Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so jih nekateri pridobili v ?asu tranzicije

PREDLOG ZAKONA o Odpravi Privilegijev Socialisti?nega sistema in tistih, ki so jih neupravi?eno pridobili dolo?eni posamezniki in skupine v ?asu 23 let, za ve?ino kodljive slovenske tranzicije

v nadaljevanju ZOPS

V skladu s 1. in 2. odstavkom 115. ?lena Poslovnika DZ podrobneje opredeljujemo predlog ZOPS-a.

UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

O?itna dejstva kaejo na to, da slovenski narod v triindvajsetih letih od vzpostavitve svoje lastne drave ni uspel izvesti preloma z nekdanjim enopartijskim reimom - niti takoj po spremembi politi?nega sistema, ko bi bilo to najbolj nujno narediti, niti kasneje.

Zelo jasno je videti, da je prilo leta 1990 z drugimi orodji do uzurpacije oblasti s strani dotedanje edine stranke (Komunisti?na partija Slovenije, KPS Zveza komunistov Slovenije - ZKS) in da to oblast ZKS preko posameznikov in drugih formalnih in neformalnih organizacijskih oblik vzdruje e naprej.

Da bi morali narediti katarzo oziroma o?i?enje, nas je opozarjala e Resolucija Sveta Evrope 1096, na podlagi katere so do takrat nekatere drave t.i. lustracijo e naredile (Nem?ija in ?eka, po tej resoluciji pa vse post komunisti?ne drave, ki so ?lanice EU, razen Madarske). V Sloveniji do tega prelomnega koraka vse do danes ni prilo in so nas v tem pogledu prehitele e domala vse post komunisti?ne drave, tudi nekatere republike nekdanje SFR Jugoslavije, ko sta nedavno tega naredili to Srbija in Makedonija.

O ?em govori in na kaj nas opozarja omenjena resolucija:

RESOLUCIJA 1096, z dne 27. 06.1996, o ukrepih za odpravo negativnih posledic nekdanjih komunisti?nih totalitarnih sistemov (23. zasedanje):

1.Dedi?ine bivih komunisti?nih totalitarnih sistemov se ni lahko reiti. Na institucionalnem nivoju ta dedi?ina zajema (?ezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju drube pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokor?ine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na taknih temeljih je teko vzpostaviti civilizirano, liberalno in pravno dravo. Zato je stare strukture in miselne vzorce potrebno odpraviti in prese?i.

2.Cilji tega tranzicijskega procesa so jasni: ustvariti pluralne demokracije, ki temeljijo na vladavini prava in spotovanju ?lovekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu je potrebno upotevati tako na?ela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti monosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odlo?anja. Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo zasebne lastnine in razvoj civilne drube le nekatera izmed sredstev, ki jih lahko uporabimo pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija.

3.Nevarnosti, da proces tranzicije ne uspe, so mnogovrstne. V najboljem primeru lahko oligokracija prevlada nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organizirani kriminal nad ?lovekovimi pravicami. V najslabi razli?ici lahko pride do ametne restavracije totalitarnega reima, ?e e ne do nasilnega strmoglavljenja porajajo?e se demokracije. V taknem najneugodnejem primeru bi nov nedemokrati?ni reim neke ve?je drave prav lahko predstavljal mednarodno gronjo njenim ibkejim sosedam. Klju? do miroljubne koeksistence in do uspenega procesa tranzicije namre? lei v vzpostavitvi ob?utljivega ravnoteja pri zagotavljanju pravice brez iskanja ma?evanja.

4.Tako mora demokrati?na, pravna drava pri odpravljanju posledic bivih komunisti?nih totalitarnih sistemov uporabiti predvsem proceduralna sredstva. ?e bi recimo uporabljala druga sredstva, bi ravnala podobno kot totalitarni reimi, katerih posledice naj bi odpravila. Demokrati?na in pravna drava ima na razpolago dovolj sredstev za zagotavljanje spotovanja na?ela pravi?nosti in kaznovanja krivcev.

Ne more pa in ne sme zadovoljiti svoje elje po ma?evanju namesto pravi?nosti. Nasprotno, ?lovekove pravice in temeljne svobo?ine, kot so pravica do sodnega varstva in pravica do zaslianja, mora spotovati in jih priznavati tudi tistim, ki jih sami niso upotevali, ko so bili na oblasti. Pravna drava se je sposobna ubraniti oivitvi komunisti?ne totalitarne gronje, kajti na voljo ima tevilna sredstva, ki upotevajo ?lovekove pravice in vladavino prava in ki temeljijo tako na uporabi kazenskega prava in zakonitih administrativnih ukrepov.

5.Skup?ina dravam ?lanicam predlaga, da odpravijo negativne posledice bivih totalitarnih reimov tako, da prestrukturirajo svoje stare pravne in institucionalne sisteme. Ta proces naj temelji na naslednjih na?elih:

a)demilitarizacije, ki naj zagotovi, da se preneha z militarizacijo glavnih civilnih institucij, kot sta npr. vojaka uprava zaporov ali ?ete Ministrstva za notranje zadeve, kot tipi?na primera komunisti?nih totalitarnih sistemov;

b)decentralizacije, posebej na lokalnih in regionalnih nivojih in znotraj dravnih institucij;

c)demonopolizacije in privatizacije, ki sta osrednja elementa za vzpostavitev trne ekonomije in pluralne drube;

d)debirokratizacije, ki naj zmanja komunisti?no-totalitarno ?ezmerno regulacijo in prenese mo? od rok birokratov nazaj k dravljanom.

6.Ta proces mora vsebovati preobrazbo miselnosti (preobrazbo src in umov), katere osrednji cilj naj bo odprava strahu pri prevzemanju odgovornosti in tudi odprava nespotovanja raznolikosti, skrajnega nacionalizma, nestrpnosti, rasizma in ksenofobije, ki so del dedi?ine starih reimov. Vse negativne posledice naj nadomestijo demokrati?ne vrednote strpnosti, spotovanja raznolikosti, subsidiarnosti osrednje oblasti in odgovornosti za svoja dejanja.

7.Skup?ina tudi priporo?a, da se kazniva dejanja, ki so bila storjena za ?asa komunisti?nega totalitarnega reima, preganjajo in kaznujejo na podlagi splono veljavnih kazenskih zakonikov. ?e ti predvidevajo zastaranje dolo?enih zlo?inov, se le-to lahko podalja, saj gre le za proceduralno in ne vsebinsko vpraanje. ?eravno sta sprejemanje in uporaba retroaktivnih kazenskih zakonov prepovedana, pa sta dovoljena sojenje in kaznovanje oseb za dejanja ali opustitve, ki v ?asu storitve po doma?em pravu niso bila kazniva, so pa kazniva v skladu s splonimi na?eli prava civiliziranih narodov. e ve?, ?e je oseba krila ?lovekove pravice, njen ugovor o le izpolnjevanju ukazov ne izklju?uje niti protipravnosti niti njene posami?ne krivde.

8.Skup?ina priporo?a, da naj preganjanje posameznih zlo?inov soupada z rehabilitacijo ljudi, obsojenih za zlo?ine, ki v civiliziranih drubah ne predstavljajo kaznivih dejanj in rehabilitacijo tistih, ki so bili nepravi?no obsojeni. rtvam totalitarnega nasilja je potrebno priznati gmotno odkodnino, ki ne sme biti (bistveno) nija od tiste odkodnine, ki gre neopravi?eno obsojenim po veljavnih kazenskih zakonikih.
9.Skup?ina pozdravlja razkritje dosjejev tajnih slub javnosti v nekaterih bivih komunisti?no-totalitarnih dravah. Vsem zadevnim dravam svetuje, da omogo?ijo prizadetim posameznikom, na njihovo zahtevo, pregled spisov, ki so jih o njih hranile bive tajne slube.

10.Nadalje Skup?ina svetuje, da se premoenje, vklju?no s premoenjem cerkve, ki se ga je drava protipravno ali nepravi?no polastila, ga nacionalizirala, zaplenila ali kako druga?e odtujila v ?asu vladavine komunisti?nih totalitarnih sistemov, vrne izvirnim lastnikom v naravi in v celoti (in integrum), ?e je to mono brez kritve pravic dosedanjih lastnikov, ki so pridobili premoenje v dobri veri, ali pravic najemnikov, ki so v dobri veri premoenje najeli in brez kode za napredovanje demokrati?nih reform. V primerih, kjer to ni mono, naj se dodeli pravi?na gmotna odkodnina. O zahtevah in sporih v zvezi s posami?nimi primeri vra?anja premoenja naj odlo?ajo sodi?a.

