logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUENJE V GIBANJU OPS Osve?eni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 VRHNIKA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031-274-419

Radio televizija Slovenije
Vodstvo
Kolodvorska ulica 2
1000 LJUBLJANAZadeva: Obljuba glavne odgovorne urednice iz lanskega leta za odprtje medijskega prostora na RTV SLO - ponovna zahteva s peticijo 461 elektronskih podpisov ter 377 fizi?nih podpisov podpore dravljank in dravljanov, ki pa se e zbirajo.


Spotovano vodstvo RTV SLOVENIJA!

Po 14 dnevnem protestu lanskega leta nam je bilo na sestanku s strani gospe Ksenije Hrovat Petrov?i? zagotovljeno, da bo na TV Slovenija odprla medijski prostor tudi za civilne iniciative in druge, ki imamo kaj povedati o stanju v dravi, vzrokih za nezavidljivo stanje in o monih reitvah, ki jih predlagamo dravljanke in dravljani, civilne organizacije, neparlamentarne stranke in drugi, ki bivamo in delamo v Sloveniji in izven nje, pa nismo v levem ali desnem politi?nem taboru.

Dane besede pred nao kamero ni uresni?ila, kar je svojevrsten kandal, da ?lovek na tako pomembni funkciji v nacionalnem mediju zavaja oziroma lae. Pri?akujemo, da boste ta zdrs vae kolegice in sodelavke popravili najkasneje v 15-ih dneh, ki vam jih dajemo na voljo, da nas povabite na sestanek, da vam predstavimo nae predloge, kako si predstavljamo odprtje medijskega prostora na tudi nai RTV SLO na steaj.

V opozorilo in irjenje vaega, o?itno al premalo razirjenega razumevanja, kaj zahtevamo, ker zahtevamo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno od leta 1990, ko smo se Slovenci odlo?ili za samostojno demokrati?no dravo in je bila za to podlaga potem tudi v Dravnem zboru sprejeta nova Ustava, ki zagotavlja poteno in korektno ter svobodno delovanje medijev ter korektno nepristransko dostopanje vseh do informacij javnega zna?aja, vas vabimo, da preberete to zanimivo pisanje znanega strokovnjaka s podro?ja ustavnega prava:

"Ravnoduen ali celo negativen odnos do pomena medijev za drubeno ivljenje obi?ajno vodi do vsesplonega javnega ob?utka frustracije in alienacije. Slednje se najpogosteje dogaja v okoli?inah nedemokrati?ne drubene ureditve, kjer so mediji obi?ajno sredstvo v rokah vladajo?ega sloja za izvajanje politi?ne propagande, izkrivljanje resni?ne podobe drubene dejanskosti in poneverjanje resni?nosti (Jakubowicz, 1999)

In ?e ideja samoizpopolnitve in samouresni?itve, kot argument v podporo svobodi izraanja, poudarja pomen svobode izraanja in svobode medijev za posameznikov osebnostni razvoj in drubeno samouresni?itev (Arendt, 1996: 82), se je na drugi strani potrebno zavedati, da razkorak med prikazovanjem resni?nosti s strani medijev in med resni?nostjo samo, kakor jo percipirajo in doivljajo ljudje, negativno vpliva na ob?utek osebnega dostojanstva, saj kontinuirano sprejemanje informacij, za katere ljudje vedo, da so napa?ne, predstavlja alitev posameznikove inteligence. Ta tenzija se e stopnjuje, kadar so ljudje primorani delovati na temelju napa?nih informacij. Ljudje v tem primeru svoja dejanja ob?utijo kot nesmiselna, njihov ob?utek frustracije se stopnjuje, samospotovanje pa se e naprej manja.

Tudi to je bila ena izmed zna?ilnosti komunisti?nega sistema, v katerem je vladajo?i drubeni sloj medije uporabljal z namenom inkorporacije novih vrednot, idej in verovanja, ne pa kot sredstvo, s pomo?jo katerega bi se na insitucionaliziran na?in odraale obstoje?e drubene vrednote. V borbi za demokratizacijo drubenega ivljenja in za svobodo medijev je resnica postala ena izmed osrednjih vrednot in idealov.

Pripovedovanje resnice z govorom in pisanjem predstavlja imperativ za razvoj drubene zavesti in za ohranitev. Ob tem, ko mediji omogo?ajo posredovanje idej, informacij in podob (komunikacijo) o dolo?enem ivljenjskem okolju in v njem ive?ih posameznikih, mediji hkrati projecirajo podobe drugih ljudi in njihovih ivljenjskih skupnosti (Cohen, Kennedy, 2000: 249). Avtorja v nadaljevanju pojasnjujeta, da morajo mediji omenjeno nalogo izvajati without providing undue offence and provocation to the odler generation's values and religious persuasions. nacionalne identitete. Da bi lahko zgradili boljo prihodnost, moramo biti seznanjeni z resnico tega ?asa.

Socialni, politi?ni in kulturni pluralizem, prav tako tudi pluralnost svetovnih nazorov, predstavljajo temelje demokrati?ne drube, zato mora biti v drubi omogo?ena svobodna komunikacija in zagotovljeno izraanje najrazli?nejih idej. Do tega je pripeljal proces t.i. socializacije medijev. Mediji morajo sluiti celotni drubi in delovati pod njenim nadzorom. Ob pravici do komuniciranja je bilo ljudem seveda potrebno zagotoviti tudi dostop do medijev, kar je terjalo globljo reformo socialnega sistema.

Sodelovanje dravljanov v zadevah demokracije je bilo v zgodovini tudi sicer vedno omejevano zaradi neenake porazdelitve komunikativne kompetence, neformalnih in nejavnih komunikacijskih kanalov ter neenakosti dravljanov glede dostopa do komunikacijskih medijev.

Te omejitve praviloma reducirajo javno razpravljanje na javno legitimiranje dominantnih mnenj v drubi, ki jih ustvarjajo elite politi?ne in ekonomske mo?i71 in ki zmanjujejo monosti dravljanov, da bi prili do relevantnih informacij in omogo?ili drugim dravljanom dostop do njih.72 Prav dejstvo, da e nobena druba ni okusila demokrati?nega modela komuniciranja v polnem pomenu daje krila razpravljanju o poteh, po katerih bi ?loveka druba do njega lahko prila. (Splichal, s.b., 1992: 6)

Samo na ta na?in, z dostopom do komunikacijskih medijev, je mogo?e posameznikom in skupinam zagotoviti izvajanje vloge politi?nih subjektov, kar z drugimi besedami pomeni omogo?iti izvrevanje pravice do njihove lastne identitete v najglobljem pomenu besede, zagotoviti monost obvladovanja lastne usode, zagotoviti monost samoopredeljevanja in, kar je v politi?nem smislu morda najpomembneje, omogo?iti izvajanje demokrati?nega samovladanja.

