Danes Slovenija in nikdar več? Mag. Andrej Aplenc pred mnogimi leti piše...

SLOVENIJA, LASTNINJENJE IN EVROPSKA ZVEZA

Lastninske preobrazbe, ki potekajo v državah srednje in vzhodne Evrope, bodo opredelile dolgoročna gospodarska in politična razmerja med njimi in ostalim svetom, predvsem z EZ in z ZDA. Cilji gospodarskopolitičnih strategij držav EZ in ZDA so se odražali v razpravah, teoretičnih modelih in kasneje v aktivnem svetovanju zahodnih strokovnjakov in finančnih ustanov v tranzicijskih državah Evrope. To svetovanje se je nanašalo in se še nanaša na vsa področja gospodarstva, bančništva in drugih finančnih ustanov obnove gospodarstva in odgovarjajoče zakonodaje. Osnova te nadgradnje pa je proces lastninjenja in končna, zaželena oblika lastništva. V srednji in vzhodni Evropi se tako gradi nova gospodarska, finančno lastniška struktura držav, ob aktivni vlogi in svetovanju strokovnih in pravnih ustanov EZ in ZDA.

Vse lepo in prav, če bi bili ob tej gradnji gospodarskih struktur upoštevani tudi dejavniki, ki so odločilni za državno neodvisnost in demokracijo tranzicijskih držav. A ni tako. Lastninjenje in gospodarsko finančna struktura, zunanja politika in prehod iz prejšnjega režima v demokratično ureditev se obravnavajo kot popolnoma ločeni problemi, kot da med njimi ne bi bilo nikakršnih vzročnih povezav.

Tako se neoliberalna gospodarska stališča prikazujejo kot edina mogoča v procesu reform v srednji in vzhodni Evropi. Ta vključujejo umik države iz ekonomije, radikalno privatizacijo, borzno – finančne ureditve po zahodnem vzoru ter omejeno socialno politiko. Lastninjenje se obravnava kot način razdelitve družbenega premoženja državljanom, ki naj bi bilo zavezano kasnejšim konsolidacijam in koncentracijam lastništva. Ob pogledu na različne oblike lastništva naj bi notranje lastništvo po mnenju nekaterih ekonomistov obsojalo podjetja na propad zaradi domnevnega pomanjkanja dotoka potrebnega kapitala in nenaklonjenosti bank do takšnih podjetij. Zato naj bi bilo nujno potrebno, da pride do spremembe lastniške strukture, to je, da postanejo lastniki podjetij tako imenovani zunanji lastniki in tujci po neoliberalističnem kapitalističnem vzoru.

Poleg takih stališč ekonomistov obstojajo še resne težave pri vzpostavitvi pravne države in zaradi kriminalne dejavnosti v procesu lastninjenja tranzicijskih ekonomij. Ti pojavi so še posebej izraziti v Sloveniji, in to zaradi njene majhnosti, zaradi nedržavotvorne zunanjepolitične strategije ter nenazadnje zaradi tega, ker ob tem času pri nas poteka borba za oblast – ali bolje rečeno – borba za ohranitev oblasti prejšnjih političnih sil. Ti osnovni slovenski tranzicijski problemi so zakriti z navidezno strokovnim, v resnici pa populističnim in propagandnim razglabljanjem o tem kaj je in kaj ni kraja družbenega premoženja, o nujnosti čim prejšnje pridružitve k EZ, o nujnosti prodaje gospodarstva tujcem, o vključitvah v svetovne borzne trge in o podobnem. Vendar so dejstva drugačna.

Na dlani je, da je za uspešno reševanje tranzicijskih problemov potrebna dolgoročna strategija, ki zajema poleg notranjih tudi zunanje, političnogospodarske dejavnike. Pri načrtovanju take strategije si je treba zastaviti vprašanje: kaj naj bo osnovni cilj naše gospodarskopolitične strategije? Odgovor na to je lahko samo eden, in to je,  da je cilj politična suverenost in gospodarska samostojnost Slovenije. Splošno priznano dejstvo je, da sta državna neodvisnost in gospodarska samostojnost ogroženi, če delež tujega kapitala v gospodarstvu začne presegati eno tretjino.

