VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

LJUBI SLOVENCI!

Praznika sta pred nami, DAN REFORMACIJE, SPOMIN NA MRTVE....SKRAJNI ?AS JE, DA REFORMIRAMO V TEMELJU TO DRAVO, KI JI TISTI, KI SO JO ZAVOZILI, BREZ SRAMU RE?EJO SVOBODNA, DEMOKRATI?NA, PRAVNA IN SOCIALNA.

PRAV JE TUDI, DA SE OB DNEVU SPOMINA NA MRTVE SPOMNIMO NA VSE TISTE, KI SO E LETA 1941 RAZUMELI, KAJ JE SVOBODA IN SO ZA TO, DA BI JO NEKO? SLOVENCI IMELI, BREZ PODLIH NA?RTOV, KAKO BODO PREVZELI TOTALITARNO OBLAST, DAROVALI NAJVE?, KAR ?LOVEK LAHKO DARUJE - SVOJE IVLJENJE. POKLONIMO SE VSEM IN POMISLIMO NA VSE TISTE, KI SO LETA 1945 BILI UMORJENI S STRANI BOLJEVIKOV -KOMUNISTOV, KER SO NASPROTOVALI ALI PA SO SAMO BILI OCENJENI, DA BODO NASPROTNIKI BOLJEVIKEMU POHODU NA TOTALITARNO OBLAST, KI JE PO UMORU PREKO 40 TISO? NEDOLNIH TRAJALA ODKRITA DO LETA 1990.

POKLONIMO SE VSEM, KI SO BILI UMORJENI V ?ASU NEPOTREBNE KRVAVE BITKE ZA ODCEPITEV SLOVENIJE (lo je za tajen dogovor med Jugo in naimi akterji, da Slovenija nastane iz krvi, da se narod dodatno prestrai, da si eni pripnejo medalje za zasluge, zasedejo odgovorne stol?ke ter da nekateri ohranijo privilegije in si pridobijo nove) OD PREJNJE DRAVE IN TUDI VSEM NAIM ROJAKOM, KI SO BILI UMORJENI V ?ASU ZA VE?INO KODLJIVE TRANZICIJE, KER SO DOJELI, DA SVOBODE NI, DA JE DEMOKRACIJA NAVIDEZNA, IN DA SE DOGAJA NAMESTO TRNEGA POTENEGA GOSPODARSTVA RAUB PEKULATIVNI KAPITALIZEM.

POKLONIMO SE VSEM RTVAM TE NORE TRANZICIJE, KI V TEJ BLODNJI DRAVE V TEMI NISO VIDELI VE? NAPREJ, KER SO IZGUBLJALI ZAPOSLITVE, MONOST ZA PREIVETJE, DRUINE, SO BILI ONEMOGO?ANI ZARADI NEGATIVNE KADROVSKE SELEKCIJE, KER SO JIH ONEMOGO?ILI POVZPETNIKI KAKO DRUGA?E, JIH PONIALI IN RAZALILI, A SO SI ZARADI SVOJE DOBROTE, DA NE BI PRIZADELI DRUGEGA, SAMI VZELI IVLJENJE. V DVAJSETIH LETIH TE GROZLJIVE "ZGODBE O USPEHU NA KREDIT", KI JE ZA VE?INO KOT NO?NA MORA, SMO IZGUBILI SAMO ZARADI SAMOMOROV OKOLI 16 TISO? NAIH BRATOV IN SESTER, MED NJIMI TUDI OGROMNO NENADOMESTLJIVIH POTENCIALOV, KI BI LAHKO BILI GONILO RAZVOJA IN ZGLEDI DRUGIM V POZITIVNEM SMISLU. IZGUBILI SMO JIH ZA VEDNO.

KER NE GRE OBUPATI, KLJUB VSEM TRAGEDIJAM KLI?EMO K ZDRUEVANJU NARODA NA SKUPNEM IMENOVALCU. BERITE, PROSIMO NAPREJ!

...Zapihaj veter, da preene meglo,

posije sonce naj v podganje leglo,

naj rjovejo vampirji in se cvrejo,

naj ljudje mirneje v prihodnost zrejo!

Toma Petauer


Ta svet je e vedno preet z materializmom, naj najprej vpraamo o denarju, ki nas vse tako zelo pesti. To zagotovo veliko ljudi zanima. Kako priti do ve? denarja, mnoge pa, kako sploh zasluiti toliko, da bi se dalo preiveti. Spraujemo vas, vi pa si shranjujte odgovore v spomin.

ALI STE ZA 1.500 MINIMALNE PLA?E? DO TEGA PRIDEMO LAHKO, SAMO PREBERITE KAKO!

1. Ali ste za to, da z vseh odgovornih mest v dravi na miren in demokrati?en na?in odstranimo vse kodljivce nae drube, ki so jih zasedli na nepoten na?in po partijski liniji ali kaknih drugih VIP? (veze in poznanstva)

2. Ali ste za to, da vzpostavimo pravi?no pravno dravo, tudi s sprejetjem nove drubene pogodbe USTAVE - z novimi strokovnimi in eti?nimi ljudmi v ospredju, izbranimi preko javnih transparetnih izborov, ki se bodo zavedali, kdo jih pla?uje in v ?igavo korist morajo delovati?

In v tem sklopu ali ste za to, da se po postavitvi poteno izbrane nove kadrovske zasedbe v vrhovih celotnega sistema pravne drave opravijo vse potrebne revizije, na podlagi katerih bo narodu povrnjeno pokradeno premoenje in bodo res pravi tatovi -roparji in njihovi pomaga?i obsojeni, da bodo gledali nov in kakovosten razvoj Slovenije izza reetk zaporov, kadar bodo imeli odmore, ker bodo v okviru zaporov delali, da povrnejo vsaj del kode, ki so jo slovenskemu narodu povzro?ili?

