Gibanje OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOTEKA DOC. ZA TISK DOPISA S KLIKOM NA FOTOGRAFIJO

TUKAJ SE TOLERANCA STARŠEV PRENEHA!

Izjava starša ali zakonitega zastopnika

o prepovedi poseganja v duševno in telesno integriteto u?enke/u?enca/dijakinje/dijaka_____________________________in napoved kazenske ovadbe proti ravnateljici/ravnatelju OŠ/SREDNJE ŠOLE _________________________________ ga./g. ________________________

Pozivam/pozivava vas, da

u?encu/u?enki/dijakinji/dijaku_____________________________ nedvoumno pojasnite, da ji v ?asu obiska pouka maske ni obvezno nositi in da zaradi tega ne bo z vaše strani ali strani vaših podrejenih ali vrstnikov kakorkoli šikanirana. (s strani NIJZ je vseskozi maska samo priporo?ena)

Sporo?am/spro?ava svoje stališ?e na podlagi aktualnih predpisov in napoved mojega/najinega ravnanja v zvezi s tako imenovano epidemijo domnevne bolezni covid-19 zaradi tako imenovanega virusa SARS-CoV-2.

1. Moj/najin otrok _____________________________

- ne bo nosila/nosil maske nikjer,

- se ne bo testirala na noben na?in,

- ne bo podvržena nobenim drugim medicinskim posegom, še posebej ne cepljenju,

- ne bo uporabljala nobenih razkužil.

Ne želim/želiva se spuš?ati v nasprotujo?a si stališ?a zagovornikov in podpornikov vladnih ukrepov, zahtevam/zahtevava pa, da varujete nedotakljivost telesne in duševne integritete _____________________ NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA, da od nje/njega zahtevate nošnjo maske (med poukom, na hodnikih, v jedilnici, kjerkoli), NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA segregacije zaradi nenošenja maske, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA lo?evanja na cepljene in necepljene, NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA kakršnegakoli posega v otrokovo telo v ?asu pouka in šolskega varstva v celoti, v šoli in v okolici šole. NE DOVOLIM/ NE DOVOLIVA izvajanja kakršnihkoli programov s strani tretjih oseb ali inštitucij (NIJZ, zdravstveni dom, druge državne ali zasebne zdravstvene inštitucije, ki imajo pooblastila za obveš?anje o cepljenju in pooblastila za TESTIRANJE IN cepljenje. Seznam ni dokon?en, ampak samo nakazuje naravo prepovedi.). Kar ni posebej in pisno dovoljeno, je PREPOVEDANO.

Vsakršno ravnanje s strani zaposlenih v šoli ali zunanjih sodelavcev, morebitnih drugih služb, ki bi v ?asu pouka otroka kakorkoli nagovarjal, mu svetoval ali ga celo silil v kakršenkoli tak poseg, bova smatrala kot napad na mojega/najinega otroka in se na to odzval/odzvala s silobranom, nadalje pa predal/predala vaše ravnanje organom pregona in bom/bova uporabil/uporabila VSA pravna sredstva, da to v nadaljevanju prepre?im/prepre?iva in  sankcioniram/sankcionirava.

V nadaljevanju vam pošiljam/pošiljava obrazložitev in napotila, da boste lažje razumeli pravna in vsebinska dejstva v zvezi s t. i. korono ter se pravilno odlo?ali in ravnali v zvezi s tem, saj ste le vi lahko tista oseba, ki boste morebiti izvajali protipravna in nezakonita dejanja, ki lahko tudi trajno telesno in duševno poškodujejo mojega/najinega otroka, ne glede na to, od koga prejemate navodila.

Ker vemo, da državni odloki in zakoni niso nad Ustavo RS in da ne smejo kršiti dolo?il mednarodnih pogodb in paktov, z zakonom ratificirane Konvencije o varstvu ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in, kodeksov kot je Nürnberški zakonik, evropskega prava in direktiv ter resolucij Evropskega parlamenta ter Evropske sveta in komisje, Vas opozarjam/opozarjava, da ne dovoliva izvajanja zahtevanih ukrepov nad __________________________!

Otroci in starši smo osebe civilnega prava, kar pomeni, da v kolikor ni nekaj izrecno prepovedano ali zapovedano, je dovoljeno. Šola je pravna oseba javnega prava, kar pomeni, da vse, kar ni izrecno dovoljeno, je prepovedano.

Vse, kar nekdo izvaja izven tega, je prekora?itev pooblastil in kršenje zakonodaje, vprašanje je le, ali je nekaj prekršek ali kaznivo dejanje.

Navajam/navajava naslednja dejstva:

2. Nošnja maske

2.1. Nošnja maske je nezakonita, nima nikakršne znanstvene ali vsebinske podlage in ne š?iti pred virusi. Siljenje k nošnji maske je kaznivo dejanje.

