Spremljajte dogodke vsak dan preko FACEBOOK-a. S klikom na spodnjo fotografijo.

Sekretarka generalnega direktorja RTV SLO, Marka Fillija, ga. Slokar nas je napotila k namestniku, direktorju Radia SLO h gospodu Mihi Lamprehtu. Ta dan nismo opravili ni? pri nobenem uredniku in pri nobenem drugem vodilnem. Poslali smo ponovno elektronsko pošto gospodu Lamprehtu, ki jo ima že od 28. januarja in nanjo ni odgovoril. Po zakonu so bili vsi dolžni odgovoriti v 15-ih dneh.
Gre za dopis, ki ga najdete v zapisu TUKAJ

Najavili smo se, da pridemo naslednji dan 19. 02. ob isti uri (11.55) in bolj monolog kot kaj drugega je potekal takole. Poglejte video do konca, se spla?a.

Gospod Lampreht nas je napotil na Programski svet RTV SLO, ki so o vsem že obveš?eni, a povabila na sestanek ni. V ponedeljek je nova seja Programskega sveta RTV SLO ob 14.00 uri, na katero se bomo povabili sami. Vse gradivo smo že posredovali na ta programski svet z zahtevo, da to uvrstijo na dnevni red seje.

Danes, 20.02.2014, smo znova ob 11.55 na RTV SLO, ker so nam tajnice razli?nih urednikov dolžne opravi?ila, ker so lagale, ko so obljubile, da nas bodo obvestile o datumu in uri sestankov ali pa o razlogih, zakaj to ni možno.

Obvestili pa smo tudi vse druge medije v državi in jih povabili na sre?anje pred RTV, da oni obvestijo javnost o tem, kaj se dogaja. Poleg tega pripravljamo zakonsko usklajeno reklamacijo, ki jo bo dobilo ljudstvo, da z njo argumentirano zavrne pla?ilo RTV prispevka.

Se nadaljuje, vabljeni pa tudi vi, da se vsak dan razen vikendov pridružite pred stavbama RTV ob 11.55, da OSVOBODIMO NAŠO RTV SLO, ki je ugrabljena s strani oblastniške nomenklature, ki vlada ves ?as od leta 1990 iz ozadja.

Kliknite na plakat20.02.2014

Z A K O N

O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1)

 

I. STATUS RTV SLOVENIJA

 

1. ?len

Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na podro?ju radijske in televizijske dejavnosti, dolo?eno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokrati?nih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja podro?je medijev.


4. ?len

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega ?lena RTV Slovenija zlasti:

– zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obveš?a o politi?nem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti ?lanicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogo?ajo objektivno javno obveš?enost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;

– zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin;

– zagotavlja produkcijo igranega programa;

– zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme razli?nih struktur prebivalstva, pri ?emer izhaja iz na?ela enakopravnega obveš?anja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega ?asa in ?asa, v katerem živimo;

– zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom;

– zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine;

– zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, politi?nih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;

– zagotavlja uresni?evanje ustavnih pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na podro?ju radijskega in televizijskega javnega obveš?anja in spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z mati?nim narodom in vklju?evanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;

– skladno z meddržavnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi radiotelevizijami sosednjih in drugih držav podpira nastanek in razvoj ?ezmejnih radijskih in televizijskih projektov;

– izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;

– posebno pozornost posve?a invalidom in z njimi povezanim vsebinam;

– predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del;

– predstavlja in promovira znanost;

– posebno pozornost posve?a problematiki in zahtevam otrok ter družin, in skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoliš?in bolj ob?utljive za dogajanje v družbi;

– posebno pozornost posve?a položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti;

– posebno pozornost posve?a razvijanju splošne, jezikovne in politi?ne kulture;

– širi razumevanje vseh klju?nih vprašanj delovanja demokrati?ne družbe;

– širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav;

– spodbuja šport;

– informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov;

– informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami ter obrambe države, vklju?no z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je v?lanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne dediš?ine in okolja, upošteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: poslušalci) v Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogo?a njihov dostop v programe;

– spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogo?a širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;

– obveš?a slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih podro?jih v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;

– podpira razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim ter slepim, v njim prilagojenih tehnikah;

– podpira širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikih;

– zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov;

– zagotavlja prometne informacije.

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejšnjega ?lena mora RTV Slovenija zagotoviti ve?inski delež kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin.

 

5. ?len

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

– spoštovati na?elo resni?nosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

– spoštovati ?lovekovo osebnost in dostojanstvo;

– spoštovati na?elo politi?ne uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

– spoštovati na?ela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vklju?no s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

– zagotavljati nepristransko in celovito obveš?enost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

– spoštovati na?elo politi?ne neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

– uveljavljati profesionalno etiko poro?evalcev, dosledno razlo?evanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

– varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati ob?e ?loveške vrednote.

danes 20.2.na rtv.jpg - 111.29 Kb
Ekipa OPS