Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

Tonka Boinovi?

Dragi prijatelji!

E V NAPREJ HVALA VSEM, KI VAM JE MAR!


Upam, da se zavedate, da se nahajamo v kriti?nem in prelomnem obdobju za celotno ?lovetvo, v katerem je vsak ?lovek lahko odlo?ilen na jezi?ku tehtnice, zato sem prav iz ?lovekoljubnih razlogov ?utila potrebo, da se obrnem na iro javnost, saj mi za nao bodo?nost in bodo?nost naih zanamcev ni vseeno. Naj e enkrat poudarim, da me politika nikoli ni zanimala, a danes smo vsi prisiljeni, da se ukvarjamo z njo, vsaj tisti, ki se zavedamo vseh posledic.
V?eraj sredi dneva sem v Skupini podpora in poklon pogumnim objavila 5 apelov (zdravnikom, odvetnikom, novinarjem in poslancem) in nam pohlevnemu (kot nas radi imenujejo) "hlap?evskemu" narodu. VSI TEKSTI SO PRILEPLJENI V TALE TEKST SPODAJ.

Zve?er sem e opazila POZIV PROVOKATORJA v skupini, da bi se takne objave morale brisati in res SO BILE ZBRISANE, ?eprav je ve?ina tistih, ki so jih prebrali, lajkala. Slovenskega zdravnika Sebastijan Piberla, ki je po lastni vesti spregovoril za Ve?er, so danes zbrisali po eni uri objave, kasneje pa se je ?udeno spet pojavil, verjetno zato, ker so ljudje to skritizirali in povedali, da e imajo kopijo. A se zavedate(mo), da smo v popolni CENZURI, odvzeta pa nam je pravica do svobode govora, ?e zdaj e briejo objave ene preproste upokojenke.

Spraujem se, ali sem sedaj kot dobronamerna in ?lovekoljubna upokojenka nekomu trn v peti? Ali si naj sedaj morda domiljam, da sem tako pomembna kakor priznani virologi in Nobelov nagrajenec? Ali morda samo zato, ker govorim resnico?

Skrbi me tudi, da morda med skupinami niso le provokatorji, temve? tudi komol?arji, ki bi se eleli preriniti v bodo?o oblast in si v njih nabirajo bodo?e glasove. Skupaj jim sporo?imo, glede na vse barabije, ki se in so se dogajale, da smo za neposredni volilni sistem, z monostjo takojnjega odpoklica vsakega predstavnika ljudstva, ki ne bo deloval v imenu in v dobro celotnega ljudstva.

Ugledni srbski ekonomist Branko Draga trdi, da e ima izdelan program, ki to omogo?a, pa nam ga morda niti razviti ne bi bilo treba.

Velika uganka mi je tudi, zakaj mojih objav sploh ni objavila skupina Podpora Ivanu Galetu (administrator mora potrditi objavo), ?eprav sem jih objavljala isto?asno kot v skupini Podpora in poklon pogumnim, zato menim, da moramo biti zelo pozorni, kaj se dogaja al tudi v teh skupinah, da bi lahko v njih prepoznavali provokatorje in komol?arje.

Kot prijatelje vas prosim, da si vzamete ?as in pisma preberete. ?e boste v drugem do petem presko?ili tisto, kar se morebiti ponavlja v vseh, ne boste imeli dosti dela. Nato presodite, ?e se skladajo z vaimi na?eli, in ?e da, jih prosim delite. AL VAS od skoraj 5.000 nisem mogla tag-ati ve? kot 14. ?e imate kontakte katerega od natetih poklicev, jim prosim delite e posebej tistega, ki je namenjen prav njim, saj so v nai drubi verjetno najbolj odlo?ujo?i poklici, seveda s tem mislim tudi na pismo vsem, ki je namenjeno e posebno: policistom, vojakom in gasilcem, v tej krizni situaciji in lahko znatno pripomorejo k njeni razreitvi, zato bi bilo dobro vseh, da jih dosee.

Dajmo, prosim, s skupnimi mo?mi ohranit tole nao ?udovito Slovenijo in tale na pre?udovit planet.

Ravno danes sem prebrala v eni objavi v Podpor in poklon pogumnim:

NAJBOLJ SO OSOVRAENI TISTI, KI GOVORIJO RESNICO.

Avtorja se al ne spomnim. Torej sovraite me, vendar vas rotim, da se prebudite (?e se e niste) in pomagate ne le prepre?iti uni?enje ?lovetva, temve? ustvariti novi svet, poln ljubezni in razumevanja.

E ENKRAT HVALA VSEM, KI VAM JE MAR.