11.Glede obravnave posameznikov, ki niso storili nikakrnih zlo?inov, da bi jih lahko preganjali po sedmem odstavku, vendar pa gre za osebe, ki so kljub temu zavzemale visoke poloaje v bivih totalitarnih komunisti?nih reimih in so te reime tudi podpirale, Skup?ina ugotavlja, da so nekatere drave uvedle administrativne ukrepe, kot so lustracija ali dekomunizacijski zakoni. Cilj teh ukrepov je izlo?iti osebe iz izvrevanja oblasti, ?e jim tega ni mo? ve? zaupati v skladu z demokrati?nimi na?eli, ker tudi v preteklosti tem na?elom niso pokazale potrebne zvestobe, niti nimajo sedaj nobenega interesa ali pripravljenosti za njihovo spotovanje.

12.Skup?ina poudarja, da so v splonem ti ukrepi lahko zdruljivi z demokrati?no in pravno dravo, ?e so izpolnjeni nekateri pogoji. Najprej je potrebno krivdo, posami?no in ne kolektivno, dokazati v vsakem primeru posebej. To narekuje potrebo po posami?ni in ne morda kolektivni uporabi lustracijskih zakonov. Nadalje morajo biti v teh postopkih zagotovljena pravica do obrambe, predpostavka nedolnosti, dokler ni dokazana krivda in pravica pritobe na sodi?e. Ma?evanje naj nikoli ne bo cilj taknih ukrepov, niti naj se ne dovoli politi?ne ali drubene zlorabe lustracijskega procesa. Cilj lustracije ni kaznovati ljudi, ki naj bi bili krivi to je naloga kazenskega aparata ampak za?ititi porajajo?o se demokracijo.

13.Skup?ina potemtakem predlaga, da naj se zagotovi, da lustracijski zakoni in podobni administrativni ukrepi sledijo zahtevam pravne drube in da se osredoto?ijo na gronje temeljnim ?lovekovim pravicam in procesu demokratizacije. Za referenco o tem glej Smernice za zagotovitev skladnosti lustracijskih zakonov in podobnih upravnih ukrepov z zahtevami pravne drave.

14.Povrh tega skup?ina priporo?a, da naj zaposleni, ki so jih na podlagi lustracijskih zakonov s poloajev odpustili, ne bi bili v na?elu prikrajani za prej pridobljene finan?ne ugodnosti. Le v izjemnih primerih, ko si je vladajo?a elita bivega reima dodelila pokojninske pravice vije od tistih, ki pripadajo navadni populaciji, pa naj bi bile te pravice zniane na nivo navadnih dravljanov.

15.Skup?ina priporo?a, naj vlade zadevnih drav potrdijo, da so njihovi zakoni, podzakonski akti ter postopki skladni z na?eli, ki jih vsebuje ta resolucija in da jih spremenijo, ?e je to potrebno. Tako bi se lahko izognili tevilnim pritobam glede teh postopkov, ki bi jih vlagali nadzorni mehanizmi Sveta Evrope na podlagi Evropske konvencije o ?lovekovih pravicah, nadzornega postopka Odbora ministrov ali nadzornega postopka Skup?ine v zvezi s sklepom t. 508 (1995) o spotovanju dolnosti in zavez s strani drav ?lanic.

16.Za konec je potrebno poudariti, da so najbolja jamstva za odpravo negativnih posledic bivih komunisti?nih totalitarnih sistemov korenite politi?ne, pravne in ekonomske reforme v zadevnih dravah, ki vodijo k oblikovanju pristne demokrati?ne dre in politi?ne kulture. Skup?ina zatorej poziva vse e izgrajene demokracije, da s svojo pomo?jo in podporo prisko?ijo na pomo? ele nastajajo?im demokracijam v Evropi, e posebej tedaj, ko gre za razvoj civilne drube.

Besedilo Resolucije 1096 pomeni enega najvanejih dokumentov, ki so ga podpisale tudi drave v tranziciji, vklju?no Slovenija. Zanimivo je, da je bila resolucija po podpisu Slovenije e dve leti skrita v predalih nae takratne oblasti. To kae na o?itno nepripravljenost ideolokih dedi?ev totalitarnega reima, da bi njena na?ela izvajali.

Dejstvo je, da je ta dokument podpisala tudi Slovenija, a na tej podlagi ni naredila ni?esar. To popravlja ZOPS, ki ga vlagamo v parlamentarno proceduro, pri tem pa se sklicujemo prav na Resolucijo 1096. Ker je Republika Slovenija tudi sopodpisnica tega dokumenta, Resolucija 1096 nesporno teje za podlago ZOPS. Zaradi neukrepanja odgovornih v skladu s priporo?ili pri?ujo?e resolucije skup?ine Sveta Evrope se v Sloveniji dogaja prav to, kar v svojih to?kah navaja Resolucija 1096. Republika Slovenija zato e mora izvesti vse potrebne ukrepe za razgradnjo enopartijskega reima.

Ocena stanja Gibanja Osve?enih Prebivalcev Slovenije so naslednje:

Po skoraj triindvajsetih letih ivljenja v samostojni Sloveniji lahko vsak razmiljujo? in do negativnih pojavov ob?utljiv ?lovek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejnji nedemokrati?ni reim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spotovanju ?lovekovih pravic ter raznolikosti miljenj. Pri tem procesu bi morali upotevati tako na?ela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti monosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odlo?anja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne drube le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija.

V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dedi?ine bivih komunisti?nih totalitarnih sistemov ni lahko reiti. Na institucionalnem nivoju ta dedi?ina zajema (?ezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju drube pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokor?ine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev.

Na taknih temeljih ni bilo mogo?e vzpostaviti civilizirane, svobodne in pravne drave. Zato bi bilo najprej nujno sistemati?no odpraviti stare strukture in prese?i bive totalitarne miselne vzorce.

Ker tega nismo naredili, smo zdaj pri?a situaciji, ko lahko po 23 letih ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel. Pri?a smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo dravni kriminal nad ?lovekovimi pravicami. Prilo je do ametne restavracije totalitarnega reima s podtalnim strmoglavljenjem porajajo?e se demokracije iz devetdesetih let s strani starih oblastnikih struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajo?imi lobiji, klani, klikami in kodljivimi zdrubami.

Takni oceni stanja ne more oporekati nih?e, kaj ele, da bi jo z argumenti zavrnil. Lahko jo zavra?a samo z uporabo medijskih manipulacij in s cenzuro medijskega poro?anja, kakrno smo predlagatelji zakona doiveli 28. 04. 2011, ko smo vloili v proceduralni postopek v Dravnem zboru Zakon OPS. Vsi osrednji mediji so posneli dogodek, posneli izjave vlagateljev, a o tem niso poro?ali v nobeni izmed oddaj niti tisti niti kateri drugi dan. Takna nezasliana medijska cenzura nedvomno kae na to, kaj in kdo namesto demokracije in demokrati?nih vodij vlada v tej deeli.

V izogib temu, da bi se to dogajalo e naprej, zaradi zgoraj opisanih in utemeljenih razlogov, in zato, da Republika Slovenija ne bi e naprej nazadovala, kar se nam dogaja domala na vseh podro?jih, predlagamo DZ RS v sprejem ZOPS.

2. Cilji, na?ela in poglavitne reitve predloga ZOPS.

S sprejemom in uveljavitvijo Zakona OPS se bo Republika Slovenija dokon?no izvila izpod jarma nekdanjega totalitarnega reima in bo postala sodobna ter napredna demokrati?na drava.

ZOPS ukinja neupravi?ene privilegije, pridobljene v ?asu enopartijskega reima, in vse, ki so bili neupravi?eno pridobljeni v ?asu skoraj 23 let trajajo?e za ve?ino kodljive tranzicije. To pomeni, da ZOPS sledi na?elu pravi?nosti, enakopravnosti in enakosti pred zakonom vseh dravljank in dravljanov v nai drubi. Nih?e ne more in ne sme uivati privilegijev, ki so mu bili podeljeni v nedemokrati?nem reimu za zasluge pri vzpostavitvi, kreiranju in vzdrevanju totalitarnega reima, pa tudi ne po tem ?asu. Treba se je zavedati, da so neupravi?ene privilegije podeljevali oblastniki, ki so bili na poloajih. To so po?eli ne po volji ljudstva ali zaradi zaslug zanj, temve? po volji Zveze komunistov Slovenije in zaradi pripadnosti ter sluenju tej totalitarni partiji. lo je za nelegitimne oblastnike, zato morajo biti tudi njihove odlo?itve neveljavne.Osrednje pomembne reitve Zakona OPS so:

1.Dejanski hkratni sestop vseh kadrov, ki so bili ?lani zlo?inske organizacije UDBE, ZKS in KOS tudi po juniju leta 1988, ko se je na Roki cesti v Ljubljani za?ela slovenska pomlad, z vseh poloajev, na katerih se odlo?a o nai drubi in usodi naroda. Vsi, ki so ostali zvesti ?lani UDBE, KOS in PARTIJE tudi po dogodkih na Roki, so zelo dobro vedeli, da bodo demokrati?ne spremembe v svojem bistvu zgolj navidezne in da bodo ostali na poloajih e naprej. Prav tako morajo po uveljavitvi ZOPS z vseh javnih poloajev sestopiti vsi v javni in dravi upravi ter v gospodarskih drubah v ve?inski dravni lasti in pravnih subjektov ter institucij, s katerih se vpliva na usodo ljudi, saj so v popolnosti odgovorni in soodgovorni za katastrofalno stanje, v katerem se Slovenija nahaja.

