26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

Medicinska znanost je dosegla tako velik napredek, da je teko najti kaknega, e zdravega ?loveka. Aldous Huxley

Namenoma sem zavla?eval s pisanjem ?lanka zato, ker me je straansko zanimalo, kaj bo ukrenila Vlada Republike Slovenije (ubogi politi?ni vazal EU in vojno kriminanih ZDA) na dan 20.09.2020.

To je datum, katerega sta bila planirana za organizacijo prvega in drugega vala plandemije, prevare imenovane COVID-19 e na WEF v Davosu vica, ki se je odvijal od 21. do 24.01.2020. Edini ukrep teroristi?ne vlade in stroke je do zdaj (po karanteni, ustavitvi javnega prometa, zaprtju tovarn, ol, fakultet, seveda) bil le ta, da moramo zdravi ljudje maske nositi tudi zunaj, trdno pa sem prepri?an da bo Vlada takna kot je (skupaj s tako imenovano opozicijo ki to sploh ni ?iiisto tiho kot mike so, samo da je 3.600 na mesec), ?eprav brez kakrnega koli razloga znova udarila, da bi le mi postali bolj sprejemljivi za DNA vakcine Billa-Kill Gates umazanega posla z vakcinami, oni pa ve?ni psihoti?nim politikom ZDA, Zdruenih Narodov, Svetovne zdravstvene organizacije, CDC, FDA vse imajo v epu Rockefellerji, Rotschildi, Gates & Co. Udarili so nizkotno, z Zakonom o nalezljivih boleznih, ampak o tem ve? kasneje.

Ta mesec, 23.2020. je preteklo tudi 26 let ivljenja Optimalnega ivljenjskega sloga. Z veseljem vam sporo?am da je vse v najboljem redu, po?utje in zdravje na najvijem monem nivoju. In to navkljub gronji stranega korona virusa in smrtonosni bolezni COVID-19 katero (menda) povzro?a. Ves ?as sem veliko zunaj v naravi, med ljudmi, tudi veliko kolesarim in nikdar, nikdar nisem naletel na njega, niti na katerikoli drugi virus viruse, ki so v bistvu izum junk-science medicine in njenih doktorjev. Infekcijskih bolezni ni!

Nacionalni intitut javnega zdravja Republike Slovenije na svoji spletni strani z dne 28.09.2020 navaja: Bolezen se kae s slabim po?utjem, utrujenostjo, nahodom, vro?ino, kaljem in pri tejih oblikah z ob?utkom pomanjkanja zraka. Natan?ni podatki o poteku bolezni se e zbirajo, saj gre za nov virus. dosedanji podatki kaejo, da poteka v laji obliki pri priblino 80 % okuenih. Teji potek naj bi imelo priblino 20 % zbolelih. Tudi natan?nega podatka o smrtnosti po okubi z novim korona virusom e ni, ocenjuje se, da je smrtnost 2 % - 4 %. Ve?ina umrlih je bila stareja in je imela pridruene kroni?ne bolezni srca, plju?, sladkorno bolezen ipd.

Za teji potek bolezni je zna?ilna plju?nica. Okube z novim korona virusom od ostalih povzro?iteljev akutnih okub dihal, vklju?no s plju?nicami, ne moremo lo?iti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih teav. Za potrditev ali izklju?itev okube z novim korona virusom je potrebno mikrobioloko testiranje. Korona virus se dokazuje v brisu nosno-relnega prostora, v brisu rela, izme?ku dihal in e v drugih kuninah.

Takne simptome kot jih navaja NIJZ na osnovi koruptivne WHO, CDC, FDA ima ?isto vsaka oseba, ki ima vnetje grla, sinusitis, torej prehlad. Modificiran prehlad je gripa, modificirana gripa pa plju?nica.

Vedno je bilo tako in vedno bo, tako se namre? bolezen razvija, ?e ne ivimo zdrav ivljenjski slog ali med za?etno krizo ne izboljamo ivljenjskega sloga, stroka pa je za vse te simptome oziroma prej samostojne bolezni okrivila kar neobstoje?i virus SARS CoV-2 in jih uvrstila kar pod eno samo novo bolezen, tokrat z imenom COVID-19. Po novem, ?e imate vnete sinuse, grlo, ?e ste prehlajeni, imate gripo ali plju?nico, ste se e okuili in zboleli za COVID-19 potrebno vas je le e testirati s fake PCR testom, takoj izolirati in najti vse tiste s katerimi ste bili v stiku in jih prav tako testirati s fake PCR testom, jih izolirati, izolirati pa tudi tiste s katerimi so bili oni v stiku in tako se psihoza nadaljuje do to?ke zloma do zdaj relativno normalne, svobodne ?loveke drube.

