Osmo novo duhovno spoznanje

Osmo duhovno spoznanje opozarja, da se bo duhovni razvojni proces pospeil, ko bodo ljudje ozavestili energijo v medsebojnih odnosih. V naklju?ja so namre? skoraj vedno vpleteni tudi drugi ljudje, ki nam prinaajo sporo?ila. Med drugim opisuje, kako je tako skrivnostno naklju?ja mogo?e pospeiti, ozavestiti in si na ta na?in pripraviti ve? prilonosti za izmenjavanje sporo?il. ?e se bomo bolj potrudili za zavestne medsebojne odnose in delovali bolj celostno, bomo pospeili tako svoj osebni razvoj, kot tudi razvoj naslednjega rodu.

Poglavitna medsebojna razmerja

Paleta medsebojnih odnosov. Duhovno spoznanje o medsebojni etiki torej govori o razli?nih drubenih odnosih, med drugim tudi o ljubezenskih in starevskih razmerjih. Poudarja pa naslednje:

? Medsebojna razmerja. Pri dajanju in sprejemanju sporo?il si pomagamo s poiljanjem (projiciranjem) energije, z vzajemnim spodbujanjem pa se izognemo boju in tekmovanju za energijo. Vsak ?lovek, ki ga sre?amo, nam prinaa dolo?eno sporo?ilo. Ko se bomo duhovno izpopolnili, bomo oblikovali zavestne skupine, v katerih se bomo skupaj dvigali na vijo energijsko raven vibracije oz. zavesti, s tem pa bomo postali modreji.

? Ljubezenska razmerja. Romanti?na ljubezen, ki jo uporabljamo kot nadomestek za vez s kozmi?no energijo, ve?inoma zaustavlja na duhovni razvoj. Korenine ljubezenske zasvojenosti segajo v nao preteklost, v nepopoln odnos s starem nasprotnega spola. Platonski odnosi z osebo nasprotnega spola lahko veliko pomagajo k celosti naega razvoja.

ele ko sklenemo krog dejavne in spremljajo?e duhovne energije, lahko sprejemamo tudi kozmi?no energijo. Zato je zelo pomembno, da si vzamemo ?as in utrdimo vez s svojim notranjim energijskim sredi?em.

? Sovisna razmerja. Otrokom moramo pomagati, da postanejo celostne osebnosti. Dajati jim moramo zgled, zlasti pa stalno in brezpogojno ljubezen in pozornost, da se bodo lahko ustrezno povezali s kozmi?no energijo.

Sodelovanje v duhovnem razvoju. Duhovno spoznanje o medsebojni etiki opisuje proces, v katerem drug drugemu pomagamo oblikovati svojo usodo. Pogledati namre? morate tudi v duhovno notranjost ?loveka, ki ga sre?ate. Tako ni dovolj, da opazite samo zunanjo osebnost, temve? se morate osredoto?iti na enkratno naravno lepoto, s katero je okraeno vsako ?loveko bitje, in prepoznati tudi globlji sijaj v njem.

Na ta na?in mu dajete energijo, ki jo tisti za?uti in s tem zazna svoje bistvo. To pomeni, da zaivi na viji vibracijski ravni, bolj jasno se zaveda samega sebe in laje izraa svojo resnico. Nato si izmenjujeta sporo?ila, ki pospeijo vajin razvoj.

Ko energija prehaja na druge, jim pomagamo uvideti resnico, nakar nam jo morajo predati. Ob?utek energijskega arka jih odpre, tako da laje prepoznavajo sporo?ilo, ki naj bi ga predali. Vzajemna predaja sporo?il je mona le tedaj, ko ni kakih skritih namer ali posebnih informacij.

Duhovni proces moramo doiveti na svoji koi. Nemogo?e je predvideti, kdaj bomo koga sre?ali in kako nam bo sre?anje koristilo. ele ko bomo samodejno za?utili lepoto ljudi, ki jih sre?ujemo ali poznamo, bomo lahko za?eli opaati spremembe v svojih odnosih in tudi v ivljenju.

Prenaanje sporo?il. Nekatere izkunje kaejo, da je vsako sre?anje z ljudmi lahko pomembno. Vsak, ki stopi v nae ivljenje, nam prinaa sporo?ilo. Zelo pomembno je, da smo pozorni, sicer ne moremo zaznati ljudi, s katerimi se moramo povezati. Vedimo, da moramo ohranjati visoko energijsko raven in biti ves ?as pozorni na svoja trenutna ivljenjska vpraanja. V takem stanju namre? privabljamo naklju?ja, ki jih potrebujemo za svoj razvoj.

Nenadno, spontano sre?anje s pogledi, pa tudi ob?utek, da nam je nekdo znan, spodbujata k iskanju globljega pomena. ?e nam kak ?lovek prekria pot in se pogovarjamo z njim, a ne prepoznamo sporo?ila, ki bi se nanaalo na trenutno vpraanje, to, seveda, e ne pomeni, da nam ga ni predal. Pomeni le to, da ga nismo zmogli prepoznati. In ?e koga nepri?akovano ter pogosto sre?ujemo, moramo razkriti razlog teh naklju?ij.

Ko bomo ozavestili monosti, ki nam jih prinaajo na videz nepomembna sre?anja, bomo postopno opustili drame nadzora in se izognili bitkam za energijo, ki prepre?ujejo izmenjavo sporo?il. Nau?ili se bomo prepoznati (imenovati) dramo nadzora, nato pa se bomo zbrano izognili tudi odzivni drami.

Delovanje v zavestnih skupinah
Uspenost enako misle?e skupine. Duhovni razvoj bo pripomogel k oblikovanju zavestnih skupin enako misle?ih ljudi. Mednje sodijo tudi tudijske skupine za preu?evanje teh duhovnih spoznanj. V skupinah, kjer ?lani namerno spodbujajo drug drugega, se dogajajo prav osupljive stvari. Skupno delo jih namre? dviguje na vije vibracijske ravni, kjer vzpostavijo stik z modrostjo in tudi z zdravljenjem.

