Cankarjeva smrt je bila politi?en umor


Pisatelj, politik in ljudski tribun Ivan Cankar

Ivan Cankar velja za najve?jega slovenskega pisatelja in ni ga Slovenca, ki se o njem ne bi u?il e v osnovni oli. Toda kdo izmed nas ve, kako in zakaj je na najve?ji pisatelj umrl? Povsod je mo? zaslediti, da je Cankar umrl 11. grudna 1918. Toda o tem, kaken je bil vzrok njegove smrti, se v razli?nih virih pojavljajo povsem nasprotujo?e si trditve. Stanko Jane v svoji Zgodovini slovenske knjievnosti (Zaloba Obzorja, Maribor 1975) na strani 413 pie: "Ob nekem padcu si je pretresel mogane, se v zimski no?i prehladil in zbolel za pansko influenco, napadla ga je e plju?nica in mu opealo srce. Umrl je 11. decembra 1918."

V drugem viru je navedeno: "proti koncu oktobra je padel po stopnicah in se hudo pokodoval. Umrl je 11. decembra 1918." (elektronski vir: http://www.dogaja.se/znani-slovenci/8270/ivan_cankar/, [dostop 10. 11. 2011])

V tretjem viru pie: "Oktobra 1918 je doma nesre?no padel po stopnicah, nakar so ga odpeljali v ljubljansko bolninico, kjer je 11. decembra pono?i umrl. " (elektronski vir: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=17, [dostop 10. 11. 2011])

V ?etrtem viru spet pie tako: "Ob nekem padcu si je mo?no pretresel mogane, se prehladil, dobil plju?nico in 11. decembra 1918 umrl v ljubljanski bolnici. " (Francka Varl - Purkeljc, Nai knjievniki in njihova dela, Pomoni priro?nik za pouk jugoslovanskih knjievnosti v osnovnih in poklicnih olah, Zaloba Obzorja Maribor, Maribor 1981, str. 96)

V petem in estem viru so trditve e bolj nasprotujo?e. "Po dalji bolezni je umrl v deelni bolnici v Ljubljani" (elektronski vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar, [dostop 10. 11. 2011]) in "Umrl je 11. decembra 1918 v Cukrarni. " (elektronski vir: http://www.dogaja.se/znani-slovenci/8270/ivan_cankar/, [dostop 10. 11. 2011])

Ta razli?na poro?ila opisa Cankarjeve smrti, so me vzpodbudila, da sem pri?el intenzivno raziskovati v tej smeri. Je torej umrl v deelni bolninici ali v Cukrarni - hiralnici za revee? Je umrl zaradi pokodbe pri padcu, ali zaradi dolgotrajne bolezni? ?e so ga po nesre?nem padcu doma odpeljali v bolninico, potem se nikakor ni mogel prehladiti v neki zimski no?i. Zakaj je v zvezi z njegovo smrtjo navedenih toliko razli?nih vzrokov in krajev? Poraja se upravi?en pomislek in sum, da je nekaj v zvezi s Cankarjevo smrtjo hudo narobe.

Zanimivo, da je Cankar v svoji ?rtici Edina beseda literarno opisal troje razli?nih smrti. V vseh je opisal tisto, kar naj bi se po njegovem pojmovanju skrivalo za njeno vidno podobo. ?rtica mu je torej gradivo, ob katerem nakazuje "posebno ob?utje, prek katerega naj bi se razodela resnica o ivljenju in smrti. Ta resnica je skrivnostna, prav v tem pa je simbolizem teh besedil" (Kos, 1991, str. 269) Literarno resnico o smrti nam je zapisal pisatelj sam. Kakna pa je resnica o njegovi smrti?

e v mladosti sem bil slial govorice, da naj bi Cankar pijan padel po stopnicah, ko je el v Unionsko klet. Te govorice so bile pogoste v obdobju estdesetih let in okoli?ine kaejo na to, da so bile takrat na?rtno razirjene. Nekomu je bilo v interesu, da najve?jega slovenskega pisatelja prikae kot pijan?ka, ki je zaradi svojega nenadzorovanega popivanja nazadnje umrl.

