KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?


logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

Gibanje OPS

Ruska ulica 2

1000 Ljubljana

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

spletna stran: www.gibanje-ops.com

JAVNI POZIV

Predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju, Predsednici Vlade Republike Slovenije gospe Alenki Bratuek, ministrom Vlade Republike Slovenije, Predsedniku Dravnega zbora Republike Slovenije gospodu Janku Vebru, vsem 90 im poslankam in poslancem v Dravnem zboru RS. Predsedniku Ustavnega sodi?a RS gospodu Miroslavu Mozeti?u in vsem ustavnim sodnikom, Predsedniku vrhovnega sodi?a gospodu Branku Maslei, vsem ostalim predsednikom okronih in okrajnih sodi? v RS, Vrhovnemu toilcu gospodu Zvonku Fierju in vsem vodjem toilstev v RS, Vodjem Dravnega pravobranilstva, vodjem DURS, CARINE, vodji protikorupcijske komisije gospodu Goranu Klemen?i?u, Varuhinji ?lovekov pravic in temeljnih svobo?in gospe Vlasti Nsdorfer, vsem predsednikom parlamentarnih in izvenparlamentarnih strank, vsem upanjam in upanom v RS, vodjem vladnih in nevladnih organizacij, urednikom medijev in novinarjem, vodjem sindikatov, Rektorju Ljubljanske univerze gospodu Ivanu Svetliku, ostalim rektorjem univerz in dekanom fakultet, Predsedniku slovenske akademije znanosti in umetnosti gospodu Joetu Trontlju, vodji Zveze drutev upokojencev gospe Mateji Kouh Novak, vodjem vseh stanovskih organizacij, vodjem vseh drutev, vodjem gibanj ter vsem vodjem razli?nih civilnih iniciativ v Republiki Sloveniji

Da se javno opredelijo, ali so ZA to ali NE, da v Sloveniji z ustreznim zakonom ukinemo vse neupravi?ene privilegije, ki so si jih nekateri posamezniki in skupine neupravi?eno pridobili in jih uivajo na ra?un drugih neprivilegiranih dravljank in dravljanov e v ?asu od leta 1945 do leta 1990 zaradi zaslug za izvedbo boljevisti?no-komunisti?ne revolucije in zaradi zaslug za kreiranje in vzdrevanje totalitarnega komunisti?no socialisti?nega reima od leta 1941 do 1990, in vse neupravi?ene privilegije, ki so jih posamezniki in skupine pridobili v ?asu za ve?ino slovenskega naroda kodljive tranzicije od leta 1990 in vse do danes.

Do tega javnega poziva se naj pozvani opredelijo tako, da nedvoumno zapiejo na naslov civilne organizacije Gibanje Osve?eni Prebivalci Slovenije OPS, Ruska 2, 1000 Ljubljana, z besedo DA, ?e so za to, da to storimo, ali pa z besedo NE, ?e ne elijo, da neupravi?ene privilegije ukinemo. ?e bo odgovor NE, pri?akujemo tudi pisno obrazloitev, zakaj ne elijo, da se neupravi?eni privilegiji ukinejo. Odziv lahko pozvani poljejo tudi na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Vsi tisti, ki bodo svojo voljo izrazili z DA, so s tem pozivom hkrati pozvani, da to svojo izkazano voljo potrdijo s svojim podpisom pod peticijo, jo posredujejo e drugim ter jih spodbudijo, naj podpiejo in irijo peticijo naprej.

http://www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs

za sprejem Zakona OPS (Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma in vseh privilegijev, ki so pridobljeni v ?asu, za ve?ino slovenskega naroda, kodljive tranzicije) tako, da vpiejo v peticiji ime organizacije, ki jo vodijo, ali sebe, ko gre za osebno odlo?itev.

Z odzivi na ta javni POZIV bomo v nespremenjeni obliki sproti obve?ali slovensko in mednarodno javnost na spletni strani Gibanja OPS.

Ta poziv bodo vsi, ki smo jih nateli z imeni in priimki in vodje parlamentarnih strank, sindikatov ter drugih ve?jih organizacij ter vodje institucij v javni in dravi upravi dobili s klasi?no poto s priporo?eno poiljko, da ne bo kaknih izgovorov, da pote niso prejeli. ?as za odgovor, ko bomo e teli, da je odgovor pravo?asen, je rok 8 dni od prejema poiljke v elektronski obliki na javen naslov pozvanih oziroma organizacij, ki jih vodijo.

