Gibanje OPS

Nekdanji župan Vrhnike dr. Marjan Rihar pojasnjuje okoliščine umeščanja Kemis-a na Vrhniko


Spoštovani gospod Troha!

 

Kot sva se včeraj po telefonu dogovorila, vam posredujem nekaj informacij, ki razširjajo KRONOLOGIJO DOGODKOV OKOLI TEMPIRANE KEMIČNE BOMBE KEMIS d.o.o. z vaše spletne strani. Navajam samo nekaj podatkov po spominu in se pri tem opiram na spletno objavo http://www.vrhnika.si/?m=news&id=1103 (tudi priloga).

Zadnjič posodobljeno (Torek, 30 Maj 2017 12:50)

 

Kdo je kriv, da je razneslo tempirano kemično bombo Kemis d.o.o. na Vrhniki?

KRONOLOGIJA DOGODKOV OKOLI TEMPIRANE KEMIČNE BOMBE KEMIS d.o.o., postavitev kazenske in politične odgovornosti uradnikov in funkcionarjev pred in po požaru na Vrhniki ter vprašanja, na katera bodo odgovorni morali odgovoriti.

 

Kako se je začelo

Kemis d.o.o., ki se ukvarja z zbiranjem, predelavo in uničevanjem nevarnih odpadkov, so hoteli umestiti že leta 2005 v Trbovlje, a se ni izšlo zaradi terena, ki je bil izbran, kjer je bil nekdaj rudnik. Pa še civilna iniciativa, ki je delovala tam, je nasprotovala, ker so imeli veliko dela že z Lafargeom.

V drugi polovici leta 2006 se je začelo umeščanje Kemis-a na Vrhniko. Tudi tukaj so naleteli na težave krajanov, predvsem krajanov Sinje Gorice, ki so zbirali podpise, da se tako nevarno dejavnost ne bi umestilo na Vrhniko. Šlo je tako daleč, da je Kemis d.o.o. leta 2008 organiziral celo izlet v Avstrijo, da bi pokazali tistim najbolj glasnim, kakšno podjetje bodo zgradili na Vrhniki, da so jih pomirili.

16. junija 2009 se je zgodilo slavnostno odprtje Kemisovega obrata na Vrhniki.

Z leve proti desni: Direktor Kemis d.o.o. g. Emil Nanut, takratni župan Vrhnike g. Marjan Rihar, takratni minister za okolje g. Karl Erjavec in predsednik uprave Gorenja, ki je lastnik Kemis-a, g. Franjo Bobinac.


Tisti, ki je umestil tako nevarno dejavnost na območje Nature 2000, v krajinski park, ob potok Tojnica in v urbano okolje, saj je 100 m zračne linije naselje Sinja Gorica, sam Kemis pa je tako rekoč umeščen v mesto Vrhnika, do centra mesta je 1 km zračne linije, je naredil hudo napako, ki mora biti sankcionirana. Ni stvar meščanov in vaščanov, da preprečimo umeščanje takega nevarnega podjetja v naš kraj, ampak so za to dolžni poskrbeti odgovorni, od davkoplačevalcev plačani birokrati in funkcionarji.


KAZENSKA ODGOVORNOST PODPISNIKA OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA in sicer po 258. členu KZ-1 (nevestno delo v službi) ter po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic) ter tudi povzročitev splošne nevarnosti po 317. členu KZ-1. Ime in priimek osebe, ki je podpisala okoljevarstveno soglasje, bomo objavili, ko bomo lahko pogledali gradbeno dovoljenje na Ministrstvu za okolje in prostor, ki ga je izdalo. Že v ponedeljek, 22. maja 2017, smo na njih naslovili dopis, a odgovora še ni. Vsekakor pa gre za politično odgovornost takratnega ministra za okolje in prostor gospoda Karla Erjavca in takratnega župana Vrhnike gospoda Marjana Riharja.

Kemis d.o.o. je uporabno dovoljenje pridobil šele 13. aprila 2011.

Poraja se vprašanje, kako je lahko posloval brez uporabnega dovoljenja, če mora vsak bife, avtomehanična delavnica pridobiti najprej uporabno dovoljenje in šele potem lahko začne poslovati. Zakaj so pristojne inšpekcije dovolile poslovanje Kemis-a brez uporabnega dovoljenja in to v panogi, ki je izredno nevarna za okolje in človeška življenja? Kaj bi se zgodilo, če bi že takrat prišlo do katastrofe?

KAZENSKA ODGOVORNOST INŠPEKTORJEV oz. VODIJ INŠPEKCIJSKIH SLUŽB, KI SO TOLERIRALI DELOVANJE TAKO NEVARNEGA PRAVNEGA SUBJEKTA BREZ UPORABNEGA DOVOLJENJA in sicer po 258. členu kz-1 (Nevestno delo v službi) ter po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic), ker je neukrepanje pomenilo pomoč Kemis d.o.o. pri pridobivanju protipravne koristi. Imena in priimki inšpektorjev, ki so opravljali inšpekcijske nadzore Kemis d.o.o., bodo objavljeni, ko bomo pridobili zapisnike o inšpekcijskih nadzorih, za katere smo zaprosili že 22. maja 2017, a jih še nismo pridobili.