BERI POSAMEZNE TEKSTE

PRELJUBI MIROLJUBNI SLOVENCI/KE (E POSEBNO POLICISTI, VOJAKI, GASILCI)

Danes, 9.5., je ravno pravnji dan, da se spomnimo na svobodo in dan osvoboditve.
Tako kot vi sem tudi jaz dravljanka Republike Slovenije in se nikoli nisem ukvarjala s politiko in me ne zanima ?isto nobena politi?na opcija, saj je le druga plat istega kovanca, a to, ?emur smo sedaj pri?a, nas sili, da se vsi ukvarjamo z njo, smo v stresu in nimamo ve? normalnega ivljenja.

ROTIM VAS, TISTE, KI SE E NISTE, DA SE ?IMPREJ PREBUDITE IZ (ve?)DESETLETNEGA SPANCA, V ZADNJEM ?ASU PA TUDI IZ NAJVE?JE NO?NE MORE, KI Z OBLI?JA ZEMLJE LAHKO IZBRIE NAO CELOTNO CIVILIZACIJO.

Pa ne razumite me napak, ne govorim o grozovitih posledicah pandemije, ki dokazano to ni, pa? pa zaradi skrbno na?rtovanega. NAJVE?JI GENOCID v zgodovini ?lovetva, ki bi mu v primeru, da bi uspel, po?istil z veliko ve?ino. Svetovna elita, ki eli sprovesti tale PEKLENSKI PLAN, je tudi razglasila svetovno PLANDEMIJO in namerava uvesti obvezno cepljenje celotnega prebivalstva s pomo?jo vedno bolj jasno vidnih lovk v vladah po svetu (v vazalski Nem?iji se e podpisuje peticija proti uvedbi obveznega cepljenja). In zdaj nam njihova marioneta Bill Gates razglaa (sami si lahko ogledate njegove videe na youtube-u), da normalizacije razmer ne bo, dokler ne bomo vsi cepljeni, vse to pa je e zdavnaj napovedal, v kar se prav tako lahko sami prepri?ate iz njegovih videov.

Del plana je seveda tudi zloglasna ID (osebna izkaznica-beri ?IP), ki so jo za leto 2020 napovedali e leta 2015. Projekt uvedbe obveznega cepljenja elijo sedaj zdruiti z Gatesovimi mikro ?ipi, ki bi jih prejeli kar v cepivu (kako priro?no - dvojni mastni zasluki), pa e zmanjanje populacije s cepivi, kar je v TEDEX-u obljubil sam Gates (posnetki so prav tako na youtube-u dostopni vsem), medtem ko priznani strokovnjaki irom sveta predstavljajo dejstva, da se virus sicer nekoliko hitreje iri, vendar ni ni? bolj nevaren od navadne gripe, tudi po smrtnosti ne.

Pravkar pa je kot strela z jasnega udaril tudi video, v katerem se je oglasil tudi Nobelov nagrajenec za medicino, ki dokazuje, da je aktualni virus manipuliran, saj je vanj laboratorijsko vneen tudi virus HIV, ki nikakor ni mogel nastati naravno. Pri?akovano so takoj razglasili, da nobelovec iri neresnico. A lahko verjamete?

Pa prosim, nikar me ne imejte za teoreti?arko zarote, saj to NI TEORIJA, temve? prava ZAROTA. In tega ne trdim na pamet.

Pogledala sem si videe neteto neodvisnih strokovnjakov - virologov, tujih (pa tudi doma?ih), ki vsi po vrsti govorijo o istih dejstvih, dokler njihovi videi ?udeno ne izginejo iz NEODVISNIH MEDIJEV, ki so prav tako v rokah elite. Dokler se elita ni ?utila ogroena, je tovrstne objave vehementno ignorirala, iz pohlevne mnoice pa se je nor?evala s produkcijo in predvajanjem znanstveno fantazijskih filmov, ko ji je e leta vnaprej napovedovala svoje peklenske na?rte.

Vendar iz sedanjih bliskovitih in hitrih akcij elite je razbrati, da se je strah tokrat prvi? naselil tudi v elito (dokaz je v tem, da briejo vso utemeljeno strokovno vsebino, ki bi lahko ogrozila njihov monstrumski plan), saj ugotavlja, da se vedno ve? ljudi prebuja in neizmerno se boji, da bi prebujeno ?lovetvo preseglo kriti?no maso in sproilo efekt stotih opic), ter prevzelo svojo mo? nazaj, kateri se je iz svojega udobja naslonja?a prostovoljno odreklo ter jo prepustilo skorumpiranim politikov, misle?, da so dovolj dobro pla?ani za svoje delo, da ga lahko opravijo namesto nas. Pa so (smo) se zmotili. Lobisti elite so jim ponudili drobtinice z mize lobistov in lakomno so jih pograbili, pozabljajo? svoj neumni, hlap?evski narod, s tem pa tudi nase, saj si neutemeljeno domiljajo, da jih bo elita nagradila in spravila pod svoje okrilje. Motijo se. Takoj, ko ne bodo ve? potrebni, bodo pomendrani kot nadlene mravlje.

