logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUENJE V GIBANJU OPS Osve?eni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 VRHNIKA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031-274-419

Radio televizija Slovenije
Vodstvo
Kolodvorska ulica 2
1000 LJUBLJANAZadeva: Obljuba glavne odgovorne urednice iz lanskega leta za odprtje medijskega prostora na RTV SLO - ponovna zahteva s peticijo 461 elektronskih podpisov ter 377 fizi?nih podpisov podpore dravljank in dravljanov, ki pa se e zbirajo.


Spotovano vodstvo RTV SLOVENIJA!

Po 14 dnevnem protestu lanskega leta nam je bilo na sestanku s strani gospe Ksenije Hrovat Petrov?i? zagotovljeno, da bo na TV Slovenija odprla medijski prostor tudi za civilne iniciative in druge, ki imamo kaj povedati o stanju v dravi, vzrokih za nezavidljivo stanje in o monih reitvah, ki jih predlagamo dravljanke in dravljani, civilne organizacije, neparlamentarne stranke in drugi, ki bivamo in delamo v Sloveniji in izven nje, pa nismo v levem ali desnem politi?nem taboru.

Dane besede pred nao kamero ni uresni?ila, kar je svojevrsten kandal, da ?lovek na tako pomembni funkciji v nacionalnem mediju zavaja oziroma lae. Pri?akujemo, da boste ta zdrs vae kolegice in sodelavke popravili najkasneje v 15-ih dneh, ki vam jih dajemo na voljo, da nas povabite na sestanek, da vam predstavimo nae predloge, kako si predstavljamo odprtje medijskega prostora na tudi nai RTV SLO na steaj.

V opozorilo in irjenje vaega, o?itno al premalo razirjenega razumevanja, kaj zahtevamo, ker zahtevamo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno od leta 1990, ko smo se Slovenci odlo?ili za samostojno demokrati?no dravo in je bila za to podlaga potem tudi v Dravnem zboru sprejeta nova Ustava, ki zagotavlja poteno in korektno ter svobodno delovanje medijev ter korektno nepristransko dostopanje vseh do informacij javnega zna?aja, vas vabimo, da preberete to zanimivo pisanje znanega strokovnjaka s podro?ja ustavnega prava:

"Ravnoduen ali celo negativen odnos do pomena medijev za drubeno ivljenje obi?ajno vodi do vsesplonega javnega ob?utka frustracije in alienacije. Slednje se najpogosteje dogaja v okoli?inah nedemokrati?ne drubene ureditve, kjer so mediji obi?ajno sredstvo v rokah vladajo?ega sloja za izvajanje politi?ne propagande, izkrivljanje resni?ne podobe drubene dejanskosti in poneverjanje resni?nosti (Jakubowicz, 1999)

In ?e ideja samoizpopolnitve in samouresni?itve, kot argument v podporo svobodi izraanja, poudarja pomen svobode izraanja in svobode medijev za posameznikov osebnostni razvoj in drubeno samouresni?itev (Arendt, 1996: 82), se je na drugi strani potrebno zavedati, da razkorak med prikazovanjem resni?nosti s strani medijev in med resni?nostjo samo, kakor jo percipirajo in doivljajo ljudje, negativno vpliva na ob?utek osebnega dostojanstva, saj kontinuirano sprejemanje informacij, za katere ljudje vedo, da so napa?ne, predstavlja alitev posameznikove inteligence. Ta tenzija se e stopnjuje, kadar so ljudje primorani delovati na temelju napa?nih informacij. Ljudje v tem primeru svoja dejanja ob?utijo kot nesmiselna, njihov ob?utek frustracije se stopnjuje, samospotovanje pa se e naprej manja.

Tudi to je bila ena izmed zna?ilnosti komunisti?nega sistema, v katerem je vladajo?i drubeni sloj medije uporabljal z namenom inkorporacije novih vrednot, idej in verovanja, ne pa kot sredstvo, s pomo?jo katerega bi se na insitucionaliziran na?in odraale obstoje?e drubene vrednote. V borbi za demokratizacijo drubenega ivljenja in za svobodo medijev je resnica postala ena izmed osrednjih vrednot in idealov.

Pripovedovanje resnice z govorom in pisanjem predstavlja imperativ za razvoj drubene zavesti in za ohranitev. Ob tem, ko mediji omogo?ajo posredovanje idej, informacij in podob (komunikacijo) o dolo?enem ivljenjskem okolju in v njem ive?ih posameznikih, mediji hkrati projecirajo podobe drugih ljudi in njihovih ivljenjskih skupnosti (Cohen, Kennedy, 2000: 249). Avtorja v nadaljevanju pojasnjujeta, da morajo mediji omenjeno nalogo izvajati without providing undue offence and provocation to the odler generation's values and religious persuasions. nacionalne identitete. Da bi lahko zgradili boljo prihodnost, moramo biti seznanjeni z resnico tega ?asa.

Socialni, politi?ni in kulturni pluralizem, prav tako tudi pluralnost svetovnih nazorov, predstavljajo temelje demokrati?ne drube, zato mora biti v drubi omogo?ena svobodna komunikacija in zagotovljeno izraanje najrazli?nejih idej. Do tega je pripeljal proces t.i. socializacije medijev. Mediji morajo sluiti celotni drubi in delovati pod njenim nadzorom. Ob pravici do komuniciranja je bilo ljudem seveda potrebno zagotoviti tudi dostop do medijev, kar je terjalo globljo reformo socialnega sistema.

Sodelovanje dravljanov v zadevah demokracije je bilo v zgodovini tudi sicer vedno omejevano zaradi neenake porazdelitve komunikativne kompetence, neformalnih in nejavnih komunikacijskih kanalov ter neenakosti dravljanov glede dostopa do komunikacijskih medijev.

Te omejitve praviloma reducirajo javno razpravljanje na javno legitimiranje dominantnih mnenj v drubi, ki jih ustvarjajo elite politi?ne in ekonomske mo?i71 in ki zmanjujejo monosti dravljanov, da bi prili do relevantnih informacij in omogo?ili drugim dravljanom dostop do njih.72 Prav dejstvo, da e nobena druba ni okusila demokrati?nega modela komuniciranja v polnem pomenu daje krila razpravljanju o poteh, po katerih bi ?loveka druba do njega lahko prila. (Splichal, s.b., 1992: 6)

Samo na ta na?in, z dostopom do komunikacijskih medijev, je mogo?e posameznikom in skupinam zagotoviti izvajanje vloge politi?nih subjektov, kar z drugimi besedami pomeni omogo?iti izvrevanje pravice do njihove lastne identitete v najglobljem pomenu besede, zagotoviti monost obvladovanja lastne usode, zagotoviti monost samoopredeljevanja in, kar je v politi?nem smislu morda najpomembneje, omogo?iti izvajanje demokrati?nega samovladanja.

Velja pritrditi tezi, da minimalna definicija demokracije zahteva udejanjanje t.i. temeljnih pravic, med katere priteva tudi svobodo mnenja, izraanja, govora in zdruevanja kot nujnih pogojev demokrati?nega sistema (Bobbio, 1987: 25). Temeljnim zna?ilnostim 68 Tako se je glasila teza t. 31 politi?nega dokumenta poljskega gibanja Solidarnost iz leta 1981( Jakubowicz, 1998:.10).

Osnovna misel v normativnem modelu demokracije je, da noben dravljan ne bi smel imeti ve?jega institucionalno zagotovljenega vpliva na javne oz. skupne zadeve v javni razpravi kot kdorkoli drug in da bi morala imeti druba kot celota nadzor nad mediji (vklju?no z nadzorom lastnine, kar ne pomeni nacionalizacije), ne pa samo kaken njen posebni del (npr. lastniki medijev).

Izena?enost ne pomeni matemati?ne enakosti, po kateri bi bil vsakdo pravzaprav poljubno zamenljiv s komerkoli drugim. Ozna?uje, ?e uporabimo Deweyeve besede, neoviran prispevek posameznika kot ?lana skupnosti k posledicam zdruenega delovanja. Enakopraven je zato, ker je merjen samo s potrebo in sposobnostjo koristne uporabe, ne pa z zunanjimi dejavniki, ki enemu vzamejo, da bi lahko drugi dobil in imel

Izena?uje u?inkovito spotovanje vsega, kar je razli?no in edinstveno v vsakomer ne glede na fizi?ne in psiholoke neenakosti. (Splichal, 1997: 360). 71 Prim. Haralambos, Holborn, 1999: 521531; Many, Knapp, 1998: 910, ki menita, da pri vpraanju obstoje?ih drubenih elit ne gre za morebitno monolitskost elite, temve? za obstoj poliarhi?nega sistema elit, ki je sestavljen iz dolo?enih elementov, med katerimi se odvija proces njihovega medsebojnega tekmovanja tako znotraj kakor tudi med obstoje?imi politi?nimi in gospodarskimi sferami (sektorji).

