PETICIJA ZA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA

Podpišite peticijo, da boste o vsem pravo?asno obveš?eni

Spoštovani!

Naredili smo še en korak k ponovnem zagonu proizvodnje na pogoriš?u Peka d.d., ki je januarja letos padel na kolena - v ste?aj. Namre?, tako kot smo zapisali v Akcijski na?rt za nov zagon Peka, smo 9. marca javno predstavili nov poslovni na?rt in NOV poslovni model, ki predstavlja zgodovinsko prelomnico, saj je ta poslovni model nekaj, kar bo pognalo kri po žilah vsem velekapitalistom in tudi tistim manjšim, ki kopi?ijo materialno, ob tem pa delavcem dajejo tudi pest riža za delovnik, ki je ponekod tudi daljši od 12 ur.

Poslovni model zadruge na poseben na?in, kar se ti?e delitve ustvarjenega, je edinstven tudi v pogledu konkuren?nosti, saj bo vsak, ki bo kupoval izdelke pri Peko Slovenija Kooperativa, postajal vse ve?ji zadružnik, torej solastnik podjetja. Kdo torej ne bo kupoval vrhunske obutve v razli?nih cenovih razredih, ko bo z nakupom najdražjega cenovnega razreda dodal k svojemu deležu še ve?jo vsoto?! To je naša najve?ja konkuren?na prednost in hkrati tudi siljenje konkurence, da bo storila enako, ker sicer bo izgubila vse svoje kupce.

To bo pomenilo hitro rast, za zadružnike Peka Slovenija Kooperativa pa smeh na obrazu, ko bomo delili ustvarjeno dodano vrednost, ki bo razdeljena po tretjinah. Ena tretjina za zadružnike, ena tretjina za naložbe, razvoj in nove tehnologije podjetja in ena tretjina za tiste, ki najve? prispevajo, to so zaposleni.

Javnost in morebitne bodo?e zaposlene obveš?amo, da smo zmagali na razpisu za najem proizvodnih prostorov, strojev in opreme, saj smo od vseh ponudikov ponudili najve?. Toliko kolikor si lahko privoš?imo v štartu v skladu s poslovnim na?rtom. S ste?ajno upraviteljico pa smo se dogovorili tudi za postopno izvzemanje in prodajo gotovih izdelkov, torej obutve, da bi se nehala delati škoda, ker se zdaj povsem kurantna obutev prodaja po 70% znižanih cenah, kar je popolno razvrednotenje vsega vloženega dela zaposlenih in tudi vgrajenih materialov. V ponudbi smo predlagali, da bi nam Peko d.d. v ste?aju prodal postopoma ?evlje po tovarniških cenah, mi pa bi oblikovali nove cene obutve glede na oblikovanje skupin obutve, katero bi po na?rtu za?eli prodajati takoj preko naših zadružnikov.

Ravno tako je z repromaterialom, ki je ostal v skladiš?ih. Glede na plan proivzodnje bomo, ?e se bo tako zgodilo, sukcesivno izvzemali repromaterial, ki bi ga pla?evali sproti po cenah med likvidacijsko in tržno ceno s predlogom 60 dni odloga pla?ila. Tako bi š?asoma glede na naše na?rte porabili vse koristne materiale iz zalog Peko d.d. v ste?aju, da bi ne nastajala še ve?ja škoda. Gospa Tadeja Tamše se je s tako idejo stinjala.To je bilo dogovorjeno na sestanku 9. marca 2016 ob 8.30 v pisarni gospe Tamše v Celju.

Ta dan smo, kot že re?eno, in po Akcijskem na?rtu izvedli javno razgrnitev poslovnega na?rta in inovativnega poslovnega modela socialnega zadružnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa. Na veliko presene?enje nas glavnih akterjev te pobude so se tega veli?astnega dogodka udeležile pi?le tri osebe iz nekdanje sestave delavcev, zaposlenih v Peko d.d. v ste?aju. Najbolj žalosti dejstvo, da smo na prvi akcijski konferenci z lepim številom v konsenzu sklenili z dvigom rok, da gremo skupaj naprej in izdelamo v naslednjem koraku nov poslovni na?rt, kar je bilo potem zelo zahtevno delo. Sre?anja se niso udeležili v ve?ini niti tisti, ki so pri izdelavi poslovnega na?rta sodelovali, kar je nepojmljivo tudi iz vidika, da so o?itno ves ?as imeli fige v žepu. To pa je predvsem žalostno in ?lovek se res vpraša, kam je padla morala v tej državi.

