logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUENJE V GIBANJU OPS Osve?eni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 VRHNIKA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031-274-419

Radio televizija Slovenije
Vodstvo
Kolodvorska ulica 2
1000 LJUBLJANAZadeva: Obljuba glavne odgovorne urednice iz lanskega leta za odprtje medijskega prostora na RTV SLO - ponovna zahteva s peticijo 461 elektronskih podpisov ter 377 fizi?nih podpisov podpore dravljank in dravljanov, ki pa se e zbirajo.


Spotovano vodstvo RTV SLOVENIJA!

Po 14 dnevnem protestu lanskega leta nam je bilo na sestanku s strani gospe Ksenije Hrovat Petrov?i? zagotovljeno, da bo na TV Slovenija odprla medijski prostor tudi za civilne iniciative in druge, ki imamo kaj povedati o stanju v dravi, vzrokih za nezavidljivo stanje in o monih reitvah, ki jih predlagamo dravljanke in dravljani, civilne organizacije, neparlamentarne stranke in drugi, ki bivamo in delamo v Sloveniji in izven nje, pa nismo v levem ali desnem politi?nem taboru.

Dane besede pred nao kamero ni uresni?ila, kar je svojevrsten kandal, da ?lovek na tako pomembni funkciji v nacionalnem mediju zavaja oziroma lae. Pri?akujemo, da boste ta zdrs vae kolegice in sodelavke popravili najkasneje v 15-ih dneh, ki vam jih dajemo na voljo, da nas povabite na sestanek, da vam predstavimo nae predloge, kako si predstavljamo odprtje medijskega prostora na tudi nai RTV SLO na steaj.

V opozorilo in irjenje vaega, o?itno al premalo razirjenega razumevanja, kaj zahtevamo, ker zahtevamo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno od leta 1990, ko smo se Slovenci odlo?ili za samostojno demokrati?no dravo in je bila za to podlaga potem tudi v Dravnem zboru sprejeta nova Ustava, ki zagotavlja poteno in korektno ter svobodno delovanje medijev ter korektno nepristransko dostopanje vseh do informacij javnega zna?aja, vas vabimo, da preberete to zanimivo pisanje znanega strokovnjaka s podro?ja ustavnega prava:

"Ravnoduen ali celo negativen odnos do pomena medijev za drubeno ivljenje obi?ajno vodi do vsesplonega javnega ob?utka frustracije in alienacije. Slednje se najpogosteje dogaja v okoli?inah nedemokrati?ne drubene ureditve, kjer so mediji obi?ajno sredstvo v rokah vladajo?ega sloja za izvajanje politi?ne propagande, izkrivljanje resni?ne podobe drubene dejanskosti in poneverjanje resni?nosti (Jakubowicz, 1999)

In ?e ideja samoizpopolnitve in samouresni?itve, kot argument v podporo svobodi izraanja, poudarja pomen svobode izraanja in svobode medijev za posameznikov osebnostni razvoj in drubeno samouresni?itev (Arendt, 1996: 82), se je na drugi strani potrebno zavedati, da razkorak med prikazovanjem resni?nosti s strani medijev in med resni?nostjo samo, kakor jo percipirajo in doivljajo ljudje, negativno vpliva na ob?utek osebnega dostojanstva, saj kontinuirano sprejemanje informacij, za katere ljudje vedo, da so napa?ne, predstavlja alitev posameznikove inteligence. Ta tenzija se e stopnjuje, kadar so ljudje primorani delovati na temelju napa?nih informacij. Ljudje v tem primeru svoja dejanja ob?utijo kot nesmiselna, njihov ob?utek frustracije se stopnjuje, samospotovanje pa se e naprej manja.

Tudi to je bila ena izmed zna?ilnosti komunisti?nega sistema, v katerem je vladajo?i drubeni sloj medije uporabljal z namenom inkorporacije novih vrednot, idej in verovanja, ne pa kot sredstvo, s pomo?jo katerega bi se na insitucionaliziran na?in odraale obstoje?e drubene vrednote. V borbi za demokratizacijo drubenega ivljenja in za svobodo medijev je resnica postala ena izmed osrednjih vrednot in idealov.

