Prispevki različnih avtorjev Prispevki različnih avtorjev DZ zahteva še eno dopolnitev vloge predloga Zakona OPS!

DZ zahteva še eno dopolnitev vloge predloga Zakona OPS!

 

odgovor dz na dopolnitev zakona ops.doc.jpg - 54.25 Kb

Predlog Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in škodljivih posledic 20 let trajajoče tranzicije (skrajšano Zakon OPS) je po zahtevani dopolnitvi vložen v DZ RS. Na dopolnitev smo prejeli zgornji dopis.

Spoštovani gospod tovariš Gantar in vsi ostali v DZ, tudi za to dopolnitev bomo poskrbeli. Dopolnitev dopolnitve pripravljamo! Lahko pa se zgodi, da bo manjkala kakšna vejica ali pa bo kakšna preveč, na kar se boste znova obesili.

Poglejte si znak pod žigom...ali vas na kaj spominja?! Ne morejo in ne morejo iz svoje kože...

Civilni združenji ZDD Hervardi in Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije sta skupaj s Stranko enakih možnosti hkrati na Ustavno sodišče RS vložili pobudo za oceno ustavnosti Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZRVK-A), sedmega odstavka 4. člena, ki je bil dodan z zakonom, dne 9. Februarja/Svečana 2011.

"Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2

1000 Ljubljana

Vložnik

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije
p. p. 1713
SI-1001 LJUBLJANA


POBUDA
ZA ZAČETEK POSTOPKA
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti

Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZRVK-A), sedmega odstavka 4. člena, ki je bil dodan z zakonom, dne 9. Februarja/Svečana 2011, in se glasi:

»(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom nameni sredstva za referendumsko kampanjo pristojni službi Vlade Republike Slovenije, kadar je ta organizator referendumske kampanje. Sredstva, ki se za referendumsko kampanjo namenijo pristojni službi Vlade Republike Slovenije, ne smejo presegati 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona. Pristojna služba Vlade Republike Slovenije za izvedbo referendumske kampanje ne sme pridobivati drugih sredstev. Stroški pristojne službe Vlade Republike Slovenije za izvedbo referendumske kampanje ne smejo preseči 25% dopustne višine stroškov iz šestega odstavka 23. člena tega zakona.«.

skupaj z zahtevo za prednostno in nujno obravnavanje ter zahtevo za takojšnje zadržanje izvajanja spornega 7. odstavka 4. člena ZRVK-A, do končne odločitve, da se preprečijo protiustavne posledice neuravnotežene referendumske kampanje, ki lahko privedejo tudi do nelegitimnosti in razveljavitve same referendumske kampanje in referenduma.


Navedite organ, ki je predpis izdal:
Državni Zbor Republike Slovenije, sprememba ZRVK-A je bila objavljena dne 21.2.2011, v Uradnem listu št. 11/2011.

1.1  POBUDNIK

a) Osebno ime / naziv ali firma:
Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije

b) Naslov stalnega ali začasnega prebivališča / naslov sedeža:
Ruska ulica 2, 1000 Ljubljana

c) Zastopnik pravne osebe: (navedite osebno ime ali firmo in pravni naslov za zastopanje: npr. pooblastilo v statutu, sklep pristojnega organa, …)

Ladislav Troha, Gibanje OPS, Ruska ulica 2, 1000 LJubljana

2. PRAVNI INTERES

POMEMBNO: Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, kdor izkaže pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS).  Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS).

2. 1. Navedite razloge, ki utemeljujejo pravni interes za vložitev pobude s podatki, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis neposredno posega v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnika:

Dne 11. maja/Velikega travna 2011 je Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije (v nadaljevanju Gibanje OPS) prejela potrdilo Državne volilne komisije, ki ji dovoljuje nastop v referendumski kampanji glede Zakonov:  1. Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih; 2. Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 3. Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Že samo dejstvo, da je Gibanje OPS pridobilo status organizatorja referendumske kampanje, predstavlja temelj pravnega interesa za sprožitev postopka pred Ustavnim sodiščem RS glede vseh zakonov, ki opredeljujejo potek in pravila referendumske kampanje. Ne gre za pravni položaj/status Gibanja OPS v referendumski kampanji, ki - ne glede na odločitev Ustavnega sodišča RS - ostane nespremenjen, temveč gre za neposredni pravni interes ter v prvi vrsti pravne pravice Gibanja OPS.  Ker ima Vlada RS zakonsko zagotovljena sredstva za izvajanje referendumske kampanje, in ker so ta sredstva črpana iz Državnega proračuna RS, v katerega prispevajo vsi davkoplačevalci (ne glede na njihovo politično usmerjenost ali prepričanje), je s tem Vlada RS v izrazito privilegiranem položaju v primerjavi z drugimi organizatorji referendumske kampanje, še posebej pa s tistimi, ki vladnemu zavzemanju nasprotujejo.

