NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

Spoštovani prisiljeni zavezanci za plačevanje vsiljenega RTV prispevka! 

"DOKLER SE LJUDSTVO BOJI OBLASTI JE TO TIRANIJA, ŠELE, KO SE OBLAST ZAČNE BATI LJUDSTVA LAHKO GOVORIMO O SVOBODI IN DEMOKRACIJI!" Thomas Jefferson

Vodstvo RTV SLO zavaja, manipulira in seveda po stari totalitarni navadi straši z izvršbami. Gospod Marko Filli namreč sam pravi, da RTV SLO IZVAJA STORITEV, s katero potrošniki, prisilni plačevalci RTV prispevka, nismo zadovoljni.

Tudi tole izjavi gospod Filli:

"Ja točno tako, po spletu kroži tak zahtevek, ki je sicer spisan na način, kot da je to reklamacija za plačilo RTV prispevka zaradi nezadovoljstva naših gledalcev z našo STORITVIJO"

Se pravi, da že njegov nastop in ta izjava pove, da je problem skrivanje zelo pomembnih tem na RTV SLO pred javnostjo.

Kaj je sploh RTV SLO, kakšen je njen status in ali opravlja javno službo s storitvami? Vsekakor!


"Z A K O N
O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1)


I. STATUS RTV SLOVENIJA

1. člen

Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

4. člen

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti:

"– zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;"

"– zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo;"

"– zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;"

"– širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe;"

"– spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;"

"5. člen

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

– spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

– spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

– spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

– spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

– zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

– spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

– uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;"

Ustava RS Slovenije zagotavlja tudi:

39. člen

(svoboda izražanja)

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

40. člen

(pravica do popravka in odgovora)

Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo."

Pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje tudi pravico sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti (10. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne človekove pravice.

Gibanje OPS in Zveza domoljubnih društev Hervardi smo reklamacijo podali zaradi grobega kršenja zgoraj zapisanih členov in točk domače in mednarodne zakonodaje ter na podlagi konkretnih členov Zakona o varovanju potrošnikov, ko bi se dalo sklicevati tudi na Zakon o obligacijskih razmerjih, a je Zakon o varovanju potrošnikov povsem dovolj.

Ključni razlogi, ko bi se jih dalo našteti še več, so tukaj našteti in obrazloženi, ko se morate zavedati, da gre slovenski narod in vse, ki tukaj živimo, za zelo pomembne informacije, ki jih RTV SLO prikriva javnosti in gre za hudo kršenje Ustave in zakonov, tudi mednarodnih konvencij, ker se o teh temah na RTV SLO ne vodi nobena razprava, ker gre vendar naprimer pri predlogu ZAKONA OPS za odpravo neupravičenih oblastniških privilegijev, ki bo pripeljalo do tega, ko bo ta zakon sprejet, do racionalizacije stroškov za vsakega neprivilegiranega državljana in do boljših možnosti za življenje.

Vračilo pokradenega premoženja, ki ga je iz Slovenije odšlo za preko 100 milijard evrov, do več delovnih mest, boljših plač in zmanjšanje dajatev. O tako pomembnem ZAKONU, ki smo ga 19.03.2014 znova vložili v Državni zbor, se na nacionalnih medijih ne pogovarjamo, ker je to TABU tema.

Tukaj so konkretni razlogi, zakaj ne mislimo več plačevati vsiljenega RTV prispevka, ki ima še eno hudo kršitve Zakona o varstvu osebnih podatkov, saj vemo, da dobite zahtevo za plačilo tega, kot pravi direktor RTV SLO g. Filli "DAVKA" (a davka na prikrivanje pomembnih informacij???), ko začnete plačevati porabo elektrike kateremu koli elektro podjetju. Nobeno podjetje pa nima pravice po nobenem zakonu posredovati vaše osebne podatke brez vašega soglasja komurkoli. To je po Zakonu o varovanju osebnih podatkov nedopustno in je kaznivo.

"Z A K O N
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1)

VII. DEL

KAZENSKE DOLOČBE

Splošne kršitve določb tega zakona

91. člen

(1) Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

1. če obdeluje osebne podatke, ne da bi imel za to podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika (8. člen);

2. če posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupa drugi osebi, ne da bi sklenil pogodbo v skladu z drugim odstavkom 11. člena;"

STE KDAJ DALI PRIVOLITEV ELEKTRO PODJETJU, DA POSREDUJE VAŠE OSEBNE PODATKE RTV SLO, DA VAM TA POTEM IZSTAVI POLOŽNICO ZA PLAČILO RTV PRISPEVKA?


