Dejavnosti Zdrava prehrana Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode, zraka,... ?!

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode, zraka,... ?!
Spoštovani vsi, ki se zavedate, da je naše zdravje največja vrednota!

Sicer „soočenje“ na VALU 202, Nine Pirnat in Mojce Gobec, traja malce več kot 30 minut, a se ga splača poslušati. Če želite od tega soočenja in argumentov obeh strani odnesti čim več vam priporočam, da si izjave in argumente obeh strani sproti zapisujete (zraven lahko podate še svoje mnenje in razmišljanje) saj boste s tem „odnesli“ od prispevka največ. Tudi sam sem se zadeve lotil na ta način. Rezultat tega je ta sestavek:

 

Inštitut za varovanje zdravja, nadalje IVZ. Ministrstvo za zdravje, nadalje MZ.

Kdo je v soočenju na VAL-u 202 sodeloval oz. dajal izjave?:

 Nina Pirnat (predstavnica zaposlenih v svetu zavoda IVZ in vodja oddelka za  zdravstveno ekologijo na IVZ).

 Mojca Gobec (direktorica direktorata za javno zdravje ministrstva za zdravje in tudi predsednica sveta zavoda IVZ).

 Uroš Macerl (Ekokrog).

 Gorazd Pretnar (vodja oddelka za sanitarno mikrobiologijo v koprskem zavodu za zdravstveno varstvo).

 Marija Seljak (direktorica IVZ-ja) je sodelovanje zavrnila

Dejstvo je, da je IVZ edini javni (zaenkrat še) neodvisni javno zdravstveni nacionalni laboratorij v Sloveniji ustanovljen leta 1923 ravno z namenom nacionalne neodvisnosti za obravnavo pitne vode in sanitacije okolja. Gre za desetletja vlaganja v znanje strokovnjakov, v razvoj metod poleg tega je laboratorij na inštitutu povezan z nacionalnim oddelkom za okolje in zdravje, za presojanje tveganja, za obravnavo razno raznih okoljskih problemov idr., ukinitev laboratorijev (na IVZ) pa predstavlja morebitno dolgoročno grožnjo za zdravje prebivalstva RS.

 

To bi pomenilo, da morda ne bomo več vedeli kakšno pitno vodo pijemo, kakšna živila uživamo, kakšna je naša kozmetika, kakšen je naš zrak (pelodi, alergeni, ...) (Nina Pirnat). Sicer je res, da ima IVZ pooblastila komplementarne narave (izvajajo tudi monitoring, teste, … za določene naročnike), vendar IVZ nima nikakršnih poslovnih odnosov s proizvajalci živil. IVZ se s konfliktom interesov ne spopada, saj pogodb za monitoring/teste na terenu za interni notranji nadzor nima. Poleg tega pa je IVZ z letom 2004 pričel opuščati vse poslovne odnose, tržne raziskave oziroma tržne odnose s strankami za zagotovitev neodvisnosti laboratorija.

.
Ponarejena strupena kitajska jajcaZakaj želijo združiti oz. določene laboratorije ukiniti ali pa so določene oddelke in laboratorije že ukinili?

Po navedbah Mojce Gobec in očitno tudi direktorice IVZ-ja Marije Seljak, imajo na IVZ-ju velike izgube prav zaradi laboratorijskih dejavnosti (tega iz letnih poročil ni mogoče razbrati, saj nimajo ločenih odhodkov po področjih dela oziroma laboratorijih tako, da ne vem kako so na MZ-ju lahko to videli???) . Poslovanje IVZ-ja so pregledali ekonomisti in tujci saj se IVZ nahaja v rdečih številkah, »kar je direktna posledica dejanj vodstva« (Gorazd Pretnar), torej Mojce Gobec in Marije Seljak. Ker Mojca Gobec zaradi slabega vodenja/gospodarjenja ni, tudi po direktni zahtevi zaposlenih po odstopu direktorice Marije Seljak, le te odpustila, ampak se bo raje »poslovila« od vitalnega dela IVZ-ja, »je to direktno koruptivno dejanje" (Gorazd Pretnar).