Vedeti je treba, da je uspenost dela v kakrnikoli skupini najve?ja samo tedaj, ko se zberejo ljudje z isto namero, saj le na ta na?in lahko stopnjujejo energijo. Proces medsebojnega delovanja v skupini je namre? zelo odvisen od energije ?lanov skupine. Vsekakor mora biti takna skupina duhovno ?ista, in seveda, tudi brez dram nadzora.

Postati viji ?lovek. V skupini moramo biti osredoto?eni na sedanji trenutek in pazljivo slediti mislim govornikov. Spregovoriti je treba takoj, ko za?utimo potrebo po tem. Sicer pa moramo zbrano energijo poiljati tistim, ki elijo govoriti. V zavestni skupini ima vsak ?lan prilonost, da pove svojo resnico. Dobro tudi ve, kdaj je pravi ?as, da jo izrazi. Zamisli se namre? pojavljajo v pravilnih razmikih. Zato se ne trudimo, da bi se jih domislili, ampak raje po?akajmo, da se pojavijo.

Ker delujemo z namenom, da bi se medsebojno spodbujali, se izogibajmo zastarelih na?inov vedenja. Ne trudimo se torej, da bi bili sliati pametni in ne osredoto?ajmo se zgolj na svoje razmiljanje. Dejavno moramo posluati. Ne prestraimo se in ne prizadevajmo si nadzirati skupino. Vsi njeni ?lani naj imajo prilonost, da izkusijo polnost duhovne energije v sebi in doivijo svoj viji jaz.

Uporaba skupinske energije. Vsaka skupina, katere ?lani se medsebojno podpirajo in prebujajo svoj viji jaz, dosega presenetljive rezultate. Zato oblikujmo ustrezno skupino s prijatelji in se poskusimo pogovoriti o teavah, ki nas mu?ijo. Bolj ko smo dolo?ni, temve?ja je monost, da bomo dobili pomembno sporo?ilo. Ko delujemo v taki skupini, spodbujajmo ?lane, da ?im bolj podrobno opiejo svojo teavo. Bole?ina pa naj pomeni znak, ki kae na zlato zrno obti?ale energije.

Nikakor pa ni priporo?ljivo, da bi strokovno zdravstveno pomo? nadomestili z umskim delom v skupini. Taka metoda, ki bo podrobneje opisana v drugem delu, naj bo le dodatek k zdravilnim postopkom, saj lahko prispeva nadaljnje informacije.

Teave v skupinah. Ljudje se bodo e naprej duhovno razvijali in po?asi za?eli bolj obvladati tehnike, ki jih na kratko predstavljamo in priporo?amo v drugem delu. Zaenkrat pa e nismo tako dale?, zato se pri skupinskem delu pojavljajo teave. V vsaki skupini so namre? ljudje z zelo razli?nimi nagnjenji k dramam nadzora.

V kolikor ima kdo od ?lanov skupine energijo zastraevalca ali rtve, zagospoduje nad skupino, ki se nato duhovno razdrobi. Kaj storiti v takem primeru? ?eprav je v skupini moderator, ki skrbi za njeno ?imbolje delovanje, je dobro, da ?lani ne tla?ijo svojih ob?utkov.

?e pa nekdo na dolgo in iroko opisuje svoje osebne teave in pretirano dolgovezi, mu je pa? treba prijazno povedati, da zaustavlja energijo. Cilj skupine je namre? dose?i prost pretok energije, ki omogo?a izmenjavo sporo?il. Zato odkrito povpraajte skupino, ali mora ?uti, da bi energija morala spet ste?i, ali pa bi jo bilo treba preusmeriti.

Bodite pozorni, ali vam problem prinaa sporo?ilo. Delo v skupini je e posebej primerno za zadrane ljudi, ki raje mol?ijo, saj jih spodbuja, da ubesedijo svoje misli. ?e je v skupini kak ?lovek, ki ga drugi ne sprejemajo, se pogosto dogaja, da se osredoto?ajo na njegove negativne lastnosti. Namesto da bi uvideli njegovo globljo lepoto in mu s tem dajali energijo, mu jo ?rpajo in mu kodujejo.

?e je zelo kriti?en do drugih, je morda v skupini zato, da bi ji pokazal nagnjenost h kritiziranju. Vsak ?lovek ima namre? neko sporo?ilo za nas. Kakorkoli e, ?e tak ?lovek stalno nia energijsko raven, ima skupina pravico, da ga prosi, naj iz nje odide.

Ljubezenska razmerja

Zaznava pove?ane energije. Doslej povedano je imelo namen enakomernega stopnjevanja naih razvojnih sposobnosti. Dokler pa e nimamo utrjene vezi s kozmi?no energijo, se steka upremo monosti, da bi jo dobivali od nasprotnega spola. Pove?ano energijo lahko tudi doivimo, denimo, kot da bi nae telo preplavil val strasti; kot da se po?utimo polni energije; kot da bi nam telo utripalo; ali kot da bi ob dotiku za?utili neverjetno energijo.

Poskuajte se spomniti, ?e ste kdaj ?utili nekaj podobnega. ?e morda nikoli niste, potem vam ivljenje o?itno prizanaa, zlasti glede hudega.

Ljubezen gre tudi skozi duo. Svoj duhovni razvoj potemtakem sami zadrujemo, ko energije ne dobivamo po svojem notranjem stiku s kozmosom, ampak od drugega ?loveka. Izkunje kaejo, da se v zamaknjenem stanju zaljubljenosti po?utimo polni energije. Vse se zdi druga?no, ire in lepe. Barve so veliko svetleje. ivahneji smo in po?utimo se privla?neji. ivljenje nam veliko obeta.

elimo si e ve? te lebde?e energije. Zato se odlo?imo, da moramo tega ?arobnega ?loveka obdrati v svojem ivljenju in tako ohraniti ob?utek, ki nam ga zbuja.

Vsaka ljubezen se enkrat kon?a. ?e krogotok energije omejimo na enega samega ?loveka in pri?akujemo, da nam bo zadovoljil vse potrebe in elje, potem izgubimo stik s kozmi?nim virom energije. Pri?akovanja prej ali slej iz?rpajo oba partnerja in spet za?nemo tekmovati za energijo. Kot la?ni otroci zahtevamo zadovoljitev svojih potreb. Partner tako postane vir vseh teav in za?enjamo ga bodisi zastraevati, zaslievati, izsiljevati, ali pa se umikamo. Presojamo ga in obtoujemo, saj smo trdno prepri?ani, da smo izbrali napa?nega ?loveka.

