Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

 

Spoštovani starši šoloobveznih otrok!

Zašto bi bilo jednostavno, kad može biti komplikovano (prevod: Zakaj bi bilo enostavno, če je lahko komplicirano?!). Seveda smo navajeni v tej državi, da se stvari, ki so nesprejemljive, zapakirajo v najlepši celofan in se tako opremljeno okrasi še z najlepšo pentljo. Seveda na račun nas, ki to financiramo.

Pojdimo lepo po vrsti in naj najprej spomnimo, kaj v zvezi s osnovnim šolanjem pravi temeljna družbena pogodba med nami državljani in državo Ustava Republike Slovenije, ki je najvišji pravni akt v hierarhiji zakonov. Nad njo so samo še mednarodni pravni akti, pakti in konvencije, h katerim smo zavezani kot država, ker se imamo za demokratično.

"57. člen

(izobrazba in šolanje)

Izobraževanje je svobodno.

Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.


Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo."

Drugi odstavek je jasen in nedvoumen, saj pravi, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Nikakor drugače se ne more razumeti dikcije tega odstavka kot tako, da se vse, kar je v zvezi z osnovnim šolanjem, ki je obvezno, financira iz javnih sredstev. Javna sredstva pa vemo, kaj so, vse, kar država in lokalne skupnosti pridobijo s pobiranjem davkov, prispevkov in na drugačne načine od državljank in državljanov predvsem.

Če bi bilo zapisano, da se osnovnošolsko izobraževanje, ki je obvezno in se financira iz javnih sredstev, razen materialnih stroškov in učnih pripomočkov oziroma, kar se predpiše z zakonom, pa bi bilo to nekaj drugega. Zdaj bodo morali odgovorni pojasniti, ali je kaj narobe z Ustavo RS ali pa jo kršijo z njej podrejenimi predpisi kot je ta člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

"83. člen

(prispevki)

Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde.

Javna šola oziroma šola s koncesijo določi prispevke za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter za drugo in nadaljnje opravljanje mature.

Za učence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov iz prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister.

Javna glasbena šola oziroma glasbena šola s koncesijo določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost.
Višino prispevkov določi šola v soglasju s šolsko upravo."

Lahko bi v Ustavi RS pisalo, da se osnovno šolanje financira iz javnih sredstev, razen zadev, ki jih določi minister za šolstvo s svojimi merili in standardi oziroma z zakonom. 

Kot rečeno, noben nižji pravni akt ne more presegati tega, kar je določeno v Ustavi RS.

Če smo starši dolžni poslati otroka v šolo, potem je popolnoma jasno, da zaradi te obveze nastanejo določeni stroški:

 

Obleka;
obutev;
šolska torba;
šolske potrebščine;
učbeniki;
delovni in navadni zvezki;
prehrana;
prevoz v šolo.

Vse to delno ali vse plačujemo starši, razen učbenikov, ki jih je možno dobiti iz učbeniškega sklada, pa še te zaloge so omejene, tako, da jih ne morejo dobiti vsi otroci.

V odgovoru v prvem odstavku so na Ministrstvu zapisali, da

"Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde."

Niso pa zapisali, katere storitve, za katere je tako določeno z zakonom, s katerim zakonom, ko ne pozabite, da noben zakon ne sme preseči določila Ustave, ki pravi, da se osnovno šolanje financira iz javnih sredstev, saj Ustava RS ne določa nobene izjeme. Ko nam bo to vsem jasno, bo razumljeno, da ne bi smeli plačati nič, kajti ne pozabite, vse, kar je "brezplačno", plačamo skozi davke in prispevke. Tako, da brezplačnega šolstva ni.

Razumemo pa, da so lahko v okviru šole organizirane tudi dejavnosti, ki niso obvezne in starši na take dejavnosti pošljemo svoje otroke ali pa ne, ko za udejstvovanje, tudi plačamo, če se nam zdi cena primerna. No, tu se postavi vprašanje, ali ne gre za zlorabo in je šola nek posrednik za pridobitno dejavnost kogarkoli, ko se igra rahlo tudi na karto, češ, če gre večina otrok, bo pa naš diskriminiran pred vrstniki, če ga ne bomo poslali na sicer prostovoljno dejavnost.

V odgovoru na naša vprašanja v prvem odsatvku tudi pravijo: "Po tem zakonu osnovna šola lahko določi prispevke le za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev." Lahko določi, kako preprosto je to za nekatere. Kaj pravi Ustava, kaj lahko šola določi plačevanje iz zasebnih sredstev staršev? Nič!!!  Znova poudarjamo, če je šola v naravi v letnem programu in je del obveznega programa, zato si nihče ne more in ne sme umisliti, da smo starši dolžni plačati kakršnekoli stroške. Logično je, da če moramo otroka poslati v šolo, ker je to obvezno, mu mora plačati prehrano tisti, ki zahteva, da mora biti otrok v šoli - država. Ta je zato v Ustavi tudi zapisala, to pa je v našem imenu sprejel Državni zbor - predstavniki ljudstva, da se ta t.i. prisila financira iz javnih sredstev, kar so tako in tako tudi naša sredstva.


Ker nekateri premeteni odločevalci zelo dobro vedo,

da nam staršem otroci pomenijo največ,

računajo na to, da bomo tiho, ko nam nalagajo ta in ona plačila.

Očitno jim to zelo dobro uspeva, češ, saj bodo tiho, ker gre za

njihove otroke. Naj plačajo.

