Peticija za podporo PEKU SLOVENIJA KOOPERATIVA

Spoštovani vsi, ki spoštujete slovensko tradicijo, minulo dobro delo genaracij marljivih naših ljudi, in se zavedate, da smo dolžni našim zanamcem predati v upravljanje boljše in ve?, kakor smo mi dobili od naših staršev.

20. februarja smo na 1. akcijski konferenci za ponovni zagon Peka prostovoljci, med katerimi tvorijo jedro nekdanji delavci Peka d.d., sklenili, da pristopimo k izdelavi poslovnega na?rta. S timom prostovoljcev nam je do danes uspelo v skladu z akcijskim na?rtom obdelati vsa bistvena podro?ja v osnutku, nekaterih podro?ij nismo mogli obdelati detajlno, ker potrebujemo še nekatere eksaktne podatke, ki jih bomo pridobili, upamo, jutri, ko imamo sestanek v kabinetu predsednika Vlade RS z državnim sekretarjem, zadolženim za vzpostavljanje stikov s civilno družbo in koordinatorjem za ljudske pobude ter socialno podjetništvo, gospodom Tadejem Slapnikom.

Naredili smo tako kot smo si zamislili in timsko predelali vse bistvene sestavne dele dobrega poslovnega na?rta, nekaj najbolj bistvenih elementov vam dajemo na vpogled. Nekatere prav tako bistvene boste videli najkasneje 9. marca 2016, ?e bo šlo vse po sre?i in v skladu z akcijskim na?rtom, ko bomo sklicali javno razgrnitev poslovnega na?rta z namenom pridobitve zadružnikov - vlagataljev.

VIZIJA SOCIALNEGA PODJETJA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA

POSLANSTVO SOCIALNEGA PODJETJA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA

Poslanstvo socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa je delovati z veliko odgovornostjo na podro?ju ?evljarske, obla?ilne in modno galanterijske industrije z uporabo najboljših možnih, pretežno naravnih materialov, ki jih je in jih bo možno z razvojem drugih tehnologij reciklirati. Naše poslanstvo je obuvati in obla?iti vse ljudi, ki že razumejo, da je pomembno, kaj damo nase, ko gre za zaš?ito našega telesa, še posebej nog, ki jih imamo v celem življenju samo ene.

Skrbeli bomo predvsem za izdelavo primerne obutve za otroke in mlade, ki so v svojem obdobju razvoja najbolj ranljiva skupina, in žrtve nošnje cenene slabe obutve, ki povzro?a deformacije njihovih stopal, prstov, narti in drugih delov noge. Podjetje Peko Slovenija Kooperativa bo zaslovela zaradi svoje dolgoletne tradicije, odli?ne kakovosti, trpežnosti, oblikovanja in zaradi uporabe odli?nih in ?istih naravnih materialov ter še vedno dovolj dostopnih cen in možnosti za kupce, da s prilagodljivimi finan?nimi inštrumenti pridejo do za njim primernih naših izdelkov in vzpostavimo ter negujemo dolgoro?no sodelovanje.

Na primeren komunikacijski na?in in dejstvi, kar se ti?e kakovosti, trpežnosti, udobja in oblikovanja pa bomo skušali naše stranke vedno prepri?ati, da je dobro upoštevati star ljudski rek, da ne bomo nikoli tako bogati, da bi ceneno in nekakovostno kupovali.  V tem pogledu je naše poslanstvo tudi osveš?ati in dvigovati pri naših potencialnih strankah in nasploh kulturo nakupovanja obutve, obla?il in sicer razli?ne modne galanterije iz naravnih materialov, kot tudi možnost u?inkovitega komuniciranja ter vplivanja naših strank na oblike ter kakovosti naših izdelkov. Naše stranke so naše bistvo, zato je naše poslanstvo z vsemi najboljšimi mo?mi delovati za njihovo zadovoljstvo na omenjenih treh podro?jih, kjer jim bomo z našimi izdelki v veliko korist.

Socialno podjetje Peko Slovenija Kooperativa ima poslanstvo delovati v simbiozi z naravo in ne proti njej, kar bo pomenilo nenehno iskanje možnosti izdelave naših izdelkov iz recikliranih ali drugih naravnih materialov, zaradi katerih pri pridelavi nikomur ne povzro?ajo bole?ine in kakšne druge škoda na primer izkoriš?anja.