Argumenti za slabo vodenje: Načrtna oslabitev laboratorijev, laboratorija za sanitarno kemijo in laboratorija za sanitarno mikrobiologijo; laboratorij za humano mikrobiologijo je Marija Seljak enostavno hotela podariti Medicinski fakulteti Inštitutu za mikrobiologijo (to je bil prvi udarec).

Marija Seljak pa je z oslabitvami IVZ-ja, njegovih dejavnosti in oddelkov začela že preden je postala direktorica IVZ-ja 21.7.2008. „Leta 2002 je prišla na IVZ kot predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo (ta center je lani ukinila). Kot predstojnica centra za zdravstveno ekologijo (2002-2004) je ukinjala dejavnosti, ki so prinašale denar v imenu ukinjanja tržne dejavnosti, ob tem pa ni prej poskrbela, da bi dobili nadomestne vire financiranja.

V tistem času je zaključevala magisterij na MBA na Bledu (mentor Mičo Mrkaić) na temo reorganizacije javno zdravstvenih zavodov v Slovenji. Nato je leta 2005 postala direktorica direktorata za javno zdravje na MZ-ju in tudi predsednica sveta IVZ, leta 2008 pa še direktorica.  Ves ta čas je zatirala in ukinjala dejavnosti na področju okolja in zdravja na IVZ“.(Lucija Perharič, IVZ)

Že sama »napaka« pri pregledu poslovanja je v tem, da so poslovanje gledali iz ekonomskega vidika. Ne pravim, da je to napačno in menim, da bi morali za vsako poslovanje pregledati bilanco izdatkov in prihodkov. Menim le, da ne moremo od neodvisnega nacionalnega zavoda pričakovati, da bo posloval z dobičkom, to je skregano z logiko, saj se ga financira iz proračuna in tudi prav je tako.

Mislim, da bi bila slika v primer, da ne bi ukinili svoje laboratorije in določene oddelke, ter bi bolj racionalno zaposlovali nove delavce ter zunanje izvajalce popolnoma drugačna in ne bi prišlo do tako velikega finančnega primanjkljaja.

Razlogov zakaj se je IVZ znašel v rdečih številkah je več kot sem sprva pričakoval in jih ni tako enostavno identificirati.

 Pomanjkljivo financiranje s strani ustanovitelja, ki za dejavnost IVZ namenja cca eno tretjino sredstev, potrebnih za poslovanje.

 Spremembe zakonodaje ob vstopu v ES, zaradi česar  so se spremenile zahteve po nadzoru s strani države in odgovornost za nadzor se je prenesla na nosilce dejavnosti, ki jih servisirajo regionalni ZZV; IVZ pa »ni smel« biti v igri, ker naj bi bil na trgu.

 Prekomerno najemanje zunanjih izvajalcev.

 Delovanje na trgu s čimer so oslabili prvotno dejavnost, ki naj bi ščitila zdravje prebivalcev RS (vlaganje v tržno dejavnost, sedaj pa so kapacitete neizkoriščene; kar bi se lahko rešilo če bi se IVZ-ju dovolilo več tržne dejavnosti).

 Manjšanje števila potrebnih testov/monitoringa živil, pitne vode, kozmetike...; določanje politike na teh področjih je delno vezano na zakonodajo, ki smo jo sprejeli ob vstopu v ES, vendar tistim, ki smo glasovali za vstop tega takrat ni nihče povedal.

 Spodbujanje tekmovanja v zniževanju cen s strani organov v sestavi MZ, npr. zdravstvenega inšpektorata in Urada RS za kemikalije . ZZV Mb je lahko nižal cene, ker se je pokrival s trgom, IVZ pa ne , ker so mu trg zmanjšali zaradi »načelnosti«, »ideologije«, ali če hočete vizije direktorice.

 Slabo gospodarjenje direktorice IVZ-ja.

 Struktura prihodkov IVZ zanaša 81% sredstev iz proračuna in le 19% sredstev  iz tržne dejavnosti (podatki za leto 2010). To se po eni strani zdi popolnoma v redu, saj bi moral biti program zdravstvenega varstva za RS eden izmed temeljnih ciljev v programu nacionalnega varstva in ne bi smel imeti cene. Po drugi strani pa se poraja vprašanje. „zakaj tako velik neposredni porabnik proračuna ni bil deležen pogostejših nadzorov“, saj notranje revizije niso bili dolžni oblikovati, računsko sodišče pa jih je pregledovalo le vsakih 7 let (Mateja Čedež 2003).

