Spoštovani!

Sprenevedanje dveh vodji RTV SLO ne pozna meja. Na peticijo z zahtevo o prenehanju cenzure in diskriminacije, ki smo jo predali 30. 9. 2015 smo prejeli v?eraj 6. 11. 2015, ta, do zdrave pameti žaljiv in podcenjujo? odgovor:

Kaj pomeni "V primeru bivše odgovorne urednice Ksenije Horvat Petrov?i?" in kaj ho?e gospa tovarišica povedati, ni jasno?

Jasno je, da je "ogromno" medijskega prostora na RTV SLO namenjenega raznim združenjem, društvom in izvenparlamentarnim strankam, a seveda takim, ki se ukvarjajo s posledicami in zelo redko, ?e sploh, omenjajo ali razpravljajo o vzrokih, ki negativne posledice povzro?ajo. Taki pa so do oblastniške oligarhije, ki desetletja uni?uje Slovenijo, popolnoma nenevarni. Gibanje OPS je prejšnji teden prvi? po 15-ih letih dobilo 50 minut na 3. programu TV SLO, da nas je voditelj izprašal, kaj imamo namen delati.

Oddajo si lahko ogledate tukaj in vas vabimo, da pomislite, ali ni na podlagi tega uvoda potrebno nekatere teme, ki smo jih odprli, raz?istiti, se soo?iti z drugimi, odgovornimi za stanje in predloge, ki jih imamo dodatno pojasniti in jih preizkusiti še z drugimi, ki imajo podobne ali povsem svoje?

Pravo sprenevedanje pa je napotilo, naj obveš?amo RTV SLO o svojih dejavnostih, da se bodo skladno s svojo uredniško politiko odlo?ali, kako jih bodo uvrš?ali v program, saj to po?nemo polnih 15 let, a do sedaj nismo naleteli na to, da bi kakšno izmed naših dejavnosti predstavili javnosti korektno, celovito in brez manipulacije. Odzvali so se dvakrat: enkrat, ko smo jih tik pred zdajci obvestili, da bomo v Državni zbor vložili nekaj bombasti?nega, šlo pa je za Zakon o odpravi privilegijev socializma in vse pridobljene v ?asu 20 let trajajo?e za ve?ino škodljive tranzicije.

Posneli so, pobrali izjave, a teh posnetkov nikoli niste videli, ker so jih zaklenili v bunker, kjer skrivajo TABU teme. Lani po sestanku z glavno odgovorno urednico so prišli posnet, ko smo omenjeni, za ve?ino tukajšnjega prebivalstva zelo pomemben, zakon vložili ponovno, a so o tem dogodku poro?ali tako, da ve?ina sploh ni razumela, za kaj sploh gre. Manipulativno, brez dodatnih pojasnil, vsebine zakona, kaj prinaša ve?ini in kdo bo izgubil privilegije.

Novinarji so tisti, ki bi morali biti radovedni, kdo kaj po?ne, kdo se v ?em udejstvuje. Naše dejavnosti so vedno objavljene na naši spletni strani in na družbenih omrežjih. ?e se sprehodite po spletnih straneh Gibanja OPS, boste videli, s ?im vse smo se ukvarjali in kje bi po vašem mnenju rabili podporo medijev, da bi raz?istili, kaj se je dogajalo, kdo je odgovoren itd.

Naredili smo analizo iz seznama UDBA.NET, s katero se jasno vidi, da je ve?ina ljudi, ki imajo tako ali druga?no šifro udbe, na javnih položajih in igrajo pomembne vloge na javnem družbenem in politi?nem podro?ju. RTV SLO ta tema ne zanima, ko bi bilo treba raz?istiti, kaj kakšna šfra pomeni, kaj je kdo po?el v bivšem režimu za zlo?insko teroristi?no organizacijo, ?e je imel dolo?eno šifro.

Ukvarjali smo se z arhivi in odgovornosti za izginotje predvsem v lu?i tega, da nih?e od vrhovnih tožilcev in drugi niso sporožili zoper izvršitelje tega zlo?ina nobenih kazenskih postopkov. Ta TABU tema RTV SLO ne zanima.

Ukvarjali smo se z zrežirano afero JBTZ in dokazovali svoje trditve, a je ta tema tudi TABU tema za RTV SLO, še posebej za zdajšnjo direktorico TV Slovenija, dr. Ljerko Bizilj, ki je o tem spisala knjigo, v kateri je v zvezi s tem zapisala pomebne nepravilnosti, kar ji je predo?il magister Janez Š?ek, a je na pozive dogovorila tako, da ga je ignorirala.