Kar se ti?e notranje organizacije našega socialnega podjetja Peko Slovenija Kooperativa, pa je naše poslanstvo nenehna izgradnja in negovanje visokih profesionalnih in pristnih ter iskrenih med?loveških in kar se da prijateljskih odnosov. Sledimo na?elu biti visoki profesionalci in veliki prijatelji. Naše poslanstvo je postati tudi v tem pogledu odli?en zgled vsem drugim podjetjem, saj smo prepri?ani, da so odli?ni izdelki, doseganje velikih proizvodnih in prodajnih uspehov pozitivna posledica naših dobrih med?loveških odnosov. Zavedamo se, da vsak naš izdelek odseva predvsem to, koliko pozitivne energije, ki izhaja iz dobrih med?loveških odnosov, dobrih delovnih pogojev in zadovoljstva naših sodelavcev, bo vloženo v naše delo, zato smo že v VIZIJI zapisali, da je naše delo ljubezen, ki postaja vidna.

VREDNOTE SOCIALNEGA PODJETJA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA


1. INTEGRITETA
Naša beseda zavezuje. Delamo, med sabo se spoštujemo in se u?imo z ljubeznijo drug od drugega. Delujemo v skladu z najvišjimi eti?nimi in moralnimi vrednotami. Pošteno izpolnjujemo dane obljube.

2. LOJALNOST
Izkazujemo pripadnost Peku. Smo zvesti delavci Peka, aktivni tudi v lokalni skupnosti in v  Sloveniji. Predani in zavezani smo skupnemu cilju – napredku Peka, uresni?evanju VIZIJE Peka, lokalne skupnosti in Slovenije. Sooblikujemo, sprejemamo in spoštujemo s konsenzom postavljena pravila.

3. ODGOVORNOST
Do sebe, do dela, do sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev je naša vrlina. Kar je treba narediti, naredimo po svojih najboljših mo?eh in brez odlašanja.

4. POZITIVNA NARAVNANOST

V Peku so dobrodošli pozitivno naravnani ljudje, ki stalno iš?ejo boljše rešitve. Ljudje, ki kritizirajo brez osnov in jemljejo energijo, niso dobrodošli. Vsak sodelavec in sodelavka naj delovno skupino dopolnjuje s svojo pozitivno energijo.

5. USMERJENOST K LJUDEM
Za Peko – sodelavce, stranke in poslovne partnerje Peka, smo pripravljeni narediti vse, kar je v naših najboljših mo?eh. Na sodelavce v Peku, naše stranke, zadružnike in vse ljudi, ki jih sre?ujemo v poslovanju Peka in izven, prenašamo svoje pozitivno navdušenje, ker se zavedamo, da smo sre?ni takrat, kadar so zaradi naših dobrih dejanj zadovoljni tudi drugi.

6. ODPRTA KOMUNIKACIJA
Odkrito povemo, kar nam leži na duši. Pripravljeni smo sprejemati argumentirano kritiko o sebi in svojem delu od drugih. So?loveka- sodelavca  jemljemo kot enkratno, nenadomestljivo in unikatno bitje. Vsak pozitivni prispevek kogarkoli cenimo in upoštevamo pri našem delovanju. Ve? ljudi ve? ve. Iš?emo odli?nost. Navdih za dobra dejanja ?rpamo iz oceana modrosti sodelavcev, naših strank, konkurence, naših poslovnih partnerjev in drugih ljudi doma in po svetu.

7. NENEHNO IZPOPOLNJEVANJE IN SKRB ZA DUŠEVNO IN FIZI?NO ZDRAVJE
?lani kolektiva Peko aktivno delujemo v Peku proaktivno. Zato smo zavezani k stalnemu formalnemu in neformalnemu izobraževanju doma in v tujini. Za nas je znanje lu?, ki razsvetljuje naše poti in je naš zaveznik. Stalno skrbimo za svojo psihofizi?no kondicijo, kar pomeni, da preventivno skrbimo za svoje zdravje.

8. ZMAGOVALNA NARAVNANOST
Dobro lahko naredimo še boljše. Zavedamo se, da se dobro vra?a z dobrim. Pri doseganju ciljev Peka želimo biti med najboljšimi. Vztrajamo na poti k zmagi Peka, sodelavcev, naših strank, zadružnikov in poslovnih partnerjev.

9. ZMAGUJEMO SKUPAJ
V Peku delujemo povezovalno. V Peko se povezujejo vse dobromisle?e in vsi dobromisle?i sodelavci, zadružniki in poslovni partnerji iz Slovenije in iz Evrope ter Sveta.  V Peku spoštujemo postavljena pravila ter sodelujemo v smislu: Vsi za enega, eden za vse. Pomagamo vsakomur pri doseganju ciljev. Vsak je najboljši, skupaj smo nepremagljivi.

