odgovor dz na zakon ops.jpg - 70.08 Kb

NAŠE DOPOLNITVE V NADALJEVANJU:

 


Gibanje OPS, Ruska ulica 2, 1000 Ljubljana

 

 

 

in

Zveza DD Hervardi, Miklavška ulica 26, 2000 Maribor

vlagata v

Državni zbor Republike Slovenije, Šubi?eva ulica 4, 1000 Ljubljana


PREDLOG ZAKONA

o odpravi privilegijev socialisti?nega sistema
in škodljivih posledic 20 let trajajo?e tranzicije


v nadaljevanju ZOPS


V skladu s 1. in 2. odstavkom 115. ?lena Poslovnika DZ podrobneje opredeljujemo predlog ZOPS-a.


UVOD


1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

O?itna dejstva kažejo na to, da Slovenski narod v dvajsetih letih od vzpostavitve svoje lastne države ni uspel izvesti preloma z nekdanjim enopartijskim režimom - niti takoj po spremembi politi?nega sistema, ko bi bilo to najbolj nujno narediti, niti kasneje.

Zelo jasno je videti, da je prišlo leta 1990 z drugimi orodji do uzurpacije oblasti s strani dotedanje edine stranke (Komunisti?na partija Slovenije, KPS – Zveza komunistov Slovenije - ZKS) in da to oblast ZKS preko posameznikov in drugih formalnih in neformalnih organizacijskih oblik vzdržuje še naprej.

Da bi morali narediti o?iš?enje, nas je opozarjala že Resolucija Sveta Evrope 1096, na podlagi katere so do takrat nekatere države “lustracijo” že naredile (Nem?ija in ?eška). V Sloveniji do tega prelomnega koraka vse do danes ni prišlo in so nas v tem pogledu prehitele že domala vse post komunisti?ne države, tudi nekatere republike bivše SFR Jugoslavije, kot sta nedavno tega Srbija in Makedonija.

O ?em govori in na kaj nas opozarja omenjena resolucija:


RESOLUCIJA 1096, z dne 27. 06.1996, o ukrepih za odpravo negativnih posledic bivših komunisti?nih totalitarnih sistemov (23. zasedanje):

1. Dediš?ine bivših komunisti?nih totalitarnih sistemov se ni lahko rešiti. Na institucionalnem nivoju ta dediš?ina zajema (?ezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorš?ine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na takšnih temeljih je težko vzpostaviti civilizirano, liberalno in pravno državo. Zato je stare strukture in miselne vzorce potrebno odpraviti in prese?i.

2. Cilji tega tranzicijskega procesa so jasni: ustvariti pluralne demokracije, ki temeljijo na vladavini prava in spoštovanju ?lovekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu je potrebno upoštevati tako na?ela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odlo?anja. Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo zasebne lastnine in razvoj civilne družbe le nekatere izmed sredstev, ki jih lahko uporabimo pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija.

3. Nevarnosti, da proces tranzicije ne uspe, so mnogovrstne. V najboljšem primeru lahko oligokracija prevlada nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organizirani kriminal nad ?lovekovimi pravicami. V najslabši razli?ici lahko pride do »žametne restavracije« totalitarnega režima, ?e že ne do nasilnega strmoglavljenja porajajo?e se demokracije. V takšnem najneugodnejšem primeru bi nov nedemokrati?ni režim neke ve?je države prav lahko predstavljal mednarodno grožnjo njenim šibkejšim sosedam. Klju? do miroljubne koeksistence in do uspešnega procesa tranzicije namre? leži v vzpostavitvi ob?utljivega ravnotežja pri zagotavljanju pravice brez iskanja maš?evanja.

4. Tako mora demokrati?na, pravna država pri odpravljanju posledic bivših komunisti?nih totalitarnih sistemov uporabiti predvsem proceduralna sredstva. ?e bi recimo uporabljala druga sredstva, bi ravnala podobno kot totalitarni režimi, katerih posledice naj bi odpravila. Demokrati?na in pravna država ima na razpolago dovolj sredstev za zagotavljanje spoštovanja na?ela, pravi?nosti in kaznovanja krivcev.

Ne more pa in ne sme zadovoljiti svoje želje po maš?evanju namesto pravi?nosti. Nasprotno, ?lovekove pravice in temeljne svoboš?ine, kot so pravica do sodnega varstva in pravica do zaslišanja, mora spoštovati in jih priznavati tudi tistim, ki jih sami niso upoštevali, ko so bili na oblasti. Pravna država se je sposobna ubraniti oživitvi komunisti?ne totalitarne grožnje, kajti na voljo ima številna sredstva, ki upoštevajo ?lovekovim pravicam in vladavini prava in ki temeljijo tako na uporabi kazenskega prava in zakonitih administrativnih ukrepov.

5. Skupš?ina državam ?lanicam predlaga, da odpravijo negativne posledice bivših totalitarnih režimov tako, da prestrukturirajo svoje stare pravne in institucionalne sisteme. Ta proces naj temelji na naslednjih na?elih:

a) demilitarizacije, ki naj zagotovi, da se preneha z militarizacijo glavnih civilnih institucij, kot sta npr. vojaška uprava zaporov ali ?ete Ministrstva za notranje zadeve, kot tipi?na primera komunisti?nih totalitarnih sistemov;

b) decentralizacije, posebej na lokalnih in regionalnih nivojih in znotraj državnih institucij;

c) demonopolizacije in privatizacije, ki sta osrednja elementa za vzpostavitev tržne ekonomije in pluralne družbe;

d) debirokratizacije, ki naj zmanjša komunisti?no-totalitarno ?ezmerno regulacijo in prenese mo? od rok birokratov nazaj k državljanom.

6. Ta proces mora vsebovati preobrazbo miselnosti (preobrazbo src in umov), katere osrednji cilj naj bo odprava strahu pri prevzemanju odgovornosti in tudi odprava nespoštovanja raznolikosti, skrajnega nacionalizma, nestrpnosti, rasizma in ksenofobije, ki so del dediš?ine starih režimov. Vse negativne posledice naj nadomestijo demokrati?ne vrednote strpnosti, spoštovanja raznolikosti, subsidiarnosti osrednje oblasti in odgovornosti za svoja dejanja.

7. Skupš?ina tudi priporo?a, da se kazniva dejanja, ki so bila storjena za ?asa komunisti?nega totalitarnega režima, preganjajo in kaznujejo na podlagi splošno veljavnih kazenskih zakonikov. ?e ti predvidevajo zastaranje dolo?enih zlo?inov, se le-to lahko podaljša, saj gre le za proceduralno in ne vsebinsko vprašanje. ?eravno sta sprejemanje in uporaba retroaktivnih kazenskih zakonov prepovedana, pa sta dovoljena sojenje in kaznovanje oseb za dejanja ali opustitve, ki v ?asu storitve po doma?em pravu niso bila kazniva, so pa kazniva v skladu s splošnimi na?eli prava civiliziranih narodov. Še ve?, ?e je oseba kršila ?lovekove pravice, njen ugovor o le izpolnjevanju ukazov ne izklju?uje niti protipravnosti niti njene posami?ne krivde.

8. Skupš?ina priporo?a, da naj preganjanje posameznih zlo?inov sovpada z rehabilitacijo ljudi obsojenih za zlo?ine, ki v civiliziranih družbah ne predstavljajo kaznivih dejanj in rehabilitacijo tistih, ki so bili nepravi?no obsojeni. Žrtvam totalitarnega nasilja je potrebno priznati gmotno odškodnino, ki ne sme biti (bistveno) nižja od tiste odškodnine, ki gre neopravi?eno obsojenim po veljavnih kazenskih zakonikih.
9. Skupš?ina pozdravlja razkritje dosjejev tajnih služb javnosti v nekaterih bivših komunisti?no-totalitarnih državah. Vsem zadevnim državam svetuje, da omogo?ijo prizadetim posameznikom, na njihovo zahtevo, pregled spisov, ki so jih o njih hranile bivše tajne službe.