Razpad javnosti kot (liberalne) javnosti je povzro?il preoblikovanje javnega mnenja iz dejanskega mnenja javnosti v golo fikcijo in krinko, pod katero se skriva manipulativno javno objavljanje privilegiranih mnenj. (Splichal, 1997: 303).

Temeljnim zna?ilnostim sodobnih demokracij je nedvomno mogo?e priteti za?ito svobode izraanja in dostop do alternativnih virov informacij, ki niso pod nadzorom drave in ki niso kako druga?e monopolizirani. Omenjene predpostavke in postavke e pomenijo vstop na podro?je temeljnih ?lovekovih pravic in svobo?in, ki na splono predstavljajo temeljni kamen demokracije."


Iz knjige dr. Andraa Terka, SVOBODA KOMUNICIRANJA

Prosimo, da nam najkasneje v 15-ih dneh sporo?ite, kako boste uresni?ili nediskriminatorno obravnavanje kogarkoli na RTV SLO (radiu in televiziji), kot smo zapisali zgoraj, smo vam pripravljeni na sestanku s svojimi predlogi k temu konstruktivno pomagati tudi s pozitivnimi zgledi iz tujine.

Za va hiter in prijazen odgovor se e vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Gibanje Osve?enih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik

Na Vrhniki, 30. 09. 2015


Od vodstva RTV SLO, gospoda Marka Filija, generalnega direktorja, gospe Ljerke Bizilj, direktorice televizije in gospoda Mihe Lamprehta, direktorja radia, pri?akujemo hitro in u?inkovito ukrepanje v smeri pluralizacije medijskega prostora na javni RTV. Skrajni ?as je, da prvi? v zgodovini dobi na RTV SLO glas ljudstvo brez cenzure in brez diskriminacije.

?e odmislimo, komu je sluila RTV SLO v prejnjem nedemokrati?nem reimu, ko se o tem sploh ni smelo govoriti, lahko mirno zaklju?imo, da tudi po letu 1990 ni ni? druga?e, saj je RTV SLO e vedno trobilo elit, klanov, kodljivih zdrub in lobijev.

Zato je skrajni ?as, da se s tem takoj preneha. Kdor bo e naprej oviral in prepre?eval, da se medijski prostor odpre na steaj, naj ve, da bomo zoper tako ravnanje uporabili vsa demokrati?na sredstva, po katerih bo moral vsak, ki bo to po?el, v kon?ni posledici sprejeti tudi kazensko in materialno odgovornost. Ne smemo pozabiti, da RTV SLO financiramo prisilni pla?niki RTV prispevka neposredno iz svojih epov, zato bi morali imeti na RTV SLO tudi o tem odrto in odkrito javno razpravo, na kateri bi raz?istili marsikaj, kar se ti?e racionalnosti, u?inkovitosti, kakovosti ter zakonitosti delovanja RTV SLO ter porabe naega denarja.

?e bi se znova morda zgodilo, da bi se v vodstvu sprenevedali, bomo po prete?enih 15-ih dneh za?eli z razli?nimi protesti za dosego popolnoma legitimnega cilja, ki je popolna pluralizacija medijskega prostora na javni, od ljudstva neposredno financirani RTV SLO.

Peticija podpore za odprtje medijskega prostora na RTV SLO se podpisuje e naprej:

http://www.pravapeticija.com/print_signatures.php?petition_id=123747

Tukaj pridete do obrazca na kaaterem lahko zberete podpise fizi?no

Hvala za sodelovanje in e posebna hvala vsem, ki ste podpisali peticijo, e bolj pa vsem, ki ste zbirali podpise. S tem ste vsi dokazali, da ste aktivni ?lani nae drube, ki razumete med drugim, da brez svobodnih medijev, ni svobodnih ljudi!

Ekipa OPS

OBVESTILO:

PO TEM, KO SMO PREDALI PETICIJO IN PODPISE, SMO PREJELI E PREKO 200 PODPISOV DRAVLJANK IN DRAVLJANOV, TAKO, DA JE ZBRANIH PREKO 1.000 PODPISOV POD TO ZAHTEVO.


 

Komentarjev 

 
#2432 slbet app 04:02 07-07-2022
Great article! We are linking to this particularly great article on our website.
Keep up the great writing.
Citat
 
 
#2431 melbet вывод денег 22:15 06-07-2022
Football is the most famous gameon the planet.
Demand massive. Millions of people watch matches of favorite teams.

Attention rising constantly.

Of course for the specified sport you can make bets at bookmakers.
Shortly introduce history of football.

Development of discipline

Football originated in antiquity. Games with a ball in demand among inhabitants of different states.
They were applied in:
• Ancient China;
• Sparta;
• Ancient Rome.
Inhabitants of Italy improved sport. In the 16th century they created the game
"Calcio". With the growth trade relations, it came to England.

Love in discipline formed instantly. By Popularity "Calcio" beaten cricket.


Severe discipline

Interest public appeared not by chance. Discipline captivated with its
dynamics. Passion on the field were significant. Such a scenario
allowed norms of football:
1. 2 teams.
2. 25 people each.
3. 15 offensive players.
4. Permission to fistfights.
English created their norms. At first game
wasn't standardized. In some places allowed to throw ball with hands, in others it was forbidden.
The Starting attempt to standardization was made in 1846. Conditions wanted immediate response.

players from several colleges entered the field on the field during the competition. Each athlete worked in accordance with acceptedrules.
Outcome did not inspire positive development of events.
However, players were create a common set of
rules.
Starting standardization turned out positive.
Attention public increased. As a result in England
there was the first special club. Team renamed "Sheffield".
It happened in 1857.
After 6 years formed The Football Association of England.
It immediately created a single code of rules of football.Modern outline

Over time discipline developed. Created conditions for the stadium.

Approved dimensions of the gate.
Important year is 1871. At that time originated the
FA Cup. Championship - oldest in the world.


1891 - time appearances in discipline penalty.
However, from current this standard different.
Now shoot penalties from fixed spot. Earlier moment was done from the line.

Game evolved. Love grew. According to the results in the 1880s, the number
of teams exceeded 100 pieces. In society began to appear rumors.
Many players felt that certain teams give players salary.
At that time disciplines could be exclusively amateur.
According to the results rules changed. They added a clause prohibiting players to receive
remuneration.
Began sequence slander. Teams wrote accusations against each other.
Some clubs left the championship. After time requirement
cancelled.

Football in other countries of the world

Development of trade relations increased penetration of discipline to Europe.

As a result sport became regulated at the supranational level.
FIFA appeared in beginning of the last century. At the start organization included 7 countries.

Unified norms on equipment did not exist. Players was required to wear:

• hat or top hat;
• shoes;
• long stockings;
• pants.

Standard established later. Initially footballers played without license
plates. They appeared only in 1939.
Starting international tournament held at the beginning of the last century.
Football added to the Olympiad. Participated only 3 teams.

The heyday of the sport occurred in the middle of the last century.

In the world started playing Pele, Yashin and other players.
Citat
 
 
#2430 Betwinner Portugal 20:04 06-07-2022
I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this
post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
You're amazing! Thanks!
Citat
 
 
#2429 bettilt scam 09:54 06-07-2022
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
I am hoping to give a contribution & help other users like its aided
me. Great job.
Citat
 
 
#2428 lsbet levantamentos 05:06 06-07-2022
I like the valuable information you supply in your articles.
I will bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
I'm quite certain I'll learn a lot of new stuff proper here!
Good luck for the next!
Citat
 
 
#2427 fafaslot 03:18 06-07-2022
whoah this blog is magnificent i like studying your articles.

Stay up the good work! You realize, many individuals
are hunting around for this info, you can aid them greatly.
Citat
 
 
#2426 Casa de apostas 22:56 05-07-2022
It's impressive that you are getting ideas from this article as well as from our argument made at this place.
Citat
 
 
#2425 slbet app 21:00 05-07-2022
If some one desires expert view about blogging and site-building after that i
recommend him/her to pay a visit this weblog, Keep up the fastidious job.
Citat
 
 
#2424 webpage 18:38 05-07-2022
Amazing! This blog looks just like my olld one! It's on a entirely different topic but
it has pretty much the same page layout and design. Great chouce of colors!

webpage: http://www.jurisware.com/w/index.php/Sports_Sporting_General_-_Statistics_Facts_Id32
Citat
 
 
#2423 Betwinner 16:19 05-07-2022
I think this is one of the most important info for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style
is ideal, the articles is really nice : D.
Good job, cheers
Citat
 
 
#2422 betworld brasil 09:28 05-07-2022
Its not my first time to pay a visit this web page, i am browsing this web page dailly and obtain good data from here daily.
Citat
 
 
#2421 fun home st louis 04:59 05-07-2022
My family members always say that I am wasting my time here at web, except I know I am getting know-how daily by reading thes nice articles or reviews.
Citat
 
 
#2420 1win мобильное 01:36 05-07-2022
Football is the most popular gameon the planet.
Demand huge. Hundreds of millions of people follow games of favorite teams.
Attention growing planned.