Iz istega razloga celotno prebivalstvo zemlje bombardirajo s strahom v LASTNIH MEDIJIH, v NEODVISNIH (so youtube, twitter, facebook,) pa briejo vse, kar jim ne gre v prid pri PLANDEMIJI. Prav zaradi tega sedaj pospeeno delujejo na tem podro?ju, saj vedo, da po?asi, a vztrajno izgubljajo bitko, ki je odvisna tudi od vae prebujenosti.

Ne pravim, da mi verjemite, sami se prepri?ajte, saj je vsak dan dovolj neodvisnih strokovnjakov, ki govorijo o tem, prosim vas edino, da pohitite, saj vsak izgubljen trenutek ne vrne se noben.

Posebno apeliram na policiste, vojake in gasilce, da ne bi pozabili, da ste bili ustanovljeni in zaposleni zato, da ?itite nedolne in nemo?ne, in VAS PLA?UJEMO MI Z NAIM (IN TUDI VAIM) DAVKOPLA?EVALSKIM denarjem. al za vae pla?e ostane bore malo denarja, saj sami vidite, kako nekontrolirano odteka na teko prisluen denar v BREZNA BREZ DNA. Prosim vas torej, da sledite vzglednim policistom po svetu in odloite ?ite in oroje ali pa jih po potrebi uporabite narodu v bran.

Zavedajte se namre?, da vsi skupaj pla?ujemo nao NAJDRAJO vlado, pa kaj, ko mnogi od njih iz lobisti?nih krogov dobijo e mnogo ve? (drobtinice z elitine mize), pa se povigajo na ubogi hlap?evski narod iz nae ponarejene zgodovine. Prava je bila namre? ?ez tiristo let skrbno varovana v Vatikanskih arhivih in na zloglasnem oddelku D, kjer so imeli dostop le izbranci.

Zapisana je v italijan?ini v knjigi Kraljestvo starih Slovenov dubrovnikega dominikanskega opata - zgodovinarja (smo zelo star narod, ki se je vedno boril za svoje pravice). V o?i pa bode dejstvo, da so bile pri nas prepovedane iste knjige kot v Vatikanu, pa ne glede na barvo oblasti v Jugoslaviji ali Sloveniji, kar veliko pove, da je elitna lovka dosegla tudi nas, pa to mnogo prej, kot si sploh upamo verjeti. V sramoto nam je tudi, da so Hrvati imeli prevod knjige e dvajset let pred nami.

Kot zanimivost naj povem e to, da sem komunicirala tudi z enim od poslancev in ugotovila, da se sploh ne zavedajo svoje ustavne pravice (pa seveda dolnosti) iz 82. ?lena Ustave, ki govori, da so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikakrna navodila, torej tudi na navodila svoje stranke ne. Zakaj to trdim? Zato, ker je doti?na oseba sama priznala, da ve za vse te stvari, da pa v stranki nima podpore. Verjamem tudi, da ni edina.

NUJNO:

Pravkar sem si ogledala video, v katerem se je oglasil tudi Nobelov nagrajenec za medicino, ki dokazuje, da je aktualni virus manipuliran, saj je vanj laboratorijsko vneen tudi virus HIV, ki nikakor ni mogel nastati naravno. ?e pa bo zbrisan, ne skrbite, saj se bodo pojavljali novi. Prebudil se je namre? tudi pogumen in prebujen del strokovne javnosti, ki je prej verjel v TEORIJO zarote, sedaj pa tudi sam spoznava pravo ZAROTO. Za?uda video ni zbrisan, so pa razglasili, da nobelovec govori neresnico. A lahko verjamete?

?AS SE NAM IZTEKA.

V IMENU CELEGA ?LOVETVA vas rotim, ustavimo skupaj ta PEKLENSKI NA?RT, saj bo to v nasprotnem pomenilo konec nae civilizacije.

