Soočenje s titoistično preteklostjo v Sloveniji ne uspe - tudi prezrto v osrednjih medijih

634199179681844602_bazovica.jpg - 50.92 Kb 

Soočanje s socialistično preteklostjo v Sloveniji

Soočanje s socialistično preteklostjo v Sloveniji, kjer je v začetku 1990-ih hkrati potekal tranzicijski in emancipacijski proces, je problematično. Družbi se, če odmislimo izjeme, ni uspelo distancirati od nekdanjega režima - titoizma.

 

Od titoizma do koalicije Demos

Temeljni razlog težav v slovenskem ocenjevanju preteklega socialističnega oz. komunističnega režima je njegova precej specifična narava. Nekateri moderni, ideološko neobremenjeni zgodovinarji pretekli režim ocenjujejo kot neko komunistično posebno pot – titoizem, ki je v temeljnih potezah ohranjal leninistično paradigmo o odločujočem pomenu monolitne marksistične ideologije, o nedemokratičnem enopartijskem sistemu, o centralizmu kadrovske partije in o političnem voluntarizmu, priznavajo pa, da je režim v osebnem življenju dopuščal večjo svobodo, omogočal ljudem višji življenjski standard kot komunistični režimi v sovjetskem bloku in je bil po letu 1965 odprt osebnemu prometu z demokratičnim zahodom. Drugi zgodovinarji pa poskušajo pretekli režim prikazati le kot posebno socialistično pot, ki da ni imel nič skupnega s sovjetsko komunistično, razen v prvih petih letih po vojni, 1945-1950, saj da se ni nikoli imenoval »komunističen«. Poudarjajo njegovo precejšnjo demokratičnost, majhno represijo, ki je v zadnjih desetletjih čisto izginjala in njegovo veliko socialno pravičnost in socialno varnost.

Drug razlog je proces demokratičnega prehoda, ki je bil povezan s slovensko narodno emancipacijo in ustvarjanjem samostojne države, pri katerem so pristaši prejšnjega komunističnega režima, tudi nekateri njegovi funkcionarji na nek način sodelovali z novimi demokratičnimi političnimi strankami, čeprav ne kot vodilna sila. Pri tem pa so ohranili precej močnejše pozicije v politiki, gospodarstvu, kulturi in znanosti, kot je bil to slučaj v državah, ki so se izvijale iz komunističnega režima.

Tretji razlog je bila izrazito demokratična narava nove alternativne demokratične politične zveze Demos, ki je zmagala na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990. Demos je v svojem programu decembra 1989 zapisal, da "bo zastavil vse svoje sile za miren prehod iz totalitarizma v demokratično urejeno družbo. K temu ga zavezujejo lastna moralna načela in krvave žrtve in druge posledice revolucije. Zato svojega odnosa ne bo gradil na protipartijskem revanšizmu, prizadeval pa si bo za resnico o preteklosti in za popravo vseh krivic, ki se še sploh dajo popraviti. V tem smislu zahteva pravico do javnega spomina tistih mrtvih, ki jim je bila ta pravica odvzeta, rehabilitacijo tistih, ki so bili obsojeni po krivem. Pripravila bo program denacionalizacije, zahtevala bo objektivnejši prikaz zgodovine in deideologizacijo šolskih učbenikov ter omogočanje karitativne dejavnosti cerkve. Zavzemala se bo za narodno spravo kot proces nujnega moralnega očiščevanja za skupni slovenski jutri."

Distanciranje od komunističnega režima ne uspe

Takšnemu izredno demokratičnemu nerevanšističnemu stališču je vodstvo Demosa ostalo zvesto ves čas svojega obstoja 1990-1991, kar mu daje veliko moralno-politično težo v slovenski zgodovini. Demos ni po analogiji z drugimi tranzicijskimi državami sprejemal nobenih lustracijskih zakonov in noben viden partijski funkcionar ni bil izgnan s politične, niti z gospodarske funkcije. Tudi vsi najbolj vneti marksistično-komunistično orientirani znanstveni in kulturno-prosvetni delavci so ostali v svojih službah.

To je bila ena od osnov, da se je distanciranje od preteklega nedemokratičnega in na nek način totalitarnega sistema in njegovo obsodbo oviralo. Druga osnova, ki je ovirala proces distanciranja, je bila tudi dejanska formalna moč političnih strank, ki so izšle iz nomenklature prejšnjega režima in so na prvih demokratičnih volitvah dobile kar 46 % mandatov v tridomno slovensko skupščino.

Sam Demos, koalicija liberalcev, krščanskih demokratov, kmečke stranke, novoustanovljenih, demokratičnim predstavam zavezanih socialnih demokratov in zelenih je strankam, ki so izšle iz stare nomenklature ponujal resnično sodelovanje in jim priznaval legitimiteto, ki so jo dobile na demokratičnih volitvah. Nova demokratična politična oblast je poskušala vse stranke naslednice nomenklature pritegniti k skupnemu projektu vzpostavitve samostojne slovenske narodne države.

