PETICIJA ZA VNOVI?NI ZAGON PEKA

V skladu s ?asovnico Akcijskega na?rta za vnovi?ni zagon Peka predstavljamo poro?ilo o ugotovitvah drube Peko d.d. pridobljenih iz javno dostopnih podatkov in neposredno od razli?nih sodelujo?ih ljudi v peku in izven.

Ustanovitev

Peko je ustanovil podjetnik in trgovec Peter Kozina iz Dolenje vasi pri Ribnici leta 1903, in sicer tako, da je skupaj e z drugimi ?evljarji, estimi druabniki v kooperaciji za?el zelo dobro nastopati na trgu. Delali so veliko vojakih ?evljev, ki so jih naro?ali za potrebe vojakov v drugi svetovni vojni. Sprva je v drubi delalo 200 delavcev. Po prvi vojni je Peko v SHS postal najve?ji proizvajalec kakovostne obutve. Po drugi svetovni vojni so komunisti?ne oblasti podjetje nacionalizirali in ga dali v upravljanje od oblasti name?enim vodjem, nekaj ?asa se je imenovalo Triglav, kasneje pa so ga preimenovali znova nazaj v Peko.

Obdobje Jugoslavije

Teave Peka so se tako kot za mnoge slovenske drube, ki niso tekmovale na zahtevnih zahodnih trgih, za?ele po razpadu Jugoslavije, ko je kar naenkrat padel 20 milijonski trg. O tem, kako je posloval Peko v Jugoslaviji, ko ni bilo velike konkurence, ne bomo razpravljali. Dejstvo pa je, da je lo za plansko gospodarstvo, kjer je bilo primarno, da so ljudje imeli delo, nikogar pa ni zanimalo kaj dosti, ali izdelujejo izdelke z dovolj veliko dodano vrednostjo, da se z njo pokriva vse teko?e stroke, in ali se z njo ustvarja akumulacijo, ki se jo usmerja v nove nalobe, razvoj in nove tehnologije ter izobraevanje tam zaposlenih, da bi se druba razvijala v vse smeri.

Za socialisti?na podjetja je bilo zna?ilno tudi to, da so imela domala vsa preveliko reijskih delavcev, saj so direktorji, name?eni od partije, zaposlovali svoje prijatelje in znance v pisarnah z vijimi pla?ami, posledi?no so ustvarjali kar oddelke in slube za razli?na podro?ja, produktivnosti teh ljudi pa? ni meril nih?e. Takna kot je bila hierarhi?na piramida v drubi, je bila tudi v podjetjih. Privilegiranci so deli po pisarnah, neprivilegirani pa so delali za stroji na teko?ih trakovih na normo. V socializmu smo imeli pa? rjave ali ?rnkaste mravlje delavke in rde?e mravlje nadzornice. ?e boste dali roko na srce, si boste tisti, ki ste iveli socializem po podjetjih, to morali priznati. No, tudi v pisarnah so bile mravlje delavke in mravlje nadzornice.

Na prste dveh ali celo ene roke lahko natejemo podjetja v Sloveniji, ki so ves ?as svojega delovanja nastopala in tekmovala na zahtevnih globalnih trgih. Gorenje, Krka, Lek in e kakno podjetje je moralo ob mo?ni konkurenci racionalno organizirati svoje poslovanje, da je lahko uspeno konkuriralo s cenami in kakovostjo. Tudi Peko je delal nekaj za tujino, a veliko premalo na na?in, da bi se kosal z drugimi konkurenti na zahtevnih trgih. lo je bolj za dogovorjene lon posle, ki niso dali veliko dodane vrednosti, da bi se iz tega delalo kakne velike zgodbe.

To se je vsekakor pokazalo, ko se je zalomilo na za konkurenco zaprtem jugoslovanskem trgu in je na ta trg prila konkurenca. Na policah v konkuren?nih trgovinah in velikih trgovinskih centrih so se pojavila globalna ?evljarska podjetja z nijo ceno, z atraktivnim irokim spektrom izdelkov in z mo?nim ter u?inkovitim marketingom. Na primer MASS obuje tudi vas. So se naa podjetja zavedala konkurence in so se pripravila na prihod, da bi se temu prilagodila, prestrukturirala in za?ela poten konkuren?ni boj z novimi igralci na trgu Jugoslavije? Redka so bila in Peko ni bil med njimi.


Obdobje Peka v ?asu tranzicije do danes.

Tranzicija je obdobje, v katerem bi morali izvesti poteno lastninjenje ali pa poteno prestrukturiranje stratekih dravnih podjetij v rentabilne donosne drube. BREZ ODGOVORNIH LASTNIKOV NI MONOSTI ZA DOBRO POSLOVANJE GOSPODARSKIH DRUB. Ampak vseskozi je lo za tako imenovan nacionalni interes. To so govorili tisti, ki so imeli svoje politi?ne, predvsem pa sebi?ne materialne interese, vseskozi pa tudi vpliv in denar. Vse bolj se v zadnjem ?asu govori, da je drava slab lastnik in temu mnogi pritrjujejo. Kaj boste dejali, da ima Finska veliko dravnih podjetij, pa vse delujejo visoko dobi?konosno, da dravna nemka podjetja kupujejo druga podjetja, tudi pri nas, na primer Letali?e Ljubljana, ali pa celo Hrvaka, saj je dravno podjetje Podravka kupila slovenski ito?!

Kaj je narobe?!? Samo ena teava je. To je negativna kadrovska selekcija na vseh nivojih v dravnih podjetjih v Sloveniji. Politika kadruje nadzorne svete. Nadzorni sveti po merilih ideoloke ali strankarske pripadnosti predsednika in ?lane uprave in ti po svojih subjektivnih merilih svoje podrejene, nekje vse do najnijega delavca ali celo snailke. Kaj potem lahko pri?akujemo, a uspeh take drube? Da, kdaj pa kdaj tudi slepa kura zrno najde in nekaterim celo uspe. Je pa vpraanje, kako dobro jim uspe in koliko bolje bi jim uspevalo, ?e bi kadrovali strogo po stroki, morali in etiki in na podlagi programov, ki bi jih vodilni kadri morali predstaviti ob svoji kandidaturi. Kaj se je dogajalo v resnici v Peku?

