Najblažja oblika LUSTRACIJE za dosego katarze med starim totalitarnim režimom in demokracijo – RESETIRANJE SLOVENIJE

Korak številka II iz Programa narodne enotnosti za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

Krilatica o RESETIRANJU SLOVENIJE je že krožila po Sloveniji in prav zato smo si jo sposodili, ker mislimo s tem resno, za razliko od tistih, ki so svoj čas o tem samo govorili, pa zelo dobro vedo, da brez tega koraka ni možno rešiti Slovenije iz primeža t.i. STRICEV IZ OZADJA oziroma mafije, ki je ugrabila vse institucije v državi ter seveda podjetja v večinski državni lasti, iz katerih se finančno napajajo. In natančno to, kar pravijo in razume vse več ljudi v Sloveniji, v popolnosti drži. Vsaka država ima svojo mafijo, naš problem pa je, ker ima tukaj mafija svojo državo.

Prosimo, če si vzamete pol ure časa in pozorno pristopite k branju tega teksta v nadaljevanju in zraven mislite, ker boste tako zagotovo kmalu razumeli, zakaj predlagamo to, kar je zaznati iz naslova.

Zadnje čase se iz vse več koncev, predvsem pa iz Odbora 2014, sliši vzklike, da je nujna lustracija. Kdor ve, kako so izvedle lustracijo druge postkomunistične države, ve, da so to izvedle mnoge že takoj po padcu Berlinskega zidu. Prav treba je spomniti, kako so to izvedli v Nemčiji, ki je bila do padca Berlinskega zidu razdeljena na zahodno demokratično Nemčijo in na vzhodno nedemokratično, v kateri je vladal komunizem. Ni mar čudno, da se prebivalci nekdanje nedemokratične Nemčije nič ne pritožujejo, ker so tam uvedli kapitalizem in demokracijo, in nič se ne sliši, da jokajo kot se to dogaja v Sloveniji, za nekdanjim nedemokratičnim režimom? Čudno, mar ne?

Ampak rečemo lahko, da je vzhodna Nemčija doživela najbolj dosledno lustracijo od vseh postkomunističnih evropskih držav, ker so se v zahodni Nemčiji zavedali, kaj pomeni 50 let boljševizma.

Tole so pomenljive besede, ki so jih vnesli v Resolucijo Sveta Evrope 1096:

»RESOLUCIJA 1096 z dne 27.6.1996 o ukrepih za odpravo negativnih posledic bivših komunističnih totalitarnih sistemov (23. zasedanje)

1.    Dediščine bivših komunističnih totalitarnih sistemov se ni lahko rešiti. Na institucionalnem nivoju ta dediščina zajema (čezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorščine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na takšnih temeljih je težko vzpostaviti civilizirano, liberalno in pravno državo. Zato je stare strukture in miselne vzorce potrebno odpraviti in preseči.

2.     Cilji tega tranzicijskega procesa so jasni: ustvariti pluralne demokracije, ki temeljijo na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu je potrebno upoštevati tako načela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odločanja. Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo zasebne lastnine in razvoj civilne družbe le nekatere izmed sredstev, ki jih lahko uporabimo pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija.

3.     Nevarnosti, da proces tranzicije ne uspe, so mnogovrstne. V najboljšem primeru lahko oligokracija prevlada nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organizirani kriminal nad človekovimi pravicami. V najslabši različici lahko pride do »žametne restavracije« totalitarnega režima, če že ne do nasilnega strmoglavljenja porajajoče se demokracije. V takšnem najneugodnejšem primeru bi nov nedemokratični režim neke večje države prav lahko predstavljal mednarodno grožnjo njenim šibkejšim sosedam. Ključ do miroljubne koeksistence in do uspešnega procesa tranzicije namreč leži v vzpostavitvi občutljivega ravnotežja pri zagotavljanju pravice brez iskanja maščevanja… »

Tega so se nekateri demokrati v postkomunističnih državah zelo zavedali, še posebej v vzhodni Nemčiji in so zato omogočili, da so iz zahodne Nemčije pridobili v pomoč ključne kadre, ki so v vseh osrednjih institucijah zamenjali komunistične šefe, da so tako sprožili demokratične procese. Zavedali so se, če se izrazimo po kmečko, da je starega konja učiti voziti nemogoče. Nekaj podobnega, a morda manj dosledno, so izvedli zamenjave ključnih ljudi tudi na Češkem, Poljskem, Slovaškem in drugje, celo Romunija, sicer z zamudo, je leta 2011 izvedla  lustracijo.

