Kaj pravi zakonodajalec?

DRAVNI ZBOR RS

Slube za odnose z javnostmi

ubi?eva ulica 14

1000 LJUBLJANA

tevilka: 005-01/10-10/2
Datum: 18. 5. 2010

Osve?eni Prebivalci Slovenije - OPS
Ladislav Troha - predsednik

Ruska 2
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na dopis "Izvedba zakonodajnega referenduma po Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi (t. 1149/2010, 12. 5. 2010)"


Ustava Republike Slovenije v 88. ?lenu dolo?a, da ima zakonsko iniciativo poleg poslancev in vlade tudi najmanj 5000 volivcev. Na?in uresni?evanja te pravice je uredil Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju ZRLI) v ?lenih 57 do 59. Tako lahko v skladu z 59. ?lenom ZRLI pobudo volivcem za vloitev predloga zakona poda vsak volivec, politi?na stranka ali drugo zdruenje dravljanov. O svoji pobudi pobudnik obvesti predsednika Dravnega zbora.

?e je pobuda vloena v skladu z zakonom, predsednik Dravnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in dolo?i koledarski rok za zbiranje podpisov, ki je estdeset dni (drugi odstavek 59. ?lena ZRLI). O dolo?itvi roka predsednik Dravnega zbora obvesti tudi pobudnika. Volivec lahko da svojo podporo predlogu na enega izmed na?inov, ki so dolo?eni v 16.b ?lenu ZRLI .

?e je v dolo?enem roku zbranih najmanj 5000 podpisov podpore, predstavnik volivcev posreduje predlog zakona (in zbrane podpise) Dravnemu zboru. 58. ?len ZRLI dolo?a, da mora predlog zakona vsebovati sestavine, ki jih dolo?a Poslovnik Dravnega zbora (v nadaljevanju Poslovnik) v 115. ?lenu, in sicer uvod, besedilo ?lenov in obrazloitev. Dalje Poslovnik podrobneje dolo?a sestavine uvoda in obrazloitev ter postopek, ?e predlog ne vsebuje vseh predpisanih sestavin; v slednjem primeru predsednik Dravnega zbora pozove predlagatelja, da predlog zakona najkasneje v petnajstih dneh dopolni, sicer se bo telo, da predlog ni bil vloen (tretji odstavek 115. ?lena Poslovnika).

V nadaljevanju postopka predsednik Dravnega zbora obvesti poslanke in poslance o za?etku zakonodajnega postopka. Dravni zbor obravnava predlog zakona, ki ga vloijo volivci po enakem postopku kot zakone, ki jih predlagajo drugi nosilci zakonske iniciative vlada, poslanec ali Dravni svet. Zakonodajni postopek podrobno ureja Poslovnik v ?lenih 114 do 154.

Postopke v zvezi z referendumom prav tako ureja Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi. Zakon v 12. ?lenu dolo?a, da Dravni zbor razpie zakonodajni referendum, ?e to zahteva najmanj tretjina poslancev, Dravni svet ali najmanj tirideset tiso? volivcev.

Najmanj tirideset tiso? volivcev lahko vloi zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma pod pogojem, da pobudnik zahteve v sedmih dneh po sprejemu zakona obvesti o svoji pobudi predsednika Dravnega zbora na na?in, ki je dolo?en v 16. ?lenu ZRLI, pri ?emer se obvestilo lahko vloi do izteka poslovnega ?asa pristojne slube Dravnega zbora na zadnji dan roka za vloitev obvestila (12.a ?lena ZRLI).

Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika Dravnega zbora. Obvestilo o pobudi in podpisi se vloijo neposredno v Dravnem zboru, in sicer v Oddelku za delo z gradivi in poto. Poslovni ?as Dravnega zbora, v katerem se sprejemajo tudi osebno prinesena pisanja, je vsak dan razen ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 16. ure.

Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu s 16.c ?lenom ZRLI in mora biti podprta s podpisi najmanj 2500 volivcev, ki morajo biti zbrani na posebnem seznamu. Na vsakem listu podpisanega seznama mora biti opredeljena vsebina zahteve ter osebni podatki podpisnikov, potrebni za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov: osebno ime, datum rojstva, naslov in ob?ina stalnega prebivali?a, lastnoro?ni podpis ter datum podpisovanja seznama (drugi odstavek 16. ?lena ZRLI).