Pripovedovanje resnice z govorom in pisanjem predstavlja imperativ za razvoj drubene zavesti in za ohranitev. Ob tem, ko mediji omogo?ajo posredovanje idej, informacij in podob (komunikacijo) o dolo?enem ivljenjskem okolju in v njem ive?ih posameznikih, mediji hkrati projecirajo podobe drugih ljudi in njihovih ivljenjskih skupnosti (Cohen, Kennedy, 2000: 249). Avtorja v nadaljevanju pojasnjujeta, da morajo mediji omenjeno nalogo izvajati without providing undue offence and provocation to the odler generation's values and religious persuasions. nacionalne identitete. Da bi lahko zgradili boljo prihodnost, moramo biti seznanjeni z resnico tega ?asa.

Socialni, politi?ni in kulturni pluralizem, prav tako tudi pluralnost svetovnih nazorov, predstavljajo temelje demokrati?ne drube, zato mora biti v drubi omogo?ena svobodna komunikacija in zagotovljeno izraanje najrazli?nejih idej. Do tega je pripeljal proces t.i. socializacije medijev. Mediji morajo sluiti celotni drubi in delovati pod njenim nadzorom. Ob pravici do komuniciranja je bilo ljudem seveda potrebno zagotoviti tudi dostop do medijev, kar je terjalo globljo reformo socialnega sistema.

Sodelovanje dravljanov v zadevah demokracije je bilo v zgodovini tudi sicer vedno omejevano zaradi neenake porazdelitve komunikativne kompetence, neformalnih in nejavnih komunikacijskih kanalov ter neenakosti dravljanov glede dostopa do komunikacijskih medijev.

Te omejitve praviloma reducirajo javno razpravljanje na javno legitimiranje dominantnih mnenj v drubi, ki jih ustvarjajo elite politi?ne in ekonomske mo?i71 in ki zmanjujejo monosti dravljanov, da bi prili do relevantnih informacij in omogo?ili drugim dravljanom dostop do njih.72 Prav dejstvo, da e nobena druba ni okusila demokrati?nega modela komuniciranja v polnem pomenu daje krila razpravljanju o poteh, po katerih bi ?loveka druba do njega lahko prila. (Splichal, s.b., 1992: 6)

Samo na ta na?in, z dostopom do komunikacijskih medijev, je mogo?e posameznikom in skupinam zagotoviti izvajanje vloge politi?nih subjektov, kar z drugimi besedami pomeni omogo?iti izvrevanje pravice do njihove lastne identitete v najglobljem pomenu besede, zagotoviti monost obvladovanja lastne usode, zagotoviti monost samoopredeljevanja in, kar je v politi?nem smislu morda najpomembneje, omogo?iti izvajanje demokrati?nega samovladanja.

Velja pritrditi tezi, da minimalna definicija demokracije zahteva udejanjanje t.i. temeljnih pravic, med katere priteva tudi svobodo mnenja, izraanja, govora in zdruevanja kot nujnih pogojev demokrati?nega sistema (Bobbio, 1987: 25). Temeljnim zna?ilnostim 68 Tako se je glasila teza t. 31 politi?nega dokumenta poljskega gibanja Solidarnost iz leta 1981( Jakubowicz, 1998:.10).

Osnovna misel v normativnem modelu demokracije je, da noben dravljan ne bi smel imeti ve?jega institucionalno zagotovljenega vpliva na javne oz. skupne zadeve v javni razpravi kot kdorkoli drug in da bi morala imeti druba kot celota nadzor nad mediji (vklju?no z nadzorom lastnine, kar ne pomeni nacionalizacije), ne pa samo kaken njen posebni del (npr. lastniki medijev).