Hladen tuš na 2. konferenci je bil res hladen. Nekateri smo delali in pripravljali vse potrebno do štirih zjutraj, takoj zatem odbrzeli v Celje vpogledati ponudbe še drugih ponudnikov, ker se odpiranje ponudb ni zgodilo pred o?mi tistih, ki smo ponudbe oddali. Zato smo se hoteli na lastne o?i prepri?ati, kako je s tem, in sre?a je bila na naši strani, zmagali smo. Pogovor z gospo Tamše, kot ste?ajno o nadaljnjih korakih pa je bil tudi konstruktiven tudi v smislu za?asne odobritve za uporabo blagovne znamke Peko, ko nam je obljubila, da bo v tem smislu podala predlog sodiš?u. Iz Celja smo se dobre volje podali na Gorenjsko z mislijo, da potencialnim zaposlenim v Peko Slovenija Kooperativa vse te vesti sporo?imo, njih pa ni bilo, razen treh, ki so se opogumili priti.

Na fotografijah zgoraj, ki izhajajo s prve Akcijske konference, so bili vsi za to, da gremo skupaj naprej, kar so potrdili z dvigom rok, na vprašanje, ali je kdo proti, pa takih ni bilo. V videu pa so neposredni dokazi, kaj smo se dogovorili in kaj so dejali še nekateri drugi, naprimer župan Trži?a g. Borut Sajovic, podžupan Dušan Bodlaj, ki ju poslovni na?rt in svetovni inovacijski model ni ve? zanimal in se druge konference pred nekaj dnevi nista udeležila. Zagotovo menita prva moža ob?inske uprave, da so boljše kakšne druge poti kot ta, ki smo jo ubrali v Gibanju Osveš?enih Prebivalcev Slovenije in je narejena s srcem s pomo?jo vseh, ki so se prostovoljno odzvali in so sodelovali ter sodeujejo pri aktivnostih gradnje na novo kar so drugi podrli.

Zanimivo bo videti te ljudi, ko bodo dojeli, kaj je naša civilna iniciativa prinesla v Trži?. Ko gre za svetovno inovacijo, kar se ti?e modela, ki ukinja individualni sebi?ni kapitalizem, po katerem vzorcih nosilci poslovne ideje ali lastniki - investitorji kujejo dobi?ke, najkrajšo pa ponavadi vle?ejo zaposleni, ki jih predvsem v Sloveniji pla?ujejo minimalno, kar je po zakonu obvezno. Zaposleni imajo zdaj priložnost, da se osvobodijo suženjstva, a glej ga zlomka, prav smešno je, da jih ta možnost v ve?ini ne zanima. Raje bi videli, da je še naprej vse po starem, da nekdo pride s torbo zagonskega denarja in se vse vrne v stare tirnice, le da to zdaj ne bo ve? staro socialisti?no podjetje, ampak bo zasebno in pri zasebnih lastnikih se ve, kako se dela. Tudi z bi?em in na normo. ?e je sre?a pa celo pla?o dobijo.

