Spoštovani oškodovanci zaradi nemarnega in kradljivega ravnanja uprav Peka d.d., ki jih je nastavljala nemarna in neodgovorna politikantska združba in strici iz ozadja!


PROSTOVOLJCI smo garali ve? kot dva meseca, da smo pripravili vse potrebne podlage za najboljši možen start na ruševinah Peka d.d., ki so jih povzro?ili razbojniki v 25 - ih letih polnjenja lastnih žepov, ko so ropali nas davkopla?evalce iz naših bank, ki so dajale injekcije v Peko d.d. O revizijah ste?ajna no?e niti slišati, pa je po zakonu dolžna vse revizije izvesti.

Na primeru Peka lahko nazorno vidite, kako so vas ves ?as obveš?ali mediji.

Tukaj v nadaljevanju prikazujemo naše delo v skladu z Akcijskim na?rtom, ki smo ga objavili na za?etku, ko smo se pošteno in javno lotili postavljanja nazaj, kar so zlikovci podrli, da bi se ohranila 113 letna tradicija, znanje in izkušnje, kar je neprecenljive vrednosti in kar nima cene. Edino z ohranitvijo tega se ohrani naša slovenska dediš?ina in se znanje ter izkušnje prenese na mlajše generacije.

Takole je šlo po vrsti do dneva natan?no kot smo si v Akcijskem na?rtu zastavili. Zdaj pa tovarišica, ki ni v življenju nikoli kaj pametnega delala, ?veka javnosti, da ni resnih ponudnikov za najem proizvodnih prostorov. To, kar smo naredili, je za oblastnike in ste?ajno upraviteljico kot barvna televizija leta 1960 za Jugoslovane. To je prvi pravi pristop, ki bi ga morali uvesti za vsa državna podjetja že leta 1990, ko so namesto tega za?eli ropanje. Izumili pa smo tudi poslovni model, s katerim bomo vsi udeleženci v zadrugi Peko Slovenija kooperativa zmagovalci. Kdor še ni, se bo lahko prepri?al v nadaljevanju, kjer objavljamo vse, kako je potekalo in nas je bilo udeleženih približno 70 prostovoljk in prostovoljcev. Šteli smo vse, ki so se oglasili in so po svojih mo?eh pomagali. Tudi, ?e so dali samo kakšen kontakt, idejo ali predlog. Vsi, ki so se pozitivno odzvali.


AKCIJSKI NA?RT LJUDSTVA ZA NOV ZAGON PEKA - SODELUJTE TUDI VI, SAJ VE? LJUDI VE? VE!

Tako je šlo po vrsti, ko smo akterji prebili dneve v Trži?u, da smo se sre?evali z raznimi ljudmi, ki so karkoli vedeli o Peku in njegovem poslovanju, da bi si ustvarili ?imbolj podrobno sliko. Za?eli smo na sestanku pri županu Trži?a, gospodu Sajovicu.

IZJAVA ZA JAVNOST št. 1 V ZVEZI Z NAŠIM DELOVANJEM ZA PEKO

IZJAVA ZA JAVNOST št. 2 V ZVEZI Z NAŠIM DELOVANJEM ZA PEKO

Tako smo prišli do na?rtovane analize stanja, ki smo jo pripravili do 10.02. 2016 tako kot smo na?rtovali:

Poro?ilo o ugotovitvah iz pridobljenih javnih podatkov in neposrednih razgovorov razli?nih sodelujo?ih ljudi v Peku in izven te ?evljarske družbe z 113 letno tradicijo

V skladu z Akcijskim na?rtom za ponovni zagon Peka smo 20.02.2016 organizirali 1. akcijsko konferenco, da smo dobili soglasje delavcev in sodelovanje, da smo potem izdelali nov poslovni na?rt in inovativni poslovni model ter se soo?ili z ogabnim manipuliranjem in vohunjenjem komercialne TV. Drugih medijev trdo delo prostovoljcev ni smelo zanimati.

Odkrito vohunjenje POP TV namesto korektnega poro?anja o trudu LJUDI za LJUDI pri poskusu novega zagona Peka

To nas seveda ni ustavilo in smo zaradi tega, ker so delavci Peka želeli in so tudi sodelovali pri izdelavi poslovnega na?rta, tega naredili tako kot smo si v na?rtu zadali. 29.02.2016 smo imeli poslovni na?rt narejen v grobem, nekaj podatkov pa nismo imeli, ker nismo vedeli, kaj lahko predstavniki države ponudijo v pomo? za nov zagon. 

Ponosno sporo?amo Sloveniji, da smo uspešno naredili še dva koraka za ponovni zagon razrušenega Peka

Zato smo na našo pobudo dosegli sestanek pri državnem sekretarju g. Tadeju Slapniku v kabinetu predsednika Vlade RS, da bi dobili manjkajo?e podatke. Žal jih ni bilo niti na sestanku, na vprašanja, ki smo mu jih na njegovo željo poslali naslednji dan, pa sploh ni odgovoril vse do danes. Sestanek je bil 1. marca 2016.