Izena?enost ne pomeni matemati?ne enakosti, po kateri bi bil vsakdo pravzaprav poljubno zamenljiv s komerkoli drugim. Ozna?uje, ?e uporabimo Deweyeve besede, neoviran prispevek posameznika kot ?lana skupnosti k posledicam zdruenega delovanja. Enakopraven je zato, ker je merjen samo s potrebo in sposobnostjo koristne uporabe, ne pa z zunanjimi dejavniki, ki enemu vzamejo, da bi lahko drugi dobil in imel

Izena?uje u?inkovito spotovanje vsega, kar je razli?no in edinstveno v vsakomer ne glede na fizi?ne in psiholoke neenakosti. (Splichal, 1997: 360). 71 Prim. Haralambos, Holborn, 1999: 521531; Many, Knapp, 1998: 910, ki menita, da pri vpraanju obstoje?ih drubenih elit ne gre za morebitno monolitskost elite, temve? za obstoj poliarhi?nega sistema elit, ki je sestavljen iz dolo?enih elementov, med katerimi se odvija proces njihovega medsebojnega tekmovanja tako znotraj kakor tudi med obstoje?imi politi?nimi in gospodarskimi sferami (sektorji).

Razpad javnosti kot (liberalne) javnosti je povzro?il preoblikovanje javnega mnenja iz dejanskega mnenja javnosti v golo fikcijo in krinko, pod katero se skriva manipulativno javno objavljanje privilegiranih mnenj. (Splichal, 1997: 303).

Temeljnim zna?ilnostim sodobnih demokracij je nedvomno mogo?e priteti za?ito svobode izraanja in dostop do alternativnih virov informacij, ki niso pod nadzorom drave in ki niso kako druga?e monopolizirani. Omenjene predpostavke in postavke e pomenijo vstop na podro?je temeljnih ?lovekovih pravic in svobo?in, ki na splono predstavljajo temeljni kamen demokracije."


Iz knjige dr. Andraa Terka, SVOBODA KOMUNICIRANJA

Prosimo, da nam najkasneje v 15-ih dneh sporo?ite, kako boste uresni?ili nediskriminatorno obravnavanje kogarkoli na RTV SLO (radiu in televiziji), kot smo zapisali zgoraj, smo vam pripravljeni na sestanku s svojimi predlogi k temu konstruktivno pomagati tudi s pozitivnimi zgledi iz tujine.

Za va hiter in prijazen odgovor se e vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Gibanje Osve?enih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik

Na Vrhniki, 30. 09. 2015


Od vodstva RTV SLO, gospoda Marka Filija, generalnega direktorja, gospe Ljerke Bizilj, direktorice televizije in gospoda Mihe Lamprehta, direktorja radia, pri?akujemo hitro in u?inkovito ukrepanje v smeri pluralizacije medijskega prostora na javni RTV. Skrajni ?as je, da prvi? v zgodovini dobi na RTV SLO glas ljudstvo brez cenzure in brez diskriminacije.

?e odmislimo, komu je sluila RTV SLO v prejnjem nedemokrati?nem reimu, ko se o tem sploh ni smelo govoriti, lahko mirno zaklju?imo, da tudi po letu 1990 ni ni? druga?e, saj je RTV SLO e vedno trobilo elit, klanov, kodljivih zdrub in lobijev.

Zato je skrajni ?as, da se s tem takoj preneha. Kdor bo e naprej oviral in prepre?eval, da se medijski prostor odpre na steaj, naj ve, da bomo zoper tako ravnanje uporabili vsa demokrati?na sredstva, po katerih bo moral vsak, ki bo to po?el, v kon?ni posledici sprejeti tudi kazensko in materialno odgovornost. Ne smemo pozabiti, da RTV SLO financiramo prisilni pla?niki RTV prispevka neposredno iz svojih epov, zato bi morali imeti na RTV SLO tudi o tem odrto in odkrito javno razpravo, na kateri bi raz?istili marsikaj, kar se ti?e racionalnosti, u?inkovitosti, kakovosti ter zakonitosti delovanja RTV SLO ter porabe naega denarja.

?e bi se znova morda zgodilo, da bi se v vodstvu sprenevedali, bomo po prete?enih 15-ih dneh za?eli z razli?nimi protesti za dosego popolnoma legitimnega cilja, ki je popolna pluralizacija medijskega prostora na javni, od ljudstva neposredno financirani RTV SLO.