Problematiko javnih zdravstvenih zavodov, ki opravljajo tržno dejavnost je dobro opisal Aleš Gutmaher v publikaciji: Svetovanje mangemantu pri reorganizaciji javnega zavoda.

Finančno uspešno poslovanje zavodov, prevelik presežek prihodkov nad odhodki in velika  vlaganja v razvoj, opremo, infrastrukturo in kadre je postalo z vidika vloge  javnih  zavodov za ministrstvo za zdravje problematično. Med glavnimi očitki   sta prevelik del tržne  dejavnosti, ki jo zavodi opravljajo ob javni službi, ter    financiranje tržne dejavnosti z javnimi sredstvi. Ministrstvo za zdravje se namreč ne   strinja z razvojem »podpornih dejavnosti« zavoda ob opravljanju »javne službe«.

Razloge za spremembo organiziranosti lahko strnemo v naslednje točke (Ovin, Šlebinger in Mlinarič 2006, 12):

 IVZ in ZZV so se poleg opravljanja dejavnosti kot javne službe usmerili v izvajanje storitev za t. i. trg. Tak razvoj je bil ob upadanju financiranja dejavnosti iz državnega proračuna z vidika zavodov racionalna izbira.

 Žal pa je to pomenilo določeno nepreglednost v financiranju in je upočasnilo razvoj na področjih, za katera je naročnik in plačnik državni proračun.

 Z iskanjem novih virov na trgu je bilo izobraževanje pogosto usmerjeno na področja, ki so predstavljala tudi tržni potencial, premalo pa so strokovnjaki IVZ in ZZV sledili razvoju stroke na področju javnega zdravja, s čimer so bile zanemarjene širše javno-zdravstvene perspektive in razvoj.

 Prihajalo je do vlaganj v opremo laboratorijev, ki danes ni izkoriščena.

 V javnih zavodih je bilo na področju javnega zdravja premalo znanstvenega, analitičnega in razvojnega dela, premalo odprtosti in interdisciplinarnosti.

 Vloga mreže zavodov s področja javnega zdravja je slabo povezana in premalo aktivna pri uvajanju sprememb in sodobnih usmeritev javnega zdravja.

 Konkurenca zavodov na področju storitvene dejavnosti pogosto ovira sodelovanje na javnem delu (skupni program), ki je izrazito v javnem interesu varovanja zdravja prebivalcev. Povezanost in sodelovanje med IVZ in ZZV ter ustreznimi inštituti Medicinske fakultete v praksi ni zaživela.

 Javno zdravje se je v zadnjih desetletjih razvilo v široko interdisciplinarno področje, ki zahteve sodelovanje, povezovanje in pretok informacij.

 Zabrisane so meje med regijami in celo med državno in območno ravnijo.

 Regijski zavodi pogosto ne nudijo strokovne podpore lokalnim oblastem pri načrtovanju in uresničevanju ukrepov za izboljšanje zdravja lokalnega prebivalstva.

 Nadalje javno-zdravstveni informacijski sistem ne zagotavlja kakovostnih analiz za potrebe vrednotenja in načrtovanja javno-zdravstvenih politik.

 Zagotavljanje učinkovitega zgodnjega prepoznavanja, spremljanja, ukrepanja in obveščanja v primeru okužb z nalezljivimi boleznimi terja dodatna vlaganja v informacijsko in laboratorijsko infrastrukturo.

 Neodvisna in aktivna vloga IVZ in ZZV se je premalo izkazala pri spremljanju in vrednotenju okoljskih tveganj. (izkaze IVZ-ja so očitno spregledali)

 Aktivnosti v okviru promocije zdravja so razdrobljene, premalo koordinirane z drugimi partnerji v skupnosti ter brez vgrajenih mehanizmov merjenja učinkovitosti in uspešnosti.