Letos v za?etku kimavca sem o spornih navedbah in vzrokih govoril s svojim znancem. Ta mi je povedal, da pozna nekoga, ki trdi, da je bil Cankar pretepen do smrti. Seveda sem vest takoj preveril in priel do okantih odkritij.

Ivan Cankar - arestant (karikatura Hinka Smrekarja)

Karikatura predstavlja pisatelja v spokorniki kuti, s trnovim vencem na glavi in z lilijo v desnici. Z levico dri risbo, ki ga predstavlja v arestantski uniformi, ko za zamreenim oknom nosi posodo za odpadke. Delo je nastalo leta 1913, ko je bil Cankar zaradi svojega znanega protiavstrijskega predavanja v Mestnem domu obsojen na ve?dnevni zapor, ki ga je prestal v jetninici na deelnem sodi?u v Ljubljani.

Poglejmo torej do kaknih ugotovitev sem priel pri svojem raziskovanju Cankarjeve smrti.

Ivan Cankar je v svojem predavanju z dne 12. malega travna 1913 z naslovom Slovenci in Jugoslovani med drugim dejal: "Imenuj se dandanes v Ljubljani Slovenca, pa bo tepen, ne od nemkih, temve? od ilirskih ovinistov. " Petdeset let po njegovi smrti, ga je drugi znameniti Slovenec, slavist dr. Anton Slodnjak imenoval "preroka" (vir: Nai razgledi, Mit velikega umetnika, 1968). Je Cankar preroko napovedal celo svojo smrt?! Po informacijah, ki mi jih je uspelo zbrati, so namre? naega pisatelja v resnici pretepli trije neznani moki, ki niso bili Slovenci. Na ve? mestih na glavi so mu prizadejali usodne smrtne rane. In to zaradi tega, ker se je vedno in povsod imenoval Slovenca in ker je svojemu rodu ostal vdan in zvest dobesedno do svoje smrti. Pravzaprav je njegova smrt celo posledica njegovih trdnih, izrazito slovensko zavednih politi?nih stali?. In kot je sam preroko dejal, v tistem ?asu so bila takna stali?a, e posebej za tiste, ki so jih vztrajno javno izraali, lahko zelo nevarna.

15. kimavca 2011 sem se sestal z dvainosemdeset letnim gospodom Borisom Malei?em, za katerega mi je znanec dejal, da mi bo znal povedati ve? o Cankarjevi smrti. Zven njegovega glasu, dra in ostala govorica telesa so izdajali, da se je bil razveselil tega, da nekoga dejansko zanima, kaj se je z naim najve?jim pisateljem zgodilo in kakna je resnica o njegovi smrti. Povedal mi je, da je ve?krat osebno govoril z Francem Gorjupom, ki je Ivana Cankarja na lojtrskem vozu osebno odpeljal v Cukrarno. Pisatelj je bil ves pretepen in je imel hudo razbito glavo.

S Francem Gorjupom je Boris Malei? o Cankarjevi smrti prvi? govoril okoli leta 1950 v Unionski dvorani, ko mu je pomagal pri redarstvu. Takrat je bil v Unionu medicinski ples. Malei? je Gorjupa poznal e od prej, saj je prijateljeval z njegovim zetom Hafnerjem od vrtca dalje. Malei? in Gorjup sta se v tej dvorani pogovarjala in nekako je prila beseda tudi na Cankarja. Gorjup je tedaj v zaupnem pogovoru povedal, da so Cankarja leta 1918 pretepli trije srbsko govore?i neznanci. Dva sta ga drala, tretji pa ga je s kovinskim predmetom tolkel po glavi. Cankar je dejansko imel na glavi pet raz?epljenih ran, razbito arkado in zlomljeno li?nico. Opis pokodb je pomemben tudi zaradi tega, ker so e danes delno vidne na posmrtni maski, ki se nahaja v preddverju Cankarjevega doma. Napad na Cankarja se je dejansko zgodil v vei stavbe na Kongresnem trgu t. 4 v sredi?u Ljubljane (danes tevilka 6). Povedal je tudi, da je Cankar e nekaj ?asa pred smrtjo po vsej Ljubljani "rogovilil" ter glasno izraal svoje nestrinjanje glede zveze s Srbi. Opozarjal je, da bo imelo "ujedinjenje po srbsko" za Slovence katastrofalne posledice.