Velja pritrditi tezi, da minimalna definicija demokracije zahteva udejanjanje t.i. temeljnih pravic, med katere priteva tudi svobodo mnenja, izraanja, govora in zdruevanja kot nujnih pogojev demokrati?nega sistema (Bobbio, 1987: 25). Temeljnim zna?ilnostim 68 Tako se je glasila teza t. 31 politi?nega dokumenta poljskega gibanja Solidarnost iz leta 1981( Jakubowicz, 1998:.10).

Osnovna misel v normativnem modelu demokracije je, da noben dravljan ne bi smel imeti ve?jega institucionalno zagotovljenega vpliva na javne oz. skupne zadeve v javni razpravi kot kdorkoli drug in da bi morala imeti druba kot celota nadzor nad mediji (vklju?no z nadzorom lastnine, kar ne pomeni nacionalizacije), ne pa samo kaken njen posebni del (npr. lastniki medijev).

Izena?enost ne pomeni matemati?ne enakosti, po kateri bi bil vsakdo pravzaprav poljubno zamenljiv s komerkoli drugim. Ozna?uje, ?e uporabimo Deweyeve besede, neoviran prispevek posameznika kot ?lana skupnosti k posledicam zdruenega delovanja. Enakopraven je zato, ker je merjen samo s potrebo in sposobnostjo koristne uporabe, ne pa z zunanjimi dejavniki, ki enemu vzamejo, da bi lahko drugi dobil in imel

Izena?uje u?inkovito spotovanje vsega, kar je razli?no in edinstveno v vsakomer ne glede na fizi?ne in psiholoke neenakosti. (Splichal, 1997: 360). 71 Prim. Haralambos, Holborn, 1999: 521531; Many, Knapp, 1998: 910, ki menita, da pri vpraanju obstoje?ih drubenih elit ne gre za morebitno monolitskost elite, temve? za obstoj poliarhi?nega sistema elit, ki je sestavljen iz dolo?enih elementov, med katerimi se odvija proces njihovega medsebojnega tekmovanja tako znotraj kakor tudi med obstoje?imi politi?nimi in gospodarskimi sferami (sektorji).

Razpad javnosti kot (liberalne) javnosti je povzro?il preoblikovanje javnega mnenja iz dejanskega mnenja javnosti v golo fikcijo in krinko, pod katero se skriva manipulativno javno objavljanje privilegiranih mnenj. (Splichal, 1997: 303).

Temeljnim zna?ilnostim sodobnih demokracij je nedvomno mogo?e priteti za?ito svobode izraanja in dostop do alternativnih virov informacij, ki niso pod nadzorom drave in ki niso kako druga?e monopolizirani. Omenjene predpostavke in postavke e pomenijo vstop na podro?je temeljnih ?lovekovih pravic in svobo?in, ki na splono predstavljajo temeljni kamen demokracije."


Iz knjige dr. Andraa Terka, SVOBODA KOMUNICIRANJA

Prosimo, da nam najkasneje v 15-ih dneh sporo?ite, kako boste uresni?ili nediskriminatorno obravnavanje kogarkoli na RTV SLO (radiu in televiziji), kot smo zapisali zgoraj, smo vam pripravljeni na sestanku s svojimi predlogi k temu konstruktivno pomagati tudi s pozitivnimi zgledi iz tujine.

Za va hiter in prijazen odgovor se e vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Gibanje Osve?enih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik

Na Vrhniki, 30. 09. 2015


Od vodstva RTV SLO, gospoda Marka Filija, generalnega direktorja, gospe Ljerke Bizilj, direktorice televizije in gospoda Mihe Lamprehta, direktorja radia, pri?akujemo hitro in u?inkovito ukrepanje v smeri pluralizacije medijskega prostora na javni RTV. Skrajni ?as je, da prvi? v zgodovini dobi na RTV SLO glas ljudstvo brez cenzure in brez diskriminacije.

?e odmislimo, komu je sluila RTV SLO v prejnjem nedemokrati?nem reimu, ko se o tem sploh ni smelo govoriti, lahko mirno zaklju?imo, da tudi po letu 1990 ni ni? druga?e, saj je RTV SLO e vedno trobilo elit, klanov, kodljivih zdrub in lobijev.

Zato je skrajni ?as, da se s tem takoj preneha. Kdor bo e naprej oviral in prepre?eval, da se medijski prostor odpre na steaj, naj ve, da bomo zoper tako ravnanje uporabili vsa demokrati?na sredstva, po katerih bo moral vsak, ki bo to po?el, v kon?ni posledici sprejeti tudi kazensko in materialno odgovornost. Ne smemo pozabiti, da RTV SLO financiramo prisilni pla?niki RTV prispevka neposredno iz svojih epov, zato bi morali imeti na RTV SLO tudi o tem odrto in odkrito javno razpravo, na kateri bi raz?istili marsikaj, kar se ti?e racionalnosti, u?inkovitosti, kakovosti ter zakonitosti delovanja RTV SLO ter porabe naega denarja.

?e bi se znova morda zgodilo, da bi se v vodstvu sprenevedali, bomo po prete?enih 15-ih dneh za?eli z razli?nimi protesti za dosego popolnoma legitimnega cilja, ki je popolna pluralizacija medijskega prostora na javni, od ljudstva neposredno financirani RTV SLO.

Peticija podpore za odprtje medijskega prostora na RTV SLO se podpisuje e naprej:

http://www.pravapeticija.com/print_signatures.php?petition_id=123747

Tukaj pridete do obrazca na kaaterem lahko zberete podpise fizi?no

Hvala za sodelovanje in e posebna hvala vsem, ki ste podpisali peticijo, e bolj pa vsem, ki ste zbirali podpise. S tem ste vsi dokazali, da ste aktivni ?lani nae drube, ki razumete med drugim, da brez svobodnih medijev, ni svobodnih ljudi!

Ekipa OPS

OBVESTILO:

PO TEM, KO SMO PREDALI PETICIJO IN PODPISE, SMO PREJELI E PREKO 200 PODPISOV DRAVLJANK IN DRAVLJANOV, TAKO, DA JE ZBRANIH PREKO 1.000 PODPISOV POD TO ZAHTEVO.


 

Komentarjev 

 
#2952 Wrcjadulk 10:32 12-08-2022
purchase viagra online from canada sildenafil 20 mg price comparison best pharmacy prices for sildenafil https://zenviagrok.com/
Citat
 
 
#2951 24 hours lock smith 10:19 12-08-2022
%%

My webpage - 24 hours lock smith: https://ourclassified.net/user/profile/3035698
Citat
 
 
#2950 Locksmith 24Hr 10:08 12-08-2022
%%

My site: Locksmith
24Hr: http://ttlink.com/bucksconce/all
Citat
 
 
#2949 adhd diagnosis dubai 10:02 12-08-2022
%%

my web page: adhd diagnosis dubai: http://ttlink.com/ameegoreck/all
Citat
 
 
#2948 Seo services london 10:02 12-08-2022
%%

my homepage - Seo services london: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=821014
Citat
 
 
#2947 Baccarat Rouge 540 09:36 12-08-2022
The crystal of every bowl is beautifully hand
diamond-reduce with a lattice design and is...