2.Vzpostavitev pravi?ne pravne drave z neodvisnimi in u?inkovitimi institucijami, ki bodo obravnavale vse posameznice in posameznike po enakih merilih v skladu z evropsko pravno stroko, pravico, resnico ter moralo in etiko. Zagotovitev popolne enakosti pred zakonom;

3.Odpravo preteklih krivic vsem, ki so jih doiveli bodisi v prejnjem komunisti?nem reimu ali pa v skoraj 23 let trajajo?i, za ve?ino dravljank in dravljanov, kodljivi tranzicijski tiraniji, in povra?ilo nastale materialne kode;

4.Razreitev lastninskih problemov pekulativnega kapitalizma, ki ga je omogo?ilo nedelovanje pravi?ne pravne drave - vrnitev izropanega drubenega in zasebnega premoenja prvotnim lastnikom ter odgovornost vseh, ki so izvajali ropanje drubenega in zasebnega premoenja ter vseh, ki so omogo?ili in ?itili takno po?etje tudi tako, da so opu?ali dolna ravnanja na svojih, od ljudi pla?anih delovnih mestih in poloajih;

5.Kadrovsko prenovo drube, kajti po sprejemu ZOPS bodo na vsa odgovorna mesta prihajali izklju?no ljudje na podlagi zahtevnih meril pozitivne kadrovske selekcije s potrebnim strokovnim znanjem ter ne vpraljivimi moralnimi in eti?nimi lastnostmi ter sr?no kulturo. Izvedene bodo nove kvalifikacije za vsa vodstvena in vodilna delovna mesta v dravni javni upravi ter gospodarskih drubah v ve?inski dravni lasti, a tokrat zares po vnaprej znanih merilih, v katerih ne bo pomembna strankarska - partijska pripadnost in VIP.

6.Bistveno vijo strokovnost in posledi?no u?inkovitost na vseh nivojih v javni upravi, visoko profesionalizacijo, bistveno racionalizacijo javne uprave, nianje skupne javne porabe in posledi?no davkov za dravljanke in dravljane ter za podjetja.

7.Razpad oblastnikih lobijev, klanov, klik in kodljivih zdrub.

8.Zagon, razvoj in spodbujanje mnogih e neizkori?enih potencialov slovenske drube, strateko na?rtovanje vseh potrebnih elementov za preudaren in hiter ter u?inkovit razvoj ter razcvet naega gospodarstva.

9.Uvedbo prave demokracije oblasti ljudstva, ki bo ob navduujo?em in u?inkovitem usposabljanju za aktivno delovanje v drubi vsakega posameznika (e v osnovnih olah) postajala vse bolj neposredna. Postopna uvedba e-referendumov in e-volitev, kar bo prineslo najmanj 80% racionalizacijo. S pozitivnimi zgledi nove politi?ne skupine Osve?enih Politikov Slovenije bo videno in spoznano, da je politika lahko tudi strokovna, odgovorna, ustvarjalna in deluje izklju?no v korist dravljank in dravljanov.

10.Slovenski moralni in duhovni preporod.

3. Ocena finan?nih posledic predloga zakona za dravni prora?un in druga javna finan?na sredstva

ZOPS ne bo imel negativnih posledic (izdatki) za dravni prora?un in druga javna sredstva.

Na kratek rok (v treh letih) bo z ustrezno odpravo posledic nedelovanja pravi?ne pravne drave prora?un zaradi sekundarnih efektov novega kadrovanja in zahtev do uradnikov v sistemu veliko pridobil preko bolje delujo?e dravne uprave.

ZOPS je dejansko eden od pomembnejih zakonov za polnjenje izropanega prora?una RS, saj bo ob doslednem spotovanju njegovih ?lenov v prora?un priteklo zelo veliko denarja, ki ga bodo ob vzpostavitvi pravno pravi?ne drave obsojeni dravljani Republike Slovenije morali vrniti Republiki Sloveniji (dravljankam in dravljanom). Gre za vse protipravno pridobljeno premoenje, ki so ga odtujili pokradli s pomo?jo dvotirne pravne drave, ki je preganjala predvsem kurje tatove, medtem ko je najve?jim tatovom debelo gledala skozi prste. Po nai grobi oceni je tega protipravno pridobljenega premoenja v zdaj zasebni lasti, a brez monosti dokazovanja z verodostojnimi izkazi, za okoli 200 milijard evrov. Premoenje je bilo nepravi?no in nelegitimno pridobljeno predvsem iz naslova nelegalne trgovine z orojem, divjih privatizacij in ropanja prora?unskega denarja s pomo?jo prirejenih javnih razpisov, skrivnih dogovorov in kodljivih pogodb ter naknadnih aneksov k tem pogodbam. Seveda pa tudi z razdaljevanjem kreditov iz bank v ve?inski dravni lasti brez ustreznih zavarovanj.

Zakon OPS bo ob druga?ni kadrovski sestavi nadzornih institucij, organov pregona, policije, toilstva in sodstva ter nacionalnih medijev in spodbujanju dravljank in dravljanov, da prijavijo vse, kar vedo o krajah, korupciji, nepotizmu in klientelizmu, za kar bodo tudi nagrajeni, omogo?il, da bo ve?ji del odtujenega in pokradenega premoenja vrnjen v prora?un in prvotnim lastnikom.

Za odkodnine in nagrade pri popravi krivic, ki jih Zakon OPS prinaa, bodo namenjena neznatna sredstva, saj bodo okodovanci oziroma njihovi dedi?i popla?ani iz prej omenjenih sredstev, vse nagrade in odkodnine pa ne bodo presegle 20% sredstev, ki bodo po u?inkovitih sodnih postopkih vrnjena prora?unu Republike Slovenije.

4. Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v dravnem prora?unu zagotovljena, ?e predlog zakona predvideva porabo prora?unskih sredstev v obdobju, za katerega je bil dravni prora?un e sprejet

ZOPS ne predvideva porabe prora?unskih sredstev v obdobju, za katerega je bil dravni prora?un e sprejet.

(Naj opozorimo na e sprejeti Zakon o izbrisanih, v katerem predlogu predlagatelji niso mogli navesti, koliko denarja bo porabljenega iz prora?una RS, ker tega niti priblino niso vedeli, pa omenjeni zakon pri sprejemanju ni imel nobenih zastojev.)

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije; prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih drav ?lanic Evropske unije.

Evropske drave, ki so po padcu komunisti?nega sistema izpeljale lustracijo (z * so ozna?ene drave ?lanice Evropske skupnosti/unije):

Nem?ija (Vzhodna)*,Poljska*,?eka*,Slovaka*,Madarska*,Makedonija,Litva*,Latvija*,Estonija*,Bolgarija*,Albanija,
Romunija*.

Drave, kjer lustracije ni bilo:

Slovenija*,Hrvaka,Belorusija,Kazahstan,Uzbekistan,Tadikistan,Kirgistan...

O?itno je od ?lanic Evropske unije le Slovenija tista, ki bi lustracijo morala izpeljati, pa je ni.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ureditev v dravah Evropske unije in bive Jugoslavije:

Poljska http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6456005.stm

Na Poljskem je bil uveden zakon, ki je od 700,000 prebivalcev zahteval, da se izpovejo, ?e so bili informatorji v komunisti?ni tajni policiji. Ta novi zakon je vsakemu, ki ni hotel sodelovati ali bi lagal o svoji preteklosti, prepovedal delati v javnih ustanovah za 10 let. Konservativna vlada si je zadala prioriteto, da se izklju?i vse nekdanje komuniste in njihove kolaborante iz javnega ivljenja. Tajna policija je tako prvi? odprla arhive javnosti. Poljska je po uvedbi zakona mo?no napredovala na vseh drubenih in gospodarskih podro?jih.

?eka: Tako imenovani "lustra?n" Zakon ?.451/1991

http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1991/451991/Sb_451991_------_.php

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/normy/sb451-1991.pdf

Certifikat v skladu z zakonom ?.451/1991 (tako imenovano potrdilo lustracije) za posameznike

http://www.mvcr.cz/clanek/vystaveni-lustracniho-osvedceni-jednotlivci.aspx

Na ?ekem je ta zakon v veljavi, sicer z dolo?enimi revizijami, kot se lahko vidi zgoraj. Podobno kot Poljska je tudi ?eka po uvedbi zakona mo?no napredovala na vseh drubenih in gospodarskih podro?jih.

