Ta dopis smo poslali tudi Varuhu ?P v RS. Na fotografiji zgoraj tovorišca, ki odtovori iz prora?una mese?no 5.300,00 EUR, njena ekipa skoraj 50-ih pomaga?ev pa še dodatnih sto tiso?e evrov. Zakaj že?


logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveš?eni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 MURSKA SOBOTA
Poslano na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Zadeva: Odtujitev otroka od mati?ne družine – odgovor na vaš odgovor z dne 2.09.2015

Spoštovani!

Prejeli smo vaš odgovor, za katerega se zahvaljujemo, a nam v njem niste odgovorili na naša konkretna vprašanja, ki zadevajo dolo?be Zakona o rejniški dejavnosti. Prosili smo vas, ?e nam pojasnite vse objektivne razloge, okoliš?ine in zakonske podlage, ki so vam v oporo, da ste staršema gospe Horvat in gospodu Kav?i?u odvzeli otroka, ter nam z dokumenti predstavite vse potrebne reference rejnikov (rejniške družine) in pojasnila, ki so potrebna, da bomo prepri?ani, da je njun sin v varnem zavetju, kjer je deležen boljše vzgoje kot sta mu jo zmožna nuditi njegova starša.

Prosili smo še, da nam predstavite, kakšne negativne psihi?ne posledice lahko pusti na otroku nasilna odtujitev otroka od njegovih staršev in sestre, na katere je nedvomno navezan, ko še navedite, kdo je strokovnjak, ki spremlja vedenje otroka v drugi – rejniški družini, in dokumentacijo, ki potrjuje spremljanje prilagajanja otroka na nove razmere in sprotno spremljanje njegovega vedenja odkar je v rejništvu.

Prosili smo vas, da nam tudi sporo?ite, nas obvestite, kaj bi starša morala narediti, katere pogoje bi morala izpolniti, da jima sina vrnete v njun objem, ko nas tudi zanima, kako bi lahko pomagali ljudje, ki nam ni vseeno, da se to ?im prej zgodi?

Izrazili smo prepri?anje, da je otrok najsre?nejši, kadar biva in se razvija v svoji družini z obema staršema in seveda brati in/ali sestrami. Naloga vseh uslužbencev pa je, da pomagajo staršema, da morebitna nesoglasja in probleme skupaj rešita, saj imate za to na razpolago veliko strokovnjakov.

In nenazadnje smo vas prosili tudi, da nam z argumenti zagotovite, da v vseh primerih ravnate enako, ko imamo v naši praksi žal izkušnje, da je toleranca v nekaterih primerih zelo velika, saj je znano dejstvo, da otroci Romov marsikje živijo v nemogo?ih razmerah, pa se CSD-ji v njihovo življenje ne vtikate, kar pomeni, da pomanjkljivo vzgojeni straši, ki ne znajo vzgajati svojih otrok v poštene in delovne državljane, kljub temu to po?no, da ne govorimo, da se nad otroki Romov izvaja nasilje in še kaj drugega, pa vas to menda ne sme zanimati. Ustava RS pravi v svojem 14. ?lenu, da smo vsi enaki pred zakonom. Smo res?!

V odgovoru ste nam poslali odlo?bo št. 12031-13/2013-35 z dne 1.04.2015, s katero ste odvzeli mladoletnega otroka staršema in ga iztrgali iz objema staršev, sestre, babice, prijateljev in znancev ter celo iz njegove šolske sredine. Odlo?bo ste, upamo, nenamerno fotokopirali tako, da smo prejeli strani samo z lihimi številkami, strani, ki imajo sode številke, pa so ostale pri vas oziroma jih sploh niste fotokopirali. Iz vsake druge strani pa se ne da razbrati, kaj natan?no vas je vodilo, da ste otroka odvzeli, s ?imer ste mu brez najmanjšega dvoma naredili veliko, morda celo nepopravljivo škodo. Njegova mama je na enem izmed prvih stikov po odvzemu ugotovila, da ima pogrizene nohte na rokah oziroma kožico okoli njih, kar je zapisano tudi v uradnem zaznamku, ki ga je zapisala vaša sodelavka. ?e tega ni po?el, preden ste ga odvzeli družini, je to lahko samo znak, da je otrok v hudi psihi?ni stiski in bo to potrdil vsak psiholog. Poleg tega se omenja, da rad dlje spi, ko ni ugotovljeno, niti ni nih?e starše vprašal, ali je to po?el že prej, da je lahko to posledica mo?ne depresije, v katero je lahko zapadel zaradi nenadne velike spremembe.

