(S klikom na fotografijo pridete do NOVE spletne strani Peko kooperativa)

Spoštovani, se tudi vi, malce starejši, še spomnite take zgodbe?

"Ko sem bil majhen otrok sva z mamo vedno pred pri?etkom šla kupiti nove ?evlje. Obiskala sva kar nekaj trgovin in na koncu sva pristala v Peku, kjer so se v izložbi zasvetili modri športni ?evlji, ?evlji s posebno zakovico na podplatih.
Dostikrat sem se pojavil v Trži?u. In ne boste verjeli kako so ljudje ponosno hodili naokoli, ko je bila šuštarska nedelja... Peko je bil...oh in ah... v celi Jugoslaviji....ljudje so bili bolj zadovoljni, tudi sre?ni....najbrž zato, ker smo bolj sodelovali pa ?eprav je bilo na razpolago veliko manj dobrin kot jih je danes. Edi iz Štajerske"

Danes pa z veliko žalostjo ugotavljamo, da je zgodba starega Peka kon?ana, 113 let je živel. Ampak za vsem, kar mine, se rodi nekaj novega. Zato smo se odlo?ili, da ustanovimo zadrugo, ki bo ljudem prinesla nova delovna mesta in tudi vašim otrokom in vam nove zelo kakovostne ?evlje...najve?ja škoda bi bila, da kon?a na smetiš?u zgodovine 113 let tradicije, znanje ?evljarjev iz Trži?a in izkušnje zaposlenih v Peku. Podprite nas, pa ZMAGAMO SKUPAJ!

(klik na modro polje)

GRADIMO ZNOVA, KAR SO NEVESTNI LJUDJE PODRLI. Gre za ohranitev 113 Let tradicije slovenske kulturne in gospodarske dediš?ine, ki ne sme kon?ati na smetiš?u zgodovine. Vabimo vas, da pri tej plemeniti NOVI gradnji sodelujete tudi vi! SKUPAJ NAM BO USPELO sebi in drugim dokazati, da je možno v Sloveniji zgraditi marsikaj, ?e STOPIMO SKUPAJ ljudje, ki nam je blizu ustvarjanje za SKUPNO DOBRO. NAJ BO PEKO ZGLEDNI MODEL oz. PILOTNI PROJEKT ZA VSE DRUGE, KI BODO SLEDILI.

V naši civilni iniciativi Osveš?eni Prebivalci Slovenije že ve? mesecev zavzeto in prostovoljno delamo za ponovno oživitev proizvodnje slovenskega tradicionalnega ?evljarja Peko iz Trži?a. Z vašo pomo?jo želimo predati Peko v roke prvotnih opeharjenih lastnikov-delavcev-malih delni?arjev in vseh davkopla?evalcev - vam, blagovno znamko Peko, proizvodne, pisarniške, skladiš?ne in trgovske prostore, stroje in opremo ter prevzem zalog gotovih izdelkov ter zalog repromateriala v skladu z dinamiko nove proizvodnje in prodaje na slovenskem in tujih trgih, da na ruševinah Peka d.d. - v ste?aju, ki so jih povzro?ili neodgovorni upravitelji ter financerji z davkopla?evalskim denarjem, zgradimo podjetje Peko nazaj, da bo postalo uspešno in ugledno, zdaj organizirano po inovativnem modelu zadruge z imenom Peko kooperativa z znanimi in odgovornimi lastniki in upravljalci.

Zavedamo se svoje odgovornosti, da smo dolžni našim zanamcem zapustiti državo in podjetja v boljšem stanju kot smo jih prejeli od naših prednikov. Ve? o tem, kako smo prišli do ideje in kako je potekalo delo, da smo prišli do novega poslovnega na?rta in inovativnega poslovnega modela, si lahko preberete v rubriki poslovni na?rt in inovativni poslovni model. Poslovni model Peko kooperativa je pilotni projekt, ki bo lahko rešitev za vsa druga naša državna podjetja. Sodelujte, dokažimo, da, ho?emo, znamo in zmoremo.