?e je pobuda vloena v skladu z zakonom (vsebovati mora referendumsko vpraanje v skladu s 16.c ?lenom ZRLI in mora biti podprta z najmanj 2500 podpisi), predsednik Dravnega zbora v sedmih dneh po njenem prejemu obvesti o dani pobudi ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in dolo?i koledarski rok, v katerem se zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O dolo?itvi tega koledarskega roka predsednik Dravnega zbora isto?asno obvesti tudi pobudnika zahteve (16.a ?len ZRLI). Rok za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi je petintrideset dni. Zahteva volivcev se lahko vloi najpozneje v sedmih dneh po preteku roka za zbiranje podpisov (tretji odstavek 12.a ?lena ZRLI).

V tem primeru, torej po dolo?itvi 35-dnevnega roka za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi, volivec odda svojo podporo na enega izmed na?inov, ki jih dolo?a 16.b ?len ZRLI: volivec lahko npr. podpie obrazec podpore osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivali?a ali pa podpie obrazec preko enotnega dravnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. ZRLI dolo?a tudi nekatere druge monosti dajanja podpore zahtevi: npr. monosti oseb, ki zaradi bolezni, invalidnosti, prestajanja zaporne kazni ali drugih podobnih oblik zadranosti ne morejo osebno pri upravnem organu izraziti podpore referendumski zahtevi, monosti oseb, ki so v ?asu zbiranja podpisov v podporo referendumski zahtevi v tujini, da od tam izrazijo takno podporo, in podobno. (16.b ?len ZRLI). Ne glede na na?in oddaje podpore lahko da vsak volivec k posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.

?e Dravni zbor meni, da bi z odloitvijo uveljavitve zakona ali zaradi zavrnitve zakona lahko nastale protiustavne posledice (21. ?len ZRLI), lahko zahteva, da naj o tem odlo?i ustavno sodi?e. S tem se zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje do odlo?itve sodi?a zadri.

Dravni zbor razpie referendum v sedmih dneh po vloitvi zahteve za razpis referenduma oziroma po predloitvi dopolnjene oziroma popravljene zahteve, ali po sprejetju sklepa o razpisu referenduma po odlo?itvi dravnega zbora ali po prejemu odlo?itve ustavnega sodi?a (22. ?len ZRLI). Zakon je na referendumu potrjen, ?e zanj glasuje ve?ina volivcev, ki so veljavno glasovali (23. ?len ZRLI).

Priloeno vam v pomo? posredujemo tudi neuradno pre?i?eno besedilo Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter povezave na spletne strani z dodatnimi informacijami.


S spotovanjem.

Karmen Uglei?
vodja Slube za odnose z javnostmi
Priloga:
- zakon.


Povezave:
- Poslovnik Dravnega zbora
http://www.dz-rs.si/index.php?id=99&docid=31&showdoc=1,
- Poslovni ?as slub Dravnega zbora
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dz-rs.si%2Findex.php%3Fid%3D16&h=b6ec2,
- Spletna stran Ministrstva za javno upravo (referendum, upravne enote, obrazci)
http://www.mju.gov.si/
http://www.upravneenote.gov.si/
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=389
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=844,
- http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzakonodaja.gov.si%2Frpsi%2Fr04%2Fpredpis_ZAKO324.html&h=365e7o6uDeY4JbrMAKAmSA40Mpw


V vednost:
- predsedniku republike,
- predsedniku Vlade.

Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Julij 2010 01:27)

 

Komentarjev 

 
#510 experience 04:04 25-05-2022
There are many ways to treat for addiction to gambling.
One-on-one counseling and medication, lifestyle modifications,
and medication are all alternatives. If you are unable to stop yourself from engaging in this behavior it can become an addiction.

My web-site ... experience: http://tag.at/bet419113
Citat
 
 
#509 best live sex sites 01:47 25-05-2022
Identifies as straight, has boy younger boys for younger school boys a girlfriend,
watches straight porn to get hard, but geeez, when he
is on set, he sure looks like he is having fun in every nasty cute twinks way possible!
Free pics of naked smooth boy twinks Free pics of sexy twink big cock boys posing naked free pics of xxx animal porn free pics of xxx black booties Free pics
red head kissing Free picture of gay fetish in public.
Release old film gay Year: 2011 Cast: Denis Reed Alex Stevens
Jan Lacci John Gregor Jirka Gregor Genres: Euro
Orgies Muscles International Bareback Anal Uncut This an undisputed must-watch
gay russian boy tgp for everyone who loves their porn with a numerical
advantage. Two thousand years ago, there was no such thing as the French (and Spanish,
Italian, Portuguese, and other languages) later, in the exact
same way as Old English developed into Modern English.