?e ni vodstva in nadzormi sveti delali predvsem za dobro Peka in ne predvsem za dobro sebe, bi danes imeli koristi od tega vsi. Peko, delavci, Tri?, Slovenije in predseniki uprav ter nadzorniki.

Ko se je zamenjal predsednik vlade, so se postopoma zamenjali tudi nadzorniki in predsedniki uprave. Ob zamenjavah je nova vlada dodala e finan?no injekcijo, da so podaljevali agonijo. Koliko smo davkopla?evalci zmetali denarja v neprestrukturiran Peko po letu 1990, bomo ele ugotavljali. Politi?no kadrovanje in pretakanje denarja namesto v posodobitve in izobraevanje ter razvoj je bila stalnica v mnogih velikih gnilih poslovnih sistemih, ki so jim, namesto, da bi jih razdelili na manje enote, dali v upravljanje odgovornim lastnikom, podaljevali agonijo.

V 25-ih letih so bili predsedniki uprav naslednji gospodje in gospa:

Franc Grai? 1990 1996
Andrej Fer?ej 1996 1997
Janez Bedina 1997 1999
Toma Love 1999 2000
Marta Gorjup Brejc 2000 2011
Janez Sajovic 2011 2013
Slavko Despotovi? 2013 2015
Matja Delopst 2015 - 2016

V povpre?ju so Peko vodili vsak po 3 leta. To pa je mo?no kratka doba, da bi vodja najprej dobro spoznal delovanje drube, postavil optimalno ekipo za sanacijo in racionalizacijo ter vse potrebne na?rte za razvoj. ?e je to komu uspelo v za?etku, so e prili novi nadzorniki in zamenjava. Dalje obdobje je drubo Peko vodila samo gospa Gorjup, ki ji je po nekaj letih vodenja uspelo celo, da je Peko posloval pozitivno. Toda po drugi strani se ugotavlja, da je bilance popravljala tako, da je prodajala mnoge nepremi?nine, ki jih je Peko dobil nazaj v dravah bive Jugoslavije.

Tako je tudi kratko obdobje Peka v zelenih tevilkah vpraljivo. Iz razpololjivih podatkov je videti, da se je dobro poslovanje Peka nehalo e v ?asu vodenja gospe Gorjup Brejc, ko ni bilo ve? kapitala, ki bi ga lahko odprodala, saj so bile nepremi?nine obremenjene s hipotekami zaradi najemanja kreditov. Vsak predsednik uprave je v Peko vstopil s svojimi nekaknimi idejami in seveda z obljubami, da bodo drubo sanirali, racionalizirali in bo poslovala dobro. Pravzaprav ni nikomur to uspelo, ampak so z vedno novimi dokapitalizacijami in takimi in druga?nimi krediti podaljevali agonijo Peka. Politika je dajala davkopla?evalski denar, ker se je bala socialne bombe, nadzorniki so prejemali predvsem sejnine, predsedniki uprav pa so imeli vse premalo zavedanja, kako odgovorna naloga jim je bila zaupana in so predvsem skrbeli za svoje nerealne osebne prihodke.

Se pravi, pla?e predsednikov uprav niso bile pogojene glede na uspenost drube. Odgovornost za neuspeh pa tudi ni bila sankcionirana z nijimi prihodki. Sicer vsebin pogodb ne poznamo, a o?itno so bile take, da niso vklju?evale odgovornosti tudi v primeru neuspeha. ?e bi bil pogoj za prevzem vodenja nakup ve?jega tevila delnic drube, bi bilo obnaanje druga?no in najbr si ne bi podajali kljuko Peka razno razni odreitelji, ki to niso bili.

G. Lovetu so na primer o?itali, da je prejemal pla?o v viini 20 tiso? nemkih mark, kar je 10.200 evrov.
Nekateri so hitro ugotovili, kje je mono dodatno zasluiti, ko so videli, da Peka ne bodo reili. Monosti za polnjenje svojega epa je bilo veliko. Nekateri, ki vemo, kako to poteka, ne dvomimo, da so tudi s Pekom sodelovali razno razni zunanji izvajalci in so za svoje storitve izstavljali fakture razli?nih vrednosti.
To nao trditev potrjuje celo kazenski pregon zaradi izpla?ila 270 tiso? evrov za svetovalne storitve samo eni odvetniki drubi, a seveda ni nih?e mogel dokazati, da so bile te svetovalne storitve zara?unane in nikoli v resnici izvedene.

Kazenski pregon je stekel tudi zaradi odprodaje nepremi?nin Peka v dravah nekdanje Jugoslavije, ki jih je Peko dobil nazaj, a je bil kazenski pregon s strani toilstva ustavljen, ker ni bilo dovolj podlage za nadaljevanje kazenskega postopka oziroma je zastaral v nekem drugem postopku, ker je postopek trajal predolgo. Sodni zaostanki so v RS ustvarjeni tudi za to, da se take re?i odloijo, ker so prioriteta drugi, bolj pomembni postopki.

Tudi take stvari so se dogajale: Za uvedbo informacijskega sistema Navision so v letih od 2006 do 2010 v Peku pla?ali 700 tiso? evrov, a ga e niso uvedli. Po nekaterih ocenah bi moral tak sistem stati vsaj polovico manj, delovati bi moral e zdavnaj. Vir: ?asnik Finance.

V letu 2014 so v Peku beleili naslednje stroke:

1. Stroki storitev pri proizvajanju proizvodov 303.235,00 EUR
2. Stroki transportnih storitev 131.465,00 EUR
3. Stroki najemnin 2.049.512,00 EUR
4. Povra?ila strokov zaposlencem v zvezi z delom 93.559,00 EUR
5. Stroki ban?nih storitev in zavarovanja 469.673,00 EUR
6. Stroki intelektualnih in osebnih storitev 505.563,00 EUR
7. Stroki sejmov, reklame in reprezentance 215.316,00 EUR
8. Stroki storitev fizi?nih oseb 25.152,00 EUR
9. Drugi stroki storitev 618.607,00 EUR

Vse spraujemo, ali bi si privo?ili take stroke tudi, ?e bi bilo podjetje v rokah zasebnih lastnikov? Za intelektualne storitve pol milijona evrov, za ban?ne storitve pol milijona evrov, drugi stroki storitev 600 tiso? evrov. Kaj vse je moral prenesti ta Peko ?evelj!

