Odgovor OPS:

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

 

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveš?eni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Varuhinja ?lovekovih pravic

Ga. Vlasta Nussdorfer

Dunajska cesta 56

1000 LJUBLJANA

Datum: 20.10.2015

 

Zadeva: Vaše pojasnilo glede kršenja 1. odstavka 9. ?lena Konvencije o otrokovih pravicah OZN z dne 14.10. 2015 - ODGOVOR


Pozdravljeni!

Z vašo razlago o tem, da s tem, ko odlo?ajo o odvzemu otroka kar Centri za socialno delo, ni kršena Konvencija o otrokovih pravicah Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju KOP), in sicer v 1. odstavku 9. ?lena, nikakor ne moremo soglašati. Ravno nasprotno, ne moremo verjeti vaši lahkotnosti spreminjanja vsebine tako pomembnega pravnega akta, kar bo moralo rezultirati z našo prijavo na  Organizacijo združenih narodov ter na pristojne institucije EU. Kar tako hokus pokus in gre množi?no kršenje otrokovih pravic pod preprogo pa? ne bo šlo.

In vprašanje za vas, ali boste glede  na to, da ste zapisali v zaklju?ku, poleg tega, da boste obvestili druge organe in nevladne organizacije, da imajo v uporabi nepravilno prevedeno KOP, izvzeli iz vseh knjižnic po Sloveniji in iz pravnih fakultet vse knjige, v katerih je objavljena "napa?na" KOP, da ne bodo ljudje zavedeni in študentke ter študentje ne bodo u?eni krive vere? Prav neverjetno je, da ste vsi, ki ste zadolženi za delo v skladu z Ustavo RS, zakoni in mednarodnimi pravnimi akti, šele na našo intervencijo  vzeli v roke KOP in ste po vseh že izvedenih mnogih postopkih CSD v škodo otrok, saj se v pritožbenih postopkih o?itno ni nih?e skliceval na "napa?no" KOP, da bi "napako" organi odkrili že prej. Neverjetno je, da se 15 let ni nih?e od zastopnikov ali odvetnikov ni skliceval zaradi odvzema otroka na "napa?no" preveden 1. odstavek 9. ?lena KOP, ko bi zaradi neizvedenega sodnega postopka ali sodnega nadzora zahteval otroka nazaj.

V potrditev tega, kar navajamo, si v nadaljevanju poglejte nekaj tudi novejših izdaj literature (knjig), v katerih je objavljena "napa?na" KOP, ko ste pri knjigi, ki je izšla lani 2014, dali gospa Vlasta Nussdorfer celo spremno besedo z vsemi lepore?ji o oh in sploh skrbno varovanih otrokovih pravicah.

Še ena knjiga, ki jo uporablja tiso?e ljudi:

Kaj je prav torej, vaš "sodni pridržek" ali to kar piše v rde?em okvir?ku???

Izvolite pogledati še eno novejše delo:


Kako je mogo?e, da so razli?ni strokovnjaki prevajali tekst KOP in vsi prevedli narobe?

Prav neverjetna je vaša razlaga, ?e jo pogledamo v lu?i odlo?anja o premi?nem ali nepremi?nem premoženju, ko samo sodni organi lahko odlo?ajo, ali bodo rubežniki izvršili izvršbo na predmete kot so npr. avtomobil, stroji, pohištvo ali nepremi?nine. Kako je mogo?e, da je v tej državi povsem odpovedala zdrava pamet, ko o rubežu na materialne stvari odlo?a zgolj in samo pristojno sodiš?e v postopkih, v katerih pritožba do vrhovnega sodiš?a zadrži izvršbo.

Ko je vprašanje otrok in njihovih pravic, varovanih v vseh možnih pravnih aktih, ki niso objekt rubeža, stvar, ampak so subjekt, ?lovek, krhko nebogljeno duhovno bitje, ki bi moral uživati najvišjo pravno zaš?ito, pa o odvzemu od staršev in celo rubežu odlo?ajo nižji uradniki na Centrih za socialno delo brez sodnega postopka in nadzora??? Je mar ?lovek, otrok, v Sloveniji manj vreden kot katerakoli stvar, ki je lahko predmet rubeža, naprimer en star izrabljen avto, stol ali omara??? Kdo je v tej državi nor, bo pa? moral oceniti nekdo, ki je pri zdravi pameti, a bojimo se, glede na vaš odziv, da takih predstavnikov države v  Sloveniji ni.