Feel free to surf to my web blog :: Baccarat Rouge 540: https://Toto365.in
Citat
 
 
#2946 24-Hour locksmiths 09:27 12-08-2022
%%

My webpage :: 24-Hour locksmiths: http://iamchart.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4379
Citat
 
 
#2945 seo uk prices 08:59 12-08-2022
%%

My web page :: seo uk prices: http://kcafa.org/bbs/board.php?bo_table=members&wr_id=48459
Citat
 
 
#2944 locksmiths 24 hours 08:13 12-08-2022
%%

Also visit my site: locksmiths
24 hours: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=530719
Citat
 
 
#2943 seo Prices 07:59 12-08-2022
%%

my site ... seo Prices: https://www.keralaplot.com/user/profile/2119572
Citat
 
 
#2942 24 hours Locksmiths 07:55 12-08-2022
%%

My web site - 24 hours Locksmiths: http://designedbody.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12966
Citat
 
 
#2941 seo price uk 07:54 12-08-2022
%%

My web site :: seo price uk: http://ttlink.com/noladrum09
Citat
 
 
#2940 Locksmith 24Hr 07:16 12-08-2022
%%

Here is my web site - Locksmith 24Hr: https://humor-pangi.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3745
Citat
 
 
#2939 adhd Test dubai 06:34 12-08-2022
%%

Also visit my blog: adhd Test dubai: https://primalprep.com/index.php?action=profile;u=777676
Citat
 
 
#2938 seo price packages 06:20 12-08-2022
%%

Here is my website; seo price packages: http://ingomark.co.kr/bbs/board.php?bo_table=faq&wr_id=93957
Citat
 
 
#2937 Bookmarkspy.Com 05:45 12-08-2022
%%

Feel free to visit my web page :: cbd hash uk for sale (Bookmarkspy.Com: https://bookmarkspy.com/)
Citat
 
 
#2936 Office 365 05:31 12-08-2022
Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It's always useful to read through content from other writers and practice
a little something from their sites.
Citat
 
 
#2935 seo agency glasgow 05:28 12-08-2022
%%

my page ... seo agency glasgow: http://www.s-tower.co.kr/cart/bbs/board.php?bo_table=estimate&wr_id=10462
Citat
 
 
#2934 Rosario 05:14 12-08-2022
%%

Also visit my homepage: adhd diagnosis dubai, Rosario: http://www.adclick.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=6474,
Citat
 
 
#2933 flagyl2all.top 05:13 12-08-2022
I know this if off topic but where can i get cheap flagyl tablets - flagyl2ɑll.top: https://flagyl2all.top/
-'m lοoking into starting my oѡn blog ɑnd waѕ curious whɑt aⅼl is neеded to get setup?
І'm assuming һaving a blog liқe youгs would cost a pretty penny?
I'm not vеry web smart ѕօ I'm not 100% certain. Any
recommendations or advice would be greatly appreciated.
Тhanks
Citat
 
 
#2932 24Hour Locksmith 04:56 12-08-2022
%%

Here is my web-site - 24Hour Locksmith: http://moden10082.gabia.io/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6276
Citat
 
 
#2931 http://Moor-aaya.com 03:55 12-08-2022
%%

Feel free to surf to my webpage; adhd Doctors in dubai, http://Moor-aaya.com: http://moor-aaya.com/groups/how-to-adhd-doctor-dubai-when-nobody-else-will-124742534/members/all-members/,
Citat
 
 
#2930 24/7 Locksmith 03:36 12-08-2022
%%

Here is my site: 24/7 Locksmith: https://www.ncls.it/gaiapedia/index.php?title=Groundbreaking_Tips_To_Hire_A_24_7_Locksmith
Citat
 
 
#2929 Seo marketing agency 03:35 12-08-2022
%%

My blog post :: Seo marketing agency: http://www.xn--mf0bv5hn9s.com/bbs/board.php?bo_table=m63&wr_id=2513
Citat
 
 
#2928 Jrnoswive 03:33 12-08-2022
were can i buy cialis buy cialis fast shipping cialis directions https://qcialiuss.com/
Citat
 
 
#2927 Seo Agency Glasgow 03:06 12-08-2022
%%

Feel free to visit my site ... Seo Agency Glasgow: http://ttlink.com/palmaoreil/all
Citat
 
 
#2926 Seo Package Prices 03:06 12-08-2022
%%

My web-site - Seo
Package Prices: http://misolaw.com/bbs/board.php?bo_table=quick_ask&wr_id=12061
Citat
 
 
#2925 website 03:03 12-08-2022
Since the admin of this website is working, nno doubt very shorty it will be renowned, due
too its quality contents.
website: https://midnightdashboard.com/community/profile/ngan50k6271431/
Citat
 
 
#2924 Seo Prices 02:26 12-08-2022
%%

Here is my website - Seo Prices: https://tribuncrypto.com/community/profile/zaneblount57543/
Citat
 
 
#2923 Cheap seo Packages 02:04 12-08-2022
%%

Here is my web-site Cheap seo Packages: http://52.211.242.134/6-ways-seo-packages-uk-seven-days
Citat
 
 
#2922 Jody 01:52 12-08-2022
%%

my web-site: adhd support groups dubai (Jody: http://ttlink.com/mallorygpi)
Citat
 
 
#2921 Seo Packages 01:49 12-08-2022
%%

My homepage ... Seo Packages: http://www.seoulwell.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=25064
Citat
 
 
#2920 Seo price Packages 01:31 12-08-2022
%%

Feel free to visit my site; Seo price Packages: https://forum.itguru.lk/index.php?action=profile;u=559364
Citat
 
 
#2919 seo uk prices 00:21 12-08-2022
%%

Also visit my webpage: seo uk prices: https://zhmgd.com/smf/index.php?action=profile;u=435812
Citat
 
 
#2918 Seo package Prices 23:51 11-08-2022
%%

My web blog Seo package Prices: http://gnosisunveiled.org/2022/08/09/8-reasons-why-you-cant-seo-packages-in-uk-without-social-media/
Citat
 
 
#2917 Shelley 23:30 11-08-2022
%%

Also visit my webpage :: seo package (Shelley: https://forum.takeclicks.com/groups/smart-people-seo-packages-london-to-get-ahead/)
Citat
 