Of course for the specified sport you can make a bet in a bookmaker's office.
Quickly introduce development of football.


Development of discipline

Football appeared several centuries BC. Disciplines
with a ball were popular among inhabitants of many countries.
They were used in:
• Asian countries;
• Ancient Greece;
• Ancient Rome.
Italians improved discipline. In the 16th century they created the game "Calcio".

With the development of trade relations, it came to the United Kingdom.
Love in sport formed instantly. By Level of Interest "Calcio" beaten cricket.


Severe discipline

Popularity among viewers appeared naturally. Discipline captivated with
its dynamism. Battles on the court occurred significant.
This allowed rules of football:
1. 2 teams.
2. 25 athletes each.
3. 15 offensive players.
4. Right to fight.
Inhabitants of Foggy Albion made own rules. At first discipline didn't unify.
In some places allowed to throw projectile with hands, in others forbidden.
The Starting attempt to unification was made in 1846. Cases demanded immediate response.
players from several colleges entered the field on the field as part of the tournament.
Each player worked in accordance with acceptednorms. Outcome did
not inspire positive development of events. However, players managed to fix
a single regulations.
First unification became positive. Participation viewers increased.

According to the results in England formed
the first special club. Team named "Sheffield".
It happened in 1857.
After 6 years formed The Football Association of England.
It quickly created a single set of rules of football.


Modern outline

Gradually discipline developed. Created conditions for the field.
Standardized dimensions of the gate.
Important year became 1871. Then originated the FA Cup.
Tournament - oldest in the world.
1891 - time appearances in football penalty.

However, from modern specified standard is. Now take penalties from point.
Earlier penetration was done from the line.
Game evolved. Interest grew. As a result in the 1880s, the number
of teams exceeded 100 pieces. Among the public
began to appear rumors. Many athletes felt that a number of rosters pay members salary.
At that time sports could be only amateur.
According to the results norms changed. They introduced a clause prohibiting players have a salary.

Started sequence slander. Teams accused each other.
Some clubs left the league. Later requirement cancelled.


International development

Development of trade relations accelerated penetration of discipline to
Europe. As a result sport became regulated at the international level.
FIFA appeared in 1904. At first organization included 7 countries.

Standard norms clothing was. Football Players required to
wear:
• headdress;
• boots;
• elongated stockings;
• pants.

Standard entered later. Initially athletes played without license plates.
They arose only in 1939.
Starting international championship held at the
beginning of the last century. Discipline included
to the Olympiad. Participated total England, France,
Belgium.
The heyday of the sport occurred in the 1950. On the planet started playing Pele,
Yashin and other players.
Citat
 
 
#2419 Betwinner Portugal 01:26 05-07-2022
What's up everyone, it's my first go to see at this
web site, and post is genuinely fruitful in support of me,
keep up posting these articles.
Citat
 
 
#2418 Betwinner 20:12 04-07-2022
Howdy! Someone in my Facebook group shared this
website with us so I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to
my followers! Superb blog and terrific design and style.
Citat
 
 
#2417 Shiela 15:14 04-07-2022
Hello there I am so thrilled I found your website, I really found
you by mistake, while I was researching on Digg
for something else, Regardless I am here now and would just
like to say kudos for a fantastic post and a all round enjoyable
blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over
it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic job.


Also visit my homepage; Shiela: https://www.akilia.net/contact?message=Hi+there%2C+iits+nice+article+on+the+topic+of+media+print%2C+we+all+know+media+is+a+great+source+oof+facts.%0D%0A%0D%0A%0D%0AFeel+free+to+visit+my+web-site+%3A%3A+%5BJonathan-%3Ehttps%3A%2F%2Farborist.topnewshq.com%5D
Citat
 
 
#2416 сегодня 1win 13:37 04-07-2022
Football is the most popular gameon the planet. Interest massive.
Millions of fans follow games of favorite teams.
Demand growing constantly.

Of course for the specified sport can make a bet in a
bookmaker's office. Quickly tell development of football.


Development of game

Football originated several centuries BC. Games with a ball were popular
among inhabitants of many states. They were
used in:
• Ancient China;
• Ancient Greece;
• Ancient Rome.
Inhabitants of Italy developed discipline. In the
16th century they introduced to the world the game "Calcio".
With the growth trade relations, it came to the United Kingdom.
Love in discipline formed instantly. By Popularity "Calcio" beaten cricket.


Severe discipline

Interest public appeared naturally. Discipline impressed with its
dynamism. Passion on the court were significant. Such a scenario permitted norms of football:
1. 2 squads.
2. 25 athletes each.
3. 15 offensive players.
4. Permission to fistfights.
Inhabitants of Foggy Albion created their rules. At first discipline wasn't standardized.
In some places allowed to throw projectile with hands, in others forbidden.
The Starting attempt to standardization was made in 1846. Cases demanded momentary response.
Representatives from several colleges entered the field on the field
as part of the tournament. Each player acted in accordance
with acceptednorms. Outcome did not inspire positive
development of events. However, athletes were create a common regulations.

Starting standardization became positive.
Attention public increased. As a result in Great Britain there was the first
special club. Roster renamed "Sheffield". It happened in 1857.

After 6 years appeared The Football Association of England.
It immediately created a standard code of rules games.


Modern outline

Gradually discipline improved. Created conditions for the field.

Approved dimensions of the gate.
Significant time is 1871. Then originated the FA Cup.
Tournament - oldest in the world.
1891 - time appearances in discipline kick from 11 meters.

However, from current this strike different. Now take penalties from fixed spot.
Earlier penetration was done from the line.

Game evolved. Interest grew. As a result in the 1880s, the number of teams passed over
a hundred. Among the public began arise rumors. Some players felt
that a number of rosters pay members salary. At that time
disciplines could be only amateur. As a result rules changed.
They added a clause prohibiting athletes have a salary.

Began sequence denunciations. Lineups wrote accusations against each other.
Some clubs left the championship. Later requirement postponed.International development

Development of trade relations increased penetration of discipline to Europe.
As a result sport started regulated at the supranational level.
FIFA appeared in 1904. At first organization included 7 countries.


Standard norms clothing did not exist. Players required to wear:
• hat or top hat;
• shoes;
• elongated stockings;
• pants.

Standard established later. Initially footballers played without numbers.

Notation appeared only in 1939.
First international tournament held in 1900. Discipline added to the Olympic Games.
Participated only England, France, Belgium.

The heyday of the sport occurred in the 1950. In the world started playing Pele, Yashin and
other players.
Citat
 
 
#2415 Betwinner PT 10:06 04-07-2022
After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify
me when new comments are added- checkbox and now
each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment.
There has to be a way you can remove me from that service?
Thanks!
Citat
 
 
#2414 Casa de apostas 10:03 04-07-2022
I am genuinely delighted to glance at this weblog
posts which carries lots of valuable information, thanks for providing these information.
Citat
 
 
#2413 1win online 01:03 04-07-2022
Football is the most popular gamein the world. Demand massive.
Millions of fans watch matches of favorite teams. Demand growing constantly.


Of course for this discipline you can make bets in a bookmaker's office.
Shortly tell development of football.

Development of game

Football appeared several centuries BC. Disciplines with a ball were popular among citizens of different
states. They were applied in:
• Ancient China;
• Ancient Greece;
• on the Apennines.
Inhabitants of Italy improved discipline. During the Middle
Ages they created the game "Calcio". With the development
of trade, it came to England. Interest in discipline formed instantly.
By Level of Interest "Calcio" beaten cricket.


Severe discipline

Interest public appeared naturally. Game
impressed with its dynamism. Passion on the field occurred significant.
This allowed norms of football:
1. 2 teams.
2. 25 people each.
3. 15 forwards.
4. Permission to fight.
English created their norms. At first discipline wasn't standardized.
In some places allowed to throw projectile with hands,
in others forbidden.
The Starting attempt to standardization occurred in 1846.

Cases wanted momentary response. Representatives from several
colleges entered the field on the field during the competition. Each player worked in accordance with acceptednorms.
Outcome did not inspire positive development of events.

However, players managed to fix a single set of rules.
First unification turned out positive. Attention viewers intensified.
As a result in Great Britain there was the first specialized
club. Roster renamed "Sheffield". It happened in 1857.

After 6 years formed The Football Association of England.
It quickly created a standard code of rules of football.

Phased improvement

Over time discipline improved. Created requirements for the field.
Standardized dimensions of the gate.
Important year is 1871. At that time originated the FA
Cup. Tournament - oldest in the class.
1891 - time appearances in discipline kick from 11 meters.
However, from modern this standard different. Today shoot penalties from fixed spot.
Earlier penetration was done from the line.