Pri velikih državah ta nevarnost sploh ne obstoja, tako na primer znaša tuje lastništvo v nemškem gospodarstvu 4%. V našem, slovenskem primer pa je drugače, in to zaradi naše majhnosti. Razmere v Sloveniji niso take, kot so drugje v Evropi. Slovenije je komaj za predmestje ali občino kateregakoli evropskega ali ameriškega velemesta. Mi ne moremo nekritično posnemati vse zahodne finančne, pravne in lastninske strukture in obenem upati, da lahko funkcioniramo kot predmestje Londona, Pariza ali New Yorka ob dejstvu, da je to predmestje neodvisna država.

Da ob naši majhnosti ohranimo državno neodvisnost, gospodarsko samostojnost in narodno identiteto, mora naša politično – gospodarska strategija zagotoviti, da sta in da ostaneta vsaj dve tretjini slovenskega gospodarstva v slovenski lasti. Z drugo besedo, v specifičnih slovenskih razmerah bi moralo lastninjenje izpolnjevati tri zahteve:
a) moralo bi biti državotvorno,
b) moralo bi biti socialnopolitično pravično,
c) moralo bi biti gospodarsko uspešno.

Naše sedanje lastninjenje na izpolnjuje nobene od navedenih zahtev.
Naša sedanja lastninska struktura v gospodarstvu je taka, da so – v celoti vzeto – podjetja z okoli 50% vsega olastninjenega kapitala neposredno odprta, da jih prevzame tuj kapital. Uradna politika označuje te prevzeme in kupovanje delnic na borzi kot nujen in zaželen pritok tujega kapitala, kar ni samo neresnična, ampak tudi nestrokovna in populistična trditev. Kupovanje delnic in prevzemi podjetij niso kapitalska vlaganja v gospodarstvo.

Edina narodno in gospodarsko zaželena  in koristna oblika pritoka tujega kapitala je neposredno vlaganje v posamezna podjetja, ki ne sme, kot smo ugotovili, v slovenskih razmerah v celoti presegati tretjine celotne vrednosti našega gospodarstva. Ta zahteva nikakor ne predstavlja kakršnekoli praktične omejitve dotoka tujega legitimnega kapitala, ki se želi udejstvovati v našem gospodarstvu v manjšinski vlogi. Celotna vrednost našega gospodarstva je bila ocenjena na okoli 14 milijard DEM. Tretjina te vrednosti je torej nekaj več kot 4 milijarde DEM, kar je torej vsota legitimnih tujih vlaganj, ki ne bi ogrozila naše neodvisnosti in samostojnega odločanja v gospodarstvu. Lahko tudi ocenimo, da bi taka vsota več kot zadostovala za obnovo slovenskega gospodarstva.

Oblika lastništva v gospodarstvu, ki dopušča taka tuja vlaganja in ki obenem zadovoljuje zahteve po državotvornosti, gospodarski uspešnosti in socialni pravičnosti, je tako imenovano notranje lastništvo, kjer so večinski lastniki podjetja zaposleni sami.
Tako lastništvo je državotvorno. Če smo se na plebiscitu odločili, da hočemo biti svoj gospodar, je za to potrebno, da imamo svojo zemljo, svoje gospodarstvo, svojo državo v svoji lasti. Če ne bomo imeli svojega gospodarstva s svoji lasti, bomo postali mezdni delavci in hlapci.

Tako lastništvo je socialnopolitično pravično. Če razdelimo narodno premoženje slovenskim državljankam in državljanom, razporeja lastništvo gospodarsko in s tem politično moč enakomerno in daje s tem osnovo za razvoj demokracije. Če tega ni, ni demokracije, pač pa je gospodarska moč koncentrirana v političnih oligarhijah. Takšno lastništvo je gospodarsko uspešno, kar lahko presojamo po uspešnosti, vidni v ameriškem gospodarstvu. Ob tem času je v Ameriki okoli 1500 podjetij v večinski lasti zaposlenih, okoli 10.000 velikih ameriških podjetij pa uvaja notranje lastništvo. Ta podjetja obsegajo več kot 60% vseh zaposlenih v Ameriki in njihove delnice so prisotne na vseh ameriških borzah. Do zdaj največji nakup delnic lastnega podjetja je pred nekaj leti opravilo 80.000 uslužbencev – od čistilk do pilotov – letalske družbe United Airlines. Ti so plačali skoraj 5 milijard dolarjev za nakup delnic United Airlines na newyorški borzi zato, da so postali večinski notranji lastniki podjetja, kjer so zaposleni. Dejstvo, da so obe ameriški politični stranki ter republikanski in demokratski predsednik podpirali zakonodajo, ki spodbuja notranje lastništvo, je dokaz, da vsi ameriški politiki vidijo v notranjem lastništvu nadaljnji razvoj njihovega kapitalističnega sistema v socialno smer ter da mu prisojajo gospodarsko učinkovitost.