___________________________________________________________

PRELJUBI SLOVENSKI DOBRONAMERNI IN ?LOVEKOLJUBNI NOVINARJI/KE

Tako kot vi sem tudi jaz dravljanka Republike Slovenije in se nikoli nisem ukvarjala s politiko, a to ?emur smo sedaj pri?a, nas sili, da se vsi ukvarjamo z njo, smo v stresu in nimamo ve? normalnega ivljenja.

ROTIM VAS, DA PRENEHATE POSLUNO RAZIRJATI VNAPREJ PRIPRAVLJENE IN SERVIRANE NOVICE (VSA ?AST IZJEMAM), SICER SE BOSTE TUDI SAMI ZNALI V NO?NI MORI, KI Z OBLI?JA ZEMLJE LAHKO IZBRIE NAO CELOTNO CIVILIZACIJO.


Zelo dobro vem, da me ne razumete narobe in da ste dovolj inteligentni, da veste, da ne govorim o grozovitih posledicah pandemije, ki jo tako vneto razglaate, saj DOKAZANO TO NI, pa? pa zaradi skrbno na?rtovanega. NAJVE?JI GENOCID v zgodovini ?lovetva, ki bi mu v primeru, da bi uspel, po?istiti z ve?ino nas (tudi vas poslune novinarje). Svetovna elita (v katere lasti so tudi skoraj vsi vai mediji), ki eli sprovesti tale PEKLENSKI PLAN je tudi razglasila svetovno PLANDEMIJO - vi jo le kot papige ponavljate (?e ne bi bilo alostno, bi bilo prav smeno, ko vidimo na vseh medijih iste izjave). In zdaj nam njihova marioneta Bill Gates razglaa, da normalizacije razmer ne bo, dokler ne bomo vsi cepljeni, vse to pa je e zdavnaj napovedal, ?e meni ne verjamete, pa se lahko sami iz njegovih posnetkov prepri?ate, ?eprav verjamem, da to kot novinarji e poznate.

Del plana je seveda tudi zloglasna ID (osebna izkaznica), ki so jo za leto 2020 napovedali e leta 2015 (pa saj tudi to e veste, a ne?). Ni? novega vam verjetno tudi ni, da elijo oba projekta sedaj tudi zdruiti z Gatesovimi mikro ?ipi, ki bi jih prejeli kar v cepivu (kako priro?no - dvojni mastni zasluki), pa e zmanjanje populacije, kar s cepivi obljublja sam Gates (posnetki so na internetu dostopni vsem), medtem ko priznani strokovnjaki irom sveta predstavljajo dejstva na NEODVISNIH, da se virus sicer nekoliko hitreje iri, vendar ni ni? bolj nevaren od navadne gripe, tudi po smrtnosti ne. Tudi to verjamem, da veste.

Stavim pa, vaa dra pa to tudi potrjuje, da ne veste tega, da v tem PEKLENSKEM GENOCIDNEM PLANU NE BOSTE IZVZETI NITI VI, saj vas bodo izpljunili takoj, ko jim ne boste ve? potrebni. ?e bi jim po kaknem ?udeu plan uspel, pa tudi ?e po kaknem ?udeu preivite, pa tako ve? ne bo potrebna medijska propaganda, saj bo plan zaklju?en. V obeh primerih boste torej nebodiga treba, zato se vas bo kljub vsemu treba otresti.

Lahko me mirne due razglasite za teoreti?arko zarote, vendar vam to ne bo spremenilo vae tema?ne usode, saj stavim, da tudi to veste, da vse skupaj NI NIKAKRNA TEORIJA, temve? prava ZAROTA. In tega ne trdim na pamet, pa tudi ne ponavljam kot papiga napisanih tekstov. Pogledala sem si videe neteto neodvisnih strokovnjakov - virologov, tako tujih kot tudi doma?ih, ki vsi po vrsti govorijo o istih dejstvih, dokler njihovi videi ?udeno ne izginejo iz NEODVISNIH MEDIJEV, ki so prav tako v rokah elite. Elita se namre? boji, da bi preve? ljudi izvedelo resnico, saj jih v nasprotnem ne bi brisali (v preteklosti, ko se e niso ?utili ogroene, jih niso).

Seveda iz istega razloga v LASTNIH MEDIJIH PREKO VAS celotno prebivalstvo zemlje bombardirajo s strahom, v NEODVISNIH pa briejo vse, kar jim ne gre v prid pri PLANDEMIJI. Prav zaradi tega sedaj pospeeno delujejo na tem podro?ju, saj vedo, da po?asi, a vztrajno izgubljajo bitko, ki je morda odvisna tudi od vae SKESANOSTI IN PRONJI PO ODPUSTKIH, ker ste po?eli, kar so vam naro?ili tisti, ki vas pla?ujejo.

