PETICIJA ZA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA

Podpišite peticijo, da boste o vsem pravo?asno obveš?eni

Spoštovani!

Naredili smo še en korak k ponovnem zagonu proizvodnje na pogoriš?u Peka d.d., ki je januarja letos padel na kolena - v ste?aj. Namre?, tako kot smo zapisali v Akcijski na?rt za nov zagon Peka, smo 9. marca javno predstavili nov poslovni na?rt in NOV poslovni model, ki predstavlja zgodovinsko prelomnico, saj je ta poslovni model nekaj, kar bo pognalo kri po žilah vsem velekapitalistom in tudi tistim manjšim, ki kopi?ijo materialno, ob tem pa delavcem dajejo tudi pest riža za delovnik, ki je ponekod tudi daljši od 12 ur.

Poslovni model zadruge na poseben na?in, kar se ti?e delitve ustvarjenega, je edinstven tudi v pogledu konkuren?nosti, saj bo vsak, ki bo kupoval izdelke pri Peko Slovenija Kooperativa, postajal vse ve?ji zadružnik, torej solastnik podjetja. Kdo torej ne bo kupoval vrhunske obutve v razli?nih cenovih razredih, ko bo z nakupom najdražjega cenovnega razreda dodal k svojemu deležu še ve?jo vsoto?! To je naša najve?ja konkuren?na prednost in hkrati tudi siljenje konkurence, da bo storila enako, ker sicer bo izgubila vse svoje kupce.

To bo pomenilo hitro rast, za zadružnike Peka Slovenija Kooperativa pa smeh na obrazu, ko bomo delili ustvarjeno dodano vrednost, ki bo razdeljena po tretjinah. Ena tretjina za zadružnike, ena tretjina za naložbe, razvoj in nove tehnologije podjetja in ena tretjina za tiste, ki najve? prispevajo, to so zaposleni.

Javnost in morebitne bodo?e zaposlene obveš?amo, da smo zmagali na razpisu za najem proizvodnih prostorov, strojev in opreme, saj smo od vseh ponudikov ponudili najve?. Toliko kolikor si lahko privoš?imo v štartu v skladu s poslovnim na?rtom. S ste?ajno upraviteljico pa smo se dogovorili tudi za postopno izvzemanje in prodajo gotovih izdelkov, torej obutve, da bi se nehala delati škoda, ker se zdaj povsem kurantna obutev prodaja po 70% znižanih cenah, kar je popolno razvrednotenje vsega vloženega dela zaposlenih in tudi vgrajenih materialov. V ponudbi smo predlagali, da bi nam Peko d.d. v ste?aju prodal postopoma ?evlje po tovarniških cenah, mi pa bi oblikovali nove cene obutve glede na oblikovanje skupin obutve, katero bi po na?rtu za?eli prodajati takoj preko naših zadružnikov.

Ravno tako je z repromaterialom, ki je ostal v skladiš?ih. Glede na plan proivzodnje bomo, ?e se bo tako zgodilo, sukcesivno izvzemali repromaterial, ki bi ga pla?evali sproti po cenah med likvidacijsko in tržno ceno s predlogom 60 dni odloga pla?ila. Tako bi š?asoma glede na naše na?rte porabili vse koristne materiale iz zalog Peko d.d. v ste?aju, da bi ne nastajala še ve?ja škoda. Gospa Tadeja Tamše se je s tako idejo stinjala.To je bilo dogovorjeno na sestanku 9. marca 2016 ob 8.30 v pisarni gospe Tamše v Celju.

Ta dan smo, kot že re?eno, in po Akcijskem na?rtu izvedli javno razgrnitev poslovnega na?rta in inovativnega poslovnega modela socialnega zadružnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa. Na veliko presene?enje nas glavnih akterjev te pobude so se tega veli?astnega dogodka udeležile pi?le tri osebe iz nekdanje sestave delavcev, zaposlenih v Peko d.d. v ste?aju. Najbolj žalosti dejstvo, da smo na prvi akcijski konferenci z lepim številom v konsenzu sklenili z dvigom rok, da gremo skupaj naprej in izdelamo v naslednjem koraku nov poslovni na?rt, kar je bilo potem zelo zahtevno delo. Sre?anja se niso udeležili v ve?ini niti tisti, ki so pri izdelavi poslovnega na?rta sodelovali, kar je nepojmljivo tudi iz vidika, da so o?itno ves ?as imeli fige v žepu. To pa je predvsem žalostno in ?lovek se res vpraša, kam je padla morala v tej državi.

