SLOVENSKA DRŽAVA BO BANKROTIRALA!

Ve? dni trajajo?a razprava o rebalansu državnega prora?una je še ena zamujena priložnost, da bi prepre?ili bankrot slovenske države: namesto da bi vladne in opozicijske stranke v državnem zboru sprožile razpravo o ustavnem zakonu, ki bi prepovedal primanjkljaj državne blagajne in omejil zadolževanje države, smo dobili rebalans državnega prora?una, ki tlakuje pot v bankrot slovenske države.

Razprava o rebalansu državnega prora?una je zamujena priložnost, da bi z ustavnim zakonom prepovedali primanjkljaj državne blagajne in prepre?ili bankrot slovenske države.

Rebalans državnega prora?una

Sprejeti rebalans državnega prora?una za leto 2010 je bil v zadnjih dneh osrednji politi?no-ekonomski dogodek, ki pa ni rešil najve?je težave slovenskih javnih financ - velikanske luknje v državni blagajni, ki prek državnega zadolževanja hitro pove?uje dolg državnega prora?una in našo državo spreminja v glavni vir sistemskega tveganja.

Sprejeti prora?unski rebalans pomeni le uskladitev letošnjih odhodkov državnega prora?una z nižje ocenjenimi prora?unskimi prihodki, kar ohranja višino primanjkljaja državnega prora?una na prvotno predvideni ravni 5,1 odstotka BDP, ki ga je Pahorjeva vlada na?rtovala že januarja letos v dopolnjenem programu stabilnosti.

Prora?unska luknja se ne manjša

Po zadnji napovedi ministrstva za finance bo letošnji primanjkljaj državnega prora?una znašal 1,7 milijarde evrov (5,1 odstotka BDP), kar je enako lanskemu rekordnemu primanjkljaju 1,7 milijarde evrov v državni blagajni (glej graf Saldo državnega prora?una in gospodarska rast).


Podatki iz grafa o saldu državnega prora?una in gospodarski rasti po letu 1992 sporo?ajo, da so se v celotnem obdobju nove države razmere v državni blagajni najbolj poslabšale v kriznem letu 2009; v predkriznem letu 2008 je državni prora?un kon?al s 65 milijoni evrov presežka, ki se je lani spremenil v 1,7 milijarde evrov prora?unskega primanjkljaja.

Letos bo prora?unski primanjkljaj enak lanskemu, po sprejetem predlogu državnega prora?una za leto 2011 pa bo ostal na visoki ravni 1,6 milijarde evrov tudi v prihodnjem letu.

Prora?unski narobe svet

Podatki iz omenjenega grafa tudi kažejo, da je imela slovenska država od osamosvojitve le dve kratki obdobji prora?unskih presežkov, in sicer od 1993 do 1996 in od 2007 do 2008. Vendar so bili v obeh obdobjih prora?unski presežki minimalni.

Na drugi strani je imela država primanjkljaj državnega prora?una neprekinjeno od leta 1997 do 2006, ko smo imeli hkrati visoko, v povpre?ju kar 4,3-odstotno realno stopnjo gospodarske rasti. Desetletno obdobje neprekinjenega prora?unskega primanjkljaja je za javne finance najbolj problemati?no, saj bi morali imeti zaradi velike gospodarske rasti ves ?as prora?unski presežek, ne primanjkljaj.

V desetletnem obdobju gospodarske rasti in hkrati prora?unskega primanjkljaja so bili ministri za finance Mitja Gaspari (1997- junij 2000), Zvonko Ivanuši? (junij 2000-december 2000), Tone Rop (2001-2002), Dušan Mramor (2002-2004) in Andrej Bajuk (2005-2006).

Primanjkljaj napihuje državni dolg

Pojav primanjkljaja državnega prora?una po letu 1997 je tudi najpomembnejši razlog za pove?anje dolga slovenske države (dolg državnega prora?una).

Po podatkih ministrstva za finance (poro?ilo o upravljanju dolga RS) je bil nastanek državnega dolga v prvih poosamosvojitvenih letih do leta 1997 povezan s sanacijo ban?nega sistema (predvsem Ljubljanske banke ) in gospodarstva ter prevzemom dolga nekdanje SFRJ (glej graf Sestava državnega dolga).

Podatki iz grafa o sestavi državnega dolga tudi povedo, da je po letu 1997 glavnina državnega dolga nastala zaradi financiranja primanjkljaja državnega prora?una; leta 2008 je bilo od skupno 7,1 milijarde evrov državnega dolga že za 3,1 milijarde evrov (42 odstotkov) dolga, ki se je po letu 1997 nakopi?il samo zaradi financiranja luknje v državni blagajni.