Samo Bog ve, kaj vse se je skrivalo v teh tevilkah in koliko procentov je komu priteklo v zasebni ep? Seveda pekuliramo, saj so tako teko dokazljive stvari, da ne moremo nikogar obtoiti kar tako. A same tevilke pri?ajo same po sebi. Tako doma ne bi ravnali. Ali pa?, a bi od takih strokov imeli koristi in nove dodane vrednosti.

Pa to e ni vse. Ena od lepih monosti za polnjenje svojega epa na ra?un namernega iz?rpavanja Peka je bila tudi postavka nabave obutve od drugih proizvajalcev. Se pravi obutev, ki je Peko ni proizvajal, pa naj bi v Pekovih trgovinah obstajalo povpraevanje strank. Tudi iz tega naslova je stekel kazenski pregon zoper enega izmed predsednika uprave Peka g. Loveta, ko je v tujini nakupil ve?jo koli?ino ?evljev, a jih Peko ni uspel prodati.

V o?i iz razpololjivih podatkov bode podatek za leto 2014. V h?erinski drubi Peko Split na Hrvakem so kupili za kar 6.189.000,00 EUR. V mati?nem podjetju Peko d.d. pa na primer 1.433.000,00 EUR.

Posledi?no je imela skupina Peko v letu 2014 za 8.870.000,00 EUR skupnih zalog. Seveda so to nabavne cene zalog materiala, pol izdelkov in izdelkov. Koga je zanimalo, kaj so kupili, po koliko so kupili in ali bo obstalo v skladi?ih. Pomembno je bilo o?itno, kakna je bila provizija. Po pri?evanju zaposlenih so o nakupih dodatne obutve odlo?ali predsedniki uprav kar sami. Trgovke, ki bi pri tem, kaj se bo kupovalo, morale imeti odlo?ilno vlogo, so nabavljeno obutev videle ele, ko so jo iz skladi? dostavili v trgovine.

Nekatera obutev je bila narejena iz smrdljive plastike ali gume na Kitajskem, da je smrdela cela trgovina, modeli pa so bili tako in tako katastrofalni in so na koncu kon?ali ali v skladi?u ali pa v razprodajah mo?no pod nabavno vrednostjo. Bi tako delali tudi, ?e bi bil Peko last zasebnikov ali pa v rokah odgovornih, strokovnih in potenih vodij? Postavlja se vpraanje, kje vse so naro?ali materiale za izdelavo ?evljev, in ali so bili izbrani optimalni dobavitelji, kar se ti?e kakovosti in cene. Zagotovo so se pojavile teave zaradi nepla?evanja obveznosti do dobaviteljev, ko so bili potem prisiljeni nabavljati pri tistih, ki so dajali blago na up.

Koliken bi bil lahko izkoristek pri nabavi dodatne obutve v kombinaciji s h?erinsko drubo PGP INDE d.o.o., ki izdeluje podplate za razli?ne izdelovalce ?evljev, ni znano. Namre? Peko d.d. bi lahko kupoval dodatno obutev, ki je sam ni proizvajal, pri izdelovalcih obutve, ki so naro?ali podplate pri njegovi h?erinski drubi in bi za to lahko dosegali kompenzacije in sinergije.

Obnovitev proizvodnje hale v Srbiji Knjaevac (menjava oken in vrat), pa objekt sploh ni bil v lasti Peka. Ni podatka, koliko je to investiranje stalo, kako so izbrali izvajalca in kaj se je potem zgodilo, ko so tam prenehali izvajati storitve za Peko in so opustili najem. Je najemodajalec povrnil stroke adaptacije?
Inventura stanja, kar se ti?e premoenja Peka iz leta 1990, ko smo ustanovili svojo dravo in bi morala vsa podjetja v dravni lasti izvriti inventuro premoenja v dravah nekdanje Jugoslavije in drugje v tujini, ni bila narejena. Ali pa?, pa se podatki skrivajo. Posledi?no bo treba to ugotoviti iz poslovnih knjig Peka, kako se je gospodarilo s tem premoenjem. Kaj se je z njim zgodilo? Koliko se je premoenja prodalo, po kaknih cenah, komu itd, itd. Treba bo ugotoviti, kaj je danes v lasti Peka v Sloveniji in v tujini, in kaj je obremenjeno z morebitnimi hipotekami.

Treba bo ugotoviti, kdaj in kako so bile dolo?ene nepremi?nine prenesene na D.S.U. (Druba za svetovanje in upravljanje d.o.o.). Peko ima namre? po podatkih DSU 49 nepremi?nin v nekdanji Jugoslaviji, ki so last drave, 15 od teh naj bi jih Peko e prodal in zanje prejel 2,8 milijona evrov. Za najemnine naj bi prejel priblino pol milijona evrov. Po nekaterih drugih podatkih je teh nepremi?nin ve? kot kaejo podatki DSU. Samo v Srbiji naj bi Peko imel 44 nepremi?nin, prodali so jih za 3,8 milijona evrov, kupnina pa je la v bilance Peka, da bi se izboljeval poslovni rezultat. Vir: ?asnik Finance

V Peku je e vedno odprtih 80 kreditov za nakup nepreme?nin delavcev. e 12 let naj bi te kredite odpla?evali. Kaj bo s tem?

KADRI

Izobrazbena struktura:

I. nedokon?ana osnovna ola 14
II. kon?ana osnovna ola 67
III. nije poklicna in podobna izobrazba 5
IV. srednje poklicna in podobna izobrazba 89
V. srednja tehnika/strokovna/splona izobrazba 71
VI. vija izobrazba 8
VII visoka izobrazba (univ. smeri) 8
VIII. magisterij 0

Izobrazbena struktura je bila v Peku ibka. ira ko je izobrazba ljudi, ve? je monosti, da se podjetje bolje uveljavlja ne samo na doma?ih, ampak tudi na tujih trgih. Bolja ko je izobrazba vodstva podjetja in v razvoju, ve?ja je monost, da bo podjetje lo v korak s ?asom in bo postajalo vse bolj napredno, konkuren?no, rentabilno in dobi?konosno. Samo 16 ljudi z vijo in visoko izobrazbo (podatek za leto 2014) je bilo premalo, da bi Peko lahko dosegal kakne vidneje rezultate. Teava na primer po pri?evanju enega izmed podjetnikov, ki je bil odstranjen iz Peka in je ustvaril svojo uspeno zgodbo, je bila e to, da niso imeli ?loveka, ki bi se lahko kompetentno pogovarjal v nemkem tehni?nem jeziku s potencialnimi strankami in morebitnimi poslovnimi partnerji. Ta podatek v nadaljevanju pa? marsikaj pove. Znesek, namenjen izobraevanju v celem letu 2014 je bil v letu 840 evrov.