Tudi pristransko (beri naro?eno) poro?anje o ne?ednostih z naim (tudi vaim) davkopla?evalskim denarjem, ki izginja v BREZNA BREZ DNA, vam pri bodo?em opravljanju vaega poklica ne bo v ?ast, kar je verjetno e en razlog, da v SVOBODNEM RAZISKOVALNEM NOVINARSTVU ne boste imeli kaj iskati, ?e se ne pokesate.

Tudi tega, da vsi skupaj z vami vred pla?ujemo tudi nao NAJDRAJO vlado, se verjetno ne zavedate (e vedno se namre? vedete hlap?evsko in ti?ite glavo v pesek), kakor so nas u?ili s ponarejeno zgodovino. Prava je bila namre? ?ez tiristo let skrbno varovana (da smo se vedno borili za svoje pravice) v Vatikanskih arhivih in na zloglasnem oddelku D, kjer so imeli dostop le izbranci.

V o?i bode tudi dejstvo, da so bile pri nas prepovedane iste knjige kot v Vatikanu, pa ne glede na to, kdo je bil na oblasti v Jugoslaviji ali Sloveniji, kar veliko pove in sicer, da je elitna lovka dosegla tudi nas, pa to ne ele sedaj, temve? mnogo prej. Za name?ek pa so imeli prevod knjige Hrvati e dvajset let pred nami, kar je tudi svojevrstna sramota. Ste kadarkoli o tem povpraali kateregakoli predstavnika oblasti? Verjetno ne, saj se vam to ni zdelo pomembno za duevno zdravje slovenskega naroda.

Ste morda kdaj katerega poslanca vpraali, zakaj se ne dri ustavne pravice iz 82. ?lena Ustave, ki govori, da so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikakrna navodila, torej tudi svoje stranke ne? Zakaj vas to spraujem? Zato, ker sem sama komunicirala z enim od njih in mi je bilo potrjeno, da o tem ve, vendar v stranki ni podpore za takne teme in verjamem, da niti slu?ajno ni osamljen primer.

?AS SE VAM (NAM) IZTEKA.

V IMENU CELEGA ?LOVETVA vas rotim, pridruite se svojemu narodu, da skupaj ustavimo ta PEKLENSKI NA?RT, saj bo to v nasprotnem pomenilo konec nae civilizacije, pa ?e se tega zavedate ali ne. Zelo malo ?asa namre? imate, da svoje glave potegnete iz peska.

_____________________________________________________
LJUBI ?LOVEKOLJUBNI SLOVENCI - ODVETNIKI

Tako kot vi sem tudi jaz dravljanka Republike Slovenije in se nikoli nisem ukvarjala s politiko, a to, ?emur smo sedaj pri?a, nas sili, da se vsi ukvarjamo z njo, smo v stresu in nimamo ve? normalnega ivljenja.

Kot ekonomista nimam dovolj pravnega znanja, da bi lahko pomagala ikaniranim in blatenim ljudem, ki odkrivajo resnico, zato VAS ROTIM, ponudite vse svoje pravno znanje potrebnim pravne pomo?i TUDI BREZPLA?NO, saj ?e bo lo s takno bliskovito hitrostjo naprej, je ne boste mogli nuditi nikomur ve?.

Pa ne razumite me napak, ne govorim o grozovitih posledicah pandemije, ki dokazano to ni, pa? pa zaradi skrbno na?rtovanega NAJVE?JEGA GENOCIDA v zgodovini ?lovetva, ki bi mu v primeru, da bi uspel, uspelo po?istiti z ve?ino nas (kar seveda vklju?uje tudi vas). Svetovna elita, ki eli sprovesti tale peklenski plan, je tudi sama razglasila svetovno PLANDEMIJO. In zdaj nam njihova marioneta Bill Gates razglaa, da normalizacije razmer ne bo, dokler ne bomo vsi cepljeni, kar je e zdavnaj napovedal, v kar se lahko sami prepri?ate iz njegovih posnetkov.

Del plana je seveda tudi zloglasna ID (osebna izkaznica), ki so jo za leto 2020 napovedali e leta 2015. Projekt OBVEZNEGA CEPLJENJA Z VPRALJIVIMI IN NEPRISTRANSKO NEPREVERJENIMI CEPIVI elijo sedaj tudi zdruiti z Gatesovimi mikro ?ipi, ki bi jih prejeli kar v cepivu (kako priro?no - dvojni mastni zasluki), pa e zmanjanje populacije, kar s cepivi obljublja sam ZDRAVSTVENI IN RA?UNALNIKI GENIJ Gates (posnetki so na internetu dostopni vsem), medtem ko priznani strokovnjaki irom sveta predstavljajo dejStva, da se virus sicer nekoliko hitreje iri, vendar ni ni? bolj nevaren od navadne gripe, tudi po smrtnosti ne, s ?imer dokazujejo, da po vsesplonem cepljenju ni prav nobene potrebe.