V začetku poletja 1990 je prišlo na mestu, kjer je komunistični režim maja in junija 1945 pomoril svoje številne nasprotnike, do komemoracije in do simbolnega stiska rok demokratično izvoljenega predsednika predsedstva republike (bivšega predsednika Zveze komunistov Slovenije) Milana Kučana in ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja, ki naj bi predstavljal žrtve komunistične revolucije, ki so bili zvečine kristjani. Slovensko prebivalstvo je to simbolno spravno gesto množično pozdravljalo in pričakovalo naslednje konkretne korake pri distanciranju od komunističnega režima in popravo krivic, ki jih je ta povzročil.

Toda pri teh konkretnih dejanjih, ki bi ob vračanju zaplenjenega premoženja upravičencem in materialna odškodnina za prestana trpljenja zaradi komunističnega terorja pomenili delno prerazporeditev materialne moči v družbi, je prihajalo do nasprotovanja strank naslednic stare nomenklature. Ta se je tudi upirala splošni obsodbi preteklega komunističnega sistema in poudarjala njegovo specifičnost v Sloveniji, ki da ni bila tako represivna in nedemokratično-totalitarna kot po drugih vzhodnoevropskih državah.

Takšna drža je razburjala zmagovito koalicijo Demos in izzivala nekatere preostre nedemokratične reakcije posameznih njenih predstavnikov zoper dediče bivše nomenklature. Vodstvo Demosa s predsednikom dr. Jožetom Pučnikom je bilo dokaj konciliantno in je pozivalo naslednike komunistične nomenklature na vsaj kakšno simbolno gesto distanciranja in obsodbe komunističnega režima.


Državna neodvisnost in menjava vlade


Konec leta 1990 so politični prepiri med Demosom in strankami naslednicami potihnili ob skupnem prizadevanju za slovensko državno osamosvojitev. Oba pola političnega življenja sta sodelovala pri ljudskem plebiscitu 23. decembra 1990, ki je z 88 % vseh volilnih upravičencev odločil, da Slovenija v pol leta postane samostojna in neodvisna država.

To sodelovanje se je izkazalo za izredno koristno. Omogočilo je razglasitev državne samostojnosti 25. junija 1991 in uspešno obrambno vojno zoper agresijo jugoslovanske vlade in jugoslovanske armade.

Slovenija je poleti 1991 svojo samostojnost ubranila in v jeseni so se nakazovale možnosti, da bo mednarodno priznana. V takšnem položaju pa je prišlo v koaliciji Demos do hudega razhajanja glede zakona o privatizaciji družbene lastnine, glede družbene vloge Cerkve in glede sprejetja ustave in nove volilne zakonodaje. V samem Demosu se je začenjal obnavljati star nesrečni kulturni boj med katoličani in materialistično svobodomiselnimi liberalci. Konec leta 1991 se je koalicija Demos sama razpustila, čeprav je njena vlada ostala še do maja 1992.

Nastopilo je neko kratko prehodno obdobje, ki ga je predstavljala vlada dr. Janeza Drnovška, v kateri se je nekaj Demosovih strank povezalo s strankami naslednicami bivše nomenklature. V njej je vodilno vlogo prevzela Drnovškova liberalno-demokratska stranka, to je bila prenovljena stranka bivših socialističnih mladincev. Tem se je kljub njihovi nekakšni liberalno-demokratični opredelitvi močno poznala ideološka in praktično-politična dediščina marksizma ter komunističnega mladinstva. Bili so precej hegemonistični in poskušali čim bolj eliminirati pomen svojih koalicijskih partnerjev iz Demosovih strank. V vladi in parlamentu so imeli podporo svojih starejših tovarišev iz Stranke demokratične prenove (prenovljene Zveze komunistov).

Na naslednjih volitvah decembra 1992, ki so že potekale po novi ustavi v nov predstavniški organ, razmeroma majhen Državni zbor in po novem volilnem zakonu so bile stranke naslednice bivše nomenklature uspešne. Zmagala je LDS s 23 % glasov, ki je skupaj s tretjo strank, prenovljenimi komunisti, sedaj imenovanimi Združena lista socialnih demokratov, ki so dobili 14,3 %, predstavljala močno osnovo za sestavo nove, popolnoma drugače usmerjene vlade. Demosove stranke so bile popolnoma poražene z izjemo krščanskih demokratov, ki so dobili 15 %. Te pa je spreten politični taktik dr. Drnovšek vključil v svojo vlado in jih popolnoma nevtraliziral. Postalo je jasno, da z nadaljnjim distanciranjem in obsodbo bivšega komunističnega režima ne bo nič. Njegov image so zvesto branili tako prenovljeni socialistični mladinci kot prenovljeni komunisti, pri katerih ni prišlo do diferenciacije na komuniste in socialdemokrate kot v drugih tranzicijskih državah.
Naloga za opozicijo in cerkev?