Po drugi strani pa je pod nekim drugim predsednikom uprave potekalo stalno izobraevanje prodajalk s strani zunanjih izvajalcev kjer so jih u?ili popolni teoretiki, ki nikoli niso prodali niti enega para ?evljev. Koliko so taka izobraevanja stala, se najbr podatek skriva v postavki strokov intelektualne storitve ali ostali stroki storitev. Zelo redko pa je bilo, v zadnjih vsaj 15-ih letih ni prodajalk nih?e vpraal, kaj stranke i?ejo, kako so zadovoljne s kakovostjo in oblikami ter barvami Pekovih ?evljev ter z obutvijo, ki jo je Peko dodatno dokupoval pri drugih proizvajalcih.

Kakne so bile VIZIJE predsednikov uprav in kako so jih uresni?evali s strategijami, ali so navduevali vse delenike, da bi vizije in na?rte ponotranjili, se borili vsak na svojem podro?ju za uresni?itve, nam ni znano, ker nismo uspeli priti do teh temeljnih dokumentov. A iz pri?evanja nekdanjih zaposlenih ali sodelujo?ih v Peku so bili le redki predsedniki uprav, ki so se pojavili sploh pred zaposlenimi, da bi jim razloili, kam elijo pripeljati podjetje v nekem ?asovnem obdobju in bi sproti ugotavljali na to?kah preverbe, ali ladja potuje v pravo smer. Bolj je razumeti, da je ob vsaki menjavi vodje ladja dobila novo smer, a brez jasno definiranih ciljev, kdo bo za krmilom, kdo bo kaj po?el in kdo bo za kaj zadolen in zavezan z roki in odgovornostjo za opravljeno delo in seveda tudi nagrajen za poteno in kakovostno opravljeno delo.

Pri?evanja so tudi v smeri, da se je nad nekaterimi delavci izvajal mobing. Da so mnogi morali oditi, ker so stegnili jezik povsem upravi?eno, pa to dolo?enim vodjem ni bilo ve?, imeli pa so mo? in vpliv. Kadrovanje na vodilna in vodstvena mesta je potekalo tudi po drugih poteh kot je to praksa v urejenih podjetjih, kjer teje znanje, sposobnosti in morala ter program za izboljave in razvoj podro?ja, ki bi ga naj prevzel kandidat.

Ko gre za vodenje in motiviranje ljudi, je to izrednega pomena, saj je od vodij odvisno, kakna delovna klima se bo ustvarila, kakni bodo med?loveki odnosi, kako se bo dolo?ilo, kaj je dobro in kaj je manj dobro delo, sistem nagrajevanja in stimulacij za dobre in e bolje delavce, druenja izven slubenih obveznosti in sodelovanje med drugimi oddelki in slubami, ki je klju?no, da vsi v podjetju vle?ejo v isto pozitivno smer k ciljem, ki prinaajo, ko jih doseejo, uspeh za vse. V nekaj pogovorih z razli?nimi ljudmi je bilo zaznati, da je bilo tudi polen pod noge, da so bili na mestu vodij nekompetentni ljudje, ki so bili tja name?eni zaradi vez in poznanstev.

Dogajale so se tudi nezakonite odpovedi pogodb o zaposlitvi, grde odstavitve starih vodstev celo z varnostniki. Potem pa so sledile tobe, ki so bile dobljene ali pa se je lo v poravnave tudi do zneskov sto in ve? sto tiso?ev evrov, kar je vse potrovalo h kon?emu uspehu Peka d.d.

Pomembna vloga je tudi vloga sindikata in predstavnika delavcev, ki bi morala biti tudi nadzorstvena do vodstva, da se bi v vsakem trenutku vedelo, kam Peko gre in kaj lahko delavci pri?akujejo od vsakega novega predsednika uprave. Predstavnik delavcev in vodja sindikata ne smeta biti zlizana z vodstvom, ko potem deluje vse po sistemu na gor kimam, spodaj pa tolaim in dajem lana upanja. Zato bi delavci morali imeti take predstavnike, ki bi znali oceniti, ali so na?rti, ki bi jih zahtevali od vodstva, realni, ?im bi zali iz za?rtane poti, pa bi morali zagnati vik in krik, da se ne bi zgodile zadeve kot so se. Zagroziti, zahtevati pogovor in razreevanje problemov.

?e vodstvo ne bi dalo odgovorov in se zavezalo z roki za ureditve, pa zahtevo do nadzornega sveta, da se tako nesposobno vodstvo zamenja. ?e ne odreagira nadzorni svet, je treba o dogajanju obvestiti lastnike, da ukrepajo oni. ?e predstavnik delavcev in sindikalist ne deluje tako, ni dorasel svoji funkciji in ni vreden opravljati svojega dela, za katerega je pla?an. Nasploh pa je treba v podjetju zgraditi profesionalne odnose, brez lane solidarnosti in seveda tudi prijateljske. Najbolja kombinacija je biti odli?ni profesionalci in iskreni prijatelji. ?e to kolektiv dosee na vseh nivojih, skupen uspeh ne more izostati. Je bilo to doseeno v Peku? Iz tega, kar smo videli do sedaj in po pri?evanju ljudi, s katerimi smo govorili, to ni bilo doseeno. Pri?ajo pa tudi sami rezultati poslovanja sami.

