Statut Gibanja OPS

 

SPLOŠNE DOLO?BE

1. ?len

Gibanje OPS – Osveš?eni Prebivalci Slovenije, s skrajšanim imenom Gibanje OPS, v nadaljnjem besedilu Gibanje, je mednarodna organizacija, v katero se prostovoljno združujejo dobro misle?e državljanke in državljani Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja bodisi z njimi samimi ali z njihovim življenjskim in delovnim okoljem oz. z njihovo domovino Slovenijo.
Dolgoro?no postavljen moto Gibanja se glasi: »O?istimo in Prenovimo Slovenijo«, ki hkrati z njegovim imenom povezuje tudi kratico »OPS«

2. ?len

Gibanje je nepoliti?na, nevladna in neprofitna mednarodna organizacija, v kateri imajo vse ?lanice in ?lani, v nadaljevanju ?lani, enake pravice ne glede na raso, spol, veroizpoved ali politi?no prepri?anje.

3. ?len

Gibanje je skladno z 12. in 13. ?lenom Zakona registrirano kot mednarodno društvo in deluje na obmo?ju Republike Slovenije in izven nje.

4. ?len

Gibanje je pravna oseba in ima vsa pooblastila v pravnem prometu. Sedež Gibanja je v Ljubljani, Ruska ulica 2.

5. ?len

Pe?at Gibanja je ovalne oblike  v velikosti 5 x 2,5 cm, kjer je na sredini stiliziran logotip Gibanja »OPS«, nad njim napis »Osveš?eni Prebivalci Slovenije«, pod njim pa napis »Gibanje novega tiso?letja OPS«

6. ?len

Gibanje se programsko povezuje z Društvi OPS in drugimi sorodnimi organizacijami ali društvi v Republiki Sloveniji in v tujini.

7. ?len

Delovanje Gibanja je javno. Gibanje obveš?a o svojem delu njegove ?lane in širšo javnost preko sredstev javnega obveš?anja in svojega glasila.
Gibanje obveš?a ?lane: s posredovanjem pisnih sporo?il , obvestil in informacij; z obvestili in informacijami v svojem glasilu z imenom »OPS«, z informacijami in zapisniki o sejah organov Gibanja vsem zainteresiranim; z obveš?anjem preko elektronskih medijev in svojih spletnih strani v omrežju Interneta.
Gibanje obveš?a javnost: z vabljenjem predstavnikov javnih medijev in drugih zainteresiranih na seje organov Gibanja; preko svojega glasila in drugih sredstev javnega obveš?anja; s publicisti?no dejavnostjo.
Za posredovanje ustnih informacij o delu Gibanja so zadolženi predsednik, podpredsednik in sekretar Gibanja, pisne informacije o delu Gibanja pa potrdi upravni odbor. Za zagotavljanje  javnosti dela je odgovoren predsednik Gibanja, ki je tudi njegov zastopnik.

DEJAVNOST GIBANJA


8. ?len

Dejavnost Gibanja na?elno opredeljuje že njegovo ime »Osveš?eni prebivalci Slovenije« in njegov dolgoro?ni moto »o?istimo in Prenovimo Slovenijo«, kar pojasnjuje njegovo kratico OPS. Dejavnost Gibanja poteka na podlagi programa dejavnosti, ki ga natan?no dolo?i skupš?ina in podrobneje opredeli upravni odbor, praviloma pa poteka v okviru naslednjih podro?ij in glavnih smernic:

• ?istejše okolje. Naše okolje je ?edalje bolj onesnaženo, kar terja bistveno ve?jo skrb posameznikov in pristojnih institucij, da ga skušamo ohraniti tudi za naše zanamce, od katerih smo si ga le izposodili. Gibanje s svojim delovanjem spodbuja ustrezno ravnanje z okoljem, predlaga ustrezne ukrepe in opozarja pristojne državne organe in kriti?no javnost na primere onesnaževanja.