 
#2916 Adhd in dubai 23:21 11-08-2022
%%

My blog post ... Adhd in dubai: https://classifiedsuae.com/user/profile/1132880
Citat
 
 
#2915 Hemphash Uk 23:07 11-08-2022
%%

My web site ... Hemphash Uk: https://cbd-hash74059.bloguerosa.com/
Citat
 
 
#2914 Seo services uk 23:00 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web page Seo services uk: https://forum.takeclicks.com/groups/how-to-search-engine-optimization-services-in-a-slow-economy/
Citat
 
 
#2913 seo packages Pricing 22:48 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my website seo packages Pricing: http://www.iphone119.net/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=19730
Citat
 
 
#2912 Local Seo Services 22:25 11-08-2022
%%

My site - Local Seo Services: https://cglescorts.com/user/profile/2645682
Citat
 
 
#2911 buy cbd Hash Uk 22:18 11-08-2022
%%

My website: buy cbd Hash Uk: https://grahame060nwd4.shivawiki.com/user
Citat
 
 
#2910 Seo Packages Uk 22:12 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my web page - Seo Packages Uk: https://www.keralaplot.com/user/profile/2108914
Citat
 
 
#2909 seo service Uk 21:43 11-08-2022
%%

my web-site; seo service
Uk: http://cg.org.au/UserProfile/tabid/57/UserID/39840/Default.aspx
Citat
 
 
#2908 Eialialt 21:40 11-08-2022
viagra online no prescription canada viagra pharmacy prices how to get viagra online in usa https://viagrjin.com/
Citat
 
 
#2907 Rudy 21:10 11-08-2022
%%

my site; 24hour locksmith (Rudy: http://gbfood.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24092)
Citat
 
 
#2906 seo pricing Uk 20:56 11-08-2022
%%

My blog post ... seo pricing Uk: https://forum.takeclicks.com/groups/8-powerful-tips-to-help-you-seo-prices-uk-better/
Citat
 
 
#2905 locksmiths 24 Hours 20:53 11-08-2022
%%

Feel free to visit my homepage - locksmiths 24 Hours: https://www.keralaplot.com/user/profile/2025136
Citat
 
 
#2904 Seo Services London 20:44 11-08-2022
%%

Also visit my webpage - Seo Services London: https://korbiwiki.de/index.php?title=Benutzer:Newton64U3582
Citat
 
 
#2903 seo Marketing agency 20:40 11-08-2022
%%

My homepage :: seo Marketing agency: https://www.keralaplot.com/user/profile/2120878
Citat
 
 
#2902 seo price packages 20:40 11-08-2022
%%

Review my homepage: seo price packages: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=676964
Citat
 
 
#2901 Bettina 20:27 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my site - seo packages (Bettina: https://ecuatuning.com/index.php?action=profile;u=715286)
Citat
 
 
#2900 Locksmith 24 Hours 20:23 11-08-2022
%%

Also visit my webpage - Locksmith 24 Hours: http://geumhotable.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=15957
Citat
 
 
#2899 24 Hour Locksmith 20:13 11-08-2022
%%

Here is my website :: 24 Hour Locksmith: http://www.ussports.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=44053
Citat
 
 
#2898 Dominik 20:06 11-08-2022
%%

my web page :: seo services uk (Dominik: http://ttlink.com/alfonzo553)
Citat
 
 
#2897 24H locksmith 19:57 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog: 24H locksmith: http://ttlink.com/valljm3210/all
Citat
 
 
#2896 Corrine 19:48 11-08-2022
Playing slots online is a popular pastime with millions of players at online casinos.
This exciting and fun kind of gambling is a
ideal way to pass time or earn cash. There are a variety
of games to play and there are free games you can play.


My homepage ... dealers - Corrine: https://darkmountainbooks.com,
Citat
 
 
#2895 24 Hour Locksmiths 19:37 11-08-2022
%%

my webpage; 24 Hour Locksmiths: http://www.zerosimplant.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23645
Citat
 
 
#2894 Viola 19:34 11-08-2022
%%

my site :: seo agency glasgow (Viola: http://ttlink.com/lbklino994/all)
Citat
 
 
#2893 local seo packages 19:31 11-08-2022
%%

My web page local seo packages: https://www.adsmos.com/user/profile/577979
Citat
 
 
#2892 24hour locksmith 19:31 11-08-2022
%%

My web site 24hour locksmith: http://196.43.133.60/wiki/index.php/How_To_Hiring_A_24-7_Locksmith_With_Minimum_Effort_And_Still_Leave_People_Amazed
Citat
 
 
#2891 24 Hr locksmith 19:22 11-08-2022
%%

Here is my blog 24 Hr
locksmith: http://www.tectonique.net/ttt/index.php/What_Does_It_Really_Mean_To_24-Hour_Locksmith_Near_Me_In_Business
Citat
 
 
#2890 Cheap Seo Packages 19:22 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my site :: Cheap Seo Packages: https://www.keralaplot.com/user/profile/2109747
Citat
 
 
#2889 Locksmiths 24 Hour 19:20 11-08-2022
%%

Review my blog post: Locksmiths 24 Hour: https://sarscoviki.app.vanderbilt.edu/wiki/4_Business_Lessons_You_Can_24-Hour_Locksmith_Near_Me_From_Wal-mart
Citat
 
 
#2888 seo agency pricing 19:13 11-08-2022
%%

Also visit my web blog ... seo agency pricing: http://bmshlg.com/home/bbs/board.php?bo_table=name1&wr_id=47978
Citat
 
 
#2887 Trina 19:03 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post; 24-7 locksmith - Trina: https://forum.takeclicks.com/groups/imagine-you-24-hour-locksmith-near-me-like-an-expert-follow-these-10-steps-to-get-there/,
Citat
 
 
#2886 Seo Services 18:49 11-08-2022
%%

Also visit my homepage; Seo Services: http://ttlink.com/deenaswitz
Citat
 
 
#2885 24 Hour locksmiths 18:46 11-08-2022
%%

Also visit my webpage: 24 Hour locksmiths: http://www.myht.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=176120
Citat
 
 
#2884 Phoebe 18:45 11-08-2022
%%

My page :: seo services agency (Phoebe: http://52.211.242.134/smart-people-ecommerce-seo-agency-get-ahead-0)
Citat
 
 
#2883 24H locksmith 18:45 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web blog 24H
locksmith: https://www.scta.tokyo/index.php/Why_You_Can%E2%80%99t_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith_Without_Facebook
Citat
 
 
#2882 Jorge 18:44 11-08-2022
%%

my blog - affordable seo packages (Jorge: https://www.dinamicaecoservizi.com/UserProfile/tabid/2086/userId/245191/language/en-US/Default.aspx)
Citat
 
 
#2881 Seo Marketing Agency 18:42 11-08-2022
%%

Here is my blog post :: Seo Marketing Agency: http://bosung.ipaju.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=21000
Citat
 
