logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

Izhajajo? iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter temeljnih ?lovekovih pravic in svoboš?in, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodlo?be, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v ve?stoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, slovenskemu narodu sporo?amo:

1.    Nesposobne dosedanje oblasti, zaradi katerih se iz Slovenije izseli vsako leto Slovenk in Slovencev za eno mesto kot je Vrhnika ali Ko?evje, ra?una, da bo s priseljevanjem muslimanov in drugih, kar nenehno prekomerno po?ne, tukaj zamenjala narod;

2.    Zavoljo tega ni zavzela do pospešenega na?rtnega priseljevanja muslimanov v Evropo potrebnega stališ?a kot ga je na primer naša soseda Madžarska;

3.    Zaradi oholosti in popolnega pomanjkanja razumevanja, kaj so slovenski narodovi interesi, ni izvedla potrebnih priprav in ukrepov, vklju?no s postavitvijo fizi?nih ograj za zavarovanje  meje in to ne samo na jugu in vzhodu, temve? tudi na zahodu;

4.    Prave težave bodo nastale, ko bosta Nem?ija in Avstrija kon?ali s svojo dobrodušnostjo sprejemanja nove delovne sile za zniževanje cene le te in bosta izbrali, kar jim ustreza, vse drugo pa bosta poslali tja, od koder so prišli (Iz Slovenije, se ve) samo 30% migrantov namre? izpolnjuje pogoje za podelitev azila v Nem?iji. Zakaj se na shengenski meji ne selekcionira tiste, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev azila in se vse, ki jih ne, zavrne, tega nih?e ne ve.

Zdaj se to tudi ne da po?eti, ker bi zavrnjeni obirali druge ilegalne poti za prehod na zahod, ker ni ograje in bi bilo to za varnost naših ljudi še slabše. Postavlja se logi?no vprašanje zakaj ni padla odlo?itev EU, da se na grški meji izlo?a vse, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev azila, zakaj se to ni po?elo, ko so prestopali mejo na Madžarskem in zakaj se to ne po?ne zdaj v Sloveniji. Mar morajo vsi, ti, ki bodo izlo?eni v Nem?iji in drugje videti ta obljubljeni raj na zemlji? Zakaj? Bodo naši pametnjakovi?i zaprli zahodne meje, da ne udari tsunami nazaj?

Morali bi se dogovoriti z državami bivše razpadle Jugoslavije, da se tako pristopi k izgradnji ograje na starih zunajih mejah bivše Jugoslavije. ?e bomo Slovenci zagradili na meji s Hrvaško, ki niti ni dokon?no definirana lahko pride do hudih konfliktov. 

5.    Temu se bomo z vsemi silami uprli in na to Slovenci nikoli ne bomo pristali, da nam bo nekdo drug vsiljeval, kakšne kvote muslimanov bomo naselili v Slovenijo, ker jih je že danes preve? glede na obstoje?e avtohtono prebivalstvo in ti zahtevajo vse ve? pravic, tudi svoj velik »kulturni center«, ki ga po nobenih standardih slovenske arhitekturne krajine ni možno umestiti v Ljubljano. Ali lahko mi gradimo krš?anske cerkve v islamskih državah? Kje je tu vzjemnost?;

6.    Zaprli bomo zahodne meje in posledi?no, ?e bo treba, bomo izstopili iz EU, kamor pod takšnimi samomorilskimi pogoji ne bi smeli nikoli vstopiti;

7.    Ponovno ponavljamo, da lahko Slovenija sprejme v svoje za?asne centre do 1.500 žensk in otrok, jim nudi možnost daljšega bivanja do umiritve razmer v njihovih domovinah, potem pa jih pošlje nazaj (ne bomo ponavljali, da ima Slovenija 290.000 ljudi, ki životarijo pod pragom revš?ine in 150.000 brezposelnih, kar pomeni, da nove delovne sile ne potrebujemo, in za integracijo ljudi, ki se niti no?ejo integrirati v vseh pogledih, ni nobenih niti najmanjših možnosti;

8.    Lahko sprejmemo tudi do 1.000 mož v vojaške centre po Sloveniji, da jih v pol leta vojaško izurimo in bodo lahko odšli v svoje domovine ustvarjat mir, razoroževat in pobirati orožje razdiralcem na kar se bodo še sami demobilizirali in razorožili, da se bodo vsi lahko vrnili in bodo doma uresni?evali svoje sanje o lepši prihodnosti. Da se jim je zgodila vojna so soodgovorni prav vsi tam žive?i, ker so namesto aktivnega soustvarjanja stanja v državi, to prepuš?ali diktatorjem, politikantom in manipulatorjem;

9.    Vlada RS mora nemudoma razglasiti IZREDNE RAZMERE, da ne bodo rabili ve? improvizirati z  vojaškimi pooblastili, od policije in vojske, ki jo pla?ujemo, zahtevamo, da tudi z vpoklicem rezervistov vzpostavi red in mir ter zavaruje naše državljanke in državljane ter njihovo premoženje pred vandali, ki prihajajo skupaj z ostalimi sicer na videz miroljubnimi migranti in jih ?im prej pospremijo prek Slovenije ?ez zahodne meje. ?im hitreje. Ni pa jasno zakaj Vlada RS ne zahteva od mednarodne skupnosti, da se migrante v države, ki jih želijo, prepelje iz Tur?ije kar s posebnimi letali, da se jih ne mu?i, da peša?ijo v teh razmerah?;

10.    To so zahteve in napotila, ki so za nas v Gibanju OPS nujna ter sprejemljiva. ?e Vlada RS ne more  razumeti in ni v skladu s tem pripravljena ravnati, naj takoj nepreklicno odstopi, da vzamejo  v roke vzvode odlo?anja v skladu s hotenji slovenskega naroda ljudje, ki bodo v popolnosti zavarovali interese Republike Slovenije. Razlog za takojšen odstop aktualne Vlade RS je že v tem, kar je po?ela do sedaj oz. bolj zato, kar ni po?ela, pa bi morala.

Združenje v Gibanju OPS – Osveš?eni Prebivalci Slovenije
Ladislav Troha, predsednik