Avtor prispevka Dimitrij Kebe pred vhodom v veo,
v kateri je bil po pri?evanju pretepen Ivan Cankar

e pred tem je Malei?u o Cankarjevem "rogoviljenju" govoril tudi njegov stric po materini strani, Ciril Majcen, rojen leta 1897, ki je imel za Beigradom kavarno. Povedal mi je tudi, da je e vedno iva Gorjupova h?i Anica Gorjup, poro?ena Hafner, ki mi je istega dne dejansko potrdila, kako je njen o?e ve?krat govoril, da je ubogega Cankarja na lojtrskem vozu peljal v Cukrarno. Prostovoljno je kot vojak nove slovenske vojske opravljal bolni?arska dela. Povedala je tudi, da je bil Franc Gorjup Maistrov borec in je sodeloval v bojih za severno mejo.

Pri?evanje Franca Gorjupa in Borisa Malei?a je potrebno presojati v lu?i drubeno-politi?nih in zgodovinskih razmer pred in med 1. svetovno vojno. Avstro-ogrska je po?asi razpadala, med Slovenci pa je vse bolj prihajalo v ospredje narodno vpraanje in zavest o nujnosti vzpostavitve nove drave. Ivan Cankar ni bil samo najve?ji slovenski pisatelj, temve? je bil tudi drubeno angairan politi?ni aktivist in eden najve?jih govorcev tedanjega ?asa. Njegovi govori so bili tako iskreni, doiveti in buditeljski, da so navduevali iroke ljudske mnoice. Imel je povsem jasna stali?a do prihodnosti slovenskega naroda, ki zagovornikom "ujedinjenja" in novo-ilirizma (* opomba pisca 1) nikakor niso bila pove?i.

* opomba pisca 1: Novo-ilirizem, ilirizem ali ilirsko gibanje imenujemo jugoslovenarsko knjievno-kulturno in narodno-politi?no gibanje iz 19. stoletja, ki so ga Hrvati v svojem interesu spretno podtaknili Slovencem. Za Slovence je ilirizem pomenil tenjo, da bi v knjievnosti opustili svoj jezik in sprejeli skupni junoslovanski jezik, oziroma hrvaki ali srbski jezik, kar bi posledi?no povzro?ilo izbris slovenskega naroda . Ilirizem je torej bil zgolj krinka za dejanske velehrvake ovinisti?ne interese.

V svojem predavanju Slovenci in Jugoslovani je jugoslovanski problem ozna?il kot " izklju?no politi?en problem". Jugoslovansko vpraanje v kulturnem ali celo v jezikovnem smislu zanj sploh ni obstajalo. "Reeno je bilo takrat, ko se je jugoslovansko pleme razcepilo v ?etvero narodov s ?etverim ?isto samostojnim kulturnim ivljenjem. Po krvi smo si bratje, po jeziku vsaj bratranci - po kulturi, ki je sad ve? stoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj tuji, nego je tuj na gorenjski kmet tirolskemu, ali pa goriki vini?ar furlanskemu. Bodi tega kriva zgodovina, bodi kriv kdorkoli - jaz ki dejstvo kontatiram, ga ?isto gotovo nisem zakrivil. Nevarno je, dandananji take banalne resnice o?itno povedati. "

Ve?krat se je v svojem govoru neposredno obregnil ob Ilirce. Njim je aktivno nasprotoval, saj je zagovarjal individualnost slovenskega naroda, jezika in kulture. " To, kar Ilirci po?enjajo, je e delirij. // Nai od omedlevice navdueni Ilirci pa niso pozabili samo na slovensko kulturo (slovenskega jezika itak nikoli niso znali), ne samo na Trubarja, Preerna in Levstika, temve? pozabili so navsezadnje kar sami nase, na svoje ime in na svojo domovino. Pravega Ilirca je sram, da stanuje v Ljubljani, ne pa v abcu ali vsaj v Varadinu", je dejal in e: "Ljudje so zdaj med nami - saj jih lahko vsaki dan sliite - ki bi nas najraji prodali - kaj prodali - kar dali vbogajme.