 
#2880 seo price Packages 18:39 11-08-2022
%%

Here is my web blog :: seo
price Packages: https://forum.itguru.lk/index.php?action=profile;u=549780
Citat
 
 
#2879 24 hours Lock smith 18:36 11-08-2022
%%

Also visit my webpage :: 24
hours Lock smith: http://www.banple.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=22021
Citat
 
 
#2878 seo pricing packages 18:36 11-08-2022
%%

My web blog ... seo pricing packages: https://www.adsmos.com/user/profile/576814
Citat
 
 
#2877 24 Hour lock Smith 18:35 11-08-2022
%%

My website :: 24 Hour lock
Smith: https://wiki.hackerbeach.org/User:ClevelandMullet
Citat
 
 
#2876 24h locksmith 18:34 11-08-2022
%%

Feel free to visit my blog ... 24h locksmith: http://baum7193.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6044
Citat
 
 
#2875 Archie 18:31 11-08-2022
%%

Stop by my blog cbd uk hash (Archie: https://anatoles543gdy4.wikiexpression.com/user)
Citat
 
 
#2874 local locksmith 24h 18:26 11-08-2022
%%

My website: local
locksmith 24h: https://portpavement.com/index.php/Teach_Your_Children_To_24_Hour_Locksmith_Near_Me_While_You_Still_Can
Citat
 
 
#2873 seo package 18:20 11-08-2022
%%

Here is my webpage; seo package: https://www.yulfa.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=17106
Citat
 
 
#2872 Seo Services Price 18:07 11-08-2022
%%

My page; Seo
Services Price: http://moor-aaya.com/groups/how-to-learn-to-seo-pricing-just-10-minutes-a-day/members/all-members/
Citat
 
 
#2871 24-hour Locksmith 18:01 11-08-2022
%%

Here is my web blog; 24-hour Locksmith: http://wiki.schoolinbox.net/index.php/The_Consequences_Of_Failing_To_Call_A_Locksmith_24_Hour_Service_When_Launching_Your_Business
Citat
 
 
#2870 seo packages Uk 17:54 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web blog; seo packages Uk: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=852232
Citat
 
 
#2869 Seo Package 17:52 11-08-2022
%%

Here is my page: Seo
Package: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=349414
Citat
 
 
#2868 web site 17:50 11-08-2022
Excsllent post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired!
Very helpful information particularly the ultimate phase :) I deal with such information a lot.

I used to be seeking this particular info for a long time.

Thannk you and good luck.
web site: https://doshkolnuk.com/community/profile/holleygrishin49
Citat
 
 
#2867 Cheap seo Packages 17:38 11-08-2022
%%

My page - Cheap seo Packages: http://babcar.now8658.gethompy.com/colorpia/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=640
Citat
 
 
#2866 24-7 locksmith 17:33 11-08-2022
%%

Visit my blog 24-7
locksmith: http://wiki.trojantuning.com/index.php?title=Little_Known_Ways_To_24-Hour_Locksmiths_Better_In_Seven_Days
Citat
 
 
#2865 24 Hour lock Smith 17:32 11-08-2022
%%

Also visit my web site :: 24 Hour lock Smith: http://dsvc1365.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9601
Citat
 
 
#2864 Locksmith 24Hr 17:17 11-08-2022
%%

my web-site; Locksmith 24Hr: http://www.swspindle.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10065
Citat
 
 
#2863 local Seo packages 17:02 11-08-2022
%%

Here is my web site ... local
Seo packages: http://www.blueboard.co.kr/bbs/board.php?bo_table=catalogue&wr_id=1099
Citat
 
 
#2862 Seo Packages London 16:58 11-08-2022
%%

Visit my web blog; Seo Packages London: https://ourclassified.net/user/profile/3109427
Citat
 
 
#2861 24 Hour Locksmith 16:45 11-08-2022
%%

my web site; 24 Hour Locksmith: http://www.friendfood.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=308
Citat
 
 
#2860 Adhd Diagnosis Dubai 16:40 11-08-2022
%%

Here is my website - Adhd Diagnosis Dubai: https://rpoforums.com/eQuinox/index.php?action=profile;u=387846
Citat
 
 
#2859 Local locksmith 24h 16:28 11-08-2022
%%

My site :: Local
locksmith 24h: http://note.funbbs.me/space-uid-2305904.html?sid=906G7e
Citat
 
 
#2858 24 Hour Locksmith 16:22 11-08-2022
%%

my homepage - 24 Hour Locksmith: https://crusadeofsteel.com/index.php?action=profile;u=463362
Citat
 
 
#2857 locksmiths 24 Hour 16:01 11-08-2022
%%

Look into my homepage: locksmiths 24 Hour: https://www.nitessatun.net/journal/index.php?action=profile;u=771789
Citat
 
 
#2856 Locksmiths 24 hour 16:00 11-08-2022
%%

Here is my blog post ... Locksmiths 24
hour: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=213037
Citat
 
 
#2855 seo prices uk 15:53 11-08-2022
%%

Also visit my page ... seo prices uk: http://appon-solution.de/index.php?action=profile;u=241215
Citat
 
 
#2854 Ttlink.com 15:53 11-08-2022
%%

Here is my web-site - adhd assessment dubai (Ttlink.com: http://ttlink.com/aprilfende/all)
Citat
 
 
#2853 Judson 15:26 11-08-2022
%%

my web blog 24h locksmith (Judson: http://dcbrg.com/site/bbs/board.php?bo_table=3_1&wr_id=9618)
Citat
 
 
#2852 Locksmith 24 hours 15:19 11-08-2022
%%

Here is my web blog - Locksmith 24 hours: https://www.edukinshop.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24722&sca=&sop=&sfl=&serch_where=&wr_cate=&wr_01=&wr_02=&wr_03=&wr_04=&stx=
Citat
 
 
#2851 http://gagokstore.kr 15:14 11-08-2022
%%

Check out my site; 24 hour locksmith near Me (http://gagokstore.kr: http://gagokstore.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20861)
Citat
 
 
#2850 Appdev.163.Ca 15:09 11-08-2022
%%

my web-site 24 Hours Lock Smith (Appdev.163.Ca: http://appdev.163.ca/dz163/home.php?mod=space&uid=5128475&do=profile)
Citat
 
 
#2849 52.211.242.134 15:02 11-08-2022
%%

Take a look at my blog post seo package Prices (52.211.242.134: http://52.211.242.134/four-incredibly-easy-ways-seo-package-prices-better-while-spending-less)
Citat
 
 
#2848 Locksmith 24Hr 14:59 11-08-2022
%%

Have a look at my page; Locksmith
24Hr: http://www.khuortho-ce.ac.kr/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=21796
Citat
 