Gre za popolno
norost blaznost, absurdnost ukrepov tako imenovanih strokovnjakov za nalezljive infekcijske, virusne bolezni in zmeanih, perfidnih, koruptivnih politikov ki naredijo ?isto vse, da bi le bili ve?ni politikom in znosni korporacijam najbolj koruptivne, korporativne, kriminalne in vojno kriminalne dravi na svetu ZDA!

No, mikrobioloko testiranje pa pomeni testiranje s PCR metodo ki je popolnoma neustrezna, nefunkcionalna, ni primerna za diagnosticiranje nikakrne bolezni, e najmanj pa iskanja virusa SARS CoV-2 in diagnosticiranja smrtonosne bolezni COVID-19! Kaj potem sploh testiramo?

PCR ne more odkriti in ne odkrije (tudi sicer neobstoje?ega) virusa SARS CoV-2 zaradi katerega ljudje po besedah doktorjev junk-science zbolijo za hudo nevarno boleznijo COVID-19. Globalna teroristi?na medicinsko-politi?na mafija pa kar pritiska s brezveznimi PCR testiranji, zastrauje, grozi obveznim noenjem mask nam zdravim ljudem celo zunaj, distanciranjem in seveda vsesplonim vakciniranjem vsega prebivalstva . Testi ne zaznajo ali prepoznajo virusa. tevilke se pogosto manipulirajo, da upravi?ijo teroristi?ne politi?ne odlo?itve. Poleg tega uradne tudije, ki potrjujejo identifikacijo virusa SARS-CoV-2 e niso bile objavljene!

Primerjava AIDS plandemije in COVID-19 plandemije

To, kar danes imenujemo AIDS Ameriki patent: US Patent 5676977 (kaj mislite da to pomeni?), je skupek tevilnih bolezni, ki v medicinski literaturi dejansko obstajajo e ve? desetletij. Priro?nik Merck in Dorland's Medical Dictionary sta bila osnova pri sestavljanju seznama bolezni poznane kot "imunodeficien?ne bolezni", preden je bil zasnovan AIDS. No, doktorji so se zelo namu?ili e s tem, da so kon?no uskladili mnenja o tem, kako se bo iz skupka starih zabeleenih, ?isto samostojnih bolezni imenovala nova (skupna) bolezen.

Predlogi imen za aids so bili naslednji:

CID Combined Immunodeficiency Disease (Zdruena bolezen imunske pomankljivosti)

CIDS Combined Immunodeficiency Disease Syndrom (sindrom kombinirane imunske pomanjkljivosti)

IDS Immunodeficienty Syndrom (Sindrom imunske pomankljivosti) in

SCID - Severe Combined Immunodeficiency (Huda kombinirana imunska pomankljivost).

Ko so se doktorji junk-science kon?no sporazumeli kakno ime bodo dali novi bolezni poimenovali so jo AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome (Sindrom pridobljene imunske pomankljivosti), so odlo?ali e o tem, katere same po sebi ?isto samostojne bolezni bodo strpali pod eno ime: AIDS in za to hudo bolezen okrivili kar neobstoje?i virus HIV.

Na seznam pod etiketo nove bolezni AIDS so strpali:

Agammaglobulinemija: pomeni brez ali z nizko vrednostjo gammaglobulinov, kar se imenuje tudi hypogammaglobulinemija ali disgammaglobulinemija.

Agranulocitoza: pomanjkanje granulocitov.

Alimfocitoza: pomanjkanje limfocitov.

Di Georgiov sindrom: e en izraz za SCID ali AIDS.

Granulocitopenija: nezadostno tevilo granulocitov.

Kaposijev sarkom: tumorji in rak ki so posledica akumulacije karcinogenov zaradi nizkega tevila belih krvni?k posledica ivljenja katastrofalnega ivljenjskega sloga, nezdrav na?in prehranjevanja, droge, uli?ne droge, alkohol.

Levkocitopenija: pomanjkanje ali nizko tevilo levkocitov.

Limfocitopenija: pomanjkanje limfocitov.

Nevtropenija: pomanjkanje neutrofilov vrsta evkocitov.

Pancitopenija: sindrom Chediak-Higashi, to je stanje v katerem je dovolj belih krvni?k, a premalo encimov lisosomov.

Pomankljivi sindrom vranice: v tem stanju primanjkuje B limfocitov.