Game improved. Interest grew. As a result in the 1880s, the number of teams
exceeded 100 pieces. Among the public began to appear speculations.
Some players felt that a number of rosters give players salary.
At that time sports could be exclusively amateur.
According to the results norms changed. They added a clause prohibiting players to
receive remuneration.
Began sequence denunciations. Lineups accused each other.
Some clubs left the championship. After time norm postponed.


International development

Growth of trade increased penetration of football to other countries.
Following the results sport started regulated
at the supranational level. FIFA originated
in 1904. At first organization included 7 countries.
Unified requirements on equipment was. Players was required to
wear:
• hat or top hat;
• boots;
• elongated stockings;
• pants.

Standard established later. Initially footballers played without
numbers. Notation arose only in 1939.
First international tournament held in 1900.
Discipline included to the Olympiad. Participated total 3
teams.
The heyday of the sport occurred in the 1950. On the
planet started playing Pele, Yashin and other players.
Citat
 
 
#2412 betwinner login 18:06 03-07-2022
Hi to all, because I am truly eager of reading this website's post to
be updated on a regular basis. It carries good
material.
Citat
 
 
#2411 Betwinner 08:20 03-07-2022
I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a
blog that's both educative and engaging, and without a doubt, you
have hit the nail on the head. The issue is an issue that
not enough people are speaking intelligently about.
I am very happy that I found this in my search for something concerning this.
Citat
 
 
#2410 betsupremacy app 06:56 03-07-2022
When someone writes an article he/she maintains the idea of a user in his/her mind
that how a user can be aware of it. Therefore that's why this post is outstdanding.
Thanks!
Citat
 
 
#2409 betwinner pt 05:13 03-07-2022
Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that make the most
important changes. Many thanks for sharing!
Citat
 
 
#2408 Betwinner 02:21 03-07-2022
I do not even understand how I stopped up here, however I assumed this put up was once great.
I do not know who you're but definitely you're going
to a famous blogger if you happen to are not already. Cheers!
Citat
 
 
#2407 reloadbet bonus 02:17 03-07-2022
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I have shared your site in my social networks!
Citat
 
 
#2406 Betwinner 22:16 02-07-2022
I am actually grateful to the holder of this web site who has shared this enormous post at
here.
Citat
 
 
#2405 1win сайт онлайн 18:36 02-07-2022
Football is the most popular gamein the world. Interest huge.
Hundreds of millions of people watch games of favorite
teams. Attention rising constantly.

Of course for this discipline can make bets in a bookmaker's office.
Shortly introduce development of football.

Development of discipline

Football originated in antiquity. Disciplines with a ball were popular among
citizens of many countries. They were applied in:
• Ancient China;
• Sparta;
• Ancient Rome.
Inhabitants of Italy improved sport. In the 16th century they introduced to the world the game "Calcio".
With the development of trade relations, it came to
England. Interest in discipline formed instantly.
By Level of Interest "Calcio" surpassed cricket.

Severe discipline

Popularity public appeared naturally. Discipline impressed with its dynamics.
Passion on the court were serious. This allowed rules of football:
1. 2 teams.
2. 25 people each.
3. 15 offensive players.
4. Permission to fistfights.
Inhabitants of Foggy Albion created their rules.
At first discipline wasn't standardized. In some places allowed to throw ball with hands, in others forbidden.
The first attempt to unification occurred in 1846. Conditions demanded momentary response.
players from several colleges entered the field on the
field during the competition. Each player acted in accordance
with acceptedrules. Result did not inspire optimism. However, athletes were create a common set
of rules.
First standardization turned out positive. Participation viewers intensified.
As a result in Great Britain formed the first specialized club.
Team named "Sheffield". It happened in 1857.
After 6 years appeared The Football Association of England.
It immediately adopted a single set of norms of football.


Phased improvement

Over time the game developed. Created conditions for the stadium.

Approved dimensions of the gate.
Important year is 1871. At that time appeared the FA Cup.
Championship - oldest in the class.
1891 - time appearances in football penalty.
However, from modern specified strike different. Now shoot penalties from fixed spot.
Earlier moment was done from the line.
Game improved. Love grew. As a result in the 1880s, the number of clubs
exceeded 100 pieces. Among the public began appear
speculations. Some players felt that a number of rosters give players incentives.
In those days sports could be only amateur. According to the results rules changed.
They added a clause prohibiting athletes to receive remuneration.
Began sequence slander. Teams accused each other. Some clubs left the league.
Later norm postponed.

Football in other countries of the world

Growth of trade accelerated penetration of football to Europe.
As a result game started regulated at the supranational level.
FIFA originated in 1904. At first association consisted of 7
countries.
Unified requirements on equipment was. Football Players
was required to wear:
• hat or top hat;
• boots;
• long stockings;
• pants.

Normal entered later. Initially athletes played without license plates.
They arose only in 1939.
First international championship held in 1900. Discipline added to the Olympic Games.
Participated total England, France, Belgium.
The heyday of the sport occurred in the 1950. In the world started playing
Pele, Yashin and other players.
Citat
 
 
#2404 Betwinner 09:06 02-07-2022
We stumbled over here different page and thought I might check things
out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.
Citat
 
 
#2403 Casa de apostas 05:52 02-07-2022
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up.

Do you have any solutions to stop hackers?
Citat
 
 
#2402 gz.liancaiweb.com 09:32 01-07-2022
Hi there to all, іt's гeally buying generic nexium withօut a prescription (gz.liancaiweb.ϲom: https://gz.liancaiweb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1853511) fastidious foг me to visit tһis website, it incⅼudes іmportant Іnformation.
Citat
 
 
#2401 Betwinner PT 20:14 30-06-2022
May I simply just say what a relief to discover an individual who really knows what they are discussing over the internet.
You definitely know how to bring an issue to light and
make it important. More and more people really need
to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular because you surely possess the
gift.
Citat
 
 
#2400 homepage 10:35 30-06-2022
What's up all, here every one is sharing such knowledge,
therefore it's good tto read this blog, and I
used to visit this web site all the time.
homepage: https://gamersutopia.gg/forum/profile/maurinegramp219/
Citat
 
 
#2399 homepage 08:04 30-06-2022
Having read this I believed it was extremely informative.
I appreciate you spending some time and energy to put this contsnt together.
I once again find myelf personally speending way too much tme both reading and posting
comments. But so what, it was still worth it!
homepage: http://www.ozzg.pl/community/profile/valenciaholte63/?member%5Bsite%5D=https%3A%2F%2Fgeospatialcolla borative.com%2F&member%5Bsignature%5D=Football+Stats+and+Story+The+finish+reservoir+for+flow+and+historical+NFL%2C+AFL%2C+and+AAFC+players%2C+teams%2C+mountain+and+leadership.+Ravens+OLB+since+2019.+3rd-brush+up+woof+(85th+overall)+in+2019+NFL+Order+of+ payment.+2018+Group+discuss ion+USA+Defensi ve+attitude+Pla yer+of+the+Year +at+Pelican+Sta te+Tech.+Player+pages+l et+in+canonical +statistics+and +links+to+playe r%27s+gamelogs%2C+splits%2C+advanced+ana lytic+stats%2C+and++%3Ca+href%3D%22https://geospatialcolla borative.com/%22+rel%3D%22dofollow%22%3Ehttps://geospatialcolla borative.com/%3C/a%3E+to+a+greater+ extent.+Compact+%CB%87+Leaders+%CB%87+Squad+pages+ let+in+statisti cs%2C+rosters%2C+payroll%2C+schedule%2C+gamelogs%2C+splits%2C+ripe+uninfle cted+stats%2C+and+Sir+Thom as+More.+The+About+Musc ular+Research+T ools+in+Sports.+Detect+whateve r+player%2C+whatsoever+t eam%2C+whatever+sea son%2C+whatsoever+g ame%2C+whatsoever+d ally.+Box+seat+loads +hold+team+up+a nd+thespian+sta ts+and+for+rece nt+seasons+brin g+home+the+baco n+probabilities +and+advance+st ats.+Kudos+to+the+H OF+Course+of+st udy+of+2022%21+Gestural+up+fo r+the+In+favor+ of+Football+gam e+Point+of+refe rence+newslette r%21+Living+up+with +the+in+style+w eb+site+word+wi th+our+This+Mon th+in+Sports+Ci te+newssheet%21+Looking+at+for +the+former+rom p+named+footbal l+game%3F+Poll:+How+Sho uld+Panthers+Go +on+At+QB%3F+Grand+4:+Hall +of+Fame+Secret +plan+(Jaguars+ vs.+Go+to+a+leader board+exploitat ion+the+mould+d own+the+stairs.+Every+Temper+%CB%87+In+favor+Foo tball+game+Gran t+Winners+%CB%87+In+favour+of +Football+Draug ht+Picks+%CB%87+In+favour+of +Football+Coach es+%CB%87+Popular:+Tom cat+Brady%2C+Cam+Newton%2C+Henry+Louis+ Aaron+Donald%2C+Russell+Wils on%2C+Henry+Louis+ Aaron+Rodgers%2C+Odell+Beckha m+Jr.%2C+J.J.+Question%2C+Comment%2C+Feedback%2C+or+Chastenin g%3F+Do+you+ingest +a+sports+web+s ite%3F+Or+compose+ar ound+sports%3F+We+take+tools +and+resources+ that+bathroom+a vail+you+practi ce+sports+infor mation.+Tips+and+Trick s+from+our+Blog .+Do+you+wealthy +person+a+blog%3F+Articulation+ our+linker+prog ram.+Completely+log os+are+the+styl emark+%26+prop+of+thei r+owners+and+no n+Sports+Cite+L LC.+We+acquaint+th em+hither+for+s trictly+learnin g+purposes.+Our+logical+th inking+for+pres enting+queasy+l ogos.+Copyright+%C5%A0+2000-2022+Sports+Ref erence+LLC.
Citat
 
