Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

 

Nekaj pojasnil in dejstev:

»Ideja demokracije se je oblikovala v ti. Zlati dobi Aten (Solon, Platon, Aristotel) in je bila neposrednega tipa. V tovrstni obliki je cvetela tudi v zlati dobi Rimskega imperija, pred ponovno uvedbo monarhije, s strani Gaja Julija Cezarja. Ideja o demokraciji, kot jo poznamo danes, se je ponovno pojavila skoraj dve tisočletji kasneje v 18. stoletju, s pojavom liberalizma.

Demokracíja (grško δημοκρατíα (demokratía) iz δημος (demos - ljudstvo) in κρατειν (kratein - vladati) - »vladavina ljudstva«) je oblika vladavine, v kateri oblast, oziroma pravica vladati, izvira iz ljudstva. To lahko svojo pravico izvršuje neposredno; vendar so danes bolj uveljavljeni modeli predstavniške demokracije, v katerih ljudstvo izbere svoje politične predstavnike, ki jim podeli mandat vladanja za določeno časovno obdobje.«


Zaradi medijske diskriminacije vseh, ki nismo del privilegirane elite, ljudje ne dobijo možnosti, da bi sploh izvedeli, kaj predlagamo še drugi, in se morajo določati na volitvah samo med tistimi, ki imajo medijsko podporo in uživajo tudi medijsko propagando. V izložbi za izbor so samo tisti, ki jih mediji postavijo v izložbo in zanje delajo tudi reklamo, vsi ostali pa v tako izložbo ne pridemo, če pa že, samo po zakonu, ko se začne predvolilna kampanja, kjer je čas skopo odmerjen, v oddajah veliko (preveč) udeležencev in se ne da izvesti celovite predstavitve, da bi se pri ljudeh usedla.


Izbor kandidatk in kandidatov poteka po principu negativne kadrovske selekcije v vseh strankah, kar pomeni, da za uvrstitev na liste šteje predvsem pripadnost šefu stranke in stranki sami, kar še vedno potrjuje rek iz prejšnjega režima, ni pomembno kaj zna, pomembno je, da je naš. To je tudi zagotovilo, da bo v Državnem zboru vsak poslanec odločal tako kot bo dogovor stranke in ne po svoji vesti, kar mu zagotavlja Ustava RS, da je vsak poslanec predstavnik vsega ljudstva in ni vezan na nikogaršnja navodila. Ker ni tako, imamo sprejetih celo kopico neumnih zakonov, ki so narodu v škodo. KJER JE PRISOTNA MEDIJSKA IN KADROVSKA DISKRIMINACIJA ŽE ZNOTRAJ STRANK, DEMOKRACIJE NI.

»Tako vzpostavljena oblast se znotraj demokratičnih oblik vladavine običajno deli na tri veje: zakonodajno, izvršilno in sodno. Te tri veje oblasti svojo funkcijo opravljajo v okviru danih pooblastil in po svoji vesti, državljani pa nad njimi vršijo nadzor in skrbijo, da oblast deluje v skladu z njihovimi individualnimi in družbenimi pričakovanji.«

To so temeljni postulati, če želimo, da parlamentarna demokracija deluje. Znova je treba poudariti, da so pri nas 1. veja oblasti ugrabljeni mediji, ki tako rekoč vsakokrat postavijo zakonodajno vejo t.j. parlament, ta pa potem izvršilno – Vlado in sodno, ko izvolijo sodnike, kar je čista formalnost, saj je znano, da sodnike v izvolitev poslancem predlaga Sodni in tožilski svet. Že to dejstvo negira znano trditev, da je sodna veja oblasti neodvisna. To bi bilo res, če bi ljudstvo volilo tudi sodnike, spet bi v teh razmerah postal problem, kdo bi sestavil liste. Sodna oblast je posebne vrste problem, ki ga bo treba razrešiti po vzgledu nam primerljivih držav in imajo sodstvo zgledno urejeno. PRAVIČNA PRAVNA DRŽAVE JE EDEN OD OSREDNJIH STEBROV DEMOKRACIJE, če tega ni, in v Sloveniji (še) nimamo pravične pravne države, EDEN OD OSREDNJIH STEBROV DEMOKRACIJE NE STOJI.