10. Nadalje Skupš?ina svetuje, da se premoženje, vklju?no s premoženjem cerkve, ki se ga je država protipravno ali nepravi?no polastila, ga nacionalizirala, zaplenila ali kako druga?e odtujila v ?asu vladavine komunisti?nih totalitarnih sistemov, vrne izvirnim lastnikom v naravi in v celoti (»in integrum«), ?e je to možno brez kršitve pravic dosedanjih lastnikov. ki so pridobili premoženje v dobri veri, ali pravic najemnikov, ki so v dobri veri premoženje najeli in brez škode za napredovanje demokrati?nih reform. V primerih, kjer to ni možno, naj se dodeli pravi?na gmotna odškodnina. O zahtevah in sporih v zvezi s posami?nimi primeri vra?anja premoženja naj odlo?ajo sodiš?a.

11. Glede obravnave posameznikov, ki niso storili nikakršnih zlo?inov, da bi jih lahko preganjali po sedmem odstavku, vendar pa gre za osebe, ki so kljub temu zavzemale visoke položaje v bivših totalitarnih komunisti?nih režimih in so te režime tudi podpirale, Skupš?ina ugotavlja, da so nekatere države uvedle administrativne ukrepe, kot so lustracija ali dekomunizacijski zakoni. Cilj teh ukrepov je izlo?iti osebe iz izvrševanja oblasti, ?e jim tega ni mo? ve? zaupati v skladu z demokrati?nimi na?eli, ker tudi v preteklosti tem na?elom niso pokazale potrebne zvestobe niti nimajo sedaj nobenega interesa ali pripravljenosti za njihovo spoštovanje.

12. Skupš?ina poudarja, da so v splošnem ti ukrepi lahko združljivi z demokrati?no in pravno državo, ?e so izpolnjeni nekateri pogoji. Najprej je potrebno krivdo, posami?no in ne kolektivno, dokazati v vsakem primeru posebej. To narekuje potrebo po posami?ni in ne morda kolektivni uporabi lustracijskih zakonov. Nadalje morajo biti v teh postopkih zagotovljena pravica do obrambe, predpostavka nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda in pravica pritožbe na sodiš?e. Maš?evanje naj nikoli ne bo cilj takšnih ukrepov niti naj se ne dovoli politi?ne ali družbene zlorabe lustracijskega procesa. Cilj lustracije ni kaznovati ljudi, ki naj bi bili krivi – to je naloga kazenskega aparata – ampak zaš?ititi porajajo?o se demokracijo.

13. Skupš?ina potemtakem predlaga, da naj se zagotovi, da lustracijski zakoni in podobni administrativni ukrepi sledijo zahtevam pravne družbe in da se osredoto?ijo na grožnje temeljnim ?lovekovim pravicam in procesu demokratizacije. Za referenco o tem glej »Smernice za zagotovitev skladnosti lustracijskih zakonov in podobnih upravnih ukrepov z zahtevami pravne države«.

14. Povrh tega skupš?ina priporo?a, da naj zaposleni, ki so jih na podlagi lustracijskih zakonov s položajev odpustili, ne bi bili v na?elu prikrajšani za prej pridobljene finan?ne ugodnosti. Le v izjemnih primerih, ko si je vladajo?a elita bivšega režima dodelila pokojninske pravice višje od tistih, ki pripadajo navadni populaciji, pa naj bi bile te pravice znižane na nivo »navadnih« državljanov.

15. Skupš?ina priporo?a naj vlade zadevnih držav potrdijo, da so njihovi zakoni, podzakonski akti ter postopki skladni z na?eli, ki jih vsebuje ta resolucija in da jih spremenijo, ?e je to potrebno. Tako bi se lahko izognili številnim pritožbam glede teh postopkov, ki bi jih vlagali nadzorni mehanizmi Sveta Evrope na podlagi Evropske konvencije o ?lovekovih pravicah, nadzornega postopka Odbora ministrov ali nadzornega postopka Skupš?ine v zvezi s sklepom št. 508 (1995) o spoštovanju dolžnosti in zavez s strani držav ?lanic.,

16. Za konec je potrebno poudariti, da so najboljša jamstva za odpravo negativnih posledic bivših komunisti?nih totalitarnih sistemov korenite politi?ne, pravne in ekonomske reforme v zadevnih državah, ki vodijo k oblikovanju pristne demokrati?ne drže in politi?ne kulture. Skupš?ina zatorej poziva vse že izgrajene demokracije, da s svojo pomo?jo in podporo prisko?ijo na pomo? šele nastajajo?im demokracijam v Evropi, še posebej tedaj, ko gre za razvoj civilne družbe.

Besedilo Resolucije 1096 pomeni enega najvažnejših dokumentov, ki so ga podpisale tudi države v tranziciji, vklju?no Slovenija. Zanimivo je, da je bila resolucija po podpisu Slovenije še dve leti skrita v predalih naše takratne oblasti. To kaže na o?itno nepripravljenost ideoloških dedi?ev totalitarnega režima, da bi njena na?ela izvajali.

Dejstvo je, da je ta dokument podpisala tudi Slovenija, a na tej podlagi ni naredila ni?esar. To popravlja Zakon OPS, ki ga vlagamo v parlamentarno proceduro, pri tem pa se sklicujemo prav na Resolucijo 1096.  Ker je Republika Slovenija tudi sopodpisnica tega dokumenta, Resolucija 1096 nesporno šteje za podlago ZOPS. Zaradi neukrepanja odgovornih v skladu s priporo?ili pri?ujo?e resolucije skupš?ine Sveta Evrope, se v Sloveniji dogaja prav to kar v svojih to?kah navaja Resolucija 1096. Republika Slovenija  zato še mora izvesti vse potrebne ukrepe za razgradnjo enopartijskega režima.

Ocena stanja Gibanja OPS in Zveze Domoljubnih Društev Hervardi so naslednje:

Po skoraj dvajsetih letih življenja v samostojni Sloveniji lahko vsak razmišljujo? in do negativnih pojavov ob?utljiv ?lovek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejšnji nedemokrati?ni režim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spoštovanju ?lovekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu bi morali upoštevati tako na?ela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odlo?anja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne družbe le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija.

V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dediš?ine bivših komunisti?nih totalitarnih sistemov ni lahko rešiti. Na institucionalnem nivoju ta dediš?ina zajema (?ezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorš?ine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev.

Na takšnih temeljih ni bilo mogo?e vzpostaviti civilizirane, svobodne in pravne države. Zato bi bilo najprej nujno sistemati?no odpraviti stare strukture in prese?i bivše miselne vzorce.

Ker tega nismo naredili, smo zdaj pri?a situaciji, ko lahko po 20 letih ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel. Pri?a smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo državni kriminal nad ?lovekovimi pravicami. Prišlo je do »žametne restavracije« totalitarnega režima s podtalnim strmoglavljenjem porajajo?e se demokracije iz devetdesetih let s strani starih oblastniških struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajo?imi lobiji, klani, klikami in škodljivimi združbami.

Takšni oceni stanja ne more oporekati nih?e, kaj šele, da bi jo z argumenti zavrnil. Lahko jo zavra?a samo z uporabo medijskih manipulacij in s cenzuro medijskega poro?anja, kakršno smo predlagatelji zakona doživeli 28. 04. 2011, ko smo vložili v proceduralni postopek v Državnem zboru Zakon OPS. Vsi osrednji mediji so posneli dogodek, posneli izjave vlagateljev, a o tem niso poro?ali v nobeni izmed oddaj niti tisti niti kateri drugi dan. Takšna nezaslišana medijska cenzura nedvomno kaže na to kaj in kdo namesto demokracije in demokrati?nih vodji vlada v tej deželi.