Alimpoflazija timusa: nizka populacija celic timusa.

AIDS je torej kompleks ki vklju?uje pomanjkanje limfocitov, levkocitov ki so vklju?eni v zelo aktivno vlogo vedno, kadar v telo vnesemo ne-hrano (kuhano, pe?eno, procesirano, alkohol, droge vseh vrst, onesnaen zrak..), katero elijo v dobro organizma ?im prej odstraniti iz telesa.

Povpre?en ?lovek naredi okrog 40 zastrupljanj dnevno, ti strupi vsebujejo kofein, kajenje tobak, cola pija?e, za?imbe, konzervansi, potem je to kuhana, procesirana, toksi?na hrana, pa droge predpisane z recepti in tiste druge, uli?ne rekreativne, zato je organizem neprestano napadan s strupi. Posledi?no kostni mozeg limfoidna tkiva, posledi?no izgubljajo monost izdelovanja belih krvnih telesc. No, in rezultat tega je seveda AIDS, ki pa v resnici ni in nikoli ponavljam: nikoli ni bil spolno prenosljiva, virusna bolezen!

V Merck Manual je (bilo) zapisano nekaj vzrokov ki pogojujejo tako imenovane bolezni imunske pomanjkljivosti: citotoksini (kakren koli strup, vklju?ujo? kis, alkohol ubijalci celic), droge kemi?no-farmacevtske industrije in uli?ne droge, levkemija, maligni tumorji, radiacija, antimetaboli?na terapija, motnje fagocitoze, hipercatabolizem, nefroti?ni sindrom imenovan tudi enteropatija izgubljanja beljakovin, ?revesna limfangiektazija in e kaj...

Seveda so doktorji za takno stanje okrivili kar nikoli izolirani virus HIV in ga prav tako kot neobstoje?i smrtonosni virus SARS CoV-2 odkrivali s PCR metodo in seveda nikoli odkrili ne prvega, ne drugega!

Dragi moji, vzrok za vse te pomankljivost niso (bili) virusi, mikrobi - ve?ni krivci za storjene neumnosti ?loveka, katerega potem mainstream medicina zdravi vse do preranega odhoda na pokopali?e! Resni?ni vzroki za takno stanje so e vedno zapisani v Merck Manual, torej...

Kaj torej povzro?a AIDS? To so strupi ki jih ve?krat dnevno vnaamo v nae telo, navsezadnje pa je kar dve tretjini smrti posledica zlorabe drog! AIDS je prva ve?ja uspela zarota, prevara koruptivne amerike vlade, korporativne in koruptivne kemi?no-farmacevtske industrije (njihovih lastnikov Rockefellerjev) skupaj z brezvestnimi, denarja vedno porenimi doktorji medicine. Slednji so o?itno namesto (?loveka ki ga tako ?astijo) Hipokratove prisege zaprisegli kar hipokritovo, kot pri plandemiji COVID-19! Smrtnost diagnosticiranih AIDS bolnikov je bila ve? kot 95 odstotna zaradi zdravljenja z izredno toksi?no drogo AZT, bolniki so odklanjali tovrstno zdravljenje in so rekli, da raje umrejo od AIDS-a, kot da nadaljujejo z zdravljenjem!

Prosim zapomnite si za vedno, bolezen vedno sproi organizem sam, z enim in edinim namenom: odstraniti izlo?iti toksine in obdrati neko stanje toksikoze v kateri lahko kolikor toliko normalno funkcionira. Niso krivi virusi in mikrobi...

Zelo podobno stanje je v primeru sedanje Plandemije prevare COVID-19.

Vse to kar se dogaja e 8 mesecev ni posledica delovanja stranega, smrtno nevarnega korona virusa SARS CoV-2, ampak reakcije medicinske junk-science, ki al e vedno temelji na srednjevekih predpostavkah, da mikrobi povzro?ajo bolezni (tokrat pa so v zlo?ine proti ?lovetvu vklju?ili e koruptivne, hlap?evske politike v vsaki posamezni dravi ki so vsi veseli pristopili izvajanju Navodil, e zdaj nas zdrave ljudi posiljujejo z maskami celo zunaj), torej organizirane svetovne reakcije na korona virus. Nikoli ne pozabite, da so posledice teh omejevalnih ukrepov v celoti nastale po Planu - zato plandemija. Omejitve celotnega Planeta zaradi virusa ki sploh ne obstaja in zato tudi strane, smrtno nevarne plandemije ni, je ni bilo in je ne bo, je popolnoma psihopatska, neznanstvena in nelogi?na, nepotrebna, nerazumna reakcija! Prehladna obolenja pa e vedno bodo tako, kot so vedno bila.