 
#2398 site 07:14 30-06-2022
A person essentially help to make seriously articles I would state.
That is the very first time I frequented your website page and
so far? I surprised with the analysis you made too male this actual submit amazing.
Great task!
site: http://btechintegrator.com/index.php/community/profile/maisiearcher484/
Citat
 
 
#2397 homepage 06:00 30-06-2022
When someone writes an piece off writing
he/she maintains the plan of a user in his/her
mind that how a user can know it. So that's why this piece of writing
is outstdanding. Thanks!
homepage: http://camillacastro.us/forums/viewtopic.php?id=313447
Citat
 
 
#2396 idnpoker.com 01:17 30-06-2022
Hello, always i used to check website posts here early in the morning,
as i enjoy to find out more and more.
Citat
 
 
#2395 homepage 21:17 29-06-2022
Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great written and include
almost all important infos. I'd like to see extra posts like this .

homepage: https://klps.pl/community/profile/mindynothling2/
Citat
 
 
#2394 order cheap fioricet 04:12 29-06-2022
Wonderful, what a website it is! This web site provides valuable data to us, keep it up.
Citat
 
 
#2393 RUAY 03:16 28-06-2022
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything. But imagine if
you added some great visuals or video clips to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and videos, this site could certainly be one of the very best in its field.
Terrific blog!
Citat
 
 
#2392 울산 출장안마 11:18 27-06-2022
I am not sure where you are getting your information, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or
understanding more. Thanks for wonderful information I
was looking for this information for my mission.
Citat
 
 
#2391 web site 19:42 26-06-2022
Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe
for a blog website? The account aided me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
web site: http://www.freakyexhibits.net/index.php/Post_N57:_How_Lucrative_Is_Selling_Books_Online
Citat
 
 
#2390 Seo Packages 19:17 26-06-2022
The creation of an online presence for a small-sized business is essential,
since 81 % of customers search for information online prior
to purchasing. To stay ahead of the pack, it is imperative to invest in SEO packages: https://classifieds.vvng.com/author/florriebrig/ for small businesses.
Citat
 
 
#2389 RUAY 18:38 26-06-2022
of course like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your
posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the
truth on the other hand I'll certainly come back again.
Citat
 
 
#2388 Minimum deposit 07:31 26-06-2022
Make money trading opions.
The minimum deposit is 50$.
Learn how to trade correctly. How to earn from $50 to $15000 a
day.
The more you earn, the more profit we get.
I just hope Im useful in some way .
Citat
 
 
#2387 website 07:56 25-06-2022
It's really a nice and useful piece oof info. I am satisfied that you
just shared this helpfcul information with us. Please keep uss up
too date like this. Thanks for sharing.
website: http://www.comptine.biz/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=AmiePetty
Citat
 
 
#2386 Pocket Option Review 04:03 25-06-2022
Make money trading opions.
The minimum deposit is 50$.
Learn how to trade correctly. How to earn from $50 to $15000 a
day.
The more you earn, the more profit we get.
I really hope I'm useful in some way .
Citat
 
 
#2385 cheap ipv6 Proxies 12:13 24-06-2022
%%

Look into my blog :: cheap ipv6 Proxies: https://lostcrypt.com/index.php?action=profile;u=526473
Citat
 
 
#2384 Rosaria 05:23 24-06-2022
%%

Look into my web blog - seo company uk (Rosaria: http://www.dongfamily.name/beam/AustinxiAntoniopp)
Citat
 
 
#2383 RUAY 02:40 24-06-2022
This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how
you presented it. Too cool!
Citat
 
 
#2382 ipv6 Seo 01:32 24-06-2022
%%

My web-site: ipv6 Seo: https://forum.imbaro.net/index.php?action=profile;u=382696
Citat
 
 
#2381 xevil recaptcha 00:02 24-06-2022
%%

Feel free to surf to my web page xevil recaptcha: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=426461
Citat
 
 
#2380 Seo Optimisation 23:51 23-06-2022
%%

Also visit my homepage; Seo Optimisation: http://www.eggworld.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=7995
Citat
 
 
#2379 web site 21:32 23-06-2022
My relatives very time say that I amm killing my time here at web, howevcer I know I am getting experience every day by reading such
good articles or reviews.
web site: https://portaldelescritor.com/aulavirtual/profile/catherinestockm/
Citat
 
 
#2378 Buy proxy ipv6 19:50 23-06-2022
%%

My webpage: Buy proxy ipv6: http://222.231.63.125/kla_con/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=31256
Citat
 
 
#2377 buy Ipv6 proxies 19:33 23-06-2022
%%

Here is my web page: buy Ipv6 proxies: http://www.muhanbooth.co.kr/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=5365
Citat
 
 
#2376 Malcolm 14:28 23-06-2022
%%

Also visit my web-site :: link building (Malcolm: https://pet-sim.online/Forum/index.php?action=profile;u=532230)
Citat
 
 
#2375 website Optimisation 14:27 23-06-2022
%%

Look into my webpage: website Optimisation: https://sexow.ru/darrellu5928
Citat
 
 
#2374 Seo Optimisation 12:42 23-06-2022
%%

Here is my page Seo
Optimisation: https://utahsyardsale.com/author/lilianakaup/
Citat
 
 
#2373 back link software 12:19 23-06-2022
%%

Here is my web-site: back link software: http://bolshakovo.ru/index.php?action=profile;u=111770
Citat
 
 
#2372 Backlinking Software 06:01 23-06-2022
%%

my blog :: Backlinking
Software: https://crusadeofsteel.com/index.php?action=profile;u=184640
Citat
 
 
#2371 Ipv6 proxy list 02:04 23-06-2022
%%

My web site ... Ipv6 proxy list: http://pandarim2.host8.da.to/bbs/board.php?bo_table=qa_form01&wr_id=7999
Citat
 
 
#2370 seo Optimisation 22:34 22-06-2022
%%

Feel free to visit my blog :: seo Optimisation: http://www.hahoemask.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10982
Citat
 
 
#2369 Link Indexing Tool 22:12 22-06-2022
%%

My web-site - Link Indexing Tool: http://cmkorea7.nayana.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19238
Citat
 
 
#2368 web page 17:41 22-06-2022
Thanks for sharing your thoughts on Gibanje OPS.
Regards
web page: http://sonyashnyk7.com.ua/user/BretGillen1/
Citat
 
 
#2367 Xevil 13:44 22-06-2022
%%

My blog post: Xevil: http://emarketmd.com/content/how-recaptcha-v3-solver-spartan-way
Citat
 
 
#2366 web site 13:27 22-06-2022
I am not positive where you are getting your info, but good
topic. I needs to spend a while finding out much more or working out more.