O?itno ste pri hitenju pomiritve strasti slovenske javnosti premalo premislili in se prenaglili pri izdelavi obširnega pojasnila v zvezi s tem škandalom mednarodnih razsežnosti. Sploh ne drži namre? vaša trditev, da gre za napa?en prevod dela 1. odstavka 9. ?lena KOP, citiramo: "Na nepravilen prevod angleškega besedila KOP v 9. ?lenu je leta 1998 državni zbor opozorila vlada, ki je ugotovila, da prevod konvencije verjetno ni temeljil na angleškem izvirniku. Zato je bilo besedilo v 9. ?lenu "subject to judicial review" napa?no prevedeno v "v sodnem postopku" namesto pravilno "s pridržkom sodne presoje"."

Izvirnik, ki je objavljen na spletnih straneh OZN, se v tem delu glasi tako:

"Article 9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence."

Pravzaprav je celo lahko bilo prevedeno narobe, a ne toliko, da bi spremenilo dejstvo, da mora, preden država otroka odvzame, speljati vse postopke v skladu z veljavno zakonodajo pod sodnim nadzorom. Ker povsem natan?en prevod besed "subject to judicial review" je ravno ta, da se predmetno zadevo obravnava pod sodnim nadzorom. Vaša trditev oziroma tistega, ki je trdil, da gre za napa?en prevod v "sodnem postopku" napa?en in je prevedel v " s pridržkom sodne presoje", pa je res pika na delovanje vseh vas, odgovornih tudi za pravilnost prevodov mednarodnih zavezujo?ih pogodb.

V potrditev te naše neizpodbitne trditve citiramo še prevod KOP v tem delu sosednje države Hrvaške, kjer o?itno imajo strokovnjake za prevajanje iz angleškega v hrvaški jezik. So tudi oni prevedli napak?

"?lanak 9.
1. Države stranke osigurat ?e da se dijete ne odvaja od svojih roditelja protiv njihove volje, osim kada nadležne vlasti pod sudbenim nadzorom odlu?e, u skladu s važe?im zakonima i postupcima, da je odvajanje potrebno radi dobrobiti djeteta. Takva odluka može biti naro?ito potrebna u posebnim slu?ajevima, kao što su zloporaba roditeljskog položaja ili zanemarivanje djeteta, ili pak kad roditelji žive odvojeno, a mora se donijeti odluka o mjestu djetetova prebivališta."


Upamo, da slovenski prevod ni potreben ali pa? samo pod?rtani del: "pod sodnim nadzorom odlo?ijio"

Vaše že kar neverjetno sprenevedanje s sklicevanjem na "napa?en" prevod KOP sega še dlje, ?e pogledamo, kaj pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika za besedo "pridržek":

"prid?žek  -žka m (r?) 1. kar izraža (delno) omejitev soglašanja s ?im: imeti pridržke; glede tega je izrazil, izrekel, povedal svoje pridržke; pridržki glede njegovih pogledov / ni?esar ne sklene brez pridržkov omejitev / s predlogom so se strinjali brez pridržka popolnoma; ekspr. on je brez pridržkov najboljši igralec gotovo; priznali so ga za vodjo, vendar s pridržkom, da se premalo zaveda svojih dolžnosti; poro?ilo so sprejeli s pridržki niso popolnoma soglašali, bili zadovoljni z njim 2. jur. zagotovljena pravica zlasti pri dogovoru, pogodbi: navesti v pogodbi pridržke; pridržek dosmrtnega užitka / prodaja s pridržkom prodaja, pri kateri je z dogovorom omejena kup?eva pravica"

Tudi ?e bi držal vaš izgovor napa?nega prevoda, sodni pridržek, bi to v praksi pomenilo, da se otroka ne more odvzeti staršem, dokler sodiš?e ne oceni in sprosti pridržek, ker ga pri tako pomembni zadevi kot je odvzem otroka biološkim staršem apriori po KOP mora imeti.

Vaš že kar cinizem, da si pomagate s takimi triki, je res vsega obsojanja vreden, da argumentirate eklatantno množi?no kršenje KOP s tako trhlimi protiargumenti, ko trdite, da tak sodni pridržek pomeni, da se lahko starši na odlo?itev upravnega podorgana, kar je CSD, pa? pritožijo in je zato postopek CSD povsem v skladu s 1. odstavkom 9.?lena KOP in si to tako drznete še zapisati z odebeljenim naslovom na vaši spletni strani. To meji na državni kriminal, ki ga je treba preganjati po uradni dolžnosti. Ta vaša sprevržena logika pomeni, da CSD izvrši rubež otroka kar v šoli, starši pa imajo potem možnost pritožbe na višji upravni organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti, kar se je v konkretnem primeru družine Horvat in Kav?i? tudi zgodilo. Izvolite tole prebrati, vi, ki so vas polna usta skrbi za otroke.