VABIMO VSE K SODELOVANJU, DA ZMAGAMO SKUPAJ! 200.000 (10%) SLOVENCEV ZA NOVI PEKO

Zbiramo sredstva za odkup blagovne znamke, nepremi?nin, strojev, opreme, repro materiala, zalog in zagonska sredstva za novo proizvodnjo na podlagi novega poslovnega na?rta in novega poslovnega modela, da ohranimo 113 let tradicije Peka, znanje in izkušnje ter zgradimo novo globalno podjetje PEKO KOOPERATIVA - ZADRUGA. 300.000 Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov za NOVI Peko po 20 €, ki hkrati s tem obveznim deležem postanete zadružniki Peko kooperativa. ?e vas SAMO polovica to stori, bomo SKUPAJ ZMAGALI. Kar je najve? vredno pri Peku, dobimo brezpla?no. To so ljudje, njihove izkušnje, znanje, sposobnosti, modrosti in veselje do dela. Seveda, ko vse to združimo v novo zdravo jedro, se bo za?el uspeh in ta bo nagradil delo vseh tudi z denarjem od prodanih odli?nih izdelkov.


PRISTNI IN POŠTENI MED?LOVEŠKI ODNOSI SO TEMELJ ZA USPEH

Sodelavci in vodje bodo vedno izbrani po ostrih merilih stroke, dobre morale in sr?nosti. Kandidatke in kandidati za vodje, ki bodo prišli v ožji izbor, se bodo predstavili v videokonferencah in izbrani bodo od vseh zadružnikov z glasovanjem. Delali bomo vsi za enega, eden za vse. Lažne solidarnosti ne bo. Skušali bomo biti vrhunski profesionalci in najboljši možni prijatelji. Vsak zaposleni bo videl možnost svojega razvoja in kariere. Nagrajevanje bo sprotno glede na uspeh in dobre predloge in na koncu obra?unskega obdobja z udeležbo pri dodani vrednosti – dobi?ku. Izobraževanje in izpopolnjevanje doma in v tujini bo stalnica. Skrbeli bomo za psihofizi?no zdravje (izleti, potovanja, rekreacija, športna tekmovanja, pikniki, po?itniška dejavnost itd.) in za glasbeno udejstvovanje – v zvezi s tem je naš cilj ustanoviti zasedbo simfoni?nega orkestra, ki bi s?asoma postal ambasador Peka kooperativa.

SODELOVANJE VSEH ZA SKUPNO DOBRO

V poslovanje Peko kooperativa bomo vklju?evali že otroke v osnovnih in mladino iz srednih šol, ki se bodo udeleževali nagradnih nate?ajev za najboljše kreacije izdelkov. Vzpostavili bomo tesno sodelovanje s fakultetami za oblikovanje in design, Ekonomsko fakulteto ter Fakulteto za ra?unalništvo. Štipendirali bomo dijake in študente in jih pošiljali na študij v tujino. Sodelovali bomo z Inštitutom Jožef štefan in z Zavodom za raziskavo materialov. Vklju?evali bomo kooperante iz Trži?a in okolice, iz cele Slovenije in iz tujine. Z vsakim našim kupcem oz. zadružnikom bomo imeli stike preko spleta - za sugestije, kritike, dobre ideje bomo nagrajevali.

INOVATIVNOST, IZVIRNOST, LEPE OBLIKE, KAKOVOST, KORISTNOST, TRPEŽNOST IN CENOVNA DOSTOPNOST

Zavezani smo nenehnemu iskanju novih rešitev, kar se ti?e obutve, obla?il in galanterije v smislu tehnologij izdelave kot tudi naravnih zdravih materialov (nano celuloza, industrijska konoplja). ?evelj, ki raste z otroško nogo, najboljša pametna drsalka na svetu, obutev ali obla?ilo, ki si jo iz danih ra?unalniških elementov kreira ?lovek na drugem koncu sveta sam po svoji meri in okusu ter v predlaganih materialih in barvah, ko mu bo takoj ob vsakem vnosu predlaganega elementa, materiala in barve, znana cena. Skeniranje noge na daljavo preko internetne aplikacije. Pritegnitev k sodelovanju doma?ih znanih osebnosti in estradnikov po svetu. Izdelava izdelkov za vse starostne skupine in za ljudi s posebnimi potrebami. Možnost pla?ila na ve? obrokov, kupovanje izdelkov prihodnjih kolekcij v predpla?ilu.


ZRNO DO ZRNA POGA?A, KAMEN NA KAMEN PALA?A

Bistvo našega delovanja je, da imamo v zadrugi PEKO KOOPERATIVA vsi korist. Kupci, ki bodo nakupovali koristne odli?ne in vrhunske izdelke, z vsakim vašim nakupom naših izdelkov si boste z 10% od pla?ane cene pove?ali prostovoljni delež v zadrugi Peko kooperativa. To pa pomeni, da boste glede na pridobljene deleže udeleženi pri delitvi dodane vrednosti – dobi?ka ali pa boste prostovoljne deleže porabili za nakup izdelkov. Princip pri delitvi dobi?ka bo vedno enak po tretjinah. Kooperanti, ker bodo s sodelovanjem imeli delo in zaslužek, ki bodo prav tako lahko del zaslužka vlagali za pridobitev zadružnih deležev. Pomembno je, da ne bo nih?e izkoriš?an in se bo dobi?ek delil med vse deležnike. Kar je najbolj pomembno, tudi med tiste, ki neposredno proizvajajo – zaposlene in tudi med ve?kratne kupce naših odli?nih izdelkov – zadružnike, ki bodo ne glede na višino deležev s pravico enega glasu soodlo?ali neposredno o vseh pomembnih vprašanjih Peko kooperative – zadruge.