Ko bi namre? izbrali pravega partnerja nekoga, ki bi sam od sebe opazil in zadovoljeval vsako nao potrebo gotovo ne bi imeli teav. Kakna zmota!

Romanti?na ljubezen sega v otrotvo. Otrok je arhetipsko moka in enska energija, ki bi se v idealnem okolju hranil z energijo obeh starev, dokler ne bi postal neodvisen. Takrat bi dobival energijo neposredno iz svojega notranjega vira.

Navadno se otrok laje identificira s starem istega spola, saj zlahka integrira njegovo energijo. Deklica se, na primer, veliko laje uglasi na enske lastnosti svoje matere, medtem ko jo nagonsko vle?e k o?etu, da bi dopolnila svoj spol in postala celostna. In ,seveda, tudi obratno, de?ke veliko bolj vle?e k materi.

Velik vpliv o?eta. Deklici se o?e zdi ?aroben in vsemogo?en. Ker moko energijo zaznava zunaj sebe, jo eli usmerjati in obvladati, zato se ho?e polastiti o?eta. Z njegovo pomo?jo postopno preraste otroki pogled in ga vidi z vsem odlikami in omejitvami. Ko se deklica zares prepozna, pa najde moko energijo v sebi.

V idealnem okolju ji oba stara dajeta energijo in posve?ata pozornost. Ker je v tem primeru prepri?ana, da jo bo vedno imela dovolj, ji zato ni treba razviti drame nadzora. Oblikuje si prepri?anje, da je samozadostna in lahko sama upravlja s sabo. Tako zlahka preraste obdobje, ko je morala prejemati energijo od odraslih, in se naravna na svoj notranji vir.

Obi?ajno pa stari ne morejo posvetiti otrokom dovolj energije, ki morajo zato tekmovati zanjo. In ?e se po?utijo zanemarjene ali grajane, jim energije primanjkuje, zato se zanjo borijo z najbolj primerno dramo nadzora.

Deklica, ki odra?a brez o?eta, pa tudi tista, katere o?e je oblasten in se ga boji, ne more dopolniti pomembnega psiholokega procesa in ne prebudi svoje moke strani. Zato zmotno domneva, da je spolnost edina pot do moke energije. Ta njen manko jo zato potisne v odnos, ki zasvaja. Predstavlja namre? samo polovico naravnega kroga (v kitajski miselnosti je to jin enski del), medtem ko manjkajo?o polovico (jang moki del) i?e v zunanjem svetu. Tako se porajajo tako imenovana sovisna razmerja, ki tudi zasvajajo, o ?emer je govor v nadaljevanju.

Ena?enje partnerja s stari. Nekateri opisujejo proces iskanja idealnega partnerja kot hrepenenje po nekakni meanici potez, ki jo imenujejo image. Trdijo, da vsi i?emo znano meanico pozitivnih in negativnih lastnosti, ki so bile zna?ilne za nae skrbnike. Nai mogani zapiejo vsako pomembno podrobnost o njihovih besedah, dotikih in naukih, pa tudi vse njihove telesne, ?ustvene in umske poteze.

Privla?ijo nas ljudje, ki so najbolj podobni tej zgodnji podobi v naem nezavednem. Ne glede na najbolj zavestne namene, ve?ino ljudi privla?ijo partnerji, ki imajo pozitivne in negativne lastnosti skrbnikov. Zna?ilno je tudi, da so negativne poteze celo vplivneje.

Vez s preivetjem. Rane, ki so nam jih prizadejali stari, so (kot negativno izkustvo) globoko vtisnjene v nae nezavedno. Zelo prepleten vzorec naih potez se namre? oblikuje e v otrotvu, ko smo bili povsem odvisni od starev, najgloblji del naih moganov pa vsebuje vse negativne in pozitivne poteze, ki so potrebne za preivetje. Ko sre?amo ?loveka, ki nas neustavljivo (kot magnet) privla?i in se povsem ujema z nao notranjo sliko odrazom naih starev, zaivimo v trdnem prepri?anju, da je nae ivljenje povsem odvisno od njega.

Zapolnitev praznine. Poleg tega, da nas partner privla?i zaradi podobnosti s prvotnimi skrbniki, se naa psiha trudi zapolniti praznino, ki je ostala po staru nasprotnega spola. Nagon, da bi zapolnili manjkajo?i, a potrebni del v nas, poraja zasvojenost. I?emo komplementarno seksualno polovico iz otrotva, obenem pa skuamo privabiti manjkajo?e komplementarne poteze.

Previdnega in metodi?nega ?loveka privla?i in o?ara oseba, ki je odlo?na, tekmovalna in rada tvega. Nenadoma vidi ve? monosti zase, pa tudi podporo za izvajanje sprememb. Namesto, da bi take poteze razvili v sebi, se naveemo na ?loveka, ki jih ima. Tak odnos vzpostavljamo z nezavedno domnevo, da bo partner postal nadomestek za enega od starev, ki bo zapolnil pomanjkanje iz otrotva. Uverjeni smo, da bomo ozdraveli, ?e bomo oblikovali tesno in trajno zvezo.

Zdravljenje starih ran. Nobena skrivnost ni, da romanti?na ljubezen ne temelji na logi?nem miljenju. ?e bi logi?no razmiljali, bi gotovo izbrali ?loveka, ki nima negativnih lastnosti starev in bi s tem ozdravili stare rane. Kakorkoli e, nagon po pridobivanju energije in elja po celosti nista zavestni izbiri, ampak nezavedni potrebi. V kolikor pa nanju gledamo kot na poskus zdravljenja starih ran, lahko bolje razumemo, zakaj nas kdo privla?i.