Imenuj se dandanes v Ljubljani Slovenca, pa bo tepen, ne od nemkih, temve? od ilirskih ovinistov. // Najbolj gnusni, res - gnusni! - pa se mi zde tisti ljudje, ki ?isto brez vzroka in brez povoda spravljajo v zvezo s politi?nim jugoslovanskim vpraanjem e slovenski jezik. Kar ponujajo ga, kar me?ejo ga ?ez mejo, e ne vpraajo, kdo bi ve? zanj dal. Jaz e nisem videl Hrvata, ki bi priel ponujat k nam svojo hrva?ino. Pri nas pa je druga?e! ("Slovenec", - "Matica") Tako smo siti svoje kulture, da nam je e odve? in bi jo najraji kar vrgli ?ez plot. - (Kulturni kandal!) "

Slika: Fran Ilei? in slovensko-hrvatsko zblianje

Prepri?an Ilirec, borec za zedinjenje s Hrvati, dr. Ilei?, slovstveni zgodovinar, skua s peresom seiti Hrvatovo srajco in Sloven?ev predpasnik, ki imata oba uvezeno varstveno znamko: made in Germany - risba je bila reproducirana v Dom in svetu 1914 pod naslovom Complantatio Illirica Ilesici; objavljeno v: Slovenski likovni umetniki, Hinko Smrekar, DZS, Ljubljana 1957, str. 55

Ivan Cankar je v svojem predavanju odkrito podprl dr. Mihajla Rostoharja, docenta za filozofijo v Pragi, ki je istega leta v reviji Napredna misel v ?lanku z naslovom Na dan z resnico! zapisal: "Imeli smo svoj narodni ideal v svobodni zdrueni Sloveniji, kateri nam je bil zvezda vodnica v naih notranjih razporih in zunanjih bojih. () Danes skoro ne vemo ve?, ali smo Slovenci narod, ali nismo, ali naj ivimo in delamo za sebe kot narod, ali naj ivimo in delamo za druge narode.

Prili smo e tako dale?, da se skoro ne upamo poudariti svoje narodne eksistence poleg eksistence hrvakega in srbskega naroda; ne upamo se izraziti svoje volje, da ho?emo Slovenci obstajati kot narod poleg naih bratskih narodov na jugu in da pod nobenim pogojem ne moremo rtvovati svoje narodnosti za ceno reitve jugoslovanskega vpraanja. Ni? ?udnega, ako pri reevanju tega vpraanja Slovencev nikdo ne bo upoteval, ko pa e danes nai ljudje slovensko narodnost kar zastonj ponujajo po Balkanu.

To je nae narodno ponianje! To je slovenska sramota! Prili smo e tako dale?, da se odnarodnjevanje teoreti?no zagovarja s katolikega kakor z jugoslovanskega stali?a. Najdejo se danes na Slovenskem e ljudje z akademi?no izobrazbo, ki se javno okoli bahajo, da niso ve? Slovenci, ampak Jugoslovani. In iz jugoslovanskega renegatstva ho?ejo celo delati slovensko narodno gibanje! V tem je zapopadena vsa tragika slovenskega naroda. Pa tudi vsa konfuznost novoilirskega gibanja na Slovenskem.

Mi Slovenci smo zastonj imeli svoje velike duhove, svojega Trubarja, Preerna, Jur?i?a, Akerca, Kopitarja, Mikloi?a in druge (). Mi Slovenci danes s tako lahkoto pljunemo na svojo narodno tradicijo in kulturen razvoj (). Prepri?ani smo, da zdrav slovenski razum zmaga, da se Slovenci kon?no oprimejo zopet z vso duo svojega narodnega ideala, in upamo, da je dananje ilirsko gibanje na Slovenskem sicer prealostna ali vendarle prehodna epizoda v slovenskem javnem ivljenju." (Napredna misel 1912, 195-196)

Zagotovo ni odve? opomniti, da zgoraj zapisane besede zvenijo, kakor da bi jih nekdo napisal v dananjem ?asu. Ivan Cankar se je med raziskavo pojavil pred mojimi duhovnimi o?mi v popolnoma druga?ni lu?i - kot neustraen, trden, zaveden in odlo?en bojevnik za slovenski narod. Potem dale? zadaj, je v temo potonila podoba cmeravega Cankarja kakrnega smo poznali, in kot so nam ga prikazovali v oli.