?e so bila nesoglasja med staršema, to še nikakor ne pomeni, da se zdaj otrok po?uti bolje v njemu tuji družini. Naj vas opozorimo, da je vaša odlo?itev, ki zagotovo ni bila dovolj pretehtana, prevzem velike osebne odgovornosti vseh, ki ste se pod tako odlo?itev podpisali. Otrok je živo bitje s ?ustvi in ni stvar, ki bi jo lahko brezbrižno premikali sem ali tja. Nasilen odvzem ne da bi se o tem pogovorili in razložili tudi otroku, zakaj je kaj potrebno storiti in bi dobili pred administrativnim ukrepom razumevanje in soglasje otroka, lahko tako dejanje za vse življenje pohabi otroka. Iz zapisov ni videti, da bi kdorkoli vprašal kogarkoli, ali je otrok kdaj mo?il posteljo, ali morda to po?ne zdaj, kar bi strokovno delavko, ki spremlja življenje otroka v novi družini, moralo zanimati. Vemo, kdaj se to lahko zgodi.

Ustava RS v svojih ?lenih varuje temeljne ?lovekove pravice, posebnega varstva so po njej in po mednarodnih konvencijah še posebej deležni otroci. Izvajanje nasilnih izvršb nad otroki z rubežem niso zapisani v nobenih omenjenih krovnih pravnih aktih.
35. ?len Ustave RS pravi: (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) Zagotovljena je nedotakljivost ?lovekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Kako vi razumete ta ?len ustave, gledano na to, da ste z nasilnim posegom brez privolitve staršev in otroka posegli v nedotakljivost otrokove predvsem duševne celovitosti? Menite, da niste naredili otroku s tem vašim psihi?nim nasiljem ve? škode kot koristi? ?e je vaša sposobnost uporaba mišic namesto argumentov, potem se morate resni?no vprašati, kaj po?nete v teh službah, ki jih financiramo davkopla?evalci, da bi delali strokovno, eti?no in moralno.

Ne razumemo tudi dejstva, da ste odlo?ili, da se domnevno nezmožnima staršema za vzgojo otrok vzame oba otroka, nakar ste izvedli ugrabitev mlajšega Tiana. Mar to pomeni, da sta kljub temu zmožna vzgajati in preživljati enega otroka, mlajšega pa ne? To naj ne pomeni spodbudo, da boste ukrepali zdaj tudi zoper h?erko in jima odvzeli še njo, ampak naše za?udenje, da sami svojih odlo?b ne spoštujete, kar že samo po sebi pove, da so zapisane brez tehtnega premisleka.

56. ?len Ustave RS govori o posebni skrbi in varstvu otrokovih pravic in to je treba razumeti tudi, ko v pravice otrok posega država.

?e bi to razumeli vi na CSD Murska Sobota, bi otroka, ki je med drugim zelo navezan na svojo ljube?o babico, za?asno namestili k njej in bi tako spremljali njegov razvoj. To bi bil povsem zadovoljiv ukrep, saj gre iz pomanjkljivo fotokopirane odlo?be in uradnih zaznamkov razumeti, da ste otoka odvzeli zaradi nesoglasij med staršema. Vi pa ste nasilno odvzeli otroka iz družine, po kateri toži na vsakem stiku, želi nazaj, odtrgali ste ga od babice, na katero je navezan iz okolja, v katerem je bil vajen živeti, in celo iz šole, na katero je že bil navajen. Dali ste ga v rejništvo v drugi kraj, kar pomeni še huje, ker otrok po svojih predstavah misli, da so njegovi ljubi zelo dale?.

Tudi zakon vam omogo?a, da bi zaradi koristi otroka lahko otroka za?asno dodelili v skrb in vzgojo babici:

"7. ?len Zakona o Rejniški dejavnosti:
(1) Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, ?e center otroka glede na okoliš?ine posameznega primera ugotovi, da je to v otrokovo korist.
(2) Za otrokove sorodnike se po tem zakonu štejejo: stara mati, stari o?e, stric, teta, brat in sestra."