• Osveš?eno gospodarjenje. Pri izvajanju razli?nih gospodarskih dejavnosti prihaja razen onesnaževanja okolja tudi do primerov, ko v iskanju ?im ve?jega dobi?ka prihajajo na tržiš?e tudi izdelki, ki so škodljivi za potrošnike. Gibanje s svojim delovanjem najprej skuša strokovno pomagati takim gospodarskim združbam z ustreznimi strokovnimi nasveti, v primerih o?itnega zavra?anja pobud pa na take primere opozori tudi pristojne državne organe in kriti?no javnost.

• Zdrava prehrana. V vedno hujši dirki za kopi?enjem materialnih dobrin, kar naposled pripelje do stresov in razli?nih obolenj, postaja skrb za ustrezno in zdravo prehrano ?edalje bolj pomembna. Vendar nekateri vidijo v tem tudi svojo priložnost za hiter zaslužek in možnost za manipuliranje z lahkovernimi potrošniki. Gibanje s svojim delovanjem opozarja pristojne državne organe in kriti?no javnost na take primere, v primeru strokovnih neskladij pa spodbuja in tudi organizira ustrezno strokovno razjasnjevanje in usklajevanje spornih vprašanj.

• Alternativno zdravljenje. Poleg skrbi za zdravo prehrano in s tem za zdravo življenje je pomembno tudi prizadevanje, da skuša posameznik s pomo?jo razli?nih preventivnih metod sam skrbeti za svoje zdravje. Tako pove?ana skrb za zdravje je vzpodbudila hiter razvoj najrazli?nejših na?inov in pristopov alternativnega zdravljenja, kjer vidijo svojo priložnost tudi nestrokovnjaki in celo maza?i (šarlatani). Gibanje s svojim delovanjem spodbuja take posameznike, da svojo dejavnost prenesejo v ustrezne institucionalne okvire, v primeru o?itnega zavra?anja takih pobud pa opozarja pristojne državne organe in kriti?no javnost na take primere, da bo s tem onemogo?eno njihovo škodljivo delovanje.

• Duhovnost in okultnost. Povsod po svetu se pospešeno in nezadržno širijo nova duhovna spoznanja, ki spreminjajo tradicionalne poglede na bistvo ?lovekovega bivanja na tem planetu. Poglavitno sporo?ilo teh spoznanj je v tem, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopi?enja materialnih dobrin. Vendar se tudi na tem podro?ju najdejo posamezniki in združbe, ki skušajo pove?anje zanimanja javnosti za duhovnost izrabiti izklju?no v svojo korist. Gibanje s svojo dejavnostjo razširja nova spoznanja in spodbuja ter tudi organizira ustrezno strokovno pojasnjevanje in usklajevanje spornih vprašanj, v primerih zavra?anja takega pristopa pa opozarja kriti?no javnost na morebitne poskuse zavajanja in manipuliranja z lahkovernimi ljudmi.

• Druga?na politika. Zaradi u?inkovitega uresni?evanja nekaterih klju?nih politi?nih ciljev na podro?ju delovanja Gibanja OPS in nenazadnje tudi korenitega spreminjanja sedanjega nevzdržnega politi?nega dogajanja v Sloveniji, bomo ustanovili novo sodobno Osveš?eno Politi?no Stranko, katere delovanje bo vzpostavljeno na povsem novi organizacijski zamisli.

Taki, da se bodo vanjo lahko vklju?evali predvsem vsi pošteni, izobraženi in dovolj Osveš?eni Politiki Slovenije, ki bodo v njenem interesu zmožni delovati zgolj na podlagi svojih strokovnih in moralnih na?el, saj jih bodo na volitvah množi?no podprli Osveš?eni Prebivalci Slovenije, vendar samo ob pogoju, da bodo njihovi izvoljeni predstavniki kasneje tudi dejansko delovali po teh na?elih in izklju?no v njihovo korist. 