Gibanje OPS in tudi drugi organizatorji referendumske kampanje so v primerjavi z Vlado RS postavljeni v izrazito podrejen in s tem v očitno protiustaven položaj  v referendumski kampanji, saj so z delovanjem Vlade RS neposredno ogrožene njihove pravice in pravni interes, ta pa je nedvomno v tem, da se uveljavi tista referendumska odločitev, za katero se v kampanji zavzemajo. Neselektivno in arbitrarno dodeljevanje sredstev, ki si ga je Vlada RS sama zagotovila s spremembo ZRVK-A, povzroča v temelju protiustavno stanje in ogroža ustavne temelje Republike Slovenije. Kršene so tako pravice drugih organizatorjev referendumske kampanje, ki pred zakonom nikakor nismo enaki z Vlado RS, kakor tudi temelji ustavne ureditve demokratične republike, saj s tem zakonom izvršilna veja oblasti aktivno in z občutnimi finančnimi sredstvi posega v zakonodajno vejo oblasti – v referendumsko odločanje volivcev.

Ustavno sodišče RS naj presodi o tistih zakonskih določilih referendumske kampanje, ki se nanašajo na enostransko in privilegirano financiranje referendumske kampanje s strani Vlade Republike Slovenije, saj je bil po mnenju Gibanja OPS z zadnjo spremembo ZRVK-A Vladi RS omogočen prekomeren poseg v uravnoteženost same kampanje.

Gibanje OPS nima sredstev za izvajanje referendumske kampanje in tudi vsi drugi soorganizatorji kampanje, ki se zavzemajo za zakonske rešitve nasprotne vladnim, le stežka tekmujejo s finančnim vložkom Vlade RS v višini nad 100.000,00 evrov v posamični referendumski kampanji. Ta sredstva Vlade RS prihajajo neposredno iz državnega proračuna, v katerega prispevamo vsi davkoplačevalci, hkrati pa so tako velika, da dokazano bistveno vplivajo na obveščenost volivk in volivcev, kot tudi na možnost ne-vladnih organizatorjev kampanj, da dovolj učinkovito predstavijo svoje argumente.

3. NESKLADNOST Z USTAVO ALI ZAKONOM

Navedite neskladje z Ustavo oziroma z zakonom in razloge za to neskladje:

Po mnenju Gibanja OPS je sporni 7. odstavek 4. člena ZRVK-A v nasprotju z naslednjimi členi Ustave RS:

1. člen

Slovenija je demokratična republika.

V kolikor v vsakokratni referendumski kampanji (zakonodajna veja oblasti) obstaja možnost, da se vanjo aktivno in z občutnimi finančnimi sredstvi enostransko vključuje Vlada RS (izvršilna veja oblasti), je s tem v temelju porušeno ravnotežje, ki velja za ljudovlado (demokracijo) in res-publiko (družbene odločitve).


3. člen

Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe.
V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Referendumski postopek je originalno del zakonodajne veje oblasti, saj se preko njega sprejemajo zakonodajne odločitve. Vsi udeleženci in organizatorji referendumske kampanje (tudi Vlada) imajo in morajo imeti enakopravne izhodiščne položaje, kar pomeni, da se morajo vsi znajti po svojih najboljših močeh, da predstavijo svoje argumente ter pridobivajo sredstva za boljše politično-marketinško plasiranje teh argumentov.