Feel free to surf to my homepage ... best live sex sites: https://bestlivesexsites.com/
Citat
 
 
#508 RUAY 18:44 24-05-2022
Very nice write-up. I certainly appreciate this site.
Continue the good work!
Citat
 
 
#507 Chat sexy live 10:06 24-05-2022
Feel free to surf to my homepage :: Chat
sexy live: https://Chatsexylive.com
Citat
 
 
#506 young Webcam sex 05:10 24-05-2022
my webpage :: young Webcam sex: https://Youngwebcamsex.com/
Citat
 
 
#505 ดาวน์โหลด slotxo 02:59 24-05-2022
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It really useful & it
helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.
Citat
 
 
#504 free nude Sex videos 01:58 24-05-2022
My blog post - free nude Sex videos: https://freenudesexvideos.com/
Citat
 
 
#503 streem porn Free 01:22 24-05-2022
You see once you do this she would already be in the peak
state to achieve an orgasm when you get into intercourse and at the same time you would not have to worry about lasting longer in bed.
2 minutes in bed! I also heard that anything is possible in Saudi but what is the likelyhood of getting my family to move with
me at the same time? I accepted it as such but things were never the same.
People do get through these things all the time. It's a scary move to make specially with
three little kids it would be tough to move back if things don't work out.
Yes, that is why i do not want to transfer, i will not be able to
work legally etc. Thanks. Your friend, i am getting
offers from India for Saudi Arabia, I would prefer Dubai, Qatar or Oman in the middleeast who are bit cultured, atleast they would not say,
"we don't want u to shit in our country". You don't want to be cockblocked by your mom, while
you're harassing chicks online in your Pokemon Pikachu suit like you're a Mr.Big Dick hot shot motherfucker.Feel free to surf to my website :: streem porn Free: https://Streempornfree.com
Citat
 
 
#502 Rough sex Gifs 23:35 23-05-2022
Do you stumble upon as self positive, egotistic or
booked. Self self-confidence, masculinity, humour blended with a degree
of enigma are the type of qualities the male profile has to predict to
fulfill this craving. There are really a lot of swingers that are
brought in to the suggestion of having sex with
a complete way of living amateur. There are people opt to
have gastric bypass surgery or take a myriad of pills to treat diabetes but these do not work well, nor do they sustain recovery.
The days of showing crude sex quotient with no humor in it are now numbered with the advent of this rare mix.
That, along with Rough sex
Gifs: https://Roughsexgifs.com/ education, family planning and, in some places, egg
freezing as a company-provided health benefit, has meant many people are waiting longer before they settle down. These illegal exercises are horrid.

Confirmations are made instant payday loans online.
Citat
 
 
#501 Free porn cam chat 22:51 23-05-2022
The user can leave messages (internal e-mail or v-mail), access information - proprietary or public - from
it and to participate in "virtual teamwork" (see next chapter).
The company's server can be accessed by anyone authorized,
from anywhere, at any time (with local - rather than international
- communication costs). If you're into guys or
gay curious, we also have hundreds of males on live webcam
at any given time. On the other hand, viewing on the website can be fun only if you have a reliable and trustworthy hacking tool that can generate plenty of Tokens for you.
Even the concept of "interactivity" points at a
preference for raw materials with which one can interact.
The development of measures to safeguard server routed inter-organizational communication (firewalls) is the
solution to one of two obstacles to the institution of the Intranet.
The phone is dependent on the existence of two or more parties simultaneously.


Here is my web blog; Free porn cam chat: https://freeporncamchat.com/
Citat
 
 
#500 sexy Naked Females 17:39 23-05-2022
Also visit my webpage - sexy Naked Females: https://Sexynakedfemales.com/
Citat
 
 
#499 Webcam Nude Free 11:36 23-05-2022
Stop by my site ... Webcam Nude Free: https://Webcamnudefree.com
Citat
 
 
#498 Live Nude Video chat 03:52 23-05-2022
my webpage: Live Nude
Video chat: https://Livenudevideochat.com/
Citat
 
 
#497 ibc9 daftar 00:35 23-05-2022
You really make it seem really easy together with your presentation however I in finding this topic to
be actually one thing that I believe I'd never understand.
It seems too complex and very large for me.
I'm taking a look forward to your subsequent put up, I will try to
get the hang of it!
Citat
 
 
#496 naked Girls ass 23:19 22-05-2022
XCafe tube is full of HQ free porn with hot Asian babes, stunning black naked Girls ass: https://Nakedgirlsass.com/, exotic Latina beauties with
big asses and charming eyes. And if you know much about social
media babes, then this is a top-rated Sommer Ray lookalike porn video!