Popolnoma pa pademo na pogoju, da bi demokracija delovala, ko se vprašamo, ali se upošteva ta postulat: Državljani nad vsemi tremi (štirimi, če štejemo medije, ki so v Sloveniji prva veja oblasti) vejami oblasti, izvajajo nadzor in skrbijo, da oblast deluje v skladu z individualnimi in družbenimi pričakovanji.

Tukaj naj spomnimo na stavek, ki je mnogim tako zelo pri srcu in gre še kako v prid premetenim oblastnikom, ki krojijo usodo naroda iz ozadja, »MENE POLITKA NE ZANIMA« govori staro in mlado in se s tem še hvalijo. Je treba še kaj posebej pojasnjevati, zakaj smo, kjer smo, če pa večine politika ne zanima. Politika pa o vsem odloča, tudi o trošarinah, davkih, cenah, kreditih, gospodarstvu, sociali in vsem ostalem, vsepovsod je vpletena politika tudi na lokalni ravni.

Ali doma tudi nikogar ne zanima, kaj dela glava družine, pa naj bo to mož ali žena? A doma v naših družina nas zanima, koliko denarja pride v blagajno, koliko ga gre ven in zakaj? Koliko bomo najeli kredita in za kakšen namen ter tudi kje in po kakšni obrestni meri? Ga. Alenka Bratušek & co je najela na račun ostalih članov te širše družine – države nekaj milijard po 6,2% obrestni meri, ker ogromno ljudi politika ne zanima. So pa poskrbeli, in to znova predvsem mediji, da so zaradi senzacionalističnega poročanja, poudarjanja klovnovstva nekaterih politikantov, smešenja politikov in demokratičnih procesov, za diskredtitacijo demokracije same in so zaradi tega ljudje okrivili za svoje vse slabše življenje demokracijo in si nekateri zelo odkrito želijo vrnitev v čase socializma.

Če ni celoten sistem šolanja in vzgoje naravnan tako, da bi mladi ljudje postajali aktivni člani družbe (širše družine – države), če mediji in celotna politika ne spodbujajo državljane k aktivnemu državljanstvu, ni aktivnega člana družbe, ki bi se združeval v civilne ali politične organizacije, kjer bi aktivno soodločal o vseh pomembnih vprašanjih za narodovo usodo. BREZ AKTIVNEGA ČLANA DRUŽBE NI DEMOKRACIJE.

Iz zapisanega je jasno vidno, da imamo kulise, ki simbolizirajo demokracijo, formalno je postavljeno demokratično, če pogledamo vsebinsko in stvarno realno, pa demokracija v Sloveniji ne deluje in je zgolj farsa, ali pa lahko temu, čemur nekateri brez sramu rečejo s svojih udobniih foteljev demokracija, damo prvo ime – DEMOKRATURA, kar je popačenka ali karikatura demokracije. Ki pa je izredno draga kratura in na daljši rok tudi pogubna, mar ne vidite, v kaj smo zabredli?

Posredna, predstavniška demokracija se je povsem izrodila v večini in v večini držav ni napredovala, se ni razvijala in je še vedno vse isto kot je bilo takrat, ko so jo začeli uporabljati pred več kot 200 leti. To pa je enako, če pogledamo razvoj tehnike, če bi korporacija Mercedes izdelovala še vedno svoj prvi model avtomobila. Grozno, če pomislimo, kako je napredovala tehnika, demokracija pa cepeta na mestu že stoletja.

Tako rekoč ljudje na vsake štiri leta izvolijo (če ni predčasnih volitev, kar se vse bolj pogosta dogaja v Sloveniji) neke medijsko marketinško narejene osebe - odrešitelje, ki odločajo o usodi celotnega naroda, ne da bi jih kdo lahko ustavil, če delajo proti ljudstvu. Bi bili tudi doma pripravljeni prepustiti odločanje vašemu sinu in vas štiri leta ne bi zanimalo, kaj počne? Pri prvi napaki bi ga povprašali po zdravju, mar ne? Oziroma si sploh ne bi dovolili, da ne vodite politiko družine skupaj.