Laboratorij za genotoksičnost in ekotoksikologijo je bil ukinjen leta 2003, laboratorij za medicinsko citogenetiko je bil ukinjen leta 2008, potem ko so ga pred tem pet let ukinjali, kar je imelo škodljive posledice tudi za strokovnjake tega laboratorija, ki pet let niso vedeli ali bodo ali ne bodo ukinjeni oziroma kdaj, čeprav so se krili iz sredstev ZZZS, ker so opravljali preiskave na podlagi zdravniških napotnic; pred enim letom pa je direktorica Marija Seljak brez pojasnila ukinila še del oddelka za toksikologijo, strokovnjake pa premestila na druga delovna mesta.

Prišlo je do reorganizacije in razpršenja strokovnjakov, kar slabša pogoje za dober razvoj stroke. V prispevku RTV SLO z dne 20.11.2011 navajajo, da je IVZ izvedel 800 plačil raznim zunanjim izvajalcem v obdobju od januarja 2008 do konca maja 2011. Tako število novih pogodb kot izplačil, ki jih sklepa direktorica kljub milijonski izgubi inštituta, narašča.

„Na seznamu najdemo državnega sekretarja Ivana Eržena, njegovo soprogo, očitno tu nekateri služijo tudi več tisoč oziroma več 10 tisoč € na leto“ (Lucija Perharič, IVZ).

Po trditvah Marije Seljak komisija upravnega nadzora ni ugotovila nobenih nepravilnosti. Direktorica Marija Seljak je v intervjuju zamolčala, da je Komisija z Ministrstva za zdravje pri nadzoru opozorila na več področij na katerih bi bilo potrebno opraviti izboljšave in večji nadzor. Na primer, da je število zunanjih pogodbenikov zelo veliko in da je treba proučiti koliko od tega dela bi lahko opravili zaposleni, da je v letu 2012 potrebno sklepanje novih podjemnih in avtorskih pogodb omejiti...

Kako želijo stvar izvesti?

IVZ-ju lasten laboratorij za sanitarno kemijo (oziroma njihove druge laboratorije) želijo združiti z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ker le ta izkazuje dobro poslovanje, vendar pa je močno podvržen konfliktu interesov, saj se obnaša tržno (prodaja svoje storitve na trgu). Mojca Gobec izjavlja, da je to potrebno, ker v Sloveniji nimamo laboratorijev, ki bi izvajal izključno analizo za potrebe države; seveda, ko pa laboratorije in oddelke ukinjate kot za stavo. Poleg tega so leta 2003 ukinili laboratorij za genotoksičnost in ekotoksikologijo kar pa so storili zaradi tega, ker je izvajal naloge predvsem za zunanje plačnike in ne za Ministrstvo za zdravje.

Dober pokazatelj stanja na ZZV Maribor je izkušnja Ekokroga povezana z monitoringom emisij Lafarge Cementa Trbovlje. Sčasoma so ugotovili, da obstaja pri delovanju ZZV Maribor v zadevi: monitoringa emisij Lafarge Cementa Trbovlje, utemeljen sum nevestnega dela ali celo poneverjanja dokumentov in so zaradi tega proti ZZV Maribor podali kazensko ovadbo zoper konkretne osebe oziroma zahtevo za odvzem akreditacije za izvajanje monitoringa.

Še en razlog zakaj do združitve trenutno ni prišlo, tiči v tem, da je bila pobuda o združitvi podana ustno, brez pisne podlage. Poleg tega pa je IVZ ustanovilo Ministrstvo za zdravje, torej lahko IVZ »spremenijo« le (naj bi bilo tako) s sprejemom nekega novega zakona. Prav tako je bila podana ustna pobuda za ustanovitev komisije za nadzor, ki bi bila sestavljena iz: strokovnjakov IVZ-ja, ZZV Maribor in ministrstva. Torej ustanavljanje novega »telesa« brez potrebe, namesto, da bi pustili strokovnjakom, da opravljajo svoje delo.