Tako je postalo distanciranje in kritično vrednotenje komunistične revolucije in komunističnega povojnega režima le stvar manjših opozicijskih strank, ki so bile brez večjega vpliva in pa prizadevanje manjšega števila znanstvenih in kulturnih delavcev (zgodovinarjev in filozofov). Stari režim je obsojala tudi Katoliška cerkev. Nek omembe vreden korak k deklaraciji o obsodbi revolucije ter o narodni spravi je poizkušal storiti v novi legislaturi 1996-2000 predsednik Državnega zbora Janez Podobnik, član ljudske stranke, ki je poudarjala svojo zavezanost krščansko-socialni usmeritvi. Po nekaj mesecih trdih pogajanj je septembra 1998 že pridobil podporo večine parlamentarnih strank za takšno deklaracijo v Državnem zboru. Predlog deklaracije je podprl tudi novi predsednik prenovljenih komunistov, Borut Pahor. Temu pa se je uprlo vodstvo stranke prenovljenih komunistov in del LDS. V Državnem zboru so organizirali zborovanje večjega števila znanstvenih in kulturnih delavcev, tudi zgodovinarjev. Večina razpravljalcev je ideološko odločno nastopila zoper obe deklaraciji, zagovarjala staro komunistično oceno, da med NOB v Sloveniji in Jugoslaviji ni šlo za socialistično revolucijo in poudarjala, da je komunizem bil in je napredno osvobajajoče gibanje.

Drugačnih glasov, ki so podprli obe deklaraciji, je bilo za prst ene roke. Takrat je postalo jasno, kako močni so še ideološki ostanki komunističnega sistema in da bodo ljudje, ki so mu moralno in materialno zavezani, storili vse, da branijo njegovo podedovano sliko. Tej nameri je potem služila večina slovenskih medijev in tako se je nova kritična ocena o komunističnem režimu v Sloveniji le težko prebijala. Pobuda dela opozicijske politike (dedičev Demosa) o dostojnem pokopu in obeležjih žrtvam vojne in revolucije so naletela v Državnem zboru na vztrajno nasprotovanje.
Nove pobude

Pomemben korak h kritični oceni komunistične revolucije in komunističnega povojnega režima je napravila v jeseni 2004 slovenska znanost. Na zasebno iniciativo nekaj zgodovinarjev, pravnikov in filozofov je bilo organizirano znanstveno posvetovanje predstavnikov teh treh znanstvenih disciplin na temo »žrtve vojne in revolucije«. Gostitelj posveta je bil Državni svet Republike Slovenije, nekakšen drugi dom parlamenta, s čimer je bil v projekt vključen tudi manjši del slovenske politike.

Udeleženci posveta so s temeljito znanstveno analizo vseh treh ved razgrnili in ocenili nasilje revolucije, nedemokratični prevzem oblasti po vojni in njen nedemokratični značaj. Udeleženci tega znanstvenega posveta, ki pripadajo različnim svetovnonazorskim in političnim orientacijam, skupna pa jim je zavezanost svobodi, demokraciji in znanstveni etiki, so se zedinili za skupen uvod k objavljenim referatom v zborniku. Ta uvod in referati predstavljajo danes v Sloveniji najbolj poglobljeno, najbolj kritično in najbolj kompetentno znanstveno oceno revolucije in iz nje izhajajočega režima. Verjetno je prav ta znanstveni posvet vplival tudi na odločitev politike, da na obeležja žrtvam vojne in revolucije zapiše takšno oznako, ki jo je prej zavračala. Vlada je v mandatu 2004-2008 ustanovila tudi komisijo in je odobrila sredstva za odkrivanje in pietetno obeleževanje skritih in zamolčanih grobišč vojnih in revolucionarnih žrtev. Leta 2008 pa je ustanovila Študijski center za narodno spravo, ki se ukvarja z znanstvenim proučevanjem okupatorskega in revolucionarnega terorja, torej s terorjem vseh treh totalitarizmov, ki so se pregrešili nad Slovenci.

Takšno delo je nujno potrebno, saj se je poleti 2009 pokazalo, da večina v Državnem zboru ni zadovoljna z resolucijo Evropskega parlamenta o obsodbi vseh evropskih totalitarizmov. Potrjevanju se je skušala izogniti s sklicevanjem na proceduro in ponujala neko svojo, ki bi bila do komunističnega totalitarizma bolj prizanesljiva.

Upati je, da bo delo centra vsaj malo doprineslo k spravi naroda, ki je še vedno razcepljen zaradi dogajanja med drugo vojno in po njej.


Prof. Dr. Janko Prunk
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Vir: Goethe-Institut
2010

 

Komentarjev 

 
#1 Trilar Mrjan 10:00 16-05-2011
Kakšno soočenje, če na nacionalki samo še od revolucije poslušamo in gledamo. To presega že vse meje zdravega razuma in dobrega okusa. Očitno se je udbašem popolnoma utrgalo.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 71 gostov .
AKTUALNO

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?