Tisti del moganov, ki usmerja iskanje partnerja, niso novi, logi?ni in metodi?ni mogani, ampak stari in kratkovidni mogani, ki so obti?ali v ?asu. Poustvarjajo namre? okoli?ine vzgoje in odra?anja, da bi jih popravili. Ko prejmejo dovolj hrane za preivetje, toda premalo, da bi bili zadovoljni, se skuajo vrniti na prizori?e prvotne frustracije, da bi mogli izpeljati nedokon?ani posel.

Platonski odnosi. Nekatere tovrstne izkunje svetujejo, da moramo energijo nasprotnega spola okrepiti z vzpostavljanjem zavestnih platonskih odnosov zlasti ?e v otrotvu nismo doiveli zdravega oblikovanja vlog. Spoznanje o tem, kako razmiljajo in ?utijo ljudje nasprotnega spola, nam pomaga dose?i celost in povezanost. Najbolje se je povezati s ?lovekom, ki se je pripravljen odpreti in se zaveda svojega duhovnega razvoja. Tako razmerje nam bo pomagalo prese?i prepri?anja, ki jih imamo o nasprotnem spolu.

Samski ljudje laje vzpostavljajo in razvijajo platonske odnose, precej teje pa tisti, ki imajo resno razmerje. ?e imate partnerja in ste se odlo?ili poleg njega razvijati e platonsko prijateljstvo, se potem z njim odkritosr?no in nadrobno pogovorite o taki nameri.

Imate zadovoljujo?a prijateljska razmerja z ljudmi nasprotnega spola? Ali ?utite, da so manj pomembna, ?e vas vodijo v spolno razmerje? So vai platonski odnosi z ljudmi nasprotnega spola omejeni na partnerje vaih prijateljev?

Nekateri svetujejo, da se moramo upreti romanti?nemu zaljubljanju in naj ?loveka najprej spoznamo, ne da bi se seksualno zapletli. ?e partnerja dobro poznamo, laje ohranjamo svoje notranje sredi?e. Ko pa vzpostavimo pravo zdruljivost, s tem ustvarimo trajno razmerje.

Dopolnjen naravni krog. Velja si prizadevati za vzpostavitev prijetnega po?utja ob ?loveku nasprotnega spola. Vendar naj bo kdaj pa kdaj tudi samota vir lepih trenutkov in navduenja. V poglavju o skrivnostnih sporo?ilih smo lahko uvideli, kako se je mogo?e po?utiti, ?e se poveemo s kozmi?nim virom energije. Zavestno bivanje v njenem toku namre? pripomore k poenotenemu stanju moke in enske energije s tem pa v sebi dopolnimo naravni krog.

Spomnite se, kako se po?utite, ko sami preivljate ?as oz. kaj po?nete, ko ste sami. Ali lahko krepite energije, ?e ste nekje v popolni samoti, ali le tedaj, ko ste v drubi z drugimi? Ali ste morda lahko sre?ni tudi takrat, ko ste popolnoma sami?

Utrjevanje notranjega sredi?a. Br, ko se za?nemo duhovno razvijati, samodejno prejmemo energijo nasprotnega spola. Vendar velja biti previden. Proces zdruevanja namre? zahteva svoj ?as. Ko naletimo na ?loveka, ki bi nam, kot se zdi, neposredno dajal energijo, zelo radi preusmerimo pozornost nanj.

S tem pa izgubimo stik z notranjim sredi?em in zapademo v nenadzorovano vedenje. Ko se stik utrdi, nas potem nih?e ne more pripraviti do tega, da bi se odvrnili od svojega pravega vira energije.

Spomnite se, ?e ste morda kdaj iveli sami dlje ?asa. Ste takrat imeli kakno metodo za ohranjanje notranje osredoto?enosti? Vsi tisti, ki se ukvarjajo bodisi s ivanjem, slikanjem, pisanjem, lon?arjenjem, telovadbo ali z meditacijo, namre? dobro vedo, da je tudi ?as, ki ga preivimo sami s seboj, e kako koristen. Takrat se med drugim lahko v precej ve?ji meri posvetimo tudi svojemu notranjemu sredi?u.

Vez s kozmi?no energijo. Da bi utrdili vez z notranjim sredi?em, moramo prisluhniti notranjemu vodstvu in zaznati svoje ob?utke. Utrjevanje je povezano z ob?utkom lastne vrednosti in sprejemanjem samega sebe. Odgnati moramo negativne misli in prepoznati drame nadzora, preden se ujamemo vanje. Takrat moramo zaprositi svoje notranje vodstvo za podporo in ne smemo pri?akovati, da bo nekdo drug poskrbel za nas.

Sovisno medsebojno delovanje

Sovisno vedenje. Besedo sovisen so za?eli uporabljati pri opisovanju ?loveka, ki je bil povezan z alkoholikom. Sovisen je torej tisti, ki si prizadeva obvladovati in nadzirati poloaj, ki je neobvladljiv. Pomen izraza se je po?asi raziril in tako danes zajema iri razpon odnosov. Lahko re?emo, da je celotna druba na robu sovisnosti.

Mnogi se spraujejo, kako naj vedo, ?e so morda sovisni. Ali pa so morda samo zaskrbljeni in elijo le pomagati? Raziskave kaejo, da sta poglavitna kazalca morebitne sovisnosti dva, in sicer: pozorno spremljanje dejanj in ob?utkov drugega ?loveka, in prepri?anje, da moramo nadzorovati vse, kar se dogaja. V kolikor usmerimo pozornost na delovanje drugih, ne moremo biti osredoto?eni na svoj notranji proces.

?e ?utite, da morate vse nadzirati in povsod sodelovati, ste brkone sovisni. Ko si prizadevate za nadzor, namre? zapirate pot naklju?jem, ki bi vam sicer lahko pomagala pri razvoju.

Primer sovisnega delovanja. Naj navedemo lep primer, ki prikazuje sovisnost v partnerskih odnosih. Neki zakonec svetovljan ni imel ?asa za malenkosti (npr. pla?evanje ra?unov). Njegova ena je zato ?utila potrebo, da mora sama poskrbeti zanje, da se njen mo ne bi po?util vezanega. Tako se je velikokrat odpovedala svojemu priljubljenemu opravku (klepetu s prijateljicami), da je bila lahko doma, ko se je mo vrnil z dela.