Tudi o tem postopku družine ste bili obveš?eni pred kakšnim mesecem dni pa vas ni zanimalo kakšni so zavezujo?i roki organov in ali se spoštujejo.

To so vaši "sodni pridržki", ki so po vaše v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah Organizacije združenih narodov. Da brez kakršnegakoli sodnega nadzora, sodnega postopka, kar je edino logi?no, nek strokovni sodelavec na CSD da ugrabiti otroka in ga ne da bi o tem tehtalo sodiš?e namesti v sporno rejniško družino, v 30 km oddaljen drugi kraj, ga iztrga od staršev, od sestre, od vrstnikov na dvoriš?u blokovskega naselja, od ljube?e babice in od vrstnikov v šoli, ko se je ravnokar prilagodil na razmere in vrstnike v 1. razredu osnovne šole.

Tako se naredi otroku nepopravljiva škoda, starši se pritožijo, celo preko odvetnika takoj in nadrejeni organ CSD o tej pritožbi ne odlo?i od 24.04.2015 do danes, ko smo 20.10.2015. Otrok je že ve? kot pol leta v rejništvu, kjer ne želi biti, kjer se ne po?uti dobro, zato joka, si grize nohte in ho?e v objem mamice in o?eta. Med drugim ga v novi družini, kamor je odšel pod prisilo, proti volji staršev in njega samega, silijo, da gospe rejnici in njenemu partnerju govori o?e in mamica.

Bi bili zadovoljni s svojo obupno sprevrženo razlago, ?e bi se vam oziroma vašemu otroku zgodilo kaj takega? Ni pomembno, ko gre za otroke drugih, še posebej tistih, ki jih je pohlep raub kapitalisti?nih boljševisti?nih elit potisnil na obrobje naše vse bolj razkrojene družbe.

In znova naj ponovimo, vaša logika je katastrofalna in povsem nevredna tega, kakšen imate naziv in kar govorite, da se zavzemate za pravice otrok, ki so najbolj ranljiva skupina vseh ?loveških skupnosti na tem svetu. Najprej se otroku naredi škoda, potem se pa lahko starši pritožijo in se pritožujejo vse do Ustavnega in celo Evropskega sodiš?a za ?lovekove pravice. Se kdaj zgodi, da nam najprej rubežnik zarubi doma predmete, avto ali hišo, potem nas pa napoti, naj se pritožimo na za to pristojen organ oziroma sodiš?e?! Ne gre tako, celo ne, ko gre za stvari, materialne dobrine. Tudi to, da se nekomu odvzame prostost, izda sodno odredbo preiskovalni sodnik, razen, ?e se ne sme odlašati in to zaradi tega, da storilec ne bi pobegnil, izvede prijetje osumljenca takoj, a se ve, kakšni so potem postopki.

Vaši morebitni izgovori, da gre lahko za urgentne posege CSD, vam vnaprej povemo, da bi se morale zgoditi pod nadzorom sodiš?a in sicer z izdajo za?asne odredbe, da se otroka izvzame iz zanj morebiti nevarnega okolja, nakar se ga namesti v krizni center za otroke, ki jih Slovenija ima, nakar pa bi morali ste?i dovolj hitri postopki na sodiš?u, da bi sodiš?e pretehtalo, ali je predlog CSD za odvzem utemeljen, sodiš?e bi lahko pridobilo izvedenska mnenja strokovnjakov razli?nih podro?ij in zaslišalo vse zainteresirane v takem postopku in seveda bi moralo pretehtati, kam otroka namestiti, da bo to res v njegovo najve?jo korist. Namre? skrbniki in vzgojitelji so lahko tudi stari starši in kdo od sorodnikov, na katerega je otrok navezan. ?e nadzora sodiš?a ni in ni opisanega postopka, ko lahko starše in otroka kdo strokovno zastopa pred sodiš?em in se o vseh okoliš?inah vklju?no z otrokom stranke v postopku ne morejo izjasniti, to pomeni hudo kršitev Ustave RS in temeljnih ?lovekovih pravic in zaradi tega se lahko dogajajo tudi hude zlorabe zaradi možnosti subjektivnih odlo?itev strokovnih sodelavcev na CSD.

