Gibanje OPS

Ali so v Kemisu vedeli, da bo gorelo???

Kako je mogoče?

Da je direktor Kemis-a g. Emil Nanut legaliziral črno gradnjo Kemis-a (označeno z rdečo) šele letos 21. aprila, zgradil pa jo je že leta 2010 in to s posegom v zaščiten priobalni pas 5 m od potoka Tojnica ter z nespoštovanjem zahteve odmika po OPN od tega zaščitenega priobalnega pasu 6,40 m.

Vemo, da se črne gradnje zavarovati pri zavarovalnici ne da. Zanimivo bo kriminalistom pogledati, kdaj je bila legalizirana črna gradnja zavarovana pri zavarovalnici. Menda je bilo vse zavarovano pri zavarovalnici Generali d.d. Zanimivo je tudi, da mu je UE na Občini Vrhnika v manj kot dveh mesecih (ponavadi traja dlje) legalizirala črno gradnjo z izdajo gradbenega dovoljenja 21. aprila 2017 ne da bi opazila kršitev Odloka iz Občinskega prostorskega načrta.

Je direktor Kemis-a vedel, da bo v njegovem podjetju gorelo, pa je zato legaliziral črno gradnjo, da jo je po tem lahko zavaroval pri zavarovalnici, ali pa je vse skupaj zgolj naključje? Morda zato, da bi gorelo, kljub požarom enkrat na mesec ni organiziral požarne straže in niso delovale avtomatske požarne naprave, ko zdaj trdi, da je zagorelo v prostoru, kjer se hranijo manj nevarni odpadki in tam ni bilo nameščenih avtomatskih gasilnih naprav? Nekam veliko je naključij, da bi lahko v resnici bila naključja.

kEMIS.png

Vedeti moramo nekaj: ko je Kemis pobiral pri svojih pogodbenih strankah, ki proizvajajo nevarne strupene odpadke, je za opravljene prevzeme izstavljal fakture. Ko je predeloval in pošiljal odpadke, ki jih sam ni bil zmožen predelati, pa je nastajal strošek. Če je bilo v podjetju nakopičenih veliko nevarnih odpadkov, očitno pa jih je bilo, ker so bili nameščeni tudi še v dveh na črno postavljenih halah, je bilo morda najlažje se znebiti zalog brez stroška tako, da nisi najbolj pozoren in ne narediš vsega, da zaloge ne bi mogle zgoreti. Kajti neverjetno je (dorektor je medijem razlagal, da so imeli v Kemisu vsaj enkrat mesečno manjše požare), da ni poskrbel za boljšo požarno varnost.

Nedvomno diektor Nanut ni govoril resnice, ko je javno razlagal za medije, da ni podatkov o zalogah, ker so zgoreli računalniki. Mi smo dobili informacijo iz zanesljivega vira, da so bili serverji v Gorenju d.d. v Velenju. Zakaj je zavajal in se sprenevedal, da ni podatkov o zalogah, se bo moralo ugotoviti. Je pa grozno to, da ga niso organi pregona poslali v preiskovalni zapor, da bi ne mogel vplivati na priče, da ne bi mogel karkoli prirejati v dokumentih - računalnikih, morda podatke celo uničevati, in da ne bi mogel zavajati javnosti s svojimi mnogimi za lase privlečenimi trditvami, ki so med drugim lažnive.

Ekipa OPS


Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Junij 2017 16:20)

 

Kdo bo odgovarjal, ker je Kemis gradil na črno brez zahtevanih odmikov od zaščitenega priobalnega pasu zdaj mrtvega potoka Tojnica?


KEMIS d.o.o. je gradil brez gradbenega dovoljenja že leta 2010 in to z nespoštovanjem ODLOKA Občinskega prostorskega načrta, potrjenega s strani občinskih svetnikov z dne 18. oktobra 2007, ki je določil tudi odmike od potoka Tojnica, in sicer:

"IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE


7. člen
(urbanistični pogoji)

(1) Zasnova objektov po tlorisni velikosti in po legi sledi vzorcu postavitve okoliških objektov. Objekti so postavljeni med seboj vzporedno in vzporedno s povezovalno cesto, tako da so upoštevani zahtevani odmiki od parcelnih mej, varovane narave in vodotoka. Ob vodotoku je opredeljen 5,0 m širok pas priobalnega zemljišča, na katerem niso dovoljeni nobeni posegi.

