Zakon OPS bo omogo?il

Sprejetje Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so jih pridobili posmezniki in skupine v ?asu škodljive 22 let trajajo?e tranzicije, bo omogo?ilo:

1. Dejanski hkratni sestop vseh kadrov s položajev s katerih se odlo?a o naši usodi, ki so bili ?lani zlo?inske organizacije UDBE in  KOMUNISTI?NE PARTIJE ter KOS (Kontra obveš?evalna služba JA) tudi po juniju leta 1988, ko se je na Roški cesti za?ela slovenska pomlad, kajti vsi, ki so ostali zvesti ?lani UDBE in PARTIJE ter KOS tudi po dogodkih na Roški so zelo dobro vedeli, da bodo spremembe v bistvu zgolj navidezne in bodo ostali na položajih še naprej. To se je v veliko primerih tudi dejansko zgodilo. 

Zaradi skoraj popolnoma zavoženega stanja Slovenije morajo po tem zakonu odstopiti z vseh vodilnih in vodstvenih položajev v celotni državni in javni upravi ter v vseh gospodarskih družbah v ve?inski državni lasti vsi kadri do tretjega nivoja vodenja. Vodje, namestniki in pomo?niki. Ti so odgovorni za stanje zaradi tega, ker so delali zoper slovenski narod ali pa zato, ker so opustili dolžna ravnanja in niso ukrepali, da do take nevzdržne situacije nebi prišlo.

2. Vpeljavo pravi?ne pravne države z neodvisnimi in u?inkovitimi institucijami, ki bodo obravnavale vse posameznice in posameznike po enakih merilih v skladu z evropsko pravno stroko,  pravico, resnico ter moralo in etiko. Zagotovitev popolne enakosti pred zakonom, kar bo mogo?e po uresni?itvi prve to?ke;

3. Odpravo preteklih krivic in ukinitev vseh neupravi?enih privilegijev vsem, ki so jih doživeli bodisi v prejšnjem komunisti?nem  režimu ali pa v 20 let trajajo?i, za ve?ino državljank in državljanov, škodljivi  tranzicijski tiraniji. Ukinjeni bodo vsi privilegiji, privilegirane pokojnine, izjemne pokojnine, ki so bile podeljene zaradi vzdrževanja in pomo?i pri vzdrževanju totalitarnega režima. Vsi, ki so delali v režimskih organih, milici, udbi, vojski, tožilstvu sodstvu, pravobranilstvu in so se pred?asno upokojili, bodo dobili samo toliko pokojnine, koliko so vpla?ali v pokojninsko blagajno.

4. Razrešitev lastninskih  problemov špekulativnega kapitalizma, ki ga je omogo?ilo nedelovanje pravne države - vrnitev izropanega družbenega in zasebnega premoženja prvotnim lastnikom ter odgovornost vseh, ki so izvajali ropanje družbenega in zasebega premožena in vseh, ki so š?itili takšno po?etje;

5. Kadrovsko prenovo družbe, kajti po sprejemu Zakona OPS bodo na vsa odgovorna mesta prihajali izklju?no ljudje na podlagi ostrih meril pozitivne kadrovske selekcije s potrebnim strokovnim znanjem, delovnimi izkušnjami ter ne vprašljivimi moralnimi in eti?nimi lastnostmi. Sr?no kulturo. Izvedene bodo nove kvalifikacije za vsa vodstvena in vodilna delovna mesta v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v ve?inski ljudski lasti, a tokrat zares po vnaprej znanih merilih v katerih bo popolnoma izklju?ena in izkoreninjena strankarska - partijska pripadnost in sistem uporabe VEZ IN POZNANSTEV - VIP.

6. Bistveno višjo strokovnost in posledi?no u?inkovitost na vseh nivojih v javni upravi, visoko profesionalizacijo, bistveno racionalizacijo javne uprave, nižanje skupne javne porabe in posledi?no davkov za državljanke in državljane ter za podjetja. Kon?no bomo presegli oblastniško miselnost in bodo javni in državni uslužbenci sprejeli zavedanjem, da so pla?ani od ljudi in bodo za korist ljudi tudi strokovno, u?inkovito ter marljivo prijazno delali.

7. Razpad oblastniških lobijev, klanov, klik in škodljivih združb.

8. Zagon, razvoj in spodbujanje mnogih še neizkoriš?enih potencialov, strateško na?rtovanje vseh potrebnih elementov za preudaren in hiter ter u?inkovit razvoj. Razcvet našega gospodarstva.

9. Uvedbo prave demokracije, ki bo ob navdušujo?em in u?inkovitem usposabljanju za aktivno delovanje v družbi vsakega posameznika, že v osnovnih šolah, postajala vse bolj neposredna. Postopna uvedba e-referendumov in e-volitev kar bo prineslo najmanj 70% racionalizacijo. S pozitivnimi zgledi nove politi?ne skupine Osveš?enih Politikov Slovenije bo videno in in spoznano, da je politika lahko tudi strokovna, odgovorna, ustvarjalna in deluje izklju?no v korist državljank in državljanov.

10. Slovenski moralni in duhovni preporod. Nenazadnje kaže ra?unati tudi z dejstvom, da se je s spoznanji nove duhovnosti vsak okužil že tedaj, ko je prvi? slišal zanje, bodisi  iz knjige ali pa na internetnih straeh. Tovrstne okužbe  namre? ne more nih?e ve? prepre?iti, ?eprav se bodo mnogi verjetno trudili v to smer. Zdravila proti njej namre? ni in ga zagotovo ne bodo nikoli iznašli. Spoznanjem nove duhovnosti lahko že kar sedaj re?emo "kuga novega tiso?letja", ki bo zagotovo vplivala tudi na prenovo slovenske družbe.

Z delovanjem politi?ne skupine OPS se bodo ti vplivi le še stopnjevali, saj bodo mnogi odslej gledali na svoje delovno in bivanjsko okolje povsem druga?e, kot so do sedaj. Svoje pa bo opravila tudi kriti?na masa te vedno bolj obsežne in ?edalje mo?nejše duhovne energije. Temeljne ?lovekove vrednote bodo spet prevladale in bodo umeš?ene v vsakdanje življenje in delo sleherne posameznice ali posameznika.

KLIKNITE NA PLAKAT IN PODPIŠITE POBUDO ZA SPREJETJE ZAKONA OPS

O?istimo in Prenovimo Slovenijo!

"Oblast" Prepustimo Stroki, morali in etiki!

Omogo?imo Preporod Slovenije!

Hvala, ker že delujete za moralni, gospodarski, finan?ni, socialni in vsestranski preporod Slovenije!

ZadnjiÄŤ posodobljeno (ÄŚetrtek, 29 Junij 2017 09:48)