ZADRUŽNIKI V PEKO KOOPERATIVA BODO IMELI UGODNOSTI

Z vsakim nakupom Peko kooperativa izdelka se bo za 10% od pla?ane neto cene izdelka pove?al delež v Peko kooperativi;

permanentna možnost dokupa prostovoljnih deležev;

udeležba glede na višino deleža pri delitvi dodane vrednosti - dobi?ka;

možnost vnov?evanja prostovoljnih deležev pri nakupih izdelkov Peko kooperativa z dodatnimi popusti;

možnost kooperacijskega sodelovanja z delom in idejami, z svojimi izdelki ali storitvami;

možnost patentne zaš?ite v nadaljevanju pa razvoj ideje zadružnika do kon?nega izdelka in procentualna udeležba od prodaje izumljenega izdelka;

prednost pri zaposlitvi in ve?jo možnosti pridobitve štipendije za otroke;

ne glede na višino deleža en glas pri odlo?anju o vseh pomembnih vprašanjih zadruge Peko kooperativa;

koriš?enje po?itniških destinacij, udeležba na športnih aktivnostih, potovanja, druženja, pohodi, pikniki itd;

deleže v Peko kooperativi boste lahko podarili vašim ljubim.

ŠTEVILO ZADRUŽNIKOV JE OMEJENO, ZATO NE ODLAŠAJTE!

PA BREZ SKRBI!

Da, zbiramo denar za ponovni zagon Peka. ?e bomo morali odkupiti "ruševine" Peka bomo pa? to storili. Saj obstaja še ena možnost. Zbrali smo vse dokumente iz registra sodiš?a v Kranju, da bi izvedli revizijo lastninjenja Peko, ko je bila to še OZD (Organizacija združenega dela) oz. malce kasneje d.o.o. Tudi, ?e bo revizija opravljena in bodo "ruševine" Peka dobili nazaj tisti, ki so dejanski lastniki, bo treba imeti zagonska sredstva in za?eti delati pametno-produktivno-dobi?konosno. Zato se Peko kooperativa trudi že nakaj mesecev.

Nobenega vprašanja ni. Vsak, ki postane zadružnik ima vedno možnost pogledati v finance Peko kooperative z.o.o., saj je solastnik. Vedno lahko vidi, koliko denarja je bilo zbranega z donacijami in nakupi osnovnih in prostovoljnih deležev ter koliko je denarja na ra?unu in za kaj je bilo kaj porabljnega. Nobenih skrivalnic ni in jih v Peko kooperativa ne bo.

Do takrat, dokler bodo zadružniki postavili vse organe, tudi nadzorne, ste vsi zadružniki nadzorniki. Prav veselimo se vaše najave, da bi radi videli kako se posluje. To je vaša pravica kot odgovornega zadružnika, da bdite nad tem kako ravnamo z vašimi 20 evri ali ve?jim zneskom, ki ste ga vložili.

DELAMO ZA SKUPNO DOBRO, KER SE ZAVEDAMO, DA BOMO ZARADI TEGA POSLEDI?NO IMELI VSI V SLOVENIJI KORISTI! TO JE ŠELE PRVO PODJETJE - ORGANIZIRANO KOT ZADRUGA, KI GA BOMO POSTAVILI. HO?ETE NOVE DELOVNA MESTA? SODELUJTE!!! JUTRI BOMO GRADILI V VAŠEM KRAJU.

Predsednik zadruge, tudi zdajšnja v.d. odgovarja za poslovanje kazensko in materialno. Tako je zapisano in velja v zadružnih pravilih Peko kooperative z.o.o.

?e je kakšno vprašanje pa vedno lahko vprašate.


Najlepša HVALA, ?e ste odlo?ili podpreti ta pilotni vseslovenski projekt!
Ekipa OPS za pomo? ekipi Peko kooperativa

 

Komentarjev 

 
#1 Sanja Fidler 14:18 11-08-2016
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 229 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?