Pa prosim, nikar me ne imejte za teoreti?arko zarote, saj to NI TEORIJA, temve? prava ZAROTA. In tega ne trdim na pamet. Pogledala sem si videe neteto neodvisnih strokovnjakov - virologov, tako tujih kot doma?ih, ki vsi po vrsti govorijo o istih dejstvih, dokler njihovi videi ?udeno ne izginejo iz NEODVISNIH MEDIJEV, ki so prav tako v rokah elite. Elita se namre? boji, da bi preve? ljudi izvedelo resnico, saj jih v nasprotnem ne bi brisali (v preteklosti, ko se e niso ?utili ogroene, jih niso).

Nazadnje se je oglasil tudi Nobelov nagrajenec za medicino, ki dokazuje, da je aktualni virus manipuliran, saj je vanj laboratorijsko vneen tudi virus HIV, ki nikakor ni nastal naravno. Pri?akovano so takoj razglasili, da nobelovec iri neresnico. A lahko verjamete?

Iz istega razloga celotno prebivalstvo zemlje bombardirajo s strahom v LASTNIH MEDIJIH, v NEODVISNIH pa briejo vse, kar jim ne gre v prid pri PLANDEMIJI. Prav zaradi tega sedaj pospeeno delujejo na tem podro?ju, saj vedo, da po?asi, a vztrajno izgubljajo bitko, ki je odvisna tudi od vae nesebi?ne pomo?i.

Korak dlje lahko greste s pripravo zakonov o nedotakljivosti in neodtujljivosti voda, o prepovedi onesnaevanja zraka s tekimi kovinami, prepovedi uvajanja PET GE (na ta na?in zapisano namerno) tehnologije pred neodvisnimi ekspertizami o njihovi nekodljivosti (kar je naredila vica), o neodtujljivi pravici o odlo?anju o lastnem telesu, torej o izbiri cepljenja in ?ipiranja, pa morda e ?em. S 5000 podpisi namre? lahko dravljani po ustavi vlagajo predloge zakonov, kar bomo glede na tevilne miroljubne, ?lovekoljubne in podporne skupine pogumnim z lahkoto dosegli.

Pomagate lahko tudi z urgentnim vlaganjem zahteve po ustavni presoji eventuelnih neivljenjskih in genocidnih zakonov.

Seznaniti bi vas elela tudi s tem, da sem komunicirala tudi z enim od poslancev in ugotovila, da poslanci sploh ne poznajo svoje ustavne pravice iz 82. ?lena, ki govori, da so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikakrna navodila, torej tudi navodil svoje stranke ne. Na to me navaja dejstvo, da je doti?na oseba sama priznala, da ve za vse te stvari, da pa v stranki nima podpore, pa verjamem, da ni edina.

?AS SE NAM IZTEKA,

V IMENU CELEGA ?LOVETVA vas rotim, pomagajte nam ustaviti ta PEKLENSKI NA?RT, saj bo to v nasprotnem pomenilo konec nae civilizacije.

_____________________________________________________
LJUBI ?LOVEKOLJUBNI POSLANCI VSEH BARV IN USMERITEV

Sem dravljanka Republike Slovenije in se nikoli nisem ukvarjala s politiko, pa me lahko mirne due razglasite za diletantko, a to, ?emur smo sedaj pri?a, nas sili, da se vsi ukvarjamo z njo, smo v stresu in nimamo ve? normalnega ivljenja, zato ker NISTE OPRAVILI SVOJE NALOGE in delovali v skladu s tem, za kar ste bili izvoljeni.

VI se namre? namesto tega e desetletja ukvarjate s prelaganjem vsemogo?ih krivd drug na drugega, da bi s tem e bolj razdelili slovensko javnost (v resnici pa ste le DRUGA STRAN ISTEGA KOVANCA), medtem ko se pripravlja NAJVE?JI GENOCID v zgodovini ?lovetva, ki bi v primeru, da bi uspel, po?istil z ve?ino nas in seveda tudi vas, saj menda niste tako naivni, da verjamete, da pripadate svetovni eliti, ki eli sprovesti tale peklenski plan in katera je pravzaprav razglasila svetovno PLANDEMIJO.

