Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

 

"Pravica do obveš?enosti – temeljna ?lovekova pravica

Ustava RS v drugem odstavku 39. ?lena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega zna?aja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo?a zakon. Pravica do svobodnega izražanja, ki vklju?uje tudi pravico sprejemanja in sporo?anja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti (10. ?len konvencije o varstvu ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. ?len mednarodnega pakta o državljanskih in politi?nih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne ?lovekove pravice."

Varuh ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in v RS, Ivan Bizjak

18. september 1998

Lani ta ?as smo se v Gibanju OPS trudili, da bi v Sloveniji odprli medijski prostor in bi RTV SLO, ki jo moramo pla?evati, prekinila z diskriminacijo druga?e misle?ih in druga?e delujo?ih neodvisnih civilnih iniciativ in posameznikov. Zahtevali smo pogovor z vodstvom RTV SLO, a ga kljub vsakdanjemu protestu pred stavbo celih 14 dni nismo do?akali. Zato smo sprožili pobudo med ljudmi, naj vložijo REKLAMACIJO za zavrnitev in povrnitev že pla?anih vsiljenih RTV prispevkov, ker RTV SLO krši Ustavo RS in zakone, ki urejajo to podro?je. RTV SLO je nekaterim vlagateljem REKLAMACIJE odgovorila, mnogim pa sploh ne in še to z nekakšnimi pojasnili, kdaj smo upravi?eni do nepla?evanja. Z odgovorom niso negirali naših argumentov o tem, da ne mislimo pla?evati javnega zavoda, ki krši temeljne ?lovekove pravice, pa? pa so gladko naše argumente ignorirali in nadaljevali s staro prakso cenzure in diskriminacije ter tabuiziranja tem, ki bi morale priti kot informacije javnega zna?aja v slovenske domove. To so po?eli kljub temu, da nas je po ve?, kot štirinajst dnevem protestu vsak dan ob 12-ih pred RTV sprejela glavna odgovorna urednice gospa Hrovat in je zagotovila, da bo odprla medijski prostor z oddajo na katero bo povabila nas in še kakšno drugo civilno iniciativo. Lagala je v našo kamero kar si lahko ogledate TUKAJ.

Ljudje ste se na pobudo za vložitev upravi?ene REKLAMACIJE množi?no odzvali:

Odziv vodstva RTV SLO pa je bil povsem napa?en, aroganten in podcenjujo? do vseh, ki moramo pla?ati vsak mesec 12,75 evra, kar znese na letni ravni 153 evrov, v desetih letih pa vam je davek na poneumljanje, zavajanje, cenzuro in ustvarjanje izkrivljene resni?nosti odnesel v RTV-jevsko blagajno 1.530 evrov. Za ta denar bi se dalo privoš?iti marsikaj drugega kot gledanje in poslušanje oddaj, ki so mnoge žaljive za normalnega ?loveka, da o tem, kar ne izvemo, pa bi morali, sploh ne govorimo. Tukaj v argumentaciji  REKLAMACIJE je zapisano nekaj takih stvari.

Se spomnite, kako so morale obvezno ?lanarino ukiniti Gospodarska in druge zbornice? Je Rtv prispevek kaj drugega kot prisiljevanje, da pla?uješ nekaj, ?esar nisi naro?il in mnogi tudi ne uporabljajo, saj živimo v informacijski dobi in se dobijo vse informacije drugje in še neizkrivljene so? V demokrati?ni družbi ne sme nobena institucija vsiliti, da pla?uješ neko storitev, ki je nisi naro?il. Se vam zdi logi?no, da pla?ate nekaj, ?esar niste naro?ili? Bi pla?ali drva, ki bi vam jih nekdo stresel na dvoriš?e, pa jih ne bi naro?ili? Sporen je tudi naziv "prispevek", saj vendar tisti, ki prispeva, to stori s prostovoljnim prispevkom.

Mi moramo pla?evati še en davek in to davek - vsiljen RTV prispevek, ki se nam za?ne zara?unavati, ko v hišo oz. gospodinjstvo, dobimo elektri?ni števec. Sporno iz vidika varovanja osebnih podatkov je, da kar elektro podjetje naše osebne podake posreduje tretji osebi, v tem primeru RTV SLO. To tako ne gre in je ustavno in zakonsko sporno. Zakonodajalec bo to socialisti?no razli?ico pobiranja davka moral ukiniti in omogo?iti, da bo vsak, ki želi, programe RTV naro?il in jih bo tudi pla?al glede na ?as gledanja, ?e ne bo pavšala. In še nekaj je treba spomniti, da pla?ujemo mnogi dvojno. Enkrat operaterju kabelskih storitev, ki ima v shemi RTV SLO programe, in drugi? še RTV-ju. Zakaj operaterji ne pla?ajo pravic RTV-ju, ?e ti tržijo programe?!