Kaj je torej rešitev? V Gibanju OPS smo v drugi točki programa OOPS zapisali, da bomo pripravili in predlagali v sprejem narodu na ustavnem referendumu novo družbeno pogodbo – USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE, ki bo zelo natančno uveljavila vladavino ljudstva preko vzvodov NEPOSREDNE DEMOKRACIJE. To pa pomeni nekaj takega:

»NEPOSREDNA DEMOKRACIJA, (tudi čista demokracija) obsega obliko demokracije, pri kateri je oblast v rokah zbora vseh državljanov, ki se odločijo za sodelovanje pri odločitvah. Kjer zbor izvoli uradnike, so ti izvršni zastopniki ali neposredni predstavniki, ki jih veže volja ljudi. V predstavniški demokraciji oblast dejansko izvaja podmnožica ljudi, ki so periodično izvoljeni, sicer pa imajo svobodo pri izvajanju lastnih programov.

Izraz Neposredna demokracija se nanaša tudi na to, kako so državljani neposredno udeleženi pri izglasovanju zakonov namesto izvoljenih predstavnikov, ki odločajo namesto njih.

Neposredna demokracija temelji na treh stebrih:

-Iniciativa
-Referendum
-Odpoklic

PRVI STEBER so splošne in osnovne človekove pravice med katere spada tudi svobodna iniciativa. Svobodna iniciativa neposredne demokracije temelji na pravici vsakega posameznika ali člana skupnosti, da daje pobude in predloge za upravljanje javnih ali skupnih zadev. Iniciativa izhaja iz enakopravnosti, statusa posameznika v skupnosti, v kateri vsakemu članu skupnosti pripadajo osnovne človekove pravice. Med te pravice spadajo tudi politične pravice ali pravica sodelovanja pri odločanju v skupnih in javnih zadevah, ki pritičejo vsem članom skupnosti.

DRUGI STEBER so pogoji in oblike odločanja članov skupnosti o skupnih zadevah. V tem stebru so pogoji in oblike odločanja članov skupnost, ki oblikujejo skupna pravila obnašanja in ravnanja za skupno življenje in sobivanje članov v skupnosti. Ena teh oblik je referendum. Poznamo več oblik referenduma s katerim skupnost odloča o neki zadevi; lahko gre za obvezujoči referenduma o tem, ali naj bo nek zakon zavržen. To daje ljudstvu možnost veta na predloženi zakon.

TRETJI STEBER je nadzor delovanja in uresničevanja sprejetih sklepov, odločitev ter ukrepov za njihovo uresničitev. S peticijo ali referendumom daje ta steber ljudem možnost odpoklica izvoljenih predstavnikov ljudstva v predstavniških organih skupnosti.«


Seveda se tega ne da uvesti čez noč, ker je prej nujno ustvariti tako kulturo, kar lahko sčasoma dosežemo z vzgojo v šolah ter permanentno spodbudo medijev in celotne politike, ki bi si že davno tega morala želeti čim več aktivnih državljanov, saj vendar potrebujemo pri oblikovanju dobre prihodnosti čim več predlagateljev rešitev, idej in tistih, ki podajo konstruktivne kritike na predloge drugih.

Mnogi bodo dejali kritično, dajte no, kakšni referendumi, to je potrata časa in denarja državljanov, referendumi so dragi in potem se sploh ne upošteva, kar ljudje izglasujejo. Seveda je zdajšnja slovenska politika poskrbela za diskreditacijo instituta referenduma, ki je najvišja oblika demokracije, ker ljudje o neki stvari odločajo neposredno, saj se zaveda, da bi stopnjevanje zavedanja in znanja v to smer in vse več neposrednega odločanja sčasoma popolnoma spodneslo današnjo prakso, ko lahko politiki (beri politikanti) odločijo o kakšni zelo pomembni stvari mimo volje ljudi.