Vai virusi ne obstajajo, preljubi doktorji junk-science, to so eksosomi, ti pa ne povzro?ajo nalezljivih, prenosljivih, virusnih bolezni.

elim da razumete absurden smisel same virologije in vakciniranja ter tisto, kar vakciniranje podpira - celotna virologija in znanost o cepivih temelji na eni sami stvari - da so virusi nalezljive substance ki povzro?ajo bolezen, da so povzro?itelji bolezni. ?e medicinski znanosti odvzamemo viruse in bakterije (mikrobe), ostane samo smiselni del medicine, to je urgenca in zobozdravstvo, ostalih 99 odstotkov je popolnoma nepotrebno, oziroma ?lovetvu kodljivo navidezno zdravljenje, parazitiranje! To moramo raz?istiti enkrat in za vedno! Pomemben je ivljenjski slog, ne navidezno zdravljenje s kemi?no-farmacevtskimi drogami in (preventivno) vakciniranje!

Virusnih bolezni ni, ne obstajajo!

Dr. Antoine Bechamp, eden najpomembnejih znanstvenikov in bakteriologov na svetu je opazil, da se mikroorganizmi ki jih obi?ajno imenujemo mikrobi razvijejo iz propadajo?ih celic, katere so drugim celicam pomagale pri gradnji in sodelujejo pri razpadanju vedno spreminjajo?e se ivljenjske snovi in pomagajo oblikovati v material, ki ga narava lahko znova uporabi. Torej, ko najdemo mikrobe znotraj bolnega telesa, to ne pomeni, da so vstopili od zunaj in povzro?ili bolezen! Tako je zato, ker so se razvili iz razpadajo?ih celic v telesu in imajo pomembno vlogo pri ravnanju z odpadki in uni?enjem, povzro?enim od serumov, drog in drugih strupov, ki v telo prihajajo od zunaj.

Morda nai sodobni bakteriologi, virologi, epidimiologi vidijo aktivnost mikrozim in na hitro zaklju?ijo, da so to protitelesa ki se borijo z boleznijo in da jih morajo (doktorji) v v telo vbrizgati e ve?, kar ves ?as od zmeanega Anglea Jennerja naprej po?nejo z vakcinami. To je razlog, da je vakciniranje postalo tako pomemben del mafijske medicinske fake znanosti in da povzro?a tako razirjene bolezni.

Jaz pa verjamem da vsak izmed nas ki ima zdrav razum in razmilja logi?no lahko vidi, da vakciniranje samo ovira in moti dobro organizirana prizadevanja Narave, ohranjati organizem na najviji moni stopnji zdravja.

Torej, vakciniranje je tisto ki povzro?i akutno ali specifi?no bolezen in poslaba obstoje?e latentne bolezni. Absorpcija vakcinalnega strupa virusa v obtok vzbuja virus, to?neje eksosom ki je e v sistemu, organizem pa se po naravni poti upira, se trudi, da bi zdaj ta vakcinarni strup izlo?il iz telesa. ?e je na razpolago e dovolj vitalnosti, mu to uspe.

Kadar pa je vitalnost padla (vitalnost je hkrati karakteristika zdravja), kar pomeni da zdravstveno stanje nizko, organizem ne more ve? izvesti ekstremnega izlo?anja strupov v obliki izpu?ajev, alergij, postul, psoriaze ali ?irov ki so lahko notranji ali zunanji. V tem primeru se strup absorbira in ostane v telesu, kasneje pa se zaradi poviane toksikoze razvije v bolezen nekega organa, velikokrat kar v bolezen dihalnih organov. Pa smo zopet pri novi, prej opisani medicinski skovanki,
veliki prevari COVID-19!

Postopek vakciniranja ni ni? drugega kot vcepitev, injekcija bolezni - to je njegov priznani namen. Zdravje je normalno stanje, ki ga je treba iskati, ne bolezen! Vsaka patogena motnja v zdravem ali e bolnem organizmu pomeni zmanjanje vitalnosti in tako zmanja njegovo naravno odpornost, bolje re?eno: poslaba zdravje!

Dr. Shelton se je o vakciniranju izrazil takole: Najbolji, resni?no edini na?in spodbujanja zdravja posameznikov in javnega zdravja je, da ljudi nau?imo naravnih zakonov in jih tako nau?imo, kako ohraniti svoje zdravje. Imunizacijski programi so brezplodni in temeljijo na blodnjah, da je zakon vzroka in posledice mogo?e razveljaviti. Cepiva in serumi se uporabljajo kot nadomestki za pravilno ivljenje, namenjeni so izpodrivanju poslunosti zakonov ivljenja.

