Kapitalizem v Sloveniji je ranljiv, ker deluje predmoderno

Tudi država – tako kot vsako podjetje – ne sme presegati prihodkov. Pove?evati jih mora z inovativnostjo v gospodarstvu. Seveda ne s temeljnimi raziskavami, katerih realizacija je negotova, in ne v doma?ih firmah. Delovati mora kot podjetje, ki vlaga premišljeno v vire, ki bodo pove?ali dodano vrednost prek višjega cenovnega razreda. To je njena edina pot do ve?jih prihodkov. A žal ne dela tako ...

Opustimo misel o naši izjemnosti

Izbirati mora najboljša podjetja in staviti na njih z vlaganjem v njihove inovacijske na?rte. In ne trošiti de-narja s premaganci. To je nenehni pre?iš?evalni proces v kapitalizmu, kakršnega v socializmu ni bilo. Ker ni priznal pojma dobi?ka, se je pomešalo razumevanje dobrih in slabih podjetij. Zato ni bilo inovativnosti, ne pri nas, ki naj bi bili po dr. Boštjanu M. Zupan?i?u (Raz-mislek o alternativah, Sobotna priloga Dela, 3. 7. 2010) nekaj posebnega, ne na Vzhodu. Pozabimo kardeljansko željo po izjemnosti! Vemo, kam nas je pripeljala »edinstvena« filozofija dela in ekonomije leta 1974. Ker ni bilo lastnika, ni bilo razsojevalca, kdo je boljši med zaposlenimi. Egalitarizem je uni?il iniciativo.

V knjigi Pot iz neinovacijske družbe (1986) sem pokazal, kako sta o najboljših razsojala kolektiv ali partija, rezultat pa je bila jalova organizacija brez notranjega impulza po novostih, ki jih lahko dajejo le izjemni posamezniki. Motor napredka so podjetja z dobi?kom kot ciljem, ki omogo?a tehnološki preboj in nove izdelke. To ni odvisno od makroekonomistov, ampak od ?loveške psihologije: kdo ne želi priznanja, od nacij do inženirja; za ta cilj bo dal vse svoje ustvarjalne sposobnosti.

Tega skupna lastnina ni bila zmožna s perverzno organizacijo, ki ni priznala najboljših in jih je celo zatirala. Socialisti?no gospodarstvo kot sistem ni moglo delovati. Knjiga je bila deležna odobravanja partijske elite – dvomov o nacionalnem delovanju socializma je bilo že preve?. Menedžment je bil amaterski, neprofesionalen, ker ga je nastavljala partija. Ali ni to že prva podobnost z današnjostjo?

Podjetja v družbeni lastnini niso delovala samo »dovolj dobro« (kot trdi dr. Zupan?i?), ampak tudi strahovito razsipno. V 70. letih sem objavil takrat prvo primerjavo naše industrije z zahodno po dodani vrednosti in patentih. (Gospodarski vestnik, 29. 11. 1979). Razlike z Avstrijo so bile 2,6-kratne (toliko kot danes!). Trend je kazal na zlom.

Elita je prisegala na raziskave, te pa so bile namenjene same sebi, industrija ni imela od tega ni?. Današnje stanje je zrcalna podoba takratnega, tranzicije na tem podro?ju še nismo opravili. Naš kapitalizem ima še socialisti?ne prvine, ki nas zavirajo. Zato se ne moremo vklju?iti med majhne bogate države EU. Inovacij v uravnilovki ni moglo biti. Pozivi politike k inovacijam so bili zgolj ritual (kot danes!). Zato se je sistem razsul sam v sebi.

Zmota o »grupni« lastnini

Dr. Zupan?i? navaja prof. Aleksandra Bajta kot makroekonomista, ki »je videl v grupni lastnini boljšo rešitev kot v kapitalizmu«. Zaman ga poskuša pretvoriti v apologeta družbene lastnine. Z Bajtom sva bila iz iste ulice; v svojih spominih omenja, kako sem mu po vojni pomagal, ker je nosil pe?at brata ?lana domobranske policije. Ve?krat sva letela skupaj v Beograd, jaz kot direktor razvoja v Litostroju, on kot ?lan zveznih komisij, opazil sem takoj, da se je izogibal družbi okrog partijke Vide Tomši?eve, in debatirala sva ves ?as. Bil je skepti?en do našega gospodarstva. Kot jaz, ker sem poznal stanje zaradi sodelovanja s tujimi koncerni.