Razlogi proti ustanovitvi komisije (Nina Pirnat):

1) ta komisija prej ni bila potrebna;

2) ni jasno od kod bodo prihajala sredstva;

3) kateri strokovnjaki bodo v komisiji (bodo ponovno nadzorovali sami sebe, konflikt interesov);

4) zahteva po ustanovitvi komisije je brez pisne podlage, podana je bila ustno, en dan pred zasedanjem sveta;

 Sedaj pa sami presodite kaj bi raje imeli, neodvisni javno zdravstveni nacionalni zavod/laboratorij, ki bi skrbel za zdravje vseh državljanov RS ali bi raje, da se ga združi z drugimi zavodi, ki so podvrženi tržnim zakonom. Kaj takšnega bi najverjetneje »pokvarilo« tudi obstoječe laboratorije (IVZ). Saj poznate stari rek, da eno gnilo jabolko pokvari druge.

Kaj predlaga asist. mag. Lucija Perharič, dr. med.?

Osebno meni, da bi morala imeti Slovenija en močan javno zdravstveni laboratorij, ki bi ga država ustrezno financirala. Združiti bi bilo treba IVZ, regionalne zavode za zdravstveno varstvo,  laboratorije Kmetijskega inštituta in Nacionalnega veterinarskega inštituta pod eno streho, saj bi tako dobili strokovno res močen laboratorij. Vendar kot kaže to v Sloveniji ni možno, ker bi takšno združevanje zmanjšalo število direktorjev, njihovih tajnic in drugih administrativnih sodelavcev. Lahko pa bi se zgledovali po naši nekdanji očetnjavi Avstriji, ki je takšno združitev uspešno izvedla.

Prav tako o različnih možnostih, tudi o „avstrijskem načinu“, reorganizacije razmišlja Aleš Gutmaher v njegovi prej omenjeni publikaciji.

Za konec

Sam mislim, da je financiranje IVZ-ja iz javnega proračuna, tudi če ne izkazuje dobička, popolnoma sprejemljivo. Ga je pa treba organizirati tako, da bo deloval kar se da racionalno in transparentno. Čeprav je zdajšnje stanje zaskrbljujoče, menim, da ga je mogoče popraviti če se na vodilna mesta postavi prave osebe. Te bi morali izbrati na podlagi meril stroke, delovnih izkušenj in kompetenc, kredibilnosti in legitimnosti ter seveda etike in morale.

Cilj poslovanja javnega zavoda ni dobiček, zato negativni poslovni rezultati niso posebnost  in ne predstavljajo alarmantnih stanj, tako kot je to navada na trgu. Zato je zelo težko, včasih  celo nemogoče, ugotavljati uspešnost njegovega delovanja ter nadzirati  gospodarnost in učinkovitost izvrševanja nalog, oziroma porabo proračunskih sredstev  (Mateje Čadež 2003).

Zakon o javnih zavodih definira javni zavod (1991) kot: „organizacije, ki se ustanovijo za  opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička."

Javni zavod ima tako določeno mandatno poslanstvo, torej formalno določene naloge, ki jih  mora izpolnjevati. S tem je že v izhodišču bistveno omejena njegova samostojnost. Javni  zavod tako nima izbire in ne more samostojno odločati o tem, s čim se bo ukvarjal (Mateja  Čadež 2003).

Ker so storitve javnih zavodov bistvenega pomena za kulturo, znanost, šport, socialno in  zdravstveno varstvo, odvisno od namena ustanovitve, je kriterij za uspešnost poslovanja  doseganje čim višje kakovosti teh storitev in zadostna oz. ravno pravšnja količina, ki  zadovolji povpraševanje in ne dobiček.

Iz tega lahko razberemo, da za nastalo stanje ni kriv samo IVZ, ampak v veliki meri tudi država oziroma MZ. Kot je razvidno iz Excellovih tabel in grafov ter razlage, se obseg dela in nalog za IVZ iz leta v leto manjša, kar je deloma posledica politike MZ-ja in deloma posledica vstopa v ES s čimer smo prevzeli določeno zakonodajo.