Hladen tuš na 2. konferenci je bil res hladen. Nekateri smo delali in pripravljali vse potrebno do štirih zjutraj, takoj zatem odbrzeli v Celje vpogledati ponudbe še drugih ponudnikov, ker se odpiranje ponudb ni zgodilo pred o?mi tistih, ki smo ponudbe oddali. Zato smo se hoteli na lastne o?i prepri?ati, kako je s tem, in sre?a je bila na naši strani, zmagali smo. Pogovor z gospo Tamše, kot ste?ajno o nadaljnjih korakih pa je bil tudi konstruktiven tudi v smislu za?asne odobritve za uporabo blagovne znamke Peko, ko nam je obljubila, da bo v tem smislu podala predlog sodiš?u. Iz Celja smo se dobre volje podali na Gorenjsko z mislijo, da potencialnim zaposlenim v Peko Slovenija Kooperativa vse te vesti sporo?imo, njih pa ni bilo, razen treh, ki so se opogumili priti.

Na fotografijah zgoraj, ki izhajajo s prve Akcijske konference, so bili vsi za to, da gremo skupaj naprej, kar so potrdili z dvigom rok, na vprašanje, ali je kdo proti, pa takih ni bilo. V videu pa so neposredni dokazi, kaj smo se dogovorili in kaj so dejali še nekateri drugi, naprimer župan Trži?a g. Borut Sajovic, podžupan Dušan Bodlaj, ki ju poslovni na?rt in svetovni inovacijski model ni ve? zanimal in se druge konference pred nekaj dnevi nista udeležila. Zagotovo menita prva moža ob?inske uprave, da so boljše kakšne druge poti kot ta, ki smo jo ubrali v Gibanju Osveš?enih Prebivalcev Slovenije in je narejena s srcem s pomo?jo vseh, ki so se prostovoljno odzvali in so sodelovali ter sodeujejo pri aktivnostih gradnje na novo kar so drugi podrli.

Zanimivo bo videti te ljudi, ko bodo dojeli, kaj je naša civilna iniciativa prinesla v Trži?. Ko gre za svetovno inovacijo, kar se ti?e modela, ki ukinja individualni sebi?ni kapitalizem, po katerem vzorcih nosilci poslovne ideje ali lastniki - investitorji kujejo dobi?ke, najkrajšo pa ponavadi vle?ejo zaposleni, ki jih predvsem v Sloveniji pla?ujejo minimalno, kar je po zakonu obvezno. Zaposleni imajo zdaj priložnost, da se osvobodijo suženjstva, a glej ga zlomka, prav smešno je, da jih ta možnost v ve?ini ne zanima. Raje bi videli, da je še naprej vse po starem, da nekdo pride s torbo zagonskega denarja in se vse vrne v stare tirnice, le da to zdaj ne bo ve? staro socialisti?no podjetje, ampak bo zasebno in pri zasebnih lastnikih se ve, kako se dela. Tudi z bi?em in na normo. ?e je sre?a pa celo pla?o dobijo.