 
#2847 Top Seo Agency 14:43 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog ... Top Seo Agency: https://www.dumpsterdiving.no/samfunn/profile/christoper12701/
Citat
 
 
#2846 24 hour Locksmith 14:31 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post ... 24
hour Locksmith: http://wiki.dxcluster.org/index.php/Your_Business_Will_Hiring_A_24-7_Locksmith_If_You_Don%E2%80%99t_Read_This_Article
Citat
 
 
#2845 seo pricing packages 14:31 11-08-2022
%%

My web page - seo pricing packages: https://cglescorts.com/user/profile/2663087
Citat
 
 
#2844 Buy Cbd Hash 14:30 11-08-2022
%%

Stop by my web page Buy Cbd Hash: https://alanu811tpb7.wikififfi.com/user
Citat
 
 
#2843 Locksmith 24 Hours 14:16 11-08-2022
%%

my web site: Locksmith 24 Hours: https://cleaninghandy.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=329536
Citat
 
 
#2842 Seo pricing 14:12 11-08-2022
%%

My homepage :: Seo pricing: http://www.danbio.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17835
Citat
 
 
#2841 Adhd Test Dubai 14:04 11-08-2022
%%

Look into my web-site; Adhd
Test Dubai: http://ttlink.com/dorthydeff
Citat
 
 
#2840 24 hour locksmith 14:03 11-08-2022
%%

my website; 24 hour locksmith: http://gnosisunveiled.org/2022/08/07/how-to-24-hour-locksmiths-something-for-small-businesses/
Citat
 
 
#2839 seo Services 13:41 11-08-2022
%%

Have a look at my web blog: seo Services: http://delhincrbest.com/2022/08/11/how-should-i-know-which-seo-clients-are-the-very-best/
Citat
 
 
#2838 Local locksmith 24H 13:29 11-08-2022
%%

Review my webpage - Local locksmith 24H: http://old.gep.de?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Ftottenham-locksmiths%2F%3Elocksmith+24Hr%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Fsouthwark-locksmiths%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2837 24 hr locksmith 13:23 11-08-2022
%%

Check out my homepage: 24 hr locksmith: http://wiki.iurium.cz/w/U%C5%BEivatel:KIWMagdalena
Citat
 
 
#2836 Seo Services agency 13:16 11-08-2022
%%

my web page - Seo
Services agency: http://www.ssagae-ssagae.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=72088
Citat
 
 
#2835 Best seo Agency uk 13:04 11-08-2022
%%

my web site: Best seo Agency uk: http://ttlink.com/jeremyedma/all
Citat
 
 
#2834 24 Hr Lock Smith 12:50 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my homepage; 24 Hr Lock Smith: http://www.jspowertrain.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19754
Citat
 
 
#2833 24 Hr lock smith 12:47 11-08-2022
%%

My web site 24 Hr lock smith: http://rank.chinaz.comwww.glhycy.com/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Fleeds-locksmiths%2F%3Elocksmiths-r-us%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Flambeth-locksmiths%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2832 24 Hr Lock smith 12:12 11-08-2022
%%

Here is my web blog - 24 Hr Lock smith: https://www.usme.com.co/inmuebles/author/claudialemo/
Citat
 
 
#2831 24/7 locksmith 11:44 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web site - 24/7 locksmith: http://wiki.antares.community/index.php?title=How_To_Choose_A_24hr_Locksmith_In_Less_Than_9_Minutes_Using_These_Amazing_Tools
Citat
 
 
#2830 24hr Locksmith 11:28 11-08-2022
%%

My web site - 24hr
Locksmith: http://hangaram.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18178
Citat
 
 
#2829 24-7 locksmith 10:46 11-08-2022
%%

Also visit my web-site; 24-7 locksmith: http://www.nscoop.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5935
Citat
 
 
#2828 seo price Packages 10:18 11-08-2022
%%

Also visit my homepage: seo price Packages: http://amazonhealthfood.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20031
Citat
 
 
#2827 Locksmiths 24 hours 09:42 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web-site Locksmiths 24 hours: http://115.68.227.80/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=28320
Citat
 
 
#2826 24H Locksmith 09:33 11-08-2022
%%

My web page :: 24H
Locksmith: https://ourclassified.net/user/profile/2238835
Citat
 
 
#2825 24 Hours Locksmiths 09:02 11-08-2022
%%

my webpage :: 24 Hours
Locksmiths: http://fishing-jeju.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17908
Citat
 
 
#2824 24 Hour Locksmith 09:00 11-08-2022
%%

Check out my website :: 24 Hour Locksmith: https://www.johnflorioisshakespeare.com/index.php?title=What_Does_It_Really_Mean_To_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith_In_Business
Citat
 
 
#2823 adhd clinic Dubai 08:42 11-08-2022
%%

Also visit my website :: adhd clinic Dubai: http://demos.gamer-templates.de/specialtemps/clansphere20114Sdemo01/index.php?mod=users&action=view&id=5205982
Citat
 
 
#2822 24Hour locksmith 08:21 11-08-2022
%%

Also visit my site - 24Hour locksmith: http://ttlink.com/sonnorth7
Citat
 
 
#2821 24-7 locksmith 07:48 11-08-2022
%%

My website - 24-7 locksmith: http://veffort.us/wiki/index.php/Why_There%E2%80%99s_No_Better_Time_To_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith
Citat
 
 
#2820 Terragolf.Co.Kr 07:15 11-08-2022
%%

Review my site: Locksmith 24 Hour - Terragolf.Co.Kr: http://terragolf.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=50734 -
Citat
 
 
#2819 seo pricing uk 07:11 11-08-2022
%%

my page :: seo
pricing uk: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=354501
Citat
 
 
#2818 seo Package prices 07:07 11-08-2022
%%

my webpage - seo Package
prices: https://www.koreafurniture.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=21715
Citat
 
 
#2817 24 Hour Locksmiths 07:05 11-08-2022
%%

Also visit my web page 24 Hour Locksmiths: http://jujuculture.kr/gnbd/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=21512
Citat
 
 
#2816 Strong cbd hash 06:55 11-08-2022
%%

My website; Strong cbd hash: https://cbd-hash-uk56035.timeblog.net/
Citat
 
 
#2815 seo uk Prices 06:55 11-08-2022
%%

Have a look at my site - seo
uk Prices: https://forum.saklimsohbet.com/index.php?action=profile;u=674862
Citat
 
 
#2814 seo prices uk 06:19 11-08-2022
%%

Feel free to visit my homepage :: seo prices uk: https://moneyeurope2021visitorview.coconnex.com/node/745946
Citat
 
 
#2813 Adhd Treatment dubai 06:05 11-08-2022
%%

Here is my blog post Adhd Treatment dubai: http://www.jwplus.co.kr/bbs/board.php?bo_table=402&wr_id=59301
Citat
 