Vera v imunizacijo je oblika zavajajo?e norosti. Celotna sodobna medicinska praksa vakciniranja, seruma in antitoksinski terapiji temelji na predpostavki, da telo proizvaja snovi, imenovane antitoksini, proti-telesa, antigene itd. ki so sposobni sre?ati in uni?iti strupe, ki pridejo v telo. Zdi se, da je ideja dobra, ?eprav je mogo?e, da je delo uni?enja taknih strupov delo razstrupljanja, ki ga izvajajo jetra in limfne leze itd. Antitoksini, protitelesa, antigeni itd. e nikoli niso bili izolirani.

Le domnevali so, medtem ko je bila praksa ki temelji na njihovem domnevnem obstoju, neuspeh in katastrofa. Vendar to morda ni posledica njihovega neobstoja. ?e obstajajo, jih je nemogo?e lo?iti od beljakovin ivalske krvi (pri izdelavi vakcin) in ti proteini, ki jih injiciramo neposredno v kri druge ivali (ali ?loveka), so zelo strupeni. Poleg tega ni dokazov, da lahko antitoksine ene vrste uporabi druga vrsta. Kadar se uporabljajo vakcine, to pomeni vnos dejanske bolezni v kri. Se pravi, da v telo vnesejo domnevne vzro?ne mikrobe ali kaken produkt bolezni. Posledice so pogosto hude. Prave koristi niso bile nikoli opaene!

Kaj mislite, da bi se zgodilo, ?e bi bili zdravstveni sistemi ve?ine drav nenadoma zaprti za nekaj mesecev? ?e odgovor e ni bil o?iten bi moral biti zdaj, saj se je ravno to dogajalo marca letos. Vladam tudi nai, demokrati?no izvoljeni ki bi morala zastopati interese dravljanov Slovenije, ne interesov psihoti?ne, zlobne, genocidne Svetovne klike (v glavnem amerike) - je bilo proti vsem znanstvenim dokazom in razlogom svetovano, da naj pri?akujejo priliv na smrt bolnih, obupanih kovid bolnikov vseh starosti, zato je bilo treba v pripravi preurediti zdravstvene sisteme.

Poleg odstranitve (o?itno potronih, neeljenih) starejih ljudi iz bolninic je bilo ve?ini osebja v tevilnih bolninicah, ambulantah in uradih splone prakse preprosto re?eno, da se vrnejo domov (zaradi lastne za?ite popolna neumnost, blef zgreene medicinske junk-science), na?rtovane operacije so bile preklicane in tevilne bolninice so postale prazni virtualni duhovi mest v pri?akovanju bolnikov, ki da so se okuili in zboleli zaradi stranega, smrtonosnega virusa. Pri?akovani bolniki okueni s smrtonosnim virusom SARS CoV-2 in oboleli za smrtonosno boleznijo COVID-19 pa niso nikoli prili...

Se vam ne zdi nevroti?no, da doktorji junk-science neumnostim ki jih po?nejo, imenujejo praksa?

Naravno inteligentni stari (stopnja doseene izobrazbe nima nobenega pomena) lahko sebi in svojim otrokom prepre?ijo kodo ali pa e naprej ivijo znotraj ene najve?jih zlobnih lai, prevare v zgodovini medicinske junk-science, da so vakcine - polne tekih kovin, virusnih bolezni, mikoplazme, fekalnega materiala, fragmentov DNK drugih vrst, formaldehida, polisorbata 80 (sterilizacijsko sredstvo) - ?ude sodobne medicine.

Naa najve?ja nevarnost za zdravje in zdravje otrok so vakcine nasploh, zlasti pa DNK vakcine in njihovi promoterji, skupaj: Globalna teroristi?na medicinsko-politi?na mafija!

Tudi zahvaljujo? Zakonu o svobodi obve?anja (FOIA) vemo, da cepiva - vakcine niso ?ude sodobne medicine! Vsak zdravstveni ali vladni organ ki vztraja, da vakcine prepre?ujejo bolezni, ne pozna vladnih dokumentov (in neskon?nih tudij), ki razkrivajo ravno nasprotno od poskusov koruptivnih amerikih korporacij WHO, UN, CDC Centres for Disease Control and Prevention in FDA Federal Drug Administration, da bi javnosti prikrila resnico o vakcinah.