9. ?len

Poglavitne oblike in metode dela, ki jih Gibanje uporablja pri izvajanju programa dejavnosti, so:


• spodbujanje svojih ?lanov in drugih državljank in državljanov Slovenije oz. tudi širše javnosti v obliki sporo?il, pobud in nasvetov za ustrezno ravnanje in obnašanje, ki neposredno dolo?a in vpliva na kakovost življenja ljudi glede ?istejšega okolja, osveš?enega na?ina gospodarjenja, zdravega na?ina prehranjevanja, preventivne skrbi za zdravje, ter notranje obogatenega in izpolnjenega duhovnega življenja;

• pobude Gibanja gospodarskim organizacijam, združbam in drugim institucijam ter posameznikom, ki aktivno delujejo na podro?jih dejavnosti Gibanja in zakonodajalcem glede reševanja dolo?enih problemov; te pobude imajo praviloma ustvarjalen (konstruktiven) pristop, torej ob kriti?ni predstavitvi dolo?enega problema hkrati vsebujejo tudi predloge za ustrezno in ?im hitrejšo razrešitev zadevne problematike;

• spodbujanje ustanavljanja Društev OPS v posameznih krajih v Sloveniji in sodelovanje z njimi v okviru skupaj dogovorjenih aktivnosti, ki izhajajo iz programa dejavnosti Gibanja;

• priprava, organizacija in vodenje strokovnih posvetovanj, predavanj, delavnic in drugih podobnih oblik in uveljavljenih metod delovanja in nastopanja v javnosti v okviru sprejetega programa dejavnosti Gibanja;

• izdajanje posebnega glasila, brošur, letakov, plakatov, knjig in drugih tiskanih ter avdiovizualnih sredstev s tematiko iz podro?ij dejavnosti Gibanja in v skladu z veljavnimi predpisi;

• stiki s sorodnimi podobnimi organizacijami in društvi v Sloveniji in tujini ter izmenjava informacij in izkušenj.

?LANSTVO GIBANJA

10. ?len

?lan Gibanja je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije ali tuj državljan, ki podpira v 1. ?lenu naveden namen, v 8. ?lenu  navedeno dejavnost in v 9. ?lenu navedene oblike in metode dela Gibanja. V ?lanstvo Gibanja pristopi na podlagi pisne pristopne izjave. ?lanstvo v Gibanju je prostovoljno. Nove ?lane sprejema Upravni odbor.
Gibanje ima tudi ?astne ?lane. Naziv ?astnega ?lana lahko dobi ?lan Gibanja, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Gibanja. Naziv ?astnega ?lana podeli skupš?ina Gibanja na predlog upravnega odbora.

11. ?len

Pravice ?lanov gibanja so: da volijo in so izvoljeni v organe Gibanja; da sodelujejo in soodlo?ajo v organih Gibanja; da v skladu z odgovori uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Gibanja pri svojem delu; da uresni?ijo svoje osebne interese na podro?ju dejavnosti Gibanja; da so seznanjeni s programom dejavnosti in poslovanjem Gibanja ter njegovim finan?no materialnim poslovanjem.

12. ?len

Dolžnosti ?lanov Gibanja so: da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Gibanja; da dejavno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresni?evanju ciljev in nalog Gibanja; da redno pla?ujejo ?lanarino v višini, ki jo dolo?i skupš?ina Gibanja; da dajejo Gibanju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog; da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše ?lane Gibanja; da varujejo ugled Gibanja.

13. ?len

?lanstvo v Gibanju preneha: s prostovoljnim izstopom; s ?rtanjem iz ?lanstva; z izklju?itvijo; s smrtjo.
?lan prostovoljno izstopi iz Gibanja, ?e upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Upravni odbor ?rta iz ?lanstva ?lana, ?e ta kljub opominu ne pla?a ?lanarine v teko?em letu. O izklju?itvi ?lana iz Gibanja odlo?a ?astno razsodiš?e s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

ORGANI GIBANJA


14. ?len

Organi gibanja so: skupš?ina, upravni odbor, nadzorni odbor, ?astno razsodiš?e. Zasedanja skupš?ine in seje upravnega odbora praviloma potekajo v torek.
Skupš?ina je najvišji organi Gibanja, ki jo sestavljajo vsi ?lani. Upravni odbor je izvršilni organ Gibanja in je za svoje delo odgovoren skupš?ini.