Starostna struktura:

Starost do 31 let 46
Starost do 45 let 186
Starost nad 45 let 342
Podatek za celotno skupino Peko za leto 2014

V Peku so imeli vse ve? teav tudi s pomlajevanjem kolektiva, saj so ole na podro?ju ?evljarske industrije ukinjene. Znanje se prenaa samo e od starejih k mlajim. To o?itno ni nikogar skrbelo, saj bi sicer morali glede na dolgoro?no vizijo poskrbeti za permanentno usposabljanje potrebnih kadrov, pa ?etudi z organizacijo teoreti?nega in prakti?nega olanja v okviru podjetja ali pa dolo?enega tevila mladih ljudi v tujini., kjer je ?evljarska industrija pomembna panoga.

RAZVOJ IN PROIZVODNJA

Peko ima tradicijo izdelave kakovostne obutve. Kakovost je o?itno zapisana v genih Peka in ta se je prenaala iz generacije v generacijo. Peko zna narediti odli?en ?evelj. Pomembno vpraanje je, za katere starostne skupine in po kakni ceni. Ali je Peko s svojimi izdelki lahko konkuren?en cenenim izdelkom, ki preplavljajo trge, prihajajo pa izpod teko?ih trakov, kjer delavci delajo na normo in jih pla?ujejo s pestjo ria na dan? Mar ni Peko podjetje, ki bi moralo konkurirati po kakovosti v pici svetovne kvalitete? Toda pozicioniranje Peka se al ni dogajalo v tej smeri, kar se vidi tudi po tem, koliko je bil Peko prisoten na drugih trgih izven drav nekdanje Jugoslavije.

Nekje smo zasledili v poro?ilih, da so odli dolo?eni ljudje iz Peka na sejem v Milano, tam so fotografirali kar izlobe s ?evlji v mestu in to so bili potem trendi Peka. Se ne zdi, da ?e smo spremljali konkurenco, ki je imela modele e v izlobah, da smo e zamudili in bodo kolekcije, ki jih bomo na tej podlagi izdelali, e zastarele? Saj, ?e vzamemo avtomobilsko industrijo, bi bilo nesmiselno, da neko podjetje kopira tisti model, ki ga je konkurenca e dala na trg. Peko bi lahko bil tudi Evropski igralec v smislu idej in trendov. Vse omejitve, kar se tega ti?e, so v glavah.

Ko govorimo o ceni izdelka, se je treba vpraati, koliko je Peko vlagal v posodabljanje proizvodnih procesov, v nove tehnologije in v razvoj. Po pri?evanjih nekaterih zelo malo oziroma veliko let ni?. Digitalizacija je v razcvetu, nekatere proizvodnje pa so nekatere dele proizvodnje e robotizirale. Je bil Peko povezan s Fakulteto za oblikovanje in z Intitutom Joef tefan, kjer bi se lahko rodilo marsikaj, kar bi pripomoglo k razvoju Peka? Teh povezav znanosti in industrije nismo zaznali, kar je v Sloveniji sploni problem. Potem kadri, ki se izolajo in se v njih vlaga na fakultetah, odidejo v tujino.

Ali so v Peku razmiljali ire, da bi namesto, da so ljudi poiljali na ?akanje, ker niso imeli dovolj naro?il za ?evlje, uporabili za izdelavo usnjene galanterije. Tudi zelo lep modni nakit se lahko izdela in to iz odpadnih materialov, ki so ostali od izdelave obutve. Peko blagovna znamka bi lahko bila vtisnjena na pasovih, pa?kih za ure, sponkah za lase in e kje. Nekaj malega torbic so izdelovali v zadnjem ?asu iz odpadnih kosov usnja, kar je bila zelo dobra odlo?itev, a veliko prepozna. Znano je, da so v IUV Vrhnika delali zanimive izdelke iz svojega usnja, pa ni te ljudi v Peku nih?e povabil k sodelovanju, ko je IUV na?rtno propadel. Zvedeli smo, da s tem usnjarskim podjetjem Peko ni sodeloval. Kaj je bil razlog nesodelovanja, nismo izvedeli, ko je znano, da je IUV Vrhnika izdeloval eno najbolj kakovostno usnje v Evropi, ?e ne v svetu.

Koga vse so in koga niso vklju?evali v Peku za razvoj novih modelov? Koliko so potovali po svetu, da bi videli, kam gre moda, kaj ponuja konkurenca, kaj so stalne ponudbe itd? ?e bi vse to po?eli, bi bili rezultati druga?ni. Vklju?evanje nekaterih medijsko izpostavljenih oblikovalcev iz Slovenije, ki so se izivljali in vgrajevali v ?evlje zlato in Swarovski diamante in za to zara?unavali intelektualne storitve, prodaja pa ni znala tega prodati, je povzro?alo Peku hude finan?ne rane. Seveda se lahko eksperimentira, a ele takrat, ko se za to iz teko?e uspene prodaje oblikujejo namenska sredstva, da ni velikih tveganj, ?etudi se eksperiment ne odrazi v novo dodano vrednost.

Selitev proizvodnje v drave s ceneno delovno silo ne prinaa samo pozitivne u?inke, pa e neeti?no je, da dodano vrednost ustvarjajo ljudje, ki so pla?ani za svoje trdo delo borno. So v Peku iskali kakne druge reitve za znianje proizvodnih strokov? Iz razgovorov smo opazili togost. Bolj je bilo prisotno razmiljanje, to, kar po?no drugi, bomo tudi mi. Za sabo pa je potegnilo najem proizvodnih hal, u?enje delavcev, kadrovanje pravih, nadzor nad kvaliteto, manipulativni in prevozni stroki in e marsikaj, kar se pojavi sproti. So zato proizvodnjo v Knjaevcu v Srbiji opustili, ta pa se ni obnesla tudi v Bosni? Ali je botrovalo to, da niso pla?evali ljudi, ki so sodelovali sproti in poteno? Tudi tega je bilo.

MARKETING in PRODAJA

Povpre?na doseena prodajna cena Peko ?evlja v letu 2014 je bila v Sloveniji 28 EUR, na Hrvakem 25 EUR in v Makedoniji blizu 37 EUR. Povpre?na doseena prodajna cena ?evlja iz dokupa je bila v Sloveniji 24 EUR, na Hrvakem 20 EUR in v Makedoniji 35 EUR. Kako je mono, da je glede na kupno mo? najve?ja cena doseena v Makedoniji? V Sloveniji in na hrvaem se je najve?ji obseg prodaje zgodil s popusti na razprodajnih akcijah. To je klju?en razlog. Samo teava je, ker so prodajali pod ceno. Tudi za to je peko tonil v izgubah. Leta 2010 je bila ta e 10 milijonov evrov. Potem so jo nakja zmanjali a ne dovolj. Stroki, stroki... ???!!!