?e nismo osveš?eni, po grobem izkoriš?evalskem kapitalizmu z bi?em in na normo. Si namesto sproš?enega vzdušja, dobrih med?lovških odnosov, stalnega napredovanja, sodelovanja vseh po sistemu "vsi za enega, eden za vse" in delitve ustvarjenih sadov na za nov model zna?ilnem principu, tretjin, ljudi bolj želijo minimalca in životarjenja kot so ga živeli do sedaj?!? Zelo mogo?e je, da se zapornikom odprejo kletke, pa si ne upajo ven, ker se bojijo svobode, saj si ne predstavljajo, kako je živeti in delati v svobodi, v kateri bi po zaklju?enem uspešno uresni?enem planu, ob redni pla?i, dobili vsak na svoj ra?un cca 49 tiso? evrov. Verjamemo, da ob tej mizeriji nekdanji zaposleni v Peko d.d., ki je v ste?aju, ne verjamejo, da se lahko kon?no vse obrne tudi v njihovo prid. Sre?a je, da je poslovni na?rt tako logi?en, da bo kmalu jasno, kakšno priložnost zamujajo, ?e se ne bodo podvizali.

Zavoljo dejstva, da smo imeli na obeh konferencah agenturo dveh žensk v podobi t.i. novinark, smo zaradi tega, da ne bi nih?e delal posla na žuljih nas prostovoljcev, pri Uradu za intelektualno lastnino, vse, kar je v zvezi z našim delom nastalo, vse ideje, ki so bile na obeh konferencah izre?ene, zaš?itili kot našo intelektualno lastnino. Namre?, ker živimo v zelo ?udni državi, je povsem jasno, da so nekateri pripravljeni zaradi svojih osebnih sebi?nih interesov ukrasti vse, kar je možno, in si tako ustvariti svoj blagor brez najmanjšega truda. Ne bo šlo, tovorišija. Iz medijev, ki jih sicer naše delo sploh ne zanima (ker vse, kar so do sedaj storili, je bila manipulacija in diskreditacija) smo slišali, da naj bi se združila Peko in Alpina, poslušajte zgornji video, pa boste slišali, kaj smo o tej možnosti dejali že na prvi Akcijski konferenci.

KLIKNITE NA ZGORNJO ALI SPODNJO FOTOGRAFIJO IN PO?AKAJTE, DA SE VAM ODPRE PPS PREDSTAVITEV POSLOVNEGA NA?RTA IN POSLOVNEGA MODELA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA.

Seveda nismo tega zaš?itili za to, da bi ne šlo v življenje, vsakdo bo lahko prišel, iz Slovenije ali iz tujine in prosil za licenco. Morda jo bomo komu tudi podarili, a vsak bo moral jam?iti, da bo izpeljal po tem modelu in poslovnem na?rtu svojo poslovno idejo v vseh bistvenih elementih, saj bo to zagotovilo, da ne bo nih?e delujo? v bodo?ih kooperativah oškodovan, marve? bodo vsi zadovoljni.

Tukaj imate možnost poslušati in si ogledati videoposnetek predstavitve poslovnega na?rta in inovativnega poslovnega modela Peko Slovenija Kooperativa. Z vedenjem, da so vse pravice pridržane, kar se ti?e vseh idej in predlogov podanih na 2. Akcijski konferenci, ki jih je zabeležila video kamera.

Tole v nadaljevanju pa je prispevek t.i. novinarke, zaposlene na Slovenski tiskovni agenciji (STA), gospe Tinkare Zupan, ki je še eden v nizu diskreditacijskih. Že fotografija pove vse, saj je narejena iz natan?no dolo?enega zornega kota in skuša javnosti povedati "Troha je ostal brez podpore delavcev", kar podkrepi še s tem stavkom: "Prostovoljci in gibanje OPS so se držali terminskega plana in za podjetje izdelali tudi celovit poslovni na?rt in vizijo, vendar se današnje konference nekdanji delavci Peka niso udeležili, kar bi bil lahko tudi izraz nezaupanja v zastavljeno idejo."