?e nismo osveš?eni, po grobem izkoriš?evalskem kapitalizmu z bi?em in na normo. Si namesto sproš?enega vzdušja, dobrih med?lovških odnosov, stalnega napredovanja, sodelovanja vseh po sistemu "vsi za enega, eden za vse" in delitve ustvarjenih sadov na za nov model zna?ilnem principu, tretjin, ljudi bolj želijo minimalca in životarjenja kot so ga živeli do sedaj?!? Zelo mogo?e je, da se zapornikom odprejo kletke, pa si ne upajo ven, ker se bojijo svobode, saj si ne predstavljajo, kako je živeti in delati v svobodi, v kateri bi po zaklju?enem uspešno uresni?enem planu, ob redni pla?i, dobili vsak na svoj ra?un cca 49 tiso? evrov. Verjamemo, da ob tej mizeriji nekdanji zaposleni v Peko d.d., ki je v ste?aju, ne verjamejo, da se lahko kon?no vse obrne tudi v njihovo prid. Sre?a je, da je poslovni na?rt tako logi?en, da bo kmalu jasno, kakšno priložnost zamujajo, ?e se ne bodo podvizali.

Zavoljo dejstva, da smo imeli na obeh konferencah agenturo dveh žensk v podobi t.i. novinark, smo zaradi tega, da ne bi nih?e delal posla na žuljih nas prostovoljcev, pri Uradu za intelektualno lastnino, vse, kar je v zvezi z našim delom nastalo, vse ideje, ki so bile na obeh konferencah izre?ene, zaš?itili kot našo intelektualno lastnino. Namre?, ker živimo v zelo ?udni državi, je povsem jasno, da so nekateri pripravljeni zaradi svojih osebnih sebi?nih interesov ukrasti vse, kar je možno, in si tako ustvariti svoj blagor brez najmanjšega truda. Ne bo šlo, tovorišija. Iz medijev, ki jih sicer naše delo sploh ne zanima (ker vse, kar so do sedaj storili, je bila manipulacija in diskreditacija) smo slišali, da naj bi se združila Peko in Alpina, poslušajte zgornji video, pa boste slišali, kaj smo o tej možnosti dejali že na prvi Akcijski konferenci.

KLIKNITE NA ZGORNJO ALI SPODNJO FOTOGRAFIJO IN PO?AKAJTE, DA SE VAM ODPRE PPS PREDSTAVITEV POSLOVNEGA NA?RTA IN POSLOVNEGA MODELA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA.

Seveda nismo tega zaš?itili za to, da bi ne šlo v življenje, vsakdo bo lahko prišel, iz Slovenije ali iz tujine in prosil za licenco. Morda jo bomo komu tudi podarili, a vsak bo moral jam?iti, da bo izpeljal po tem modelu in poslovnem na?rtu svojo poslovno idejo v vseh bistvenih elementih, saj bo to zagotovilo, da ne bo nih?e delujo? v bodo?ih kooperativah oškodovan, marve? bodo vsi zadovoljni.

Tukaj imate možnost poslušati in si ogledati videoposnetek predstavitve poslovnega na?rta in inovativnega poslovnega modela Peko Slovenija Kooperativa. Z vedenjem, da so vse pravice pridržane, kar se ti?e vseh idej in predlogov podanih na 2. Akcijski konferenci, ki jih je zabeležila video kamera.

Tole v nadaljevanju pa je prispevek t.i. novinarke, zaposlene na Slovenski tiskovni agenciji (STA), gospe Tinkare Zupan, ki je še eden v nizu diskreditacijskih. Že fotografija pove vse, saj je narejena iz natan?no dolo?enega zornega kota in skuša javnosti povedati "Troha je ostal brez podpore delavcev", kar podkrepi še s tem stavkom: "Prostovoljci in gibanje OPS so se držali terminskega plana in za podjetje izdelali tudi celovit poslovni na?rt in vizijo, vendar se današnje konference nekdanji delavci Peka niso udeležili, kar bi bil lahko tudi izraz nezaupanja v zastavljeno idejo."