2.2. Nošnja maske je škodljiva in lahko pusti nepopravljive posledice za otroka. Gre lahko tudi za povzro?itev hude telesne poškodbe, kar je hudo kaznivo dejanje.

2.3. Nošnja maske v razredu s strani u?itelja predstavlja ustrahovanje, kar je kaznivo dejanje.


Ad 2.1:

Omembe mask ne boste našli v ZNB. Tako tudi noben podrejen predpis ne more zahtevati od ljudi, da jih nosijo. O tem pri?a tudi sodba višjega sodiš?a v Kopru. Povezava: https://www.sodisce.si/viskp/odlocitve/2015081111446778/

Izdaja vladnih odlokov, okrožnic ipd. predstavlja prekora?itev pooblastil in je kaznivo dejanje, izvajalce pa vsebinsko napeljuje k povzro?itvi lahke telesne poškodbe po 122. ?lenu Kazenskega zakonika ali celo hude telesne poškodbe po 123. ?lenu Kazenskega zakonika, kar je kaznivo dejanje, ki se kaznuje bodisi z zaporom od enega do treh let ali celo do 10 let v drugem primeru.

Ustavno sodiš?e je razveljavilo 2., 3. in 4. odstavek 39. ?lena ZNB-C.

Ad 2.2:

Nemška raziskava Univerze Witten/Hardecke je v online registru zbrala poro?ila 20.353 ljudi, ki so do 26. 10. 2020 poro?ali o nošnji mask pri 25.930 otrocih, ki so v povpre?ju nosili masko po 270 minut na dan. Kar v 68 % so poro?ali o poškodbah: pri 60 % razdražljivost, 53 % glavobol, 50 % težave s koncentracijo, 49 % manj ob?utka sre?e, 44 % zavra?anje odhoda v vrtec/šolo, 42 % slabo po?utje, 38 % oslabljeno u?enje, 37 % zaspanost in utrujenost.

Opazovanja so opravili starši in pedagogi.

Koli?ina ogljikovega dioksida, ki je varna in jo najdemo v dobro ventiliranih prostorih, je med 200 in 1000 ppm. Med 1000 in 2000 ppm se že pritožujemo, da je zrak slab. Vse, kar je ve? kot 2000, že povzro?a glavobol, zaspanost, brezvoljnost, zaostajanje v razmišljanju, pospešen sr?ni utrip in podobno. Nad 5000 ppm pa velja že kot toksi?no.

V maski se koncentracija CO2 dvigne nad raven 5000 v manj kot 45 sekundah.

Maske so zgolj priporo?ilo NIJZ in jih tudi oni kot domnevno strokovna inštitucija na to temo ne zapovedujejo.

Ad 2.3:

?e ne posedujete dokumentov pod Ad 1 in Ad 2, ki bi dokazovali nasprotno, predstavlja nošnja maske zaposlenih v šoli nepotrebno oviro pri delu in je zavajanje, ?eš da nošnja maske pomeni zaš?ito, hkrati pa povzro?a pri otrocih strah in travme. Dejansko pomeni nošnja maske ustrahovanje otrok, kar je kaznivo dejanje.

Prisiljenje je kaznivo dejanje po 132. ?lenu Kazenskega zakonika in se kaznuje z zaporom do enega leta.

Opozarjava še, da imava kot zakonita zastopnika - starša in skrbnika otroka pravico preveriti, v kakšnih razmerah se šola moj otrok, in jih po potrebi tudi bova.

Povabiva vas tudi, da preberete nekaj dodatnih znanstvenih ?lankov na temo na tej povezavi:

https://www.rcreader.com/commentary/still-no-conclusive-evidence- justifying-mandatory-masks

(viri so v angleš?ini).


3. Razkužila

3.1 Razkužila v ni?emer ne prepre?ujejo, da otroci ne bi kazali simptomov, in ne prepre?ujejo prenosa bolezni, niti domnevnega covida-19. Razkužila so visoko potenten strup in nevarne snovi, ki povzro?ajo dihalne, hormonske in kognitivne motnje, lahko tudi neplodnost.

3.2 Otroci niso usposobljeni za ravnanje s tovrstnimi snovmi in je na navodilih za uporabo na njih navedeno, da jih je treba hraniti izven dosega otrok. Otroci jih tako sploh ne smejo uporabljati. Šolski delavci niste usposobljeni za delo s takimi snovmi, niti nimate prostorov za hrambo tovrstnih snovi.

3.3 Inhaliranje aerosolnih delcev ob izhlapevanju razkužil ali celo uporaba s spreji je najhujša nevarnost za dihalne organe otrok, nevrologijo in njihove kognitivne sposobnosti. Nevarno je tudi za poškodbe kože in drugih organov.