Da bi zasejala še ve? dvomov, se osredoto?i na pisanje o morebitnih tveganjih, ki so bila na konferenci sicer izpostavljena, a bilo je tudi povedano, da glede na jasen na?rt ne bi smelo biti težav, ?e vsi verjamemo in naredimo, kar je treba. Naštevanje in poudarjanje tveganj kot je morebitna nepridobitev dovolj zagonskih sredstev in takoj za tem še tveganje, da v uporabo ne bi dobili možnosti uporabe blagovne znamke, ni dobronamerno po?etje. ?e bi gospa povprašala, kolikšna je zaloga ?evljev in koliko bi dobili iz tega naslova novih sredstev za izdelavo novih kolekcij, bi ne mogla pisati tako tendenciozno o tveganjih. V nadaljevanju si lahko manipulativni zapis preberete v celoti. Zanimivo pa je, da nas niti iz ene medijske hiše niso kontaktirali, da bi nas vprašali kaj, kar bi pripomoglo k promociji našega plemenitega prostovoljnega dela. To pove tako reko? vse, kaj se dogaja s slovenskim novinarstvom, ki je tudi po letu 1990 ostalo na uzdah oligarhov, ki vladajo Sloveniji iz ozadja. Slovensko novinarstvo se utaplja v kloaki.

Foto: STA

Na konferenci nas je bilo prisotnih 10, iz fotografije izpade, da smo bili trije.

"Peko Slovenija Kooperativa še korak bližje ponovni oživitvi Peka

Trži?, 9. marca - Gibanje Osveš?eni prebivalci Slovenije je skupaj s prostovoljci pripravilo poslovni na?rt za socialno podjetje Peko Slovenija Kooperativa, ki želi maja oživiti Peko. Kot kaže, bo podjetje lahko najelo proizvodne prostore v Trži?u, odkupiti pa želi tudi zaloge Peka, s katerimi bi lahko prišlo do zagonskega kapitala v obliki zadružništva.

Kot je na nocojšnji drugi akcijski konferenci za zagon novega podjetja povedal predsednik gibanja Osveš?eni prebivalci Slovenije (OPS) Ladislav Troha, so se danes sestali s ste?ajno upraviteljico, ki je ugotovila, da je njihova ponudba za najem proizvodnih prostorov najvišja, zato naj bi v kratkem sledil podpis najemne pogodbe.

Za najem 600 kvadratnih metrov površin in strojev je gibanje OPS ponudilo 2800 evrov na mesec. "Pri ponujeni najemnini smo izhajali iz naše realnosti, koliko lahko damo," je pojasnil Troha. Za proizvodne prostore v Trži?u naj bi bili sicer podani še dve ponudbi, vendar nižji.

Ena se nanaša na 100 kvadratnih metrov površin, druga pa na celoto. Nekdanji dolgoletni direktor Peka Janez Bedina oziroma njegov sin, ki se prav tako trudi s ponovnim zagonom Peka, naj bi za celotno poslovno stavbo z vso opremo ponudil 1505 evrov mese?ne najemnine.

Troha je povedal, da je pred ?asom že govoril z Bedino, ki iš?e vlagatelje, da bi pomagali pri uresni?itvi njegovega poslovnega na?rta. Ob tem so pogovori šli v smeri, da se Bedina, ?e s svojim na?rtom ne bi uspel, pridružil iniciativi OPS, saj vse druži ista želja po ponovni oživitvi Peka.

Gibanje OPS se je ob tem lotilo postavljanja inovativnega modela socialnega podjetja, ki bi z veliko odgovornostjo delovalo na podro?ju ?evljarske, obla?ilne in modno galanterijske industrije z uporabo najboljših možnih, pretežno naravnih materialov.

Prostovoljci in gibanje OPS so se držali terminskega plana in za podjetje izdelali tudi celovit poslovni na?rt in vizijo, vendar se današnje konference nekdanji delavci Peka niso udeležili, kar bi bil lahko tudi izraz nezaupanja v zastavljeno idejo.

"Do sedaj smo vse, kar smo obljubili v zvezi z zagonom Peka, tudi naredili. Sedaj pa je iniciativa predvsem na strani zaposlenih, ki so izgubili delo v Peku, da še enkrat preu?ijo to, kar mi predlagamo. ?e bo na njihovi strani volja, bomo seveda nadaljevali, sicer pa je na tej to?ki našega sodelovanja konec," je izpostavil Troha.