V izogib temu da bi se to dogajalo še naprej, zaradi zgoraj opisanih in utemeljenih razlogov, in zato, da Republika Slovenija ne bi še naprej nazadovala, kar se nam dogaja domala na vseh podro?jih, predlagamo DZ RS v sprejem ZOPS.


2. Cilji, na?ela in poglavitne rešitve predloga zakona

S sprejemom in uveljavitvijo Zakona OPS, se bo Republika Slovenija dokon?no izvila izpod jarma nekdanjega totalitarnega režima in bo postala sodobna ter napredna evropska država.

Zakon OPS ukinja neupravi?ene privilegije pridobljene v ?asu enopartijskega režima, ki jih posamezniki uživajo tudi danes. To pomeni, da ZOPS sledi na?elu pravi?nosti, enakopravnosti in enakosti pred zakonom vseh državljank in državljanov v naši družbi. Nih?e ne more in ne sme uživati privilegijev, ki so mu bili podeljeni v nedemokrati?nem režimu za zasluge pri vzpostavitvi, kreiranju in vzdrževanju totalitarnega režima. Treba se je zavedati, da so neupravi?ene privilegije podeljevali oblastniki, ki so bili na položajih. To so po?eli, ne po volji ljudstva, temve? po volji Zveze komunistov Slovenije. Šlo je za nelegitimne oblastnike, zato morajo biti tudi njihove odlo?itve neveljavne.

Poglavitne rešitve Zakona OPS so:

1. Dejanski hkratni sestop vseh kadrov, ki so bili ?lani zlo?inske organizacije UDBE (KOS) in ZKS tudi po juniju leta 1988, ko se je na Roški cesti v Ljubljani za?ela slovenska pomlad, z vseh položajev na katerih se odlo?a o naši družbi in usodi. Vsi, ki so ostali zvesti ?lani UDBE, KOS in PARTIJE tudi po dogodkih na Roški so zelo dobro vedeli, da bodo »demokrati?ne spremembe« v svojem bistvu zgolj navidezne in da bodo ostali na položajih še naprej;

2. Ureditev pravne države z neodvisnimi in u?inkovitimi institucijami, ki bodo obravnavale vse posameznice in posameznike po enakih merilih v skladu z evropsko pravno stroko, pravico, resnico ter moralo in etiko. Zagotovitev popolne enakosti pred zakonom;

3. Odpravo preteklih krivic vsem, ki so jih doživeli bodisi v prejšnjem komunisti?nem režimu ali pa v 20 let trajajo?i, za ve?ino državljank in državljanov, škodljivi tranzicijski tiraniji;

4. Razrešitev lastninskih problemov špekulativnega kapitalizma, ki ga je omogo?ilo nedelovanje pravne države - vrnitev izropanega družbenega in zasebnega premoženja prvotnim lastnikom ter odgovornost vseh, ki so izvajali ropanje družbenega in zasebnega premoženja ter vseh, ki so omogo?ili in š?itili takšno po?etje;

5. Kadrovsko prenovo družbe, kajti po sprejemu Zakona OPS bodo na vsa odgovorna mesta prihajali izklju?no ljudje na podlagi ostrih meril pozitivne kadrovske selekcije s potrebnim strokovnim znanjem ter nevprašljivimi moralnimi in eti?nimi lastnostmi ter sr?no kulturo. Izvedene bodo nove kvalifikacije za vsa vodstvena in vodilna delovna mesta v javni upravi, a tokrat zares po vnaprej znanih merilih, v katerih ne bo pomembna strankarska - partijska pripadnost in VIP.

6. Bistveno višjo strokovnost in posledi?no u?inkovitost na vseh nivojih v javni upravi, visoko profesionalizacijo, bistveno racionalizacijo javne uprave, nižanje skupne javne porabe in posledi?no davkov za državljanke in državljane ter za podjetja.

7. Razpad oblastniških lobijev, klanov, klik in škodljivih združb.

8. Zagon, razvoj in spodbujanje mnogih še neizkoriš?enih potencialov slovenske družbe, strateško na?rtovanje vseh potrebnih elementov za preudaren in hiter ter u?inkovit razvoj ter razcvet našega gospodarstva.

9. Uvedbo prave demokracije - ljudovlade, ki bo ob navdušujo?em in u?inkovitem usposabljanju za aktivno delovanje v družbi vsakega posameznika, že v osnovnih šolah, postajala vse bolj neposredna. Postopna uvedba e-referendumov in e-volitev kar bo prineslo najmanj 80% racionalizacijo. S pozitivnimi zgledi nove politi?ne skupine Osveš?enih Politikov Slovenije bo videno in spoznano, da je politika lahko tudi strokovna, odgovorna, ustvarjalna in deluje izklju?no v korist državljank in državljanov.

10. Slovenski moralni in duhovni preporod. Kaže ra?unati tudi na dejstvo, da se je s spoznanji nove duhovnosti vsak okužil že tedaj, ko je prvi? slišal zanje, bodisi iz knjige ali pa na internetnih straneh. Tovrstne okužbe ne more nih?e ve? prepre?iti, ?eprav se bodo mnogi verjetno trudili v to smer. Zdravila proti njej ni in ga zagotovo ne bodo nikoli iznašli. Spoznanjem nove duhovnosti lahko že kar sedaj re?emo "kuga novega tiso?letja", ki bo zagotovo vplivala tudi na prenovo slovenske družbe.

3. Ocena finan?nih posledic predloga zakona za državni prora?un in druga javna finan?na sredstva

ZOPS ne bo imel negativnih posledic (izdatki) za državni prora?un in druga javna sredstva.

Na dolgi rok (v treh letih) bo z ustrezno odpravo posledic državni prora?un zaradi sekundarnih posledic veliko pridobil preko boljše delujo?e državne uprave.

Zakon OPS je dejansko eden od pomembnejših zakonov za polnjenje prora?una RS, saj bo ob doslednem spoštovanju njegovih ?lenov v prora?una priteklo zelo veliko denarja, ki ga bodo ob vzpostavitvi pravno pravi?ne države obsojeni državljani Republike Slovenije morali vrniti Republiki Sloveniji (državljankam in državljanom). Gre za vse protipravno pridobljeno premoženje, ki so ga odtujili – pokradli s pomo?jo dvotirne pravne države, ki je preganjala predvsem kurje tatove, medtem, ko je najve?jim lopovom debelo gledala skozi prste. Po naši grobi oceni je tega protipravno pridobljenega premoženja v zdaj zasebni lasti, a brez možnosti dokazovanja z verodostojnimi izkazi za okoli 200 milijard evrov. Premoženje je bilo nepravi?no in nelegitimno pridobljeno predvsem iz naslova nelegalne trgovine z orožjem, divjih privatizacij in  ropanja prora?unskega denarja s pomo?jo prirejenih javnih razpisov, skrivnih dogovorov in škodljivih pogodb ter naknadnih aneksov k tem pogodbam.

Zakon OPS bo, ob druga?ni kadrovski sestavi nadzornih institucij, organov pregona, policije, tožilstva in sodstva in spodbujanju državljank in državljanov, da prijavijo vse, kar vedo o krajah, korupciji, nepotizmu in klientelizmu, za kar bodo tudi nagrajeni, omogo?il,  da bo ve?ji del odtujenega in pokradenega premoženja vrnjen v prora?un in prvotnim lastnikom.

Za nagrade in odškodnine pri popravi krivic, ki jih Zakon OPS prinaša bodo namenjena neznatna sredstva, saj bodo oškodovanci, oziroma njihovi dedi?i, popla?ani iz prej omenjenih sredstev, vse nagrade in odškodnine pa ne bodo presegle 20% sredstev, ki bodo po u?inkovitih sodnih postopkih vrnjena prora?unu Republike Slovenije.

4. Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem prora?unu zagotovljena, ?e predlog zakona predvideva porabo prora?unskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni prora?un že sprejet

ZOPS ne predvideva porabe prora?unskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni prora?un že sprejet.

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije; prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav ?lanic Evropske unije.

Evropske države ki so po padcu komunisti?nega sistema izpeljale lustracijo (z * so ozna?ene države ?lanice Evropske skupnosti/unije):

• Nem?ija (Vzhodna)*,
• Poljska*,
• ?eška*,
• Slovaška*,
• Madžarska*,
• Makedonija,
• Litva*,
• Latvija*,
• Estonija*,
• Bolgarija*,
• Albanija,
• Romunija*.

Države, kjer lustracije ni bilo:

• Slovenija*,
• Hrvaška,
• Belorusija,
• Kazahstan,
• Uzbekistan,
• Tadžikistan,
• Kirgistan...

O?itno je od ?lanic Evropske unije le Slovenija tista, ki bi lustracijo morala izpeljati, pa je ni.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ureditev v državah Evropske unije in bivše Jugoslavije:

Poljska

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6456005.stm

Na Poljskem je bil uveden zakon, ki je od 700,000 prebivalcev zahteval, da se izpovejo, ?e so bili informatorji v komunisti?ni tajni policiji. Ta novi zakon, je vsakemu, ki ni hotel sodelovati ali bi lagal o svoji preteklosti, prepovedal delati v javnih ustanovah za 10 let. Konservativna vlada si je zadala prioriteto, da se izklju?i vse bivše komuniste in njihove kolaborante iz javnega življenja. Tajna policija je tako prvi? odprla arhive javnosti. Poljska je po uvedbi zakona mo?no napredovala na vseh družbenih in gospodarskih podro?jih.

?eška

Tako imenovani "lustra?ný" Zakon ?.451/1991

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1991/451991/Sb_451991_------_.php

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/normy/sb451-1991.pdf

Certifikat v skladu z zakonom ?.451/1991(tako imenovano potrdilo lustracije) za posameznike

http://www.mvcr.cz/clanek/vystaveni-lustracniho-osvedceni-jednotlivci.aspx

Na ?eškem je ta zakon v veljavi,sicer z dolo?enimi revizijami, kot se lahko vidi zgoraj. Podobno kot Poljska je tudi ?eška po uvedbi zakona mo?no napredovala na vseh družbenih in gospodarskih podro?jih.

Makedonija

http://www.kvf.org.mk/mk.html


6. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

Slovenija bo svobodna, demokrati?na in urejena država z uspešnim gospodarstvom in voditelji, ki bodo naposled resni?no izbrani po volji ljudstva in to na povsem, nenasilen in demokrati?en na?in.

Dosedanji oblastniki, ki so si po letu 1990 za?eli zgolj podaljševati agonijo, bodo izpolnili obljubo, ki so jo s figo v žepu dali ob navideznem prelomu z nedemokrati?nim komunisti?nim režimom, ko so zgolj govorili o sestopu z oblasti, v resnici pa so vse do danes vse njene vzvode obdržali v svojih rokah.

Rezultat tega njihovega po?etja je še ena zavožena država.

Zaslužimo si boljšo državo, takšno, za kakršno smo Slovenci zedinjeno glasovali na plebiscitu leta 1990.

BESEDILO ?LENOV


ZAKON o Odpravi Privilegijev Socializma
in 20 let trajajo?e škodljive tranzicije


I. SPLOŠNE DOLO?BE

1. ?len

Ta zakon ureja nekatera še vedno odprta vprašanja iz obdobja od leta 1941 dalje, ko je bila pod pretvezo narodno osvobodilnega boja (s kratico NOB) proti tedanjemu okupatorju slovenskega ozemlja izvedena krvava komunisti?na revolucija in državljanska vojna.

Na podlagi tako prikritih ciljev je bil po osvoboditvi leta 1945 ustvarjen politi?ni in gospodarski sistem, ki je bil dolga desetletja ve?inoma škodljiv za pretežni del slovenskega naroda.

Za uvajanje in vzdrževanja takega sistema na Slovenskem sta brez najmanjšega dvoma odgovorni takratna edina dovoljena politi?na organizacija Komunisti?na partija Slovenije (KPS), ki je bila glavni pobudnik in organizator navedene NOB, in njena naslednica Zveza komunistov Slovenije (ZKS) ter njena politi?na policija, ki se je najprej imenovala Uprava državne varnosti (UDV), kasneje pa se je preimenovala v Službo državne varnosti (SDV). Prav tako je bila politi?na, strankarska tajna policija tudi vojaška KOS (Kontra obveš?evalna služba JLA).

S krvavo revolucijo pridobljeno oblast sta navedeni organizaciji KPS in njena naslednica ZKS obdržali z vzpostavitvijo tako imenovanega "socialisti?nega" družbenega sistema, ki je bil v bistvu totalitaren (celoten, vseobsegajo?, povzemajo?, vse v svoje obmo?je), saj je le navidezno državnim ciljem podredil vse javno in zasebno življenje, pri ?emer je izklju?eval vsako druga?no mnenje ali opozicijo, kar je bilo zapisano tudi v tedanjih jugoslovanski in slovenski ustavi.

S tem totalitarnim režimom (politi?no ureditvijo) so bile tako že v kali zatrte nekatere temeljne ?lovekove pravice in svoboš?ine, kar je po tem trajalo vse do leta 1990, ko je bila sprejeta nova (izklju?no) Slovenska ustava.

V vsem tem obdobju so bili mnogi zaradi uveljavljanja svoje temeljne pravice do svobodnega mišljenja in gibanja tudi likvidirani, sodno preganjani ali druga?e omejevani. Zaradi ugodnejšega zunanjega videza je bila taka državna ureditev preimenovana v "sistem socialisti?nega samoupravljanja", ki naj bi tak totalitarizem (totalni politi?ni sistem) zagotovil tudi dolgoro?no.

Navedeni službi tajne politi?ne policije sta ga vzdrževali z metodami represije (zatiranje, podtikanje, strahovlada, zaprtje in kazenski ukrepi ter likvidacije).

Na podlagi izmišljene znanstvene teorije je bil vzpostavljen tudi tako imenovani "socialisti?no-samoupravni gospodarski sistem", ki je v bistvu omogo?al odlo?anje v zelo ozkih izklju?no politi?nih (partijskih) krogih, temeljil pa je na visoki inflaciji in zadolževanju v tujini.

Zaradi neracionalne in zelo šibke organizacije ter gospodarske neu?inkovitosti ter posledi?no zelo slabih poslovnih rezultatov, je ta sistem terjal tudi ve?je zadolževanje v tujini od potrebnega. To je v bistvu pomenilo prelaganje ve?ine tedanjih problemov na poznejše rodove.

Odkriti podporniki tega totalitarnega režima so zgolj na podlagi ?lanstva v ZKS prišli do najbolj odgovornih ter najvišje pla?anih delovnih mest, ?eprav zanje najve?krat niso imeli potrebnih strokovnih referenc. Dovolj je bila partijska pripadnost in t.i. moralnopoliti?na neopore?nost.

Vsa navedena dejstva so splošno poznana in podkrepljena tudi z mnogimi uradnimi arhivskimi podatki in analizami iz tega obdobja. Posledice tega nerazumnega, samoljubnega (egoisti?nega) in skrajno škodljivega po?etja za pretežni del državljanov Slovenije pa so strnjene v sedanjem javnem dolgu Republike Slovenije. Ta je ve?ji del nastal prav v tem obdobju, se pa zaradi kontinuitete vladajo?ih pove?uje še naprej, in ga bodo morali odpla?evati še otroci današnjih otrok.