Peticija podpore za odprtje medijskega prostora na RTV SLO se podpisuje e naprej:

http://www.pravapeticija.com/print_signatures.php?petition_id=123747

Tukaj pridete do obrazca na kaaterem lahko zberete podpise fizi?no

Hvala za sodelovanje in e posebna hvala vsem, ki ste podpisali peticijo, e bolj pa vsem, ki ste zbirali podpise. S tem ste vsi dokazali, da ste aktivni ?lani nae drube, ki razumete med drugim, da brez svobodnih medijev, ni svobodnih ljudi!

Ekipa OPS

OBVESTILO:

PO TEM, KO SMO PREDALI PETICIJO IN PODPISE, SMO PREJELI E PREKO 200 PODPISOV DRAVLJANK IN DRAVLJANOV, TAKO, DA JE ZBRANIH PREKO 1.000 PODPISOV POD TO ZAHTEVO.


 

Komentarjev 

 
#740 Seo package prices 22:44 28-11-2022
%%

Feel free to surf to my blog: Seo package prices: http://m.novesta.cn/member/login.html?noMemberOrder=&returnUrl=http%3a%2f%2fwww.iwehappy.co.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D8679
Citat
 
 
#739 seo Prices 18:40 28-11-2022
%%

My homepage; seo
Prices: http://www.hotel-okt.ru/images/get.php?go=https://www.islandcrowd.com/forums/topic/how-to-seo-price-packages-like-beckham-2/
Citat
 
 
#738 seo Pricing packages 17:17 28-11-2022
%%

Review my homepage ... seo
Pricing packages: http://www.i-house.ru/go.php?url=http://containercounselor.com/2022/11/09/why-you-should-never-seo-price-packages/
Citat
 
 
#737 Seo Pricing 08:59 28-11-2022
%%

my web page - Seo Pricing: http://images.google.tg/url?q=https://trademarksexchange.com/author/elinoramar/
Citat
 
 
#736 web site 05:34 28-11-2022
Hi superb blog! Does running a boog similar too this require a great deal of work?
Ihave absolutely no knowledge of computer programminhg but I was hoping to start my own blog in the near future.
Anyway, if yoou have any suggestions or tips for new blog owners please share.

I now this iis off suhject nevertheless I just wanted to ask.
Thanks!
How to pymp the press web site: https://www.xn--jj0bn3viuefqbv6k.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33568 how to train muscles
Citat
 
 
#735 Seo services Pricing 04:28 28-11-2022
%%

my blog :: Seo
services Pricing: http://quoisel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lawmind.co.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dqna%26wr_id%3D2409
Citat
 
 
#734 Seo Pricing 16:13 27-11-2022
%%

Feel free to visit my webpage Seo Pricing: https://www.sitiosecuador.com/author/ernesto8052/
Citat
 
 
#733 web page 09:51 27-11-2022
Article writing iis also a excitement, if you be familiar with after
that you ccan write or else it is difficult to write.

Buipd muscles web page: http://www.geocraft.xyz/index.php/Title_Article-_4_Muscle_Building_Myths how to swing biceps
Citat
 
 
#732 제주출장마사지 21:00 25-11-2022
When I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added-
checkbox and now each time a comment is added I recieve
4 emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service?
Appreciate it!
Citat
 
 
#731 webpage 19:32 25-11-2022
Ienjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage!
Keep up the vefy good works guys I've you guys to
blogroll.
Construire du muscle webpage: http://lumostestprep.com/forums/topic/entree-n1-4-5-actions-bonhommes-ainsi-amenager-la-suite-musculaire-sommaire/ cours de culturiste
Citat
 
 
#730 web site 17:28 25-11-2022
At this moment I aam ready to doo my breakfast,
afterward havving my breakfast coming over again to read additional news.

Farmacología deportiva web site: https://forum.foxclone.com/viewtopic.php?id=162827 atleta
Citat
 
 
#729 canada pharmacies 21:20 24-11-2022
Thanks for finally writing about >Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana
vodstvu RTV SLO
Citat
 