Kršeno pravilo uravnoteženega prora?una

V desetletnem obdobju 1997-2006 je bilo v Sloveniji kršeno pomembno javnofinan?no pravilo o uravnoteženem državnem prora?unu, ki sta ga v knjigi Public Spending in the 20th Century (2000) opisala svetovno znana ekonomista Vito Tanzi in Ludger Schuknecht.

Pravilo o uravnoteženem državnem prora?unu dolo?a, da se države zadolžujejo le ob velikih gospodarskih krizah, vojnah ali hudih naravnih nesre?ah, medtem ko v obdobju gospodarske rasti in miru ustvarjajo prora?unske presežke in z njimi zmanjšujejo državni dolg.

Ekonomista Tanzi in Schuknecht sta v zgodovinski analizi javnih financ pokazala, da je spoštovanje navedenega pravila odlo?ilno za dolgoro?no vzdržne in stabilne javne finance - države, ki se v obdobju gospodarske rasti zadolžujejo zaradi financiranja prora?unskega primanjkljaja, so v obdobju gospodarske krize izpostavljene velikemu tveganju, da ne bodo sposobne odpla?evati nakopi?enih državnih dolgov.

Prora?unska katastrofa po letu 1997

Analiza zgodovine slovenskih javnih financ po letu 1992 kaže, da smo imeli med letoma 1997 in 2006 katastrofalno prora?unsko politiko, saj smo kljub veliki gospodarski rasti ves ?as imeli primanjkljaj državnega prora?una.

?e bi slovenske vlade med letoma 1997 in 2006 upoštevale pravilo o uravnoteženem državnem prora?unu, si v obdobju od 1997 do 2006 ne bi nabrali 3,1 milijarde evrov državnega dolga zaradi financiranja prora?unskega primanjkljaja, v predkrizno leto 2008 pa bi vstopili s precej manjšim državnim dolgom in ve?jim prora?unskim presežkom.

Slovenska država je po letu 1992 delno upoštevala pravilo uravnoteženega državnega prora?una samo v letih 2007 in 2008, ko smo ob minimalnih prora?unskih presežkih hkrati zmanjšali tudi nominalno vrednost državnega dolga s 7,3 na 7,1 milijarde evrov.

Rekordno zadolževanje v letu 2009

Zaradi katastrofalne prora?unske politike med letoma 1997 in 2006 smo se v kriznem letu 2009 soo?ili z ob?utnim poslabšanjem razmer v javnih financah, velikim prora?unskim primanjkljajem in eksplozivno rastjo državnega dolga.

Podatki iz grafa o sestavi državnega dolga kažejo, da se je državni dolg samo od decembra 2008 do decembra 2009 pove?al s 7,1 na 11,1 milijarde evrov ali skupaj kar za štiri milijarde evrov. Od tega je bilo 1,7 milijarde evrov namenjeno financiranju luknje v državni blagajni in 264 milijonov evrov za financiranje primanjkljaja na ra?unu neto posojil in sprememb kapitalskih deležev.

Preberite tudi:

1. Public enemy: Državni dolg je eksplodiral

Preostalo lansko razliko novega državnega zadolževanja v višini dveh milijard evrov je država položila v banke v obliki depozitov, s ?imer jih je dejansko prikrito sanirala in prek teh prezadolžena podjetja (glej Državni dolg je eksplodiral, Finance 13/2010).

Balon državnega dolga in poroštev

Da bi dobili celovito podobo zadolženosti slovenske države v ?asu gospodarske krize, je treba državnemu dolgu prišteti še dolg s poroštvom in jamstvom države, ki ga slovenska država ta hip ne odpla?uje, ampak samo jam?i, da ga bo v prihodnje pla?ala, ?e ga ne bo mogel dolžnik.

Po podatkih ministrstva za finance se je dolg s poroštvom in jamstvom države, ki je ve?inoma sestavljen iz dolga Darsa in državnih poroštev za omejevanje finan?ne krize, v letu 2009 pove?al s 4,7 na 7,1 milijarde evrov. Skupni dolžniški balon državnega dolga in državnih poroštev se je konec minulega leta napihnil na rekordno raven 18,2 milijarde evrov (glej graf Državni dolg in državna poroštva).

?e k temu prištejemo še letošnjih 1,7 milijarde evrov prora?unskega primanjkljaja, bo državni dolg skupaj z novimi državnimi poroštvi že letos presegel 20 milijard evrov in dovoljeno maastrichtsko mejo 60 odstotkov BDP.