Makedonijahttp://www.kvf.org.mk/mk.html

(Zopet se sklicujemo na Zakon o izbrisanih, za katerega predlagatelji niso mogli navesti nobenega primerljivega zakona iz tujih EU drav, ker nobena drava ni imela nikoli podobnega problema, da bi ga morala skozi zakonodajo reevati. Zato so zanimiva dvojna merila zakonodajalca, ko o?itno Zakon o izbrisanih ni potreboval nikakrnih primerjav drugih EU drav in je kljub temu bil vloen v parlamentarno proceduro in je bil tudi sprejet).

6. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

Slovenija bo svobodna, demokrati?na in urejena drava z uspenim gospodarstvom in voditelji, ki bodo naposled resni?no izbrani po volji ljudstva, in to na povsem, transparenten in demokrati?en na?in.

Dosedanji oblastniki, ki so si po letu 1990 za?eli zgolj podaljevati agonijo, bodo izpolnili obljubo, ki so jo s figo v epu dali ob navideznem prelomu z nedemokrati?nim komunisti?nim reimom, ko so zgolj govorili o sestopu z oblasti, v resnici pa so vse do danes vse njene vzvode obdrali v svojih rokah.

Rezultat tega njihovega po?etja je e ena zavoena drava.

Zasluimo si boljo dravo, takno, za kakrno smo Slovenci zedinjeno glasovali na plebiscitu leta 1990.

BESEDILO ?LENOV

ZAKON o Odpravi Privilegijev Socialisti?nega sistema in tistih, ki so si jih neupravi?eno pridobili dolo?eni posamezniki in skupine v ?asu 23 let za ve?ino kodljive slovenske tranzicije

I. SPLONE DOLO?BE

1. ?len

Ta zakon ureja nekatera e vedno odprta vpraanja iz obdobja od leta 1941 dalje, ko je bila pod pretvezo narodno osvobodilnega boja (s kratico NOB) proti tedanjemu okupatorju slovenskega ozemlja izvedena krvava komunisti?na revolucija in dravljanska vojna.

Na podlagi tako prikritih ciljev je bil po osvoboditvi leta 1945 ustvarjen politi?ni in gospodarski sistem, ki je bil dolga desetletja ve?inoma kodljiv za preteni del slovenskega naroda.

Za uvajanje in vzdrevanja takega sistema na Slovenskem sta brez najmanjega dvoma odgovorni takratna edina dovoljena politi?na organizacija Komunisti?na partija Slovenije (KPS), ki je bila glavni pobudnik in organizator navedene NOB, in njena naslednica Zveza komunistov Slovenije (ZKS) ter njena politi?na policija, ki se je najprej imenovala Uprava dravne varnosti (UDV), kasneje pa se je preimenovala v Slubo dravne varnosti (SDV). Prav tako je bila politi?na, strankarska tajna policija tudi vojaka KOS (Kontra obve?evalna sluba JLA).

S krvavo revolucijo pridobljeno oblast sta navedeni organizaciji KPS in njena naslednica ZKS obdrali z vzpostavitvijo tako imenovanega "socialisti?nega" drubenega sistema, ki je bil v bistvu totalitaren (celoten, vseobsegajo?, povzemajo?vse v svoje obmo?je), saj je le navidezno dravnim ciljem podredil vse javno in zasebno ivljenje, pri ?emer je izklju?eval vsako druga?no mnenje ali opozicijo, kar je bilo zapisano tudi v tedanjih jugoslovanski in slovenski ustavi.

S tem totalitarnim reimom (politi?no ureditvijo) so bile tako e v kali zatrte nekatere temeljne ?lovekove pravice in svobo?ine, kar je po tem trajalo vse do leta 1990, ko je bila sprejeta nova (izklju?no) slovenska ustava.

V vsem tem obdobju so bili mnogi zaradi uveljavljanja svoje temeljne pravice do svobodnega miljenja in gibanja tudi likvidirani, sodno preganjani ali druga?e omejevani. Zaradi ugodnejega zunanjega videza je bila taka dravna ureditev preimenovana v "sistem socialisti?nega samoupravljanja", ki naj bi tak totalitarizem (totalni politi?ni sistem) zagotovil tudi dolgoro?no.

Navedeni slubi tajne politi?ne policije sta ga vzdrevali z metodami represije (zatiranje, podtikanje, strahovlada, zaprtje in kazenski ukrepi ter likvidacije).

Na podlagi izmiljene znanstvene teorije je bil vzpostavljen tudi tako imenovani "socialisti?no-samoupravni gospodarski sistem", ki je v bistvu omogo?al odlo?anje v zelo ozkih, izklju?no politi?nih (partijskih) krogih, temeljil pa je na visoki inflaciji in zadolevanju v tujini.

Zaradi neracionalne in zelo ibke organizacije ter gospodarske neu?inkovitosti ter posledi?no zelo slabih poslovnih rezultatov je ta sistem terjal tudi ve?je zadolevanje v tujini od potrebnega. To je v bistvu pomenilo prelaganje ve?ine tedanjih problemov na pozneje rodove.

Odkriti podporniki tega totalitarnega reima so zgolj na podlagi ?lanstva v ZKS prili do najbolj odgovornih ter najvije pla?anih delovnih mest, ?eprav zanje najve?krat niso imeli potrebnih strokovnih referenc. Dovolj je bila partijska pripadnost in t.i. moralnopoliti?na neopore?nost.

Vsa navedena dejstva so splono poznana in podkrepljena tudi z mnogimi uradnimi arhivskimi podatki in analizami iz tega obdobja. Posledice tega nerazumnega, samoljubnega (egoisti?nega) in skrajno kodljivega po?etja za preteni del dravljanov Slovenije pa so strnjene v sedanjem javnem dolgu Republike Slovenije. Ta je ve?ji del nastal prav v tem obdobju, se pa zaradi kontinuitete vladajo?ih pove?uje e naprej in ga bodo morali odpla?evati e otroci dananjih otrok.

Prav takno ravnanje se je po uzurpaciji oblasti po letu 1990 nadaljevalo vse do danes, ko so nekdanji stari oblastniki poskrbeli, da so vse pozicije v sistemu obdrali preverjeni kadri bivega reima in njihovi zvesti privrenci, ko se je negativna kadrovska selekcija samo e razmahnila. Eden od klju?nih privilegijev, ki jih ZOPS odpravlja je ravno negativna kadrovska selekcija na vseh nivojih, ki je klju?en razlog za nedelovanje celotnega sistema v skladu s stroko, moralo in etiko. Vse je e vedno kot pred letom 1990 podrejeno ozkim in sebi?nim interesom lobijev, kodljivih zdrub in klik ter vplivnim posameznikom, ki svojo neformalno mo? formalizirajo prav preko svojih name?encev v sistemu. Rezultati taknega privilegiranega kadrovanja so vidni v celotnem sistemu drave, ko smo pri?a pravemu razsulu na finan?nem, gospodarskem in socialnem podro?ju.

Ta zakon ne ureja ugotavljanja odgovornosti in iskanje krivcev za vzpostavitev in sodelovanje v navedenem totalitarnem reimu. To prepu?a pristojnim dravnim toilstvom, ki morajo ukrepati po uradni dolnosti na podlagi pobud prizadetih posameznikov, ki bodo po dolo?bah tega zakona zahtevali popravo storjenih krivic. Z dolo?bami tega zakona se:

odpravljajo nekateri privilegiji (posebne, izjemne pravice dolo?ene drubene plasti), ki so si jih neupravi?eno in predvsem na kodo drugih prilastili samo eminentni (najbolj vidni) predstavniki bivega totalitarnega reima in v ?asu 23 let trajajo?e za ve?ino kodljive tranzicije;

prepre?uje monost , da bi se podobne stvari dogajale tudi v prihodnjem obdobju, zaradi ?esar preverjenim zagovornikom in podpornikom bivega totalitarnega reima in sodelujo?im na razli?nih poloajih v drubi, s katerih se odlo?a o usodi naroda, za dolo?en ?as prepoveduje opravljanje vodilnih delovnih nalog;

samo omogo?a, da se bo na podlagi izvajanja dolo?b tega zakona Republika Slovenija dokon?no izvila izpod jarma nekdanjega totalitarnega reima in postala sodobna ter napredna evropska drava.