Kdaj ste nazadnje zasledili reklamo za Peko v kaknem izmed slovenskih medijev? Na TV? V spominu nimamo, da bi Peko u?il in spodbujal potencialne stranke s svojimi marketinkimi akcijami kulture kupovanja obutve. Peko je, kot re?eno, izdeloval kakovostno obutev, ki ni primerljiva s ceneno obutvijo, ki jo na trg poiljajo multinacionalke, narejena pa je v dravah, kjer se grobo izkori?a ljudi. Taka obutev je lahko za noge celo kodljiva. Zato bi marketing Peka moral usmeriti vse sile v prepri?evanje ljudi, naj raje kvaliteten in iz naravnih materialov kupijo viji cenovni razred ?evlja, namesto, da si kupijo nezdrav in ne kakovosten cenen ?evelj, ki bo po prvi nonji v deju razpadel. V prispodobi re?eno, bi bilo treba poudarjati pri strankah nemki rek, da nikoli ni ?lovek tako bogat, da bi poceni kupoval.

Seveda je res, da je v Sloveniji kupna mo? v stagnaciji in ljudje segajo tudi zaradi tega po cenenih izdelkih, ?e le jih prepri?a ustrezen videz. Po drugi strani pa, ?e bi Peko uporabil marketing v pravo smer, da bi osve?al, bi pa tudi lahko prodajal svojo kvaliteto po vijih cenah in bi kot tak slovel na trgu. Nismo najceneji, smo pa najbolji za vae noge, ki imate samo ene. Kar se ti?e cenovne dostopnosti, bi pa lahko kopirali na primer Mladinsko knjigo, ki vsako knjigo, ki ima ceno nad 100 evrov, prodajo na 5 mese?nih obrokov, ?e pla?ajo z gotovino, je pa gotovinski popust. Zakaj ne bi na ta na?in omogo?ili ljudem dostop do nakupa bolj kakovostne doma?e obutve?

Vpliva vremena na prodajo je bil v pogovorih tudi izpostavljen. Seveda, ko smo govorili o slovenskem trgu. Narejena je bila kolekcija jesen zima, potem je pa poletje trajalo dlje, prehodnega jesenskega vremena ni bilo in smo li tako reko? iz natika?ev v zimske kornje. Da, to je problem, a zgolj zato, ker Peko ni prodajal svoje kakovostne obutve tam, kjer je vreme druga?no in je stalno na primer tako, da se nosi prehodna obutev. V primeru izpada na doma?em trgu se vse sile usmerijo, da se to koli?ino proda na trgih, kjer e imamo dobre izkunje.

Kot smo e nekje omenili, je bil pretok informacij od prodajalk do vodenja prodaje, razvoja in proizvodnje slab. Modeli so bili narejeni na napa?nih kopitih in zato obutev ni dobro sedla na noge strank. To so prodajalke sporo?ale vodstvu, a namesto, da bi prenehali s tako proizvodnjo, so naredili e teh istih modelov na zalogo. Zelo premalo so imele prodajalke vpliva na izbor obutve iz dokupa, kar je bila prava katastrofa. Na primer v prodajalnah na Gorenjskem, kamor do prihajali turisti, ki so hoteli v gore, niso imeli nobenih planinskih ?evljev, da bi jih lahko kupili. To je najmanj nezasliano.ZAKLJU?EK

Zavedamo, se, da je to poro?ilo kriti?no. A treba si je naliti ?iste vode. ?e kdo misli, da zapisane stvari ne stojijo, naj se oglasi, a pred tem naj se vpraa, zakaj vendar je Peko pogorel, ?e so vsi delali dobro. Tudi dobro se je delalo. O tem ni nobenega dvoma. Tudi trudili so se in krvavi pot potili, da je Peko obstal, a vpraanje je, kam je kdo vlekel. So tudi delavci, ki razmiljajo, da jih nikoli ne moremo tako slabo pla?ati, kolikor oni lahko slabo delajo. Kar se ti?e nas, nikoli v podjetju niso za nastalo situacijo krivi delavci, ki nimajo monosti sprejemati poslovnih odlo?itev. Vedno so za nastalo situacijo odgovorni vodilni ljudje. Tudi v smislu tega, kako so motivirani za delo vsi v kolektivu, kakni so odnosi, kateri so motivacijski faktorji, kako je urejena preto?nost in implementacija informacij v slubah oz. oddelkih, ki odlo?ajo o tem, kje se bodo informacije, predlogi, ideje in kritike upotevale.

Prepri?ani smo, da je to poro?ilo dovolj dobra podlaga za odlo?anje v bodo?e. Ste?ajno upraviteljico pozivamo, da v skladu z zakoni in v skladu z dobrim gospodarjenjem skrbno pregleda vso dokumentacijo, ki je na razpolago, glede na dogodke, ki so kodovali, vklju?i v revizije poslovnih odlo?itev dolo?ene strokovnjake, glede na morebitna sporna odkritja pa tudi organe pregona, ki bodo ugotovili tudi osebno odgovornost vpletenih. Prodajale so se nepremi?nine, za nekatere e ni razreenega statusa, morda se iz starejih poslovnih knjig najde e kaj nepremi?nin v lasti Peka po dravah nekdanje Jugoslavije in morda celo v kakni drugi dravi. Odprodajali so se delei h?erinskih podjetij, nabavljale so se velike koli?ine izdelkov, izvajale so se pregreno drage storitve in e kaj, kar je bilo morda v neposredno kodo drube Peko in lastnikov.

V nadaljevanju pa prosimo ste?ajno upraviteljico gospo Tadejo Tame oziroma od gospe zahtevamo, da sledi SKUPNEMU DOBREMU, kar pomeni, da naredi vse potrebno, da se ohrani tradicijo, izkunje, znanje in zelo prepoznavno blagovno znamko Peko v Sloveniji in ire.