Ad 3.1:

Zahtevam/zahtevava, da v okviru Zakona o informacijah javnega zna?aja posredujete vse varnostne liste razkužil, ki jih uporabljate, na?rt hranjenja, navedbo vaše usposobljenosti za ravnanje s temi snovmi ter vsebinsko in pravno podlago, na podlagi katere jih uporabljate. Za take snovi v doma?i uporabi piše, da jih treba hraniti izven dosega otrok.

Ad 3.2:

Umaknite VSA razkužila v dosegu otrok (v razredu) in ne silite otrok k uporabi kot pod ena.

Ad 3.3:

V razkužilih je najmanj alkohol, v mnogih primerih pa še potentnejši strupi, ki so nevarni za ljudi in okolje. Vdihavanje hlapov povzro?a hude telesne poškodbe, inhalacija teh strupov pa se zgodi že ob minimalnih koncentracijah pri uporabi in ob izhlapevanju z razkuženih površin. Zato je vaša dolžnost prepre?iti vsakršno vdihavanje teh snovi, kar de facto pomeni, da jih pa? ne smete uporabljati.

Sklep:

Prepovedujem/ prepovedujeva, da si najin otrok razkužuje roke ali druge površine, kjer sedi ali je. Razkužila so lahko nevrološki motilci in lahko povzro?ajo trajno okvaro sinaps, motnje v hormonskem ravnovesju, tudi neplodnost ter motnje v telesnem razvoju in razvoju možganov.

To se lahko smatra za poizkus povzro?itve posebno hude telesne poškodbe.


4. Segregacija

Kakršnokoli omejevanje najinega otroka, izklju?evanje ali podobno bova smatrala kot kaznivo dejanje segregacije in bova zoper osebo, ki bi tako ravnanje izvajala, podala ustrezno kazensko prijavo na podlagi 131. ?lena Kazenskega zakonika.


5. Testiranje, zdravljenje, cepljenje, premeš?anje

V nobenem primeru ne dovolim/dovoliva nikakršnega testiranja, niti merjenja telesne temperature v šoli, še posebej ne z infrarde?im termometrom, še manj kakršnegakoli drugega poseganja v otrokovo telesno integriteto. V primeru le tega bom/bova razumel/razumela to kot fizi?ni napad na otroka, na kar se bom/bova ustrezno odzvala, odvisno od situacije.

?loveško telo je skladno z Ustavo RS nedotakljivo, vsakršen poseg pa je treba obrazložiti in pojasniti skladno z ZPacP. Šola ni inštitucija, ki bi lahko opravljala medicinske posege, niti za to ne more najemati podizvajalcev. 

PCR pa je dokazano nezanesljiv saj ne dokazuje nikakršnega virusa: 

Sodba nadzorstvenega portugalskega sodiš?a: 
http://www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/1509-vse-omejitve-lovekovih-pravic-in-corona-ukrepi-zoper-ljudi-temeljijo-na-podlagi-97-nezanesljivih-pcr-testov-je-s-sodbo-ugotovilo-portugalsko-vije-sodie-.html

Ugotovitev ameriške uprave za hrano in zdravila: 
https://gibanjeops.si/post/608262/se-en-neizpodbiten-dokaz-pcr-test-je-lazen


SMRTNA NEVARNOST PCR TESTA

Raziskava laboratorija Slovaške republike vsebine pali?ic za testiraje: 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A43906706-4cb9-4ffb-9320-694379f42671&fbclid=IwAR1mK2xDOpGG6l1MLEIXyUMldB8eVsI7j_1XTDjhYFLxXu3LGpZo6ethpBw#pageNum=11


ZAHTEVEK

Na podlagi dolo?il 15., 21., 34., 35., 41., 53., 54., 56. in 57. ?lena Ustave RS in na podlagi 6., 7., 135., 136., 137., 145., 151. in 154. ?lena Družinskega zakonika

mati  _____________________ in (ali) o?e______________________ ali kot zakoniti zastopnik/zastopnica____________________starš/starša/zakonita zastopnica/zastopnik_______________________mladoletnega otroka ______________________

izjavljam/izjavljava,

da PREPOVEDUJEM/PREPOVEDUJEVA kakršnokoli poseganje v duševno in telesno integriteto mojega/najinega  mladoletnega otroka. Brez pisnega soglasja obeh staršev ni dovoljen noben poseg v telesno ali duševno celovitost mladoletnega otroka, še posebej pa ne npr. slede?i posegi:

- merjenje temperature s katerimkoli tehni?nim sredstvom ali na?inom,

- zdravniški ali drug medicinski pregled,

- odvzemanje vzorcev ali delcev telesnega tkiva, telesnih teko?in ali katerihkoli drugih snovi iz telesa, še posebej pa iz grla, nosu ali krvi,

- kakršenkoli poseg na telesu ali v telo, s katerimkoli sredstvom, skozi telesno odprtino, kožo ali na katerikoli drug na?in, npr. s pal?ko skozi nos, usta, ušesa itd., z grgranjem, z iglo itd.,

- cepljenje,

- zbiranje in/ali obdelovanje in/ali posredovanje osebnih podatkov kakršnekoli vrste, še posebej pa zdravstvene oz. medicinske, v katerikoli namen,

- kakršnakoli omejitev osebne svobode ali gibanja, npr. zapiranje mladoletnega otroka v izolacijsko sobo.