Thank you for great info I was in search oof thos information for my mission.
web site: http://compasscarrier.com/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-n87-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%ba-%d1%8e%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba/
Citat
 
 
#2365 recaptcha pricing 11:24 22-06-2022
%%

My web-site; recaptcha pricing: https://www.anunciosentuciudad.es/author/alonzocann16/
Citat
 
 
#2364 Buy proxy Ipv6 10:51 22-06-2022
%%

Look into my blog post ... Buy proxy Ipv6: https://dola.digital/cetacea//profile.php?id=496566
Citat
 
 
#2363 Link Pushing Service 08:34 22-06-2022
%%

Feel free to surf to my webpage ... Link Pushing Service: https://classifieds.lt/index.php?page=user&action=pub_profile&id=2833469
Citat
 
 
#2362 Recaptcha V2 Solver 06:26 22-06-2022
%%

my website :: Recaptcha V2 Solver: https://netfocus.pl/index.php?action=profile;u=71317
Citat
 
 
#2361 Seo company 06:00 22-06-2022
%%

Also visit my page :: Seo company: http://ironblow.bplaced.net/index.php?mod=users&action=view&id=718709
Citat
 
 
#2360 Seo Ranker 04:10 22-06-2022
%%

My homepage; Seo Ranker: https://forum.pedagogionline.ru/index.php?action=profile;u=295270
Citat
 
 
#2359 xevil Price 03:27 22-06-2022
%%

Feel free to surf to my blog ... xevil Price: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=100945
Citat
 
 
#2358 seo link building 03:08 22-06-2022
%%

Here is my site - seo link building: http://www.evergreenbath.co.kr/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=5048
Citat
 
 
#2357 web site 01:52 22-06-2022
The other day, while I wwas at work, my sister stole
my apple ipad and tested to see if it can survive a tgirty foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My
iPad is now broken and she has 83 views.
I know this iis totaloly off topic but I hadd to share it with someone!

web site: http://menpodcastingbadly.co.uk/forums/profile/clark8085776079/
Citat
 
 
#2356 xrumer xevil 00:19 22-06-2022
%%

Here is my web page xrumer xevil: http://emarketmd.com/content/way-you-botmasterlabs-xevil-50-worthless-read-and-find-out
Citat
 
 
#2355 backlink Software 23:48 21-06-2022
%%

Here is my blog post backlink
Software: http://bestmusics.godohosting.com/bbs/board.php?bo_table=memo&wr_id=11015
Citat
 
 
#2354 xrumer 23:11 21-06-2022
%%

Here is my blog xrumer: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=194554
Citat
 
 
#2353 ipv6 Http proxy 23:08 21-06-2022
%%

Also visit my blog post ... ipv6 Http proxy: http://maydohuyetap.net/index.php?action=profile;u=618006
Citat
 
 
#2352 Link Crawling Tool 22:55 21-06-2022
%%

my blog; Link Crawling Tool: http://www.dongfamily.name/beam/NicolevyOuellettebu
Citat
 
 
#2351 Ranker x 22:23 21-06-2022
%%

Here is my blog post - Ranker x: http://www.sunwah-fonwin.kr/cn/bbs/board.php?bo_table=online&wr_id=5400
Citat
 
 
#2350 Backlink Program 22:16 21-06-2022
%%

Review my homepage Backlink Program: http://www.dongfamily.name/beam/ColinreSaavedrair
Citat
 
 
#2349 Seo Agency 22:13 21-06-2022
%%

my web site :: Seo Agency: http://www.xn--jk1bn3k5tm9yn.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=8279
Citat
 
 
#2348 vipv6proxy 21:37 21-06-2022
%%

Here is my web page vipv6proxy: https://forum.pedagogionline.ru/index.php?action=profile;u=290116
Citat
 
 
#2347 Backlinks Software 21:22 21-06-2022
%%

My blog :: Backlinks
Software: https://the60sofficialsite.com/index.php?action=profile;u=306016
Citat
 
 
#2346 website Optimisation 20:37 21-06-2022
%%

Take a look at my website: website Optimisation: https://links.heisen.com.br/arielleheinz
Citat
 
 
#2345 www.sheepkooz.com 20:24 21-06-2022
%%

Feel free to visit my web-site buy ipv6 (www.sheepkooz.com: https://www.sheepkooz.com/user/profile/125940)
Citat
 
 
#2344 xevil 5.0 20:03 21-06-2022
%%

My webpage ... xevil 5.0: http://www.dongfamily.name/beam/JonasyiBermudezaq
Citat
 
 
#2343 link pushing service 19:29 21-06-2022
%%

Feel free to surf to my page ... link pushing service: http://alu-wood.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qna_table&wr_id=346734
Citat
 
 
#2342 search optimization 19:16 21-06-2022
%%

Here is my blog post ... search optimization: http://eoffice.alro.go.th/agriculture/index.php?name=webboard&file=read&id=131686
Citat
 
 
#2341 link building in seo 17:36 21-06-2022
%%

Visit my web blog ... link building in seo: http://bolshakovo.ru/index.php?action=profile;u=112022
Citat
 
 
#2340 Ranker X 17:28 21-06-2022
%%

Here is my website ... Ranker X: http://bmd.iposbiz.co.kr/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=1704
Citat
 
 
#2339 webpage 15:50 21-06-2022
I every time emailed this weblog post page to all my associates,
as if like to read it afterward my contacts will too.

webpage: https://www.debtrecoverydr.co.uk/community/profile/earthadonnelly/
Citat
 
 
#2338 vipv6proxy 13:40 21-06-2022
%%

Have a look at my webpage vipv6proxy: http://www.sevasales.com/user/profile/908248
Citat
 
 
#2337 Seo website 12:04 21-06-2022
%%

Feel free to surf to my web blog: Seo website: http://www.cheonhodang.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6552
Citat
 
 
#2336 dedicated Proxies 10:26 21-06-2022
%%

My homepage - dedicated Proxies: http://www.dongfamily.name/beam/ChristinacjGroutlc
Citat
 
 
#2335 buy private proxies 08:23 21-06-2022
%%

Here is my web-site buy private
proxies: http://www.dongfamily.name/beam/MichelehTowneswl
Citat
 
 
#2334 seo company 04:33 21-06-2022
%%

Also visit my page; seo company: http://www.agriverdesa.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5108247
Citat
 
 
#2333 Backlinks software 02:22 21-06-2022
%%

Also visit my blog post Backlinks software: http://xn--pu5bllz0tn1f.kr/shop/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5210
Citat
 
 
#2332 Мультики 20:21 20-06-2022
It's a pity you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this outstanding blog!
I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS
feed to my Google account. I look forward to new updates and will
talk about this website with my Facebook group. Talk soon!
Citat
 
 
#2331 web page 18:32 20-06-2022
It's amazing in favor of me to have a web page: http://dammwild.net/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_N37_%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_Tennis_Tips_%D0%97%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C, which is good designed
for my know-how. thanks admin
web page
Citat
 
 
#2330 ลงประกาศฟรี 15:03 20-06-2022
Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with almost all vital infos.
I'd like to see more posts like this .
Citat
 
 
#2329 Holistic Health CBD 05:02 20-06-2022
I do consider all of the ideas you've introduced on your post.

They are really convincing and will definitely work. Nonetheless, the
posts are too short for beginners. May just you please prolong them a
little from next time? Thank you for the post.


Also visit my web blog :: Holistic Health CBD: http://distributors.maitredpos.com/forwardtoafriend.aspx?returnurl=https://holistichealthcbdgummies.net
Citat
 
 
#2328 butalbital drugs 13:48 19-06-2022
I just couldn't depart your site before suggesting that
I really enjoyed the standard information an individual provide on your visitors?
Is going to be again incessantly in order to investigate cross-check new posts
Citat
 
 
#2327 서울후불출장 06:44 18-06-2022
Hi there! I could have sworn I've visited your
blog before but after browsing through some of the posts I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be
bookmarking it and checking back regularly!
Citat
 
 
#2326 playing slot online 16:37 17-06-2022
I comment when I appreciate a post oon a blog or I hae something
to valuable to contribute to the conversation. Usually
it's triggered by the passion communicated in the post I
read. And after this post Peticija za ukinitev CENZURE IN
DISKRIMINACIJE predana vidstvu RTV SLO. I was moved enough to post a comment ;) I do have a
couple of questions for you if you do not mind.
Is it just me or does it appear like a few of thee remarks look like coming from brain dead folks?

:-P And, if you are writing at additionall places, I would like to keep up
with you. Could you list the complete urls of all your community pages like your linkedin profile,
Facebook page or twitter feed?

my web page: playing
slot online: http://rlorimer.com/2022/05/27/popular-online-casino-games-keno-bingo-lotto-12/
Citat
 
 
#2325 Betwinner 11:21 17-06-2022
What's up, I wish for to subscribe for this website to
get hottest updates, therefore where can i
do it please assist.
Citat
 
 
#2324 เครื่องกำจัดขยะ 07:21 17-06-2022
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
blog and I look forward to your new updates.