Torej, MZ je najprej ustanovilo IVZ kot javni zavod, ker pa je negativno posloval so mu dovolili, da se udejstvuje na trgu, kar je imelo za posledico napačne porabe proračunskih sredstev in ustvarjanje neizrabljenih kapacitet, ker to ni učinkovalo pa so začeli enega za drugim ukinjati določene laboratorije in oddelke ključne za zagotavljanje izvrševanja osnovnih nalog IVZ-ja. Sedaj pa bi radi to napako ponovili z združitvijo IVZ-ja oziroma njegovih laboratorijev z javnim zavodom (ZZV MB), ki je finančno bolj uspešen, za katerega pa tudi sami niso prepričani če deluje v skladu z njegovim poslanstvom.

V bistvu so sami na MZ-ju oslabili poslovno uspešnosti IVZ-ja saj so ustvarjali nove ZZV, ki so odvzeli del pogače IVZ-ja, obenem pa so tem na novo nastalim ZZV dali možnost večje udeležbe na trgu zaradi česar so ti postali tržno uspešnejši, saj so lahko zaradi tega na trgu ponudili nižjo ceno storitev in ponovno odvzeli del pogače drugim zavodom kot je IVZ. 

Torej če povzamem vse v analogiji: „Na MZ-ju so ustvarili vse potrebne pogoje, (podtaknili ogenj), sedaj pa vpijejo POŽAR“.

Za moje zdravje meni ni bilo nikoli žal porabljenega denarja, pa tudi če sem plačal malce več, če sem denar le imel. Kaj pa vam?!

S spoštovanjem!

Tomaž Žibert, študent

 

Komentarjev 

 
#10 timothy kober 03:12 21-04-2019
Trebate li kredit? Ovdje je prilika za one koji su u financijskim problemima i koji za financijsko uzdizanje u svom životu, dajemo po vrlo razumnoj kamatnoj stopi, dajemo sve vrste zajmova duga, poslovni zajam, medicinski kredit, stambeni kredit, studentski kredit. itd. kako bi pomogli naciji od financijskog stresa. Naziv tvrtke: PLUTO CREDIT FINANCE HOME. Kontaktirajte nas danas putem
E-pošta za financijsku pomoć: plutocreditfina
Whatsapp: +18474539904
Citat
 
 
#9 Tiny 15:30 02-03-2019
Tražite li financijsku slobodu? Jeste li u dugovima, trebate li kredit za pokretanje novog posla? ili se financijski srušio, trebate li automobil ili kućni zajam? Da li zauvijek odbijate financiranje iz svoje banke? Želite li poboljšati svoje financije? Trebate li zajam za svoje račune? Ne tražite više, želimo Vam priliku za sve vrste kredita koje dobivate po vrlo povoljnim kamatnim stopama od 2% koje trebate za više informacija, kontaktirajte nas putem e-maila: tinyloancompany @gmail.com
Citat
 
 
#8 lisa 15:18 08-10-2018
Želim zahvaliti gospodinu westhoodu da mi dajem zajam. Našao sam svjedočenje o tome kako je prijatelj dobio zajam od apexloans i podnijela sam zahtjev za kredit i dobio moj kredit. Ako vam je potreban hitni kredit danas, izbjegavajte prijevare s interneta i danas se prijavite za besplatne zajmove putem e-pošte; apexloans@yahoo .com
Citat
 
 
#7 LawerenceJuicy 22:31 28-07-2018
Hello. I see that you don't update your blog too often. I know that writing content is boring and
time consuming. But did you know that there is a tool that
allows you to create new posts using existing content (from
article directories or other websites from your niche)?
And it does it very well. The new articles are unique and pass the copyscape test.
You should try miftolo's tools
Citat
 
 
#6 mrs benita 13:57 04-07-2018
Pouzdana ponuda zajma sada vrijedi i dobiti zajam !!!

Ovo je prilika za one u financijskim problemima i onima koji to žele
financijski preokret u njegovom životu, dajemo zaslugu vrlo razumnom
kamatna stopa od 2%, mi dajemo sve vrste kredita kako bi pomogli narodu
financijski stres. Mnogi pate i trebaju pomoć kako bi poboljšali svoje
životni standard, mnogi su izvan posla i trebaju financijsku pomoć za početak
poslovne, mnoge od potreba za financijskom pomoći kako bi očistili svoje račune
i dugova. Ovo je mudra odluka za vas sada. Naša ponuda je zajam
osiguran, što znači da nije uključen nikakav kolateral.
Kao tražitelj kredita prijavljujete se za kredit s mojim kontaktnim pojedinostima u nastavku.