Bala se je namre?, da je ne bi mo zapustil in se je tako povsem odrekla svojemu ivljenju. ?akala je na ?as, ko se bo mo umiril, pa se to sploh ni zgodilo. Nek moki, ki je ve? let ivel s partnerko, je postal obseden z vsem, kar je po?ela. Morala mu je povedati to?en ?as prihoda domov. Odlo?no je nasprotoval njeni elji, da bi obiskovala ve?erne te?aje in ko se je odlo?ila za tak seminar ob koncu tedna, jo je na vso mo? obtoeval.

?e je ni bilo ob njem, se je po?util zapu?enega, vendar tega ni nikoli priznal. Tako jo je obtoeval, ker je ivela svoje ivljenje.

Neka stareja enska pa je povedala, da ji je njena mama vedno govorila, kako je njena najbolja prijateljica in je tako e od rane mladosti dalje skrbela zanjo. Mati je bila ?emerna in je vsak ve?er pila, dokler ni zaspala. ele tedaj se je ona lahko posvetila tudi branju ali telefoniranju prijateljici.

Ko je bila kot tudentka na predavanjih, je vedno telefonarila domov in se zelo bala zanjo, ko ji je pri?elo peati zdravje. Nato se je e poro?ila z mokim, ki je bil njeni materi podoben in je tako morala skrbeti kar za oba. Vse ivljenje ji je tako nekdo dihal za vrat. Vedno je ?akala, da bo zaivela tudi svoje ivljenje.

Misel, da bi bila svobodna in bi lahko delala, kar bi hotela, je bila zanjo skoraj zastraujo?a. Ko je nato dalj ?asa hodila na ustrezno terapijo, je prila celo do zamisli, da bi se lotila posla z doma?imi ivalmi, kar si je pravzaprav tudi vedno elela.

Poglavitne zna?ilnosti sovisnosti. Zgoraj omenjene zgodbe ponazarjajo nekaj obi?ajnih prvin neuravnoveenih odnosov, ki jih je mo? strniti v naslednjem:

? Razmerje. Popolna osredoto?enost na dejanja partnerja ali koga drugega. Neustavljiva potreba po energiji drugih ljudi.

? Obnaanje. Nadzor postane poglavitni vedenjski vzorec. ivljenje sovisne osebe je prazno in na mrtvi to?ki.

? Po?utje. Sovisen ?lovek ne vidi ve? nobenega svojega cilja. Za razmerje so zna?ilne toge vloge in pri?akovanja. Mo?an ob?utek iz?rpanosti in izgubljenosti. Ugotovimo lahko, da moramo prepoznati svojo sovisnost in spremeniti odnos, sicer se ne moremo duhovno razvijati. Nekateri predlogi za prepoznavanje in premagovanje sovisnosti bodo na voljo tudi kasneje.

Pravo ljubezensko razmerje. Obravnava sovisnosti pa povsem upravi?eno odpira vpraanje, kak sploh lahko vemo, da smo pripravljeni za vzpostavitev ustrezne ljubezenske zveze. Nekateri najbolj izkueni v teh odnosih so prepri?ani, da moramo najprej psihi?no ozdraveti in zaiveti v svoji duhovni zvezi. V nasprotnem primeru se bo vsako ljubezensko razmerje slej ko prej sprevrglo v boj in tekmovanje za energijo.

Brkone se boste zelo pribliali idealnemu ljubezenskemu razmerju, kakrnega si gotovo tudi elite, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

? Razmerje. Povsem zadovoljivo lahko ivite tudi brez razmerja. Nikoli se ne poskuate polniti z energijo drugih ljudi. Ne ?utite potrebe po nadziranju dejanj drugega ?loveka.

? Ob?utenje. Osredoto?eni ste na svojo energijo. Res lahko zaznate svoje ob?utke. Lahko se sporazumevate brez obtoevanja in manipuliranja.

? Obnaanje. Nikoli ne igrate v dramah nadzora. Ob morebitnih partnerjevih teavah ste lahko nepristranski. Vedno ste povsem odprti za sporo?ila naklju?ij.

? Po?utje. Po?utite se prijetno, ko se uveljavite in sprejemate obenem. Povsem lahko nadzorujete in zasledujete svoje cilje.

Starevstvo kot dolnost

Brezpogojna in dostopna energija. Otroci potrebujejo brezpogojen dotok energije, da bi se ustrezno razvijali. Tak dotok je moen le v bliini odraslih, ki jih telesno, ?ustveno in umsko negujejo. ?e jih odrasli nenehno popravljajo, jim ?rpajo energijo in s tem izzovejo drame nadzora. Otroci potrebujejo popolnoma enosmerno pozornost zrelega ?loveka. ?e odrasli odkrito govorijo z njimi in jih vklju?ujejo v pogovor in odlo?itve, ki so primerne njihovi ravni razumevanja, se nau?ijo zaupati svetu in svojemu mestu v njem.

Neustrezne razmere v sodobni druini. Dananji otroci se sre?ujejo s teavami, ki so posledica spremenjenega starevstva. Urbanizacija drube je v preteklih estih desetletjih povsem spremenila temelje odra?anja. Do tridesetih let tega stoletja (opomba: 20. stoletja) so otroci odra?ali v druinah s irokim krogom odraslih razli?ne starosti (strici, tete, bratranci in sestri?ne), s katerimi so preiveli najmanj po tiri ure dnevno.

Kakih 70% otrok je odra?alo na podeelju. Delali so skupaj s stari in sodelovali v vsakodnevnem dogajanju. Danes se je medsebojno sodelovanje starev in otrok skr?ilo na nekaj minut, ki so v glavnem posve?ene dodeljevanju nalog ali negativnemu in obtoujo?emu dialogu (npr. kje si bil, zakaj nisi napisal naloge, pospravi sobo, ipd.). Veliko otrok ne ?uti brezpogojne ljubezni in nimajo ob?utka, da so sprejeti, v najboljem primeru pa morajo tekmovati za pozornost svojih iv?nih starev.