Napa?no vnaanje jezikovnih in kulturnih vidikov v jugoslovansko vpraanje je Cankar odkrito o?ital tudi svoji socialnodemokratski stranki. I. jugoslovanske socialnodemokratske konference 21. in 22. listopada 1909 v Ljubljani v hotelu Tivoli se ni hotel udeleiti, ker se preprosto ni strinjal z idejami o ustvarjanju enotnega jugoslovanskega naroda in jezika. Takrat so se skrhali tudi njegovi stiki z glavnim zagovornikom takih stali? slovenske socialne demokracije Etbinom Kristanom.

Cankarjeva jasna in odlo?na stali?a v zvezi s samobitnostjo slovenskega naroda so razvidna tudi v knjigi Matija Murko, Zbrano delo, Slovenska matica, Ljubljana 1962, na strani 205, kjer je navedeno: "Med novejimi pisatelji je treba omeniti Ivana Cankarja. Ko so zagrebka in beograjska akademija s pomo?jo Slovenske matice pripravljale junoslovensko enciklopedijo, je dobil tudi Cankar povabilo, naj napie svoj ivotopis.

Napisal ga je, ali ne za Slovensko matico, ampak najprej za podlistek "Slovenskega naroda" ter ga je za?el takole (Moje ivljenje, v Ljubljani 1920) (* opomba pisca 2) : "Nedavno je Slovenska matica razpoiljala po naih krajih formular, na katerega naj bi ljudje napisali poglavitne zanimivosti iz svojega ivljenja in nehanja. Tudi jaz sem dobil tak formular, pa nisem vedel kaj bi z njim. Besedilo je namre? hrvako, moj ob?evalni jezik pa je doma edinole slovenski. Dravni uradi so se nau?ili sloven?ine, morda se je bo s?asoma tudi Slovenska matica. // Iz teh in takih razlogov sem izro?il formular dekli, da podkuri z njim."

*Opomba pisca 2: ?lanek, ki ga je napisal Ivan Cankar za podlistek Slovenskega naroda, je izel pod naslovom Moje ivljenje ele leta 1920, dve leti po pisateljevi smrti.

Cankar je svoja stali?a, ki smo jih navedli v zgornjih odstavkih leta 1918 e bolj radikalno izraal. Ni mu bilo ve? "ujedinjenje", po katerem bi se Slovenci zdruili s kraljevino Srbijo na neenakopravnih temeljih, ?e da so Srbi nai osvoboditelji in jim zato pripada privilegij v novi dravi. Prav ta njegova neomajna stali?a so kot kae pripeljala tudi do njegove prezgodnje in tragi?ne smrti. Cankarjeva tragi?na smrt je bila namre? politi?en umor!

V tem razburkanem in za slovenski narod usodnem ?asu, so belgrajski jugoslovenarji na?rtno in s prevaro izvajali prav to, ?emur je Ivan Cankar vseskozi javno nasprotoval. Povsem so onemogo?ili predsednika Narodnega ve?a Drave Slovencev, Hrvatov in Srbov, dr. Antona Koroca in s prevaro dosegli "ujedinjenje" po srbsko. Tematika je tako obsena, da bo v zvezi z njo izel samostojen ?lanek. Vsekakor pa je bil Ivan Cankar s svojim vplivom posebej mote? in je predstavljal dolgoro?no nevarnost velikosrbskim politi?nim interesom. To?no to ga je naposled stalo ivljenja.