Šli so še dlje naši vrli nameščenci, pa ne ljudstva. 90. člen Ustave RS so tako močno pohabili, da ljudska iniciativa sploh ni več mogoča, ker so do te mere zaostrili pogoje, kar se tiče števila zbranih začetnih podpisov, da se sploh sproži na primer ukinitev kakšnega sprejema zakona, ki je škodljiv, in uvedli so še kvorum, to pomeni nujno število udeležencev referenduma, da je sploh veljaven. Udeležiti se nas mora vsaj 50% od vseh volilnih upravičencev in od teh jih mora biti vsaj več kot polovica za ali proti nekem predlogu. Zakaj niso uvedli kvoruma tudi, kar se tiče udeležbe na volitvah???

Mimogrede, Švica po kateri, kar se tiče standarda, hrepeni veliko ljudi, ima na leto do 20 referendumov in od leta 2005 to ljudje opravijo kar preko SMS sporočil, ker ima vsak volilni upravičenec svojo kodo, ki jo vnese v aplikacijo v telefonu in se odloči hitro in poceni. Toda v Švici že otroke spodbujajo k aktivnemu državljanstvu. In ne pozabimo, Švica je ena najuspešnejših držav na svetu. Kako je to mogoče, če toliko zapravijo samo za neposredno odločanje, kar je pri nas eden glavnih argumentov politikantov, da so referendumi nekoristni in nepotrebni.

Politična kultura je v Sloveniji na stopnji 0 in to je, gospe in gospodje, interes vseh, ki želijo loviti v kalnem. Neosveščeno, nevedno in apatično ljudstvo ter tudi prestrašeno, ki se hvali in na glas kriči, da ga politika ne zanima, dela sebi medvedjo in politikantom levjo uslugo. Tako obnašanje je voda na mlin in pomoč pri uresničitvi sanj kreatorjev demokrature.

Ko bo jasno, da smo državljani prebujeni in jim gledamo pod prste, ko bo dobil minister za neko samo malo napačno potezo naslednji dan 1.000 pisem ogorčenih državljanov – davkoplačevalcev, bo demokratura postala odgovorna demokracija, ki nam bo vsem še kako všeč in v korist. Danes pa je za mnoge osrednji krivec, da so v vse večji bedi, ker se ne zavedajo, da to, kar živimo, ni niti svoboda in ni demokracija.

Osrednji vzrok, da je tako, pa je obstoječi režim, ki na vsakem koraku skrbi, da so ljudje nevedni, poneumljeni, in sploh ne vedo, kako bi morali delovati tudi sami, ker jim tega ni razložila šola, niti mediji, kaj šele politika. Spodbude v smer aktivnega članstva v družbi pa ni od nikoder, zato ne kriviti ljudstvo, ki je tudi krivo zaradi tega, ker se samoiniciativno ne začne spraševati, kaj je narobe s to t.i. demokracijo, in še dobro je, da smo ljudje, ki nam ni vseeno in smo se sami dokopali do nakaterih resnic, ki jih širimo med ostale.

To demokraturo bomo spremenili v demokracijo, če ne prej, pa potem, ko bo prišlo do močne streznitve. Mislite, da je ne bo? S tem, kar se nekateri gremo, skušamo preprečiti trpljenje, ki bo sledilo, če še pravočasno ne obrnemo stvari v smer spoštovanja vrednot, vseh ljudi, svobode, resnične demokracije in v smer sprejetja univerzalne odgovornosti vseh in vsakega posameznika za stvari, ki se dogajajo v našem bivanjskem in delovnem okolju ter tudi v svetu. Seveda pa to terja od vsakega precej drugačno ravnanje kot je danes, katerega se splača spremeniti, saj bomo le tako postali sami sprememba, ki si jo želimo v državi, Evropi in Svetu.

Zmogli bomo, ker je že pravilno definiranje vzroka, ki povzroča probleme, polovica opravljenega dela, da ga odpravimo. Delumo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, očiščenje in Preporod Slovenije.


Ekipa OPS

Opomba: poševni odebeljeni tekst - vir: Wikipedija

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 66 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?