Ali nam lahko pojasnite, kateri argumenti in katera zakonska podlaga vas je vodila, da niste izkoristili te možnosti, ki bi bila pa res v nedvomno korist otroku? Ste morda strokovno ugotavljali zmožnost otrokovega starega starša, da bi ga za?asno sprejela v preživljanje in vzgojo in bi gospe babici dodelili potrebna sredstva, ki pripadajo rejnikom? Ste sploh pomislili na to možnost in zakaj niste? Tako bi imel dovolj tesen stik s svojima staršema in sestro, ki bi ga obiskovali kadar bi lahko. Lahko tudi pod nadzorom delavke CSD, a za to res ne vidimo nobenega razloga, ker starša nikoli nista ravnala s svojim sinom grdo, kaj šele surovo. Vsekakor bo zlonamerna kazenska zadeva zoper starša padla, ker ni znakov kaznivega dejanja, ki se jima o?ita.

Kaznivo dejanje zanemarjanja otrok in surovo ravnanje po 1. odstavku 192. ?lena KZ-1 stori starš, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do otroka. Kaznivo dejanje se lahko stori LE Z NAKLEPOM. Izvršitveno dejanje po prvem odstavku je v zanemarjanju otroka s hudim kršenjem dolžnosti skrbi in vzgoje. Pravilo bo šlo za kaznivo dejanje takrat, ko bo s takšnim ravnanjem ogrožena vzgoja, razvoj in zdravje otroka. Zanemarjanje se kot storitvena oblika kaže v FIZI?NEM IN PSIHI?NEM MALTRETIRANJU OTROKA, V GROBIH POSTOPKIH, KI O?ITNO PRESEGAJO MEJE OBI?AJNIH VZGOJNIH UKREPOV PROTI OTROKU, V OPUŠ?ANJU SKRBI ZA OSNOVNE POTREBE OTROKA, GLEDE NJEGOVE PREHRANE, NEGE, ZDRAVJA, OBLA?ENJA itd. Zanemarjanje otroka v okviru obravnave inkriminacije po 1. odstavku je mogo?e na splošno opredeliti kot USTVARJANJE STANJA RESNE IN TRAJNEJŠE OGROŽENOSTI VZGOJE, PREŽIVLJANJA, SKLADNEGA OSEBNEGA RAZVOJA ALI ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA MLADOLETNIKA.

Ponovno vas prosimo, da nam podate jasne in nedvoumne odgovore na naša vprašanja, ki izhajajo iz Ustave RS in mednarodnih konvencij, ki š?itijo temeljne ?lovekove pravice in svoboš?ine in še posebej pravice otrok ter Zakona o opravljanju rejniške dejavnosti.
Prosimo, da nam odgovorite, kdo je rejnica v smislu referenc, kdo je njen partner, kdo so ostali ?lani družine rejnice, katere so konkretne reference in nam predstavite vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev »koncesije« za izvajanje rejništva osebi, kateri ste zaupali Tiana v vzgojo in skrb.

Posredujte nam, prosimo, dokumente, ki dokazujejo usposobljenost doti?ne rejnice, ki izhajajo iz potrebnih usposabljanj, ki izhajajo iz prej omenjenega zakona. Vaše sklicevanje na CSD Ljutomer ni na mestu, saj bi morali o tem obvestiti starša otroka.
Pojasnite konkretno, katera zakonska podlaga vam je omogo?ila, da ste otroka nasilno odvzeli družini, saj iz navedenih ?lenov v odlo?bi št. 12031-13/2013-35 to ne izhaja in naštejte vsaj tri konkretne razloge, da ste morali urgentno postopati z izvršbo.
Prosimo, da pojasnite, kaj je bil razlog, da ste otroka dodelili ravno zdajšnji rejnici in ste ga s tem iztrgali tudi iz sredine njegovih sošolk in sošolcev, ker ste ga preselili v drugi kraj.

Prosimo, da pojasnite, zakaj niste otroka za?asno dodelili v vzgojo in skrb babici, na katero je otrok navezan, in zakaj starša niste niti vprašali, ali imajo še kakšnega sorodnika, ki bi lahko boljše poskrbel za sina?