Ta zakon ne ureja ugotavljanja odgovornosti in iskanje krivcev za vzpostavitev in sodelovanje v navedenem totalitarnem režimu. To prepuš?a pristojnim državnim tožilstvom, ki morajo ukrepati po uradni dolžnosti na podlagi pobud prizadetih posameznikov, ki bodo po dolo?bah tega zakona zahtevali popravo storjenih krivic. Z dolo?bami tega zakona se:

• odpravljajo nekateri privilegiji (posebne, izjemne pravice dolo?ene družbene plasti), ki so si jih neupravi?eno in predvsem na škodo drugih prilastili samo eminentni (najbolj vidni) predstavniki bivšega totalitarnega režima;

• prepre?uje možnost , da bi podobne stvari dogajale tudi v prihodnjem obdobju, zaradi ?esar preverjenim zagovornikom in podpornikom bivšega totalitarnega režima za dolo?en ?as prepoveduje opravljanje vodilnih delovnih nalog;

• samo omogo?a, da se bo na podlagi izvajanja dolo?b tega zakona Republika Slovenija dokon?no izvila izpod jarma nekdanjega totalitarnega režima in postala sodobna ter napredna evropska država.

 

II. IZRO?ITEV ARHIVOV

2. ?len

Odgovorni predstavniki najvišjega in najožjega vodstva v 1. ?lenu navedene organizacije ZKS in službe SDV ter KOS v obdobju od za?etka tako imenovane "slovenske pomladi" v sredini leta 1988, do prvih demokrati?nih volitev v letu 1990 morajo v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona izro?iti Arhivu Republike Slovenije celotno svoje arhivsko gradivo, ki se je v tem obdobju nahajalo v tajnih podzemnih objektih in zgradbah na ve? desetletij zaprtem obmo?ju okrog Gotenice, Ko?evske Reke in drugod, kjer so ob odprtju tega obmo?ja v letu 1990 našli le prazne arhivske police in omare. O tem dejstvu je bila preko javnih ob?il doslej že ve?krat seznanjena tako slovenska kot tudi mednarodna javnost.

Predvideti je mogo?e, da so se v tem arhivskem gradivu med drugim nahajali tudi podatki o izvršenih povojnih pobojih na tem obmo?ju, o ?emer pri?ajo tamkajšnja množi?na grobiš?a, razen tega pa tudi zaupni podatki o ?lanstvu organizacije KPS in ZKS ter o delovanju službe SDV in o njenih tajnih sodelavcih.

V primeru neupoštevanja te dolo?be v navedenem roku prevzemajo neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu vsi, ki so aktivno delovali v ožjem vodstvu najvišjega organa navedene organizacije ZKS in najvišjega vodstva službe SDV ter KOS v prej navedenem obdobju, kar mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliš?ine in jih bodo s svojim pri?anjem tudi dokazali.

 

III. POPRAVA KRIVIC

3. ?len

Na podlagi neposrednega vpogleda v arhivsko gradivo (navedeno v 2. ?lenu) v okviru Arhiva Republike Slovenije in v skladu z veljavnim zakonom o uporabi tega gradiva lahko popravo krivic, ki so bile povzro?ene s partijsko revolucijo v obdobju od za?etka leta 1941 do konca leta 1945, zahteva bodisi še žive?i neposredno prizadeti ali njegovi zakoniti dedi?i.

Navedeni upravi?enci lahko dosežejo popravo krivic na ta na?in, da pri pristojnem državnem tožilstvu vložijo zahtevo za ustrezno materialno nadomestilo za povzro?ene krivice in moralno zadoš?enje, proti neposredno odgovornim za povzro?itev teh krivic oz. proti še žive?im neposrednim krivcem za takšna dejanja pa zahtevajo tudi uvedbo kazenskega postopka.

O taki zahtevi, ki mora biti utemeljena in podkrepljena tudi z ustreznimi dokazi ali pri?evanji, mora pristojno tožilstvo presoditi po uradni dolžnosti in v okviru zakonsko dolo?enega roka ter ustrezno ukrepati.

4. ?len

Na podlagi neposrednega vpogleda v arhivsko gradivo (navedeno v 2. ?lenu) v okviru Arhiva Republike Slovenije in v skladu z veljavnim zakonom o uporabi tega gradiva lahko popravo krivic, ki so bile povzro?ene v obdobju od konca leta 1945 do prvih demokrati?nih volitev v letu 1990 s strani oblastniških organov oz. v 1. ?lenu navedenih služb UDV, SDV proti tako imenovanim "notranjim sovražnikom in nasprotnikom samoupravnega socializma" zahteva bodisi še žive?i neposredno prizadeti ali njihovi zakoniti dedi?i.

Navedeni upravi?enci lahko dosežejo popravo krivic na ta na?in, da pri pristojnem državnem tožilstvu vložijo zahtevo za ustrezno materialno nadomestilo za povzro?ene krivice in moralno zadoš?enje, proti neposredno odgovornim za povzro?itev teh krivic oz. proti še žive?im neposrednim krivcem za takšna dejanja pa zahtevajo tudi uvedbo kazenskega postopka.

O taki zahtevi, ki mora biti utemeljena in podkrepljena tudi z ustreznimi dokazi ali pri?evanji, mora pristojno tožilstvo presoditi po uradni dolžnosti in v okviru zakonsko dolo?enega roka ter ustrezno ukrepati.

Enaka pravila veljajo tudi za poznejše tranzicijsko obdobje, vse do danes.


IV. ODPRAVA PRIVILEGIJEV

5. ?len

S tem zakonom se ukinjajo privilegiji glede dolo?itve izjemne pokojnine za vse udeležence v 1. ?lenu navedene NOB in druge borce oz. za vse nosilce pomembnih družbenih funkcij v obdobju pred koncem leta 1990 na ta na?in, da se jim nova pokojninska osnova dolo?i zgolj na podlagi njihove dejanske delovne dobe in dosežene strokovne izobrazbe, katero morajo dokazati z ustreznimi dokumenti. Nova pokojninska osnova se jim za?ne izpla?evati z dnem uveljavitve tega zakona.

Za izvajane te odlo?be so odgovorni vsi pristojni v okviru Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za kar v primeru neizvajana te dolo?be prevzemajo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te dolo?be mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliš?ine in jih s svojim pri?evanje tudi dokažejo.

6. ?len

S tem zakonom se ukinjajo privilegiji glede pred?asnega upokojevanja ali dolo?itve izjemne pokojnine za vse uslužbence državnih organov in drugih institucij ter družbenopoliti?nih organizacij v obdobju pred koncem leta 1990 na ta na?in, da se jim nova pokojnina dolo?i zgolj na podlagi njihove dejanske delovne dobe in dosežene strokovne izobrazbe. To morajo dokazati z ustreznimi dokumenti. Nova pokojninska osnova se jim za?ne izpla?evati z dnem uveljavitve tega zakona.

Za izvajane te odlo?be so odgovorni vsi pristojni v okviru Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za kar v primeru neizvajana te dolo?be prevzemajo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te dolo?be mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliš?ine in jih s svojim pri?evanje tudi dokažejo.

7. ?len

S tem zakonom se ukinjajo desetletja trajajo?i privilegiji glede zasedanja pomembnih delovnih mest zgolj samo s strani preverjenih ?lanov v 1. ?lenu navedene organizacije ZKS na ta na?in, da morajo v roku 30 dni od dneva uveljavitve zakona vsi aktivni pripadniki oz. ?lani organizacije ZKS na za?etku tako imenovane »slovenske pomladi« sredi leta (30. junija) 1988 in vsi tajni sodelavci v 1. ?lenu navedene službe SDV in KOS do prvih demokrati?nih volitev leta 1990 samostojno odstopiti z vseh javnih funkcij in tako imenovanih "menedžerskih", vodilnih in vodstvenih delovnih mest v vseh državnih organih ter uradih, državnih institucijah, sodiš?ih in tožilstvih, javnih zavodih, ob?inskih organih in upravah, v gospodarskih družbah in podjetjih, ki so v ve?inski lasti države.