Peko Slovenija Kooperativa na sestanku pri državnem sekretarju g. Tadeju Slapniku v kabinetu Vlade RS

Potem smo opustili, da bi nam kaj pomagali, in smo dokon?ali poslovni na?rt brez sodelovanja predstavnikov Vlade RS, ki jih o?itno plemenito delo, da bi ohranili zdravo jedro in na njem zgradili uspešno podjetje Peko Slovenija kooperativa ne zanima. Kljub temu, da ljudje ?akajo, da bi znova za?eli delati. Samo na eno objavo preko interneta smo v parih dneh dobili preko 30 vlog za delo.

Tako kot smo na?rtovali v Akcijskem na?rtu smo javno razgrnili Nov poslovni na?rt in inovativni poslovni model na 2. akcijski konferenci za ponovni zagon Peka že 9. marca 2016, vmes pa smo ste?ajni upraviteljici podali najboljšo ponudbo za najem 600 m2 proizvodnih prostorov, ponudbo za prodajo zalog gotovih izdelkov in postopno uporabo in pla?ilo repromateriala. 9. marca nam je ste?ajna upraviteljica gospa Tamše zjutraj zatrdila na sestanku v njeni pisarni v Celju, da smo edini resni ponudniki, kar se ti?e najema proizvodnih prostorov in za ponovni zagon Peka.

Peko Slovenija kooperativa bo v skladu z letnim na?rtom izpla?ala 1/3 dodane vrednosti zaposlenim, kar bo pomenilo cca 49.000 eur brutto na zaposlenega - IMAMO SVETOVNI INOVATIVNI MODEL, KI UKINJA KAPITALIZEM IN IZKORIŠ?ANJE!

Poslovni na?rt in INOVATIVNI poslovni model Peko Slovenija Kooperativa - socialno podjetje zadruga, ki je model za UKINITEV SEBI?NEGA INDIVIDUALNEGA KAPITALIZMA - SVETOVNA INOVACIJA

V nadaljevanju, medtem, ko se ste?ajna upraviteljica ga. Tadeja Tamše nor?uje iz našega prostovoljnega strokovnega zavzetega dela, ko bi lahko že pripravljali vse za novo proizvodnjo, smo mi zbirali ponudbe za delo, se že konkretno dogovorili za informacijsko podporo prodaje in pridobivanje zagonskih sredstev ter navduševanje ljudi, da naj postanejo zadružniki. Za?eli pa smo tudi z navezovanjem stikov in dogovorov z ljudmi, ki bodo prodajali naše izdelke. Dogovori te?ejo že tudi v tujih državah, saj so ljudje, ki sodelujejo, zavzeti za to, da ta projekt uspe. Prav tako smo navezali stik z bankami v tujini, ki zelo dobro vedo, kako delujejo zadružniška podjetja, in zdaj ?akajo tudi oni, da jih obvestimo, da smo pridobili možnost za za?etek proizvodnje. Poslovni na?rt in poslovni model je preveden v nemš?ino, te dni bo preveden v angleš?ino, ker želimo o naših na?rtih obvestiti svet.

mag. Tadeja Tamše, ste?ajna upraviteljica Peko d.d. - v ste?aju

Težko je delati z ljudmi, ki o?itno niso v življenju naredili še ni? pametnega. Z ljudmi, ki mislijo, da je diploma in magisterij nekaj, zaradi katerega moramo drugi misliti, da zna ?lovek delati. V naslednjih dneh bomo objavili vso korespondenco med nami in ste?ajno upraviteljico in tudi vse zapisnike sestankov, ki jih seveda ni naredila gospa ste?ajna, ki bi v skladu z Zakonom o upravnem postopku to morala po?eti, a so vsi sestanki potekali kar tako kot bi bili branjevke. Rekla kazala, ko nam je vse obljubila na sestanku, drugi dan pa se je sprenevedala in ni ni? držalo, kar je dejala.

Ona je želela, naj damo še dopolnitev ponudbe za najem blagovne znamke. Naredili smo to, pa je znova zavlekla in se šla nekakšne skrivalnice s ponudnikom, ki o?itno ni imel nobenih resnih namenov za?eti delati, ker ni nikoli predstavil ni?, kaj in kako bo delal. Nobenih na?rtov, planov, vizije. Kdo potem ni resen ponudnik? Na koncu smo podali še eno ponudbo in smo znova zmagali, ker smo hoteli prevzeti vse, tudi pla?evanje vseh stroškov, ki jih je po izjavah ste?ajne upraviteljice med 20 in 30 tiso? evri. V povezavi si preberite, kako smo pojasnili našo namero.

ZADNJA POŠTENA PONUDBA STE?AJNI UPRAVITELJICI IN STE?AJNEMU SENATU V ZADEVI PEKO d.d. - v STE?AJU!