Sheriff Snyder then had to back off that claim, despite firmly stating that Kraft and the other men accused
of soliciting were engaging in sex acts with trafficked women.
And even better, these young women are going to give this dude a blowjob!

She described picking up women from the airport, taking nude photos of them, and managing many of the
financial and logistical details of the shooting process. 2:29 Hot Fully Nude Body Of My Mom.

Our nude babes love every moment of the threesome sex.

View Amateur Videos and every kind of Amateur sex you could want - and it will always be
free! We can assure you that nobody has more variety of porn content than we
do.
Citat
 
 
#495 Michaelfiert 20:28 22-05-2022
buy generic 100mg viagra online: http://www.zhuangxiuz.com/home.php?mod=space&uid=142834 for viagra cana: https://cr8.site/members/25799.html for viagra coupons: https://gundemdengelismeler.com/members/105926.html for cheap viagra online australia: https://98e.fun/space-uid-2400484.html for buy viagra in ireland: http://forum.meogames.com/home.php?mod=space&uid=5582434 for use viagra: https://marketinginc.com/forums/member.php?1522819-ifzpeuxi for viagra at cvs: http://cnoocim.com/space-uid-1018463.html for viagra plus dapoxetine: https://dianshang18.com/space-uid-239753.html for i want viagra: http://www.x8ok.com/home.php?mod=space&uid=766227 for delhi, india viagra: http://www.ebahao.com/home.php?mod=space&uid=521652 for viagra meaning: http://bbs.94kk.net/home.php?mod=space&uid=3682584 for viagra for women in india: http://www.dscm.com.cn/home.php?mod=space&uid=248501 for viagra 50mg pills: http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=dafor&s=8ff94f1a3205783f3e4a836f11a7675d&showuser=15511 for where to buy viagra with no prescription: http://bbs.158118.com/home.php?mod=space&uid=131089 for order viagra from canada: https://forexzloty.pl/members/112448-gtfolpef for viagra next day delivery: http://www.shiqi98.com/bbs/home.php?mod=space&uid=144892 for viagra effects on men: http://www.ningxiaoxia.com/home.php?mod=space&uid=1119080 for cod viagra online: http://www.ksjy88.com/home.php?mod=space&uid=2229794
Citat
 
 
#494 호빠나라 17:00 22-05-2022
MSK is an equal chance and affirmative action employer committed
to diversity and inclusion in all elements
of recruiting and employment.

Feel free to surf to my site: 호빠나라: http://papago4444.eklablog.com/-a212468941
Citat
 
 
#493 LarrySAG 16:35 22-05-2022
clomid: http://www.sg0536.com/home.php?mod=space&uid=768439 for clomid tablets: http://bbs.dazhurc.com/home.php?mod=space&uid=253490 for buy clomid: http://r00tsandwings.com/index.php?action=profile;u=1150273 for where to buy cheap clomid online: http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=dafor&s=7cea5deddffd9a5a8524db99375b294c&showuser=15977 for buy clomid: http://vnsharing.site/forum/member.php?u=2518145 for buy clomid: https://www.egyhunt.net/member.php?u=199966 for clomid for sale: http://fllw.club/home.php?mod=space&uid=351854 for clomid for sale canada: http://www.zhuangxiuz.com/home.php?mod=space&uid=144014 for buy clomid 50mg: http://www.sg0536.com/home.php?mod=space&uid=769080 for clomid: https://www.skin55.com/space-uid-89992.html for clomid: http://www.jenasi.cn/home.php?mod=space&uid=25481 for clomid for sale: http://aikidoyukishudokan.com/forum/member.php?358979-mmpiecwr for clomid tablets for sale: http://reno.kiev.ua/member.php?u=84573 for clomid for sale canada: https://www.foodntours.com/user/lonztnsl/videos for clomid tablets for sale: http://www.aiwujie.wang/home.php?mod=space&uid=385603 for clomid tablets: http://plixsite.net/forum/member.php?action=profile&uid=701654 for clomid for sale canada: http://www.zhuangxiuz.com/home.php?mod=space&uid=142863 for clomid: http://bbs.2016xiaozhuge.com/home.php?mod=space&uid=6597006
Citat
 
 
#492 sagame 16:26 22-05-2022
These web sites promoting free stuff are authentic web
sites that receives a commission Big bucks by national advertisers
to lure folks like us into taking note of their services and products.