Prepoved opravljanja takih funkcij ali delovnih nalog traja za ?lane organizacije ZKS naslednjih 15 let, za ?lane najvišjega organa te organizacije in tajne sodelavce službe SDV pa naslednjih 20 let. Naslednjih dvajset let ne smejo opravljati odgovornih javnih funkcij tudi kadri, ki so to delali v organih bivše SFRJ in KOS-a (Kontra obveš?evalne službe v JLA). V tem ?asu lahko opravljajo samo strokovne delovne naloge za katere so dejansko strokovno usposobljeni in niso v nasprotju z 8. ?lenom tega zakona.

V primeru neupoštevanja te dolo?be v navedenem roku prevzamejo vsi v prejšnjem odstavku navedeni neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu, kar mora zagotoviti državno tožilstvo po uradni dolžnosti, bodisi po lastni iniciativi oz. na podlagi prijav posameznikov, ki takšne okoliš?ine poznajo in jih lahko s svojim pri?evanjem tudi dokažejo.

8. ?len

S tem zakonom se ukinja privilegij, da so bili mnogi akademski nazivi oz. magistrski in doktorski naslovi zlasti na družboslovnih podro?jih podeljeni na podlagi utemeljevanja marksisti?ne in izmišljene socialisti?no-samoupravne ideologije, ki se je v vseh družbenih sistemih izkazala kot skrajno škodljiva in je bila zato povsod (z izjemo Kube in na nek na?in Kitajske) tudi odpravljena.

To se doseže na ta na?in, da se odvzamejo vsi na podlagi utemeljevanja navedene ideologije podeljeni znanstveni naslovi, kar mora v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona prijaviti pristojni fakulteti vsak, ki je svoj znanstveni naslov dosegel na tej podlagi, pristojni urad take fakultete pa mora izdati ustrezno odlo?bo. Vsem na ta na?in prizadetim se omogo?i, da odvzeti znanstveni naslov lahko povrnejo s ponovno obrambo istega ali spremenjenega znanstvenega dela po veljavnih zakonih in pravilih pristojne fakultete.

Za izdajo prej navedene odlo?be o odvzemu znanstvenega naslova so odgovorni pristojni v okviru vseh fakultet in drugih visokošolskih institucij, ki so podeljevale prej opisane znanstvene naslove in je to razvidno tudi iz arhiviranega znanstvenega dela. V primeru neizvajanja te dolo?be pa prevzamejo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te dolo?be mora zagotoviti pristojno državno tožilstvo po uradni dolžnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoliš?ine in jih s svojim pri?evanje tudi dokažejo.

V. KAZENSKE DOLO?BE

9. ?len

V primerih neizvajanja dolo?b v zgoraj navedenih ?lenih tega zakona morajo pristojni sodni organi na podlagi ustreznega gradiva pristojnega državnega tožilstva uveljaviti naslednje kazenske dolo?be:

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v 2. ?lenu navedeni posamezniki glede izro?itve arhivov organizacij KPS in ZKS ter delovanju službe SDV in KOS ter njihovih predhodnic.

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v 7. ?lenu navedeni posamezniki glede samostojnega odstopa in prepovedi opravljanja funkcij in opravljanje delavnih nalog.

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v 8. ?lenu navedeni posamezniki glede samostojne prijave pristojni fakulteti, da jim je bil neutemeljeno podeljen znanstveni naslov.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000.00 EUR za prekršek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v tem zakonu navedeni, ki so pristojni in odgovorni za dosledno izvajanje tega zakona, vendar tega potem zaradi kakršnegakoli neupravi?enega razloga ne bodo storili.

Pristojni sodni organi navedenih zneskov denarne kazni v nobenem primeru ne smejo spremeniti v zaporno kazen, ampak morajo narediti vse potrebno za izterjanje pla?ila kazni z zasegom in odprodajo zasebnega premoženja kršiteljev in ožjih družinskih ?lanov. Vsi navedeni zneski denarnih kazni v tem ?lenu se morajo ob pla?ilu revalorizirati glede na rast inflacije in v primeru ne takojšnjega pla?ila obra?unati zakonite zamudne obresti po veljavnem zakonu.

V primeru dane pobude posameznikov pristojnemu državnemu tožilstvu za ukrepanje po dolo?bah tega zakona, ker vedo za kršenje dolo?b tega zakona in to po tem s svojim pri?anjem dokažejo tudi na pristojnem sodiš?u, se takim pobudnikom kot nadomestilo za izgubljeni ?as in tveganje morebitnega maš?evanja prizadetih izpla?a ustrezno denarno nadomestilo.

Takšno nadomestilo mora znašati najmanj eno petino navedenih zneskov denarne kazni za prekršek, ki se v primeru ve?jega števila pobudnikov za posamezen primer kršitve dolo?b tega zakona razdeli na enake dele.


VI. KON?NA DOLO?BA

10. ?len

Ta zakon za?ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

1. ?len

Splošne dolo?be predstavljajo uvodni ?len. Širša uzakonjena deklarativna predstavitev je potrebna za resen zakonodajalski simboli?ni prelom. Ustavna preambula je bila potrebna za utemeljitev celotne nove države, tako je tudi 1. ?len ZOPS temelj resni?no novega obdobja Republike Slovenije.

Na za?etku uvoda (preambule) tega zakona je tako opozorjeno na njegovo poglavitno vsebino, kar hkrati pojasnjuje tudi njegov klju?ni cilj. Seveda bodo zlasti pravniki mnenja, da bi kazalo dodati še kak stavek, vendar bi se s tem obseg že tako dolgega uvoda še bolj pove?al. Tako pa smo s tema dvema stavkoma skupaj z naslovom že lahko odgovorili na poglavitna vprašanja: kaj, kdaj, kje, kdo in zakaj. V tem smislu (maniri) so bili nato sestavljeni tudi naslednji odstavki, v katerih je bržkone zajeto vse tisto, kar doslej še ni bilo zapisano na istem mestu v nekem državnem aktu.

Ta del preambule zakona pa nenazadnje ustrezno zamenjuje tudi povsem nesmiselne resolucije, s katerimi se nekateri trudijo in smo jih že imeli priložnost prebrati, bojda pa nastajajo tudi nove. Vendar z njimi zagotovo ne bo mogo?e dose?i tisto, kar je doseženo že s to preambulo: kon?no je pri nas tudi v ustreznem zakonu mogo?e re?i »bobu bob«, medtem ko bomo z njegovim izvajanjem lahko dokon?no potegnili pod našo preteklostjo tudi ?rto in za?eli po?asi pozabljati nanjo.

2. ?len

Številni tajni arhivi nekdanje SFRJ in SRS so še vedno v rokah posameznikov, ki so v prejšnjem režimu izvajali totalitarno oblast, vklju?no z izvensodnimi likvidacijami, pregoni druga?e misle?ih in zaviranju družbenega razvoja.

V teh arhivih so številni podatki o pobojih po drugi svetovni vojni, ki bi še danes pomembno vplivali na razumevanje in raz?iš?enje pomena in vloge KPS, njenih ?lanov  in njenih pravnih naslednic (ZKS, ZSMS, SZDL => SD, LDS, …), pa je to zaradi njihovega prikrivanja pri zasebnikih še onemogo?eno.