Najbrž se odgovorni sklicujejo na instrukcijske roke, v katerih so dolžni podati informacije javnega značaja, ki so za enostavne zadeve 15 dni, za zahtevne pa 30 dni. Je pa to pokazatelj, glede na aktualnost in urgentnost zadeve, kako se obnašajo, ker gre za povsem enostavne postopke. Nekaj računalniških klikov in so dokumenti na našem elektronskem naslovu.

Kemis d.o.o. pridobi Okoljevarstveno dovoljenje šele 7. junija 2013,

v katerem so navedeni pogoji in navodila, v skladu s katerimi lahko posluje. Glede na ostre zahteve, pod katerimi bi Kemis moral poslovati, bi (če bi to res počel, kakor je bilo v okoljevarstvenem dovoljenju zapisano) ne moglo priti do katastrofe. Čakamo na zapisnike inšpekcijskih pregledov, za katere smo zaprosili 22. maja 2017 in nam jih še niso poslali ali pa nas poklicali, da si njihove vsebine pogledamo.

Iz zapisnikov inšpekcijskih služb bo vidno, ali so bili inšpekcijski nadzori izvajani po letnih načrtih inšpektoratov za izvajanje rednih nadzorov in ali so jih izvajali izredno ter kaj so pregledovali, kaj so ugotovili ter katere ukrepe so naložili Kemis d.o.o., če so jih. Po pripovedi glavne inšpektorice za okolje na zboru občanov na Vrhniki 26. maja 2017 je bilo slišati, da so v času poslovanja Kemis d.o.o. opravili 5 inšpekcijskih nadzorov in so ugotovili tudi določene nepravilnosti. Zapisnike kot rečeno se čakamo.

Pomembno pa je naslednje. Če je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo okoljevarstveno dovoljenje in v njem navedlo določene pogoje ter navodila, pod katerimi je lahko Kemis d.o.o. posloval, je bilo dolžno zagotoviti tudi nadzor, da bi ugotavljali, ali odgovorni v Kemis d.o.o. tudi dejansko delujejo v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Če nadzora ni bilo po vseh vidikih pogojev in zahtev, je jasno, kdo je objektivno odgovoren, da je do katastrofe prišlo. Nedvomno pa bo treba ugotoviti, ali je sama naprava (osnovni objekt) za shranjevanje in predelavo nevarnih odpadkov bila narejena za količine, ki so bile odobrene z okoljevarstvenim dovoljenjem podjetju Kemis d.o.o. in ali se je odgovorni v Kemis d.o.o. držal omejitev, kar se tiče količin in vrst nevarnih odpadkov glede na količine, omejene v okoljevarstvenem dovoljenju in glede na dejanske predvidene možne kapacitete za napravo.

Gre namreč tudi za lovilne bazene, ki so bili zgrajeni za primer izlitja nevarnih snovi ali požarnih vod, če pride do eksplozije ali požara, ki se morajo v vsakem primeru izliti v bazene in ne čez. Dejstvo je, da so požarne vode in nevarne snovi iztekle iz bazenov v okolico, v potok Tojnico in drugam. Poraja se vprašanje, ali je bil že projekt, kar se tiče lovilnih bazenov, načrtovan premajhen.

Možno je, da se je v boksih hranilo preveč nevarnih snovi, da so se s požarno vodo izlili v okolje, ali pa so bile pri gašenju porabljene prevelike količine vode in premalo gasilne pene, da se je požarna voda skupaj z nevarnimi snovmi izlila preko lovilnih bazenov v naravo? So bili lovilni bazeni tudi v podaljšani nadstrešnici, ki je bila zgrajena na črno že leta 2010 in legalizirana šele letos 21. aprila? Če bi objekt - naprava ostala v gabaritih osnovnega projekta s potrebnim odmikom od potoka, se požarne vode in z njimi nevarne strupene snovi ne bi zlile v potok Tojnica.

Če bi bilo načrtovanje pravilno in bi se spoštovale omejitve, kar se tiče količin nevarnih snovi, do katastrofe ne bi moglo priti. Vprašanje za vse odgovorne je tudi, ali so v Kemisu imeli nameščene avtomatske naprave za gašenje. Dvakrat smo v medijih zasledili, da je bilo to pomembno vprašanje postavljeno direktorju Kemisa gospodu Nanutu, ki na to vprašanje ni odgovoril.

Fotografija: Fibernet d.o.o.


