PETICIJA ZA VNOVI?NI ZAGON PEKA


Dne 04.02.2016 smo se predstavniki Gibanja OPS udeležili sestanka pri županu Ob?ine Trži?, gospodu Borutu Sajovicu. Prisoten je bil tudi podžupan, g. Dušan Bodlaj, ki bo v nadaljevanju naš sogovornik v zvezi z vsem, kar bo aktualnega v zvezi z Pekom.

Predstavili smo namen Gibanja OPS in razloge, da smo se vklju?ili s peticijo za vnovi?ni zagon Peka, ki je eden in izklju?no ta, da nam ni vseeno, želimo, da se ohrani tradicija slovenske ?evljarske industrije, da ne gre v pozabo, kar so ustvarile generacije. Z našo pobudo želimo zbrati vse znanje, ki obstaja v Peku, vse izkušnje tako v Peku kot izven, in na ruševinah Peka zgraditi novo uspešno zgodbo Peka. Skratka, uporabiti ves uporaben obstoje? material Peka, ki je ostal na pogoriš?u Peka, dodati dobre predloge novih akterjev, dodati znanje in izkušnje ljudi, ki imajo kaj pokazati v zvezi s ?evljarstvom  in drugih, ki imajo tehnologije, ki jih je možno vgraditi v novo Pekovo zgodbo, da bi Peko postal napredno, tehnološko dovršeno, sodobno in predvsem racionalno družbeno koristno podjetje, v katerem bodo delali visoko motivirani in zadovoljni delavci.

Župan g. Sajovic je izrazil podporo ideji, opozoril je, da bo treba delati hitro, da se ljudje, ki so zdaj ostali brez zaposlitve, ne razbežijo, gre tudi za h?erinsko podjetje, ki deluje pozitivno in je treba ravnati tako, da se ohrani vse, kar je dobrega in še lahko nemoteno deluje. V namen konkretne podpre je Ob?ina Trži? zmožna po obljubi župana g. Sajovica pomagati  v okviru zakonskih možnosti, saj so omejitve tudi s strani zakonodaje Evropske skupnosti, ki ne dovoljuje prekomerne pomo?i podjetjem v težavah s strani države in lokalnih skupnosti.

Konkretno pomo?  je obljubil, kar se ti?e oprostitve pla?ila nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš?a, možnost zmanjšanja pla?ila komunalnega prispevka pri novih gradnjah objektov in delnega subvencioniranja pri nakupu novih tehnologij in strojev.

Opozoril pa je, da je se je treba zdaj v prvi vrsti obrniti na ste?ajno upraviteljico gospo Tadejo Tamše, ki bo razložila vsa dejstva, kar se ti?e upniško dolžniških razmerji in vsega kar se ti?e premoženja družbe Peko in seveda na?rtov za izpeljavo ste?aja. Ona ima pa? zdaj po mnenju župana v rokah škarje in platno.

Povedali smo, da smo jo prosili z dopisom, da bi se kljub veliko dela udeležila vsaj uvodnega dela sestanka, da bi podala informacijo o trenutnem stanju in na?rtih poteka ste?aja, a se na to pobudo žal ni odzvala. Še prej pa nam je sporo?ila, da kakšnih 14 dni ne bo imela ?asa za pogovor z nami.

Pogovor pri županu Trži?a gospodu Sajovicu je bil po eni uri zaklju?en v pozitivnem vzdušju in namerami, da bo Ob?ina Trži? sodelovala po svojih najboljših mo?eh in v okviru zakonskih možnosti. Nekako je bilo ?utiti, da je tudi župan naklonjen ustanovitvi zadruge, a je to ena od možnosti. 

V nadaljevanju smo zbirali informacije od zaposlenih v Peku, ker si želimo ustvariti celotno sliko. Iz povedanega je razbrati, da je Peko kar nekaj let delal ?evlje z izgubo, klju?ni razlog za to pa so bili:

1. Premajhna razlika v ceni glede na stroške;

2. Previsoki režijski stroški;

3. Prenizki dosežki prodaje;

4. Slaba preto?nost informacij od zgoraj navzdol in obratno in predvsem o tem, da nih?e v vodstvu ni slišal nikogar, ki je želel dobro, kaj sporo?a trg, kaj iš?e itd.