Ukvarjali smo se z montiranimi sodnimi procesi po letu 1990, ki jih nekateri doživljamo na svoji koži, saj je popolnoma jasno, da se kazensko pravo še vedno zlorablja za obra?un s takimi, ki se ukvarjamo z razkrivanjem svinjarij boljševisti?nih oblastnikov, ki so po letu 1990 predali vidno polje oblasti vojim naslednikom, sami pa iz ozadja krojijo preko njih usodo naroda. Tudi to ni tema za vsa možna uredništva na RTV SLO.

Ukvarjali smo se z dokazovanjem laži in prevar pri delovanju službe Državne volilne komisije, ki jih je v smislu porabe našega denarja razkrilo kar Ra?unsko sodiš?e RS. V smislu suma ponarejanja števila podpor volivk in volivcev za kandidata dr. Danila Tuerka pri predsedniških volitvah leta 2010, ko je tekla kriminalisti?na preiskava skoraj leto dni, pa prijaviteljev sploh niso zaslišali, smo obveš?ali o tem vse medije. Niti eden na ?elu z RTV SLO o tem ni poro?al. Niti o tem, kaj smo v rutinski kontroli odkrili, niti o tem, da so v srcu volilnega aparata, kjer štejejo vaše glasove kriminalisti, niti o tem, da nas je nekdo znotraj službe Državne volilne komisije obvestil o pravilnosti našega pregleda, pa to krininaliste ni zanimalo, niti o kriminalnem postopanju tožilstva, niti o tem, da ?lani Državne volilne komisije, ki so edini kompetentni prešteti in pregledati podpore, niso bili niti sklicani, ker so to delo opravili kar uslužbenci Službe na DVK, med njimi so bili v komisiji tudi zunanji sodelavci in študentje. Kar je že samo po sebi škandal prve vrste. Tudi to je za RTV SLO stroga TABU TEMA. O tem se ne poro?a, o tem se tistega, ki je vložil trud in napor ne da bi mu kdo pla?al cent, ne vpraša ni?esar. Ne obstajamo.

Ukvarjali smo se z pripravo in vložitvijo zakona, ki bi za vedno odpravil neupravi?ene privilegije iz prejšnjega režima podpornikom enopartijskega režima, ki bi se morali kon?ati takoj, ko smo razglasili demokrati?no državo. Celo posneli so, ker smo jih na slepilni manever, da bomo ?ez dve ure vložili v parlament nekaj bombasti?nega, sprovocirali, da so prišli še z vsemi drugimi ekipami pred DZ. Poro?al o tem, da smo zakon vložili v parlamentarno proceduro, ni poro?al nih?e niti s stavkom. To je korektno in celovito obveš?anje janosti. Ukane smo se poslužili zato, ker smo že leta 2004 na to temo sklicali tiskovno konferenco, na katero smo pisno in osebno mnoge novinarje obvestili, da bomo razložili, kaj ta zelo pomemben zakon prinaša narodu, pa so poslali neko študentko iz Slovenske tiskovne agencije - STA, ko o tem ni potem nih?e poro?al. TABU tema. OPS ne obstaja.

O gladovni stavki predsednika OPS lani je RTV SLO pripravila minuto in pol dolg manipulativni prispevek po 23-ih dneh gladovne stavke, pa še to po mnogih napisanih pozivih prijateljev, znancev, sorodnikov družine stavkajo?ega ter drugih, tudi telefonskih klicih, ?eš, kako to, da jih gladovno stavkajo?i na Gregor?i?evi ne zanima. Za primerjavo nedavnega gladovnega protestnika - kulturnika, ko so o tem poro?ali s podporo protestniku vsak dan in to v ve? prispevkih, celo oddajah, ki so trajale vsaj 30 minut (Radio 1). Nek napovednik je bil, da g. Turši? gladovno stavka "že šesti dan". To je nediskriminatorno in korektno obveš?anje javnosti po uredniških in programnskih kriterijih urednikov RTV SLO.

Ukvarjali smo se s skupinsko prijavo najhujših primerov korupcije na Komisijo za prepre?evanje korupcije, ko je šlo za opuš?anje dolžnih ravnanj najvišjih funkcionarjev države, generalnih državnih tožilcev in drugih, ki bi morali za š?itenje krininalcev odgovarjati, pa to RTV SLO ne zanima. Prijavili smo tudi veliko mednarodno korupcijo, saj so nekateri predsedniki vlad RS najemali kredite na ra?un nas in na ra?un naslednjih generacij po 6 in ve? % obrestnih merah, ko bi to lahko storili, ?e že, po 1% obrestni meri, pa to RTV SLO ne zanima. Je pa? taka uredniška in programska politika.