Vaše docela premalo premišljeno razlago, da bi prikrili hudo kršitev tako pomemnbne mednarodne pogodbe kot je KOP, docela izpodbije še ena mednarodna pogodba in sicer Konvencija o uresni?evanju  otrokovih pravic OZN, ki jo je sprejel Državni zbor RS brez kakršnegakoli pridržka, in je objavljena na spletni strani Varuha ?lovekovih pravic. Naj vam citiramo samo nekaj ?lenov, ki v popolnosti pojasnijo, zakaj se mora že pred odvzemom otroka staršem ali drugim zakonitim skrbnikom vklju?iti v postopek oz. nadzor postopkov drugih upravnih organov sodiš?e.

"5. ?len - Druge možne procesne pravice
Pogodbenice prou?ijo možnost, da otrokom priznajo dodatne procesne pravice v zvezi s postopki pred pravosodnimi organi, ki jih zadevajo, predvsem:
a) pravico zaprositi za pomo? ustrezno osebo, po lastni izbiri, da jim pomagajo izraziti njihovo mnenje;
b) pravico, da sami ali prek drugih oseb ali organov zaprosijo za imenovanje posebnega zastopnika, v ustreznih primerih odvetnika;
c) pravico do imenovanja svojega zastopnika;
d) pravico do uresni?evanja nekaterih ali vseh pravic strank v takšnih postopkih.

B. Vloga pravosodnih organov
6. ?len - Postopek sprejemanja odlo?itev
V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi pred sprejemom odlo?itve:
a) prou?ijo, ali imajo na voljo dovolj informacij, da sprejmejo odlo?itev v korist otroka, in po potrebi pridobijo dodatne informacije, zlasti od nosilcev starševske odgovornosti;
b) kadar se za otroka po notranjem pravu šteje, da ima zadostno stopnjo razumevanja:
zagotovijo, da je otrok dobil vse ustrezne informacije;
se sami ali prek drugih oseb ali organov posvetujejo z otrokom osebno v ustreznih primerih, ?e je treba zasebno, na na?in, ki ustreza njegovi stopnji razumevanja, razen ?e to ne bi bilo o?itno v nasprotju z njegovimi koristmi;
omogo?ijo otroku, da izrazi svoje mnenje;
c) ustrezno upoštevajo izraženo otrokovo mnenje.

7. ?len - Dolžnost hitrega ukrepanja
V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi ukrepajo hitro, da se izognejo nepotrebnim zamudam. Na voljo so jim postopki, ki zagotavljajo hitro izvrševanje njihovih odlo?itev. V nujnih primerih so pravosodni organi pooblaš?eni, da sprejmejo takoj izvršljive odlo?itve, kadar je to primerno."


Pojasnimo pa lahko tudi, zakaj je po našem mnenju do tega, da CSD-ji pobirajo uboge otroke ubogim staršem iz nižjega, drugorazrednega sloja naše družbe kot po teko?em traku, sploh prišlo. Kot ste sami navedli, je Slovenija z aktom O SPREMEMBI AKTA O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV IN KONVENCIJ, SPREJETIH V MEDNARODNI AGENCIJI ZA ATOMSKO ENERGIJO (MNKOZN-A), objavljenim v Uradnem listu mednarodne pogodbe 5/99 umaknila pridržek, ki ga je uveljavljala ob sprejemu akta o notifikaciji nasledstva glede Konvencije OZN leta 1992 (Ur. list št. RS 35/92), ki se je v delu, ki ga obravnavamo, glasil:

“Republika Slovenija daje ob deponiranju notifikacije o sukcesiji naslednjo izjavo: Republika Slovenija trenutno ne more sprejeti 1. to?ke 9. ?lena konvencije, ker veljavna zakonodaja Republike Slovenije dolo?a, da pristojni organi (centri za socialno delo) lahko odlo?ijo o odvzemu pravice staršev do varstva in vzgoje otroka brez poprejšnjega sodnega vpogleda.“