Kruto resnico je na svoj na?in ob petdesetletnici Cankarjeve smrti opisal dr. Anton Slodnjak v Naih razgledih s slede?imi besedami: "Zato bi morali govoriti, pisati ob tej tragi?ni obletnici o splonem alovanju zaradi prezgodnje smrti narodnega genija, ki je ugasnil v trenutku, ko je bil svojemu ljudstvu najbolj potreben. Njegova nesmiselna katastrofalna smrt, kakrna bi bila dandanes kljub vsemu vendarle najbr nemogo?a, ni samo uni?ila Cankarja v zenitu njegove ustvarjalnosti, temve? je zavrla tudi razvoj novih slovstvenih generacij ter oteila potomcem uivanje in umevanje njegove umetnosti."

Ivan Cankar v zrelih letih
Cankar v risbi, v spomin na 25. letnico smrti Ivana Cankarja, 1943, uredil Miha Male

Tik pred izidom tega ?lanka, ko je bilo treba samo e izpiliti kon?no besedilo in vanj vstaviti slike, sem dobil knjigo od sodelavca, v kateri sem odkril zapis, ki kot drug neodvisen vir v celoti potrjuje moje ugotovitve o Cankarjevi smrti. Gre za knjigo Joeta Kalana, Na pravopis za tretje tiso?letje, samozaloba, Tri? 1998. Na strani 105 je Kalan opisal Cankarja s temi besedami: "Cankar je bil prekaljen socialdemokrat, s staem e z Dunaja. Tudi on je nekaj ?asa pritrjeval Ilirjancem. Toda podreditvi narodnih pravic Hrvatom, se je odlo?no uprl! Kolikor ve? so Ilirjanci ponujali Hrvatom, toliko bolj odlo?no je oporekal paktiranje! Ker ga niso mogli disciplinirati, so mu grozili! Kot izvrsten tribun, je z lahkoto potegnil za seboj ve?ino naroda!"

Prav posebej pa je zanimiv Kalanov opis vzroka Cankarjeve smrti na isti strani knjige, ki je v klju?nih elementih povsem istoveten mojim ugotovitvam. To je e toliko vaneje, ker predstavlja zapis v Kalanovi knjigi samostojen in od moje raziskave povsem neodvisen vir, s katerim so na ta na?in e enkrat podprti zaklju?ki moje raziskave.

Kalanov zapis na strani 105 se glasi: "S koncem vojne 1918. leta, je tudi ljubljanska socialdemokratska stranka imela posvet za pogajanje s Hrvati. Tudi na tem zasedanju je Cankar imel ognjevit in odmeven govor. al se je potem izkazalo, da svojega zadnjega v ivljenju! Takoj po govoru se je umaknil v veo, (mogo?e zato, da bi se shladil). Trenutek za tem je sko?il za njim eden od udeleencev, in Cankarja udaril po glavi, da se je zvalil na dno stopni?a! Ko so ga zatem najdli nezavestnega na dnu stopni?a, se ni ve? povsem ozavedel! Oblast, ki je, kakor smo videli, pripadala projugoslovanskim narodnoizdajalskim privrencem ilirjanskega in prosrbskega Koro?evega kroga, o atentatu, ali (kakor je sama razglasila), nesre?i, ni dovolila preiskave!"

Cankarjeva izvirna posmrtna maska, delo Lojzeta Dolinarja, na kateri se kljub kozmeti?nim popravkom vidijo sledovi pokodb

V dananjem ?asu je ve?ina Cankarjevih drubenih pogledov znova zelo aktualnih. Sodobna slovenska druba je o?itno na podobnem preobratu, le da je na nek na?in stanje e teje. Sedanje generacije Slovencev so skoraj povsem brez narodne zavesti, ne poznajo svoje zgodovine in so odtujene od svojih korenin. Ivan Cankar bi dandananji zagotovo "rogovilil" e bolj kot leta 1918 in se pri tem ne bi oziral na morebitne posledice. Njegove znamenite besede imajo e sedaj svojo domovinsko pravico:

"Jaz bratje pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo. Kar so nam siloma vzeli, za kar so nas ogoljufali in opeharili, bomo dobili povrnjeno in popla?ano s stoterimi obrestmi! Naa domovina je boj in prihodnost; ta domovina je vredna najlahtneje krvi in najboljega ivljenja. Iz muke trpljenja in suenjstva netetih milijonov bo vzrasla naa domovina: vsa ta lepa zemlja z vsem svojim neizmernim bogastvom. Tedaj bodo le e grenak in grd spomin te gosposke domovine, na suenjstvu zidane, s krvjo in solzami gnojene, sramota ?lovetva, zasmeh pravici"