15. ?len

Skupš?ina Gibanja je lahko redna ali izredna. Redno skupš?ino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredna skupš?ina se skli?e po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo tretjine ?lanov Gibanja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupš?ino v roku trideset dni po prejemu zahteve za njen sklic. ?e upravni odbor izredne skupš?ine Gibanja ne skli?e v predpisanem roku, jo skli?e predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.
Izredna skupš?ina Gibanja sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana.

16. ?len

O sklicu skupš?ine in s predloženim dnevnim redom morajo biti ?lani Gibanja seznanjeni najmanj štirinajst dni pred njenim sklicem.
Skupš?ina je sklep?na, ?e je navzo?ih ve? kot polovica vseh ?lanov Gibanja. ?e skupš?ina ni sklep?na ob napovedani uri, se zasedanje preloži za trideset minut. Po preteku tega ?asa je skupš?ina sklep?na, ?e je prisotnih najmanj deset ?lanov.
Glasovanje na skupš?ini je praviloma javno, lahko pa so ?lani na samem zasedanju odlo?ijo za tajni na?in glasovanja. Volitve organov Gibanja so praviloma tajne.

17. ?len

Naloge skupš?ine Gibanja so: sklepa o dnevnem redu, sprejema in spreminja statut ter druge akte Gibanja, sprejema program dejavnosti Gibanja; sprejema finan?ni na?rt in zaklju?ni ra?un; voli in razrešuje predsednika, sekretarja in ?lane upravnega odbora, nadzornega odbora in ?astnega razsodiš?a; odlo?a o višini ?lanarine; odlo?a o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in ?astnega razsodiš?a; odlo?a o vklju?evanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami ali društvi; dokon?no odlo?a o izklju?itvi ?lana iz Gibanja; odlo?a o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in ?lani v skladu z namenom in cilji Gibanja; odlo?a o nakupu in prodaji nepremi?nin; sklepa o prenehanju delovanja Gibanja.
Predlogi za razpravo na skupš?ini morajo biti posredovani v pisni obliki, poslani pa morajo biti upravnemu odboru najmanj osem dni pred njenim sklicem. O delu skupš?ine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujo?i, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika.

18. ?len

Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehni?na in administrativna dela ter vodi delo Gibanja med dvema zasedanjema skupš?ine po programu dejavnosti in sklepih, ki ji je sprejela skupš?ina.
Upravni odbor šteje devet ?lanov. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik, pet ?lanov upravnega odbora. Na prvi seji po volitvah se konstituira tako, da iz vrst ?lanov upravnega odbora izvoli še podpredsednika in blagajnika.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Seje upravnega odbora vodi predsednik, v primeru odsotnosti pa podpredsednik,  v primeru odsotnosti obeh pa sekretar Gibanja.

19. ?len

Naloge Upravnega odbora Gibanja so : sklicuje zasedanja skupš?ine, pripravi program dejavnosti Gibanja; skrbi za izvrševanje sklepov in programa dejavnosti Gibanja, pripravi predlog statuta in drugih aktov Gibanja; pripravlja predlog finan?nega plana in zaklju?nega ra?una; skrbi za finan?no in materialno poslovanje Gibanja; upravlja s premoženjem Gibanja; ustanavlja in ukinja forume za izvajanje programa dejavnosti Gibanja; sprejema mnenja in obveš?a javnost o nameravani in izvršeni dejavnosti, izreka prenehanje ?lanstva ?lanu Gibanja, ki ne pla?uje ?lanarine ali ne sodeluje pri dejavnosti Gibanja; uresni?uje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Gibanja in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupš?ina.