Ne pozabimo, tuje RTV delajo program, da bi dobile denar, naš neprestrukturiran socialisti?ni mastodont s 1900 zaposlenimi zahteva in nam na silo pobira naš denar, da z njim delajo program, ki je v ve?ini žal slab. Naj naredijo pošteno anketo med gledalci in poslušalci, v kateri naj vprašajo, koliko ljudi bi naro?ilo RTV programe, ?e bi bili prostovolno pla?ljivi, da bodo izmerili, koliko so danes vredni na trgu. Treba je RTV SLO preurediti tako, da bo vsak hotel naro?iti programe RTV SLO in jih pla?evati.

Da skrajšamo, ker je treba ukrepati:

Vložili bomo tožbo na ustrezno sodiš?e in pobudo za oceno ustavnosti pobiranja vsiljenega RTV prispevka na Ustavno sodiš?e RS. Ni druge.

Vložili bomo kar kolektivno tožbo:

"Petnajsto poglavje
SOSPORNIKI
191. ?len
Ve? oseb lahko toži oziroma je lahko toženih z isto tožbo (sosporniki):
1.     ?e so glede na sporni predmet v pravni skupnosti ali ?e se opirajo njihove pravice oziroma obveznosti na isto dejansko in pravno podlago ter ?e gre za solidarne terjatve ali solidarne obveznosti;
2.     ?e so predmet spora zahtevki oziroma obveznosti iste vrste, ki se opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, in velja stvarna in krajevna pristojnost istega sodiš?a za vsak zahtevek in za vsakega toženca;
3.     ?e drug zakon tako dolo?a.
Do konca glavne obravnave se lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega ?lena pridruži tožniku nov tožnik ali se tožba razširi na novega toženca, ?e v to privoli.
Kdor se pridruži tožbi oziroma na kogar se tožba razširi, mora prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo."

Glede na lahko dokazljivost, da RTV SLO krši Ustavo RS, Zakon o RTV, Zakon o medijih in mednarodne deklaracije ter pravne akte s konkretnimi primeri medijske nedopustne cenzure in diskriminacije skupin in posameznikov, bomo vtoževali odškodnino ter zahtevali povra?ilo že vpla?anih vsiljenih RTV "prispevkov".

Da bi to lahko storili, vas prosimo za sodelovanje na na?in, da donirate minimalen znesek recimo vsaj 10 evrov, ker zbiramo denarna sredstva, da bi lahko pla?ali odvetnike, ki bodo morali pripraviti ustrezno tožbo z vsemi argumenti in dokazi ter pobudo za oceno ustavnosti vsiljenega RTV prispevka in to zastopati pred sodiš?i. Morda se bo treba po iz?rpanju vseh pravnih sredstev v Sloveniji obrniti tudi na Evropsko sodiš?e za ?lovekove pravice, ?e ne bodo doma?a sodiš?a ugotovila nezakonitosti, protiustavnosti in kršenje temeljnih ?lovekovih pravic, kar smo v reklamaciji nedvomno dokazali. Po tem smo znova poskušali in vabili RTV SLO, da predstavi javnosti naše akcije, poglede in predloge za izhod Slovenije iz nezavidljive situacije, a je vse naletelo na gluha ušesa. 

Druga?e pa prosimo, da razumete, Gibanje OPS je civilna organizacija, ki deluje popolnoma brez rednih denarnih sredstev ali rednih podpor. ?e boste pogledali na SUPERVIZOR Komisije za prepre?evanje korupcije, boste videli, da nismo v vseh letih, kar delujemo, od države prejeli niti centa. Vse smo do sedaj financirali sami in s pomo?jo skromnih prispevkov tistih, ki razumejo, da brez denarja ni mogo?e delovati. ?e ho?emo gledati oblastnikom pod prste in se še bolje organizirati, je treba delovati skupaj, si pomagati in se zavedati, da brez organizirane civilne družbe ni demokracije. Kot re?eno, vse, kar vidite na teh spletnih straneh, je delo nekaj entuziastov, ki se zavedamo, da v Sloveniji niso stvari v redu in smo dolžni zavoljo tudi naših otrok poskrbeti, da razmere korenito spremenimo in jih uredimo. To po?nemo ob vseh obveznostih v službah in doma.

Pozivamo vas, da se vklju?ite in delujete tudi vi na kakršenkoli na?in, ?e ne druga?e, pa vsaj z minimalno donacijo.

 

PROSTOVOLJNE PRISPEVKE ZBIRAMO NA NAŠEM TRANSAKCIJSKEM RA?UNU - NE ODLAŠAJTE!

(BIC) SI 56 1914 6501 1737 734 
(SWIFT) SZKBSIXX

Namen nakazila: Prispevek za pla?ilo stroškov izdelave tožbe in pobude na US za ukinitev RTV prispevka in delovanje Gibanja OPS

Gibanje OPS (Osveš?eni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana

Za dodatne informacije lahko pokli?ete na: 031 274 419031 274 419

PRISPEVAJTE TUDI VI IN SPODBUDITE, DA TO STORIJO ŠE DRUGI PRISILNI PLA?EVALCI RTV PRISPEVKA IN DRUGI, KI JIM NI VSEENO!

Ekipa OPS