Da bi zasejala še ve? dvomov, se osredoto?i na pisanje o morebitnih tveganjih, ki so bila na konferenci sicer izpostavljena, a bilo je tudi povedano, da glede na jasen na?rt ne bi smelo biti težav, ?e vsi verjamemo in naredimo, kar je treba. Naštevanje in poudarjanje tveganj kot je morebitna nepridobitev dovolj zagonskih sredstev in takoj za tem še tveganje, da v uporabo ne bi dobili možnosti uporabe blagovne znamke, ni dobronamerno po?etje. ?e bi gospa povprašala, kolikšna je zaloga ?evljev in koliko bi dobili iz tega naslova novih sredstev za izdelavo novih kolekcij, bi ne mogla pisati tako tendenciozno o tveganjih. V nadaljevanju si lahko manipulativni zapis preberete v celoti. Zanimivo pa je, da nas niti iz ene medijske hiše niso kontaktirali, da bi nas vprašali kaj, kar bi pripomoglo k promociji našega plemenitega prostovoljnega dela. To pove tako reko? vse, kaj se dogaja s slovenskim novinarstvom, ki je tudi po letu 1990 ostalo na uzdah oligarhov, ki vladajo Sloveniji iz ozadja. Slovensko novinarstvo se utaplja v kloaki.

Foto: STA

Na konferenci nas je bilo prisotnih 10, iz fotografije izpade, da smo bili trije.

"Peko Slovenija Kooperativa še korak bližje ponovni oživitvi Peka

Trži?, 9. marca - Gibanje Osveš?eni prebivalci Slovenije je skupaj s prostovoljci pripravilo poslovni na?rt za socialno podjetje Peko Slovenija Kooperativa, ki želi maja oživiti Peko. Kot kaže, bo podjetje lahko najelo proizvodne prostore v Trži?u, odkupiti pa želi tudi zaloge Peka, s katerimi bi lahko prišlo do zagonskega kapitala v obliki zadružništva.

Kot je na nocojšnji drugi akcijski konferenci za zagon novega podjetja povedal predsednik gibanja Osveš?eni prebivalci Slovenije (OPS) Ladislav Troha, so se danes sestali s ste?ajno upraviteljico, ki je ugotovila, da je njihova ponudba za najem proizvodnih prostorov najvišja, zato naj bi v kratkem sledil podpis najemne pogodbe.

Za najem 600 kvadratnih metrov površin in strojev je gibanje OPS ponudilo 2800 evrov na mesec. "Pri ponujeni najemnini smo izhajali iz naše realnosti, koliko lahko damo," je pojasnil Troha. Za proizvodne prostore v Trži?u naj bi bili sicer podani še dve ponudbi, vendar nižji.

Ena se nanaša na 100 kvadratnih metrov površin, druga pa na celoto. Nekdanji dolgoletni direktor Peka Janez Bedina oziroma njegov sin, ki se prav tako trudi s ponovnim zagonom Peka, naj bi za celotno poslovno stavbo z vso opremo ponudil 1505 evrov mese?ne najemnine.

Troha je povedal, da je pred ?asom že govoril z Bedino, ki iš?e vlagatelje, da bi pomagali pri uresni?itvi njegovega poslovnega na?rta. Ob tem so pogovori šli v smeri, da se Bedina, ?e s svojim na?rtom ne bi uspel, pridružil iniciativi OPS, saj vse druži ista želja po ponovni oživitvi Peka.

Gibanje OPS se je ob tem lotilo postavljanja inovativnega modela socialnega podjetja, ki bi z veliko odgovornostjo delovalo na podro?ju ?evljarske, obla?ilne in modno galanterijske industrije z uporabo najboljših možnih, pretežno naravnih materialov.

Prostovoljci in gibanje OPS so se držali terminskega plana in za podjetje izdelali tudi celovit poslovni na?rt in vizijo, vendar se današnje konference nekdanji delavci Peka niso udeležili, kar bi bil lahko tudi izraz nezaupanja v zastavljeno idejo.

"Do sedaj smo vse, kar smo obljubili v zvezi z zagonom Peka, tudi naredili. Sedaj pa je iniciativa predvsem na strani zaposlenih, ki so izgubili delo v Peku, da še enkrat preu?ijo to, kar mi predlagamo. ?e bo na njihovi strani volja, bomo seveda nadaljevali, sicer pa je na tej to?ki našega sodelovanja konec," je izpostavil Troha.