Vsak tak poseg med drugim predstavlja protipraven škodni poseg, ki ima med drugim za posledico nastanek nepremoženjske škode, za povra?ilo katere storilec odškodninsko odgovarja.

Prav tako opozarjam/opozarjava, da je kakršnokoli diskriminiranje, sankcioniranje, neenakopravna obravnava, šikaniranje ali podobna škodljiva protipravno ravnanje, ki bi bila posledica zgornjih prepovedi posegov v telesno in duševno celovitost, kaznivo dejanje, ki bo imelo za posledico kazenski pregon in odškodninsko odgovornost storilca.

Zahtevam/zahtevava, da naju o kakršnihkoli napovedanih dejavnostih, ki niso v skladu z zgoraj napisanim, pravo?asno pisno obvestite. To pomeni vsaj 1 teden prej, da se lahko pravo?asno odzovem/odzoveva na pošto in odreagiram/odreagirava.

V tem trenutku so vam odvzeta vsa morebitna prej pridobljena pooblastila, ki niso striktno vezana na izvajanje šolskega u?nega programa.

Ker ste dolžni varovati pravice u?encev tudi skladno z ZOFVI-NPB19, pozivam/pozivava svet šole in posami?no tudi predstavnike lastnika zavoda, da se o zadevi izjasnejo in napišejo stališ?e lastnika zavoda.

Vsakokratno neupoštevanje mojih/najinih navodil vodi v predlog za kazenski pregon proti vam, ravnateljica/ravnatelj, proti razredni?arki/razredniku in ?lanom sveta zavoda. Ovadba se bo sklicevala na delikte iz 101., 105., 122., 123., 128., 131. in 132. ?lena KZ-1.

Tako kot vojak ali policist imate tudi vi pravico in dolžnost zavrniti izvajanje katerega koli protiustavnega, ustavno nelegitimnega, protizakonitega neživljenjskega in škodljivega ukaza.

Pozivam/pozivava Vas, da od svojih nadrejenih zahtevate naslednje informacije, ki vam bodo v pomo? pri lastni oceni, ali ste dolžni spoštovati odloke in navodila nadrejenih:

1. dokument o izoliranem virusu SARS-CoV-2 po Kochovih postulatih. Na zahtevo je seveda mogo?e zahtevati tudi ustrezno dokumentacijo pred posegom, npr. tako, ki govori in dokazuje, da je npr. SARS-CoV-2 izoliran in da je dokazana prenosljivost s ?loveka na ?loveka, ter, da v resnici povzro?a domnevno bolezen KOVID 19;
2. dokumente, ki dokazujejo, da so PCR testi nedvomno in nezmotljivo natan?ni pri dokazovanju prisotnosti virusa SARS-CoV-2;
3. dokumente, ki upravi?ujejo število ciklov PCR metode podvojevanja RNA nad 25, kar je sicer bila vedno zgornja meja, ki se uporablja v znanosti;
4. dokumente, ki dokazujejo, da je število ciklov podvojevanja na 40, ki se uporablja v Sloveniji, nezmotljivo. Obenem tudi utemeljitev, zakaj v Sloveniji ne upoštevamo priporo?il Svetovne zdravstvene organizacije glede zgornje meje 28 ciklov;
5. dokumente, ki dokazujejo skladnost incidence s številom okužb;
6. dokumente, ki dokazujejo natan?nost, smiselnost in stroškovno upravi?enost hitrih antigenskih testov;
7. znanstvene dokaze o asimptomatskem prenosu okužb;
8. strokovne dokaze, ki dokazujejo korelacijo med številom umrlih in številom domnevno okuženih;
9. dokumente, ki pojasnjujejo, koliko oseb je umrlo s SARS-CoV-2 in koliko jih je umrlo zaradi SARS-CoV-2.
10. dokaze, s katerimi so znanstveno utemeljili nadomestitev dokazovanja vzroka smrti z obdukcijo po novem na PCR teste; 
11. dokumente, ki dokazujejo, da so osebe, beležene kot smrt zaradi SARS-COV-2, tudi dejansko umrle zaradi SARS-CoV-2;
12. dokumente, ki upravi?ujejo stroge ukrepe v Sloveniji napram tistim državam, kjer so bili ukrepi manj strogi;
13. dokumente, ki dokazujejo bistveno višjo smrtnost v državah, kjer niso imeli strogih ukrepov;
14. dokaze, da je zdravstveni sistem v državah brez strogih ukrepov kolapsiral oziroma bil bistveno bolj obremenjen napram prejšnjim letom v tej isti državi;
15. dokumente, v katerih ugotavljajo, da so se prognoze o višji umrljivosti v državah brez strogih omejitev dejansko uresni?ile;
16. dokaze, da dosedanje sezonske gripe niso bile epidemije oz. pandemije po novi definiciji Svetovne zdravstvene organizacije;
17. znanstvene študije, iz katerih je razvidno, da je edino cepljenje rešitev;
18. dokumente, ki dokazujejo, da osebe, umrle po prejemu cepiva, niso umrle zaradi cepiva;
19. znanstvene dokaze, ki potrjujejo, da se ?redne imunosti ne da dose?i brez cepljenja;
20. dokumente, ki dokazujejo, zakaj je nujno potrebno, da se vsi cepijo pred koncem pandemije;
21. dokumente, ki dokazujejo, da dolgotrajna nošnja mask ne zmanjša vsebnosti kisika v plju?ih in posledi?no krvnem obtoku;
22. dokumente, ki dokazujejo nezadostno u?inkovitost do sedaj uporabljenih zdravil za viroze;
23. dokumente, ki upravi?ujejo ve?milijonski strošek sledenja kontaktom domnevno okuženih oseb;
24. dokumente, ki dokazujejo, da odprte šole pripomorejo k širjenju okužb;
25. dokumente, ki dokazujejo, da socialna distanca ne škodi duševnemu razvoju otrok;
26. dokaze, ki dokazujejo ve?jo korist lockdowna napram stanju brez ukrepov.
V kolikor se sklicujejo na znanost, verjamem, da ne bodo imeli težav predstaviti obsežnih in strokovno utemeljenih znanstvenih študij, s katerimi tako grobo posegate v z Ustavo zagotovljene pravice in svoboš?ine. 
Dokazno breme za omejevanje ?lovekovih pravic in svoboš?in je na vaši strani.