Dimitrij Kebe, v Ljubljani, 21. 11. 2011


DODATEK OPS:

Upamo in verjamemo, da bo zdaj laje razumeti, da so bile besede o tem, da je Slovence ozmerjal s hlapci, iztrgane iz konteksta, ko so jih take lansirali v javnost in so jih v nedogled ponavljali. Ko pa nekaj ponaavlja postane resnica in zgodilo se nam je, da mnogi Slovenci pravijo sami sebi, da smo od nekdaj narod hlapcev, ko nas more vedno nekdo voditi, da preivimo. To je podtalno vplivanje na narodovo zavest in je nakaj podobnega, ?e bi svojemu otroku govorili, da je majhne, nesposoben in ne bo z njega nikoli ni?. ?e bi to ponavljali bi se slej kot prej s tem sprijaznil in bi taken postal.

V resnici pa hlapci ivijo samo eno genaracijo in ?e bi bilores, da smo narod hlapcev nas Slovencev e davno tukaj nebi bilo. Je pa res, da je zadnji ?as, da se zavemo svoje prvobitnosti, tudi tako velikih mo, kot je Cankar in uredimo to deelo po kateri je hrepenel tudi Cankar po meri delovnega, potenega slovenskega ?loveka.

In e druge poleg hlapcev nam skuajo vsiliti, da bi tako bili, znana je o tem kako, da smo Slovenci nevo?ljivi. Nismo taki Slovenci, marve? so takni barbari med nami, ki nam skuajo svoje barbarske vzorce obnaanja vsiliti, da bi bili ?im bolj podobni njim. Ne podlegati barbarskim vzorcem obnaanja, ki se kaejo v pohlepu, napuhu, nespotovanju do drugih, nepotenosti, podtalnem delovanju, opravljanju, spletkarjenju in laganju. Tega nai predniki zavedni Slovenci niso poznali.

Hvala za razumevanje!

Ekipa OPS

Viri in literatura na podlagi katerih je nastal zgornji zapis gospoda Kebeta:

Pisna izjava Borisa Malei?a, 15. 9. 2011 v Ljubljani (hranjena v mojem osebnem arhivu);
Pisna izjava Anice Hafner, 15. 9. 2011 v Ljubljani (hranjena v mojem osebnem arhivu);
Stanko Jane, Zgodovina slovenske knjievnosti, Zaloba Obzorja, Maribor 1957;
Francka Varl - Purkeljc, Nai knjievniki in njihova dela, Pomoni priro?nik za pouk jugoslovanskih knjievnosti v osnovnih in poklicnih olah, Zaloba Obzorja Maribor, Maribor 1981;
Marjan Krui? ...[et al.], Leksikon Cankarjeve zalobe, Cankarjeva zaloba, Ljubljana 1973, geslo Ivan Cankar;
Boo Voduek, Ivan Cankar, Hram, Ljubljana 1937;
Ivan Cankar, predavanje z dne 12. malega travna 1913 z naslovom Slovenci in Jugoslovani, rokopis v NUK, MS 512;
Ivan Cankar, Zbrano delo, petindvajseta knjiga, Dravna zaloba Slovenije, Ljubljana 1976;
Nai razgledi, Ljubljana 1968, dr. Anton Slodnjak, Mit velikega umetnika;
Napredna misel, Ljubljana 1912, dr. Mihajlo Rostohar, Na dan z resnico!;
Matija Murko, Zbrano delo, Slovenska matica, Ljubljana 1962;
Janko Kos, Knjievnost, U?benik literarne zgodovine in teorije, Zaloba Obzorja Maribor, Maribor 1991;
Miha Male, Cankar v risbi, v spomin na 25. letnico smrti Ivana Cankarja, 1943;
Slovenski likovni umetniki, Hinko Smrekar, DZS, Ljubljana 1957;
Joe Kalan, Na pravopis za tretje tiso?letje, samozaloba, Tri? 1998;
Elektronski vir: http://www.dogaja.se/znani-slovenci/8270/ivan_cankar/ [dostop 10. 11. 2011];
Elektronski vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar [dostop 10. 11. 2011];
Elektronski vir: http://www.kam.si/veliki_slovenci/ivan_cankar_najvecji_mojster_slovenske_besede.html [dostop 10. 11. 2011];
Elektronski vir: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=17 [dostop 10. 11. 2011];
Elektronski vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar [dostop 10. 11. 2011];