Prosimo pa tudi za dokumentarno gradivo, iz katerega bo vidno, katere ukrepe in morebitna svetovanja ste opravili staršema, da bi v popolnosti razumela svoj in položaj njunih otrok ter svetovanje ali terapijo, da bi se njun odnos izboljšal.

Urgentno predlagamo, da se otroka nemudoma preseli k njegovi babici in se pristopi k celoviti obravnavi vzrokov, ki so pripeljali do razmer v tej in mnogih drugih družinah, saj vemo, da so finan?ne, gospodarske in socialne razmere v naši državi, še posebej na obmo?ju posebej ogroženih podro?ij, kar Prekmurje je, katastrofalne. To pa še kako vpliva na osnovno celico naše družbe – družino, v katerih je pomanjkanje sredstev za preživljanje lahko eden osrednjih razlogov za nesoglasja med partnerjema, brezciljnost in neperspektivnost,  v smislu zaposlitev, lastnega razvoja in uspešnosti pa lahko privede k zatekanju v alkohol in tudi zlorabo drog.

S tem dejanjem ste povzro?ili staršema še dodatne tegobe, saj izguba in nova skrb za sina ni nekaj, kar bi lahko kar tako prenesli. Seveda ?utita to kot krivico, ker krivica dejansko je. Kar se ti?e pa njune privolitve v program dolgotrajnega zdravljenja od odvisnosti, pa vam povemo, da bo treba poiskati prave vzroke, ki so ju privedli do negativnih posledic, ki se kažejo oziroma so se kazali v preteklosti v zlorabi alkohola in drog ter nesoglasij v njunih medsebojnih odnosih. Ste se sposobni spoprijeti z navedenim izzivom, namesto, da grozite z »dolgotrajnim zdravljenjem«, ko bo treba za revizijo celotnega postopka angažirati tudi enega ali ve? izvedencev, saj je ?utiti s strani staršev, da gre za pristransko izvedensko mnenje, ki naj bi »pokrilo« vaše enostranske odlo?itve.

Pri?akujemo takojšnje urejanje zadeve, ki bo resni?no v korist otroka, ki pogreša svoje starše, sestro in babico ter vrstnike iz soseske ter šole,  ki jih je proti svoji volji moral zapustiti. Rubež s strani državnih organov je pa? grobo protiustavno dejanje, ker otrok ni stvar, ki se jo lahko premika sem ter tja kar tako. Se pa ?udimo, ker so se na nas obrnili tudi drugi starši z enakimi ali zelo podobnimi problemi, med njimi je tudi starš, ki je izpolnil vse naložene pogoje, da bi dobil nazaj otroka, a vi ne ukrepate, da bi otroka vrnili.

Pristojnemu ministrstvu bomo predlagali izvedbo dolžnega službenega nadzora vašega dela, ker se iz tega primera kaže, da niste postopali v resni?no korist otroka, ampak ste mu z nasilnimi dejanji povzro?ili morda celo nepopravljivo škodo, za kar bo moral nekdo izmed vas v kon?ni posledici prevzeti kazensko in materialno odgovornost.


Gibanje Osveš?enih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik  


V Ljubljani, 13. 09. 2015


V vednost s pobudo za ukrepanje:
Ministrstvo za delo, socialo in družino
Varuh ?lovekovih pravic RS

Na ta dopis smo dobili od Varuha ?lovekovih pravic naslednji odgovor:

 

 

Medtem smo ugotovili, da so postopki Centrov za socialno delo v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah Organizacije združenih narodov, o ?emer smo obvestili Varuha ?lovekovih pravic in smo dobili odgovor že v dveh dneh. Po prou?itvi odgovora smo ugotovili in v odgovoru argumentirali, da gre za aboten izgovor in zaš?ito oblasti, ki je dodelila pristojnosti za odlo?anje o odvzemu otrok iz mati?nih družin kar Centrom za socialno delo, morala pa bi o tem odlo?ati sodiš?a. Celoten zapis, njihov odgovor in dodatno argumentacijo si preberite, prosimo, v tej povezavi. Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

Na našo argumentacijo, da nimajo prav, se niso odzvali tako hitro kot prejšnji?, ampak so rabili kar nekaj ?asa, da so še enkrat dokazali, da so zadrti in ne pristajajo na nikakršne argumente, saj nas niso niti poskušali demantirati, temve? še naprej trdijo, da mednarodna Konvencija o otrokovih pravicah ni kršena. O?itno pa tudi ne vedo, kaj so nam že pisali in kaj so njihove primarne dolžnosti, ko dobijo pobudo za ukrepanje. V zgornjem dopisu pišejo, da so seznanjeni, da je bila vložena s strani staršev pritožba in pravijo, da bo kmalu o njej odlo?eno. Poglejte, kar smo dali v rde? okvir v zgornjem dopisu.