Če ugotovimo, da sedaj okoli 50% kapitala v slovenskih podjetjih ni pod večinsko notranjo kontrolo, kar pomeni, da je odprt za zunanje gospodarske in politične vplive, potem moramo tudi ugotoviti, da sedanje lastninjenje ne izpolnjuje naših zahtev. Ni državotvorno, ne daje gospodarskopolitičnih osnov za razvoj demokracije in ni naravnano v moderne socialno kapitalistične usmeritve. Še več, ratifikacija španskega kompromisnega predloga za naše pridruženo članstvo v EZ bi v bližnji prihodnosti pomenila med drugim tudi neoviran pritok tujega kapitala. Vendar kakšnega?

Ni si treba delati utvar, da vsi legitimni evropski finančni centri komaj čakaj, da začnejo vlagati v to našo miniaturno Slovenijo. Denar, ki pa zares komaj čaka, da priteče v Slovenijo prek tujih finančnih družb, ki prikrivajo njegovo pravo lastništvo, je poleg tega, da je deloma umazan in deloma italijanski, tudi tisti slovenski in jugoslovanski, ki se je ves ta čas odlival v tujino. Zato je ne samo s pravnega, zunanjepolitičnega in narodnostnega, ampak tudi s finančnega stališča ratifikacija španskega kompromisnega predloga nesprejemljiva.

Vendar to ni dovolj. Poleg tega, da ne ratificiramo španskega kompromisnega predloga, potrebujemo take popravke sedanje lastninske zakonodaje, ki bodo omogočili efektivno notranje lastništvo v vsakem slovenskem podjetju. S temi popravki bi dosegli, da bi lastništvo v slovenskem gospodarstvu izpolnjevalo tri pogoje, ki smo jih postavili zgoraj.
Popravki sedanje lastninske zakonodaje so nujno potrebni, če naj Slovenci ohranimo našo državno suverenost in če naj bomo na svoji zemlji svoji gospodarji. Če slovenski parlament teh popravkov ne bo sposoben sprejeti in če bo ratificiral španski kompromisni predlog za naše pridruženo članstvo v EZ, bomo kmalu postali le mezdni delavci in hlapci.

Mag. Andrej Aplenc
Dosje SDV: -0055000-00000 - oznaka za bivše (opuščene) redne sodelavce SDV, - 0000762 – 00000 – neznana šifra

Poglavje »Slovenija, lastninjenje in Evropska zveza« iz knjige »Danes Slovenija in nikdar več?«, izdalo in založilo društvo Gibanje 23. december v 1000 izvodih leta 1997

Komentar OPS sledi v naslednjih dneh.

 

Komentarjev 

 
#1 Tatjana 18:09 25-07-2011
Kako smo lahko preslišali modrosti iz prakse in znanja domačih ljudi? Strinjam se z vsem besedilom gospoda Aplenca in izpostavim: " Da ob naši majhnosti ohranimo državno neodvisnost, gospodarsko samostojnost in narodno identiteto, mora naša politično – gospodarska strategija zagotoviti, da sta in da ostaneta vsaj dve tretjini slovenskega gospodarstva v slovenski lasti. Z drugo besedo, v specifičnih slovenskih razmerah bi moralo lastninjenje izpolnjevati tri zahteve:
a) moralo bi biti državotvorno,
b) moralo bi biti socialnopolitič no pravično,
c) moralo bi biti gospodarsko uspešno.

Naše sedanje lastninjenje na izpolnjuje nobene od navedenih zahtev.
Naša sedanja lastninska struktura v gospodarstvu je taka, da so – v celoti vzeto – podjetja z okoli 50% vsega olastninjenega kapitala neposredno odprta, da jih prevzame tuj kapital. Uradna politika označuje te prevzeme in kupovanje delnic na borzi kot nujen in zaželen pritok tujega kapitala, kar ni samo neresnična, ampak tudi nestrokovna in populistična trditev. Kupovanje delnic in prevzemi podjetij niso kapitalska vlaganja v gospodarstvo..."
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 184 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?