Zahvaljujo? tudi amerikem Zakonu o svobodi obve?anja (FOIA vsaj ena dobra zadeva iz ZDA) celo skeptiki lahko izvedo, da je na?rtovano vakciniranje prevara!

Korupcija obvladuje najvije pozicije, tudi v sistemu Organizacije Zdruenih Narodov. Celotni dravni aparati in medvladne organizacije nadzirajo mo?ni finan?ni interesi amerikih koruptivnih, korporativnih psihopatov, parazitov - sovranikov ?lovetva kot so Rockefellerji, Rotschildi, Morgani, Du Ponti in seveda Bush(mani)i, ki na vsak na?in ho?ejo izvest aktivno depopulacijo, prikrito pa jo itak izvajajo e desetletja. In tu je e njihov frontman, psihoti?ni eugenik sovranik ?lovetva, Bill-Kill Gates.

Drakonski ukrepi koruptivne, vazalske EU vlade - proti mnoicam zahtevajo sodelovanje mnoic. To je bistvo politi?ne pokornosti in mokre sanje vsakega diktator?ka, zato je temelj vladajo?ega na?rta Zahodne elite starih, ogabnih, zlobnih amerikih pokvek, genocidnih psihopatov s koristnimi idioti doma in po svetu (zlasti v EU) dose?i popolni globalni gospodarski in politi?ni nadzor in obvezno, prisilno vakciniranje z DNK vakcinami in depopulacijo, ?eprav pandemije COVID-19 nikoli ni bilo, je ni in je ne bo!

Do zdaj gre Globalni medicinski-politi?ni teroristi?ni mafiji vse tako kot je na?rtovala in pri?akovala, obvladovanje ?loveke populacije e dobro poteka gronje z omejitvami pa se pri nas trenutno najbolj odraajo na prisilnem noenju mask katere moramo nositi zdravi ljudje celo zunaj totalna psihiatri?na klinika!

Moja elja je, da bi bili ti ?lanki osnova za prepotrebno razpravo v okviru zelo zapletene, vendar vnaprej zreirane krize.

Naj e enkrat poudarim: bolezen je vedno problem (razen v 1 1,5 odstokih) ivljenjskega sloga, torej, s kakno hrano in kako se prehranjujemo (hrana in na?in hranjenja imata kar 2/3 vpliv na zdravje, pri kuhanju hrane se tvorijo nove snovi), kemi?ni aditivi v hrani ki so vsi brez izjeme toksi?ni, kakno pija?o in kdaj pijemo, kaken zrak vdihavamo, delujemo pozitivno, hranjenje in naa ?ustva, kakno postavo, telo imamo, koliko in kako delamo, ali imamo kreativno delo in kaken kreativni hobi, ali imamo dobro ljubezensko ivljenje, se ukvarjamo s portom in kaknim smisel naravne lepote telesa, meditiramo ali samo bluzimo indijske mantre, koliko po?itka in kakne kakovosti imamo koliko kvalitetnega spanja, kakni so nai odnosi z drugimi, umirjeno delovanje nasploh in pomo? tistim, ki imajo manj od nas in jo zares potrebujejo (paraziti tudi druinski odpadejo!), se po?utimo svobodni, smo sre?ni, ali ne jemljemo kemi?no-farmacevtske droge, naredimo vse za ?udovit dan, so ljudje radi v vai drubi..

Povian nivo toksikoze organizma je vzrok za razvoj bolezni! Bolezni niso nalezljive, prenosljive, spolno prenosljive AIDS ali celo virusne, bolezen je vedno reakcija telesa na na na?in prehranjevanja, ivljenja, povianje toksikoze na sploh; z boleznijo nas telo opozarja, da moramo napraviti kvalitetne spremembe, sicer se bo bolezen razvijala naprej v 7. stopnjah, tisto zadnjo imenujemo: rak, ta je po navadi fatalna.

Resni?na znanost o ivljenju ki omogo?a Optimalno po?utje in zdravje v pozna stota leta je
Naravna znanost o zdravju mainstream medicina nikoli, saj temelji na zgreenih, napa?nih, neznanstvenih predpostavkah in navideznem zdravljenju in vakciniranju, z recepti za produkte kemi?no-farmacevtske industrije zdravnikov in doktorjev medicine. Ti produkti droge in vakcine so za organizem vsi brez izjeme toksi?ni, kodljivi zato z njimi nikoli ni?esar ne (p)ozdravijo! Koncept mainstream medicine je popolnoma zgreen, to sploh ni znanost, je zgolj manipulativna religija ki zelo dobro pla?uje svoje sve?enike v belem (Angele smrti)!