Pri pridobivanju sredstev ne sme biti razlik in neustavnih prednosti. Sredstva iz državnega proračuna v nobenem primeru ne morejo biti uporabljena zgolj enostransko in Vlada RS ne sme porabljati svojih proračunskih sredstev za enostransko predstavljanje argumentov. Vlada RS je dolžna zagotoviti uravnoteženo referendumsko kampanjo in le v teh okvirih lahko razpolaga tudi s proračunskimi sredstvi. V kolikor vladne stranke menijo, da je neka tematika zelo pomembna, se imajo vso pravico in možnost same udeležiti referendumske kampanje, ne smejo pa svoje vladne pozicije in proračunskih sredstev zlorabljati za lastne programske in politične interese.

14. člen (enakost pred zakonom)

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na politično prepričanje. Vsi so pred zakonom enaki.

V kolikor obvelja zadnja sporna novela ZRVK-A, bo to pomenilo, da imajo vsi tisti, ki nasprotujejo vladnemu predlogu, izhodiščno slabši položaj ravno zaradi svojega političnega prepričanja.
Ta novela zakona ZRVK-A postavlja vsakokratne nasprotnike vladnih zakonskih predlogov za občutnih in medijsko izmerljivih 100.000,00 evrov v slabši položaj.
Le v kolikor bi Vlada RS ta sredstva razdelila na polovico – tako zagovornikom kot nasprotnikom določene zakonske rešitve – bi omogočila enakopravnost med obema taboroma. V primeru neselektivnega in arbitrarnega dodeljevanja sredstev pa Vlada RS sama povzroči v temelju protiustavno stanje in ogroža ustavne temelje Republike Slovenije.

22. člen (enako varstvo pravic)

Vsakomur je zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.

Pravice nasprotnikov vladnega zakonskega predloga, t.j. organizatorjev kampanje proti določenemu zakonskemu predlogu, kot tudi pravice vseh državljank in državljanov do uravnoteženega obravnavanja in argumentiranja s strani Vlade RS, se ob sedanji neustavni ureditvi vsekakor porušijo. Vlada RS je dolžna na enak način, v enaki meri in – končno – v enaki vsoti varovati tako pravice nasprotnikov kot zagovornikov določenega zakonskega predloga, še posebej pa mora skrbeti za interes vseh državljank in državljanov, da so enakomerno obveščeni o vseh vidikih in vseh argumentih, ki so pomembni za končno odločitev na referendumski dan.

V kolikor vladne stranke menijo, da je neka zakonska rešitev nujna, so jo tudi dolžne podpreti z vsemi svojimi močmi – in sredstvi, ki jih že tako ali tako prejemajo iz državnega proračuna. Ustavno sodišče mora preprečiti dvojno igro vladnih strank, saj te lahko nastopajo kot organizatorji kampanje samostojno, s sporno ureditvijo pa dejansko pridobijo še dodatnih 100.000,00 evrov manevrskega prostora. Oziroma obratno – opozicijske stranke so, v kolikor določeni zakonski rešitvi nasprotujejo, prisiljene v finančno izčrpavanje, medtem ko se lahko vladne stranke odločijo le za trošenje sredstev preko Vlade RS in njenih služb, s tem pa se same razbremenijo občutnega finančnega bremena.

39. člen (svoboda izražanja)

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

S tem členom se zagotavljata tako aktivni (širjenje) kot tudi pasivni (sprejemanje) vidik svobode izražanja misli. V kolikor Vlada RS poseže v medijski prostor, ki je pretežno v zasebni lasti (praktično vse medijske hiše razen Javnega zavoda RTV SLO!), bo preko finančnih interesov zasebnih lastnikov medijev in njihove uredniške politike zlahka dosegla nagnjenje medijskega okolja v lastno korist oz. v prid argumentom, ki nek sporni zakonski predlog podpirajo. Ustavno sodišče mora nemudoma in učinkovito preprečiti nadaljnje ne-uravnoteženo nastopanje Vlade RS v referendumskih kampanjah, ki se še posebej omogoča preko spornega 7. odstavka 4. člena ZRVK-A.

44. člen (sodelovanje pri upravljanju javnih zadev)

Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.

V kolikor Vlada RS aktivno poseže v zakonodajni referendumski postopek brez ustreznih omejitev, bo to privedlo do motenj pri odločanju volivk in volivcev, s tem pa bo tudi kršena pravica do (pravilnega in želenega!) upravljanja javnih zadev. Volivke in volivci, ki bodo spremljali neuravnoteženo referendumsko razpravo, bodo pri sprejemanju pravilne in zase zaželene zakonske rešitve aktivno moteni, saj bodo zaradi aktivne vladne kampanje dodatno prisiljeni sprejemati vladne argumente in PR kampanjo ne glede na njihovo resnično težo.