V tem spodnjem pa odgovarjajo, da ne vedo, ali je rok potekel, ker jim nismo poslali pritožbe, da bi to lahko pogledali. Pritožba oziroma dokaz, kdaj je bila pritožba vložena, je sestavni del našega prejšnjega dopisa, ko smo argumentirali kršenje Konvencije o otrokovih pravicah, iz katerega izhaja, da je ministrstvo pritožbo prejelo že 24. aprila 2015 takoj po tem, ko so otroka ugrabili v šoli, brez vednosti staršev.

Ponovno objavljamo povezavo TUKAJ na ta naš dopis, da si ga ogledate in si ga bo ogledala tudi velesposobna tovorišica Vlasta Nussdorfer, ki se spreneveda, da ne more presoditi, ali je potekel rok za odgovor na pritožbo, ki je 60 dni (skrajni), do danes, ko je poteklo skoraj 7 mesecev, pa odlo?itve še ni. SRAMOTA!!!! VIŠEK CINIZMA IN SPRENEVEDANJA MEDTEM KO JE OTROK V UJETNIŠTVU.

V vsakem novem dopisu se še bolj zapletajo in razkazujejo svoje oblastniške mišice, poleg tega pa vsej širni javnosti svojo nesposobnost, brezbrižnost, ne?imrnost, aroganco, neso?utje do otrok in v prvi vrsti nedelovanje v skladu z Ustavo RS in nedelovanje v skladu, ki ga varuhu nalaga Zakon o Varuhu ?lovekovih pravic in tudi ne v skladu s prisego, s katero pred Državnim zborom priseže varuh in njegovi namestniki. 

18. ?len
Varuh in njegovi namestniki nastopijo funkcijo po prisegi, ki jo podajo pred državnim zborom in se glasi:
"Prisegam, da bom opravljal svojo nalogo na podlagi ustave in zakona, da bom varoval ?lovekove pravice in temeljne svoboš?ine, da bom opravljal svoje delo vestno in nepristransko ter pri tem spoštoval na?ela pravi?nosti in dobrega upravljanja."

V zadnjem dopisu, ki je skrajno žaljiv predvsem do zdrave pameti, nam tovorišica Vlasta Nussdorfer sporo?a, kaj naj bi mi po?eli kot zastopniki, sama, ki je pla?ana, pa vehementno krši dolo?ila Zakona o Varuhu ?lovekovih pravic, kar pomeni grobo kršitev svojega lastnega zakona in to terja TAKOJŠNJE UKREPANJE DRŽAVNEGA ZBORA IN ODPOKLIC TAKO MALOMARNEGA VARUHA ?LOVEKOVIH PRAVIC, KI S SVOJIMI SKORAJ 50 VISOKO IZOBRAŽENIMI KADRI NI SPOSOBEN KOREKTNO IN PRAVI?NO S SVOJO PREISKAVO UGOTOVITI NITI TEGA, DA SO KRŠENI VSI ROKI ZA ODGOVOR VIŠJEGA UPRAVNEGA ORGANA.

Kaj bi morala opaviti gospa tovorišica, ki zase pravi, da varuje naše pravice?

"3. ?len
Varuh se pri svojem delu ravna po dolo?ilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o ?lovekovih pravicah in temeljnih svoboš?inah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na na?ela pravi?nosti in dobrega upravljanja.

4. ?len
Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen.

6. ?len
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogo?iti izvedbo preiskave.

7. ?len
Varuh lahko naslovi organom predloge, mnenja, kritike ali priporo?ila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga dolo?i varuh.