(2) Zasnova prostorske ureditve obsega: postavitev dveh objektov za predelavo in pripravo odpadkov, nadstrešnice za skladiščenje odpadkov, tehtnice in rezervoarja za utekočinjeni dušik, ureditev voznih in parkirnih površin za tovorna in osebna vozila, ureditev manipulacijskih površin in ureditev dovozov s povezovalne ceste.

(3) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se morajo upoštevati sledeči urbanistični pogoji:

– odmik gradbene meje za objekt A
od cestne parcele:                                  min. 4,0 m
– odmik objekta A od SZ parcelne meje:              min. 12,0 m
– odmik objekta B od JV parcelne meje:              min. 9,0 m
– širna dvorišča med objektoma A in B:              min. 47,0 m
– odmiki objektov od priobalnega zemljišča:         min. 6,5 m
– nadstrešnica ONS ne sme biti širša od objekta B

8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Objekt A (OOEO) za predelavo odpadne električne in elektronske opreme

– gradbena parcela:             GP A
– gradbena meja:                min. 4,00 m od cestne parcelne meje, min. 12,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2110/5 in min. 6,40 m od varovalnega pasu priobalnega zemljišča
– tloris:                       107,0 m × 50,0 m s prisekanim vogalom proti vodotoku
– tloris s konzolnimi           111,0 m × 66,0 m
nadstreški:
– višina:                       12,0 m proizvodni del, 11,0 m
poslovni del
– vertikalni gabarit:           proizvodni del P, delno P+1,
JZ-poslovni del P+2
– višina konz. nadstreška:      min. 5,6 m
– kota tlaka P = 0.00:          291.70 ± 0.15 m
– streha:                       dvojna plitva dvokapna streha, skrita za atiko

(2) Objekt B (ONS) za predelavo/pripravo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi
– gradbena parcela:             GP B
– gradbena meja:                44,50 m od cestne parcelne meje, min. 9,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2715/3 in min. 5,00 m od nadstrešnice
– tloris:                       60,5 m × 40,5 m
– tloris z nadstrešnicami:      68,5 m × 48,5 m
– višina:                       12,0 m
– vertikalni gabarit:           proizvodni del P, poslovni del P+1
– višina konz. nadstreška:      min. 6,0 m
– kota tlaka P = 0.00:          291.70 ± 0.15 m
– streha:                       dvojna plitva dvokapna streha, skrita za atiko

(3) Nadstrešnica ONS za skladiščenje trdnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi
– gradbena parcela:             GP B
– gradbena meja:                min. 9,00 m od meje z zemljiščem parc. št. 2715/3, min. 5,00 m od nadstrešnice in min. 6,40 m od varovalnega pasu priobalnega zemljišča
– tloris:                       40,0 m × 25,0 m
– višina:                       11,0 m
– vertikalni gabarit:           P
– kota tlaka P = 0.00:          291.70 ± 0.15 m
– streha:                       dvojna plitva dvokapna streha, skrita za atiko"

Iz zapisanih pogojev je jasno, da bi morali biti zgrajeni vsi objekti najmanj 11,5 m od potoka Tojnica (5 m priobalni zaščiten pas in 6,40 m od priobalnega zaščitenega pasu, kar je skupaj 11,40 m).

Kdo bo torej odgovarjal, da je kršitelju leta 2011 izdal Uporabno dovoljenje, da je leta 2013 izdal kršitelju Okoljevarstveno dovoljenje, in kdo bo odgovarjal, da je črnograditelju in kršitelju OPN izdal letos 21. aprila gradbeno dovoljenje za črno gradnjo, s katero je razširil svojo nevarno dejavnost skoraj neposredno do potoka Tojnica, zaradi česar so nevarne snovi ob požaru iztekle v potok in pomorile vse, kar je v njem živelo?

Vprašanja bomo poslali na pristojne inštitucije, omenjene v zapisu, da se izjasnijo, kdo in zakaj je izdajal dovoljenja, čeprav je vedel, da gre za kršitelja Občinskega prostorskega načrta, in kdo bo za to sprejel osebno odgovornost?!? Poznamo primer, ko je nek zasebnik na Gorenjskem na ploščadi ob potoku, kjer je nekoč stal mlin, zgradil leseno hiško 6 x 5 m. Ker je bila zgrajena v 5 meterskem priobalnem zaščitenem pasu, je inšpektor za okolje in prostor odredil rušenje, nakar jo je lastnik premaknil od zaščitenega priobalnega pasu 5 m vstran.

 

V primeru Kemis-a pa gre za črno gradnjo objekta, v katerem se zbirajo in predelujejo odpadki, ki vsebujejo nevarne strupene snovi, pa inšpekcija ni ukrepala. Z vedenjem, da je Kemis kršil odmike od potoka, so mu izdali uporabno, okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, kar je nezaslišano in kriminalno početje.