Danes, 04.04. 2016, smo bili dogovorjeni, da se sre?amo nekje v Ljubljani, nam je sporo?il že v petek posrednik med ste?ajno upraviteljico in nami. Še danes dopoldan je klical dvakrat, da bo nujen sestanek okoli 14. ure, a se to ni zgodilo, zgodil se je pa njen nastop na nacionalni televiziji, kjer je grdo lagala. Tega najdete v tej oddaji RTV SLO na 4,35 minut.

Tu je nujno opozoriti na njene besede (ki so po našem dobrem poznavanju in izkušnjami z mediji izre?ene s to?no dolo?enim namenom) o neresnih ponudnikih, saj takšne besede lahko mnoge odvrnejo od misli na Peko, v smislu, da je pa? nekdo neresen in je bolje se ne ukvarjati z njim. Ne nasedajte na to, kajti vse, kar smo v tem kratkem ?asu naredili, smo naredili prostovoljno in na svoje stroške, od nikogar nismo prejeli ni?esar. Trdno verjamemo, da smo sposobni na?rt uresni?iti. Zakaj bi se šli vse to, ?e bi bili neresni?!???

Zdaj je mera polna, ?im bo dala uradno od sebe, kaj se je odlo?ila, bo dobila pritožbo in kazensko ovadbo. Namre? oddala je 100 m2 proizvodnih prostorov in še to v delu, ki je klju?en za celotno ve?jo proizvodnjo. To je nekaj podobnega za tistega, ki bi hotel resno delati kot bi najel avto brez motorja. Namre? po naših podatkih je oddala za 400 evrov vzor?ni del proizvodnih prostorov. No, to pa ne bo šlo, ker se tako ne dela.

Znova smo maloprej dobili sporo?ilo posrednika, da bo jutri sestanek in se bomo dogovorili. Natan?no tole je poslal "Seveda se dogovorimo jutri." Mi je sporo?ila Tadeja :-). Lp do jutri. Milan.

Res težko ?lovek razume, da so lahko oblastniki in tisti, ki iz ozadja ukazujejo, tako maloumni. Namesto da bi z vsemi silami pomagali in si pripeli kakšno medaljo, da so bili udeleženi v projektu, ki bo slej kot prej model za prestrukturiranje vseh podjetij po Sloveniji in milijoni podjetij v svetu, se sprenevedajo in nagajajo, ker sami niso sposobni kaj tako pomembnega speljati.

Gre za ostudno zavist, ker bi morali priznati naše strokovno pošteno delo, a tega zaradi svojega egoisti?nega ega tega ne morejo narediti. ?e ne bom jaz, ker ne znam, tudi vi ne boste, ?eprav znate, a jaz tega ne dovolim, ker o vsem odlo?am še vedno jaz. Kaj bodo pa rekli ljudje, ki so jih vsa ta leta izkoriš?ali, da so delali za mizerne pla?e, davkopla?evalci, ki smo bili oropani, da so si eni v Peku d.d. polnili svoje zasebne žepe? Res mislijo, da bomo še kar naprej tiho in bomo gledali dokon?ni propad 113 let tradicije Peka? Ustanovitelj gospod Peter Kozina se obra?a v grobu in vsi tisti pokojni, ki so v Peku garali.

Organizirali bomo sestanek opeharjenih delavcev in malih delni?arjev in se dogovorili, kaj storiti. Ena pot je ustavni spor na Ustavnem sodiš?u, druga pot je vzeti nazaj, kar so nam roparji ukradli in porušili, da postavimo nazaj brez vtikanja mafijskih organov. Nekje se jim bo moral zalomiti ta roparski pohod, ?e bomo ravnali modro in odlo?no, se jim bo to zgodilo na Peku. ?e ne, pa naj gre vse k vragu, s Pekom še Slovenija. Od "malega" ?loveka, ki bi se moral zavedati, da ima neizmerno mo?, ?e skupaj z drugimi stopi za pavico, je odvisno, ali bo Peko vstal kot pti? feniks iz pepela ali pa bo romal na pokopališ?e zgodovine kot so pred njim mnoga naša podjetja, ki so jih postavljale generacije marljivih in poštenih delavk in delavcev.

MI V GIBANJU OPS SMO SE PRIPRAVLJENI BORITI IN ITI DO KONCA, KER SMO KOT DAVKOPLA?EVALCI TUDI MI OŠKODOVANI, PA TUDI VSEENO NAM NI ZA TRADICIJO, KULTURNO DEDIŠ?INO, ZNANJE, IZKUŠNJE IN ODLI?NE IZDELKE, KI JIH ZNAJO V PEKU NAREDITI. TO JE PA TUDI NAJVE? VREDNO IN NIMA CENE. ?E SE OHRANI, IMA NEPRECENLJIVO VREDNOST, ?E SE POKOPLJE, NE BO NIKOLI VE? VREDNO NI?.

NE DOVOLIMO, STOPIMO SKUPAJ IN UKREPAJMO!

Ekipa OPS


 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 256 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?