9. ?len
Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene ?lovekove pravice ali temeljne svoboš?ine, lahko da pobudo za za?etek postopka pri varuhu. Varuh lahko za?ne postopek tudi na lastno pobudo.
Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji.
Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezpla?en.
Varuh je dolžan voditi postopek nepristransko in v vsaki zadevi pridobiti stališ?a prizadetih strani.

28. ?len
Ko varuh prejme pobudo za za?etek postopka, opravi potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, da:

1. o pobudi odlo?i po skrajšanem postopku;

2. za?ne preiskavo;

3. pobudo zavrne;

4. pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, žaljiva in predstavlja zlorabo pravice do pritožbe.

?e varuh sklene, da pobudo zavrne ali je ne vzame v obravnavo iz razlogov po 3. ali 4. to?ki prejšnjega odstavka, je dolžan o tem v ?im krajšem roku pobudnika obvestiti, mu pojasniti razloge za to in ga po možnosti napotiti na drugo ustrezno pot za rešitev zadeve.

33. ?len
Ko se varuh odlo?i za za?etek preiskave (2. to?ka prvega odstavka 28. ?lena), pošlje sklep o preiskavi pobudniku in organu ali organom, na katere se nanaša pobuda za za?etek postopka, ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informacije.

Varuh dolo?i rok v katerem mu mora organ poslati pojasnila in informacije iz prejšnjega odstavka. Ta rok ne more biti krajši od 8 dni. ?e organ ne pošlje varuhu pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mora varuhu brez odlašanja sporo?iti razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.

O zamudi roka iz prejšnjega odstavka lahko varuh obvesti neposredno nadrejeni organ.
Odklonitev ali nespoštovanje zahteve varuha se šteje za oviranje dela varuha.
Varuh lahko o tem poro?a s posebnim poro?ilom pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora, državnemu zboru ali obvesti javnost.

34. ?len
Vsi državni organi so dolžni pomagati varuhu pri izvedbi preiskave in mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomo?.

38. ?len
Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poro?ila o svojih ugotovitvah in ga posreduje prizadetim strankam. Te lahko v roku, ki ga dolo?i varuh, pošljejo svoje pripombe ali predloge za dopolnitev ugotovitev v poro?ilu.

V nujnih primerih in kadar oceni, na podlagi dokumentacije s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega preverjanja iz prejšnjega odstavka."

Kaj od tega je storila tovorišica Nussdorfer, bivša tožilka, univerzitetna diplomirana pravnica, da bi zavarovala ustavnost in zakonitost ter mednarodne pravne norme, razen, da je ona in njeni nesposobni sodelavci, ki jih je blizu 50, iskala neumne izgovore, da bi pretentali nas in javnost, da je vse v najlepšem redu. V zadnji urgenci smo jo opozorili, da nam ni do tega, da bi o tako nesporni in hudi kršitvi Konvencije o otrokovih pravicah obveš?ali Organizacijo združenih narodov, ker je to sramota za našo državo. Zdaj bomo to storili, ker o?itno se na to sramoto požvižgajo. Zanimivo pa je tudi to, da nih?e od organov te države ni odgovoril na naše trditve, ker so o?itno vsi zadovoljni z neumnim izgovorom njihove kolegice tovorišice Nussdorferjeve.

Napiše tudi, da morajo Centri za socialno delo kdaj ukrepati hitro in u?inkovito. Tudi policija mora kdaj ukrepati hitro in u?inkovito, ko gre za preiskave kaznivih dejanj, pa mora za to pridobiti odredbe sodiš?a. Najbrž pravnica Nussdorferjeva ni še nikoli slišala za za?asne odredbe sodiš?, ki jih ta izdajo na predlog organa. Ona to ve, ampak skuša zmanipulirati neuko javnost, da bi mislili, da res morajo CSD-ji ukrepati nemudoma in ni ?asa za sodne postopke. Premeteno sugeriranje, a nima podlage v Konvenciji o otrokovih pravicah OZN, ki je v Sloveniji nedvomno kršena.

?e potrebuje kdo na vse to še kakšna dodatna pojasnila, naj skli?e sestanek, novinarje, kamere, pa bomo javno raz?istili. Kje so novinarji, v katere luknje so se skrili, ni jasno, so jih pa polna usta, kako ubogi so otroci beguncev, medtem, ko jih kršenje otrokovih pravic lastnega naroda ne zanimajo. No, to je res težko verjeti. Upanje je, da bo gospa novinarka iz novega medija NOVA24 naredila, kar je obljubila.