Ime: S. BENITA
E-pošta: mrsbenitaalvesf
web stranica: http: //affordableloans .webs.com/
Citat
 
 
#5 Gonzalez Andres 17:33 03-03-2018
Pozdrav,
Jeste li poslovni čovjek ili žena? Ako u bilo kojoj financijskoj situaciji ili trebate novac za pokretanje vlastitog posla? Trebate kredit da biste platili dug? Ako imate nisku kreditnu ocjenu, a banke / druge lokalne financijske institucije imaju poteškoća s kreditima? Osobni zajam, proširenje poslovanja, poduzetništvo i obuka, konsolidacija duga, zajmovi s teškoćama. Pa, trebate zajam ili financirati iz bilo kojeg razloga. Dajemo zajmove s niskom stopom od 2%, molimo Vas da nas kontaktirate sa stalnim suputnikom za kredit;

Gonzalez Andres financijska tvrtka
E-adresa: gonzalezandresl
Citat
 
 
#4 janice 21:56 12-12-2017
Pozdrav svima, Moje ime je janice albert, ja sam iz Alabame, Sjedinjene Države, ovdje sam da svjedočim o tome kako sam dobio moj kredit od g. JOHN WILLIAMS zajam tvrtke {(johnloanfirm2 @gmail.com)} nakon što sam se prijavio Dva puta iz raznih zajmodavci koji su tvrdili da su to zajmodavci upravo ovdje u ovom forumu, mislio sam da su njihovi krediti bili stvarni i primijenili su me, ali nikad mi nisu davali zajam sve dok me moj prijatelj ne upozna sa gospodinom JOHN WILLIAMS Loan Company, koji je obećao da će mi pomoći s kreditom moja želja i doista je učinio kako je obećao bez ikakvog oblika kašnjenja, imao sam sumnje, ali nikad nisam vjerovao. Nikada nisam mislio da još uvijek postoje vjerodostojni zajmodavci dok ne upoznam g. JOHN WILLIAMS, koji mi je stvarno pomogao s mojim kreditom i promijenio svoj život na bolje. Znam da postoji još mnogo dobrih zajmodavaca vani, ali savjetujem vam da isprobate gospodin JOHN WILLIAMS Loan Company, njegovu brigu i razumijevanje. ne znate ako vam je potreban hitan zajam ili želite financirati svoje projekte, slobodno se obratite g. JOHN WILLIAMS zajam društvu, njegova adresa e-pošte je (johnloanfirm2@ gmail.com)
Citat
 
 
#3 patricija bodnarova 15:49 24-10-2017
Trebate li zajam za veću investiciju? Krediti za poslovnu ekspanziju? Krediti za nova ulaganja? Krediti za plaćanje računa i dugoročni dug. Pronaći financijski kapital korporativnih kredita više, zajedno s financijskim kapitalnim zajmovima tvrtke, nude nisku kamatnu stopu na zajam, bez kolaterala. Ovdje smo da stavimo i okončamo siromaštvo i nezaposlenost, jer svatko ima svoj vlastiti potencijal. Kontaktirajte nas danas i bit ćete jedan od naših cijenjenih kupaca. E-pošta: PATRICIJABODNAR OVALOANFIRM@GMA IL.COM

Hvala na podršci.

PATRICIJA BODNAROVA LOAN FIRM
E-adresa: patricijabodnar ovaloanfirm@gma il.com
Gospođo Patricija
Citat
 
 
#2 ANA MICHAEL 08:36 03-10-2017
Dobar dan svim vama!
Ovo je obavijestiti javnost da je naša kreditna tvrtka ovdje kako bi se uklonila loše iskustvo koje ste morali naići u rukama onih zlonamjernih korisnika koji ih zovu "zajam".
Ovdje u jamstvu zajamčene zajmove, nudimo zajmove svima na najnižoj stopi. Kategorije zajmova koje nudimo navedene su u nastavku,

Nudimo sljedeće vrste zajmova ispod nje;