Za nemškimi konkurenti smo zaostajali 20 do 35 let. O tem je odkrito napisal svoje mnenje v knjigi Samoupravna oblika družbene lastnine (1988): »U?inkovitost investicij je bila katastrofalna, v njej ni prostora niti za pla?e delavcev, kaj šele za obresti. Pri takšni u?inkovitosti socialisti?no in še posebej samoupravno gospodarstvo nimata kaj iskati med velikimi zgodovinskimi produkcijskimi na?ini. Nimata nobenih možnosti za preživetje, kaj šele možnosti, da stopita na mesto kapitalizma kot superiornejša v razvijanju produktivnih sil. V zgodovini bosta ostala zapisana kot idealisti?na makroeksperimenta.«

Podaja razloge za svoje stališ?e: podjetništvo, neodvisno menedžerstvo, inovativnost. To naj si preberejo nostalgiki za komunizem! Po dvajsetih letih velja vse to ?udovito tudi za današnje neuspešne menedžerje in za stranke, ki jih brezglavo nastavljajo. Vseh drugih prvin, na prvem mestu inovativnosti, tudi ni. Zato so ostala razmerja produktivnosti z Avstrijo tako porazna kot takrat.

Zahodni koncerni so ustvarjali dobi?ek, iz njega so investirali v socialni standard. Delni?arji so dobili dividende in menedžerji bonuse. »Nebrzdane pogoltnosti« ni bilo, ker je bilo poslovanje transparentno. Kapitalisti?ni koncerni niso delovali razdiralno, da bi na?rtno uni?evali podjetje. ?e so selili proizvodnjo v cenejšo tujino, so krepili inovativno dejavnost v centrali, logistiko in marketing. Visoko izobraženi pa so nadomestili nižje kvalificirane, kar pomeni krepitev panog z možganskim pogonom po Lesterju Thurowu. Kapitalizem se je sposoben preobraziti v temeljih, socializem se ni bil zmožen. Po Schumpetrovem izreku kreativnega rušenja. Vendar pri tem lastnina ni ovira.

Naš sistem ni sposoben spreminjanja. Praksa državnega spodbujanja raziskav ni napredovala iz ?asov socializma niti za korak.

Vse nove organizacijske oblike EU (centri odli?nosti, tehnološke platforme) so pri nas preobrazili v neko ?udno neu?inkovito socialisti?no obliko. Klju?na poanta je, da država ni sposobna preobrazbe tako, kot je sposoben kapitalizem znotraj podjetij. ?e je ta kapitalizem nepopoln, spervertiran, sta krivi država in politika. Ob nestabilnosti sistema ne moremo ra?unati na njegovo hitro spremembo. Nismo še tako dale?, da bi se vlada zavedela, da v starem ni rešitve.

Dvomiti mora o vsem, kar se nam zdi samoumevno. Ne zamisli se niti ob trendih regresijskih odvisnosti klju?nih kazalcev: produktivnosti zaposlenega, stroškov dela na enoten izdelek, ko smo, absurdno, za 30 odstotkov dražji od Finske. Dokaz, da drsimo nazaj, da ne izstopamo iz revne skupine postsocialisti?nih držav. Odlo?ilni dejavnik je število razvijalcev v gospodarstvu. Hipertrofirani inštituti so pri tem brez vpliva. Najve? pa jih imajo prav postsocialisti?ne države, zato so najrevnejše. Tega v bogatih državah ni.

Paradoksalno se dela država slepo in drvi v razkroj gospodarstva. Kli?e po inovativnosti, sama pa demontira kapacitete, ki naj bi to izvedle. No?e se u?iti pri majhnih bogatih državah EU. To je pot samodestrukcije.

Titanik se potaplja ob zvokih hvalnic državni znanosti.

Ustvarjalni posameznik, ki misli podjetniško

Mo? kapitalizma je v tem – in to teoretiki filozofi zanemarjajo –, da spodbuja inovacije z mislijo na dobi?ek in prvenstvo na trgu, ?esar komunizem ni bil sposoben, ker je v njem bistven kolektiv in ne kreativni možgani posameznika. Inovacije so kot tehnologija spreminjale kapitalizem do današnje faze intelektualne produkcije. Vzporedno se je tehnologijam prilagajal organizacijski in menedžerski sistem, modeli, strukture. Tega socializem ni bil zmožen.