3. Ali ste za to, da z vrnjenim pokradenim denarjem in denarjem, ki bo pridobljen zaradi pametnih racionalizacij dravnega sistema, zaenemo vse nae gospodarske in druge potenciale, zaradi katerih bomo uresni?ili vse mogo?e dobre ideje, odli?ne projekte in bo zaradi tega na voljo veliko novih delovnih mest? To bo posledi?no pomenilo razcvet slovenskega gospodarstva, znianje dajatev in konstantno dvigovanje dohodkov narodu in s tem standarda naih ljudi. Minimalna pla?a bo najkasneje v 10-ih letih dosegla najmanj 1.500 evrov.

4. Ali ste za to, da se v Sloveniji posvetimo razvoju v tri smeri?

a.) Drobno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjos kori?enjem surovin, ki jih imamo v izobilju doma (les na primer, konoplja, ki bo postala industrijska rastlina pri nas) ter visoko tehnoloko napredne proizvodnje z vrhunskimi izdelki, ki jih svet e nima.

b.) Vrhunski eko turizem.

c.) Eko pridelava zdrave hrane za svoje potrebe in izvoz vikov v tujino.

5. Ali ste za to, da v Sloveniji vzpostavimo vodooskrbno, energetsko ter prehransko samozadostnost?

6. Ali ste za to, da uvedemo v nae ole programe in usposobimo u?itelje in profesorje, da bodo vzgajali nae otroke za IVLJENJE ter, da bodo iz ole prihajali samostojni aktivni dravljani nae drave, ki se bodo o vseh pomembnih vpraanjih za narod odlo?ali neposredno preko e-referendumov?

7. Ali ste za to, da se za?nemo v Sloveniji drug do drugega znova spotljivo obnaati, se kulturno pogovarjati konstruktivno z argumenti, skupaj iskati najbolje reitve, se ne prepirati, prenehati lagati, krasti, se pretepati, sovraiti kogarkoli, lenuhariti, izkori?ati, se prerivati, biti zavistni, blefirati, manipulirati in se kakorkoli neprimerno vesti do so?loveka in nasploh do narave? Ali elimo v Sloveniji duhovni in moralni ter eti?ni preporod, kar je sploh pogoj, ?e ho?emo uresni?iti vse zgoraj natete to?ke?

ALI STE ZA TO, DA NAIM OTROKOM VRNEMO PRIHODNOST IN JIM JO NAREDIMO VARNO, USPENO IN SRE?NO?


?e je va odgovor na vsa vpraanja DA, ste dober ?lovek, ki se bo seveda vpraal, kako to narediti. Vsaka sprememba sveta se za?ne pri sebi, samo ?lovek si naj re?e, da se bo trudil vsak dan postajati bolji ?LOVEK. Ko je ta obljuba pri posamezniku sklenjena, se bo za?elo u?enje, napredovanje, sre?evanje drugih dobrih ljudi, ki so na viji duhovni ravni in na viji stopnji zavedanja in se bomo od njih nau?ili dobrih dejanj. V ospredju bo vse ve? pozitivnih zgledov, ki bodo zgled ostalim, da se izboljujejo. (Kakne zglede imamo danes???) Nobene velike filozofije ni tukaj in zelo preprosto je, biti pripravljen se izboljevati in se u?iti za napredek iz knjig, zapisov na internetu in drug od drugega. Si dopustiti tudi, da nam kdo nastavi ogledalo.

Da bi nam lo laje in hitreje, pa smo pripravili skupni imenovalec za nae zdruevanje, da skupaj za?nemo veliko delo, ki smo si ga zastavili in bomo za?eli kar s prvo to?ko programa, ki je pred vami zastavljen v obliki vpraanj. Ste za to ali ne, da to naredimo?

Prva to?ka pomeni v bistvu ALI STE ZA TO, DA ODPRAVIMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE, ko smo prepri?ani, da bo slej ko prej vsaj 80% ne-privilegiranih dravljank in dravljanov za to, da privilegije ukinemo. Ker vemo, da je to rak rana nae drube tako iz finan?nega, kot predvsem iz moralnega in eti?nega vidika, bo to SKUPNI IMENOVALEC, DA STOPIMO SKUPAJ IN UKREPAMO, kot je v navadi v razvitih demokrati?nih drubah. Z zakonom.

V povezavi, ki je TUKAJ v nadaljevanju preberite, kje ima v tem trenutku vsakdo izmed nas pomembno vlogo. Gre za zdruevanje DOBRIH LJUDI, ki naj povabijo v nao drubo e ostale, da bomo skupaj mo?neji, znova povezani in enotni v zavedanju in v skupnjem delovanju za lepo sedanjost in prihodnost.

ZAGOTOVO POZNATE REK, DA ZLO VEDNO ZMAGA TAM, KJER DOBRI LJUDJE NE UKREPAJO. ZATO JE SKRAJNI ?AS, DA DOBRI LJUDJE STOPIMO SKUPAJ IN UKREPAMO.

VSAK SAM JE MO?AN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI IN ZATO VAS VLJUDNO PROSIMO, DA TA ZAPIS OZIROMA TO POVEZAVO DELITE NA VSE MONE NA?INE.

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije!

vse dobro vam eli ekipa Gibanja OPS in KO-KA
Koalicija Karantanija


 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 220 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?