20. ?len

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali sekretar Gibanja. Sklic seje lahko zahtevajo tudi drugi ?lani upravnega odbora. Upravni odbor je sklep?en, ?e je navzo?a ve? kot polovica ?lanov. Veljavne sklepe sprejema z ve?ino glasov prisotnih.
O seji upravnega odbora se vodi zapisnik, za kar je odgovoren sekretar, podpišejo pa ga predsedujo?i in dva prisotna ?lana upravnega odbora kot overovitelja.
Upravni odbor lahko veljavno sklepa tudi preko ustreznih elektronskih medijev. Sklep je sprejet, kadar ga potrdi ve? kot polovica ?lanov upravnega odbora.

21. ?len

Za vsa podro?ja dejavnosti Gibanja upravni odbor oblikuje in dolo?i stalne in ob?asne forume ter dolo?i njihovega predsednika in ?lane. Forumi pri svoji dejavnosti vedno uporabljajo tudi ime in kratico Gibanja , npr. Gibanje OPS – Forum za ?istejše okolje. Za svoje delo je forum odgovoren upravnemu odboru.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje ustrezno komisijo in dolo?i njene naloge, predsednika in ?lane. ?lani komisije so ?lani Gibanja in tudi ustrezni zunanji sodelavci. Komisije so za svoje delo odgovorne upravnemu odboru.

22. ?len

Predsednik zastopa in predstavlja Gibanje pred državnimi in drugimi organi ali organizacijami v Sloveniji in v tujini. Predsednik Gibanja je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Izvoli ga skupš?ina za dobo štirih let. V njegovi odsotnosti ga zamenjuje podpredsednik.
Predsednik je odgovoren za sodelovanje Gibanja v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupš?ini in upravnemu odboru.

23. ?len

Za opravljanje strokovno tehni?nega in administrativnega dela ter za koordinacijo dela med organi Gibanja skrbi sekretar, ki ga izvoli skupš?ina za dobo štirih let. Sekretar je za svoje delo odgovoren skupš?ini in upravnemu odboru.


VOLITVE ORGANOV GIBANJA

24. ?len

Mandatna doba za vse ?lane upravnega odbora je štiri leta. Za predsednika in podpredsednika Gibanja se štiriletni mandat lahko ponovi le enkrat. Ob izteku mandatne dobe se lahko zamenja najve? tretjina ?lanov upravnega odbora.

25. ?len

Upravni odbor mesec dni pred iztekom mandata imenuje tri?lansko koordinacijsko komisijo, ki na podlagi predlogov ?lanov Gibanja pripravi seznam kandidatov za predsednika, sekretarja ter druge ?lane upravnega odbora. ?lani upravnega odbora  ne morejo biti ?lani kandidacijske komisije.
Kandidacijska komisija pred zasedanjem skupš?ine pravo?asno obvesti vse ?lane Gibanja o predlaganih kandidatih za upravni odbor.

26. ?len

Kandidacijska komisija ob sodelovanju upravnega odbora pripravi tudi predloge za ?lane nadzornega odbora in ?astnega razsodiš?a. ?lani Gibanja imajo pravico med zasedanjem skupš?ine predlagati za katerokoli funkcijo drugega ali dodatnega kandidata. Tak predlog morajo podpreti vsaj trije ?lani upravnega odbora Gibanja.  

NADZORNI ODBOR

27. ?len

Nadzorni odbor sestavljajo trije ?lani. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov Gibanja ter opravlja nadzor nad materialnim poslovanjem Gibanja. Nadzorni odbor o svojem delu enkrat letno poro?a skupš?ini. Konstituira se, ko ?lani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat ?lanov nadzornega odbora traja tri leta.

28. ?len

Nadzorni odbor sprejema sklepe, ?e so navzo?i vsi trije ?lani. Sklepi so sprejeti, ?e zanje glasujeta vsaj dva ?lana. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupš?ini Gibanja.


?ASTNO RAZSODIŠ?E


29. ?len

?astno razsodiš?e sestavljajo trije ?lani in enako število namestnikov. Predsednika ?astnega razsodiš?a izvolijo ?lani izmed sebe. ?lansko razsodiš?e vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor. Mandat ?lanov ?astnega razsodiš?a traja štiri leta.