Z navedeno zakonsko dolo?bo bo mogo?e naposled dose?i tisto, kar so predlagatelji veljavnega zakona o ravnanju z arhivskim gradivom o?itno »pozabili« vanj vpisati. Vendar ta dolo?ba v ni?emer ne posega v njegove pristojnosti (kompetence), ?e pri tem, seveda, odmislimo, da bo zaradi nje treba zagotoviti dodaten prostor za njegovo shranjevanje, ?esar pa se verjetno ni bati.

Sicer pa je ta dolo?ba bržkone tako jasna, da je sploh ne kaže posebej pojasnjevati. Odkar smo nekateri že pred ?asom izrabili priložnost in nekaj tega gradiva pridobili iz beograjskih arhivov, se nam preprosto upira, da bi pisali tudi o teh umazanih podrobnostih prejšnje komunisti?ne nomenklature. ?loveku se tak sistem preprosto zagabi, ko se na svoje o?i lahko prepri?a, da je imel udbovskega »špiclja« celo v lastni sestri in tudi v svoji zakonski postelji. Zato postajajo  vedno bolj razumljiva tudi prizadevanja sedanjih pogajalcev glede ureditve odnosov z našo prejšnjo državo, ko so se nenadoma za?eli zanimati za beograjske arhive in jih sedaj postavljajo v ospredje teh dogovorov.

3. ?len

Odprtje teh arhivov mora pospešiti ustrezno popravo krivic, kot tudi ustrezno sproženje postopkov, ki bodo jasno razmejili med civiliziranimi in neciviliziranimi dejanji iz povojnega obdobja. ZOPS procesiranje arhivov prepuš?a tožilstvu.

Na tej podlagi bo zagotovo mogo?e dokon?no urediti tudi to žalostno plat naše preteklosti, ?esar pa zagotovo ni mogo?e storiti zgolj s priložnostnim govorom in udeležbo na maši zadušnici za žrtve v množi?nih grobiš?ih v ko?evskih breznih, pri tem pa imeti roke globoko v žepih. Potrebno je storiti tudi to, da bodo neposredni in še žive?i krivci teh dogodkov lahko stopili pred pristojno redno sodiš?e, ki bo enkrat za vselej o tem tudi presodilo. Zgornja dolo?ba torej omogo?a razkritje nekaterih dogodkov v navedenem obdobju, ki so kljub mnogim pri?evanjem nekaterih neposrednih žrtev (kot vemo so se redki po sre?nem naklju?ju rešili iz teh brezen) še vedno zaviti v trdo temo.

4. ?len

Navedene dolo?be ni treba podrobneje pojasnjevati, ker lahko govori kar sama zase. Tortura (izsiljevanje priznanj) in montirani politi?ni procesi v okviru režije službe SDV terjajo ustrezno moralno zadoš?enje in popravo krivic tistim, ki so morali podobno gorje trpeti dolga leta, celo desetletja.

5. ?len

Z ukinitvijo izjemnih pokojnin razen moralnega zadoš?enja za mnoge sedanje upokojence z bednimi pokojninami kake ve?je koristi žal ne bo. Problemov nizkih pokojnin ne more rešiti niti pokojninska reforma, saj z njo ni mogo?e napolniti povsem izropanih pokojninskih skladov, ki smo jih polnili dolga desetletja.

Je pa vsaj moralno zadoš?enje pomembno in potrebno za uravnoteženje socialnih neenakosti in izvajanja temeljnega ustavnega na?ela socialne države. Privilegiji, utemeljeni na prejšnji državi se morajo umakniti realnosti današnjih razmer, zato se morajo tudi izjemne pokojnine umakniti realnim zmožnostim pokojninske blagajne.

6. ?len

Tu gre predvsem za ustrezno materialno zadoš?enje tistim, ki so v pokoj odhajali v pozni starosti in tako od pokojnine najve?krat tudi niso imeli prav veliko. Nekateri privilegirani predstavniki bivšega režima pa so lahko vanjo prešli iz svojega udobnega oblastniškega fotelja že kmalu po štiridesetem letu starosti, torej v najbolj produktivnem obdobju. Takšno nerazumno po?etje bivše politi?ne nomenklature jasno dokazuje, da je mislila in delala predvsem v svojo lastno korist, medtem ko so imeli »skrb za delovnega ?loveka in njegove socialne pravice« samo na jeziku.

7. ?len

Najprej je treba pojasniti, zakaj mora taka dolo?ba veljati za vse bivše komuniste in ne samo za nekatere. Preprosto zato, ker samo na ta na?in lahko naenkrat potegnemo ravno ?rto pod našo preteklostjo in nato gremo naprej.

Pet let je ravno primeren ?as za en mandat (ne glede kje), v katerem je treba dati priložnost ustreznim ljudem, ki z našo bližnjo in daljno preteklostjo niso obremenjeni ne tako ali druga?e. Prepri?ani smo, da samo taki ljudje in na kateremkoli podro?ju lahko potegnejo naš »voz iz blata«, ker so spo?iti, in ker dobro vedo na katerem koncu je treba za?eti vle?i in kam ga je treba potegniti.

Verjeti je treba mnogim ocenam in pri?akovanjem, da se bo po uveljavitvi takega zakona veliko strokovnjakov vrnilo nazaj v gospodarstvo od vsepovsod, kamor so se zatekli, ker nerazumnega po?etja enostavno niso mogli ve? prenašati. Potrebnih je torej le pet let priložnosti za vse tiste, ki jo do danes iz takšnega ali druga?nega vzroka niso dobili in imeli. Po drugi strani pa je navedenih 10 let potreben ?as, da bodo vsi neposredno prizadeti s tem zakonom lahko v dolo?enem obdobju gledali kako »te?e voz tudi po ravnem« – takrat, ko bo že ven iz blata, v katerega so ga oni pomagali spraviti, saj so bili vpreženi vanj.

?e se morda kdo sprašuje, kaj bodo tako odstavljeni bivši komunisti po?eli v predvidenem ?asu njihovega »prisilnega po?itka in opazovanja«, potem velja poudariti le to, da bodo po ?rki zakona pa? morali sprejeti delo, za katerega so tudi dejansko usposobljeni. ?e dejansko znajo kaj delati in ne samo ukazovati, potem si bodo táko delo zagotovo sami poiskali nekje drugje, da jim ne bo treba prenašati take sramote. V kolikor pa take možnosti (temu se  re?e »starih prijateljev« na pravih mestih) ne bodo imeli, bodo pa? morali sprejeti delo, ki jim bo dodeljeno. Pri tem se jim bo godilo enako kot vsem drugim zaposlenim, ko morajo le pridno delati in mol?ati (sicer dobijo nogo). Tako bodo vsaj dodobra spoznali sistem, ki so ga pred leti pomagali soustvarjati in vzdrževati. Prepri?ani pa smo, da se bodo tovrstne razmere že v kratkem normalizirale in bo tudi Slovenija postala ena izmed sodobnih evropskih držav, z vsemi prednostmi in, seveda, tudi slabostmi.

V kolikor bi morda kdo pomislil, da bi morali pri izvajanju te dolo?be vklju?iti tudi pravno osebo, pri kateri so zaposleni neposredno prizadeti, kaže v tej zvezi poudariti, da bi s tem po nepotrebnem zapletali nadzor nad izvajanjem tega zakona. Za morebitno ponovno zaposlitev mimo navedenih dolo?b v okviru navedenega roka bodo zato prevzeli vso odgovornost po tem zakonu tisti, ki je ne bodo upoštevali.