You then get fifteen free spins on the Spiderman machine.


my webpage - sagame: https://sagame66Vip.net
Citat
 
 
#491 gclubvip 16:10 22-05-2022
Very descriptive blog, I liked that bit. Will there be a
part 2?
Citat
 
 
#490 free Nude sex videos 09:09 22-05-2022
my web blog :: free Nude sex
videos: https://freenudesexvideos.com/
Citat
 
 
#489 daftar bp77 08:59 22-05-2022
What's up i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good post.
Citat
 
 
#488 zltgo.com 07:09 22-05-2022
In Bitcoin's early years of Bitcoin produced relatively than hash rate produced a
Bitcoin. In Chile annual charge recorded at Bitcoin2022 reflecting on El Salvador’s real
cash such because the euro. Microstrategy's huge bet
on Bitvavo you'll be able to select to maintain a relentless hash price.
Keep the volatility spillover dynamics between U.S and
the Asia/pacific group on. LONDON/SHANGHAI
may 13 on cryptocurrency exchanges make their very own investment decisions Tuberville mentioned.
This greatest Us-based crypto trade offers trade decisions for greater than 200 million individuals.
STABLE the crypto ecosystem on the whole supervisor for revenue Bruce
Falck had been unceremoniously axed. Because
of media protection and the collapse has raised questions about stablecoins typically.
As it's possible you'll know the identical day Bitcoin dropped so far as money laundering.

Shut under 69 may indicate the resumption of the
downtrend may be the risks. The service of validating cryptocurrency neighborhood
since 2011 he has a link can contribute to the project.
FTX founder Sam Bankman-fried does not see service providers like banks cryptocurrency exchanges together with
Coinbase. Preliminary growth of pay with Bitcoin as a substitute
of pay with credit score/debit card like they usually would.
Then you may even advanced transactions seem like easy single-signature
ones is.
Citat
 
 
#487 free Private sexcam 03:22 22-05-2022
Feel free to surf to my blog; free Private
sexcam: https://Freeprivatesexcam.com
Citat
 
 
#486 Sex Cam Online Free 00:27 22-05-2022
my page :: Sex Cam Online Free: https://Sexcamonlinefree.com/
Citat
 
 
#485 Viril Valor 21:07 21-05-2022
I'm extremely impressed with your writing skills and also
with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing, it's rare
to see a great blog like this one nowadays.

Also visit my site; Viril Valor: http://agrohim40.ru/content/tips-enhance-libido-males
Citat
 
 
#484 สมัคร หวยออนไลน์ 21:07 21-05-2022
If you desire to increase your familiarity only keep visiting
this website and be updated with the most recent news posted here.


Review my web blog สมัคร หวยออนไลน์: https://www.mobypicture.com/user/lottoshuay,lottoshuay.com
Citat
 
 
#483 Free fucking Chat 20:14 21-05-2022
My webpage - Free fucking Chat: https://Freefuckingchat.com/
Citat
 
 
#482 шахта обменник 19:52 21-05-2022
It's amazing to visit this web page and reading the views
of all mates regarding this article, while I am also
eager of getting experience.
Citat
 
 
#481 slot Shopeepay 5000 18:43 21-05-2022
It's very trouble-free to find out any matter on web as compared to books, as I found this paragraph
at this site.

Here is my site ... slot Shopeepay 5000: https://www.youtube.com/watch?v=3pkCCi_k6SM
Citat
 
 
#480 สมัครเว็บเศรษฐี 18:19 21-05-2022
Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Many thanks
Citat
 
 
#479 lottosod 10:51 21-05-2022
Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to
my friends. I'm sure they'll be benefited from this website.
Citat
 
 
#478 bp77 login 10:30 21-05-2022
Thanks in favor of sharing such a nice thinking, piece of writing is good, thats why i have
read it entirely
Citat
 
 
#477 cara deposit sbobet 09:10 21-05-2022
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the
way, how can we communicate?
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 183 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?