II. IZRO?ITEV ARHIVOV

2. ?len

Odgovorni predstavniki najvijega in najojega vodstva v 1. ?lenu navedene organizacije ZKS in slube SDV ter KOS v obdobju od za?etka tako imenovane "slovenske pomladi" v sredini leta 1988, do prvih demokrati?nih volitev v letu 1990 morajo v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona izro?iti Arhivu Republike Slovenije celotno svoje arhivsko gradivo, ki se je v tem obdobju nahajalo v tajnih podzemnih objektih in zgradbah na ve? desetletij zaprtem obmo?ju okrog Gotenice, Ko?evske Reke in drugod, kjer so ob odprtju tega obmo?ja v letu 1990 nali le prazne arhivske police in omare. O tem dejstvu je bila preko javnih ob?il doslej e ve?krat seznanjena tako slovenska kot tudi mednarodna javnost.

Predvideti je mogo?e, da so se v tem arhivskem gradivu med drugim nahajali tudi podatki o izvrenih povojnih pobojih na tem obmo?ju, o ?emer pri?ajo tamkajnja mnoi?na grobi?a, razen tega pa tudi zaupni podatki o ?lanstvu organizacije KPS in ZKS ter o delovanju slube SDV in KOS o njenih tajnih sodelavcih.

V primeru neupotevanja te dolo?be v navedenem roku prevzemajo neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu vsi, ki so aktivno delovali v ojem vodstvu najvijega organa navedene organizacije ZKS in najvijega vodstva slube SDV ter KOS v prej navedenem obdobju, kar mora zagotoviti pristojno dravno toilstvo po uradni dolnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoli?ine in jih bodo s svojim pri?anjem tudi dokazali.

III. POPRAVA KRIVIC

3. ?len

Na podlagi neposrednega vpogleda v arhivsko gradivo (navedeno v 2. ?lenu) v okviru Arhiva Republike Slovenije in v skladu z veljavnim zakonom o uporabi tega gradiva lahko popravo krivic, ki so bile povzro?ene s partijsko revolucijo v obdobju od za?etka leta 1941 do konca leta 1945, zahteva bodisi e ive?i neposredno prizadeti ali njegovi zakoniti dedi?i. Prav tako lahko zahtevo za popravo krivic vsi, ki so jih doiveli v ?asu 23 let trajajo?e za ve?ino kodljive tranzicije.

Navedeni upravi?enci lahko doseejo popravo krivic na ta na?in, da pri pristojnem dravnem toilstvu vloijo zahtevo za ustrezno revizijo sodnih in drugih odlo?b in zahtevajo materialno nadomestilo za povzro?ene krivice in moralno zado?enje, proti neposredno odgovornim za povzro?itev teh krivic oz. proti e ive?im neposrednim krivcem za takna dejanja pa zahtevajo tudi uvedbo kazenskega postopka.

O taki zahtevi, ki mora biti utemeljena in podkrepljena tudi z ustreznimi dokazi ali pri?evanji, mora pristojno toilstvo presoditi po uradni dolnosti in v okviru zakonsko dolo?enega roka ter ustrezno ukrepati.

4. ?len

Na podlagi neposrednega vpogleda v arhivsko gradivo (navedeno v 2. ?lenu) v okviru Arhiva Republike Slovenije in v skladu z veljavnim zakonom o uporabi tega gradiva lahko popravo krivic, ki so bile povzro?ene v obdobju od konca leta 1945 do prvih demokrati?nih volitev v letu 1990 s strani oblastnikih organov oz. v 1. ?lenu navedenih slub UDV, SDV proti tako imenovanim "notranjim sovranikom in nasprotnikom samoupravnega socializma" zahteva bodisi e ive?i, neposredno prizadeti ali njihovi zakoniti dedi?i.

Navedeni upravi?enci lahko doseejo popravo krivic na ta na?in, da pri pristojnem dravnem toilstvu vloijo zahtevo za ustrezno materialno nadomestilo za povzro?ene krivice in moralno zado?enje, proti neposredno odgovornim za povzro?itev teh krivic oz. proti e ive?im neposrednim krivcem za takna dejanja pa zahtevajo tudi uvedbo kazenskega postopka.

O taki zahtevi, ki mora biti utemeljena in podkrepljena tudi z ustreznimi dokazi ali pri?evanji, mora pristojno toilstvo presoditi po uradni dolnosti in v okviru zakonsko dolo?enega roka ter ustrezno ukrepati.

Enaka pravila veljajo tudi za pozneje tranzicijsko obdobje, vse do danes.

IV. ODPRAVA PRIVILEGIJEV

5. ?len

S tem zakonom se ukinjajo privilegiji glede dolo?itve izjemne pokojnine za vse udeleence v 1. ?lenu navedene NOB in druge borce oz. za vse nosilce pomembnih drubenih funkcij v obdobju pred koncem leta 1990 na ta na?in, da se jim nova pokojninska osnova dolo?i zgolj na podlagi njihove dejanske delovne dobe in doseene strokovne izobrazbe, katero morajo dokazati z ustreznimi dokumenti. Nova pokojninska osnova se jim za?ne izpla?evati z dnem uveljavitve tega zakona.

Za izvajanje te dolo?be so odgovorni vsi pristojni v okviru Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za kar v primeru neizvajanja te dolo?be prevzemajo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te dolo?be mora zagotoviti pristojno dravno toilstvo po uradni dolnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoli?ine in jih s svojim pri?evanjem tudi dokaejo.

6. ?len

S tem zakonom se ukinjajo privilegiji glede pred?asnega upokojevanja ali dolo?itve izjemne pokojnine za vse uslubence dravnih organov in drugih institucij ter drubenopoliti?nih organizacij v obdobju pred koncem leta 1990 na ta na?in, da se jim nova pokojnina dolo?i zgolj na podlagi njihove dejanske delovne dobe in doseene strokovne izobrazbe. To morajo dokazati z ustreznimi dokumenti. Nova pokojninska osnova se jim za?ne izpla?evati z dnem uveljavitve tega zakona.

Za izvajanje te dolo?be so odgovorni vsi pristojni v okviru Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, za kar v primeru neizvajanja te dolo?be prevzemajo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te dolo?be mora zagotoviti pristojno dravno toilstvo po uradni dolnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoli?ine in jih s svojim pri?evanjem tudi dokaejo.

7. ?len

S tem zakonom se ukinjajo desetletja trajajo?i privilegiji glede zasedanja pomembnih delovnih mest zgolj samo s strani preverjenih ?lanov v 1. ?lenu navedene organizacije ZKS na ta na?in, da morajo v roku 30 dni od dneva uveljavitve zakona vsi aktivni pripadniki oz. ?lani organizacije ZKS na za?etku tako imenovane slovenske pomladi sredi leta (30. junija) 1988 in vsi tajni sodelavci v 1. ?lenu navedene slube SDV in KOS do prvih demokrati?nih volitev leta 1990 samostojno odstopiti z vseh javnih funkcij in tako imenovanih "menederskih", vodilnih in vodstvenih delovnih mest v vseh dravnih organih ter uradih, dravnih institucijah, sodi?ih in toilstvih, javnih zavodih, sindikatih, ob?inskih organih in upravah, v gospodarskih drubah in podjetjih, ki so v ve?inski lasti drave.

Prepoved opravljanja takih funkcij ali delovnih nalog traja za ?lane organizacije ZKS naslednjih 15 let, za ?lane najvijega organa te organizacije in tajne sodelavce slube SDV pa naslednjih 20 let. Naslednjih dvajset let ne smejo opravljati odgovornih javnih funkcij tudi kadri, ki so to delali v organih bive SFRJ in KOS-a (Kontra obve?evalne slube v JLA). V tem ?asu lahko opravljajo samo strokovne delovne naloge, za katere so dejansko strokovno usposobljeni in niso v nasprotju z 8. ?lenom tega zakona.

Ravno tako so s tem zakonom dolni sestopiti z vseh prej natetih javnih funkcij v natetih institucijah vsi vodilni in vodstveni kadri, ki jih trenutno zasedajo, ker eni kodno delujejo zoper interese Slovenije in njenih dravljank in dravljanov, drugi pa s svojim sodelovanjem v kodljivem sistemu in ne ukrepanjem oziroma opu?anjem dolnih ravnanj, omogo?ajo uni?evanje Slovenije. Prepoved opravljanja takih funkcij ali delovnih nalog traja za to kategorijo uslubencev 10 let. V tem ?asu lahko opravljajo samo strokovne delovne naloge, za katere so dejansko usposobljeni in niso v nasprotju z 8. ?lenom tega zakona.

V primeru neupotevanja te dolo?be v navedenem roku prevzamejo vsi v prejnjem odstavku navedeni neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu, kar mora zagotoviti dravno toilstvo po uradni dolnosti, bodisi po lastni iniciativi oz. na podlagi prijav posameznikov, ki takne okoli?ine poznajo in jih lahko s svojim pri?evanjem tudi dokaejo.