Kako pa drugače lahko pride do demokratizacije in racionalizacije, če ne zamenjamo vodilnih kadrov komunističnega režima, ki je sistematično kršil človekove pravice, če ne tako, da ustvarimo pogoje, da na vodilna mesta pridejo ljudje, zavezani k varovanju človekovih pravic? Strokovnjaki v pravem pomenu te besede in ljudje s programi, v katerih so napisane natančne smernice za ureditev razmer, racionalizacije in demokratizacije področij.

Naj za ilustracijo navedemo nek zanimiv podatek, ki veliko ali pa vse pove o slovenski javni in državi upravi. Smo na predzadnjem mestu od vseh držav EU, kar se tiče učinkovitosti in racionalnosti. V narekovajih malo nižje pa tudi kaj pove o številčnosti tega megalomanskega sistema, ki ga vodijo garantirano v večini šefi, ki izhajajo po miselnosti, če že niso imeli funkcije v prejšnjem totalitarnem režimu, iz miselnosti in vzgoje avtoritarne države, kar pomeni delovanje vseh v smislu mi smo oblast, državljani pa so nujno zlo.

Miselnost uradnikov v urejenem in delujočem demokratičnem sistemu namreč pomeni zavedanje vseh deležnikov, da se je treba obnašati  racionalno, pošteno in prijazno do vseh državljank in državljanov, ki s plačevanjem davkov zagotavljajo delovanje sistema, ki bi moral biti zanje zelo učinkovit servis. Spomnite se, koliko vrat odprete, da uredite neko zelo običajno stvar v uradih, ko velikokrat naletite tudi na neprijazne ali vsaj zelo hladne uradnike.  Večini vse po kosilu pade iz rok in razmišljajo o tem, kaj bodo počeli doma. Že iz uradnih ur vidite, da se ni nič spremenilo, medtem ko se je realni sektor prilagodil na tržne razmere, kar pomeni, ko je delo, se dela, javni sektor pa še vedno deluje po sistemu kot smo ga poznali pred letom 1990.

»Javni sektor in sektor država

Javni sektor sestavlja sektor država in družbe pod javnim nadzorom. V letu 2011 je bilo v javnem sektorju zaposlenih več kot 237.000 oseb, od tega nekaj manj kot 160.000 oseb v sektorju država; v javnem sektorju je tako bilo v letu 2011 zaposlenih 25 %, v sektorju država pa 17 % vseh zaposlenih in samozaposlenih v Sloveniji. Posebna objava. 7.5.2012« (Vir: Statistični urad RS)


Kaj torej lahko pričakujemo od tako megalomanskega in neučinkovitega javno državnega sektorja, ki je poleg teh negativnih atributov še skorumpiran, drugega kot megalomanske stroške?!? Plače, regresi, nadure, službena potovanja, bolniške, poplačilo škod za napake, poplačilo tožbenih zahtevkov državljanov in uslužbencev, ko jim nastane škoda. Si znate zamisliti, kakšen denar je to, ko je treba vse to plačati, vključno s krajami, ki se dogajajo dnevno skozi koruptivne dogovore, škodljive pogodbe in anekse k tem pogodbam ter s fiktivnimi računi???Najhuje pa je, da se je vsa leta dogajalo kadrovanje na podlagi kriterijev: ideološka pripadnost, strankarska pripadnost in podlaga vez in poznanstev kar tako. Višje ko gre proti vrhu, bolj je vse to pomembno, ko vrhove obvladujejo kadri, ki morajo biti strogo disciplinirani za izvrševanje takih ali drugačnih dogovorov tudi tistih, ki iz ozadja obvladujejo Slovenijo.

Aparatčiki na vrhu izvršujejo in urejajo ter nadzirajo, da je vse urejeno. Vse je urejeno centralistično, na nižjih nivojih se nič ne zgodi brez žegna za to odrejenih. To pa je avtoritarna javna in državna uprava, ki funkcionira po principih, ki so se uveljavili v prejšnjem nedemokratičnem režimu. Kaj so zapisali v Resoluciji sveta Evrope, ko so nam z njo priporočili, kaj naj naredimo, če hočemo razgraditi komunistični ali pa boljševistični režim?