Zdaj pa e o naem Zakonu o nalezljivih bolezni: pred sprejetjem za Slovence Genocidnega Zakona o nalezljivih boleznih je Vlada Republike Slovenije z odlokom (objavljen v Uradnem listu 3.9.2020) v skupino najbolj nevarnih nalezljivih bolezni (kuga, ebola tudi ebola ima ameriki patent US Patent 20120251502 kaj mislite da to pomeni? Pa rumena mrzlica,...) uvrstila tudi plandemijo COVID-19.

Za to dejanje ni
nobene strokovne podlage (gre za izredno podlo, zahrbtno politi?no odlo?itev v kodo Slovencev v korist amerikih politikov, katrih ve?ina je na finan?nem spisku amerikih korporacij), saj sem spadajo le tiste bolezni, ki imajo stopnjo smrtnosti med 45% in 100%. Zaradi takne izjemne visoke stopnje smrtnosti je bilo dopu?eno poseganje v temeljne pravice in svobo?ine ljudi, ki so v teh izrednih primerih podrejene interesu ve?ine. Gre za osebno svobodo posameznika, da lahko odlo?a o svojem telesu!

Vlada Republike Slovenije je na omenjeni seznam bolezni dodala tudi COVID-19, ki ima nijo smrtnost kot sezonska gripa kar skovanka COVID-19 v resnici tudi je, ta je lansko leto povzro?ila 160 smrti, med tem ko je z in ne za COVID-19 po uradnih podatkih do sedaj umrlo 136 ljudi Ti ljudje niso sposobni voditi niti manje krajevne skupnosti, kaj ele drave!

Kot sem zapisal: tako politiki, vpleteni v COVID-19 prevaro tudi opozicija razen tistih ki so glasovali proti sprejetju Zakonona sprejemanje Zakona o nalezljivih boleznih kot tudi doktorji NIJZ vpeteni v COVID-19 prevaro morajo odgovarjati za zlo?ine storjene proti Slovenskemu narodu! Pa maske naj nosijo do konca svojega ivljenja, tudi zunaj na zapornikem dvori?u, seveda!

Potrebno je poudariti, da vsi ljudje, ki so ozna?eni kot umrli za COVID-19 umrli nekako z kovidom zaradi drugih bolezni, v resnici pa ni za COVID-19 umrl nih?e kovid je pravara, skupno ime za prehladne bolezni katere so vse posledica poviane toksikoze in zato pospeene detoksifikacije organizma, virusi nimajo s prehladnii obolenji ni? skupnega, saj obstajajo le v u?benikih in glavah medicinskega establimenta!

Da bi to prevaro lahko prekrili, preprosto niso opravli obdukcije umrlih, nikjer po svetu gre za globalno prevato! Za PCR teste pa itak e vsi vemo da niso klini?no testirani za tovrstno uporabo, kar pomeni da smrtonosnega virusa SARS CoV-2 sploh ne odkrijejo itak ga ne morejo, saj virus ne obstaja! Nikakren utemeljen argument ne obstaja, da bi v kupino nalezljivih bolezni s posebnim statusom uvrstiti e prevaro z imenom COVID-19! Pa so to vseeno storili, na ljubo koruptivnih, psihoti?nih in gnilih politikov ZDA, financiranih od lastnikov Amerikih orporacij, zlasti BigPharme, katere lastniki so Rockefellerji!

Navkljub temu je Vlada Republike Slovenije to naredila zato, da ima s tem zakonom pravico odrediti tudi obvezno ali celo prisilno vakciniranje ali zdravljenje. Z njim bodo omogo?ili, da bo po politi?ni odlo?itvi ?asa za razglasitev epidemije mogo?e ljudem vstopati vdirati v stanovanje, hio prisilno vakcinirati in/ali odvzeti prostost zaradi neupotevanju tega zakona! V glavnem predvsem pa zato, da so v morbidnem, depopulacijskem trendu ki ga narekujejo politiki in zdravstveni funkcionarji gnilih ZDA, vsi sponzorirani od BigPharme, njenih psihoti?nih lastnikov in ostalih familij elite razumi: nesramno bogatih Zahodnih (Zahodnoevropska genetska ydna haploskupina R1b), parazitskih, egoisti?nih, e vedno denarja porenih, zavistnih in zlobnih psihoti?nih evgenikov sovranikov ivljenja, izme?kov ?lovetva!