8. ?len

S tem zakonom se ukinja privilegij, da so bili mnogi akademski nazivi oz. magistrski in doktorski naslovi, zlasti na druboslovnih podro?jih, podeljeni na podlagi utemeljevanja marksisti?ne in izmiljene socialisti?no-samoupravne ideologije, ki se je v vseh drubenih sistemih izkazala kot skrajno kodljiva in je bila zato povsod (z izjemo Kube in na nek na?in Kitajske) tudi odpravljena.

To se dosee na ta na?in, da se odvzamejo vsi na podlagi utemeljevanja navedene ideologije podeljeni znanstveni naslovi, kar mora v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona prijaviti pristojni fakulteti vsak, ki je svoj znanstveni naslov dosegel na tej podlagi, pristojni urad take fakultete pa mora izdati ustrezno odlo?bo. Vsem na ta na?in prizadetim se omogo?i, da odvzeti znanstveni naslov lahko povrnejo s ponovno obrambo istega ali spremenjenega znanstvenega dela po veljavnih zakonih in pravilih pristojne fakultete.

Za izdajo prej navedene odlo?be o odvzemu znanstvenega naslova so odgovorni pristojni v okviru vseh fakultet in drugih visokoolskih institucij, ki so podeljevale prej opisane znanstvene naslove in je to razvidno tudi iz arhiviranega znanstvenega dela. V primeru neizvajanja te dolo?be pa prevzamejo tudi neposredno kazensko odgovornost po tem zakonu.

Izvajanje te dolo?be mora zagotoviti pristojno dravno toilstvo po uradni dolnosti bodisi po lastni iniciativi ali na pisno pobudo posameznikov, ki poznajo take okoli?ine in jih s svojim pri?evanjem tudi dokaejo.

V. KAZENSKE DOLO?BE

9. ?len

V primerih neizvajanja dolo?b v zgoraj navedenih ?lenih tega zakona morajo pristojni sodni organi na podlagi ustreznega gradiva pristojnega dravnega toilstva uveljaviti naslednje kazenske dolo?be:

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000.00 EUR za prekrek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v 2. ?lenu navedeni posamezniki glede izro?itve arhivov organizacij KPS in ZKS ter delovanju slube SDV in KOS ter njihovih predhodnic.

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000.00 EUR za prekrek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v 7. ?lenu navedeni posamezniki glede samostojnega odstopa in prepovedi opravljanja funkcij in opravljanje delavnih nalog.

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000.00 EUR za prekrek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v 8. ?lenu navedeni posamezniki glede samostojne prijave pristojni fakulteti, da jim je bil neutemeljeno podeljen znanstveni naslov.

Z denarno kaznijo najmanj 150.000.00 EUR za prekrek ob neizvajanju dolo?b tega zakona se kaznujejo vsi v tem zakonu navedeni, ki so pristojni in odgovorni za dosledno izvajanje tega zakona, vendar tega potem zaradi kakrnegakoli neupravi?enega razloga ne bodo storili.

Pristojni sodni organi navedenih zneskov denarne kazni v nobenem primeru ne smejo spremeniti v zaporno kazen, ampak morajo narediti vse potrebno za izterjanje pla?ila kazni z zasegom in odprodajo zasebnega premoenja kriteljev in ojih druinskih ?lanov. Vsi navedeni zneski denarnih kazni v tem ?lenu se morajo ob pla?ilu revalorizirati glede na rast inflacije in v primeru ne takojnjega pla?ila obra?unati zakonite zamudne obresti po veljavnem zakonu.

V primeru dane pobude posameznikov pristojnemu dravnemu toilstvu za ukrepanje po dolo?bah tega zakona, ker vedo za krenje dolo?b tega zakona in to potem s svojim pri?anjem dokaejo tudi na pristojnem sodi?u, se takim pobudnikom kot nadomestilo za izgubljeni ?as in tveganje morebitnega ma?evanja prizadetih izpla?a ustrezno denarno nadomestilo.

Takno nadomestilo mora znaati najmanj eno petino navedenih zneskov denarne kazni za prekrek, ki se v primeru ve?jega tevila pobudnikov za posamezen primer kritve dolo?b tega zakona razdeli na enake dele.

VI. KON?NA DOLO?BA

10. ?len

Ta zakon za?ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


OBRAZLOITEV


1.?len

Splone dolo?be predstavljajo uvodni ?len. ira uzakonjena deklarativna predstavitev je potrebna za resen zakonodajalski simboli?ni prelom. Ustavna preambula je bila potrebna za utemeljitev celotne nove drave, tako je tudi 1. ?len ZOPS temelj resni?no novega obdobja Republike Slovenije.

Na za?etku uvoda (preambule) tega zakona je tako opozorjeno na njegovo poglavitno vsebino, kar hkrati pojasnjuje tudi njegov klju?ni cilj. Seveda bodo zlasti pravniki mnenja, da bi kazalo dodati e kak stavek, vendar bi se s tem obseg e tako dolgega uvoda e bolj pove?al. Tako pa smo s tema dvema stavkoma skupaj z naslovom e lahko odgovorili na poglavitna vpraanja: kaj, kdaj, kje, kdo in zakaj. V tem smislu (maniri) so bili nato sestavljeni tudi naslednji odstavki, v katerih je brkone zajeto vse tisto, kar doslej e ni bilo zapisano na istem mestu v nekem dravnem aktu.

Ta del preambule zakona pa nenazadnje ustrezno zamenjuje tudi povsem nesmiselne resolucije, s katerimi se nekateri trudijo in smo jih e imeli prilonost prebrati, bojda pa nastajajo tudi nove. Vendar z njimi zagotovo ne bo mogo?e dose?i tisto, kar je doseeno e s to preambulo: kon?no je pri nas tudi v ustreznem zakonu mogo?e re?i bobu bob, medtem ko bomo z njegovim izvajanjem lahko dokon?no potegnili pod nao preteklostjo tudi ?rto in za?eli po?asi pozabljati nanjo. 2.?len

tevilni tajni arhivi nekdanje SFRJ in SRS so e vedno v rokah posameznikov, ki so v prejnjem reimu izvajali totalitarno oblast, vklju?no z izvensodnimi likvidacijami, pregoni druga?e misle?ih in zaviranjem drubenega razvoja.

V teh arhivih so tevilni podatki o pobojih po drugi svetovni vojni, ki bi e danes pomembno vplivali na razumevanje in raz?i?enje pomena in vloge KPS, njenih ?lanov in njenih pravnih naslednic (ZKS, ZSMS, SZDL => SD, LDS, ), pa je to zaradi njihovega prikrivanja pri zasebnikih e onemogo?eno.

Z navedeno zakonsko dolo?bo bo mogo?e naposled dose?i tisto, kar so predlagatelji veljavnega zakona o ravnanju z arhivskim gradivom o?itno pozabili vanj vpisati. Vendar ta dolo?ba v ni?emer ne posega v njegove pristojnosti (kompetence), ?e pri tem, seveda, odmislimo, da bo zaradi nje treba zagotoviti dodaten prostor za njegovo shranjevanje, ?esar pa se verjetno ni bati.

Sicer pa je ta dolo?ba brkone tako jasna, da je sploh ne kae posebej pojasnjevati. Odkar smo nekateri e pred ?asom izrabili prilonost in nekaj tega gradiva pridobili iz beograjskih arhivov, se nam preprosto upira, da bi pisali tudi o teh umazanih podrobnostih prejnje komunisti?ne nomenklature. ?loveku se tak sistem preprosto zagabi, ko se na svoje o?i lahko prepri?a, da je imel udbovskega piclja celo v lastni sestri in tudi v svoji zakonski postelji. Zato postajajo vedno bolj razumljiva tudi prizadevanja sedanjih pogajalcev glede ureditve odnosov z nao prejnjo dravo, ko so se nenadoma za?eli zanimati za beograjske arhive in jih sedaj postavljajo v ospredje teh dogovorov.

3.?len

Odprtje teh arhivov mora pospeiti ustrezno popravo krivic, kot tudi ustrezno sproenje postopkov, ki bodo jasno razmejili med civiliziranimi in neciviliziranimi dejanji iz povojnega obdobja. ZOPS procesiranje arhivov prepu?a toilstvu.

Na tej podlagi bo zagotovo mogo?e dokon?no urediti tudi to alostno plat nae preteklosti, ?esar pa zagotovo ni mogo?e storiti zgolj s prilonostnim govorom in udelebo na mai zadunici za rtve v mnoi?nih grobi?ih v ko?evskih breznih, pri tem pa imeti roke globoko v epih. Potrebno je storiti tudi to, da bodo neposredni in e ive?i krivci teh dogodkov lahko stopili pred pristojno redno sodi?e, ki bo enkrat za vselej o tem tudi presodilo. Zgornja dolo?ba torej omogo?a razkritje nekaterih dogodkov v navedenem obdobju, ki so kljub mnogim pri?evanjem nekaterih neposrednih rtev (kot vemo, so se redki po sre?nem naklju?ju reili iz teh brezen) e vedno zaviti v trdo temo.