Here is my webpage: เครื่องกำจัดขยะ : https://keeprecipes.com/food-composter
Citat
 
 
#2323 Load balanced 22:37 15-06-2022
Load balanced: http://nanumiwelfare.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1397-balancer servers use the source
IP address of clients to identify themselves. This may
not be the true IP address of the client , as many businesses and ISPs make use of proxy servers to manage Web traffic.
Citat
 
 
#2322 Скачать парнуху 20:47 15-06-2022
В настоящий момент зайдя на Скачать парнуху: https://erovideo.org людишки несут в себе множество домашних заморочек, и
{им} желательно расслабляться. Кто либо делает это с приятелями,
кто-то на тренировках, а некие только прикрывается в комнатушке и роется
по webу, посещая известные страницы вэб-сайтов.
Для заключительной категории я хочу посоветовать великолепный эротичный вебсайт XXX порно видео: https://moevideos.net, там Вас дожидаются качественные
видеоматериалы с чистыми
девушками всякого строения фигуры.
Эти красавицы могут помочь забыть житейские проблемки, хоть
на небольшое рабочее время.
Попросту прислушайтесь к моему совета и забегите на данный интернет-портал, я заверяю, вы
не пожалеете.
Citat
 
 
#2321 ส่งทำตรายางด่วน 18:59 14-06-2022
Thanks for sharing such a nice thought, piece of
writing is nice, thats why i have read it fully
Citat
 
 
#2320 พวงหรีด 17:15 13-06-2022
I know this site provides quality dependent content and extra data, is there any other web
page which offers these kinds of things in quality?
Citat
 
 
#2319 Make Trees 00:16 13-06-2022
Thank you a lot for sharing this with all people you really understand what
you're talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my web site =).
We could have a hyperlink change agreement between us

Here is my web site :: Make Trees: http://Farhangyaran.com/story/8?page=145
Citat
 
 
#2318 Wonder Leaf CBD 14:29 12-06-2022
I am forever thought about this, appreciate it for posting.Also visit my web page; Wonder Leaf CBD: http://www.zilahy.info/wiki/index.php/User:MeaganOtoole64
Citat
 
 
#2317 gaming 15:13 11-06-2022
Betting online offers bookmakers and bettors numerous
benefits. In addition to allowing bettors to place bets on their preferred sports online betting sites allow them to earn money.
These sites provide a variety of options for depositing money.


my homepage: gaming: http://www.bqinternet.com/index.php?a%5B%5D=bets+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcureheartburnpdf.com%3EHttps%3A%2F%2Fcureheartburnpdf.com%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcureheartburnpdf.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2316 Lonnie 15:08 11-06-2022
%%

Feel free to visit my website ... ddos protection service (Lonnie: https://lostcrypt.com/index.php?action=profile;u=322649)
Citat
 
 
#2315 bet 13:57 11-06-2022
Gambling online is governed by various rules and regulations.
In the US, for example you cannot base gambling
websites in the country you reside in, but you can base it elsewhere.

You can't gamble on any type of betting, including sports.Feel free to surf to my web site: bet: https://m.66girls.tw/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=https%3a%2f%2fe-zena.com
Citat
 
 
#2314 games 12:59 11-06-2022
Online poker is legal. However, you must ensure that you're legal.
The majority of poker websites require players to be 18 years of age, or at the minimum,
the legal drinking age in your jurisdiction.

My homepage games: http://www.jp114.co.kr/jp114/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1527
Citat
 
 
#2313 best Ddos Mitigation 07:05 11-06-2022
%%

My webpage; best Ddos Mitigation: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=339301
Citat
 
 
#2312 slots 05:18 11-06-2022
Online gambling has become extremely popular over the last
decade. In 1996, there were only fifteen websites.
In 1997, there were over 200. In 1998, a Frost & Sullivan report stated
that online gambling brought in $830 million in revenue.


Look at my web site =%3Ca+href=https://cairngorms-leader.org&aid=d6abcefebe92cd0 6fa4d265675ce3d02]slots: http://124.33.249.61/script.php?a[
Citat
 
 
#2311 Betting 05:09 11-06-2022
Betting: http://vazclub.net/away.php?to=http%3a%2f%2fdonnerawards.org on sports betting online
has a myriad of benefits for both bookmakers and bettors.
These betting websites allow gamblers to bet on their favourite sports,
as well as earn them money. They offer a variety of options for depositing money.
Citat
 
 
#2310 dealers 04:12 11-06-2022
Poker players have a variety of alternatives thanks to the internet.
Online poker has seen a rapid increase in popularity over the past few years.
Online poker is a fantastic option if you
enjoy the game but don't have time to go to a casino.

Here is my web blog :: dealers: http://www.modernipanelak.cz/?b=618282165&redirect=https://ciudadpanama500.org
Citat
 
 
#2309 games 03:02 11-06-2022
Online slots are a favorite game played by millions of players.
This exciting and thrilling type of gambling is a great way
for you to have fun or earn extra money. There are numerous games to
play and there are free games: http://www.capelinks.com/?URL=canlitvyayinlari.com
you can play.
Citat
 
 
#2308 dealers 00:07 11-06-2022
You can choose the theme you like and play hundreds of online slots.
The payouts vary but they all adhere to the same mathematical
formula. To find the right slot game for you, look for the "Auto Spin" option.

Feel free to visit my web page; dealers: http://gls-fun.com/cat/cat/ape/p4/apeboard_plus.cgi
Citat
 
 
#2307 bets 23:58 10-06-2022
Online gambling has grown in popularity in the past decade.
In 1996, there were just fifteen websites. In 1997 there were over 200
websites. According to Frost & Sullivan, online gambling generated $830 million in revenue in 1998.


Feel free to visit my blog :: bets: https://covers.archimed.fr/Cover/IFRDL/MONE/V9KDM2TsGSrhR0w8losw6g2/3612225284591/LARGE?fallback=http%3a%2f%2fdetroitfoodupdates.com
Citat
 
 
#2306 slots 23:37 10-06-2022
Online slots: http://bridgejelly71%3Eh.ufe.n.gku.an.gniu.b.i.u.k2.6%-m.co.kr?a%5B%5D=betting+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdentabraces.com%3Esimply+click+the+following+article%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdentabraces.com+%2F%3E
are a popular pastime for millions of players. This exciting and
enjoyable form of gambling is a excellent way to pass the time or
earn money. There are a myriad of games to choose from , and even free
games.
Citat
 
 
#2305 poker 22:44 10-06-2022
The Internet has opened up many opportunities for those who love poker.

The popularity of online poker: http://www.deborahamos.net/?URL=cairngorms-leader.org has increased dramatically in recent years.
Citat
 
 
#2304 Ddos prevent 22:43 10-06-2022
%%

Look into my web-site Ddos prevent: https://www.solarexpo.pk/blog/110183/times-are-changing-how-to-ddos-website-new-skills/
Citat
 
 
#2303 Stop Ddos Attack 22:05 10-06-2022
%%

Also visit my webpage: Stop Ddos Attack: https://www.sitiosecuador.com/author/melvinahipk/
Citat
 
 
#2302 poker 21:15 10-06-2022
There are a variety of rules and regulations that govern online gambling.
In the US, for example it is not possible
to establish gambling websites in the country where you live,
but you can base it elsewhere.

Also visit my homepage; poker: http://hariosci.co.kr/bbs/board.php?bo_table=request&wr_id=1999
Citat
 
 
#2301 gambling 19:42 10-06-2022
There are a variety of rules and rules that govern online
gambling: http://-m.co.kr?a%5B%5D=poker+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdelgadoboxing.net%3Ehelpful+hints%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdelgadoboxing.net+%2F%3E.
In the US for instance you aren't able to base gambling websites in the country you reside in however you
can locate it elsewhere.
Citat
 
 
#2300 slots 17:12 10-06-2022
The popularity of online gambling has increased in the past decade.
In 1996, there were just fifteen websites. In 1997,
there were more than 200 websites. According to Frost & Sullivan, online gambling had generated $830 million in revenues in 1998.


My blog - slots: http://www.dkmachine.co.kr/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=1670
Citat
 
 
#2299 dealers 15:59 10-06-2022
There are many options for treatment for gambling addiction. One-on-one counseling as well as medication, lifestyle changes, and medication are all possible alternatives.


Also visit my web page - dealers: http://%28...%@www.kartaly.surnet.ru?a%5B%5D=experience+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcureheartburn pdf.com%3Efind+out+this+ here%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+conten t%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcureheartburn pdf.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2298 secure Websites 15:42 10-06-2022
%%

my blog post; secure Websites: http://www.ssagae-ssagae.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=37114
Citat
 
 
#2297 Dealers 15:08 10-06-2022
There are numerous advantages for playing online poker.
There are no waiting lists and no second-hand smoke
and you can play any time you want. Additionally, you
can play an array of games.

Check out my homepage; Dealers: https://link.5ceimg.com/?target=http%3a%2f%2fdeadlymicrobes.com
Citat
 
 
#2296 Ddos 14:44 10-06-2022
%%

my webpage Ddos: http://m.010-5027-8200.1004114.co.kr/bbs/board.php?bo_table=31&wr_id=6306
Citat
 
 
#2295 stock.talktaiwan.org 14:12 10-06-2022
%%

my web blog ... top cdn Providers (stock.talktaiwan.org: https://stock.talktaiwan.org/index.php?action=profile;u=669409)
Citat
 
 
#2294 Best Cdn 13:16 10-06-2022
%%

Also visit my web blog: Best Cdn: https://biolinks.adsvisory.com/odellhull094
Citat
 
 
#2293 games 12:49 10-06-2022
Online betting offers a lot of advantages for both the bookmakers and bettors.
In addition to enabling people to place bets on their favorite sport online betting sites
also aid in earning money. They offer a variety of options for depositing
money.