 
#2812 local locksmith 24h 05:41 11-08-2022
%%

Here is my web blog: local locksmith 24h: http://aynilshop.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9363
Citat
 
 
#2811 legal hash Uk 04:59 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog - legal hash Uk: http://cbd-hash-online52497.canariblogs.com/how-to-where-to-buy-cbd-hash-in-the-uk-the-spartan-way-28125979
Citat
 
 
#2810 locksmith 24 hours 04:57 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post: locksmith
24 hours: http://prachuap.go.th/forum/index.php?action=profile;u=3899661
Citat
 
 
#2809 Seo services london 04:28 11-08-2022
%%

my site: Seo services london: https://speedgh.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=661166
Citat
 
 
#2808 seo services price 04:09 11-08-2022
%%

Also visit my web page: seo
services price: https://ourclassified.net/user/profile/3061862
Citat
 
 
#2807 seo Pricing packages 04:02 11-08-2022
%%

My website :: seo Pricing packages: http://appon-solution.de/index.php?action=profile;u=240168
Citat
 
 
#2806 Buy Cbd Hash Uk 02:22 11-08-2022
%%

my blog post Buy Cbd Hash Uk: https://cbdhashuk51941.dm-blog.com/13068242/why-you-should-start-a-cbd-hash-shop
Citat
 
 
#2805 JunbFreeprono 01:38 11-08-2022
canadian cialis no prescription cialis san diego free shipping cialis usa
Citat
 
 
#2804 ประโยชน์ความรู้ 00:04 11-08-2022
Heya i'm for the first time here. I came across this board and
I find It truly helpful & it helped me out much.
I'm hoping to offer something again and help others such
as you helped me.

Also visit my web blog :: ประโยชน์ความรู้ : https://www.mojomarketplace.com/user/auroealis
Citat
 
 
#2803 Visit 23:47 10-08-2022
Greetings from California! I'm bored to tears at work
so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
I love the information you present here and can't wait to take a look when I get home.

I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!
Citat
 
 
#2802 cbd hash for Sale 23:11 10-08-2022
%%

Here is my webpage - cbd hash for Sale: http://dickc762cng0.loginblogin.com/
Citat
 
 
#2801 Visit here 22:37 10-08-2022
You have made some decent points there. I looked on the
internet for more info about the issue and
found most people will go along with your views on this web site.
Citat
 
 
#2800 hemp Hash uk 22:30 10-08-2022
%%

Feel free to visit my page: hemp Hash uk: https://throbsocial.com/story1745805/8-steps-to-best-cbd-hash-uk-products-a-lean-startup
Citat
 
 
#2799 adhd in dubai 22:30 10-08-2022
%%

Stop by my site ... adhd in dubai: http://test.windsorpie.com/home.php?mod=space&uid=3802998&do=profile
Citat
 
 
#2798 legal hash uk 21:38 10-08-2022
%%

My web-site ... legal hash uk: https://hindibookmark.com/story13414227/how-to-buying-cbd-hash-in-the-uk-like-beckham
Citat
 
 
#2797 Cbd Hash Uk 19:49 10-08-2022
%%

My homepage Cbd Hash Uk: https://push2bookmark.com/story12945784/ten-ways-to-better-buying-cbd-hash-in-the-uk-without-breaking-a-sweat
Citat
 
 
#2796 ความรู้รอบตัว 14:08 10-08-2022
Every weekend i used to pay a visit this site, for the reason that i wish for enjoyment, as this this
web page conations actually pleasant funny stuff too.


my page - ความรู้รอบตัว: https://triberr.com/auroealis
Citat
 
 
#2795 เครื่องกำจัดเศษอาหาร 14:04 10-08-2022
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
new updates.

Look into my web site :: เครื่องกำจัดเศษ อาหาร: https://coolors.co/u/food-composter
Citat
 
 
#2794 Julius 12:43 10-08-2022
I'm really enjoying the design and layout of
your site. It's a very easy on the eyes which makes it much
more enjoyable for me to come here and visit more
often. Did you hire out a developer to create your theme?
Outstanding work!
Citat
 
 
#2793 Seo Packages 11:54 10-08-2022
%%

Here is my blog post: Seo Packages: http://wiki.hardhout-investeringen.net/Seo_Packages_For_Small_Business_All_Day_And_You_Will_Realize_6_Things_About_Yourself_You_Never_Knew
Citat
 
 
#2792 สาระความรู้รอบตัว 10:25 10-08-2022
When some one searches for his vital thing, therefore he/she desires to be available that in detail,
so that thing is maintained over here.

my blog สาระความรู้รอบต ัว: https://www.suanprung.go.th/sahakorn_board/index.php?action=profile;u=1513
Citat
 
 
#2791 Cbd Hash Uk 07:13 10-08-2022
%%

Here is my blog ... Cbd Hash
Uk: https://alexf403wab3.celticwiki.com/user
Citat
 
 
#2790 Main profile 06:43 10-08-2022
I enjoy reading an article that will make men and women think.
Also, thank you for allowing for me to comment!
Citat
 
 
#2789 Afgotounc 06:12 10-08-2022
cialis best price normal dose of cialis tadalafil and doxazosin interactions
Citat
 
 
#2788 เครื่องกำจัดเศษอาหาร 05:13 10-08-2022
It's nearly impossible to find educated people about this topic, but you
sound like you know what you're talking about!
Thanks

Also visit my web-site: เครื่องกำจัดเศษ อาหาร: https://www.castingcall.club/food-composter
Citat
 
 
#2787 cbd Uk Hash 04:02 10-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog: cbd Uk Hash: https://cbdhash74774.vidublog.com/13723275/six-surprisingly-effective-ways-to-buy-cbd-jelly-hash-online-in-the-uk
Citat
 
 
#2786 cbd hash uk legal 03:09 10-08-2022
%%

Also visit my page ... cbd
hash uk legal: https://cbdhash99305.ja-blog.com/
Citat
 
 
#2785 Legal hash uk 23:56 09-08-2022
%%

Check out my blog - Legal hash
uk: https://cbd-hash07398.shoutmyblog.com/14534281/eight-reasons-you-will-never-be-able-to-is-cbd-hash-for-sale-in-the-uk-like-warren-buffet
Citat
 
 
#2784 Buy Fridge Uk 23:16 09-08-2022
%%

Here is my blog post: Buy Fridge Uk: http://www.ubiqueict.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4194066
Citat
 
 
#2783 medicalstart.biz 19:25 09-08-2022
Playing slots online is an extremely popular pastime for millions
of online casino players. This thrilling and
enjoyable form of gambling can be an excellent way to enjoy yourself or earn extra cash.