"5.     Skupščina državam članicam predlaga, da odpravijo negativne posledice bivših totalitarnih režimov tako, da prestrukturirajo svoje stare pravne in institucionalne sisteme. Ta proces naj temelji na naslednjih načelih:

a)      demilitarizacije, ki naj zagotovi, da se preneha z militarizacijo glavnih civilnih institucij, kot sta npr. vojaška uprava zaporov ali čete Ministrstva za notranje zadeve, kot tipična primera komunističnih totalitarnih sistemov;

b)      decentralizacije, posebej na lokalnih in regionalnih nivojih in znotraj državnih institucij;

c)      demonopolizacije in privatizacije, ki sta osrednja elementa za vzpostavitev tržne ekonomije in pluralne družbe;

d)      debirokratizacije, ki naj zmanjša komunistično-totalitarno čezmerno regulacijo in prenese moč od rok birokratov nazaj k državljanom."


Pomislite, kaj od tega smo storili? Še danes po 25 letih ni vzpostavljene policentrične ureditve države, s katero bi omogočili enakomeren razvoj pokrajin oziroma regij. Seveda, saj je vse centralizirano in vse se dogaja v Ljubljani, kamor dnevno migrira skoraj 200 tisoč ljudi. O kakšnem enakomernem razvoju sploh lahko govorimo, če nazadujemo, odkar smo vzpostavili svojo državo?!

Brez reza, ki mu lahko rečemo izrez rakaste tvorbe, ne bo ozdravitve naroda in ne bo korenitih pozitivnih družbenih in političnih sprememb ter posledično tudi ne bo koristi za večino naroda, ki se vse bolj pomika proti obrobju naše družbe. Srednjega sloja ni več, prepad med vse bolj revnimi in peščico bogatih pa je vse večji. Nekateri - privilegirana manjšina vse, drugi - obubožana večina nič.

LUSTRACIJA JE GOTOVO DEJSTVO, KI JO JE TREBA IZVESTI ČIMPREJ. TODA TAKŠNO, KI NE BO PO NEPOTREBNEM STORILA KOMU KRIVICO.

Tej nuji, ki jo bomo opravili, ker če tega ne storimo, bo po vseh nas, bomo raje rekli odprava privilegijev socializma. In naj utemeljimo, zakaj je to boljši izraz. Vsi si boste priznali, če boste malce bolj pogledali v dejstva, so na vsa odgovorna mesta v prejšnjem režimu  prihajali ljudje po negativni kadrovski selekciji. Osrednji kriterij je bil, ni pomembno, kaj človek zna, pomembno je, da je naš.


Če kdo misli, da se je to po letu 1990 spremenilo, se močno moti. Natančno tako to poteka, začenši na žalost v vseh strankah in do vrha države. Bo kdo ugovarjal? Ne more z nobenim tehtnim argumentom. Če pa bo poskušal, naj najprej pogleda, kakšna je naša gospodarska moč, finančna stabilnost, urejenost področij in zadovoljstvo ljudi. DRŽAVA JE ZAVOŽENA, GOSPE IN GOSPODJE, IN TUKAJ HECA VEČ NI.

Zato je nujno sprejeti zakon, ki bo odpravil vse druge privilegije, ki so si jih nekateri nagrabili v prejšnjem režimu in v času nedokončane neuspele tranzicije, in enega, ki je ključen, in ta je kadrovanje po prej omenjenih negativnih kriterijih in merilih.

Zakon bo pripravljen tako, da bodo vsi vodilni in vodstveni kadri v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v večinski državni lasti 15 dni po tem, ko bo sprejet, samo še vršilci dolžnosti. Formirali bomo strokovne in etične nepristranske kadrovske komisije, četudi iz tujine, ki bodo kadrovale na novo vse vodje in njihove namestnike iz tudi 80% neprivilegiranega kadrovskega bazena na podlagi internih ter eksternih poštenih javnih razpisov, za podjetja v večinski državni lasti pa tudi z mednarodnimi razpisi. Še prej pa bo treba racionalizirati formacije, da ne bo dela preveč, ko bodo po tem tako in tako ukinjene. Potrebujemo vitko, racionalno, učinkovito, etično, moralno, srčno in prijazno javno in državno upravo. Vse bo podrejeno temu cilju.

Da ne bo kakšnih očitkov, da je kdo odrezan, ki je dobro delal, bodo imeli vsi ne glede na okoliščine enake možnosti od obstoječih vodij in namestnikov, da se prijavijo na razpise, kamorkoli bodo želeli, če se bodo kvalificirali, a tokrat po merilih stroke, morale in etike ter na podlagi programov za urejanje nakopičenih problemov in racionalizacij, bodo mirno dobili položaje nazaj. Kot bi se nič ne zgodilo.