Vlada RS, njena ministrstva in službe, predvsem pa same vladne stranke imajo že same po sebi povsem dovolj medijskega manevrskega prostora, predvsem pa politično-moralne teže, da lahko brez dodatnih neuravnoteženih proračunskih sredstev ustrezno obvestijo volivke in volivce. Predvsem pa je Vlada RS dolžna, da ohrani informacijsko nevtralnost in prizna težo in vlogo tudi argumentom, ki ji morda politično tisti trenutek ne ustrezajo. Ustavno sodišče je dolžno preprečiti sedanje manevrske možnosti Vlade RS, predvsem pa tudi kakršnokoli nadaljnjo širitev teh možnosti, saj v nasprotnem primeru volivke in volivci ne bodo več mogli s trezno glavo in zdravo kmečko pametjo neposredno sodelovati pri upravljanju javnih zadev.

90. člen (zakonodajni referendum)

Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volivcev.
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.

Pravica do glasovanja se lahko izvaja le, če državljani v fazi referendumske kampanje niso obveščeni enostransko oziroma če imajo enako možnost slišati argumente za in argumente proti v vsaj približno enaki meri. Referendumsko odločanje je – tako kot sam zakonodajni postopek – izvorni del zakonodajne veje oblasti in vsako vmešavanje izvršilne veje oblasti (Vlade RS) je potrebno omejevati in omejiti do mere, ko le-ta poseg ne ruši samega zakonodajnega postopka. Primerjava bi bila mogoča s tem, da bi ob vsakokratnem glasovanju v Državnem zboru Vlada RS  lahko izkoriščala „jokerja“ in bi v glasovanje poslala še svoje ministre. Na Ustavnem sodišču RS je, da ponovno vzpostavi ravnotežje na tem področju, ki je bilo porušeno z zadnjo novelo ZRVK-A.

(Če je potrebno, uporabite dodaten list.)

4. DRUGE NAVEDBE

Zaradi vsega navedenega Gibanje OPS poziva Ustavno sodišče RS, da nemudoma razveljavi 7. odstavek 4. člena ZRVK-A, nemudoma prepreči kakršnokoli izvajanje in praktične posledice teh določb in zavaruje uravnoteženost referendumske kampanje, kot tudi pravico volivk in volivcev do uravnoteženih informacij. Prav tako naj Ustavno sodišče RS poskrbi, da med vladnimi in ne-vladnimi strankami ne bo prihajalo do „nelojalne konkurence“, torej da vladne stranke ne bodo mogle zlorabljati svoje politične moči v Vladi RS za financiranje tistih dejavnosti, ki bi jih sicer morale opravljati same – obveščanje javnosti o argumentih za ali proti.

5. PRILOŽENI DOKUMENTI
- Pobudnik mora predložiti listine, na katere se sklicuje za utemeljitev svojega pravnega interesa.
- Pobudnik, ki ni fizična oseba, mora predložiti dokazilo o svojem pravnem statusu.
- Če pobudnika zastopa pooblaščenec, mora predložiti pooblastilo, ki je dano posebej za postopek pred Ustavnim sodiščem.
- Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora predložiti posebno pooblastilo za prenos pooblastila za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem na drugo osebo.

Zap.št. Dokument
1.  Potrdilo o vpisu Gibanja OPS v register društev pri UE Vrhnika, iz katerega je razviden zastopnik društva
2.  Dokazilo o statusu organizatorja referendumske kampanje dobite na DVK http://www.dvk.gov.si/Junij2011/dokumenti/spisek_kamp.pdf

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.


Kraj in datum:
18. maj/Veliki traven, 2011

Podpis vložnika: Za Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije
Predsednik Ladislav Troha"

Opomba: Dokument je napisan na poseben obrazec Ustavnega sodišča RS.