Obvestili smo RTV urednike in novinarje, da odhajamo na sestanek na sedež Evropske komisije v Bruselj, ko smo javno objavili na spletu tudi poro?ilo o pogovorih, ki smo jih tam opravili. Obvestili smo jih tudi, da smo imeli skoraj dve-urni sestanek na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, kjer je tekel pogovor o tem, kaj se dogaja v Sloveniji in kako jo Ameri?ani pomagajo uni?evati. Tudi to niso teme, ki bi morala biti predstavljene slovenski in mednarodni javnosti preko oddaj RTV SLO. Gibanja OPS in njegoih dejavnosti ni.

Objavili pa so, da je na sodiš?u potekal narok, ko je eden izmed visokih uslužbencev RTV tožil Gibanje OPS in je bila dogovorjena izvensodna poravnava. To pa je bila tema in informacija, brez katere slovenski narod ne bi mogel preživeti.

Tema pa ni, ko smo morali 15 dni zapored vsak dan protestirati pred vhodnimi vrati RTV SLO, da smo po tem tako reko? izsilili sestanek z glavno odgovorno urednico Ksenijo Horvat Petrov?i?, ki se je v našo kamero zlagala o najmanj dveh stvareh, kot tudi ni bila tema, da smo sprožili upravi?eno reklamacijo na pla?evanje RTV vsiljenega prispeveka, s katero smo dokazali, da RTV SLO ne deluje v skladu z Ustavo RS in v skladu z zakoni in svojimi notranjimi pravili. To smo dokazali v smislu nekorektenega, izkrivljenega poro?anja, cenzure in diskriminacije mi, Ra?unsko sodiš?e pa v smislu nezakonitega trošenja milijonov evrov našega denarja.

Za RTV SLO ni tema, da smo skupinsko odšli na Urad varuha ?lovekovih pravic do gospe tovori-šice Vlaste Nussdorfer, ki s svojimi skoraj 50 zaposlenimi dokazano varuje privilegije in rabote oblastniške oligarhije, in nam je na sestanku jasno povedala, da lahko tudi odidemo iz te države, ?e nam kaj ni po godu. V vsaki normalni državi bi javni funkcionar zaradi pritiska medijev moral s položaja oditi.

Skupinsko smo odšli po odgovore na pere?a vprašanja posameznikov in naše skupnosti na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer smo naleteli na arogantnost, sprenevedanje in neodzivnost odgovornih ter lažne obljube, da bodo organizirali sestanek, pa so tako kot glavna odgovorna urednica obljubo o odprtju medijskega prostora in prenehanjem z diskriminacijo požrli.

Za RTV SLO ni tema, ki bi vznemirila urednike in novinarje, ko smo dokazali Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, da starši pla?ujemo stroške za šolanje svojih otrok dvakratno (enkrat iz davkopla?evalskih sredstev in še enkrat neposredno iz žepa), ko je to v popolnem nasprotju z Ustavo RS. Tema bi zahtevala urgentno raz?iš?evanje, saj zadeva tiso?e staršev svojih otrok, saj gre za že tako prekomerno obremenjene družinske prora?une preko vsake razumne mere. Je to celovito in korektno delovanje RTV SLO v skladu z Ustavo RS, Zakonom o medijih in v skladu z Zakonom o RTV? Preberite ?lene Ustave, ki govori o tem, in ?lene omenjenih zakonov ter kodeksa novinarjev, pa se vprašajte kon?no, v kakšni državi živite.

?isto sveža tema, o kateri smo obvestili vse odgovorne v državi in vse novinarske hiše, je množi?no in sistemati?no kršenje otrokovih pravic, ko smo nedvomno dokazali, da bi morali o odvzemu otrok iz mati?nih družin potekati sodni postopki oziroma sodni nadzor, ker tako zapoveduje 1. odstavek 9. ?lena Konvencije o otrokovh opravicah Organizacije združenih narodov.  Gre za mednarodni škandal, da se je ta pristojnost predala kar Centrom za socialno delo, kar je nedopustno in škandalozno. Najbolj škandalozno pa je, da varuhinja ?lovekovih pravic ne zaš?iti otrok, ampak je iznašla genijalen izgovor, ?eš, da je bila Konvencija o otrokovih pravicah OZN prevedena v omenjenem ?lenu napa?no in je pravilno, da otroke odvzemajo iz mati?nih družin brez nadzora sodiš?a kar uradniki, zaposleni na Centrih za socialno delo. Še ena nova TABU tema tudi za javno RTV SLO, podrobnosti pa preberite TUKAJ.

Konec koncev pa RTV SLO ni poro?ala o tem, da smo jim prinesli peticijo, s katero želimo odpraviti tako v nebo vpijo?o diskriminacijo, cenzuro, ki traja, odkar smo Gibanje OPS ustanovili pred 15-imi leti. Seveda glavni vladalci te države vedo, na ?igavem delu temelji naše delo, ko niti en medij, kaj šele nacionalna RTV SLO, ni poro?ala, da je magister Janez Š?ek v samozaložbi leta 1998 izdal dve knjigi in je ena od ne tako pogostih politi?nih knjig, s katero je naš rojak slekel cesarju hla?e in predstavil na?rt rešitve slovenskega naroda, s ?imer si je skopal prerani grob, saj so ga umorili kmalu za tem, ko sta njegovi knjigi zagledali lu? sveta, med meditacijo na Šmarni gori, kamor je redno zahajal, poln življenja in na?rtov za prihodnost.