Kot je pojasnil, so za?rtali jasen, uresni?ljiv plan. Ob najemu Pekovih prostorov želijo kupiti materiale in zaloge obutve Peka v ste?aju. Sedaj intenzivno iš?ejo tudi trgovine in butike, ki bi bili pripravljeni razširiti svoj asortiman s Pekovo obutvijo. Tako bi prišli do okoli 50 prodajnih mest v Sloveniji.

Kooperativa bi iz ste?ajne mase odkupovala zaloge po tovarniški ceni in jih prodajala po novi ceni. Vsak kupec bi pomagal k novemu zagonu Peka, hkrati pa avtomatsko postal zadružnik Kooperative, pri ?emer so vsi dokumenti za takojšnjo registracijo zadruge že pridobljeni.

Skušali bi najti tudi zadružnike, ki bi lahko prispevali ve? sredstev, saj bi za zagon proizvodnje potrebovali okoli tri milijone evrov. Do sredstev bodo skušali priti še prek razli?nih razpisov in prek kickstarterja, na katerega bodo pripravili novo kolekcijo ?evljev.

Naslednji korak je izvesti tudi javne razpise za delovna mesta. V za?etku bi kooperativa zaposlila 25 ljudi, od tega 20 v proizvodnji, ki bi dnevno izdelali 150 parov ?evljev. Proizvodnjo bi zagnali 3. maja. "Zaenkrat vse kaže na to, da se bomo tega na?rta lahko držali," je dejal Troha, a dodal, da se zaveda tudi nekaterih tveganj.

Poleg tveganja, da ne bi uspeli pridobiti dovolj zagonskih sredstev, je tveganje tudi morebitni neuspeh pri pridobivanju blagovne znamke Peko. Vprašanje je, ?e bo sodiš?e dovolilo, da jim blagovno znamko da v posodo do tedaj, ko bo možen njen odkup. Rešitev bi bila sicer uporaba nekoliko druga?nega znaka in napisa."

Hvala, gospa Zupan, vaše delo bo za vedno zapisano v zgodovino in poduk novinarjem, kako se ne sme delati, ?e ho?emo dobro skupnosti. Vaši gospodarji pa vam zagotovo ploskajo. Za ceno ene zanikrne pla?e se prodajate in obra?ate hrbet narodu? Ob tem pa najbrž ne razumete, da se dobro vedno popla?a z dobrim, slabo pa še z ve? slabega. Ne ?udite se, ko bo izstavljen ra?un z obrestmi, saj kdor se s tako pomembnimi stvarmi za narod igra in skuša škoditi, se mu ne piše ni? dobrega. Sicer je pa vsak ?lovek svoje sre?e kova?.

Tako pa je svoje sposobnosti manipulacije po prvi Akcijski konferenci predstavili t.i. novinarka POP TV

Kratkoro?ni na?rt za naprej je za Peko Slovenija Kooperativa jasen, vsi ostali plani so narejeni v Poslovnem na?rtu, ki si ga lahko odprete s klikom na zgornja dokumenta.

Od tega trenutka zbiramo informativne ponudbe za zaposlitev:

19 proizvodnih delavk in delavcev v šivalnici in v montaži obutve. Prednost imajo nekdanji zaposleni v Peku d.d. in tisti, ki imajo narejeno šuštarsko šolo.

1 vodja proizvodnje, ki naj bi bil inženir strojništva s sposobnostmi organizatorja in motivatorja  vseh v proizvodnem procesu. Prednost imajo nekdanji zaposleni v Peko d.d.

1 delavec ali delavka v razvoju. Iš?emo inženirje usnjarsko predelovalne smeri z izkušnjami pri  razvoju obutve, prednost imajo nekdanji zaposleni v Peko d.d.

2 visoko motivirana sodelavca na podro?ju prodaje in marketinga, ki ju žene sposobnost doseganja postavljenih ciljev in postavljanje vedno novih, še višjih. Znanje vsaj dveh tujih jezikov je pogoj, prednost pa znanje še srbohrvaš?ine.