4.?len

Navedene dolo?be ni treba podrobneje pojasnjevati, ker lahko govori kar sama zase. Tortura (izsiljevanje priznanj) in montirani politi?ni procesi v okviru reije slube SDV terjajo ustrezno moralno zado?enje in popravo krivic tistim, ki so morali podobno gorje trpeti dolga leta, celo desetletja. Tako pa tudi za ?as 23 let divjanja tranzicijske tiranije, ko smo mnogi doiveli montirane sodne procese, faistoidne izvrbe, krivi?ne sodbe in odlo?be, s tem pa izgubo ogromno energije, ?asa in denarja ter ivcev.

5.?len

Z ukinitvijo izjemnih pokojnin razen moralnega zado?enja za mnoge sedanje upokojence z bednimi pokojninami kake ve?je koristi al ne bo. Problemov nizkih pokojnin ne more reiti niti pokojninska reforma, saj z njo ni mogo?e napolniti povsem izropanih pokojninskih skladov, ki smo jih polnili dolga desetletja.

Je pa vsaj moralno zado?enje pomembno in potrebno za uravnoteenje socialnih neenakosti in izvajanja temeljnega ustavnega na?ela socialne drave. Privilegiji, utemeljeni na prejnji dravi se morajo umakniti realnosti dananjih razmer, zato se morajo tudi izjemne pokojnine umakniti realnim zmonostim pokojninske blagajne.

6.?len

Tu gre predvsem za ustrezno materialno zado?enje tistim, ki so v pokoj odhajali v pozni starosti in tako od pokojnine najve?krat tudi niso imeli prav veliko. Nekateri privilegirani predstavniki bivega reima pa so lahko vanjo preli iz svojega udobnega oblastnikega fotelja e kmalu po tiridesetem letu starosti, torej v najbolj produktivnem obdobju. Takno nerazumno po?etje bive politi?ne nomenklature jasno dokazuje, da je mislila in delala predvsem v svojo lastno korist, medtem ko so imeli skrb za delovnega ?loveka in njegove socialne pravice samo na jeziku.

7.?len

Najprej je treba pojasniti, zakaj mora taka dolo?ba veljati za vse bive komuniste, UDBA-vce in KOS-ovce, ki so e vedno na odgovornih poloajih, in ne samo za nekatere. Preprosto zato, ker samo na ta na?in lahko naenkrat potegnemo ravno ?rto pod nao preteklostjo in nato gremo naprej.

20 let, 15 let in 10 let je ravno primeren ?as (ne glede kje), v katerem je treba dati prilonost ustreznim ljudem, ki z nao blinjo in daljno preteklostjo niso obremenjeni ne tako ali druga?e. Prepri?ani smo, da samo taki ljudje in na kateremkoli podro?ju lahko potegnejo na voz iz blata, ker so spo?iti in ker dobro vedo, na katerem koncu je treba za?eti vle?i in kam ga je treba potegniti.

Verjeti je treba mnogim ocenam in pri?akovanjem, da se bo po uveljavitvi takega zakona veliko strokovnjakov vrnilo nazaj v gospodarstvo od vsepovsod, kamor so se zatekli, ker nerazumnega po?etja enostavno niso mogli ve? prenaati. Potrebnih je torej vsaj 10 let prilonosti za vse tiste, ki je do danes iz taknega ali druga?nega vzroka niso dobili in imeli. Po drugi strani pa je navedenih 10 let potreben ?as, da bodo vsi neposredno prizadeti s tem zakonom lahko v dolo?enem obdobju gledali, kako te?e voz tudi po ravnem takrat, ko bo e ven iz blata, v katerega so ga oni pomagali spraviti, saj so bili vpreeni vanj.

?e se morda kdo sprauje, kaj bodo tako odstavljeni s poloajev v predvidenem ?asu njihovega prisilnega po?itka in opazovanja, potem velja poudariti le to, da bodo po ?rki zakona pa? morali sprejeti delo, za katerega so tudi dejansko usposobljeni. ?e dejansko znajo kaj delati in ne samo ukazovati, potem si bodo tko delo zagotovo sami poiskali nekje drugje, da jim ne bo treba prenaati take sramote. V kolikor pa take monosti (temu se re?e starih prijateljev na pravih mestih) ne bodo imeli, bodo pa? morali sprejeti delo, ki jim bo dodeljeno. Pri tem se jim bo godilo enako kot vsem drugim zaposlenim, ko morajo le pridno delati in mol?ati (sicer dobijo nogo). Tako bodo vsaj dodobra spoznali sistem, ki so ga pred leti pomagali soustvarjati in vzdrevati. Prepri?ani pa smo, da se bodo tovrstne razmere e v kratkem normalizirale in bo tudi Slovenija postala ena izmed sodobnih drav, z vsemi prednostmi in seveda tudi slabostmi.

V kolikor bi morda kdo pomislil, da bi morali pri izvajanju te dolo?be vklju?iti tudi pravno osebo, pri kateri so zaposleni neposredno prizadeti, kae v tej zvezi poudariti, da bi s tem po nepotrebnem zapletali nadzor nad izvajanjem tega zakona. Za morebitno ponovno zaposlitev mimo navedenih dolo?b v okviru navedenega roka bodo zato prevzeli vso odgovornost po tem zakonu tisti, ki je ne bodo upotevali.

Glede morebitnega vpraanja: zakaj ravno 30. junija 1988? pa kae poudariti le to, da se je nekaj dni prej prvi? zgodil Kongresni trg, ki je tedanjim komunistom na oblasti jasno in glasno pokazal, da je vrag vzel alo, in da se socializma po njihovi meri slovenski narod ne namerava iti ve?. Takrat je vsak poten komunist e davno tega zapustil njihove vrste. Ostali so samo e tisti, ki so bili voljni sprejeti umazano igro partijskega vodstva in so se zaradi nekaterih privilegijev, ki jih je omogo?alo ?lanstvo v tej ne?loveki organizaciji, zavestno odpovedali svoji poteni in moralni dri. Takrat je e vsak komunist zelo dobro vedel, za kaj pri vsem tem gre in kakne koristi in prednosti bo s tem dobil. Kdor je zdral do tega datuma v tej (podli in ne?loveki) organizaciji, potem zagotovo njegova cena na trgu ?loveke morale in potenja ni bila vredna niti pikavega oreha.

Najbolje pa bi bilo vse te dogodke enkrat za vselej odmisliti, saj je od takrat do danes verjetno moral prete?i dolo?en ?as, da so se akterji takratne slovenske pomladi na obeh straneh med tem pokazali v svoji pravi lu?i. Zanimiva pri tem pa je ugotovitev, da se oboji danes kaejo kot socialdemokrati, ki naj bi bili to e tedaj. Vendar je bila prva socialdemokratska stranka neformalno ustanovljena e leta 1987, formalno pa dve leti kasneje, medtem ko nikogar od teh tako imenovanih socialdemokratov takrat ni bilo zraven.

8.?len

Da bodo navedbe v okviru te dolo?be e bolj razumljive, naj jih ponazorimo kar s konkretnim primerom, ki ga zelo dobro poznamo. Bivi minister za znanost in tehnologijo Radoslav Bohinc je svoj magistrski znanstveni naslov dosegel z utemeljevanjem sistema trnih cen v socialisti?nem samoupravnem sistemu, doktorski naslov pa z utemeljevanjem drubene lastnine v funkciji upravljanja. O tem namre? pri?ata tudi njegovi knjigi s podobnim naslovom, ki sta bili v tiskarni e veliko pred obrambo njegovih znanstvenih naslovov (med tovarii kolegi so bile mone tudi take prevare).

Kot mnogi vemo, sta zlasti ti dve (tudi najve?krat opevani) temi doiveli celo najbolj klavrn konec na smeti?u marksisti?ne in kardeljanske ideologije. Tega se o?itno zaveda tudi omenjeni znanstvenik, saj v zadnji knjigi Slovenski izziv (mo je namre? tudi neumorni pisatelj) prve od omenjenih knjig v svoji bibliografiji (povsem logi?no) sploh ni navedel, drugo pa je kar preimenoval v Lastnina in upravljanje. Vendar takrat zagotovo ni lo za privatno lastnino, ker je ta knjiga izla e v letu 1987.

Ta mo je s svojo drubeno lastnino in upravljanjem utrujal e na za?etku nove slovenske drave (tedaj je bil e podpredsednik Gospodarske zbornice), ko je bila uvedba privatne lastnine e neizogibno in dogovorjeno dejstvo. V tistih ?asih je ustanovil tudi tako imenovani intitut za menedment, v okviru katerega so potem nastale vse teorije, podlage in dogovori za sedanje izredno mo?no in agresivno menedersko zdruenje ter njihove nerazumne in popolnoma nerealne pla?e.