Nemški zgled o državnem zadolževanju

Preberite tudi:

1. Public enemy: Referendum o bankrotu slovenske države

V Financah sem v kolumni Referendum o bankrotu slovenske države pred nedavnim (Finance 110/2010) pozval vladne in opozicijske stranke k sprejetju ustavnega zakona, s katerim bi po vzoru Nem?ije prepovedali primanjkljaj državne blagajne in omejili zadolževanje države.

Nem?ija je lani sprejela zakon, s katerim je vlado zavezala k uravnoteženemu državnemu prora?unu. Do leta 2016 bodo nemške zvezne dežele lahko imele najve? 0,35 odstotka bruto doma?ega proizvoda (BDP) prora?unskega primanjkljaja. Po letu 2020 bo v zveznih deželah prora?unski primanjkljaj dovoljen le ob naravnih nesre?ah ali recesiji, medtem ko bo v razmerah gospodarske rasti prepovedan.

Nemški ustavni zakon je dejansko vrnitev k pravilu uravnoteženih javnih financ, ki sta ga ekonomista Tanzi in Schuknecht v knjigi Public Spending in the 20th Century navedla kot glavni sistemski pogoj za dolgoro?no vzdržne in stabilne javne finance.

Zamujena priložnost Slovenije

Vladne in opozicijske stranke so v razpravi o rebalansu državnega prora?una zamudile priložnost, da bi za?ele razpravo o sprejetju ustavnega zakona, s katerim bi prepre?ili ponovitev katastrofalne prora?unske politike med letoma 1997 in 2006, ko se je država v razmerah velike gospodarske rasti zadolževala zaradi financiranja primanjkljaja državnega prora?una.

Namesto ustavnega zakona, ki bi po vzoru Nem?ije prepovedal primanjkljaj državne blagajne in omejil zadolževanje države, smo dobili rebalans državnega prora?una, ki tlakuje pot v bankrot slovenske države.

Stanislav Kova? - ekonomist (vir: Finance 8. 6. 2010)

Dodatek OPS:

Lahko si tudi zatiskamo o?i tudi pred temi šokantnimi informacijami in razmišljamo, da država vedno nekje dobi denar, a tako razmišljajo ljudje, ki ne vedo, da smo država mi, davkopla?evalci, podjetja, obrtniki itd. Moralo bi tako biti in za zadolževanje bi se morali odlo?ati skupaj, tako kot doma, saj bodo kredite, ki jih že desetletja v našem imenu najemajo nesposobni politikanti, vra?ali še otroci naših otrok in celo prapravnuki.

Komunisti?no-udbovska titoisiti?na nomenklatura porablja najet denar za vzdrževanje socialnega miru, z njim kupujejo volivne glasove, sebi omogo?ajo lagodno - razkošno življenje (predsednik odleti v 500 km oddaljeno Bosno s prestižnim letalom in ta let nas davkopla?evalce stane 89 tiso? evrov), tistim, ki so jih nastavili (lobiji, klani, klike - hudodelska mafijska združba) pa polno vre?o, da lahko nemoteno iz nje odnašajo naprej. Ampak posojilnice v EU zapirajo pipe. Tako se buržujska pojedina na naš ra?un nepreklicno kon?uje, kdo bo pla?al ra?un? Odgovorite na to vprašanje?

Kako lahko dovolimo, da v tisti javni hiši, ki ji tamkajšnji nameš?enci brez sramu re?ejo kar DZ, odlo?ajo brez našega soglasja o vedno novem in novem zadolževanju. Mar bi tako ravnali tudi doma? Ali v družini ne vsi odlo?amo ali pa vsaj soodlo?amo o najetju kredita? To presega vse meje. Novega zadolževanja nebi smeli dovoliti!!! Naj za polovico zmanjšajo birokratski aparat, naj odpustijo svojo žlahto, ki so jo navlekli v javno upravo, ki tako in tako nima tam kaj po?eti, ker nimajo nikakršnega uporabnega znanja. In vrnejo naj vse kar so pokradli seveda!!! 

 

 

Komentarjev 

 
#3 Pasten 21:11 05-12-2011
Citat
 
 
#2 Anri 05:58 19-02-2011
Citat
 
 
#1 silvester Verhovnik 20:54 09-01-2011
Stejem samo se minute, ko se bo ta vlada poslovila.
Potem, ja potem pa bo potrebna enotnost in odlocnost, odvzeti premozenje vsem, ki so si ga pridobili na nelegalen nacin. In sicer vsem: Kucanu, Golubicu, Zidarju, Kresalovi, Dimicevi, Krizanicu, Kresalovi, Srotu, Bavcarju, in se mnogim drugim. Ce tega ne bomo storili, ne bo socialnega miru.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 255 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?