In konkretni razlogi, ki smo jih navedli v reklamaciji za to, da nočemo več plačevati vsiljenega RTV prispevka ali pač, kot pravi generalni direktor RTV SLO g. Marko Filli, da gre za neke vrste DAVEK??? Mi lahko dodamo samo, da gre za davek na zavajanje, skrivanje pomembnih tem, ustvarjanje željenega javnega mnenja za korist oblastniške oligarhije in poneumljanje naroda. 

"1.    Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
Na spletnih straneh civilne organizacije Gibanje OPS in Zveze Domoljubnih Društev Hervardi sem zasledil/a, da je ekipa RTV Slovenija posnela vložitev Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so bili pridobljeni v času 22 let trajajoče, za večino škodljive tranzicije, v Državni zbor, in sicer že 28. aprila 2011 in nas o tem pomembnem Zakonu, ki bo, ko bo sprejet, izboljšal življenje večini slovenskih državljank in državljanov, ni informirala in o tem pomembnem zakonu ni bilo od takrat v nobenem državnem mediju nobenega govora.

Očitno je Zakon OPS v Sloveniji kljub njegovi izredni pomembnosti stroga TABU tema. To pa pomeni grobo kršenje Zakona o RTV in tudi Ustave, ki pravi v 39. členu: (svoboda izražanja) Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.
Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

2.    Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
Na spletnih straneh iste civilne organizacije sem zasledil/a, da je bila RTV SLO obveščena o škandalu na Državni volilni komisiji v zvezi z predsedniškimi volitvami in o tem, da je tam potekala kriminalistična preiskava od 17.12.2012 do 27.08. 2013, o čemer RTV SLO ni obveščala slovenske in mednarodne javnosti. Gre pa za informacije, ki se tičejo najpomembnejše institucije v državi, ki prešteva naše volilne in referendumske glasove.

Vsak tudi najmanjši sum, da je kaj narobe pri teh za delovanje demokracije zelo pomembnih opravil, bi moral biti preko medijev sporočen javnosti. Civilna organizacija OPS oz. trije njeni člani so ugotovili hude nepravilnosti, ki kažejo na utemeljen sum, da je bilo sporočeno število volilnih podpor za kandidaturo predsedniškega kandidata laž.

Med drugim so ugotovili tudi to, da je volilne podpore kakovostno in količinsko pregledala služba Državne volilne komisije, ki za to ni pristojna, ker ima to pristojnost zgolj in samo Državna volilna komisija, ki jo imenuje v imenu volivk in volivcev Državni zbor RS. Med pregledovalci volilnih podpor sta bili tudi dve zunanji sodelavki Službe državne volilne komisije, kar je nezaslišano in tudi kaznivo dejanje, saj so protizakonito vpogledovale v osebne podatke, ki so varovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3.    Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
Dne 28.01.2014 sem si ogledal/a oddajo na prvem programu nacionalne TV z naslovom »Koalicija sovraštva«, v kateri je novinar gospod Valenčič predstavil javnosti nekatere po njegovem prepričanju ekstremistične skupine, med katere je uvrstil tudi Zvezo Domoljubnih Društev Hervardi. Že na prvi pogled je bilo videti, da je oddaja narejena enostransko, saj na hude obtožbe v »dokumentarnem filmu«  predstavniki Zveze Domoljubnih Društev HERVARDI niso odgovorili in jih za izjave nihče ni prosil.

Po oddaji so predstavniki omenjene nevladne organizacije civilne družbe v skladu s 40. členom Ustave RS (pravica do popravka in odgovora - Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo.), ter v skladu s 26. in 42.  členom Zakona o medijih, podali zahtevek za popravek in zahtevek za odgovor.

Do danes RTV Slovenije ni bila pripravljena objaviti popravka, kar posamezniku ali organizaciji jamči Ustava RS, da o nižjih ustavi podrejenih pravnih aktih niti ne govorimo. Zakon o medijih in Zakon o RTV natančno govorita, kako morajo pri svojem delu ravnati uredniki in novinarji. Tudi ta primer kaže na grobo kršitev Ustave RS in zakonov, kar samo potrjuje, da Javni zavod RTV Slovenija ne deluje v skladu s pozitivno slovensko zakonodajo, temveč jo zavestno krši, in zaradi tega takega javnega servisa nismo dolžni plačevati.

Odgovor pravne službe, ki jo plačujemo mi, je povsem nestrokoven in sploh ni zavrnitev reklamacije, ko je jasno, da nismo prosili za oprostitev plačevanja RTV prispevka, ampak smo zavrnili plačilo zaradi kršenja (s strani RTV SLO) domače in mednarodne zakonodaje in konvencij ter paktov o človekovih pravicah in smo za to navedli povsem konkretne tri zgoraj navedene razloge.