Nekatere raziskave potrjujejo, da dogovor in sodelovanje oblikujeta temelje moralnega in eti?nega razvoja, kriti?nega miljenja, zrelega presojanja in pou?evanja u?inkovitosti. Ter obratno, pomanjkanje dialoga in sodelovanja med bolj ali manj zrelimi osebami ogroa vezi bliine, zaupanja, dostojanstva in spotovanja, ki ohranjajo celost drube.

Ob?utek lastne varnosti. Dananji otroci so najve?krat prepu?eni samim sebi, saj so stari pri delu, poleg tega pa jim primanjkuje pomembnih dejavnosti, zato trpi njihovo samospotovanje. V preteklosti so imeli deklice in de?ki zadolitve, s katerimi so pomembno prispevali k vzdrevanju druine (npr. vrtnarjenje, oskrbovanje ivali, kuhanje, pranje in obeanje perila, varstvo mlajih, ipd.). Dajale so jim ob?utek sposobnosti in vrednosti.

Dananji otroci pa ve?inoma odra?ajo zelo pasivni in imajo zelo malo ali ni? prilonosti, da bi odkrili svojo identiteto ter prepoznali svojo nadarjenost, nato pa so pahnjeni v drubo, ki je ?edalje bolj specializirana in tehni?na. Po televiziji, filmih in video igrah sodelujejo v ivljenju le kot gledalci ali porabniki zabave. Zamisli o reevanju problemov in spopadanju z ivljenjem prevzemajo od izmiljenih junakov, ki z objestnostjo, nasiljem in magijo premagujejo ivljenjske teave.

V iri druini iz preteklosti so imeli otroci ve? prilonosti za spoznavanje nasprotnega spola in zdruevanje obeh plati svoje narave. Dananji otroci, ki nimajo teh monosti, zavra?ajo neustrezne odnose z odraslimi in se povezujejo z vrstniki. V njihovi drubi se po?utijo pomembne in nabite z energijo, ne morejo pa se nau?iti, kako naj odrastejo.

Vklju?itev otrok v duhovni proces. Zdi se, kakor da so vzroki prestopnitva, nasilja in intelektualnega izkrivljanja zunaj drubenega nadzora. Vendar ?e bomo ?as in energijo posve?ali vzgoji in odra?anju otrok, in ?e bomo podpirali njihov razvoj celosti, bomo odpravili ve?ji del slabosti dananje drube.

Otroke moramo zajeti v svoj duhovni proces in jih pou?iti o svojem razumevanju sveta. Nato pa jim moramo dopustiti, da gredo pa svoji lastni poti. V?asih se zdi, da zahajajo v skrajnosti. Toda ?e smo opravili svojo starevsko nalogo in jim pomagali, da verjamejo vase in v ivljenje po lastnih vrednotah, jim moramo potem tudi zaupati, da bodo sami nali ustrezno ravnovesje v pozitivni drubi.

Mnoga spoznanja nas opominjajo, da imamo na skrbi nov duhovni rod, in da moramo ozavestiti duhovne vidike starevstva. Vedeti moramo, da vsak otrok prinaa s sabo vpraanja, ki jih mora obdelati v svojem ivljenju. Zato ga ne moremo in tudi ne smemo kar ukalupiti v zate?ene razmere.

Izkunje nas nadalje u?ijo, da moramo starevstvu dodati razsenosti, ki jih med svojim odra?anjem nismo poznali. Ker se u?imo rokovati z duhovno energijo in sprejemati tok naklju?ij ter sporo?il, bodo nai otroci hitreje dojemali tovrstna spoznanja, saj se bodo lahko zgledovali po nas.

Zaznave uspevajo?ih otrok. Nekateri navajajo ve? pomembnih dejavnikov, ki so osrednjega pomena za otrokovo uspenost in sposobnost. Te lastnosti in zaznave, ki jih otrok lahko pridobi v dobi odra?anja, so naslednje:

? Samozavest. Sposoben sem. Pomembno prispevam in resni?no me potrebujejo. Lahko vplivam na to, kar se mi dogaja.

? ?utnost (senzualnost). Moji ob?utki so pomembni in zato verjamem, da se bom nekaj nau?il iz napak, ki jih velikokrat tudi naredim. Obvladujem se in znam se disciplinirati.

? Nravnost (etika). Znam navezati prijateljstvo. Znam povedati, kar bi rad dosegel, pri tem pa ho?em tudi posluati, sodelovati, deliti in se pogajati.

? Sposobnost. Zanesljiv sem in govorim resnico. Ni vedno po moje, vendar se znam prilagoditi, ko je to potrebno. Poskuam reevati svoje teave, vem pa tudi, da lahko prosim za pomo?, ?e jo potrebujem.

Otrok s tem pridobi veliko prednost, saj ve, da je opremljen za ustvarjalno reevanje problemov, ne glede na to, kaj se zgodi. Ustrezna prepri?anja namre? predstavljajo tudi nekatere cilje razvitega starevstva. ?e jih vcepimo tudi svojim otrokom, so najve?je darilo, ki jim ga moramo dati. O zares verjamejo, da lahko izbirajo, se u?ijo in tudi spreminjajo svoje ivljenje, so potem dejansko sposobni, da se naravno vklju?ijo v tok energije.

In ko bodo e uvideli, kako se njihova energija odziva na njihovo namero, bodo gotovo privabili ve? naklju?ij. Njihove odlo?itve bodo torej temeljile na bivanju v toku. Zelo verjetno bodo potem veliko laje nali in izpolnili svoj namen, saj bodo polni energije in zaupanja vase.

Ustrezna pomo? otrokom. Brkone nam ni treba ?akati tistega dne, ko bomo vsi druga?ni od otrok, ampak se kae potruditi e sedaj in vloiti v njihovo vzgojo ve? truda in ustvarjalne domiselnosti. Nekateri omenjajo nekaj predlogo za stare, katere lahko smiselno uporabijo tudi drugi, in sicer:

? Bodimo otrokom na razpolago. Na?rtujmo jih samo toliko, da bo vsem zagotovljena nenehna, kakovostna in enosmerna pozornost. Dajati jim moramo tudi dovolj energije, da se bodo zmogli sami preleviti v celostne odrasle ljudi.

? Ravnajmo z njimi kot z duhovnimi bitji. Zavedajmo se, da imajo svojo usodo, ki jo morajo izpolniti. Pomagali smo jim sicer na svet, vendar ne moremo nadzirati tudi njihove usode.