Pa nikar me ne obmetavajte s teorijo zarote, saj sami dobro veste, da to NI TEORIJA, temve? prava ZAROTA. In tega ne trdim na pamet. Pogledala sem si videe neteto neodvisnih strokovnjakov, tako tujih kot doma?ih, ki vsi po vrsti govorijo o istih dejstvih, dokler njihovi videi ?udeno ne izginejo iz NEODVISNIH MEDIJEV, ki so prav tako v rokah elite. BOJIJO SE namre?, da bi preve? ljudi izvedelo resnico, v nasprotnem jih ne bi brisali ( ko se e niso po?utili ogroene, jih namre? niso).

Nazadnje se je oglasil tudi Nobelov nagrajenec za medicino, ki dokazuje, da je aktualni virus manipuliran, saj je vanj laboratorijsko vneen tudi virus HIV, ki nikakor ni nastal naravno. Pri?akovano so takoj razglasili, da nobelovec iri neresnico. A lahko verjamete?

Bojijo se ozave?enih ljudi, zato preostalo prebivalstvo v LASTNIH MEDIJIH bombardirajo s strahom in pri tem so jim v veliko pomo? tudi predstavniki VAZALSKE VLADE (zgodovinski naziv, ki predstavlja spremljevalca, ki se je zavezal, da bo svojemu mo?nemu za?itniku zvest do konca ivljenja).

Komunicirala sem tudi z enim od vas in ugotovila, da se poslanci sploh ne zavedate, da ste PREDSTAVNIKI LJUDSTVA in ste odgovorni temu istemu ljudstvu in ne vazalskim oblastnikom ali komu drugemu, tudi svoji stranki ne. Bojite se vsega, e najbolj pa za svoje stol?ke in bajne pla?e, ki jih s svojimi ulji pla?uje slovenski narod, in se povigate na vae ustavne pravice iz 82. ?lena, da ste, kot e re?eno predstavniki vsega ljudstva in niste vezani na nikakrna navodila, tudi svoje stranke ne. Doti?na oseba mi je sama priznala, da ve za vse te stvari, da pa v stranki nima podpore, ?eprav bi si lahko vzeli vzgled od naih junih bratov, ki javno govorijo o tem, o ?emer e govori ves svet, le v zaplankani, hlap?evski Sloveniji ne.

Ne bom vas utrujala z vsemi dejstvi, ki so me pripeljali do grozljive resnice o SVETOVNO PLANIRANEM GENOCIDU, saj ugotavljam, da to tudi sami poznate (v nasprotnem imate vse monosti, da lahko sami razi?ete), pa vendar vas niti to ne strezni. Ne ugotovite, da vam borba za stol?ke ne bo prinesla ni? dobrega, temve? vas bo prav ta sebi?nost skupaj z nami pogubila, ?e si bomo to dovolili.

e imate ?as, da se distancirate od PEKLENSKEGA NA?RTA in pokaete, da imate hrbtenico in da vam je mar za va narod, vas, vae otroke, vnuke,.in da tistih najmo?nejih in najtrpenejih ne predate v roke eliti kot robotizirane sunje brez ?ustev in brez zasebnega ivljenja, medtem ko vam nekoliko ibkeje prej ali slej odnese prisilno cepljenje (priporo?am ogled videa, v katerem zdravnik lepo pojasni, zakaj so si izmislili termin cepiva, in sicer, da bi skrajali za porene dobi?karje predolge procedure preverjanja in potrjevanja ustreznosti zdravil). V kolikor tega ne boste storili, boste SOKRIVI GENOCIDA NAD ?LOVETVOM.
______________________________________________________________________
LJUBI ?LOVEKOLJUBNI SLOVENCI ZDRAVNIKI - POMAGAJTE NAM REITI SVET

Tako kot vi sem tudi jaz dravljanka Republike Slovenije in se nikoli nisem ukvarjala s politiko, a to, ?emur smo sedaj pri?a, nas sili, da se vsi ukvarjamo z njo, smo v stresu in nimamo ve? normalnega ivljenja. Mnogi med vami so ikanirani in blateni, a iz srca vas prosim, ne dajte se ustrahovati, poteno piite vzroke smrti, pridite na dan z vso resnico, ki jo poznate tako o virusu, kakor tudi o ZAROTI, ki jo e desetletja (vle?e pa se e tudi stoletja iz roda v rod) za nas pripravlja svetovna elita.