30. ?len

?astno razsodiš?e sprejema veljavne sklepe, ?e so navzo?i vsi trije ?lani ali njihovi namestniki, in ?e so soglasni. ?astno razsodiš?e je odgovorno skupš?ini. Njihove naloge so: ugotavljanje odgovornosti in izrekanje predlogov disciplinskih ukrepov v primeru kršitve statuta  in vrednot pripadnikov Gibanja.

31. ?len

Za disciplinski prekršek ?lanov Gibanja se šteje hudo nespoštovanje Statuta Gibanja in kršenje vrednot Gibanja ter nespoštovanje sklepov in vsako ravnanje, ki je hudo prizadelo interese in ugled Gibanja.
O prekrških ?lanov Gibanja odlo?a na prvi stopnji ?astno razsodiš?e.

32. ?len

?astno razsodiš?e lahko proti posameznim ?lanom Gibanja predlaga skupš?ini naslednje ukrepe: opomin, javni opomin, izklju?itev.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo dolo?be Zakona o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom ?astnega razsodiš?a odlo?a na prvem naslednjem sklicu skupš?ina Gibanja kot drugostopenjski organ.


FINAN?NO POSLOVANJE

33. ?len

Finan?ni viri Gibanja so: zbrana ?lanarina, prostovoljni prispevki in volila, dohodki od izdanih publikacij, organizacije predavanj, seminarjev, delavnic, avdiovizualnih sredstev in podobno; državne in druge dotacije.
?e Gibanje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja Gibanja med njegove ?lane je ni?na.

34. ?len

Gibanje razpolaga s finan?nimi sredstvi v skladu s programom dejavnosti in letnimi finan?nimi plani, ki jih sprejme skupš?ina. Na skupš?ini se vsako leto obravnava in sprejme zaklju?ni ra?un.
Finan?ne in materialne listine podpisuje predsednik, podpredsednik in sekretar Gibanja. Finan?no poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo na tem podro?ju v Republiki Sloveniji.

35. ?len

Blagajnik vodi finan?no in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finan?no materialnem poslovanju. V tem pravilniku Gibanja dolo?i tudi na?in vodenja in izkazovanja podatkov o finan?no materialnem poslovanju Gibanja, ki mora biti v skladu z ra?unovodskimi standardi za društva oz. podobne organizacije.
Gibanje ima svoj Transakcijski ra?un, odprt pri A BANKA Vipa v Ljubljani.

36. ?len

Delo blagajnika je javno. Vsak ?lan ima kadarkoli pravico vpogleda v finan?no in materialno dokumentacijo ter poslovanje Gibanja. Ravno tako imajo vedno vpogled v finan?no dokumentacijo profesionalni predstavniki sredstev javnega obveš?anja iz Slovenije.
Za pomo? pri urejanju finan?no materialnih zadev lahko Gibanje zaposli finan?nega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s podro?ja delovnega prava.


SPONZORJI GIBANJA

37. ?len

Gibanje ima lahko tudi sponzorje oz. donatorje, ki so fizi?ne ali pravne osebe. Sponzorji Gibanju materialno, moralno ali kako druga?e pomagajo.
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na seji skupš?ine Gibanja, nimajo pa pravice odlo?anja o zadevah, ki so na njenem dnevnem redu.

PRENEHANJE DELOVANJA GIBANJA

38. ?len

Gibanje preneha delovati: ko se število ?lanov skr?i pod deset; ?e skupš?ina odlo?i, da ni ve? razlogov za obstoj Gibanja, ali po samem zakonu.

39. ?len

V primeru prenehanja delovanja Gibanja preide njegovo premoženje v okvir po dejavnosti sorodne organizacije oz. društva, ali v neko novo obliko organizacije na podlagi Zakona, kar opredeli zadnja skupš?ina Gibanja.

KON?NA ODLO?BA

Ta statut je sprejela skupš?ina Gibanja dne, 11.02.2000

Gibanje OPS je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Ljubljani pod zaporedno
št. 1880.

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 232 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?