Feel free to surf to my webpage games: http://com.uu.ru/?a%5B%5D=blackjack+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcureheartburnpdf.com%3Ecureheartburnpdf.com+says%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcureheartburnpdf.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2292 gambler 12:44 10-06-2022
There are many options for treatment for gambling addiction.
Some of them include one-on-one counseling, medication, and lifestyle changes.
This can turn into an addiction if there is no way to resist
engaging in it.

Also visit my site gambler: https://city.mobi/device/bounce/aHR0cHM6Ly9jYW5saXR2eWF5aW5sYXJpLmNvbQ/YSU1QiU1RD11cHZjK2Rvb3JzK21pbHRvbitrZXluZXMrLSslM0NhK2hyZWYlM0RodHRwJTNBJTJGJTJGYWx1bWluaXVtZG9vcnNtaWx0b25rZXluZTExODcxLmFtb2Jsb2cuY29tJTJGZml2ZS13YXlzLXRvLXVwdmMtd2luZG93cy1taWx0b24ta2V5bmVzLWluLTUtZGF5cy0zMDE1NDYxMiUzRXJlYWQrbW9yZStvbithbHVtaW5pdW1kb29yc21pbHRvbmtleW5lMTE4NzEuYW1vYmxvZy5jb20lNjBzK29mZmljaWFsK2Jsb2clM0MlMkZhJTNFKy0lM0NtZXRhK2h0dHAtZXF1aXYlM0RyZWZyZXNoK2NvbnRlbnQlM0QwJTNCdXJsJTNEaHR0cHMlM0ElMkYlMkZtaWx0b24ta2V5bmVzLWRvb3JzOTU2NjQudGVjaGlvbmJsb2cuY29tKyUyRiUzRQ
Citat
 
 
#2291 cdn for global 11:50 10-06-2022
%%

Feel free to visit my web site ... cdn for global: http://prodamvce.ru/author/emzmarcelin/
Citat
 
 
#2290 best ddos protection 11:45 10-06-2022
%%

Here is my web page - best ddos protection: http://bolshakovo.ru/index.php?action=profile;u=53751
Citat
 
 
#2289 Cdn Provider 11:03 10-06-2022
%%

my web site Cdn Provider: https://iamwelltoday.com/2022/06/how-to-advantages-of-cloud-cdn-the-planet-using-just-your-blog/
Citat
 
 
#2288 CDN Global 10:27 10-06-2022
%%

My website: CDN Global: https://moultonmasters.co.uk/index.php?action=profile;u=557940
Citat
 
 
#2287 Ddos Attack Online 10:13 10-06-2022
%%

Also visit my homepage ... Ddos Attack Online: https://otillo.pl/index.php?action=profile;u=38587
Citat
 
 
#2286 gambling 09:49 10-06-2022
Poker online has numerous advantages. Poker online is
simple to play, and there are no waiting lists and no second-hand smoking.
Also, you can enjoy a wide variety of games.
You can also play your favorite game from the
comfort of your home.

my web page ... gambling: http://www.tektonic.net/cerberus-gui/goto.php?url=https://daughterdarlings.com
Citat
 
 
#2285 Bet 09:13 10-06-2022
There are numerous advantages to playing at an online casino.

It isn't necessary to invest a lot of money. Most online casinos offer free games, and players are able to play them to see which games they enjoy the most.


Review my blog :: Bet: http://.gle.email.2.%5C%@fgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr%.gle.email.2.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%fgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr%.gle.email.2.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%@.gle.email.2.%5C%uxcms.org/influxcms/info.php?a%5B%5D=bet+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com%3Ehttps%3A%2F%2Fcabeza-Netlabel.com%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2284 poker 09:13 10-06-2022
The popularity of online gambling has increased in the
last decade. In 1996, there were just fifteen websites.
In 1997 the number was more than 200 websites.my webpage - poker: http://-m.co.kr?a%5B%5D=Gaming+%5B%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcssbdc.org%3Ecssbdc.org%3C%2Fa%3E%5D%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcssbdc.org+%2F%3E
Citat
 
 
#2283 Best 08:10 10-06-2022
Poker players have many alternatives thanks to the internet.
The popularity of poker online has increased significantly in recent years.
If you're interested in the game but don't have time to visit a real casino, think about trying poker online.Stop by my website ... Best: http://segmentais.mythem.es/
Citat
 
 
#2282 gambler 08:08 10-06-2022
There are many options for treatment for gambling addiction.
One-on-one counseling and medication, lifestyle modifications
and medications are all possible choices.

My page - gambler: https://securegpform.co.uk/1/cristianomcosta.com
Citat
 
 
#2281 website security 08:07 10-06-2022
%%

Look into my homepage ... website security: http://twenty-roleplay.com/forum/index.php?action=profile;u=89683
Citat
 
 
#2280 gaming 07:34 10-06-2022
There are a myriad of rules and rules that govern online gambling.

For example in the US, you cannot have gambling sites that are in your country of residence.

However, it can be established elsewhere.

Here is my website: gaming: https://mixxmix.us/member/login.html?noMemberOrder&returnUrl=https%3A%2F%2Fcairngorms-leader.org
Citat
 
 
#2279 online 07:28 10-06-2022
Online: http://www.kdmc.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2076 gambling has grown in popularity over
the last decade. In 1996, there were just fifteen websites.
In 1997, there were more than 200. According to Frost & Sullivan,
online gambling generated $830 million in revenues in 1998.
Citat
 
 
#2278 web page 06:06 10-06-2022
Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the
shell too her ear and screamed. There was a hermit crab inside andd it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is completely
off topic but I had to tell someone!
web page: https://gamersutopia.gg/forum/profile/koxjacquelyn480/

They cap the winnings on this promotion. You might assume these
are a combination of the previously discussed Multiplier & Bonus slots, but there truly shouldn't be a lot similarity.
Back within the day, all you might do was stuff
your coins into the slot, pull the arm and hope for the very
best.
Citat
 
 
#2277 Trena 05:25 10-06-2022
%%

My web blog - web application security best practices [Trena: http://maydohuyetap.net/index.php?action=profile;u=512138]
Citat
 
 
#2276 blackjack 04:07 10-06-2022
The popularity of online gambling has increased in the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. By 1997, there were over 200.
According to Frost & Sullivan, online gambling had generated $830 million in profits in 1998.


my web-site blackjack: http://www.happymk.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1038
Citat
 
 
#2275 live 02:51 10-06-2022
There are numerous advantages of playing poker online.
There are no waiting lists or second-hand smoke and you can play whenever you want.
You can also enjoy many different games.

my website ... live: https://www.baronerosso.it/forum/redirect-to/?redirect=https%3a%2f%2fcairngorms-leader.org
Citat
 
 
#2274 gambler 01:31 10-06-2022
Sports fans in New York are allowed to place bets online from Jan. 8th 2022.
Four major operators have been granted licenses to mobile betting.
They will be able to offer their services in a variety ways.


My web site: gambler: https://scholar.google.fr/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fciudadpanama500.org&hl=fr&sa=T&ei=AN-iWPD-EIupmAHrx5vACw&scisig=AAGBfm3_dOCLibWFNHNtG62FKywcq7PxNA&nossl=1&ws=1920x90
Citat
 
 
#2273 gambling 00:22 10-06-2022
There are many reasons why you should consider sports betting.
From the potential to make profits, to the thrill and the opportunity to support your favorite
team as well as the overall experience.

my page - gambling: http://M.N.E.M.On.I.C.S.X.Wz%et.ru/?a%5B%5D=best+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com%3Ehttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.Com%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fcabeza-netlabel.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2272 dealers 23:43 09-06-2022
Online betting has a number of benefits for both bettors and the bookmakers.
In addition to allowing people to place bets on their favorite sport betting websites also allow them to earn money.
These sites offer a variety of deposit options.


Also visit my blog ... dealers: http://www.fajiao.org/go.php?go=cabeza-netlabel.com
Citat
 
 
#2271 sports 23:21 09-06-2022
Online gambling has become very popular in the
last 10 years. In 1996, there were only fifteen websites.
By 1997, there were over 200. In 1998, a Frost & Sullivan report stated that online gambling generated $830
million in revenues.

Here is my web-site - sports: https://https%25253a%25252f%t.net?a%5B%5D=betting+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com%3Ehttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdetroitfoodupdates.com+%2F%3E
Citat
 
 
#2270 gambling 23:21 09-06-2022
Gambling: https://demo.jala.tech/kabar_udang/manajemen-senyawa-nitrogen-di-tambak-udang?redirect=https%3A%2F%2Fdentabraces.com online has gained popularity in the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. By 1997, there were more than 200.
In 1998 a Frost & Sullivan report stated that online gambling brought
in $830 million of revenue.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 255 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?