Seveda poznamo e veliko takih primerov, toda s tem ne kae izgubljati ?asa.

Mnogi se morajo danes sramovati svojega nekdanjega znanstvenega dela (podobno kot prej omenjeni pisatelj), zaradi ?esar jim je tudi potrebno nekako pomagati in omogo?iti, da se bodo lahko znebili take sramote. Nenazadnje bodo potem tudi u?beniki na naih fakultetah lahko takni kot jih imajo v sodobnih in razvitih dravah e desetletja.

9.?len

Na zgornje dolo?be bo gotovo padlo veliko pripomb, ?e neposredno prizadetih pri tem sploh ne omenjamo, saj je njihovo nestrinjanje tudi pri?akovano. Pravniki bodo gotovo rekli, da tako visokih denarnih kazni doslej e ni bilo, morda pa bodo nali celo e kakno ustavno razlago za svoje pripombe in pomisleke. Lahko jim odgovorimo, da toliknega neupotevanja in krenja zakonodaje kot ga je prisotno sedaj, tudi nikoli ni bilo. Vendar je to brkone edini na?in, da se bodo napisani in sprejeti zakoni pri nas za?eli tudi upotevati in izvajati, in da ne bodo samo mrtva ?rka na papirju.

Navedeni zneski denarnih kazni niti niso tako visoki glede na sedanje pla?e in premoenje tistih, ki bi jih ob nespotovanju te dolo?be prizadele.

10.?len

Pri?ujo?i zakon ni bil napisan zato, da bi z njim preganjali ali trpin?ili ljudi, temve? da bi jih za dolo?en ?as oddaljili od poloajev, kjer se sprejemajo za nao skupno prihodnost najbolj pomembne odlo?itve. S svojim preteklim obnaanjem so vsi, ki jih zakon prizadeva, dokazali, da temu o?itno niso dorasli, kar potrjujejo tudi mnogi podatki in sedanje razmere. Vendar pa oddaljevanje v nobenem primeru ne pomeni zapiranja, ker to ne vodi nikamor. Taka kazen tudi ni vzgojna. Kazen bo namre? veliko bolj u?inkovita, ?e bodo prizadeti na lastne o?i lahko videli, da znajo drugi nekatero delo opraviti bolje od njih. Seveda pa bodo izpostavljeni kazenskim sankcijam vsi, ki jim bo kakrnakoli krivda za katerokoli kaznivo dejanje iz Kazenskega zakonika RS obravnavala.

Glede zadnje dolo?be je mogo?e re?i, da bo z njo zagotovljeno precej ve?je udejanjanje zakona kot tedaj, ?e bi zanj morali skrbeti samo sodni organi. S tem tudi ne bo prilo do nobenega lova na ?arovnice, kot bodo nekateri gotovo zavpili. Dejstvo je, da ljudje marsikaj vidijo in vedo, na ta na?in pa si bodo morda upali to tudi povedati. Ne nazadnje pa tudi ne bo slabo, ?e bodo del denarja dobili nazaj od tistih, ki so ga doslej na vse mogo?e na?ine spravljali v svoje epe namesto njih. Tako bo z zadnjo dolo?bo v dolo?enem pogledu zagotovljena tudi poprava preteklih krivic. Nekateri si elimo, da bi bilo takih prijav zelo veliko, pa ?eprav bodo nekateri ob tem na ves glas vpili, da gre za kritve ?lovekovih pravic, ali karkoli podobnega.

Pri oblikovanju besedila tega zakona je bila ves ?as v ospredju misel, da naj bi bil razumljiv vsem ljudem in ne samo pravnikom. Razen tega pa bo z njim med drugim doseena tudi jasna razmejitev demokracije (ljudovlade) od totalitarizma. Pri?akovati je, da bo Zakon OPS najprej deleen medijske blokade, nato pa ga bodo na?rtno hujskako napadli tisti, katerih poloaj bo z njim ogroen. Slednje je navedeno tudi zato, ker pa? velja ra?unati na velike odpore in zaplete pri njegovem sprejemanju v Dravnem zboru RS, ko lahko pri?akujemo, da bo treba na referendum.

Ekipa Gibanja OPS

Magister Janez ?ek je osrednji avtor tega zelo pomembnega zakona za Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije.

PODPIITE PODPORO ZAKONU OPS

TUKAJ

 

Komentarjev 

 
#19 homepage 17:31 01-08-2022
I have to thank you for the effodts you have put in penning this website.
I am hoping to check out the same high-grade
blog posts from you in the futude as well. In truth,
your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now
;)
homepage: https://wiki.volleyball-bayern.de/index.php?title=Post_N47:_Noose_Odd_-_Deuce_Player_Bill_Games_-_Online_Gaming

On Thursday, the well-known fountain outdoors the Bellagio hotel roared back
into life on Thursday as casinos in the city began to reopen for the
first time since coronavirus closures. Have you ever seen a brand new automobile surrounded by a bunch of slot machines
in a casino? The world of online gambling is at your feet and you can play as many free on line casino games as your coronary heart desires.
Citat
 
 
#18 website 11:16 28-07-2022
I was curious if you ever considered changing the tructure of your blog?
Its very well written; I love what youve got too say.
Buut maybe you could a little more in the wayy of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of tet for only having one or two images.
Maybe you could space it out better?
Pump muscle website: https://www.pagani.design/forum/profile/mmjdeon57115233/?swcfpc=1 biceps muscles
Citat
 
 
#17 website 21:13 24-07-2022
My brother suggested I might like this web site.
He was totally right. This post actually made myy day.

You cann't imagine simply how much time I had spent foor this info!
Thanks!
website: http://ictet.org/ethiopia/community/profile/harrisonspringt/

How Do I Check the Reputation of Online Casinos? Parlay Betting Parlay betting is just placing together two or more bets right into a single wager in order that the end result of all bets are related to one another.
Players can even come throughout some slot machines by NextGen software, resembling Ramesses Riches and Doctor Love.
Citat
 
 
#16 homepage 23:54 24-06-2022
Hi there! I simply wish to give you a big thumbs up for your excellent informztion you've got here on this post.
I will be coming back to your site for more soon.
homepage: http://forumeksperta.pl/profile/tobiasrieger238/
Citat
 
 
#15 web page 12:26 22-06-2022
Ridiculous quest there. What happened after? Take care!

web page: https://www.pxworks.io/forum/profile/margiee79013930/
Citat
 
 
#14 homepage 21:24 08-06-2022
Hi, i think that i notiuced you visited my weblog thus i
came to ggo back the favor?.I'm trying to find issues to improve my site!I suppose its adequate to mak use of some of your ideas!!

homepage: http://realty.zaxa.ru/user/ZackHurtado1/
Citat
 
 
#13 web page 10:14 08-06-2022
It's remarkable too pay a visit this web page
and reading the views of all friends about this post, while I
am also zealous of getting know-how.
web page: http://coms.fqn.comm.unity.moe/punBB/profile.php?id=1444522

Black likens the general public's fascination with casinos as a baby with a brand new toy.

It is a recreation of chance the place a participant bets the ultimate
position of the ball on the wheel. In any occasion the place there ought to be a dispute
in terms of winnings, payments and even general queries,
your finest curiosity is being watched over by the UK Gambling Commission and that could be a deciding think about
deciding on best rated online casinos.
Citat
 
 
#12 website 01:13 17-04-2022
Hiya! Quick question that's totally off topic. Do you know
how tto make your site mobile friendly? My webb skte looks
weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to
find a theme or plugin that might be able to resplve this problem.
If you have any recommendations , please share. Appreciate it!

Kasino 24 bermain gratis tanpa registrasi website: https://www.expatslivinginrome.com/community/profile/joannecorby908/ klub permainan bermain online gratis
Citat
 
 
#11 home Remodeling roi 05:21 16-04-2022
If some one wants expert view regarding blogging then i suggest him/her to pay a quick visit this website,
Keep up the nice job.

my page - home Remodeling roi: http://eastmetrorealestatetoday.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=m.baidu.com%2Ftcredirect%3Fsrc%3Dwww.bridgesconst.com%2Fbuilder-services%2Fnew-home-remodeling-reno%2F%26mask%3Db2f4ea0beabf323e27f53fb158f5f404%26et%3D0
Citat
 
 
#10 Boik 12:50 22-02-2016
Joj joj joj joj..."Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so jih eni pridobili v ?asu tranzicije"--> to je naslov in nikomur se ni zdelo, da bi jih opozoril na slovnico oz. odsotnost nje. :)

jesus wept
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 433 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?