V okoljevarstvenem dovoljenju je bil pogoj za delovanje Kemis d.o.o. tudi stroga požarna varnost. Kaj so delali požarni inšpektorji, bo znano, ko dobimo zapisnike. Dejstvo je, da se avtomatsko gašenje ni zgodilo. In ponavljamo, Kemis d.o.o. ni deloval skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem, kar bi morali nadzorovati inšpektorji, in mu, če niso bili izpolnjeni vsi pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja za poslovanje, naložiti, da pomanjkljivosti odpravi ali pa mu nevarno dejavnost prepovedati.

Glede na katastrofo, ki se je zgodila, so KAZENSKO ODGOVORNI VODJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB IN INŠPEKTORJI, KI SO IZVAJALI INŠPEKCIJSKE NADZORE, KER NEPRAVILNOSTI NISO VIDELI. Gre za kazensko odgovornost po 258. členu kz-1 (Nevestno delo v službi), po 244. členu KZ-1 (Zloraba položaja in pravic) in po 317. členu KZ (Povzročitev splošne nevarnosti.)

Kemis d.o.o. v dokumentu Ministrstva za okolje in prostor, ki je kemični tempirani bombi Kemis izdalo okoljevarstveno dovoljenje z zelo ostrimi zahtevami in pogoji, kar se tiče varnosti, z naslovom OCENA TVEGANJA ZA NESREČE Z NEVARNIMI SNOVMI, ni uvrstilo na seznam nevarnih podjetij, niti manj nevarnih.

Tukaj je nedvomno podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja po 258. členu KZ (Nevestno delo v službi), saj posledično ni bil izdelan načrt Civilne zaščite v primeru požara, eksplozije ali izlitja ter poplav v Kemis d.o.o. Zaradi tega pa niso bili ob nesreči izvedeni potrebni preventivni ukrepi za zaščito ljudi in naravnega okolja, ki bi se izvedli, če bi bili v občinskem in državnem načrtu predvideni.

Bilo ni niti osnovnega alarmiranja s sirenami za splošno nevarnost. Vzročna zveza med tem kaznivim dejanjem in posledično povzročeno splošno nevarnostjo, ki jo obravnava 317. člen (Povzročitev splošne nevarnosti), bodo morali ugotavljati za to pristojni.


Glede na to, da je župan Vrhnike strokovnjak s področja ravnanja z odpadki, saj je okoli tri desetletja vodil Komunalno podjetje Vrhnika, in iz odgovornosti do občanov Vrhnike, kar se tiče varovanja zdravja, je imel nalogo zahtevati od pristojnih v državi, da se Kemis d.o.o. obravnava kot vse druge nevarne pravne subjekte, ki se ukvarjajo z zbiranjem, predelavo in uničevanjem nevarnih odpadkov. Ker tega ni storil, posledično pa Občina Vrhnika oz. CZ ni imela izdelanega varnostnega načrta v primeru nesreče v Kemis d.o.o., mora župan Občine Vrhnika sprejeti objektivno odgovornost in NEPREKLICNO TAKOJ ODSTOPITI.

POTREBNIH PREVENTIVNIH UKREPOV V ČASU POŽARA IN PO NJEM NI BILO.

Kako bi lahko bili, če Kemis ni bil uvrščen med nevarne, kar se tiče rokovanja z nevarnimi snovmi? Posledično niso izdelali načrta v primeru požara, eksplozije ali povodnji v tem podjetju, ki je bilo v resnici prava kemična tempirana bomba. Če bi bilo drugače, bi pristojna Civilna zaščita vzela v roke načrt in bi najprej sprožila:

•    Sirene za splošno nevarnost. To so tiste sirene, ki jih vsako prvo soboto v mesecu preizkusijo, če delujejo;

•    vsi gasilci, ki bi bili za najhujši scenarij določeni in usposobljeni, bi prihiteli na gašenje s kompletno opremo, ki je namenjena za gašenje kemičnih tovarn. Tudi z maskami z notranjim kroženjem za zaščito dihal. Tukaj se je zgodilo, da je večina gasila brez zaščitnih mask za dihala;

•    vodja gasilcev bi moral v roke takoj dobiti tloris Kemisa, kjer bi videl, kaj gori, kakšne količine itd, da bi se lahko odločal, kako pristopiti in s čim gasiti. Seveda bi pred tem morali vsi poveljniki enot vaditi in uriti primer take izredne katastrofe;

•    aktiviral bi se takoj premični laboratorij ali več njih, da bi ugotavljali misije, in na podlagi tega določali stopnjo ogroženosti in posledično morda evakuacijo ljudi. V takih primerih se v normalnih državah zavzema najhujši scenarij, posledično tudi najostrejši preventivni ukrepi, ki se jih potem lahko omili, ko so znani rezultati meritev;

•    obveščanje bi moralo steči brezhibno po vseh vnaprej določenih kanalih in medijih;