Vsled ?imboljšega informiranja in razlage mojega/najinega zahtevka Vam prilagam/prilagava še Nürnberški zakonik z opombami:

Nürnberški kodeks št. 1:
Prostovoljno soglasje je pomembno. Nobena oseba ne sme biti prisiljena k medicinskemu poskusu brez privolitve. Številni mediji, vplivnejši predstavniki politike in splošne javnosti pozivajo ljudi k injiciranju. Ne zagotavljajo informacij o negativnih u?inkih ali nevarnostih te genske terapije. Vse, kar slišimo od njih, je ‘varno in u?inkovito’ in ‘koristi odtehtajo tveganja’ ipd. Države uporabljajo blokade, prisilo in grožnje, da bi prisilili ljudi, da si injicirajo to ‘rešitev’ v telo, ali pa jim prepovedujejo sodelovati v svobodni družbi, ?e nimajo ‘potnega cepilnega lista’ ali ‘zelene prepustnice’. Med procesom v Nürnbergu so bili tudi mediji preganjani in ?lani pobiti zaradi laganja javnosti, skupaj s številnimi zdravniki in nacisti, ki so bili obsojeni za zlo?ine proti ?loveštvu.

Nürnberški kodeks št. 2:
Poskus mora dati plodne rezultate, ki jih ni mogo?e dose?i z drugimi sredstvi.
Kot smo že omenili, aktualna ‘genska tehnologija’ ne izpolnjuje meril za cepivo in ne ponuja imunosti na virus. Obstajajo tudi druga zdravila, ki dajejo plodne rezultate proti "covidu", kot so Ivermectin, vitamin D, vitamin C, cink in okrepljen imunski sistem za gripo in prehlad.

Nürnberški kodeks št. 3:
Osnovni poskusi morajo temeljiti na rezultatih poskusov na živalih in poznavanju zgodovine naravne bolezni. Ta genska tehnologija je presko?ila poskuse na živalih in prešla neposredno na poskuse na ljudeh. V raziskavi mRNA, ki jo je uporabil Pfizer – kandidatna študija mRNA z opicami vrste makaki, ki uporabljajo mRNA BNT162b2 – so vse opice razvile vnetje plju?, vendar so raziskovalci ocenili, da je tveganje majhno, ker je šlo za mlade zdrave opice, starosti 2 do 4 let. V Izraelu so uporabili Pfizer in Mednarodno sodiš?e je sprejelo zahtevo, da se 80 % prejemnikov s plju?nico injektira s to gensko terapijo. Kljub temu zaskrbljujo?emu razvoju je Pfizer nadaljeval z razvojem svojega mRNA za covid-19 brez preskusov na živalih.

Nürnberški kodeks št. 4:
V poskusu se je potrebno izogniti vsemu nepotrebnemu trpljenju in poškodbam. Od za?etka eksperimenta so v sistemu CDC VAERS (ki predstavlja bazo s stranskimi u?inki cepiv in eksperimentalnih injekcij) v ZDA zabeležili ve? kot 4.000 smrtnih primerov in 50.000 poškodb zaradi cepiva. V EU poro?ajo o ve? kot 7000 smrtnih primerih in 365.000 poškodbah po injektiranju. To je resna kršitev tega kodeksa. 