10. DELITEV SADOV NAŠEGA DELA, KI JE LJUBEZEN, KI POSTANE VIDNA

Delitev dodane vrednosti, katero ustvarjamo, delimo vsake tri mesece na tri dele. 1/3 ZADRUŽNIKI, 1/3 SE NAMENI RAZVOJU, NABAVI NOVIH TEHNOLOGIJ, IZOBRAŽEVANJU IN IZPOPOLNJEVANJU KADROV, 1/3 OD PRISLUŽENEGA PRESEŽKA GRE DELAVCEM GLEDE NA VLOŽEN TRUD IN GLEDE NA ODGOVORNOST DELOVNEGA MESTA.

PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA ZA VEDNO!

Ostala poglavja so obdelana po tem vrstnem redu, a kot re?eno, manjkajo še nekateri podatki, da bi lahko dokon?no predstavili, kaj bomo delali, za koga, s kakšnimi stroški, s koliko s stroji, kako bomo prodajali in s kakšno dodano vrednostjo itd.


Predstavitev proizvodov podjetja in panoge

Raziskava in analiza trga

Na?rt trženja

Kadri in organizacija

Razvoj izdelkov

Poslovni proces in proizvodni viri

Terminski na?rt (kratkoro?ni, srednjero?ni in dolgoro?ni terminski plani)

Kriti?na tveganja in posebni izzivi (morebitni problemi)

Finan?ni na?rt za naslednjih 5 let

Pridobitev finan?nih sredstev

Povzetek poslovnega na?rta

Trenutno pripravljamo še ponudbo za najem poslovnih prostorov in strojev, da bomo v skladu z Akcijskim na?rtom pripravili vse potrebno za zagon proizvodnje. Tega dne se že zelo veselimo, saj bomo lahko nazdravili in si ?estitali prostovoljke in prostovoljci - udarniki, da smo vse to delo opravili ne da bi nam kdo za to pla?al en sam cent. Tak projekt ponavadi agencije in raznorazni strokovnjaki naredijo naro?nikom za težke tiso?e evrov. Mi pa? ?utimo to dolžnost, da naredimo to zaradi zavedanja, da so šle stvari predale?, in na Peku se bo ta nesre?na zgodba propadanja slovenskega gospodarstva kon?ala.

Že danes vas vabimo, da si rezervirate ?as za 9. marec, ko bomo nekje v Trži?u ali okolici organizirali Razgrnitveno konferenco, na kateri boste bodo?i zadružniki neposredno prisostvovali javni razgrnitvi POSLOVNEGA NA?RTA PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA.

Vse ostale informacije boste dobili na teh straneh, na peticiji in preko e- pošte tisti, ki ste pristopili in ste na naši listi za obveš?anje in seveda preko socialnih omrežij.

Prosimo vas za majhno uslugo. Da bi imeli ?im ve? ljudi, ko bo nastopil ?as, ko boste lahko kupili najboljše ?evlje, narejene prav za dober štart Peko Slovenija Kooperativa, in boste s tem postali z dolo?enim deležem zadružnik tega novega socialnega podjetja. Naše oblikovalke in oblikovalci že oblikujejo TOP modele (2 ženska in dva moška) za namen dobrega štarta. V drugem valu bomo pripravili tudi nekaj posebnega za našo mladino in najmlajše. Naša prošnja je, da podpišete peticijo za Peko Slovenija Kooperativa in povezavo, ki jo dosežete s klikom na Akcijski na?rt, pošljete preko e-pošte vašim prijateljem, znancem, sorodnikom, sodelavcem in drugim s spodbudo, da naredijo enako.

Kot opažate, je že dogovorjen pravni status novega podjetja, to bo socialno podjetje v obliki zadruge z imenom PEKO SLOVENIJA KOOPERATIVA. To pa pomeni, da smo izpolnili tudi dano obljubo iz 4. to?ke Akcijskega na?rta.

In nenazadnje še zahvala vsem, ki so skupaj z nami naredili in pomagali, da smo naredili še dva koraka naprej. 

HVALA VSEM NAŠIM SODELAVCEM - GOSPEM PROSTOVOLJKAM IN GOSPODOM PROSTOVOLJCEM, KI SO ŽRTVOVALI SVOJ ?AS IN DENAR, SAJ SMO IMELI VSI TEKO?E STROŠKE IN NEKATERI IZPAD OSEBNEGA DOHODKA, KER SO NEKATERI VZELI TUDI DOPUST. DELALI PA SMO TUDI OB SOBOTAH IN NEDELJAH, SAJ SE ZAVEDAMO, DA JE DELATI ZA SKUPNO DOBRO KOT BI SKUPAJ SEJALI, OBDELOVALI IN NEGOVALI, DA BI POTEM SKUPAJ ŽELI SADOVE NAŠEGA DOBREGA DELA.

KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI!

Ekipa prostovoljcev za ponovni zagon Peka, zanje Ladislav Troha

 

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 234 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?