V četrtem odstavku so zapisali tudi: "Šolski pripomočki in potrošni material za izvedbo pouka nekaterih predmetov (likovna umetnost, tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, itn.)  se načeloma zagotavljajo v okviru sredstev za kritje programsko odvisnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna glede na obseg dejavnosti šole oziroma v skladu s kriteriji, ki jih določi minister s sklepom. Iz tega izhaja, da je šola dolžna zagotoviti potrebne didaktične pripomočke in potrošni material, starši pa otrokom praviloma priskbijo osebne šolske potrebščine in delovna sredstva, določena z učnimi načrti za izvajanje pouka, interesnih dejavnosti in drugih oblik vgojno-izobraževalnega dela (zvezki, barve, risalni listi in drugo)."

Učni načrt je sestavni del obveznega osnovnega šolanja naših otrok, ki se financira iz javnih sredstev. Tako se, kar je v programu, tako financira, če predpišeš, da bodo otroci barvali, jim je treba barve kupiti iz javnih sredstev. Ga ni ministra niti koga drugega, ki bi si dovolil samovoljo in določil, naj starši plačajo osebne šolske potrebščine in delovna sredstva... Jasno je, da mi otroku to kupimo, čeprav nas v to ne more in ne sme nihče prisiliti, a zavoljo tega, da ne bo otroku nerodno, ker ne bi imel, kar zahtevajo imeti, to storimo. Prav pa ni, saj se osnovno obvezno šolanje financira iz javnih sredstev. Pika! V odgovoru ne omenjajo delovnih zvezkov, ki jih vsaka učiteljica, učitelj po svoje določajo, dragi so pa kot žafran. Najhuje pa je, ko na koncu nekateri ostanejo na pol neizpolnjeni.

V tem odstavku so še dodali, kar bode v oči: "Šola v okviru letnega načrta načrtuje dneve dejavnosti in predvidi potrebna sredstva za izvedbo le-teh, kot jih prejme iz državnega proračuna za kritje programsko odvisnih materialih stroškov in izvedbo ekskurzij."

Na Vrhniki so nam na prvem roditeljskem sestanku za 6. razred že sporočili, da bo za stroške naravoslovnega dne, tehniškega in kulturnega ter športnega dne treba poravnati v višini okoli 100 eur za prevoze, vstopnine in še česa. Priobčili so tudi, da so to obvezne dejavnosti, od katerih lahko otrok izostane le v primeru bolezni. Izgovorov v smislu, ne gre, ker tega ne zmoremo plačati, ni.

Pa smo znova tam, "osnovno šolanje je obvezno, financira se iz javnih sredstev"???

In še zdanji odstavek, v katerem razlagajo o nadstandardu. Vi veste, kaj je standard in kaj pomeni v obveznem šolanju nadstandard? Nekam znano zveni, ko tak izraz "nadstandard" slišimo v okviru zdravstvenih storitev. Nekako bi pričakovali, da se naši otroci šolajo v obvezni osnovi šoli po enakih visokih standardih. Res se bomo pozanimali, kaj pomeni standardno osnovno šolanje in nadstandardno osnovno šolanje, da bomo vedeli, kakšna je razlika. Sicer razložijo, da tisti, ki ne morejo plačati nekakšnega nadstandarda, jim ga šola, če se ga dogovori izvajati, mora nuditi.

Iz vsega zapisanega sledi, da se, kar se tiče plačevanja stroškov obveznega osnovnega šolanja, ki se financira iz javnih sredstev, že od nastanka te države KRŠI TEMELJNO POGODBO - USTAVO. To je nujno takoj prekiniti in zahtevati celo, da nam povrnejo vse, kar smo vplačali. Za naprej pa bi bilo pravilno, da se za osnovne stroške, ki izhajajo iz pošiljanja otrok v obvezno šolo, staršem nameni nek pavšalni znesek, po normativu, ki ga določi država, da bodo lahko kupili obleko, obutev in osebne šolske potrebščine, ki jih šola zahteva za izvedbo izobraževanja in vzgoje.

Če to ne bo tako, pa naj takoj pristopijo k spremembi Ustave RS v tem delu, ker se jo je do sedaj grobo kršilo. Do kršitve Ustave bi morala v glavah ljudi obstajati ničelna toleranca, vsako dovoljevanje kršenja vodi družbo v kaos in dovoljuje samovoljo posameznikov, ljudem pa najmanj višje nepotrebne stoške. To je primer prav tega.

O tem, kako šola vzgaja, kaj se naučijo otroci, ali postajajo zaradi te vzgoje in izobraževanja, ki je vse dražje, aktivni, čuječi, samostojni in neodvsni državljani, pa kdaj drugič. Če pogledamo stanje v naši družbi na vseh področjih, lahko mirno zaključimo že zdaj, da je naš šolski sistem najmanj slab in pisan na kožo oblastnikom, ki očitno želijo imeti v državi prestrašene, funkcionalno nepismene, apatične in neaktivne ter celo poneumljene državljanke in državljane.

Morda se boste vprašali zakaj te teme ni v medijih, niti obvestii vas ne bodo, da plačujete nekaj kar je protiustavno. Zato, ker je Gibanje v OPS v popolni medijski blokadi. Ne obstajamo.

Vse dobro želimo!

Ekipa OPS

Preberite tudi:

Vprašanja Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, katere so zakonske podlage za plačevanje osnovnega šolstva s strani staršev? 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 105 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?