 Po osamosvojitvi so ekonomisti posnemali te modele in prakse, tehnologije pa tega niso spremljale. Zato je naša organizacija podjetij šla predale?, ni nastala na zahtevo tehnologije, ampak je posnetek tujih vzorov. Je kot tujec v izgubljenem svetu, zato je brez mo?i.

Trditev dr. Zupan?i?a, da je bilo »delavsko samoupravljanje najbližje idealu avtonomnega dela«, je brez empiri?ne podlage. Dokazi za to so v moji knjigi iz leta 1986: ni spodbujalo izvirne ustvarjalnosti, ampak jo je zaviralo. Ko smo jo v inštitutu v Litostroju hoteli spodbuditi, smo bili takoj kriminalizirani kot protisamoupravni element. Rezultat je bil razpad podjetja.

Primerjava današnjega stanja s takratnim je brezpredmetna. Zupan?i?eva trditev, da danes pri nas ni prave ustvarjalnosti, »ker je delo zaradi motiva gole dobi?konosnosti subjektu dela brutalno odtujeno«, je marksisti?na fraza. Število patentnih prijav na EPO se je vendar od leta 1994 do leta 2004 pove?alo za 2336 odstotkov (z 2,4 na 55,1 na milijon prebivalcev po Eurostatu), blagovnih znamk pa od 17 leta 1994 na 383 leta 2007 – 22-krat ve?. Vendar to ni zasluga dr-žave in njenega financiranja napihnjenega državnega raziskovalnega sektorja, ampak razvijalcev v gospodarstvu.

Doživljamo fazo retardiranega razvoja kapitalizma: njegovi podsistemi se ne razvijajo sinhrono, odtod napetosti in zaostajanje. Niso se spremenili avtonomnost intelektualnega delavca, vrednotenje dosežkov, nagrajevanje – zaradi kolektivisti?ne miselnosti. Zato ni invencij. Uspeh koncernov sloni na sproš?eni individualnosti, na njeni avtonomnosti in vrednotenju. To je naloga menedžerja, ki odkriva odli?nost (po Peter-su).

Ne vidimo antagonizmov, ki povzro?ajo razvojni kr? gospodarstva. Smo še vedno v prvi fazi prelevitve socializma v kapitalizem. Komunizem je zaradi svojega anonimnega, uniformnega kolektivizma nesposoben za inovacije. Zgodovina je to potrdila. Zato ni sposoben za tekmo s kapitalizmom. Ne zmore inovatorjev, ki diktirajo vsemu svetu novo kulturo komunikacij in odnosov (kot jo Steve Jobs), novo obnašanje, nov okus, nove pojme, nov svet domišljije, nov prodor. In s tem transformacijo kapitalizma v naslednjo fazo.

Sam obstoj kapitalizma s tem ni postavljen pod vprašaj (po dr. Zupan?i?u), kajti »nebrzdana pogoltnost« se je za?ela in ostala v finan?nem svetu. V industriji ni možna špekulacija, ampak je trd posel. Proizvodnja je nenehno samodokazovanje s tveganjem, ki je lahko nagrajeno ali pa tudi ne.

Brez inovativnosti ni ne visoke produktivnosti ni konkuren?nosti

Ugovarjam dr. Zupan?i?u, da »statisti?no podatki produktivnosti realnega gospodarstva ne vsebujejo vidika inovativnosti«. Z inovativnostjo se pove?a produktivnost (merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega) prek višje cene ali manjšega vložka. Naša produktivnost se sicer pove?uje, vendar zaostaja po letu 1997 vse bolj za Avstrijo, leta 2007 je bila razlika že 44.700 evrov na zaposlenega, to je že 144 odstotkov naše;

 politika pa ni?! ?eprav je prav to vzrok naših stavk in stisk. Inovativnosti ni mogo?e lo?iti od enostavne reprodukcije, ker je vgrajena v novi izdelek. Regresijska analiza držav EU nedvoumno kaže, da raste produktivnost s številom razvijalcev v gospodarstvu ali z izdatki za razvoj in raziskave (RiR) gospo-darstva in da je pri tem število raziskovalcev v vladnem sektorju brez vpliva.

Tako sega (leta 2006) produktivnost zaposlenega v in-dustriji od Bolgarije s 6200 evri (pri izdatkih za RiR na prebivalca 4 evre!) in 169 razvijalcih v gospodarstvu na milijon prebivalcev do Finske z 81.700 evri (782 evrov za RiR in 4320 razvijalcev). To kaže presenetljivo razliko produktivnosti v obsegu 1 proti 13, v razvijalcih 1 proti 25, v izdatkih za RiR pa 1 proti 195.