? Spotujmo jih. Govorimo z njimi kot z odraslimi ljudmi, ki imajo viji jaz. Na primer: Zdravo,Kako si? Danes se pa zabava. Kako si preivel dan?

? Pripoznajmo njihove pravice. To pomeni, da moramo poznati resnico, skrbeti zanje in jih u?iti, kako naj odrastejo.

? Skrbimo za njihovo varnost. Vztrajajmo pri vedenju, ki je v njihovo dobro oz. je pomembno za njihovo zdravje in varnost. Opozorimo jih: V avtu se vedno priveemo.

? Postavimo jasne meje. Dokler so pod nao oskrbo in nadzorstvom, jim prigovarjajmo: ?e se zgodi kaj nepri?akovanega, me zagotovo pokli?i in mi vse povej, pa naj gre za karkoli.

? Jasno jim predstavimo situacijo. Povejmo jim, kako sami razmiljamo o dolo?enih stvareh. Na primer: Treba je vedeti, da imajo drugi pravico iveti druga?e kot mi. Odprimo se jim, ?e je potrebno, tudi prilagajajmo svojo zamisel resni?nosti trenutni situaciji.

? Bodimo dovzetni za njihove potrebe. Vedeti moramo, da so se rodili z vpraanji, ki jih bodo morali reiti. Vpliv starevstva je zelo pomemben, ni pa tudi edini. Neka mati mi je povedala: Vzgojiteljice mojega tiriletnega sina mislijo, da bi potreboval druga?no vzgojo, saj ne navezuje stikov s sovrstniki in nerad komunicira. Mislim, da je bolj srameljiv in vase zaprt (introvertiran) kot sem bila jaz v njegovi starosti. Stari so me nenehno silili, naj se ve? smejim in naj bom bolj odprta. Po?utila sem se, kakor da ni v redu, ?e sem jaz. No?em ponavljati tega kroga.

? Seznanimo jih z duhovnostjo. Predstavimo jim svoje nadzore in bistvo duhovnega procesa, seveda, v primerni obliki za njihovo starost. Denimo: Mami potrebuje petnajst minut tiine in miru. Moram sedeti z zaprtimi o?mi in tiho misliti.

? Pojasnimo jim izbire, o katerih se odlo?amo. Seveda, mora biti povedano tud dostopno njihovi starosti. Na primer: Preselili se bomo v novo mesto. Poi?iva ga na zemljevidu in se pogovarjajva o tem, kakno naj bi bilo.

? Pogovorimo se z njimi o druinskih teavah. ?e o njih mol?imo, jih prikrajamo za resnico, pa tudi za modrost, ki bi jim jo morda s tem lahko dali. Ton pogovora naj ne vsebuje prvin rtve in naj ustreza otrokovi starosti. Na primer: Vem, da bi rad nove smu?i. Toda prav zdaj imamo manj denarja, ki ga ve?inoma porabimo za gospodinjstvo. Sediva in premisliva, kako bi prihranili denar za te smu?i in kako dolgo bi morali var?evati. Kakno znamko ima v mislih, ali bi bile lahko tudi malo rabljene? Vklju?imo otroke v pogovor in jim dajmo prilonost, da sodelujejo pri reitvi problema.

? Dodelimo jim pomembne naloge in opravke v gospodinjstvu. Ne naredimo vsega zanje ali namesto njih. Preu?evanja kaejo, da so otroci, ki se ?utijo sposobne za opravljanje pomembnejih nalog, bolj zdravi in se hitreje razvijajo.

? Ne reujmo jih prehitro, ?e ne gre za ivljenje ali smrt. Na splono so otroci veliko bolj sposobni kot si navadno mislimo. Naj dobijo prilonost, da se u?ijo tudi iz svojih napak. Ob tem pa jim ne smemo vzbujati ob?utek, da so neumni in nevredni. Spodbujajmo jih, naj nas vpraajo, kaj se je zgodilo, ali so se kaj nau?ili, in kako bodo ravnali naslednji?. Ne kritizirajmo jih in jim ne ?rpajmo energije. Predstavimo jim, da je ivljenje velikokrat odvisno tudi od tega, koliko tvegamo, in da se v?asih tudi motimo. Izkunja je pogosto veliko bolji u?itelj kot avtoritarno starevsko pojasnjevanje.

? Vzpostavimo ustrezen in korekten odnos. Smeenje, ponievanje in telesna kazen so nesprejemljive starevske poteze. Vedimo, da ljudje napredujejo na vijo raven le v okolju, ki jih spodbuja in podpira.

? Bodimo dovzetni za otrokovo mnenje. Bodimo pazljiv in dober poslualec in ne domnevajmo, da vedno natan?no vemo, o ?em govori, ali kaj nam misli povedati. Denimo: Tega pa res ne razumem, ali lahko o tem malo premislim in se bova do konca pogovorila kdaj drugi?.

? Razvijajmo otrokov ob?utek za humor. Otroke je treba spodbujati, da v ivljenju vedno skuajo poiskati tudi smeno stran, kar pa, seveda, ne sme temeljiti na smeenju drugih. Na primer: Vzdevek, ki si ga dala soolki, je res dobra domislica, ali morda ve, kako re?e ona tebi, ko te ni zraven?

? Pogosto jih pohvalimo in spodbujajmo. Pohvala otrokom pomeni veliko ve? kot morebitno pla?ilo (ali ve?ja epnina) za opravljeno delo. Bolje jim je re?i: Nate se pa res lahko zanesem. Krasno je, da vsako jutro vstane in pravo?asno pride v olo, pa e kosilo si sam pripravi.

? Po potrebi se tudi u?imo od njih. Ne pozabimo, da so otroci tudi pomembna ogledala naih teav. Zato pazljivo opazujmo njihovo vedenje, ki nam mogo?e govori tisto, kar bi morali sami vedeti o sebi. Najbolj pomembna stvar, ki jo lahko naredimo za svoje ali za tuje otroke, pa je, da jih zbrano posluamo, jih jemljemo dovolj resno, in da vedno pripoznamo tudi njihovo osebno vrednost.