My web site bet (medicalstart.biz: https://medicalstart.biz)
Citat
 
 
#2782 newmagic949.Com 13:26 09-08-2022
Gambling online has gained a lot of attention in the
past decade. In 1996, there were just fifteen websites. In 1997,
there were over 200. According to Frost &
Sullivan, online gambling generated $830 million in revenue in 1998.


Also visit my blog :: Gaming - newmagic949.Com: https://Newmagic949.com,
Citat
 
 
#2781 Legal Hash Uk 10:15 09-08-2022
%%

Here is my web blog - Legal Hash Uk: https://linkingbookmark.com/story12878713/discover-your-inner-genius-to-is-cbd-hash-for-sale-in-the-uk-better
Citat
 
 
#2780 top seo Agency 09:43 09-08-2022
%%

Feel free to surf to my web-site :: top seo Agency: http://test.windsorpie.com/home.php?mod=space&uid=3799847&do=profile
Citat
 
 
#2779 theprogfiles.com 08:02 09-08-2022
Slot machines online are a preferred game played by millions
of players. This thrilling and enjoyable form of gambling is a ideal way to pass time or to make extra money.
There are plenty of different games to play and there are free games to play.


Here is my page Slots; theprogfiles.com: https://Theprogfiles.com,
Citat
 
 
#2778 Reisverhalen.Net 07:35 09-08-2022
Online gambling has become very popular over
the last decade. In 1996, there were only fifteen websites.
In 1997, there were more than 200. In 1998 the Frost & Sullivan report stated that online gambling brought in $830 million in revenue.


Here is my blog Games (Reisverhalen.Net: https://Reisverhalen.net)
Citat
 
 
#2777 serigalapoker.com 07:12 09-08-2022
Poker online has numerous advantages. Poker online is simple to play, and there are no waiting
lists and no second-hand smoking. You can also enjoy many different games.Also visit my blog post: Betting (serigalapoker.com: https://serigalapoker.com)
Citat
 
 
#2776 Hemphash uk 05:50 09-08-2022
%%

my web blog :: Hemphash uk: https://fredj217xib7.bloggerchest.com/
Citat
 
 
#2775 seo agency Pricing 05:22 09-08-2022
%%

my homepage: seo
agency Pricing: http://community.koreaportal.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5807
Citat
 
 
#2774 cbd uk hash 00:58 09-08-2022
%%

My site; cbd
uk hash: https://franciscog348ozu0.eveowiki.com/user
Citat
 
 
#2773 bifold doors Enfield 00:00 09-08-2022
%%

Also visit my web page; bifold doors Enfield: http://whatsupsantamaria.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.usme.com.co%2Finmuebles%2Fauthor%2Fjonahpolanc%2F
Citat
 
 
#2772 Priveeproperties.com 22:47 08-08-2022
%%

my web-site: enfield double glazing (Priveeproperti es.com: http://priveeproperties.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=compraenred.com%2Fauthor%2Fretacoon680%2F)
Citat
 
 
#2771 doors enfield 22:35 08-08-2022
%%

Also visit my page :: doors enfield: http://webmail2.basilicatanet.it/services/go.php?url=http://maydohuyetap.net/index.php?action=profile;u=987273
Citat
 
 
#2770 Enfield Doors 21:23 08-08-2022
%%

Here is my blog ... Enfield Doors: http://abacus-advisors.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=damsan.net%2Fmember.php%3Faction%3Dprofile%26uid%3D105210
Citat
 
 
#2769 seo services price 21:10 08-08-2022
%%

Visit my web site: seo services price: http://www.kunyoungpack.com/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=26018
Citat
 
 
#2768 Buy Cbd Hash Uk 20:43 08-08-2022
%%

my website: Buy Cbd Hash Uk: https://haynesa785uom5.wikievia.com/user
Citat
 
 
#2767 Seo Services London 20:09 08-08-2022
%%

Feel free to visit my web page - Seo Services London: http://ttlink.com/cumgudrun
Citat
 
 
#2766 glass repair enfield 19:39 08-08-2022
%%

Look at my webpage; glass repair enfield: http://www.njolstad.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=m.aijoa.co.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3DQnA%26wr_id%3D52143
Citat
 
 
#2765 Glass Repair enfield 19:31 08-08-2022
%%

Here is my homepage - Glass Repair enfield: http://sresc.io/1f3P
Citat
 
 
#2764 sash windows Enfield 18:53 08-08-2022
%%

Also visit my homepage: sash windows Enfield: https://en.motocross.marketing/session.php?idSession=o7cp10hoc6nvqv4es4743bj0qb&url=https://www.keralaplot.com/user/profile/2015085
Citat
 
 
#2763 Glass repair enfield 18:26 08-08-2022
%%

Check out my homepage ... Glass repair enfield: https://the-challenger.ru/goto/aHR0cDovL3ByYWNodWFwLmdvLnRoL2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9hY3Rpb249cHJvZmlsZTt1PTM3ODY4MjE
Citat
 
 
#2762 Edith 18:15 08-08-2022
%%

Check out my site american-style fridge freezers (Edith: http://@@@.gle.email.2.%@@N.J.Bm.Vgtsi.O.Ekl.A.9.78.6.32.0@-m.Co.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.frydge.uk%2Fproduct-category%2Ffridge-freezers%2Famerican-style-fridge-freezers%2F%3EBest+American+Fridge+Freezer%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.frydge.uk%2Fshop%2Ffridge-freezers%2Famerican-style-fridge-freezers%2Flg-gml844pzkv-freestanding-rated-american-fridge-freezer-steel%2F+%2F%3E)
Citat
 
 
#2761 Best Fridge For Sale 18:05 08-08-2022
%%

Also visit my blog post ... Best Fridge For Sale: http://moor-aaya.com/groups/heres-how-to-refrigerator-near-me-like-a-professional/members/all-members/
Citat
 
 
#2760 Korbiwiki.De 16:03 08-08-2022
%%

Also visit my site: Adhd In Dubai - Korbiwiki.De: https://korbiwiki.de/index.php?title=Why_I_ll_Never_ADHD_Test_In_Dubai
-
Citat
 
 
#2759 buy cbd hash 14:12 08-08-2022
%%

Here is my page :: buy cbd hash: https://davidf589uzi4.ltfblog.com/profile
Citat
 
 
#2758 Windows in Enfield 14:00 08-08-2022
%%

Have a look at my web site - Windows in Enfield: http://kizhakkebhagam.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=gnosisunveiled.org%2F2022%2F08%2F05%2Fhow-to-double-glazed-door-repairs-in-enfield-to-save-money%2F
Citat
 
 
#2757 Seo Services London 13:41 08-08-2022
%%

Feel free to visit my blog: Seo Services
London: http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=688859&do=profile
Citat
 
 
#2756 Cbd Hash london 13:34 08-08-2022
%%

Review my homepage :: Cbd Hash
london: https://charlesr759raw0.tnpwiki.com/user
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 274 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?