Kot je pojasnil, so za?rtali jasen, uresni?ljiv plan. Ob najemu Pekovih prostorov želijo kupiti materiale in zaloge obutve Peka v ste?aju. Sedaj intenzivno iš?ejo tudi trgovine in butike, ki bi bili pripravljeni razširiti svoj asortiman s Pekovo obutvijo. Tako bi prišli do okoli 50 prodajnih mest v Sloveniji.

Kooperativa bi iz ste?ajne mase odkupovala zaloge po tovarniški ceni in jih prodajala po novi ceni. Vsak kupec bi pomagal k novemu zagonu Peka, hkrati pa avtomatsko postal zadružnik Kooperative, pri ?emer so vsi dokumenti za takojšnjo registracijo zadruge že pridobljeni.

Skušali bi najti tudi zadružnike, ki bi lahko prispevali ve? sredstev, saj bi za zagon proizvodnje potrebovali okoli tri milijone evrov. Do sredstev bodo skušali priti še prek razli?nih razpisov in prek kickstarterja, na katerega bodo pripravili novo kolekcijo ?evljev.

Naslednji korak je izvesti tudi javne razpise za delovna mesta. V za?etku bi kooperativa zaposlila 25 ljudi, od tega 20 v proizvodnji, ki bi dnevno izdelali 150 parov ?evljev. Proizvodnjo bi zagnali 3. maja. "Zaenkrat vse kaže na to, da se bomo tega na?rta lahko držali," je dejal Troha, a dodal, da se zaveda tudi nekaterih tveganj.

Poleg tveganja, da ne bi uspeli pridobiti dovolj zagonskih sredstev, je tveganje tudi morebitni neuspeh pri pridobivanju blagovne znamke Peko. Vprašanje je, ?e bo sodiš?e dovolilo, da jim blagovno znamko da v posodo do tedaj, ko bo možen njen odkup. Rešitev bi bila sicer uporaba nekoliko druga?nega znaka in napisa."

Hvala, gospa Zupan, vaše delo bo za vedno zapisano v zgodovino in poduk novinarjem, kako se ne sme delati, ?e ho?emo dobro skupnosti. Vaši gospodarji pa vam zagotovo ploskajo. Za ceno ene zanikrne pla?e se prodajate in obra?ate hrbet narodu? Ob tem pa najbrž ne razumete, da se dobro vedno popla?a z dobrim, slabo pa še z ve? slabega. Ne ?udite se, ko bo izstavljen ra?un z obrestmi, saj kdor se s tako pomembnimi stvarmi za narod igra in skuša škoditi, se mu ne piše ni? dobrega. Sicer je pa vsak ?lovek svoje sre?e kova?.

Tako pa je svoje sposobnosti manipulacije po prvi Akcijski konferenci predstavili t.i. novinarka POP TV

Kratkoro?ni na?rt za naprej je za Peko Slovenija Kooperativa jasen, vsi ostali plani so narejeni v Poslovnem na?rtu, ki si ga lahko odprete s klikom na zgornja dokumenta.

Od tega trenutka zbiramo informativne ponudbe za zaposlitev:

19 proizvodnih delavk in delavcev v šivalnici in v montaži obutve. Prednost imajo nekdanji zaposleni v Peku d.d. in tisti, ki imajo narejeno šuštarsko šolo.

1 vodja proizvodnje, ki naj bi bil inženir strojništva s sposobnostmi organizatorja in motivatorja  vseh v proizvodnem procesu. Prednost imajo nekdanji zaposleni v Peko d.d.

1 delavec ali delavka v razvoju. Iš?emo inženirje usnjarsko predelovalne smeri z izkušnjami pri  razvoju obutve, prednost imajo nekdanji zaposleni v Peko d.d.

2 visoko motivirana sodelavca na podro?ju prodaje in marketinga, ki ju žene sposobnost doseganja postavljenih ciljev in postavljanje vedno novih, še višjih. Znanje vsaj dveh tujih jezikov je pogoj, prednost pa znanje še srbohrvaš?ine.