 
#728 blackjack virtuel 15:22 24-11-2022
jeux casinos gratuits sans telechargement blackjack virtuel: https://www.gaamble.net/blackjack-virtuel/ valeur
cartes blackjack casino machine a sous gratuit avec bonus: https://www.gaamble.net/casino-machine-a-sous-gratuit-avec-bonus/ machine a sous casino gratuite casino rtg bonus sans depot pour mobile gratuit: https://www.gaamble.net/casino-rtg-bonus-sans-depot-pour-mobile-gratuit/ roulette casino regle du jeu probabilite de gagner au casino: https://www.gaamble.net/probabilite-de-gagner-au-casino/ casino en ligne ou on gagne jeu
casino gratuit en ligne sans telechargement: https://www.gaamble.net/jeu-casino-gratuit-en-ligne-sans-telechargement/ roulette en ligne
gratuit hasard casino
en ligne paiement par telephone: https://www.gaamble.net/casino-en-ligne-paiement-par-telephone/ comment jouer blackjack jeu casino gratuit
lady lucky charms: https://www.gaamble.net/jeu-casino-gratuit-lady-lucky-charms/ roulette en ligne suisse casino
en ligne 7 euro offert: https://www.gaamble.net/casino-en-ligne-7-euro-offert/ casino en ligne france roulette casino: https://www.gaamble.net/roulette-casino/ casino en ligne virtuel jeux casino en ligne avis: https://www.gaamble.net/jeux-casino-en-ligne-avis/ jeux casino gagner argent casinos en ligne
belgique: https://www.gaamble.net/casinos-en-ligne-belgique/ au poker 3 cartes de meme valeur casino ligne gratuit: https://www.gaamble.net/casino-ligne-gratuit/ casino belge en ligne pour francais casino francais en ligne avis: https://www.gaamble.net/casino-francais-en-ligne-avis/ jeu de roulette en direct meilleur technique
roulette casino: https://www.gaamble.net/meilleur-technique-roulette-casino/ casino jeux france regle du blackjack: https://www.gaamble.net/regle-du-blackjack/ jeux
casino gratuits les populaires online casino francais: https://www.gaamble.net/online-casino-francais/
comment jouer a la roulette casino regle poker 5 cartes: https://www.gaamble.net/regle-poker-5-cartes/ jeu de hasard roulette liste numero sortie roulette: https://www.gaamble.net/liste-numero-sortie-roulette/ jeux
casino a telecharger gratuitement casino en ligne
belgique legal: https://www.gaamble.net/casino-en-ligne-belgique-legal/ astuce roulette les jeux du casino: https://www.gaamble.net/les-jeux-du-casino/
casino france liste casino choisir sa machine a sous: https://www.gaamble.net/casino-choisir-sa-machine-a-sous/
meilleur casino sur internet jeu
de casino gratuit en francais: https://www.gaamble.net/jeu-de-casino-gratuit-en-francais/ jouer au
casino en ligne jeu demineur casino: https://www.gaamble.net/jeu-demineur-casino/ combien de cartes poker meilleur blackjack en ligne: https://www.gaamble.net/meilleur-blackjack-en-ligne/ casino quel jeu rapporte le
plus casino 150 tour gratuit: https://www.gaamble.net/casino-150-tour-gratuit/
jeu de casino machine a sous gratuit
Citat
 
 
#727 discuss 05:39 24-11-2022
Somebody essentially assist to make critically articles I'd
state. This is the very first time I frequented
your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this actual
post incredible. Magnificent task!
Citat
 
 
#726 seo Price packages 12:42 22-11-2022
%%

Also visit my homepage :: seo Price packages: http://www.sunbe.kr/home/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11411
Citat
 
 
#725 pharmacie 00:47 22-11-2022
Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and
I'm impressed! Very helpful information particularly the final part :) I care for such info much.
I was looking for this particular information for a long time.

Thanks and best of luck.
Citat
 
 
#724 FIFA World Cup Live 22:49 21-11-2022
Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the
website is very good.
Citat
 
 
#723 slot online 24 jam 12:25 21-11-2022
I was curious if you ever considered changing the page layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people
could connect with it better. Youve got an awful lot of text
for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?
Citat
 
 
#722 Hollie 21:26 20-11-2022
Peculiar article, exactly what I wanted to find.


Also visit my website: Hollie: https://Links.mondru.com/ypdjerilyn85
Citat
 
 
#721 homepage 06:24 20-11-2022
Hi there! I know this is somewhat off topic bbut I was wondering which blog platform are you using for
this website? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.

I would bbe great if you could point me in the direction of a good platform.