K tej pobudi smo v nekaj dneh poslali še dopolnitev, ki jo lahko preberete spodaj:


"Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana

Ustavno sodišče Republike Slovenije
p.p. 1713
1001 Ljubljana

 

Zadeva: Dopolnitev naše vloge, vpisane pod opravilno št.: U-I-99/11


Hkrati s pozivom in željo, da v čim krajšem času zaustavite neustavno politično referendumsko kampanjo Vlade RS, vam pošiljamo tudi dopolnilo argumentacije naši pobudi za oceno ustavnosti U-I-99/11. Ocenjujemo, da je dopolnilo argumentacije morda celo ključnega pomena za pravilno in pravično ustavno presojo.

Dopolnitev argumentacije:

Predlagatelji zakonov v Državnem zboru RS so lahko naslednji subjekti:

- Vlada RS (88. člen Ustave RS)
- vsak poslanec Državnega zbora (88. člen Ustave RS)
- pet tisoč volivk in volivcev (88. člen Ustave RS)
- Državni svet RS (97. člen Ustave RS)

V kolikor se obdrži ureditev iz spornega 7.odstavka 4.člena ZRVK-a, je od vseh predlagateljev zgolj in samo Vlada RS upravičena "braniti" svoj zakonski predlog v referendumski kampanji s 100.000,00 Eur proračunskega denarja, kar je po našem mnenju nedvomno diskriminacija ostalih z Ustavo RS opredeljenih zakonskih predlagateljev.

Glede na to, da smo Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije in Zveza DD Hervardi predlagatelji Zakona o odpravi privilegijev socializma (ZOPS), ki je bil nedavno (20. 05. 2011) vložen v Državni zbor RS, imamo ob upoštevanju enakosti pred zakonom in Ustavo RS tudi mi prav enako pričakovanje. Pričakujemo namreč, da bo tudi nam iz proračunskih sredstev pripadlo enakih 100.000,00 Eur, ko bomo sprožili postopke za predhodni referendum, katerega je Ustavno sodišče RS samovoljno ukinilo leta 2005, v odločbi U-I-217/02-34 , z dne 17. 02. 2005
(http://www.us-rs.si/aktualno/novice/odlocba-o-delni-razveljavitvi-dolocb-2-oddelka-ii/?archive=1&offset=180).

Ker še vedno spoštujemo Ustavo Republike Slovenije in našo državljansko pravico do neposredne demokracije, kot je bila zapisana v Ustavi iz leta 1991 in se vmes ni spremenila, štejemo spremembo ZRLI-ja kot protiustavno, saj je od takrat dalje nemogoče zahtevati predhodni referendum, kar pomeni, da volivke in volivci brez potrditve Državnega zbora RS dejansko ne morejo sprejeti več nobenega zakona. Imamo le še razveljavitveno možnost, preko naknadnih referendumov, ki pa seveda ne zadošča in v danih političnih razmerah omogoča zgolj neprekinjen obstoj in delovanje nelustriranih nezdravih sil na oblasti.

Taka ureditev je seveda tudi v temeljnem nasprotju s 3. členom Ustave RS, ki pravi, da ima oblast v svojih rokah nihče drug kot ljudstvo.

Zato vas prosimo in pozivamo, da nemudoma – takoj - razsodite o naši prvi pobudi in se hkrati pripravite na obrambo omenjene odločitve Ustavnega sodišča iz leta 2005, saj jo bomo ob prvi priložnosti napadli na istem Ustavnem sodišču, s pričakovanjem, da le-to ponovno omogoči Slovenkam in Slovencem, da si preko pobud in zahtev za predhodni referendum sodbe in zakone pišejo sami, brez pomoči vraga ali talarja.

Vse dobro vam želimo.

S spoštovanjem,

za Gibanje  Osveščeni Prebivalci Slovenije

Predsednik Ladislav Troha

Ljubljana, 25. maj 2011"

 

 

 

Komentarjev 

 
#3 Barbara Rupnik 14:10 27-12-2011
Medtem je odšel predsednik parlamenta. Bile so volitve, izvoljen je novi in po novem letu bod dobil predlog LUSTRACIJE na mizo. Izmikanje je popolnoma usmerjeno vemo kam.Tega Zakona se bojijo, kot hudič križa. Lp
Citat
 
 
#2 vaš podpornik 01:33 08-08-2011
zakaj ni odgovora?
Citat
 
 
#1 vaš podpornik 21:01 01-07-2011
kako napredujete? :)
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 83 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?