•    na podlagi verodostojnih meritev bi morali zapreti vrtce in šole, trgovine in tudi katere druge ustanove in obvestiti ljudi, kako ravnati, če bi ne bilo evakuacije;

•    vzorci vrtnin, trave, vode in zemlje bi morali biti opravljeni na vsaj 10 km od žarišča požara in selektivno širše;

•    moralo bi se natančno vedeti, kdo kaj dela, kdo je za kaj pristojen, v načrtu bi moral biti predviden operativni štab na nivoju države, ki bi koordiniral in sporočal, kaj se dogaja;

•    že prej pa bi morali za primer take katastrofe usposabljati prebivalce, da bi se glede na sporočila znali obnašati;

•    Morali bi voditi operativni dnevnik, da bi se lahko kasneje opravila podrobna analiza tudi o doseženih časih.
Itd.itd

Ko se je zgodil požar v kemični tovarni, ni bilo niti siren, ki naznanijo splošno nevarnost, drugi dan so v gosti smrdljivi megli otroci po pločnikih hodili v vrtce in šole. Že naslednji dan so se igrali na igriščih, po štirih dneh pa je prišel ukaz, naj operejo igrala in naj se na igriščih ne igrajo. So to preventivni ukrepi?!? Ko so se pristojni zbudili, so ukrepe zaostrili, seveda prepozno. Otroci so se že najedli, morda tudi strupenih snovi, ki so se usedle v peskovnike, travo in na igrala.  

Ali naj kmetje kosijo travo, ali naj se živali pasejo na zelenicah, ali naj ljudje jedo povrtnine,  ni bilo jasno, za slednje je  bilo najprej sporočeno, naj ljudje operejo solato (ali je sicer ne?), kasneje pa, naj ničesar z vrtov ne uživajo. Bravo, je treba še kaj dodati? Namesto, da bi najprej preventivno zaostrili ukrepe in jih postopoma omilili, je bilo ravno obratno.

Zahtevamo kazensko odgovornost najmanj po znanem členu KZ1, ki govori o nevestnem delu v službi vseh, ki niso opravili svojega dela, pa so zadolženi za varovanje zdravja ljudi in okolja, ter odstope njihovih nadrejenih. Šef Inštituta za varovanje zdravja odstop! Ministrica za zdravje ni rekla še nič in jo noben medij še nič ni vprašal, kako varuje zdravje navadnih smrtnikov. Tudi kmetijski minister nič, a kmetje ne vedo, kaj in kako je s krmo za živali, kako naj označijo bale krme, ki so jo pokosili in shranili. Kam s pridelki, mlekom, skuto, sirom, jogurti, mesom itd? Kdo bo plačal škodo, če to odnesejo v varno uničenje?

Kemis d.o.o. je gradil na črno.

 

To je osnovni tloris objekta KEMIS d.o.o., ki je bil po zahtevah za gradnjo takih objektov umeščen 50 m od vodnega vira, v tem primeru potoka Tojnica. Potem pa je Kemis d.o.o. na črno podaljšal nadstrešnico in tako tudi svojo nevarno dejavnost za 30 m, kar je pomenilo več kršitev. Tudi kršitve prepovedanega približevanja vodnemu viru.  258. člen KZ-1 (Nevestno delo v službi) je izkazano tudi v tem primeru inšpektorjev.

Kako in zakaj je Upravna enota legalizirala črno gradnjo brez sankcij, se bo prav tako treba vprašati in tudi na tej točki postaviti kazensko odgovornost vsaj vodje, ko je to delo tudi za Komisijo za preprečevaje korupcije. Izkazana je kazenska odgovornost tistega, ki je pripravil legalizacijo črne gradnje brez sankcij in podpisnika gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Vrhnika. 244. člen KZ-1 (Zloraba položaja in pravic).

Nedvomno je izkazana objektivna odgovornost ministra za javno upravo, ker ima v svoji sestavi ljudi, ki legalizirajo črne gradnje brez sankcioniranja uzurpatorjev prostora, še posebej v primeru kot je ta, saj je Kemis d.o.o. s črno gradnjo širil nevarno dejavnost za zdravje ljudi in naše naravno okolje. Takojšnji odstop ministra Borisa Koprivnikarja je najmanj, kar pričakujemo.

Z rdečo obkrožena na črno zgrajena nadstrešnica je po trditvi UE Vrhnika bila zgrajena že leta 2010. Za gradbeno dovoljenje je investitor Kemis d.o.o. zaprosil 1. marca 2017, dobil ga je v rekordno hitrem času, kar je v Sloveniji prav neverjetno, in sicer že 21. aprila 2017. Postavlja se vprašanje, kako je lahko dobil Kemis d.o.o. 2011 uporabno dovoljenje, 2013 še okoljevarstveno dovoljenje za dejavnost, ki jo je izvajal tudi v na črno zgrajenem delu objekta, v katerem se opravlja za ljudi in preostalo naravo ravnanje z nevarnimi odpadki, ki jo nedvomno opredeljuje okoljevarstveno dovoljenje?