5. Namerno slabo in celo škodljivo delovanje dolo?enih vodstvenih delavcev, ki za svoje napa?ne ali škodljive odlo?itve v škodo Peka niso nikoli prevzeli nobene odgovornosti. Enako velja za nadzorne svete podjetja Peko.

6. Prepogoste menjave uprav in nadzornih svetov, ki so bili kadrovani mimo podlag stroke, morale in etike ter programov, ki bi bili v korist družbe;

7.  Nekompetentni ljudje na dolo?enih položajih, ki so mesta zasedali zaradi vez in poznanstev in ne zaradi svoje strokovne usposobljenosti.


Pozanimali smo se o vodilnih ljudeh, ki so hoteli Peku dobro, pa niso mogli svojih na?rtov uresni?iti zaradi druga?nih interesov drugih, ki so imeli v podjetju mo? in vpliv. V naslednjih dneh bomo poskušali tudi z njimi opraviti razgovore in jih povabiti k sodelovanju, da podajo svoje rešitve, ki jih bomo poskušali vtkati v novo vizijo in strategijo Peka.

V nadaljevanju smo se oglasili pri podjetniku, ki je bil iz Peka odstranjen kot nesposoben. Ustvaril je svoje podjetje, ki ga uspešno vodi in ne skriva zadovoljstva, ker mu je uspelo. Pripravljen je pomagati (ker mu ni vseeno), da bi Peko dobil nov zagon in bi morda on in drugi na dolgi rok lahko preko morda zadružništva zasledovali tudi svoj legitimen interes. Saj se zaveda, ?e se ustvarja skupno dobro, je posledi?no tudi za vse deležnike to lahko korist. Z gospodom smo si izmenjali kontakte in smo sklenili zavezništvo pri iskanju najboljših rešitev za Peko.

Da bi dobili povsem neposredne informacije, smo se v nadaljevanju oglasili v trgovini Peka, ki je v pritli?ju poslovne stavbe. Naleteli smo na (kljub tragediji) dve zelo prijazni prodajalki, ki sta nam povedali, da se ?evelj proda, ko je na nogi. Sicer o?i dolo?ijo, kateri bo preizkušen, in ?e se stranka že takoj po?uti dobro v njem, je prodaja že skoraj zagotovljena.

Obe gospe sta zelo izkušeni, skrušeno pa sta priznali, da njune sugestije in pripombe ter informacije, kaj iš?ejo ljudje in kateri modeli ne gredo, ni nih?e slišal nih?e najmanj zadnjih 15 do 20 let. Na primer tudi to ne, da je Trži? v bližini gora, kjer se dnevno ustavi kar nekaj ljudi, ki bi si kupili gorske ?evlje, da bi se preobuli in šli v hribe. Obe sta se spraševali, kako to, da že nekaj let ni bilo v nobenem mediju nobene reklame za kvalitetne ?evlje Peka, ki bi jih lahko predstavili tako, da bi se ljudje zavedali pomembnosti nakupa kvalitetne obutve iz naravnih materialov, saj imamo ljudje vendar samo ene svoje noge v življenju, ki jih lahko s poceni in nekvalitetno obutvijo, izdelano celo iz strupenih cenenih materialov, celo hudo poškodujemo ali celo zaradi nje zbolimo.

Prijazne gospe so nas napotile v tržiški muzej, kjer smo naleteli na zelo prijazno osebje, za kratko razlago in pridobitev nekaterih posnetkov pa se jim še posebej zahvaljujemo. Ko smo razložili, kaj je naša namera, je bilo ?utiti navdušenje in sr?nost ter pripravljenost za pomo?, saj bi bilo dokon?no uni?enje Peka kot bi sami sebi porezali korenine. ?evljarska tradicija je dolga in bogata, smrten greh bi jo bilo prekiniti, so bile njihove besede.

Naše mnenje je, da bi morali v družbi Peko opraviti celovite revizije v smislu ugotavljanja odgovornosti za nastalo situacijo. V preteklosti se je dogajalo marsikaj, kar kaže na to, da so bila storjena tudi kazniva dejanja. ?e bi pregledali samo vse fakture, ki jih je Peko pla?al raznoraznim subjektom, bi prišli do odgovora, zakaj je družba Peko imela prekomerne stroške. Revizija dolo?enih poslovnih dogodkov pa bi razkrila, kakšne odlo?itve so sprejemali odgovorni v korist ali pa v škodo Peka.