Zdi se, da je bil to glavni namen pa ne samo te ?udne, pro-ameriko naravnane Vlade ampak tudi prejnjih, zares ?isto levih Vlad. Priprave so za?ele potekati takrat, ko so za?eli pripravljati zakon, katerega je pripravila Vlada Mira Cerarja. Podpisal pa ga je predsednik Borut Pahor 28. decembra 2018, ko je podpisal Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi IAIC Medamerike investicijske korporacije. Ta zakon pravi, da je korporacija pravni subjekt izven pravnega reda Republike Slovenije. Torej, da je nad Slovensko Ustavo, uslubenci IAIC pa niso pravno odgovorni za svoja dejanja! To so omogo?ili z uni?enjem 90. ?lena Ustave o Ratifikaciji mednarodnih pogodb, o tem volivci ne moremo ve? odlo?ati na referendomu! To si nedvomno eli pokvarjena Vlada Republike Slovenije slabe bolj pokvarjene, pritlehne Vlade Republika Slovenija e ni imela v bistvu sta takni obe, prejnja Vlada in sedanja!

Moderna ameriki proizvajalec mRNK cepiva tako ne bo odgovoren za posledicami vakciniranja, ?eprav mu e sedaj ni potrebno objaviti sestavin cepiva niti rezultatov varnostnih tudij ki itak ne obstajajo!

Zaradi tega za Slovence Genocidnega zakona sprejetega na najpodleji, hinavski na?in, mora odstopiti celotna Vlada Repubike Slovenije in kazensko odgovarjati za zlo?ine proti ?lovetvu, skupaj z tistimi opozicijskimi politi?nimi strankami ki so glasovali ZA, skupaj s predsednikom Republike Pahorjem! Tudi Borut Pahor je dobro vedel kaj podpisuje, njegov ameriki kolega pri katerem je na obisku vsaj 1 krat tedensko v tistem obdobju aktualni veleposlanik ZDA na Preernovi 31 ga je zagotovo dobro pripravil na za?etek tistega, kar zdaj po sprejetem in podpisanem mednarodnem sporazumu z ne morem verjeti: Medameriko investicijsko korporacijo (IAIC) in Zakonu neovirano vodi v genocid depopulacijo Slovencev! Vsi skupaj so velika sramota Slovenskega naroda! So koristni idioti - vazali gnilih, psihoti?nih, koruptivnih, kriminalnih, vojno kriminalnih ZDA, katerih vsaka vlada ?iti in varuje interese Amerikih korporacij, katere financirajo podkupijo, oprostite: lobirajo ve?ino kongresa ZDA!

Attorney: Fake PCR Test Created Fake Covid-19 Pandemic Scandal!

Zahtevo Vlade Republike Slovenije za prisilno maskiranje zdravih ljudi zunaj, distanciranje zdravih ljudi, zdrave ljudi v karanteno, zaklepanje gospodarstva, prenaamo e od marca letos, ko jeuspeno organizirala prvi val prevare COVID-19; nenehna gronja s prisilnim, nefunkcionalnim testiranjem PCR, prisilnim mRNK vakciniranjem, je potrebno preklicati, saj je brez pomena! Vseh teh zares ?udnih Vladnih ukrepov in Vlade same in vpletenih doktorjev v NIJZ je vsem nam resni?no dovolj!

Vakcine mRNK Bill Kill Gatesa je treba najprej preizkusiti na politikih, na Fauciju, Tedrosu, na doktorjih v vseh nacionalnih intitucijah javnega zdravja in Gates-u samem in seveda gnili eliti ZDA: Rockefellerji, Rotschildi, Du Ponti, Bushi in Morgani! ?e preivijo, je vakcina varna. ?e ne preivijo, potem so varne vse drave, oziroma Planet!

Moramo stati in obstati skupaj, le tako bomo nali pot med napa?no, zgreeno vendar splono priznano mainstream medicino, zavedenimi koruptivnimi politiki, lanimi predstavitvami mainstream medijev, vladnim zastraevanjem, gronjami, frustriranjem in zatiranjem neodvisne misli in delovanja!

Da bi bili zdravi moramo iveti zdravo, ne potrebujemo DARPA ?ipov, ne potrebujemo vakcin Globalne (v glavnem vode?e ZDA) teroristi?ne medicinsko-politi?ne mafije in naih vladnih, pa EU in ZDA vazalov, tako politi?nih kot doktorskih!

Farmacija in zdravstvo

?as po prvem delu fantomske plandemije COVID-19

Alois Kolar, B.HSc.

Murska Sobota, 29.09.2020.

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 150 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?