Iz gradbenega dovoljenja za podaljšanje osnovnega objekta, ki smo si ga ogledali na UE Vrhnika, smo ugotovili, da je investitor Kemis d.o.o. sicer 7 let po tem, ko je že zgradil na črno, oddal vlogo na Ministrstvo za okolje za okoljevarstveno soglasje, a je to vlogo zavrglo, češ, da takega soglasja ne potrebuje. Znova se sprašujemo, kaj so počeli inšpektorji, da niso videli, da je podaljšek objekta glede na osnovni projekt približan z dejavnostjo do potoka Tojnica, kar je nedopustno.

Nobeden od inšpektorjev pa ni vprašal niti tega, ali ima Kemis d.o.o. gradbena dovoljenja še za tri objekte, ki so označeni na fotografiji, ki so nedvomno postavljeni na črno. Nič se ne sme zgraditi oz. postaviti na katerikoli parceli, če nima gradbenega dovoljenja, razen enostavnih montažnih objektov določenih manjših mer, ki štejejo kot lope ali shrambe za orodje, krmo ali zavetje za živali.

Vsak inšpektor, bodisi za okolje in prostor, kmetijski inšpektor, požarni inšpektor bi moral, če je opazil objekte, ki so pomenili širjenje dejavnosti izven gradbenega dovoljenja, obvestiti o spremembah svojega kolega. Seveda, če bi imeli v Sloveniji res inšpektorje, ki ne prežijo samo na navadne smrtnike, privilegiranim pa takole gledajo skozi prste.

Tudi tukaj gre za kazensko odgovornost, pa ne samo inšpektorjev, ki niso videli ob obiskih ničesar nenavadnega, nekaterih sploh blizu ni bilo. Na primer gradbenega inšpektorja očitno v vseh letih ni bilo, kako je inšpekcijski nadzor izvajala okoljska inšpektorica, da ni opazila dejavnosti z nevarnimi odpadki ob potoku v na črno podaljšani nadstrešnici, v dveh na novo postavljenih poslovnih halah in zunaj skladišč, kjer so nastajale divje deponije.

ODGOVORNOST DIREKTORJA KEMISA JE OPISANA V KAZENSKI PRIJAVI, KI SMO JO 24. maja 2017 POSLALI NA POLICIJO.

Zatajila je tudi milica.

Dokler tako dela, ni policija, ampak je še vedno milica – podaljšana roka oblasti in ne servis državljanov, ki jo plačujemo. Po poročanju medijev je stekla kriminalistična preiskava, direktor Kemis-a pa je mirno hodil v podjetju, lahko je prirejal dokumentacijo, količine, uničeval in vplival na priče, pa tudi na javnost, saj je v vseh medijih razlagal svoje poglede, se izgovarjal in lagal. To je ob taki tragediji in povzročeni splošni nevarnosti povsem nedopustno in nezaslišano. Tudi na tem področju obstaja zakonodaja, pravila in nekakšna strokovna praksa.

V Kemis bi po taki katastrofi smeli vstopiti samo še preiskovalci in neodvisni strokovnjaki, ki bi zavarovali računalnike, dokumente in vse, kar je treba, da se  preiskava opravi profesionalno in brez vplivov kogarkoli. Ne gre za to, da bi koga obtoževali vnaprej, ampak gre za strokovno in pošteno delo, ki ga morajo opraviti preiskovalci, policija, tožilec in preiskovalni sodnik, ki ga nihče ni niti omenil, da bi bil na mestu, kjer so povzročili splošno nevarnost in uničili del naravnega okolja za veliko let. Potok Tojnica je mrtev.

Iz zapisanega je popolnoma jasno, da je zatajilo vse, kar bi moralo odigrati ljudem koristna dejanja že od umeščanja nevarne tempirane kemične bombe v prostor, ki je tukaj, kjer je danes, popolnoma neprimeren. Deluje na poplavnem območju, ob potoku, v katerem so bile zaščitene živalske in rastlinske vrste, v krajinskem parku, ki spada v Naturo 2000, neposredno ob naselju Sinja Gorica in tudi preblizu ljudi na Vrhniki.

Črne gradnje in s tem nenadzorovano širjenje nevarne dejavnosti se je dogajalo. Inšpektorji od okoljskega, požarnega, gradbenega in še kakšnega. Upravna enota Vrhnika je z bliskovito naglico uredila črno gradnjo za nazaj. Nevarna kemična bomba pa ni bila uvrščena na seznam niti manj nevarnih podjetij, ki ravnajo z nevarnimi odpadki. Kar je posledično botrovalo temu, da ni bilo izdelanih državnih načrtov za primer eksplozije, požara ali povodnji.