Nürnberški kodeks št. 5:
Poskusov ni dovoljeno izvajati, ?e obstaja razlog za domnevo, da bo prišlo do poškodbe ali smrti. Glej št. 4. Na podlagi dejstev iz utemeljenih medicinskih podatkov ta genska tehnologija povzro?a smrt in poškodbe. Prejšnje raziskave o mRNA kažejo tudi na ve? tveganj, ki so bila v tem trenutnem eksperimentalnem poskusu z gensko tehnologijo prezrta. Študija proteinov iz nohtov SARS-CoV-1 iz leta 2002 je pokazala, da povzro?ajo vnetje, imunopatologijo, krvne strdke in zavirajo izražanje angiotenzina 2. Ta poskus prisili telo, da proizvede te beljakovine, ki podedujejo vsa ta tveganja.

Nürnberški kodeks št. 6:
Tveganje ne sme nikoli presegati koristi.
Stopnja okrevanja pri covidu-19 je 98–99 %. Poškodbe zaradi eksperimentalnih injekcij, smrti in neželeni stranski u?inki genske terapije z mRNA drasti?no presegajo to tveganje. ZDA in EU so za kmetijsko uporabo prepovedale uporabo nezanesljivih cepiv zaradi študije Marek Chicken, ki kaže, da se pojavljajo ‘vro?i virusi’ in razli?ice …, zaradi ?esar bolezen postane bolj smrtonosna. Kljub temu je CDC to za ?loveško uporabo prezrl, saj se zaveda, da tveganje za nove, bolj smrtonosne razli?ice izhaja iz nezanesljivih cepljenj. CDC se popolnoma zaveda, da uporaba nezanesljivih ‘cepiv’ olajša pojav ‘vro?ih’ (oz. bolj smrtonosnih) sevov. Kljub temu pa tega niso upoštevali, ko gre za ljudi.

Nürnberški kodeks št. 7:
Zagotoviti je treba ustrezne priprave na še tako oddaljene možnosti poškodb, invalidnosti ali smrti. Priprav ni bilo. Ta genska tehnologija je presko?ila poskuse na živalih. Lastne študije klini?ne faze treh farmacevtskih družb se bodo kon?ale šele v letih 2022/2023. Ta cepiva so bila odobrena le za primere v sili ter so bila vsiljena napa?no in preslabo obveš?eni javnosti. Niso bila odobrena s strani FDA.

Nürnberški kodeks št. 8:
Eksperiment morajo izvajati znanstveno usposobljene osebe. Politiki, mediji in ostali akterji, ki trdijo, da je to varno in u?inkovito ‘cepivo’, za to niso usposobljeni. Propaganda ni medicinska znanost. Številne prodajalne, kot so Walmart in ‘drive-in’ centri za cepiva, niso usposobljeni za izvajanje eksperimentalnih medicinskih genskih tehnologij na neinformirani javnosti.

Nürnberški kodeks št. 9:
Vsakdo mora imeti svobodo, da kadarkoli kon?a poskus. Kljub resnim opozorilom ve? kot 85.000 zdravnikov, medicinskih sester, virologov in epidemiologov pristojni poskusa ne kon?ajo. Trenutno je v teku veliko poskusov spremembe številnih zakonov, ki bi jim omogo?ilo nadaljnje vsiljevanje injektiranja na svetovnem prebivalstvu. Sem sodijo obvezna in prisilna injektiranja. Eksperimentalno injektiranje celo na?rtujejo vsakih šest mesecev, ne da bi upoštevali vse ve?je število smrtnih žrtev in poškodb, ki jih je že povzro?il ta poskus. Te posodobljene slike bodo danes brez kakršnihkoli klini?nih preskušanj. 

Nürnberški kodeks št. 10:
Raziskovalec mora poskus kadarkoli zaklju?iti, ?e obstaja verjeten vzrok za poškodbo ali smrt. Iz podatkov statisti?nega poro?anja je razvidno, da ta poskus vodi do smrti in poškodb. Toda vsi politiki, farmacevtska podjetja in tako imenovani strokovnjaki ne poskušajo prepre?iti, da bi ta eksperiment z gensko tehnologijo še naprej škodil ali poškodoval preslabo obveš?eno javnost.
Opozarjam vas, da niti Vlada RS, niti Ministrstvo za zdravje, niti NIJZ ali katerikoli drug državni organ nima ustrezne strokovne in zakonske podlage za uveljavljanje tovrstnih zahtev ali ukrepov. Še posebej opozarjam, da so znanstvene inštitucije ugotovile, da PCR testi niso diagnosti?no orodje, da otroci niso prenašalci covida-19, niso rizi?na skupina, niti ne predstavljajo nevarnosti za druge in da ni nobene znanstvene ali strokovne podlage za testiranje s PCR, hitrimi ali drugimi testi. Zato dajejo navedene inštitucije samo priporo?ila, ki so brez znanstvene podlage. Ustavno sodiš?e RS je s Sklepom U-I.83/20-10 z dne 16. 4. 2020 odlo?ilo, da mora Vlada vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za doseganje ciljev, in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada obvestiti javnost. Vlada ni izvedla nobenega strokovnega preverjanja, sprejeti ukrepi pa so v nasprotju z mnenjem strokovne skupine ter so brez strokovne in znanstvene podlage, samovoljni, protiustavni in zato neveljavni – kar je razvidno iz zapisnikov strokovne skupine.