A prepričani smo, da bodo sita tako gosta, da bodo na njih ostali le najboljši kandidati in kandidatke. Vse ostalo bo padlo skozi in bodo dobili priložnost kdaj drugič ali pa za druga manj zahtevna delovna mesta. S tem bomo končali dolgoletno boljševistično prakso izključevanja tudi najboljših kadrov, ki bi Slovenijo peljali v povsem drugo smer.

Samo tako lahko končno razgradimo nedemokratičen sistem, ki je to državo in ta narod pripeljal na rob propada. Vedeti pa moramo, da so ljudje v sistemu na položajih tisti, ki so za tako stanje odgovorni. Imeli so priložnost, redno smo jih plačevali tudi tako, da so na naš račun najemali kredite z nemogočimi obrestnimi merami, ki jih bodo plačevali še otroci naših otrok. Zato lepo prosimo, nobene sentimentalnosti ne gre gojiti do tistih, ki so se na dobro plačanih položajih smejali vsem nam v brk, namesto da bi delovali v korist vseh, ki smo jih preko davkov in prispevkov redno plačevali. Pa ne gre samo za tiste, ki so delali direktno proti narodu, ampak tudi za take, ki so opuščali dolžna ravnanja in so gledali vstran, ko bi morali po uradni dolžnosti ukrepati.

Po tej veliki kadrovski prenovi naše družbe bo sledilo to, da bodo državljani v vsaki instituciji dobrodošli in vsi uslužbenci se bodo trudili, da bi čim prej uredili vse, kar bo kdo potreboval, delovni čas v institucijah naroda bo prilagojen ljudem in uradne ure bodo vse dni, neuradne pa bodo namenjene urejanju zadev med zaposlenimi samimi. Število javnih in državnih uslužbencev bo močno zmanjšano, a tisti, ki bodo opravljali to častno delo za narod, bodo neprimerno bolje plačani kot so danes. Ker samo tako bodo v upravo prihajali najboljši kadri.

Vsi presežki zaradi krepke racionalizacije bodo usmerjeni v zagon vseh gospodarskih potencialov, da bodo vsi, ki bodo tehnološki viški, hitro našli sebi primerna delovna mesta v realnem sektorju, saj vemo, da danes delajo v javni in državni upravi ljudje iz poklicev, ki sodijo naravnost v podjetja in v storitvene dejavnosti, kjer se ustvarja dodana vrednost. Zdaj pa lepo prosimo, da se na to temo odpre široka javna razprava, ko naj vsak, ki ima kakšno drugo rešitev, to poda. Najmanj kar pričakujemo je, da se takoj odpre medijski prostor in se na to temo organizira okrogle mize.

Takšna »lustracija« je najblažja oblika organiziranja stvari kriznega menedžmenta, ko je postavitev v v.d.-jevstvo nekaj, kar je zelo prizanesljivo do ljudi, ki so odgovorni za stanje, a to počnemo zaradi tega, da ne bi kdo doživel krivice, ki je v sistemu, ki je v razsulu ravnokar prevzel odgovorno mesto ali pa ves čas dela dobro in bo to potrdil samo še v postopku pred nevtralno kadrovsko komisijo z drugačnim kadrovskim pristopom, ki ne bo nikoli več do nikogar diskriminacijski in nepošten. Tako se zgodi tudi vsem vodilnim v podjetju, ki ga pripeljejo na kant, ko pride krizni menedžment. Kaj pa potrebuje Slovenija drugega kot super krizni menedžment? To pa bo pomenilo tisto RESETIRANJE SLOVENIJE, o katerem so nekateri zgolj govorili, potem so pa sebe in svojo žlahto zrinili na položaje.

A bomo počakali, da pride prisilna uprava iz EU? Ta ne bo tako mila, ker bodo rezi veliko hujši in veliko bolj boleči, ker bodo na vodstvih kar tujci. A to hočemo, ker nismo sposobni sami urediti stvari v svojem domu? Ne, tega nočemo, ker bomo sami uredili stvari po meri delovnega in poštenega slovenskega človeka, in to vse za to, da čim prej uresničimo pričujočo VIZIJO. Prav za letos smo namenili uresničiti korak številka II, ki je ključen poleg vizije, če hočemo uresničiti vse naslednje, ki jih lahko pregledate s klikom na VIZIJO do leta 2024.

Ekipa OPS

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 75 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?