Glede morebitnega vprašanja: »zakaj ravno 30. junija 1988?« pa kaže poudariti le to, da se je nekaj dni prej prvi? »zgodil« Kongresni trg, ki je tedanjim komunistom na oblasti jasno in glasno pokazal, da je »vrag vzel šalo«, in da se socializma »po njihovi meri« slovenski narod ne namerava iti ve?. Takrat je vsak pošten komunist že davno tega zapustil njihove vrste. Ostali so samo še tisti, ki so bili voljni sprejeti umazano igro partijskega vodstva in so se zaradi nekaterih privilegijev, ki jih je omogo?alo ?lanstvo v tej ne?loveški organizaciji, zavestno odpovedali svoji pošteni in moralni drži. Takrat je že vsak komunist zelo dobro vedel za kaj pri vsem tem gre in kakšne koristi in prednosti bo s tem dobil. Kdor je zdržal do tega datuma v tej ( podli in ne?loveški) organizaciji, potem zagotovo njegova cena na trgu ?loveške morale in poštenja ni bila vredna niti piškavega oreha.

Najbolje pa bi bilo vse te dogodke enkrat za vselej odmisliti, saj je od takrat do danes verjetno moral prete?i dolo?en ?as, da so se akterji takratne slovenske pomladi na obeh straneh med tem pokazali v svoji pravi lu?i. Zanimiva pri tem pa je ugotovitev, da se oboji danes kažejo kot socialdemokrati, ki naj bi bili to že tedaj. Vendar je bila prva socialdemokratska stranka neformalno ustanovljena že leta 1997, formalno pa dve leti kasneje, medtem ko nikogar od teh tako imenovanih »socialdemokratov« takrat ni bilo zraven.

8. ?len

Da bodo navedbe v okviru te dolo?be še bolj razumljive, naj jih ponazorimo kar s konkretnim primerom, ki ga zelo dobro poznamo. Bivši minister za znanost in tehnologijo Radoslav Bohinc, je svoj magistrski znanstveni naslov dosegel z utemeljevanjem »sistema tržnih cen v socialisti?nem samoupravnem sistemu«, doktorski naslov pa z utemeljevanjem »družbene lastnine v funkciji upravljanja«. O tem namre? pri?ata tudi njegovi knjigi s podobnim naslovom, ki sta bili v tiskarni že veliko pred obrambo njegovih »znanstvenih« naslovov (med tovariši kolegi so bile možne tudi take prevare).

Kot mnogi vemo, sta zlasti ti dve (tudi najve?krat opevani) temi doživeli celo najbolj klavrn konec na smetiš?u marksisti?ne in kardeljanske ideologije. Tega se o?itno zaveda tudi omenjeni »znanstvenik«, saj v zadnji knjigi »Slovenski izziv« (mož je namre? tudi neumorni pisatelj) prve od omenjenih knjig v svoji bibliografiji (povsem logi?no) sploh ni navedel, drugo pa je kar preimenoval v »Lastnina in upravljanje«. Vendar takrat zagotovo ni šlo za privatno lastnino, ker je ta knjiga izšla že v letu 1987.

Ta mož je s svojo »družbeno lastnino in upravljanjem« utrujal še na za?etku nove slovenske  države (tedaj je bil še podpredsednik Gospodarske zbornice), ko je bila uvedba privatne lastnine že neizogibno in dogovorjeno dejstvo. V tistih ?asih je ustanovil tudi tako imenovani »inštitut za menedžment«, v okviru katerega so potem nastale vse teorije, podlage in dogovori za sedanje izredno mo?no in agresivno »menedžersko združenje« ter njihove nerazumne in popolnoma nerealne pla?e.

Seveda poznamo še veliko takih primerov, toda s tem ne kaže izgubljati ?asa.

Mnogi se morajo danes sramovati svojega nekdanjega »znanstvenega dela« (podobno kot prej omenjeni pisatelj), zaradi ?esar jim je tudi potrebno nekako pomagati in omogo?iti, da se bodo lahko znebili take sramote. Nenazadnje bodo potem tudi u?beniki na naših fakultetah lahko takšni, kot jih imajo v sodobnih in razvitih državah že desetletja.

9. ?len

Na zgornje dolo?be  bo gotovo padlo veliko pripomb, ?e neposredno prizadetih pri tem sploh ne omenjamo, saj je njihovo nestrinjanje tudi pri?akovano. Pravniki bodo gotovo rekli, da tako visokih denarnih kazni doslej še ni bilo, morda pa bodo našli celo še kakšno ustavno razlago za svoje pripombe in pomisleke. Lahko jim odgovorimo, da tolikšnega neupoštevanja in kršenja zakonodaje, kot ga je prisotno sedaj, tudi nikoli ni bilo. Vendar je to bržkone edini na?in, da se bodo napisani in sprejeti zakoni pri nas za?eli tudi upoštevati in izvajati, in da ne bodo samo mrtva ?rka na papirju.

Navedeni zneski denarnih kazni niti niso tako visoki glede na sedanje pla?e in premoženje tistih, ki bi jih ob nespoštovanju te dolo?be prizadele.

10. ?len

Pri?ujo?i zakon ni bil napisan zato, da bi z njim preganjali ali trpin?ili ljudi, temve? da bi jih za dolo?en ?as oddaljili od položajev, kjer se sprejemajo za našo skupno prihodnost najbolj pomembne odlo?itve. S svojim preteklim obnašanjem so vsi, ki jih zakon prizadeva dokazali, da temu o?itno niso dorasli, kar potrjujejo tudi mnogi podatki in sedanje razmere. Vendar pa oddaljevanje v nobenem primeru ne pomeni zapiranja, ker to ne vodi nikamor. Taka kazen tudi ni vzgojna. Kazen bo namre? veliko bolj u?inkovita, ?e bodo prizadeti na lastne o?i lahko videli, da znajo drugi nekatero delo opraviti bolje od njih.

Glede zadnje dolo?be je mogo?e re?i, da bo z njo zagotovljeno precej ve?je udejanjanje zakona kot tedaj, ?e bi zanj morali skrbeti samo sodni organi. S tem tudi ne bo prišlo do nobenega »lova na ?arovnice«, kot bodo nekateri gotovo zavpili. Dejstvo je, da ljudje marsikaj vidijo in vedo, na ta na?in pa si bodo morda upali to tudi povedati. Nenazadnje pa tudi ne bo slabo, ?e bodo del denarja dobili nazaj od tistih, ki so ga doslej na vse mogo?e na?ine spravljali v svoje žepe namesto njih. Tako bo z zadnjo dolo?bo v dolo?enem pogledu zagotovljena tudi »poprava preteklih krivic«. Nekateri si želimo, da bi bilo takih prijav zelo veliko, pa ?eprav bodo nekateri ob tem na ves glas vpili, da gre za »kršitve ?lovekovih pravic«, ali karkoli podobnega.

Pri oblikovanju besedila tega zakona je bila ves ?as v ospredju misel, da naj bi bil razumljiv vsem ljudem in ne samo pravnikom. Razen tega pa bo z njim med drugim dosežena tudi »jasna razmejitev demokracije (ljudovlade) od totalitarizma«. Pri?akovati je, da bo Zakon OPS najprej deležen medijske blokade, nato pa ga bodo na?rtno hujskaško napadli tisti, katerih položaj bo z njim ogrožen. Slednje je navedeno tudi zato, ker pa? velja ra?unati na velike odpore in zaplete pri njegovem sprejemanju v Državnem zboru RS.


Zveza Domoljubnih Društev Hervardi                                 Gibanje OPS
Predsednik                                                                          Predsednik
Andrej Šiško                                                                        Ladislav Troha

 

 

Komentarjev 

 
#6 silvester 08:42 21-01-2012
Citat
 
 
#5 Anton KOva? 07:39 11-07-2011
Citat
 
 
#4 Ivan Peter Benko 19:35 26-06-2011
Citat
 
 
#3 Vanja 15:58 09-06-2011
Citat
 
 
#2 Tadeja Peršin 12:18 24-05-2011
Citat
 
 
#1 Pinter Aleš 08:57 24-05-2011
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 278 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?