Bombeo muscular para hombres homepage: https://www.enjoy-arabic.com/community/profile/brandychavis875/
culturista muscular
Citat
 
 
#720 인천출장마사지 00:16 19-11-2022
I am not sure where you are getting your information, however good topic.
I needs to spend some time studying much more or
figuring out more. Thank you for fantastic information I was
on the lookout for this information for my mission.
Citat
 
 
#719 เว็บความรู้ 11:25 18-11-2022
This design is incredible! You obviously know how to keep a
reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.

I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!

Take a look at my website ... เว็บความรู้: https://unsplash.com/@pannacci
Citat
 
 
#718 buy viagra 04:17 18-11-2022
Nice answer back in return of this query with genuine arguments
and describing all concerning that.
Citat
 
 
#717 stromectol usa 01:41 18-11-2022
No matter if some one searches for his necessary thing, so he/she
wishes to be available that in detail, so that thing is maintained over
here.
Citat
 
 
#716 gidonline 21:55 17-11-2022
I'll immediately grasp your rss as I can't to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Kindly allow me recognize in order that I may subscribe.
Thanks.
Citat
 
 
#715 Indira 12:19 17-11-2022
%%

Also visit my webpage ... search engine optimization pricing (Indira: https://wikidot.win/wiki/User:PTGArchie88346)
Citat
 
 
#714 web site 08:29 17-11-2022
I'm amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's equally educative and entertaining, and leet me tell you, you've hit the nail
on the head. The problem is an issue that too few men aand women are seaking intelligently about.
I am very happy I stumbled across this in my seardch for something colncerning this.

Sports de force web site: http://appskyworld.com/message-n5-1-bodybuilders-femelles-massives-illusions-et-realite/ Bodybuilder
Citat
 
 
#713 seo Prices 07:57 17-11-2022
%%

Have a look at my page: seo Prices: http://wompon.com/linktracker.php?url=http://data.allie.dbcls.jp/fct/rdfdesc/usage.vsp?g=http://alt1.toolbarqueries.google.sc/url?q=https://volunteer.myneighborscupboard.org/index.php/User:ShannaOchs60
Citat
 
 
#712 Louis 06:37 17-11-2022
%%

Check out my web blog - seo prices uk (Louis: https://passionplay-ch.com/out/aHR0cDovL2F1cmFsLm9ubGluZS9zZW8tcHJpY2luZy11ay1iZXR0ZXItdGhhbi1ndXkta2F3YXNha2ktaGltc2VsZi0yLw)
Citat
 
 
#711 seo pricing 01:22 17-11-2022
%%

my website; seo pricing: http://rundog.org/bbs/link.cgi?r=http%3a%2f%2fwww.papaya-cms.com%2Findex.14.en.html%3Fexit%3Dhttp%3a%2f%2fyongintv.co.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D137241
Citat
 
 
#710 cipro4world.top 12:20 16-11-2022
Excellent post. Қeep posting ѕuch kind cost of cipro ᴡithout insurance
(cipro4worlɗ.top: https://cipro4world.top/) info on ʏour ρage.
Ιm rеally impressed Ƅy it.
Hey there, You've performed a fantastic job. Ι will ceгtainly digg
it аnd in my opinion suɡgest tօ my friends. I am surе tһey ᴡill
be benefited fгom thіѕ web site.
Citat
 
 
#709 Seo Monthly Package 07:51 16-11-2022
%%

My web site: Seo
Monthly Package: https://picomart.trade/wiki/Little_Known_Ways_To_Best_SEO_Packages_In_The_UK_Better_In_Six_Days
Citat
 
 
#708 website 03:23 16-11-2022
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this
I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads.
I hope to give a contribution & aid other customers
like its aided me. Great job.
Pump muscle for men website: http://compasscarrier.com/title-post-how-to-prevent-estrogen-effects/ bodybuilder
Citat
 
 
#707 hd.hdrezka.it 03:17 16-11-2022
I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this wonderful
article at at this time.
Citat
 
 
#706 seo price Packages 02:52 16-11-2022
%%

Here is my homepage seo price Packages: https://scientific-programs.science/wiki/How_To_Seo_Pricing_Packages
Citat
 