Državni organi na ta na?in spretno preusmerjajo odgovornost na vašo ustanovo in vas, ki takšne ukrepe brez zakonske podlage izvajate v škodo naših otrok. Vedite, da je zlo?in proti otrokom najhujši zlo?in, zato vas opozarjam/opozarjava, da še enkrat premislite o vseh zdravju škodljivih ukrepih, ki so predlagani s strani ministrstva.

Sprenevedanje, da so odloki vlade samoumevno ustavni in v skladu s pravnim redom R Slovenije in Evropske unije, ni ve? mogo?e. Nimate ve? pravice in možnosti ne dvomiti vanje in ste zato kot varuhi nedotakljivosti otrok DOLŽNI zahtevati ustavno presojo vseh. Sklicevanje na pravno zmoto po 31. ?lenu KZ ni ve? mogo?e. Vaše delovno mesto vam ne priznava pravice do nepou?enosti.
Prosim/prosiva in pri?akujeva, da s tem pismom seznanite vse u?itelje in u?iteljice razreda v katerem je moj/najin otrok oz. kar vse u?itelje in u?iteljice vaše šole.

Lep pozdrav!

____________________  in  ______________________

Naslov stalnega ali za?asnega bivališ?a:

______________________________________________________________

Poslano:
______________________________________________________________


V vednost: _________________________________________

DATOTEKA DOC. ZA TISK DOPISA


Ekipa OPS

P.s. Naše prostovoljno delo lahko, ?e želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski ra?un: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen pla?ila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej!

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Sreda, 17 November 2021 11:35)

 

Vse ve? tragi?nih dogodkov po cepljenju, uradni podatki in dejstva

Vse ve? v razli?nih državah je tragi?nih dogodkov po cepljenju, uni?enega zdravja in žal vse ve? smrti. USTAVIMO HOLOKAVST!


Video v prevodu v srbski jezik, ki ga je v izvirniku do sedaj videlo preko 2.750.000 ljudi.

Na koncu videa je tudi napotek, kaj lahko vi naredite, da ta holokavst ustavimo. Po našem prepri?anju v Sloveniji ne bo šlo brez množi?nega zbora naroda v Ljubljani, ko naj bi en ?lan iz vsake družine vzel 5 dni dopusta in se vsak dan pojavil v Ljubljani, najprej pred Vrhovnim državnim tožilstvom na Vilharjevi 23, potem pa bi se morala masa miroljubnih ljudi razširiti pred stavbe vseh organov in seveda pred RTV SLO, ki bi morala poro?ati tako kot ta nemška neodvisna TV. Mi bomo v sredo ob 13-ih, pa do ve?era in dlje, ?e boste tudi drugi na Vilharjevi 23. 

Ekipa OPS

p.s.

Naše prostovoljno delo lahko, ?e želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski ra?un: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen pla?ila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. Hvala v naprej!

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Torek, 09 November 2021 23:05)

 

Urgentno pismo Vrhovnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi in nosilcu kazenskega spisa z opravilno številko KT 9335/2021, okrožnemu državnemu tožilcu Mateju Peterki

Združenje v Gibanju OPS - Osveš?eni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana
Naslov za obveš?anje s klasi?no pošto: Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika
www.gibanje-ops.com
www.gibanjeops.si
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon:031 274 419


Datum: 5.11.2021


Zadeva: Zahteva za takojšnjo ustavitev cepljenja, ker gre dokazano za z Ustavo RS prepovedan medicinski poskus


Ker v sredo 27.10.2021 ponovno nismo mogli govoriti z vami, vam tokrat kot nam je bilo re?eno pišemo in terjamo odgovore takoj.