Tudi ta primer jasno pokaže na dvojnost meril, ki jih imajo inšpekcije. Ko gre za neprivilegirane navadne smrtnike, je odrejeno rušenje povsem nenevarnega objekta, ko gre za privilegirano podjetje Kemis d.o.o. (katerega lastnik je Gorenje d.d.), pa se debelo gleda skozi prste.

Do kdaj še??? Pa to ni edina kršitev, ki smo jo razkrili. Čakamo na zapisnike inšpekcijskih služb (gradbena, okoljska, požarna) in zapisnike o opravljenih monitoringih in rezultatih le teh, ki so jih bili dolžni izvajati po zahtevah okoljevarstvenega dovoljenja in poročati Agenciji Republike Slovenije za okolje. Pristojni se od 22. maja še niso odzvali in bomo očitno prisiljeni o tem obvestiti Informacijskega pooblaščenca, kar bomo storili po 20-ih dneh, ker imajo tak zakonski rok. Skrajno žalostno je, da se ob tako hudi okoljski katastrofi opirajo na skrajne roke, kar nakazuje na to, da imajo težave, saj če ni kaj skrivati, se tako preprost podatek takoj preda v pregled prosilcu.

Še vedno čakamo tudi na to, da nam bo župan Občine Vrhnika gospod Stojan Jakin omogočil vpogled v načrt zaščite in reševanja v primeru velikega požara v družbi Kemis, da ugotovimo, kakšen je bil ta načrt in ali so pristojni delovali v skladu z zapisanim v načrtu, ker je najmanj čudno, da ni bilo potrebnih preventivnih ukrepov, in to, da so gasilske enote, ki so bile najbrž predvidene za posredovanje v primeru požara kemične tovarne Kemis, prišle gasiti ogromen požar brez primerne zaščitne opreme.

Če ima še kdo kakšno vprašanje, ki bi ga bilo treba zastaviti pristojnim, naj piše na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali naj pokliče na 031 274 419.

Dogovarjamo se s primernimi neodvisnimi tujimi laboratoriji, da bi izvedli vzorčenje tal, vode in zelenja na ožjem ter širšem področju od mesta požara na Vrhniki in na področjih, kamor je potoval dim, za kar bomo potrebovali cca 150 evrov po vzorcu (upoštevajoč cene naših laboratorijev), zato vas prosimo, če lahko po svojih zmožnostih donirate, da ta sredstva zagotovimo. Ne gre, da bi koga obtoževali vnaprej, da goljufa. Gre za to, da smo glede na do sedaj videno, kar se tiče delovanja institucij, upravičeno skeptični do njihovega delovanja in bomo zato poskušali priti do drugega mnenja.

Ekipa OPS


Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Junij 2017 10:01)

 

Kemis nedvomno kršil odlok Občinskega lokacijskega načrta, a je vseeno dobil uporabno, okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje!

kEMIS.png

Zanimivo je, da so v OLN na prvo mesto zapisali, da bodo zgradili objekt A, ki bo namenjen zbiranju in predelavi odpadne električne ter elektronske opreme, šele na drugo namesto so zapisali, da bodo gradili tudi objekt B, ki so ga dejansko zgradili in je namenjen zbiranju in predelavi odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi.

"4. člen
(funkcija ureditvenega območja)

Ureditveno Območje lokacijskega načrta je namenjeno gradnji: Objekta za predelavo odpadne električne pri elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO), objekta za pripravo in predelavo ter pripravo odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi (v nadaljnjem besedilu: ONS), nadstrešnice za skladiščenje trdnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi, spremljajočih servisnih in tehnoloških objektov, prometne,  komunalne in energetske ureditve. "

S tako zapisanim vrstnim redom so zvito zaslepili svetnike in takratnega župana dr. Marjana Riharja, ki so OLN potrdili, saj so se najbrž osredotočili na objekt A, ki je predvideval zbiranje in predelavo električne in elektronske opreme, ki ga še danes niso zgradili, v funkcijo so zgradili objekt B za zbiranje in predelavo (skladiščenje) odpadkov, ki vsebujejo nevarne snovi.

Še en moment dokazuje, da je bilo tako, če pogledamo:

Zadnjič posodobljeno (Torek, 06 Junij 2017 20:19)

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 33 gostov in 1 član .
AKTUALNO

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Človeški pohlep ne pozna meja, če nimate dobrih želodcev ne glejte raje!

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?