Pripravlja se namre? NAJVE?JI GENOCID v zgodovini ?lovetva, ki bi v primeru, da bi uspel, po?istil z zemeljske oble ve?ino nas (kar seveda vklju?uje tudi vas). Svetovna elita, ki eli sprovesti tale peklenski plan, je tudi razglasila svetovno PLANDEMIJO in na?rtuje prisilno cepljenje celotne svetovne populacije.

Le to razglaa njihova marioneta ZDRAVSTVENI IN RA?UNALNIKI GENIJ Bill Gates, dodaja pa tudi, da normalizacije razmer ne bo, dokler ne bomo vsi cepljeni, vse to pa je e zdavnaj napovedal, kar se lahko tudi sami prepri?ate iz njegovih posnetkov na youtube-u. Del plana je seveda tudi zloglasna ID (osebna izkaznica), ki so jo za leto 2020 napovedali e leta 2015. Oba projekta elijo sedaj tudi zdruiti z Gatesovimi mikro ?ipi kar v cepivu, medtem ko priznani strokovnjaki irom sveta predstavljajo dejstva, da se virus sicer nekoliko hitreje iri, vendar ni ni? bolj nevaren od navadne gripe, tudi po smrtnosti ne.

Pa prosim, nikar me ne imejte za teoreti?arko zarote, saj to NI TEORIJA, temve? prava ZAROTA. In tega ne trdim na pamet. Pogledala sem si videe neteto neodvisnih strokovnjakov - virologov, tako tujih kot doma?ih, ki vsi po vrsti govorijo o istih dejstvih, dokler njihovi videi ?udeno ne izginejo iz NEODVISNIH MEDIJEV, ki so prav tako v rokah elite. Elita se namre? boji, da bi preve? ljudi izvedelo resnico, saj jih v nasprotnem ne bi brisali (v preteklosti, ko se e niso ?utili ogroene, jih niso).

Iz istega razloga celotno prebivalstvo zemlje bombardirajo s strahom v LASTNIH MEDIJIH, v NEODVISNIH pa briejo vse, kar jim ne gre v prid pri PLANDEMIJI. Prav zaradi tega sedaj pospeeno delujejo na tem podro?ju, saj vedo, da po?asi, a vztrajno izgubljajo bitko, ki je odvisna tudi od vaega neodvisnega mnenja in odkrivanja resnice o vsiljevanju vzrokov smrti, saj se vedno ve? ljudi prebuja iz (ve?)desetletnega spanca.

Nazadnje se je oglasil tudi Nobelov nagrajenec za medicino, ki dokazuje, da je aktualni virus manipuliran, saj je vanj laboratorijsko vneen tudi virus HIV, ki nikakor ni nastal naravno.

Komunicirala sem tudi z enim od poslancev in ugotovila, da se poslanci sploh ne zavedajo svoje ustavne pravice (pa seveda tudi dolnosti) iz 82. ?lena, ki govori, da so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikakrna navodila, torej tudi na navodila svoje stranke ne. Zakaj to trdim? Zato, ker je doti?na oseba sama priznala, da ve za vse te stvari, da pa v stranki nima podpore.

?AS SE NAM IZTEKA.

Prosim vas, ?e se ne upate sami izpostaviti, pa se poveite s kolegi in spregovorite kolektivno, kar bo morda e bolj u?inkovito. Ne bojte se za svoje slube, saj jih v nasprotnem sploh ne boste ve? potrebovali.

V IMENU CELEGA ?LOVETVA vas rotim, ne dovolite uresni?itve tega PEKLENSKEGA NA?RTA, saj bo to pomenilo konec nae civilizacije.

Tonka Boinovi?

 

Komentarjev 

 
#6 Закон и порядок 12:35 01-10-2022
Закон и порядок: http://wwwi.odnoklassniki-film.ru/index.php?serial-2022-id=23461
Citat
 
 
#5 кинокультура 07:24 01-10-2022
кинокультура: https://radioserial.ru/ Сериалы: Зарубежные —
Смотреть Онлайн
Citat
 
 
#4 кинодело 16:26 29-09-2022
кинодело: https://radioserial.ru/ Зарубежные Сериалы Смотреть Онлайн В HD Бесплатно
Citat
 
 
#3 тут 10:45 14-09-2022
Смотреть онлайн фильм. Смотреть
онлайн. Фильм. Доступ тут: http://thdv.ru.
Буду смотреть. Видео: Анимационный, Комедия.
Citat
 
 
#2 Акмеология 10:38 14-09-2022
Акмеология: http://medunitsa.ru/ Экспериментальн ая Психология
Citat
 
 
#1 Гештальт-терапия 10:32 14-09-2022
Гештальт-терапия: http://fond-detym.ru/ Психологическое Консультировани е
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 162 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?