Najbrž je bila RS ?ez nekaj ?asa opozorjena, da ni možnega nobenega takega zadržka zaradi neprilagojene zakonodaje iz totalitarnega komunisti?nega režima, ki je neskladna s KOP, in je morala država tak pridržek umakniti ter je morala po Konvenciji o uresni?evanju otrokovih pravic prilagoditi podrejeno zakonodajo, kar je edino logi?no in razumljivo. Ker pa se je v letih, ko smo v Sloveniji že dodobra okusili sadove tranzicije (leto 1998, 1999, 2000), med katerimi so bile vse bolj prisotne naraš?ajo?e socialne razlike zaradi mnogih propadlih podjetij, ko so se dogajale divje privatizacije in so mnogi ljudje izgubili zaposlitve, pa je to mo?no vplivalo tudi na bolj množi?en razkroj in razpad družin. Sodiš?a pa niso zmogla opraviti vsega tega dela, ker so bila prezasedena z drugimi zadevami in v velikih sodnih zaostankih. Tako so se morali odgovorni dogovoriti, da so predali odlo?anje o tem pomembnem pravnem vprašanju kar Centrom za socialno delo, kar pa je v neskladju s tem kar so organi vnesli, kot pridržek v prvi motifikaciji, ko so priznali, da ne morejo izvajati teh postopkov brez poprejšnjega sodnega vpogleda. No tudi tukaj je bil prevod zavajajo?.

Najlažji obvod KOP so naredili tako, da so sicer opustili pridržek v smislu poprejšnjega "sodnega vpogleda", a so uvedli novega z enako težo po interpretaciji kreatorjev te prevare, ki je objavljen v istem aktu, objavljenim v Uradnem listu RS - mednarodne pogodbe 5/99.

"– v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/90) v prevodu v slovenski jezik v prvem odstavku 9. ?lena besede “v sodnem postopku“ nadomestijo z besedami “s pridržkom sodne presoje“.

O?itno pa ste dolo?eni med sabo dogovorjeni, da se ta "pridržek sodne presoje" razlaga v primeru spora tako, da to pomeni možnost uporabe pravnega sredstva, pritoževanja, ko je akt odvzema otroka že izveden in ne pred tem, ko še te?e postopek in bi ga moralo v postopku nadzirati sodiš?e, kot to brez najmanjšega dvoma zahteva Konvencija o otrokovih pravicah v svojem izvirnem angleškem besedilu Organizacije združenih narodov.

S tem smo našo zahtevo za takojšnjo ustavitev inkriminiranih postopkov Centrov za socialno delo, ki NISO V SKLADU S KOP, dodatno utemeljili. Še naprej zahtevamo, da pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti takoj razveljavi nelegitimne in neustavne odlo?be in odlo?be, ki so v nasprotju z 1. odstavkom 9. ?lena KOP (celo za?asne), katere so bile podlaga za odvzem otrok, da se ne bo nadaljevala še hujša nepopravljiva škoda otrokom in staršem.

Sprašujemo pa tudi, kdo bo sprejel odgovornost za to neverjetno sistemati?no kršitev otrokovih pravic ter enega najvišjih pravnih aktov Sveta? Vaš odgovor je zavajujo? in manipulativni pamflet, ki ga je sicer spisal vaš namestnik g. Dol?i?, kar pa zadeva vašo objektivno odgovornost, saj ste v popolnosti odgovorni za delo svojih podrejenih sodelavcev, zato od vas zahtevamo, da podate nepreklicno odstopno izjavo z mesta Varuha ?lovekovih pravic v RS.

Škodo bo treba popraviti ali vsaj narediti vse, da se jo vsaj poskuša popraviti kolikor je to mogo?e. Tako kot se je ravnalo v primeru "izbrisanih", saj so bili tudi otroci z enostranskim aktom nepristojnega upravnega organa "izbrisani" iz svojih stalnih bivališ? kar fizi?no in to mnogi na silo z izvršbo kot bi bili nekakšni uporabni predmeti, ki se jih lahko proda na dražbi. So mar otroci lahko objekt ali predmet rubeža, ko o tem odlo?a strokovni delavec Centra za socialno delo, ki sam nima urejenih vseh stvari v svoji glavi ne da bi imel nad sabo sprotni nadzor sodiš?a???

Otroci vas gledajo, ali tudi delate, kar na veliko govorite

Za vaš hiter in prijazen odziv ter predvsem za takojšnje ukrepanje za dobro otrok in njihovih staršev se vnaprej zahvaljujemo in vas pozdravljamo!

Združenje v Gibanju OPS - Osveš?eni Prebivalci Slovenije

Ladislav Troha, predsednik

Dostavljeno v urepanje:

Vse poslanske skupine v DZ - predstavniki ljudsva v RS
Predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor
Predsednik Vlade RS, g. Miro Cerar
Predsednik DZ RS, Milan Brglez
Predsednik Ustavnega sodiš?a v RS, g. Miroslav Mozeti?
Predsednik Vrhovnega državnega tožilstva RS, gospod Zvonko Fišer
Predsednik Vrhovnega sodiš?a RS, g. Branko Masleša
Osrednji mediji v RS