Na koncu pa je zatajila tudi policija, tožilstvo in sodstvo, ker se glavni odgovorni, zakoniti zastopnik Kemis d.o.o. ni znašel v izolaciji, da ne bi mogel uničevati dokumentov, jih prirejati, odstranjevati računalnikov, vplivati na sodelavce kot morebitne priče in na javnost, kar je počel ves čas v vseh možnih medijih.

GLEDE NA DEJSTVA IN TA SO GROZNA, LAHKO MIRNO POTEGNEMO ČRTO IN DOLOČIMO OBJEKTIVNO ODGOVORNOST DRŽAVNIH FUNKCIONARJEV NA POLOŽAJIH. NAJMANJ, KAR PRIČAKUJEMO, JE, DA TAKOJ ODSTOPIJO MINISTRICA ZA OKOLJE IRENA MAJCEN, MINISTER ZA JAVNO UPRAVO BORIS KOPRIVNIKAR, OBRAMBNA MINISTRICA ANDREJA KATIČ, MINISTRICA ZA ZDRAVJE MILOJKA KOLAR CELARC,  NOTRANJA MINISTRICA VESNA GJOERKEŠ ŽNIDAR IN MINISTER ZA PRAVOSODJE GORAN KLEMENČIČ.

DA JE NEKAJ TAKO POMEMBNEGA, KO GRE ZA VARNOST LJUDI IN NARAVNEGA OKOLJA, TAKO ZELO NEUREJENO IN JE DIREKTNO IGRANJE S ČLOVEŠKIMI ŽIVLJENJI, JE NEZASLIŠANO IN ZAHTEVA ODSTOP PRVEGA MOŽA TAKE NESPOSOBNE VLADNE EKIPE, MIRA CERARJA. TO, KAR SE JE ZGODILO, JE PODLAGA ZA USTAVNO OBTOŽBO, KER NJEGOVI PODREJENI MINISTRI IN OSTALI URADNIKI NISO RAVNALI V SKLADU Z ZAKONI IN USTAVO, POSLEDIČNO JE BIL KRŠENA ENA TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC, PRAVICA DO ČISTEGA NARAVNEGA OKOLJA, KI JE ZAPISANA KOT ENA OD OSREDNJIH TUDI V EVROPSKI KONVENCIJI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH.

Opozorila Vrhničanom in okoličanom ter priporočila za bodoče ravnanje.

1.    V Gibanju OPS smo glede na to, kako delujejo institucije, ki v bistvu delujejo konfuzno, neorganizirano, nepovezano med sabo, nestrokovno, zmedeno, raztrgano, neodločno in tudi arogantno, prepričani, da jim ne gre verjeti, ko nam razlagajo ugotovitve rezultatov meritev trav, povrtnin, zemlje, vode in zraka.

2.    Največja prevara pa je začrtan krog 1.600 metrov od Kemis-a, v katerem so začrtali mejo oškodovancev. Najbrž veste, zakaj. Da za posledice izven tega kroga ne bo nihče odgovarjal in za odškodninske tožbe ni možnosti. Znova kalkulirajo in hočejo narod žejnega prepeljati čez vodo. Vsi, ki so izven tega kontaminiranega kroga, se bodo obrisali pod nosom, ko ne bo hotel nihče kupiti njihove pridelane hrane.

Če bo nekdo zbolel, bodo rekli, da pač tisti del Vrhnike ni bil kontaminiran, vsi pa dobro vemo, kako je smrdelo po celi Vrhniki in okolici, kako je dim potoval veliko širše in kakšna megla je bila prvi dan po požaru, in zaenkrat samo Bog ve, kaj je bilo v njej, ki se je sesedalo na zelenje in zemljo ter v vode. Čez nekaj dni pa je močan dež vse skupaj spral v podtalnico. Klicali so nas celo iz Kranjske gore, da jim je smrdelo, iz Ajdovščine, sploh pa iz Logatca in okoliških krajev. Res se iz nas norca delajo. Kam so potem v resnici odšli vsi strupi, ki jih je tone zgorelo v požaru???

3.    Predlagali smo že, da bi zbrali nekaj denarja in poklicali na vzorčenje vsega potrebnega nek tuj laboratorij, da bomo imeli drugo mnenje in bomo meritve lahko primerjali, ker morajo razumeti, da je zaradi vsega, kar se je zgodilo, zaupanje povsem podrto.

4.    Še enkrat bo treba pregledati vse listine, iz katerih bi se dalo ugotoviti, kaj dejansko je bilo v Kemisu, ki je morda tudi zgorelo, da bi neodvisni strokovnjaki lahko pregledali določeno število ljudi, da vidimo, kaj je v naših telesih, ko  bodo vedeli, na kaj morajo biti pri toksikoloških pregledih pozorni. Še posebej gasilci, ki so brez zaščitnih mask sodelovali pri gašenju, bi morali na toksikološke preglede v tuj neodvisen laboratorij.

