Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Spoštovani, danes, 30.10.2015, smo v studiu 3 RTV SLO posneli eno urno oddajo, ki jo bodo predvajali na 3. programu RTV SLO v nedeljo, 1. 11. 2015, in sicer prvič ob 16.00 uri in še enkrat ob 22.00 uri. Upamo, da cenzure ne bo, ker bodo presenečeni, saj smo oddajo posneli tudi s svojo skrito kamero, saj je ljudem na RTV SLO res težko zaupati glede na slabe izkušnje. Nikakor pa naj ne mislijo v vodstvu RTV SLO, da so s tem povabilom naše skupine v oddajo odprli medijski prostor na stežaj kot smo želeli in zahtevali s peticijo, saj bo moralo to zgledati povsem drugače. Odprte, kontaktne oddaje, možnost vključevanja publike preko telefonov torej, vključevanje raziskovalnih novirnarjev, da pridemo izpostavljenim problemom do dna oz. do vzrokov, ki jih povzročajo. Ne samo mi, tudi druge skupine, izvenparlamentarne stranke, društva in posamezniki.

Do nedelje, ko bo danes posneta oddaje predvajana v dveh terminih, vas vabimo, da si ogledate politični triler filmskega ustvarjalca gospoda Diega Menendesa, ki z dokumentarnim filmom želi spodbuditi vaše razmišlljanje o delovanju javne RTV SLO, ki jo neposredno financirate iz vaših žepov s 153 evrov na leto.

 

Povzetek revizijskega poročila Pravilnost dela poslovanja Radiotelevizije Slovenija

Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju: RTV) v delu, ki se nanaša na področje obračunavanja in izplačevanja plač in drugih stroškov, povezanih z delom, stroškov storitev, predvsem za opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, izvajanja postopkov javnega naročanja pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev, ter trženjem oglasnega prostora.

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti dela poslovanja RTV v letih 2009 in 2010.

Računsko sodišče je pri revidiranju pravilnosti dela poslovanja v letih 2009 in 2010 izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo, da je RTV posloval v pomembnem neskladju s predpisi:

•    delovna razmerja je sklepal ter javne uslužbence imenoval, premeščal in razporejal v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o javnih uslužbencih; osnovno plačo, nesorazmerja v osnovni plači, položajni dodatek ter delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu in za povečan obseg dela pa je določil in izplačal v nasprotju z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskimi predpisi in zato javnim uslužbencem izplačal najmanj za 1.741.509 evrov previsoke plače;

•    na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb je izvajalcem, v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih, izplačal honorarje v znesku 11.781.01011.781.010 evrov, ravnal pa je tudi v nasprotju z Navodilom o pripravi pogodb o novinarskem delu, ker je v posameznih primerih v pogodbah o novinarskem delu določil previsok mesečni honorar;

•    v nasprotju s Statutom javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija je sklenil licenčno in koprodukcijsko pogodbo, ne da bi programski svet RTV za to dal soglasje, na podlagi teh pogodb pa je v letu 2010 plačal 77.000 evrov licenčnine in 52.124 evrov že nastalih stroškov za produkcijo oddaje, ki ni bila vključena v programsko-produkcijski načrt za leto 2010 in tudi ni bila nikoli predvajana;

•    pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev v znesku 12.732.20612.732.206 evrov je ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju;

•    pri določanju cen storitev oglaševanja je ravnal v nasprotju z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija in tako določil različne popuste v znesku 8.736.424 evrov;

•    sklepal je dogovore oziroma pogodbe za oglaševanje na osnovi gledanosti, v katerih je določil cene na osnovi gledanosti v nasprotju z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija in tudi s Prodajnimi pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija, saj so popusti presegli dovoljeno maksimalno višino; oglaševalcem je tako omogočil bistveno večji obseg objavljenih oglasov, najmanj v bruto vrednosti 16.970.62616.970.626 evrov po ceniku;

•    v nasprotju z Zakonom o medijih je oglaševalcem omogočil brezplačno oglaševanje v programih Televizije Slovenija in na teletekstu RTV Slovenija v znesku 636.802 evrov.

RTV med izvajanjem revizije ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora RTV izkazati odpravo nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač javnih uslužbencev, izdelati pisno analizo obstoječega stanja in dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev ter na tej podlagi sprejeti konkretne ukrepe za vzpostavitev zakonitega stanja in izkazati, da je prodajne pogoje za oglaševanje v svojih programih in cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov uskladil z določbami Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Ljubljana, 20. avgusta 2012