Vendar se to strašno maš?uje: kdo pri nas sploh ve, da so zato stroški dela za izdelavo izdelka v vrednosti tiso? evrov (v letu 2007) pri nas 163 evrov, na Finskem 126, v Belgiji samo 117, na Irskem pa celo 81 evrov. Zaradi tega razkritja bi moral bíti že alarm v vladi: to dolo?a našo konkuren?-nost!

Absurdno je, da bi naša podjetja bila po selitvi v Belgijo za tretjino cenejša in na Irsko za polovico! Finski stroški dela (in v njih pla?e) so bili na zaposlenega 46.021, v Irski 45.347, pri nas 17.672 evrov, torej 2,6-krat manjše pla?e. Pa so vendar za 30 odstotkov konkuren?nejši od nas! ?e bi naša podjetja uvedla proizvodnjo na Finskem, bi bili torej izdelki cenejši. Kar je izzivalen paradoks!

V tem je torej pomen inovativnosti: kaže se statisti?no v produktivnosti in konkuren?nosti proizvodnje. Ob teh številkah se fraze sesujejo!V tem je fleksibilnost kapitalizma, nih?e na svetu ga ne dohaja. Govoriti o manipulativnih menedžerskih metodah »kot sprevrženem izrazu profit-iskalne odtujenosti lastninske nadoblasti nad neavtonomnimi subjekti delovnega procesa« (dr. Zupan?i?) je zato prazno besedi?enje.

Finski delavci so ustvarjalni kot avtonomni subjekti in imajo sorazmerno najve? patentov na svetu. Zato so države z najvišjimi pla?ami kot virom potrošnje najlaže prebredle krizo. Bistveno je, da se izposojeni denar vlaga v širjenje in modernizacijo proizvodnje.

Pri nas so ga vlagali v špekulativne transakcije brez vpliva na inovacije, produktivnost, nova delovna mesta. Država se je zajedala v svoje meso. Postaja manj produktivna, vrti se v prazno, družbene izgube so v tem, ne v dolgovih. Vsako leto izgubimo zaradi zaostajanja za Avstrijo 26,5 milijarde evrov, skoraj vladni prora?un! Pa kaj potem! Partikularni interesi inštitutov se morajo umakniti nacionalnim.

Kapitalizem v Sloveniji je ranljiv, ker deluje predmoderno. Ogrožamo ga politi?no! Struktura gospodarstva je zastarela. Njegovi podsistemi so nepovezani, vložki prešibki, predvsem RiR: naše gospodarstvo izdaja za RiR 145 evrov na prebivalca (leta 2006), finsko 782 – 5,4-krat ve?. Kako naj s tem naredi nove izdelke?

Nima razvojnih kadrov, menedžment je brez vizije za strategijo prestrukturiranja. Zato ni inovacij, vira konkuren?nosti in produktivnosti. Država podpira izklju?no svoje inštitute, ti pa so za industrijo brez koristi. Z njimi ne bomo nikoli bogati. Zato jih male bogate države nimajo (Švica, Avstrija, Irska).

Ves denar trošijo za pospeševanje podjetništva in inovacij, po drugi strani pa za raziskovalno mo?ne univerze, ki dajejo vrhunske kadre. Ko bomo z delitvijo inštitutov v univerzo in industrijo dosegli njihovo strukturo, se bo naš kapitalizem pomaknil v naslednjo fazo, ko možgansko poganjane industrije optimalno delujejo. Postali bomo bogati! Edino takšna industrija lahko vle?e za seboj storitve, obratno je nemogo?e.

Kdo bo ta spoznanja prenesel v strategijo? Potrebujemo karizmati?nega vodjo, ki bo popeljal Slovenijo v novo paradigmo. Zlomiti mora staro miselnost in spodbosti novo podjetništvo. Rezultati ekonomsko-inovacijskih kazalcev se bodo nato za?eli premikati. Druga?e se ne bodo, naj zapravimo še toliko javnega denarja. ľ

Dr. Marko Kos, samostojni raziskovalec - Sobotna priloga DELO 4.09.2010

 

Komentarjev 

 
#3 Franc Mihi? 09:11 18-09-2010
Citat
 
 
#2 Jože 12:38 08-09-2010
Citat
 
 
#1 Jože 10:43 07-09-2010
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 337 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?