1 poslovni sekretar, sekretarka, ki bo za?asno hkrati tudi fakturist/ka. Iš?emo osebo, ki se zna obrniti in ima sposobnost hitrih reakcij v zahtevnih situacijah, bo opora pri organizaciji menedžerki/menedžerju ter obvlada vsaj dva tuja jezika.

1 menedžer/menedžerka, organizator, motivator. Osrednji motor podjetja Peko Slovenija Kooperativa, ki ga/jo ženejo spodbujati vse k doseganju postavljenih ciljev. ?lovek, ki bo sposoben ponotranjiti zastavljen program in nenehno iskati in uvajati nove progame za izboljšave poslovanja družbe Peko Slovenija Kooperativa. ?lovek, ki bo sposoben svoje delo organizirati v ve?ini za uspeh podjetja, z znanjem tujih jezikov in zmožnostjo sodelovanja z vsemi deležniki znotraj in zunaj podjetja. Gospo ali gospoda, ki bo potoval/a in iskal/a priložnosti na novih trgih in bo znal/a reševati dolo?ene probleme, ki bodo izzivi za še boljše delo, premagovati prepreke, jih obra?ati v svoj prid, da bomo hitreje prišli do uspeha in do zastavljenih ciljev. Na?rtovati prihodnost in v polni meri sprejemati odgovornost za uspehe in morebitne napake pri delu. Iš?emo pozitivne izobražene kadre, ki imajo v svoji izobrazbi vgrajene vrednote in zdravo kme?ko pamet in ki so pripravljeni delovati v skladu z vrednotami socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa, kar velja tudi za vse ostale potencialne sodelavce. Menedžerja ali menedžerko, ki bo v vseh pogledih vzgled vsem v podjetju ter širše v smislu delavnosti, sposobnosti, proaktivnosti in poštenosti.

Vse sodelavke in sodelavce bomo zaposlili najprej za dolo?en ?as 3 mesece, kar bo tudi preizkusna doba z zajam?eno pla?o in dodatki, ki izhajajo po zakonu. Po treh mesecih bomo postavili formacije in ovrednotili zahtevnost vseh delovnih mest, za kar bomo dolo?ili fiksni del pla?e za vsakogar v razponu od minimalne +10% do povpre?ne pla?e v RS. Variabilni del navzgor ne bo imel omejitve in bo dolo?ljiv pri vsakem posamezniku glede na uspeh in zavzemanje za doseganje odli?nih rezultatov.

Prijave na razpisana delovna mesta sprejemamo po navadni pošti na Gibanje OPS, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika, na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. in na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. do vklju?no 25. marca 2016. Kakor bodo vloge za zaposlitev prihajale, boste po prejemu v nekaj dneh povabljeni na osebni informativni pogovor. Lahko pa vse vaše podatke vnesete v obrazec na povezavi TUKAJ. V rubriki "zakaj pristopam" vpišite, da vas zanima zaposlitev v Peko Slovenija Kooperativa.

In še za spodbudo, ob redni pla?i, ki bo plod uspešnega sprotnega poslovanja socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa, boste vsi zaposleni ob doseganju zastavljenih ciljev doseganja dodane vrednosti - dobi?ka udeleženi pri delitvi ene tretjine ustvarjenega.

VABIMO VSE, KI ŽELITE SODELOVATI, DA PRISTOPITE V ZADRUŽNIŠTVO PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA Z LAHKO POVSEM MINIMALNIM FINAN?NIM VLOŽKOM OD 20 EUR NAPREJ.

Prehodni ra?un za to odlo?itev je TRR Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije, odprt pri Deželni banki na Vrhniki:

(BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBSIXX   namen nakazila: vstop v zadrugo Peko Slovenija Kooperativa

Ta ra?un je namenjen zgolj do trenuka, ko bo ustanovljena Zadruga Peko Slovenija Kooperativa in bodo vaša sredstva prenešena na uradni ra?un zadruge.

Kdor hitro da, dvakrat da, VSAK SAM JE MO?AN, SKUPAJ SMO PA NEPREMAGLJIVI!

Vnaprej hvala za sodelovanje!


Ekipa OPS

 

  

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 286 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?