1) STUDENTNI ZAJMOVI
2) MORTGAGE
3) OSOBNI ZAJMOVI
4) ZAJMOVI POSLOVANJA
5) ZAJMOVI ZAJEDNIČKIH KAPITALA
6) KONSOLIDIRANI KREDITI
7) AUTO KREDITI
8) ZAJMOVI ZA VETERANS

Danas dođite u naš ured i iskoristite priliku za kredit kao nikada prije.
A ako ne možete doći u naš ured, možete nas kontaktirati putem e-pošte:
MRS ANA MICHAEL [anamichaelguar antytrustloans@ gmail.com]
MRS RUTH JAMES [ruthjames608@g mail.com]

Jeste li u potrebi hitnog kredita da isplatite svoje dugove? trebate li zajam za poboljšanje svoje tvrtke? trebate li zajam za konsolidaciju? hipoteku ili druge svrhe? Jeste li odbili banke i druge financijske institucije? Nemojte više tražiti jer smo ovdje da bismo sve vaše financijske probleme prolazili!

Hvala ti
Citat
 
 
#1 zilic 06:21 29-04-2016
Pozdrav, svima sam tako sretna davanja iz svoje veliko svjedočanstvo o tome kako sam dobio moju želju iznos kredita od g Abrahama koji je maneger od City Bank Company, želim brzo iskoristiti ovu priliku da cijeli svijet zna za to, zar gospodin Ivan Žilić iz Hrvatske, bio sam u potrazi za kredit za pokretanje svoje poslovanje u prilog svom poslovanju, troškovi pa sam otišao na internet u potrazi za kredit, kada sam došao preko neke lenders koji varaju i prevare s mene malo novca u tom procesu vremena sam zbunjen i ne znam što da radim, jer je malo novca sam imala sa sobom odveli onih lažnih gadova koji sebe nazivaju pravi zajam lenders, tako da na jednoj vjernoj dan kao što sam bio pregledavanja preko interneta traženja posao sam došao preko nekih svjedočenja komentirao na forumu jedna gđa Katica, i gđa Monica o tome kako oni dobiju kredit od grada bankovni tvrtke E-mail: pa sam rekao sebi da moram dati ovo suđenje, jer sam bio tako prestrašen u vezi ono što drugi zajmodavci učinio za mene, pa sam otišao naprijed uzeo svoju osobnu e-mail adresu koja je bila u tim komentarima na forumu pa sam kontaktirao mu da ga informira da sam bio radovi su mu neki kupci koji su dobili kredit od njegova tvrtka, gospodin Adam, i gđa Monica Luis, pa kad je čuo da je jako sretna zbog toga, on mi da sam u pravom društvu sigurni gdje ja mogu dobiti moje želje iznos kredita, dali su mi dužnik obrazac kreditnog zahtjeva popuniti i vratiti, ja sam sve to, s obzirom na sve ih je moja potrebne informacije radi o meni, tako da sam bio s obzirom na uvjete i stanje njihove tvrtke sve išlo glatko, bez ikakve zadrške, u ne manje od 24hours sam bio obaviješten da moj kredit važećem zbroja od 7.000.000 eura je registriran i odobren od strane kreditnog odbora fonda, tako da u tom procesu vremena bio sam tako sretna kad su mi rekli da će ih poslati bankovne detalje, ali sam bio malo skeptičan da radiš pa sam rekao imam povjerenja i vjerujem u tu vjerovniku nazvati gospodina Abrahamu i dao ih bankovnim računom tako iznenađujuće i primiti i upozorenje od moje banke, da je moj račun je zaslužan zbroj 7.000.000 eura po MrAbraham. Tako sam hitno mu e-mail da imam primim kredit uspješno, pa je moja draga braćo i sestre vani još uvijek u potrazi za pravi zajam tvrtki ću savjet da Vas kontaktirati gospodina Abrahama s tom istom e-mail: i ja znam da će vam pomoći s vašim želja iznos kredita u redu, e-mail njima danas i bit će vam drago što ste učinili. Ivan Žilić iz HRVATSKE
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 95 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Človeški pohlep ne pozna meja, če nimate dobrih želodcev ne glejte raje!

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?