Zanima nas zakaj v zvezi s kazensko prijavo z opravilno številko KT 9335/2021 z dvema dopolnitvama, v rokah pa jo ima krožni državni tožilec Matej Peterca, cepljenje ni bilo ustavljeno, saj je zdaj tudi že popolnoma jasno, da "cepiva" povzro?ajo množi?ne neželene stranske u?inke in celo smrti. O primeru smrti po cepljenju 20 letne gospe so poro?ali celo mediji, ki delajo nenehno prropagando za cepljenje in s strašenjem spravljajo ljudi v hipnozo strahu. Primere smrti in poškodb o katerih SLO medijih ne poro?ajo pa si lahko nekatere pogledate tukaj:

https://odysee.com/@Gibanje_ OPS:7/Posledice-cepljena-v- Sloveniji-in-re%C5%A1itev:c

Še iz tujine: https:// 1000covidstories.com/personal- stories/

Po našem trdnem prepri?anju zlo?inski dokument s katerim so proizvajalci prevalili odgovornost za negativne posledice na državo, ki je "cepiva" kupila ste prejeli 8.09.2021,

http://www.gibanje-ops.com/ datoteke/Pogodbafizer1.pdf

zaradi katerega bi morali vi takoj ustaviti cepljenje, saj v njem piše, da gre za medicinsko znanstveni poskus, ker se ne ve ali je cepivo u?inkovito in ali je varno, ker je bilo narejeno v ?asovni stiski in bodo raziskave potekale do konca leta 2023 in sicer o?ito kar na vseh, ki so se ali pa s še bodo cepili.

Vsi odgovorni v osnovni kazenski prijavi pa javno v vseh medijih zatrjujejo ali pa so zatrjevali, da so cepiva VARNA in U?INKOVITA. Uraden dokument, ki smo ga pridobili od Ministrstva za zdravje jih postavlja na laž. Najhuje pa je, ker nih?e, ki se je cepil ni pred tem dobil informacij, da s cepljenem postaja del  medicinsko znanstvenega poskusa, niti ga niso seznanili pod kakšnimi pogoji, kakšne so možne negativne posledice, kako ga bodo spremljali in kdo bo prevzel odgovornost za posledice, ?e se mu zgodi kaj slabega ali celo morda smrt, ki je pri vsakih takih poskusih možna.

S svojim podpisom na dokument, ki so mu ga porinili v podpis pred cepljenem ni dal informiranega soglasja, da bo postal poskusni zajec ampak je vsak mislil, da podpisuje dokument s katerim soglaša, da ga cepijo zato, da bo s cepivom zavaroval sebe in druge pred okužbo. Za ve?ino je bil to razlog, da so se cepili.

Dokaz, da smo vsi navadni državljani žrtve organizirane mednarodne hudodelske združbe izhaja še iz tega dokumenta, ki je krovni dokument -pogodba EU za nabavo cepiv.

https://gibanjeops.si/post/ 609267/tajni-dogovor-mafijski- sporazum-med-pfizerjem-in- predsednico-eu-ek-ursulo-von- der-leyen (ga prilagamo kot nov dokaz k že podani kazenski prijavi z 3. junija 2021)

Zahtevamo, da nam takoj, najkasneje pa do torka 9.11. do 24.00 odgovorite zakaj niste zahtevali ustaviti cepljenja in kaj ste sploh naredili v zvezi z kazenskimi prijavami Gibanja OPS, ki smo jih v zvezi s kovid ukrepi, ki grobo kršijo ?lovekove pravice in temeljne svoboš?ine ve?i?ini prebivalstva RS predajali v obravnavo od 12. junija 2020 pa do zadnje dopolnitve 8. septembra 2021, ki smo jo podali na zapisnik pri vašemu džurnemi tožilcu.

Vsakega tožilca tudi s prisego, ki jo poda pred nastopom tožilske službe, zavezuje spoštovanje Ustave in zakonov, dolžan pa je v vseh primerih ravnati v skladu z 14. ?lenom Ustave RS do vseh enako, ker smo pred zakonom vsi enaki. Tudi ljudje na položajih, ki so nosilci javnih pooblastil in pravic.

Vsako opuš?anje dolžnih ravnanj v tem primeru pa je še posebej hudo kaznivo ravnanje, ker se zaradi takojšnjega neukrepanja, da se cepljenje ne ustavi povzro?a velika in nenadomestljiva škoda. Gre za ?loveška življenja, ki so ogrožena, ?e se v telesa naših ljudi vbrizgava nekaj za kar bo šele kasneje znano ali je u?inkovito in varno. To pa je tudi po Nürnberškem kodeksu PREPOVEDAN MEDICINSKI POSKUS.

?e odgovora v postavljenem roku ne bomo prejeli, se bomo ponovno oglasili na vašem sedežu in bomo zahtevali jasne in nedvoumne odgovore, ker se to ti?e preko 2.000.000 ljudi v Sloveniji.

Vnaprej hvala za vaš prijazen odziv, razumevanje in vse dobro želimo!

Ladislav Troha, za?asni predsednik Gibanja OPS 

P.S.
Poslano po elektronski pošti:

od:
Gibanje OPS 
za:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

datum:
5. nov. 2021 14:30
zadeva:
Zahteva za takojšnjo ustavitev cepljenja
poslano iz domene:
gmail.com

ZadnjiÄŤ posodobljeno (Sobota, 06 November 2021 12:10)

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 142 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?