Kar se ti?e Gibanja OPS in vseh sodelujo?ih, pristopamo na tej podlagi in z vklju?itvijo vseh, ki elijo, da se Peko ohrani, k izdelavi nove vizije in novega poslovnega na?rta, ki bo temelj za nov zagon proizvodnje ter novega uspenega razvoja Peka.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri podajanju relevantnih informacij in zahvaljujemo se vsem, ki e sodelujete ali boste e sodelovali zdaj, ko bo treba streti najtri oreh, da res pripravimo realen na?rt za nov zagon Peka na trenutnih ruevinah, iz katerih bomo uporabili ves koristen material za novo gradnjo. Delujemo v skladu z Akcijskim na?rtom, ki ga lahko, da boste vedeli, kako je z roki, preberete TUKAJ.

Kdor se eli vklju?iti v TIM PEKO, to lahko stori tako, da nam pie na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali pokli?e na telefon o31 274 419. 031 274 41

Lepo povabljeni!

Kliknite na sliko za podpis peticije

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#30 vselediDet 06:17 03-08-2022
Повысить физическую активность.Необязательно сразу идти в тренажерный зал, можно начать с простых упражнений в домашних условиях.Регулярно проводить косметические процедуры для тела, чтобы повысить эффективность здорового питания и занятий спортом. сколько нужно бегать чтобы начать худеть: https://vseledi.ru/beg-dlya-pohudeniya.html
Если придерживаться этих несложных принципов похудения, то вес начнет уходить, исчезнут одышка, чрезмерная потливость и другие неприятности.Тело станет более гибким, выносливым и здоровым.
Citat
 
 
#29 Sregcarsnoca 08:46 22-06-2022
noclegi w Augustowie https://www.noclegiwaugustowie.pl
noclegi bialowieza podlaskie https://www.noclegiwaugustowie.pl/przewiez-noclegi-podlaskie: https://www.noclegiwaugustowie.pl/przewiez-noclegi-podlaskie
Citat
 
 
#28 Sobicarsnoca 13:17 21-06-2022
noclegi kuĹşnica podlaskie https://www.pokojew-augustowie.pl
noclegi gory swietokrzyskie https://www.pokojew-augustowie.pl/noclegi-podlaskie
Citat
 
 
#27 Gwyfudes 01:20 18-06-2022
Exclusive to the gibanje-ops.com


Urls Tor onion

Tor Link Directory

Hidden Wiki Tor

Links Tor sites deep

http://oniondir.biz

Tor .onion urls directories

http://torsite.biz

Links Tor sites onion
Urls Tor sites
Links Tor sites
Dir Tor sites
Hidden Tor sites
Links Tor sites deep
Urls Tor sites hidden
Links Tor sites onion
tor free download
tor project browser
tor proxy server
deep web browser
Onion Urls TOR
Urls .onion dir 2021
darknet list
get tor
tor application
tor deep web
Tor links
tor browser anonymous
programa tor
Browser Tor
links Tor 2021
onion urls directories
onion link 2022
Tor site
onion links 2019
tor browser for windows
tor links|onion site
orbot download
links onion
tor browser app
the internet provider
tor client
deepweb links
internet dark
dir onion
tor browser
darknet search engine
proxy server download
tor online
url onion
onion router
tor software download
tor browser settings
Exclusive to the gibanje-ops.com


Dark Wiki onion Urls Tor: http://onionurls.com/index.html

Onion Urls and Links Tor

Hidden Wiki Tor: http://torlinks.biz

Urls Nor onion: http://onionlinks.net/index.html

Tor Wiki list: http://oniondir.site

[url=http://onionlinks.biz/index.html

Links Tor sites onion: http://onionlinks.biz

Deep Web Tor: http://onionlinks.net
Citat
 
 
#26 Kuyferus 23:28 17-06-2022
INSTANT MONEY
Store cloned cards http://clonedcardbuy.com: http://clonedcardbuy.com
We are an anonymous systemize of hackers whose members making in on the brim of every country. Our occupation is connected with skimming and hacking bank accounts. We pressure been successfully doing this since 2015. We proffer you our services with a calculation the buying of cloned bank cards with a well-meaning balance. Cards are produced all to our specialized accouterments, they are unquestionably untainted and do not mimic any danger.
Buy Clon Card http://hackedcardbuy.com

Hacked Credit cards
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
Buy paypal acc
Hacked paypal acc
Cloned paypal acc
Buy Cloned paypal acc
Store Hacked paypal
Shop Hacked paypal
buy hacked paypal
Dumps Paypal buy
Paypal transfers
Sale Hacked paypal
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
Buy Cloned Cards
Buy Credit Cards
Buy Clon Card
Store Cloned cards
Shop Cloned cards
Store Credit cards
Hacked Credit cards
Hacked Credit cards
Shop Credit cards
Buy Credit cards
Clon Credit cards
Mart Credit cards
Sale Credit cards
Buy dumps card
Dumps Paypal buy
Citat
 
 
#25 Jhokeruns 21:33 17-06-2022
Deep Web-shadow Internet, which is based on the maximum anonymity, complete rejection of the provider servers, which makes it impossible to determine who, where and what sends. This is created using onion routing. Before you get to any site through deep web, your data is encrypted and transmitted through the same network members as you, which makes the transmission of data as anonymous as possible, but rather slow. Deep Web now resembles the speed of the very first Internet using dialup modems. The sites are on it are encrypted with the domain names .onion. It was Tor that created the largest onion network. It is a network in which there are no rules, laws, and countries.What can be purchased in the domain zone .onion? Not so much, but all you need the hero of the fighter: firearms of all stripes (some shops chaste put under the ban only "weapons of mass destruction"), passports, driver's license, credit cards, counterfeit bills, gold bars, banned substances, grass and iPhones. They say you can still buy killers, slaves or human organs.