5.    Čas bi bil, da se predramite in začnete spodbujati drug drugega, da se večina intenzivno vključi v podpisovanje peticije, da se tempirano kemično bombo Kemis zapre. Kdor mu želi dati popravni izpit, je lahko rečemo ali nor ali pa ima od te ekološke bombe sebične materialne koristi in mu je več to kot svoje zdravje in zdravje njegovih otrok ter ga zdravo življenjsko okolje ne zanima.

6.    Čas bi bil, da se začnete zavedati, da ste vi oblast in so birokrati ter funkcionarji v vaši službi in ni več totalitarizma, da bi morali biti vsi tiho, ko oni govorijo in kar govorijo, moramo vzeti, da je pravilno. V 3. členu Ustave RS piše, da ima ljudstvo v rokah oblast, ki jo uresničuje neposredno ali pa preko izvoljenih predstavnikov. Ko bo podpisov preko polovica, kolikor ljudi ima prijavljeno stalno bivališče na Vrhniki, bo to zaveza za svetnike, da predlagajo sklep o zaprtju Kemis-a in glasujejo za zaprtje v skladu z večinsko ljudsko voljo, ki je izkazana s podpisom peticije.

Podpišite elektronsko peticijo in pišite na naš e-naslov, da vam pošljemo obrazce. Če boste donirali po svojih zmožnostih, bomo natisnili primeren pisni material, da bomo spodbudili še druge in bo podpisovanje steklo hitreje.

7.    Če se zdaj ne podvizamo in zapremo to kemično pošast, je ne bomo nikoli. Bo pa treba pogledati še druge. Tudi atomsko centralo v Krškem, ki je zgrajena na tektonski prelomnici na potresnem področju. Se zavedate, kaj bi se zgodilo? Mar ni skrajni čas, da nadomestimo pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov in postopno še eno grozečo pošast zapremo? Vedite, da na teh, tudi nevarnih, objektih nekateri kujejo velike dobičke, mi pa plačujemo drago elektriko.

Zdaj pa opazujte medije in politiko, kako se bodo sprenevedali v smislu, da tega, kar smo tukaj zapisali, sploh ni, politiki pa bodo navajali dejstva iz tega zapisa, a seveda selektivno in brez navajanja avtentičnega avtorstva. Že zdaj se kot predstavniki skoraj 2.000 Vrhničanov in okoličanov prijavljamo k besedi na izredni seji, ki bo na Vrhniki na Občini, kjer bodo zasedali svetniki in seveda na izredni seji v Državnem zboru RS.

Čas bi že bil in to skrajni, da se neha diskriminirati eno najbolj aktivnih civilnih iniciativ, v kateri se ukvarjamo z razkrivanjem vzrokov, ki povzročajo vse več negativnih posledic, med katerimi je tudi katastrofa v Kemisu. Z ignoranco in diskriminacijo kažejo oblastniki in mediji, da še vedno živimo v diktaturi, kjer imajo besedo na javnih mestih in v medijih samo tisti, ki so na liniji oblastniške oligarhije.

Tole, kar ste prebrali, bi v normalni državi, v kateri deluje pravična pravna država, morali narediti pristojni organi in inštitucije. Kdo bo poravnal račun, ker delamo, kar bi morali za to plačani, namesto, da se sprenevedajo in drug na drugega prelagajo odgovornost? Res bo zanimivo spremljati, kako bo v nadaljevanju vse skupaj potekalo. Z obljubami, da bodo zdaj pa uredili, da se stanje ureja, da v Tojnici že ribice plavajo, da bodo vse skupaj minimizirali in ne bo nihče več čutil potrebe, da bi kdo za kaj odgovarjal.

Vsi državljani pa bi morali vzeti to kot opozorilo, ko lahko naslednjič poči huje in morda kar v atomski centrali Krško. Ne podcenjujte tega, kar se je zgodilo, treba je določiti tudi odgovornost vseh, ki grejejo udobne fotelje, namesto, da skrbeli za varnost vseh, ki jih plačujemo. Samo na Ministrstvu za okolje je zaposlenih med 250 in 499, točnega podatka tako in tako ni.

Vse dobro veliko zdravja in se vidimo!

Lado Troha, predsednik

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2 (Naslov za obveščanje: Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika)
1000 Ljubljana

Telefon: 031 274 419
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Hvala, če boste donirali za možnost angažiranja tujega neodvisnega laboratorija, za toksične preiskave določenega števila ljudi in za tekoče stroške. Predstavniki države (berite lakaji) so nam do sedaj namesto financiranja -  za nevladne, neodvisne civilne iniciative, izstavljali odločbe za plačilo glob in to popolnoma brez zakonske podlage.