Seveda pa to ta hip ne bi rešilo Peka, zato je naša usmeritev, da pripravimo, ko pridobimo vse potrebne podatke, tudi s strani ste?ajne upraviteljice, vse podlage za novo organizacijsko obliko, novo vizijo in povsem konkretne plane za oživitev proizvodnje ter celovit in kakovosten razvoj Peka. Za zdaj kažejo predlogi ve?ine ljudi na to, da bi se bilo smotrno organizirati v zadrugo.

Tudi s tega mesta pozivamo vse, ki to berete, da se vklju?ite v ekipo za pripravo temeljnih dokumentov, ki bodo podlaga za nadaljnje delo za vnovi?ni zagon in razvoj tega slovenskega legendarnega podjetja.

Pišite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. ali pa pokli?ite na telefon: O31 274 419
031 274 41
Prosimo vas tudi, da širite in spodbujate k podpisu peticije, saj s tem obveš?amo in spodbujamo ve?ji krog ljudi k sodelovanju, hkrati pa bo krog ljudi ve?ji, ko bomo povabili vse za v?lanitev v zadrugo, ?e se bomo za to obliko organizacije dokon?no odlo?ili.

Veseli nas, da je toliko sr?nosti v zvezi s Pekom. S komer koli smo govorili v Trži?u mu ni vseeno. Prisr?na gospa je dejala, brez Peka ni Trži?a oz ni takega Trži?a, kot je Trži? s Pekom. Tole pa so letaki, ki jih je izdelal sin ene izmed prodajalk Peka, da jih delijo strankam, ki se oglasijo v industrijski projdalani Peka. Kliknite in podpišete peticijo. Hvala!

Ekipa OPS

p.s.

Je pa zanimivo, da tako plemenito delo vseh, ki se trudimo za to, da Peko ne bi izginil tudi iz podzavesti ljudi, ne zanima nobenega medija. Klicala je pred dnevi gospa Aljana Jocif iz nacionalnega radia 1 in je z navdušenjem pozdravila pobudo, obljubila je, da bo pripravila prispevek o tej ljudski iniciativi, a pri tem je tudi ostalo. Res bi bila pomembna pozitivna medijska podpora, da bi se vklju?ilo še ve? pozitivnih ljudi in bi s skupnimi mo?mi zmogli narediti družbeno koristno delo. Morda napišete kakšnemu mediju, kaj po?nemo, in morda koga spodbudite k obveš?anju javnosti.


AKCIJSKI NA?RT ZA NOV ZAGON PEKA!

1. Analiza zate?enega stanja (sestanki z vsemi pomembnimi deležniki,  ki so do sedaj delali v Peku ali so imeli poslovne odnose s Pekom in so  trenutno  v odnosu s Pekom). Poro?ilo 10.02.2016.

2. Zbiranje ljudi doma in v tujini s potrebnimi znanji in izkušnjami, ki želijo kakorkoli pomagati k ohranitvi Peka in prispevati znanje in ?as, da se  pride do prave poslovne strategije za sanacijo z novim zagonom in razvojem Peka.  Poro?ilo in sklic akcijske konference 20.02.2016.

3. Priprava novega poslovnega na?rta VIZIJE in STRATEGIJE Peka s konkretnimi koraki in opredeljenimi kontrolnimi to?kami za uresni?itev s kratkoro?nimi, srednjero?nimi in dolgoro?nimi plani, opredeljenimi nosilci in odgovornimi za izvedbo na?rta.  Predviden rok: 29.02.2016.

4. Opredelitev, kakšna bo lastniška struktura Peka in sama oblika družbe (D.D. ali družbeniška zveza-zadruga) - 29.02.2016

5. Javna razgrnitev VIZIJE, STRATEGIJE in PLANOV osrednjih nosilcev projekta novi PEKO in povabilo ljudstvu za nakup atraktivne in kakovostne obutve v prednaro?ilu po prospektu za pridobitev sredstev za odkup Peka, zagonskih sredstev in možnost vložka za solastništvo - 9. marec 2015.

PREDVIDEN VNOVI?NI ZAGON PROIZVODNJE, 3.MAJ 2016

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 263 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?