Pred tem smo se glede skritih in blokiranih, za narod zelo pomembnih, tem obrnili na vse pristojne:

- odgovorne urednike;

- direktorja televizije in radia RTV SLO;

- generalnega direktorja RTV SLO;

- Varuha pravic gledalcev in poslušalcev in

- programski svet RTV SLO.

Ker ni bilo odziva, razen puhlih obljub, ni ostalo kaj drugega kot prekinitev plačevanja RTV prispevka, katerega izvajamo na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov, ker s storitvijo (kar služba RTV SLO NEDVOMNO JE) nismo zadovoljni. Nihče nas ne more prisiliti plačevati javni zavod, ki deluje neskladno z Ustavo, zakoni, mednarodnimi konvencijami in pakti.


Odgovor na ta njihov pamflet je TUKAJ, če ste tudi vi že dobili tole, jim odgovorite s tem dopisom.Takole pravi nekdo na facebook-u:


"Replika na Odmeve in vprašanje skupnega imenovalca !

SAJ NI RES PA JE !

Replika naivnega državljana K. gospodu Igorju Bergantu

Najbolj NI RES, pa je vendar najbolj RES, da se nam zdi, kot da je RTVSLO odprla nov oddelek za IGRALSKO UMETNOST. To je vsekakor v duhu časa, ko mora biti demokracija zaigrana tako, da je predvsem nenevarna in izgleda pristna tako, da se ne vidi, kako je podrejena VRHOVNI VREDNOTI sedanjega časa, to je POLITIČNI STABILNOSTI v DRŽAVI. Vendar pa to ZLATO PRAVILO zavoda RTVSLO ne odvezuje, da ne bi delala po STANDARDU NEMŠKEGA USTAVNEGA SODIŠČA. Kajti na naše US bomo čakali še desetletja! Zato je treba na RTVSLO, v prid demokraciji in v izogib kulturnemu zamudništvu, odpreti vrata tako, da ne bo več pozivov k neplačevanju naročnine, čemur smo že priča. V prid politični in finančni stabilnosti samega zavoda RTVSLO, je nujno narediti nekaj korakov in odpreti zgodovinske in aktualne probleme demokracije, kot so:

- problem političnega APARTHEIDA slovenskih državljanov (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- problem VOLILNEGA SISTEMA (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- vprašanje UKINITVE referendumov (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- vprašanje VOLILNE PREVARE leta 1990 (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- raziskava ODGOVORNOSTI za UMOR Ivana Krambergerja (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- predčasna demontaža SDK (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- raziskava odgovornosti za KULTUROCID - UNIČENJE ARHIVOV (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- razprava o NASEDLOSTI investicije TEŠ-6 (kljub temu, da Lukšič in njegovi bratje temu nasprotujejo)

- slovenski MEDIJSKI MONOPOL-i (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- predsednik države, orodje in zastopnik politikov ali državljanov ? (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

- novi modeli demokracije v Sloveniji in v Evropi (kljub temu, da Milan K. in bratovščina temu nasprotujejo)

Vsem tem vprašanjem poleg navedenega, nasprotuje verjetno še marsikdo, ki ga tukaj nisem omenil, omenil sem le glavnega. Ko bo problem NJEGA na RTVSLO rešen, se bodo drugi problemi zdeli zlahka rešljivi ! Prosim, korigirajte me, če se motim!

KLIKNITE NA SLIKO IN POŠLJITE REKLAMACIJO ŠE VI. GRE ZA ZDRUŽEVANJE TISTIH, KI IMAMO TEGA DOVOLJ. PODPIŠITE PETICIJO TUKAJ


DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!


S klikom na sliko pridete do ZAKONA OPS in ga na koncu podprete s podpisom peticije

Zakaj je tako rekoč vsak pogovor o vsebini ZAKONA OPS, ki bo 80% neprivilegiranim ljudem izboljšal življenja, na RTV SLO onemogočen? Vložili smo ga v DZ 19.03. 2014 znova in so v delu ODMEVOV (krajše novice) poročali, a povsem manipulatorsko, ko so od zelo pomembnih omenjenih členov Zakona OPS objavili samo omembo dveh manj pomembnih.

GREMO, SLOVENIJA, IMAMO NAČRT ZA IZHOD IZ TE BLODNJE V TEMI, CILJ TEGA NAČRTA JE TAKA SLOVENIJA:


( Do načrta predete s klikom na sliko)

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 98 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?