 
#705 Seo Package 02:19 16-11-2022
%%

my web blog :: Seo Package: https://wifidb.science/wiki/The_Brad_Pitt_Approach_To_Learning_To_Seo_Package_Prices
Citat
 
 
#704 수원출장안마 17:20 15-11-2022
I believe everything posted made a great deal of sense.
But, what about this? what if you added a little content?
I am not suggesting your information is not good, but
suppose you added a headline to maybe grab people's
attention? I mean Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu
RTV SLO is a little plain. You could look at Yahoo's front page and note how they
create article headlines to get viewers interested. You might add a video or a related
picture or two to grab people excited about what you've
written. In my opinion, it could bring your
posts a little bit more interesting.
Citat
 
 
#703 delhi escorts 16:57 15-11-2022
This is a topic which is near to my heart...
Many thanks! Where are your contact details though?
Citat
 
 
#702 제주출장마사지 11:50 15-11-2022
My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs. But he's tryiong none the less.

I've been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all
my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!
Citat
 
 
#701 The Fabelmans movie 04:58 15-11-2022
But Farrell faces major competitors from Brendan Fraser, an unlikely blast from the past , whose much-touted comeback ticks all the
packing containers for the Academy.
Citat
 
 
#700 성남출장마사지 23:41 14-11-2022
That is a good tip especially to those new to the blogosphere.
Short but very precise information… Thanks for sharing this one.
A must read post!
Citat
 
 
#699 canada pharmacies 22:44 14-11-2022
I needed to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every bit of it.

I have got you book-marked to check out new things you post…
Citat
 
 
#698 homepage 09:43 14-11-2022
Inspiring quest there. What happened after?
Take care!
homepage: https://yogahealingglasgow.com/community/profile/jxhbrenton7670/
Citat
 
 
#697 인천출장 04:12 14-11-2022
hey there and thank you for your information – I've certainly
picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this web
site, since I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it
to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect
your placement in google and can damage your high-quality score if advertising
and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to
my email and can look out for a lot more of your respective exciting content.

Ensure that you update this again soon.
Citat
 
 
#696 web page 03:18 14-11-2022
What's up tto every , as I aam in fact keen of reading this blog's post to be updated regularly.
It inxludes nice stuff.
web page: https://www.punterforum.it/viewtopic.php?id=188075
Citat
 
 
#695 web site 02:25 14-11-2022
Pretty element oof content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert
that I acquire in fact loved account your blog posts.
Any way I will be subscribing on your augment or even I fulfillment you access consistently quickly.

web site: https://uprahp.com/community/profile/reginakilburn61/
Citat
 
 
#694 web site 01:20 14-11-2022
Hello there! I know this is kinda off topic however ,
I'd figured I'd ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

My blog covers a lot of the same subjects as yours and I feel
we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel freee to shoot
mme an e-mail. I look forward to hearing from you!
Fantastic blog by the way!
Medicina deportiva web site: http://brassgoggles.co.uk/forum/index.php?topic=53312.0 bombeo muscular
Citat
 
 
#693 canada pharmacies 19:16 13-11-2022
Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the
internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just
do not know about. You managed to hit the nail upon the top and
also defined out the whole thing without having side-effects ,
people can take a signal. Will probably be back to get more.
Thanks
Citat
 
 
#692 website 18:14 13-11-2022
I don't even know how I ended up here, but I thokught this post was great.
I don't know who yyou are but definitely
you're going to a famous blogger if you aren't
already ;) Cheers!
website: https://academiageroa.com/oe/blog/index.php?entryid=636
Citat
 
 
#691 web page 13:06 12-11-2022
Do you have a spam problem on tgis website; I alo am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to swap solutions with others, be sure
to shoot me an e-mail if interested.
Construire du muscle web page: http://gk.kjc.net.nz/wiki/index.php?title=Entr%C3%83_e_Id9_8_-_Hein_L%C3%83%C2%A8s_Suppl%C3%83_ments_Pr%C3%83_-chaleur_Appuyer_%C3%83_Fortifier_L%C3%83%C2%A8s_Muscles_-_Suppl%C3%83_ments
pompe musculaire pour femme
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 202 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?