Funkcionar na položaju, ki ni sposoben, ne sme, ne more ali no?e opravljati svojega dela v skladu z Ustavo RS, mednarodnimi pravnimi akti in zakoni RS, to pa o?itno gospa tovorišica Vlasta Nussdorfer v vlogi varuha ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in v RS, ne razume, zato jo znova pozivamo, da NEPREKLICNO ODSTOPI in prepusti svoje mesto nekomu, ki bo v resnici neodvisen in ne bo zaš?itnik oblastniških packarij in tiranije nad državljani Republike Slovenije. Sicer pa, ko uredimo ta hlev v državo, tega pregrešno dragega, samemu sebi namenjenega, še enega birokratskega aparata sploh ne bomo rabili, ker kršitev ?lovekovih pravic ne bo.

To pa bo takrat, ko boste vsi razumeli, da pla?ujete ogromne denarje boljševisti?nim privilegirancem, ki so drug drugemu pravilno ideološko usmerjenemu pomagali v ospredje in imajo tako vse pod nadzorom, da tega ne boste ve? želeli po?eti in se boste temu uprli.

Naj se ve, v kakšnem hlevu, ki mu taki kot je privilegiranka tovorišica Nussdorfer in njeni pajdaši na položajih, brez sramu re?ejo kar država, živite oziroma životarite. Ureditev tega hleva v državo pa je za?rtan in pridete do tega na?rta, ?e kliknete na VIZIJO za Slovenijo do leta 2024.

Pa sre?no!

Ekipa OPS, ki vse, kar dela, dela za družbeno dobro, za to delo pa smo pla?ani z napadi organov, metanji polen pod noge, ignoranco medijev, globami in kaznimi ter montiranimi sodnimi postopki. Niti centa nismo še nikoli prejeli iz prora?una države.

 

Komentarjev 

 
#23 SEO lists 23:41 27-09-2022
I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!
Keep up the fantastic works guys I've you guys to blogroll.
Citat
 
 
#22 Sports Betting tips 09:24 27-09-2022
What's up everybody, here every one is sharing these experience, thus it's
pleasant to read this weblog, and I used to pay a quick visit this webpage daily.
Citat
 
 
#21 private blog network 18:36 26-09-2022
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on various websites for about a year and am nervous about switching to
another platform. I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be really appreciated!
Citat
 
 
#20 Casino Slots 03:44 25-09-2022
This is very interesting, You're a very skilled blogger.

I've joined your feed and look forward to seeking
more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!
Citat
 
 
#19 newses 23:38 23-09-2022
This is very fascinating, You're an overly skilled
blogger. I have joined your rss feed and look forward to in search of
more of your excellent post. Also, I've shared your web site in my social networks
Citat
 
 
#18 homepage 10:07 21-09-2022
Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this article together.

I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments.
But so what, it was still worth it!
Citat
 
 
#17 wp plugins 09:15 20-09-2022
I simply could not depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the
usual information a person supply to your guests? Is going to be again frequently in order to check up on new
posts

wp
themes: http://rziim.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.blogexpander.com
wordpress plugins: http://pwp-corp.porn/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.blogexpander.com
Citat
 
 
#16 wordpress themes 14:17 18-09-2022
Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for supplying this
information.

wordpress plugins: http://thetonik.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.blogexpamder.com
wordpress plugins: http://visu-key.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.blogexpamder.com
Citat
 
 
#15 wordpress plugins 06:02 18-09-2022
I have to thank you for the efforts you've put in writing this blog.

I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well.

In truth, your creative writing abilities has motivated me to
get my own, personal website now ;)

aid for ukraine: http://www.pagespot.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=monoslide.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dtogelmaster.org aid for ukraine: http://i24news.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.Judyjames.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Ds128.asia%26num%3D999%26
Citat
 
 
#14 donate for ukraine 13:35 17-09-2022
After going over a few of the blog articles on your blog,
I honestly like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at
my web site as well and tell me how you feel. donate for ukraine: https://www.aid4ue.org/about/
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 288 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?