Transakcijski račun (BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBSIXX

NAJLEPŠA HVALA VSEM,

KI STE ŽE PRISPEVALI PO SVOJIH ZMOŽNOSTIH, ZA DELO IN ZA TEKOČE STROŠKE ZA ZAPRTJE KEMISA SMO PREJELI DO SEDAJ 110,00 EVROV.

 

Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Junij 2017 09:25)

 

Zbor občank in občanov Vrhnike in okoličanov zaradi ekološke katastrofe v Kemis-u!

Ekipa OPS

 

Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 28 Maj 2017 16:12)

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 147 gostov in 1 član .
AKTUALNO

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

ZASUJMO OBLASTNIKE Z VPRAŠANJI - POBUDA ZA MNOŽIČNO AKCIJO LJUDSTVA!

Človeški pohlep ne pozna meja, če nimate dobrih želodcev ne glejte raje!

Nagovor "MATERE NARAVE" za 2016

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Poročilo s 1. konference Gibanja OPS - PRIHODNOST SLOVENIJE in SLOVENSKEGA NARODA

Osveščeni Prebivalci Sveta za SVET BREZ OROŽJA - Poziv vsem političnim in verskim voditeljem!

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

Skupinsko iskanje pravice na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti - DRUGI POSKUS!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Skupinsko iskanje pravice na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti - VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Vse poteka v skladu z VIZIJO za Slovenijo do leta 2024!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

IZSTAVITE ZAHTEVO ZA POVRAČILO STROŠKOV VODSTVU GEODETSKE "URAVE" REPUBLIKE SLOVENIJE

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA DOBRIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Fotografija: Spoštovani! V izjemno čast nam je bilo včeraj, 11. januarja, se srečati s plemenitimi in dobrimi ljudmi, ki se zavedajo svoje odgovornosti do naše skupne domovine - naše širše družine Slovenije.  Na dogovorjeno srečanje je prišlo 21 ljudi, ki so potrdili prihod nekaj dni prej in so dano besedo tudi držali. Pred osebne obveznosti so postavili skupno obveznost za iskanje najboljših rešitev za rešitev Slovenije. Vsa čast: zavedanje, da je delo za skupno dobro tisto, ki bo posledično prineslo koristi za vsakega posameznika v skupnosti, je plemenito razmišljanje.  STOPIMO SKUPAJ ZA SPREJETJE ZAKONA OPS, ki je prvi konkreten korak SLOVENSKEGA LJUDSTVA za uresničitev VIZIJE do leta 2024.  Hvala vsem, ki ste včeraj prišli, še enkrat in spodbuda, da podobna srečanja organizirate v svojem kraju. Dajte pobudo, povabite ljudi, ki stokajo in jamrajo, da se usedemo tudi z njimi in jim predstavimo to, kar smo včeraj vam. Sporočite nekaj dni prej, da se uskladimo, in z veseljem bomo sestavili ekipo, da pride v vaš kraj na prijetno koristno druženje.  Imamo skupni imenovalec, zaradi katerega se bo ZNOVA ZDRUŽILO SLOVENSKO LJUDSTVO.  Poglejte v povezavo, preberite, premislite in povejte naprej. Vsak dan, ko še ne stopamo po tej jasno začrtani poti, je zamujen. Namenoma puščamo te datume, da ne bo kdo rekel, zakaj tega nismo predlagali že prej.  http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/484-vizija-za-slovenijo-2013-2023 Za prvi korak za vas pa tukaj:  http://www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs  Vse dobro in na snidenje!  Ekipa OPS

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

TRETJI - ZADNJI POZIV LJUDEM NA POLOŽAJIH, DA PRESTOPIJO NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA SLO LJUDSTVA - seznam nekaterih oseb in privilegijev

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

DRUGI - PREDZADNJI POZIV LJUDEM NA POLOŽAJIH, DA PRESTOPIJO NA STRAN NE-PRIVILEGIRANEGA DELA LJUDSTVA

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

PRVI POZIV ZA PRESTOP NA STRAN NEPRIVILEGIRANEGA DELA SLOVENSKEGA LJUDSTVA!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

ZAOBLJUBA

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

JAVNE KAZENSKE OVADBE IN POZIV VSEM JAVNIM USLUŽBENCEM V JAVNI IN DRUGIH UPRAVAH, KI SE TIČEJO DRŽAVE IN NARODA ZA PRESTOP NA STRAN LJUDSTVA!

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

PSIHIATRIČNA IN SODNIŠKA KVAZI STROKA Z ROKO V ROKI UMORILI 26. LETNEGA USTVARJALCA IN UPORNIKA Z RAZLOGOM, G. DANIJELA SPASOJEVIĆA?

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Spremstvo h kandidaturi

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

POSTANITE PONOSNI SOLASTNIK NOVE OPS-TV (Ogledalo Prebivalcev Slovenije)

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?