Marsikaj prenesemo pripadniki Gibanja OPS, preziramo pa blefiranje, sprenevedanje in izgovarjanja ter laži ljudi, ki bi morali delati v korist slovenskega naroda, od katerih so pla?ani in jih zavezuje delovanje v skladu s pozitivnimi mednarodnimi normami, ob?e ?loveškimi vredotami, strokovnimi standardi in Ustava RS, zakoni, ter notranja pravila organizacij, v katerih delajo.

Zgornji dopis jemljemo kot popolno nor?evanje in ubogi izgovor, ko si nam ne upajo pogledati v o?i, saj smo želeli sre?anje na sestanku, da predstavimo naše poglede in podamo predloge, kako naj deluje RTV SLO, da bo v korist odprtosti, pluralnosti in strokovnosti medijskega prostora, ker to, kar se dogaja danes, je v realnosti to, kar predstavlja film, ki ga je naredil ?lovek, ki se zaveda, kaj se dogaja in kaj bi se moralo dogajati.

Sramujte se sebe in vaše ne?imrnosti, arogance in bleferstva. S tem samo pomagate, da vas ljudje spoznajo v pravi lu?i in ne v tisti z masko, ki jih nosite pred kamerami. Še malo, pa bodo vaša dobro pla?ana mesta prevzeli ljudje, ki vedo, kaj je med?loveški odnos, strokovnost, etika, morala in sr?nost ?loveka, ki zaseda direktorsko, uredniško ali novinarsko mesto v tako pomembnem mediju kot je RTV SLO.

Bili smo na dveh sejah Programskega Sveta zavoda RTV SLO, na katerega nas napotujete, tudi pisali smo odgovornim o TABU temah, ki ste jih prikrili javnosti, a sploh nismo prišli do besede pri to?ki "razno", na dopise pa nismo prejeli nobenega odgovora. Aroganca in ignoranca je odlika boljševisti?nega in fašistoidnega obnašanja, sicer pa nismo od v?eraj, da ne bi vedeli, kdo sestavlja te vaše prorgamske in nadzorne svete. Strankarski in ideološko pravilno usmerjeni bleferji. ?ast izjemam, ?e sploh so, mi jih pri naših aktivnostih nismo prepoznali, saj so vsi vedeli za protest, pa nikogar ni bilo blizu, da bi ga kot ?lana programskega sveta zanimalo, kaj je problem. Tukaj v filmu si poglejte, kdo v bistvu ste.

?as je za korenite spremembe na naši RTV SLO, zato vas s tega mesta pozivamo, da vsi trije direktorji takoj nepreklicno odstopite. Tudi zaradi vašega pamfleta, ki mu niste dali niti naslova, da bi se vedelo, za katero problematiko gre in ste ga uspeli spisati v enem mesecu, pa še to se ne bi zgodilo, ?e ne bi znova organizirali protesta. Niste dorasli svojim funkcijam, ker ne znate, ne zmorete, ne smete ali no?ete organizirati RTV SLO, da bi delovala v skladu s svojim temeljnim poslanstvom. Korektno, nepristransko, strokovno, celovito, objektivno obveš?anje slovenskega naroda. Da tega ne po?nete, pri?a tudi ta zapis, ko smo našteli le manjši del vseh naših dejavnosti, ki so izrednega pomena za naš narod in ste jih brez sramu vedno in dosledno ignorirali.

Za takšno odkrito in brezsramno cenzuro in diskriminacijo ni opravi?ila, je pa za tako ogabno po?etje treba sprejeti odgovornost in nepreklicno odstopiti in sprostiti prostor ljudem, ki ne bodo na povodcu svojih gospodarjev, ampak bo nad njimi samo ljudstvo, kateremu bodo odgovorni za svoje delo.

Naredili bomo vse, kar je v naših mo?eh, da boste na koncu kon?ali tudi v zaporih, saj ste eni glavnih odgovornih, ki ste z organizacijo za cenzuro, diskriminacijo in propagando ?lanom oblastniške oligarhije na?rtno škodili interesom slovenskega naorda in slovenske države, kar je možno v vsakem trenutku dokazati in so dokazi spisani že na teh straneh.

Narod vam bo sodil, ker ste ga s svojim po?etjem in po?etjem tistih, ki jim služite, spravili v grozljiv položaj.

Ekipa OPS

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 111 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?