zelo izogibajo. Republika Slovenija se rada primerja z Republiko Nemčijo, češ kako je pravna in socilana drćava pri čemer lažno zatrjuje, da je to celo vseh svojih državljanoiv. Pri tem pa pozablja, da Republika Nemčija v tem trenutku razpolaga z milijon prostih delovnih mes, slovenka praževica (beri kot Republika Slovenija) pa bo kmalu razpolagala z milijon nezaposlenih državljanov.

Republima Nemčija v izvršilnih postopkih v katerih so terjatve nižje od 10.000 € ne napada nepremičnin svojih državljanov in jih ne razprodaja pod ceno in prisilno, za to pa Slovenija prisilno proaja hiše svojih državljanov za terjatev 124,00 €.

Gnojnica brez dna.
Citat
 
 
#3 Stoyan 00:20 16-04-2012
srčno upam, da bo sodnica Janja Kovač izgubila službo na sodišču in da ji bo odvzeta odvetniška licenca. Če ta primer ni primer korupcije, kaj potem je?
Če ta primer ne kaže na to, da je policija branila kleptokracijo namesto pravne države, na kaj drugega potem kaže?
Verjamem, da bomo na koncu morali davkoplačevalci plačati za to sodno korupcijsko-kleptokratsko izvršbo.
Citat
 
 
#2 Stajer 12:41 10-04-2012
Pa to ni res, to je možno samo tukaj!BarabinsK A sodnica!
Citat
 
 
#1 Simona 07:44 10-04-2012
SRAMOTA!!!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 99 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?