 

Komentarjev 

 
#24 webpage 09:30 26-11-2022
Theree is definately a lot to fknd out abgout this topic. I really like aall the points you've made.

Deportes de fuerza webpage: https://www.magcloud.com/user/senleonardo Bomba muscular
Citat
 
 
#23 site 07:08 26-11-2022
I used to be suggested this website by way of my cousin. I am no longer certain whether
this publish is written by way of hhim as nobody else know such certain about mmy problem.
You are incredible! Thanks!
Músculos y esteroides site: https://paca-mania.com/forum/profile/mikewheen68731/ cómo balancear bíceps
Citat
 
 
#22 homepage 05:14 26-11-2022
What's Taking place i'm neww to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely useful and it has
helped me out loads. I hope to give a contribution & aidd other customers
like its helped me. Good job.
Entrenar músculos homepage: https://subvert.pw/f/viewtopic.php?id=263848
entrenamiento muscular
Citat
 
 
#21 web page 16:21 24-11-2022
magnificent submit, very informative. I wonder
why the opposite xperts of this sector don't
realize this. You must proceed your writing.

I am sure, you've a great readers' bae already!


Pump muscle web page: https://i-chooselove.com/community/profile/reginaldgil7781/ how to
pump muscles
Citat
 
 
#20 homepage 10:38 18-11-2022
Hi, i thinkk that i saw you visited mmy blog so i came
to “return the favor”.I am attempting to find things tto enhance my site!I syppose its ok to
use some of your ideas!!
Culturista muscular homepage: https://www.wheretogoskiing.com/forums/topic/nota-n61-como-poblar-musculos-de-hlos-culturistas-mas-serios-de-igualdad/ hombre fuerte
Citat
 
 
#19 web page 09:56 16-11-2022
I'm not sure where you are gettying you info, bbut good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding
more. Thanks forr great information I was looking for this information for myy mission.
Bodybuilder web page: https://happygirls.beauty/hobbies/title-article-the-tomato-and-the-bodybuilder.html
pump muscle for men
Citat
 
 
#18 web page 08:15 15-11-2022
Heyy there! I just wanted to ask if you ever hasve any trouble with
hackers? My lat blog (wordpress) was hacked and
I ended uup losing months of hard work due to noo back up.

Do you have aany solutions tto protecct against hackers?

Sport web
page: https://www.punterforum.it/viewtopic.php?id=172888 médecine du sport
Citat
 
 
#17 site 13:16 14-11-2022
I am regular reader, how are you everybody? This post posted at thi web site is in fact fastidious.


Esteroides site: http://hackfabmake.space/index.php/Nota_N42_-_Aprendizaje_De_Construcci%C3%B3n_De_M%C3%BAsculo_De_Multitud_Avanzado_-_Edificar_Aluvi%C3%B3n_Como_Un_Profesional_-_Culturismo atleta
Citat
 
 
#16 webpage 21:58 13-11-2022
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
Ihave joined your rss feed and look forward tto seeking more of your excellent post.

Also, I've shared your site in myy social networks!
Deportes de fuerza webpage: https://printforum.com.au/community/profile/jaydenfoletta7/ Bomba muscular
Citat
 
 
#15 web site 19:33 13-11-2022
Hi, I wish for to subscribe for tuis weblog to obtain hottest updates, therefore
where can i do it please help out.
Biceps muscles web site: http://shadowaccord.nwlarpers.org/index.php?title=Subject_Notes_Four_Important_Benefits_Of_A_Robust_Core how
to train muscles
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 207 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?