Omreje za pomo? starem. Ljudje smo drubena bitja, zato si e od nekdaj prizadevajo oblikovati razmeram ustrezne skupnosti za svoje preivetje. Na podlagi mnogih izkuenj so postopoma prili do ugotovitve, da se morajo povezovati z enako misle?imi, ki se razvijajo vzdol istih razvojnih smeri. Spoznali so, da na ta na?in veliko hitreje napredujejo.

Druina kot osnovna drubena celica e nekaj desetletij vztrajno razpada, kar povzro?a sedanjo osamljenost in razdrobljenost. Sodobna tenja po samskem starevstvu (samohranilstvu), ki jo nekateri uveljavljajo celo kot zamenjavo za druino, seveda, ne vodi v pravo smer. Nadaljevanje teh trendov nas bo prisililo da bomo morali razviti povsem nove prijeme in poiskati nove poti. Nekateri vidijo ustrezno reitev v ustanavljanju tako imenovanih podpornih skupin za stare in sosedskih sistemov, ki naj bi jih povezovali in spodbujali z medsebojnimi stiki.

Velja razmisliti: Ste dovolj povezani s sosedi, ali z drugimi stari? Kaj bi lahko naredili, da bi pove?ali zunanjo podporo zase in za svoje otroke? Kako se vedete do otrok v sosedstvu ali v iri druini, ?e jih morda sami nimate?

Povzetek spoznanja o medsebojni etiki

To spoznanje je zavedanje, da ve?ina naklju?ij prinaa sporo?ila, ki nam jih dajejo drugi ljudje. Ta skrivnostna naklju?ja se bodo z razirjanjem nove duhovne etike e bolj mnoila. ?e ne tekmujemo za energijo in ohranjamo stike s kozmi?no energijo v sebi, z njo spodbujamo tudi druge. Ko se osredoto?amo na lepoto njihovega obraza, lahko pri vsakem ?loveku uvidimo tudi njegovo vijo nadarjenost. Ko nagovorimo ?lovekov viji jaz, ga namre? naa energija, ki mu jo s tem dajemo, dvigne na vijo raven samozavedanja in pove?a monost, da nam bo predal sporo?ilo.

Dviganje na vijo energijsko raven je e posebej pomembno za delovanje v skupinah. Uporaba take duhovne etike je pomembna tudi pri vzgoji in ravnanju z otroki. Tudi pri njih velja govoriti o modrosti njihovega vijega jaza in biti poten do njih. V ljubezenskih razmerjih pa je treba paziti, da vznesena ljubezenska zveza ne bo nadomestila stika z naim notranjim sredi?em in virom energije, sicer se bo razmerje izkrivilo v boj in tekmovanje za mo?, partnerja pa se bosta zasvojila z energijo drug drugega.

Mag. Janez ?ek

 

Komentarjev 

 
#73 web site 04:46 28-11-2022
I'm not sure where you're getting your info, bbut great topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.

Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.
Pump muscles web
site: https://www.neuromarrakech.com/community/profile/vitomichaud412/ build muscles
Citat
 
 
#72 webpage 05:37 22-11-2022
I am rdally loving the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?

A handful of my blog readers have complained aout my website not
operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have aany tips to help fix this problem?
webpage: http://www.rccsonline.com/eSports/forum/discussion/1683656/zapis-n77-nalichie-velichayshey-otkryvayuschey-mashiny-win-kak-reshit-na-bolshih-stankah
Citat
 
 
#71 jbo 00:28 21-11-2022
Excellent blog you have here.. It's hard to find excellent writing like yours nowadays.

I seriously appreciate individuals like you! Take care!!
Citat
 
 
#70 web site 06:41 20-11-2022
Hello, I do believe your blog might be having browser
compatbility problems. When I look at your site inn Safari, it looks fine but when openinng in I.E.,it
has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick
heads up! Aside from that, grest website!
Cómo balancear bíceps web
site: https://wiki.icluster.cl/index.php/Nota_N42_:_Requisitos_De_Prote%C3%ADnas_De_Los_Culturistas deporte
Citat
 
 
#69 website 00:40 20-11-2022
Heya! I'm aat work surfing around your blog frm my new iphone 3gs!
Just wanted to say I love reading our blog and look forward
to all your posts! Carry on the outstanding work!
Entrenamientos para carrocero website: http://banker-fo.com/publicar-n99-sobre-correr-construye-musculo/ carrocero
Citat
 
 
#68 web site 19:22 18-11-2022
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. Thhe overall look of your website is fantastic,
let alone the content!
Construire du muscle web site: https://techbuzz.asia/2022/11/message-id7-3-pardon-baser-le-puissance-parmi-mes-jambes-2-choses-a-rechercher-acidule/ athlète
Citat
 
 
#67 homepage 13:37 18-11-2022
What's up, yeeah thius paragraph is in fact pleasant and I have learned lot
of things from it concerning blogging. thanks.


Des sports homepage: https://lcctwenty.myblog.arts.ac.uk/forums/topic/article-id6-9-la-wwe-a-t-lui-meme-isole-sa-prochaine-eternelle-sauvage/ pompe musculaire pour femme
Citat
 
 
#66 web page 11:35 16-11-2022
WOW just what I wass searfching for. Camee here
by searching for muscles and steroids
pump muscle for women web page: https://elearning.academy.police.md/blog/index.php?entryid=9203 how to swing biceps
Citat
 
 
#65 web page 09:29 15-11-2022
What's up, always i useed too check webpage posts here in the early hours in the dawn, since i enjoy to learn more aand more.

Bombeo muscular web
page: https://bustingstacy.com/forums/topic/publicar-n94-sobre-como-ganar-plebe-muscular-magra-rapidamente-hombres/ Cómo entrenar músculo
Citat
 
 
#64 homepage 13:37 14-11-2022
This design iis steller! Youu obbviously know how to keep a reader entertained.
Between your wit annd your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
almost...HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed
what you had to say, annd mre than that, how you presented it.
Too cool!
Bombeo musculoar homepage: https://ohmyformula1.com/community/profile/vwtcaleb6148428/ farmacología deportiva
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 302 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?