1 poslovni sekretar, sekretarka, ki bo za?asno hkrati tudi fakturist/ka. Iš?emo osebo, ki se zna obrniti in ima sposobnost hitrih reakcij v zahtevnih situacijah, bo opora pri organizaciji menedžerki/menedžerju ter obvlada vsaj dva tuja jezika.

1 menedžer/menedžerka, organizator, motivator. Osrednji motor podjetja Peko Slovenija Kooperativa, ki ga/jo ženejo spodbujati vse k doseganju postavljenih ciljev. ?lovek, ki bo sposoben ponotranjiti zastavljen program in nenehno iskati in uvajati nove progame za izboljšave poslovanja družbe Peko Slovenija Kooperativa. ?lovek, ki bo sposoben svoje delo organizirati v ve?ini za uspeh podjetja, z znanjem tujih jezikov in zmožnostjo sodelovanja z vsemi deležniki znotraj in zunaj podjetja. Gospo ali gospoda, ki bo potoval/a in iskal/a priložnosti na novih trgih in bo znal/a reševati dolo?ene probleme, ki bodo izzivi za še boljše delo, premagovati prepreke, jih obra?ati v svoj prid, da bomo hitreje prišli do uspeha in do zastavljenih ciljev. Na?rtovati prihodnost in v polni meri sprejemati odgovornost za uspehe in morebitne napake pri delu. Iš?emo pozitivne izobražene kadre, ki imajo v svoji izobrazbi vgrajene vrednote in zdravo kme?ko pamet in ki so pripravljeni delovati v skladu z vrednotami socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa, kar velja tudi za vse ostale potencialne sodelavce. Menedžerja ali menedžerko, ki bo v vseh pogledih vzgled vsem v podjetju ter širše v smislu delavnosti, sposobnosti, proaktivnosti in poštenosti.

Vse sodelavke in sodelavce bomo zaposlili najprej za dolo?en ?as 3 mesece, kar bo tudi preizkusna doba z zajam?eno pla?o in dodatki, ki izhajajo po zakonu. Po treh mesecih bomo postavili formacije in ovrednotili zahtevnost vseh delovnih mest, za kar bomo dolo?ili fiksni del pla?e za vsakogar v razponu od minimalne +10% do povpre?ne pla?e v RS. Variabilni del navzgor ne bo imel omejitve in bo dolo?ljiv pri vsakem posamezniku glede na uspeh in zavzemanje za doseganje odli?nih rezultatov.

Prijave na razpisana delovna mesta sprejemamo po navadni pošti na Gibanje OPS, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika, na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. in na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. do vklju?no 25. marca 2016. Kakor bodo vloge za zaposlitev prihajale, boste po prejemu v nekaj dneh povabljeni na osebni informativni pogovor. Lahko pa vse vaše podatke vnesete v obrazec na povezavi TUKAJ. V rubriki "zakaj pristopam" vpišite, da vas zanima zaposlitev v Peko Slovenija Kooperativa.

In še za spodbudo, ob redni pla?i, ki bo plod uspešnega sprotnega poslovanja socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa, boste vsi zaposleni ob doseganju zastavljenih ciljev doseganja dodane vrednosti - dobi?ka udeleženi pri delitvi ene tretjine ustvarjenega.

VABIMO VSE, KI ŽELITE SODELOVATI, DA PRISTOPITE V ZADRUŽNIŠTVO PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA Z LAHKO POVSEM MINIMALNIM FINAN?NIM VLOŽKOM OD 20 EUR NAPREJ.

Prehodni ra?un za to odlo?itev je TRR Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije, odprt pri Deželni banki na Vrhniki:

(BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBSIXX   namen nakazila: vstop v zadrugo Peko Slovenija Kooperativa

Ta ra?un je namenjen zgolj do trenuka, ko bo ustanovljena Zadruga Peko Slovenija Kooperativa in bodo vaša sredstva prenešena na uradni ra?un zadruge.

Kdor hitro da, dvakrat da, VSAK SAM JE MO?AN, SKUPAJ SMO PA NEPREMAGLJIVI!

Vnaprej hvala za sodelovanje!


Ekipa OPS