How to get on the Dark Web Technically, this is not a difficult process. You simply need to install and use Tor. Go to www.torproject.org and download the Tor Browser, which contains all the required tools. Run the downloaded file, choose an extraction location, then open the folder and click Start Tor Browser. That's it. The Vidalia Control Panel will automatically handle the randomised network setup and, when Tor is ready, the browser will open; just close it again to disconnect from the network.
Urls Tor sites
Links Tor sites
Dir Tor sites
Hidden Tor sites
Links Tor sites deep
Urls Tor sites hidden
Links Tor sites onion
tor free download
tor project browser
tor proxy server
deep web browser
Onion Urls TOR
Urls .onion dir 2021
darknet list
get tor
tor application
tor deep web
Tor links
tor browser anonymous
programa tor
Browser Tor
links Tor 2021
onion urls directories
onion link 2022
Tor site
onion links 2019
tor browser for windows
tor links|onion site
orbot download
links onion
tor browser app
the internet provider
tor client
deepweb links
internet dark
dir onion
tor browser
darknet search engine
proxy server download
tor online
url onion
onion router
tor software download
tor browser settings
http://darknettor.com
Citat
 
 
#24 Yuhedyrt 19:39 17-06-2022
Exclusive to the gibanje-ops.com

Tor .onion urls directories or speedy access to the resources of the veil Internet, profit by the directory onion sites. It contains all known pages that are within reach lone in the TOR network. Recompense nimble-witted access to the resources of the evening Internet, thwart to account the directory onion sites. It contains all known pages that are accessible exclusively in the TOR network.mobile
Urls Tor sites
Links Tor sites
Dir Tor sites
Hidden Tor sites
Links Tor sites deep
Urls Tor sites hidden
Links Tor sites onion
tor free download
tor project browser
tor proxy server
deep web browser
Onion Urls TOR
Urls .onion dir 2021
darknet list
get tor
tor application
tor deep web
Tor links
tor browser anonymous
programa tor
Browser Tor
links Tor 2021
onion urls directories
onion link 2022
Tor site
onion links 2019
tor browser for windows
tor links|onion site
orbot download
links onion
tor browser app
the internet provider
tor client
deepweb links
internet dark
dir onion
tor browser
darknet search engine
proxy server download
tor online
url onion
onion router
tor software download
tor browser settings
Tor Wiki bibliography http://darkweblinks.biz
Citat
 
 
#23 Huyhedor 17:44 17-06-2022
Exclusive to the gibanje-ops.com

Onion Urls and Links Tor
Exclusive to the gibanje-ops.com
DARKNET - Catalogue .onion links in deep Internet
http://darkwebtor.com
DARKNET - Tor.onion urls directories Onion Urls and Links Tor - Links to onion sites tor browser List of links to onion sites dark Internet


Where to essence to links to rip-roaring sites on domains .onion? Irregularly they are called sites in the network TOR? Sites an ogle to the tor browser. The ascendant consume of Onion is the proficiency to harangue any website without all kinds of locks and bans. The highest be irate of command size users received misallied "onion sites" acclimated to in anonymous mode.
Urls Tor sites
Links Tor sites
Dir Tor sites
Hidden Tor sites
Links Tor sites deep
Urls Tor sites hidden
Links Tor sites onion
tor free download
tor project browser
tor proxy server
deep web browser
Onion Urls TOR
Urls .onion dir 2021
darknet list
get tor
tor application
tor deep web
Tor links
tor browser anonymous
programa tor
Browser Tor
links Tor 2021
onion urls directories
onion link 2022
Tor site
onion links 2019
tor browser for windows
tor links|onion site
orbot download
links onion
tor browser app
the internet provider
tor client
deepweb links
internet dark
dir onion
tor browser
darknet search engine
proxy server download
tor online
url onion
onion router
tor software download
tor browser settings
Links to onion sites tor browser http://darknetlinks.net
Citat
 
 
#22 Lyhuzder 15:48 17-06-2022
Exclusive to the gibanje-ops.com
DARKNET - Catalog of onion sites in dark web tor
http://torwiki.biz
DARKNET - Hidden Wiki Tor Onion Urls and Links Tor - Directory onion tor sites List of links to onion sites dark Internet

Urls Tor sites
Links Tor sites
Dir Tor sites
Hidden Tor sites
Links Tor sites deep
Urls Tor sites hidden
Links Tor sites onion
tor free download
tor project browser
tor proxy server
deep web browser
Onion Urls TOR
Urls .onion dir 2021
darknet list
get tor
tor application
tor deep web
Tor links
tor browser anonymous
programa tor
Browser Tor
links Tor 2021
onion urls directories
onion link 2022
Tor site
onion links 2019
tor browser for windows
tor links|onion site
orbot download
links onion
tor browser app
the internet provider
tor client
deepweb links
internet dark
dir onion
tor browser
darknet search engine
proxy server download
tor online
url onion
onion router
tor software download
tor browser settings
After existing access to the resources of the darkness Internet, functioning the directory onion sites. It contains all known pages that are suitable rare in the TOR network. Paroxysm brisk access to the resources of the indicative of Internet, utilize the directory onion sites. It contains all known pages that are dispense solely in the TOR network.

Exclusive to the gibanje-ops.com

Onion Urls and Links Tor
Citat
 
 
#21 Wyhujers 13:53 17-06-2022
Exclusive to the gibanje-ops.com
DARKNET - Catalogue .onion links in deep Internet
http://onionwiki.net
DARKNET - Tor Wiki list Tor Link Directory - Links to onion sites tor browser List of links to onion sites dark Internet
Tor Browser is middling because it is achievable without blocking and all kinds of prohibitions to on not not the unexceptional, all approachable sites, and the called "onion", anonymous sites of the Internet network. They are placed in the onion dependency and do not roomy in the worldwide network, so you can access onion sites one middle of Tor. Here is a laundry list of onion-sites that are jocund well-liked in the network, and some of them obyazatelno exigency to assail when you principal forgather with the network.
Urls Tor sites
Links Tor sites
Dir Tor sites
Hidden Tor sites
Links Tor sites deep
Urls Tor sites hidden
Links Tor sites onion
tor free download
tor project browser
tor proxy server
deep web browser
Onion Urls TOR
Urls .onion dir 2021
darknet list
get tor
tor application
tor deep web
Tor links
tor browser anonymous
programa tor
Browser Tor
links Tor 2021
onion urls directories
onion link 2022
Tor site
onion links 2019
tor browser for windows
tor links|onion site
orbot download
links onion
tor browser app
the internet provider
tor client
deepweb links
internet dark
dir onion
tor browser
darknet search engine
proxy server download
tor online
url onion
onion router
tor software download
tor browser settings
Exclusive to the gibanje-ops.com

Tor .onion urls directories
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 232 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?