Gibanje OPS

Ladislav Troha, predsednik

podpis troha.jpg - 1.92 Kb

Ljubljana, 2. november 2013

ODGOVOR JE PODALA EDINO VARUHIINJA ?LOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBO?IN gospa tovariica Vlasta Nussdorfer

Toda, preberite to sprenevedanje in na to na odgovor:

Pala?a, v kateri je na Dunajski cesti v Ljubljani sede Varuha ?P,

zaposlenih kaknih 50 birokratov, ki varujejo "nae" pravice, krivic je

pa vse ve?. Vse to pa? pla?ujemo davkopla?evalci.


tevilka: 0.5 - 37 / 2013 - 2 - AD
Datum: 11.11.2013


GIBANJE OPS
Gospod Ladislav Troha
( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )


Spotovani,

prejeli smo va javni poziv in zahtevo za jasen in nedvoumen odziv na vpraanje, ali se strinjamo, da se v Republiki Sloveniji z zakonom ukine vse neupravi?ene privilegije.
Seznanjamo vas, da Varuh ?lovekovih pravic RS (Varuh) obravnava primere kritev ?lovekovih pravic in temeljnih svobo?in, ki jih posameznikom povzro?ijo organi oblasti. Iz vaega dopisa ne izhaja, da gre za primer, ki bi ga lahko obravnaval Varuh.

Pojasnjujemo vam, da bi va poziv za sprejem zakona za ukinitev neupravi?enih privilegijev lahko imel naravo peticije. Pravica do peticije je opredeljena v 45. ?lenu Ustave RS, v skladu z njo pa ima vsak dravljan pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splonega pomena. Ker predlagate sprejem zakona, menimo, da je primeren naslov za obravnavo vae zadeve Dravni zbor RS, ki v skladu z ustavno ureditvijo sprejema zakone.

Peticije, vloge in pritobe, naslovljene na Dravni zbor, najprej strokovno prou?i pristojna sluba, ki pripravi ustrezne podlage za delo komisije, ki je pristojna za obravnavo peticij. Ta komisija nato obravnava prispele peticije in druge predloge dravljanov ter o tem obve?a pristojna delovna telesa Dravnega zbora ter razli?ne dravne organe, ki jim predlaga razli?ne ukrepe za u?inkovito uresni?evanje pravic, dolnosti in pravnih interesov dravljanov. Dodajamo e, da v skladu z ustavno ureditvijo sprejem zakona lahko predlagajo vlada, vsak poslanec, 5000 volivcev ali dravni svet.


Lep pozdrav


Vlasta Nussdorfer
varuhinja ?lovekovih pravic
VARUH ?LOVEKOVIH PRAVIC RS
Dunajska cesta 56
1109 Ljubljana
Telefon: +386 1 475 00 50
Faks: + 386 475 00 40
E-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Varuhinja ?P gospa tovariica Vlasta Nussdorfer

Da ne bo kaknega nesporazuma, z tovarii in tovariicami se e vedno nazivajo med sabo komunisti?ni privilegiranci. Zato ne more biti aljivka, ker uporabljamo ta naziv tudi mi, a zgolj za ljudi na poloajih, ki se sprenevedajo v nastopih v javnosti in pri odgovorih dravljankam in dravljanom oziroma davkopla?evalcem, ki ves ta megalomanski, neu?inkovit, zbirokratiziran, drag in na svetu najbolj skorumpiran dravni aparat financiramo.

Mednaroda raziskava o stanju korupcije v svetu

Spotovana gospa, tovariica Vlasta Nussdorfer!

Jasno in nedvoumno smo vas vpraali, ali ste za to, da v Sloveniji ukinemo socialisti?ne privilegije in vse, ki so bili pridobljeni v ?asu za ve?ino kodljive tranzicije. Upamo, da niste tudi vi med 80% Slovenci, ki imajo teave s funkcionalno pismenostjo. Torej zahtevamo, da se nehate sprenevedati in odgovorite z da ali ne. ?e je va odgovor ne, kar je popolnoma legitimno, e razloite, zakaj no?ete, da se omenjeni privilegiji odpravijo.

V vaem dogovoru ste zapisali tudi ta stavek:

"Seznanjamo vas, da Varuh ?lovekovih pravic RS (Varuh) obravnava primere kritev ?lovekovih pravic in temeljnih svobo?in, ki jih posameznikom povzro?ijo organi oblasti. Iz vaega dopisa ne izhaja, da gre za primer, ki bi ga lahko obravnaval Varuh."

Se sploh zavedate, kaj ste zapisali? Varuh ?lovekovih pravic ima nalogo bdeti tudi nad tem, da niso komu krene temeljne ?lovekove pravice, to veste tudi sami, a se tega o?itno zelo premalo zavedate. Oblastniki e leta in leta krijo temeljne ?lovekove pravice in temeljne svobo?ine neprivilegiranim dravljanom in dravljankam, ker neupravi?enih privilegijev tistim, ki jih neupravi?eno imajo, ne ukinejo. Kdo je lahko v demokrati?ni drubi privilegiran zaradi zaslug za kreiranje in vzdrevanje totalitarnega reima, ki je sistemati?no kril temeljne ?lovekove pravice in svobo?ine? Nam na to vpraanje lahko jasno in nedvoumno odgovorite?

Odgovorite nam torej, ali ni krenje temeljnih ?lovekovih pravic tudi to, da so dolo?eni dravljani in dravljanke privilegirani, drugi pa ne? In vi zelo dobro veste, kdo spada v kategorijo privilegirancev, ko ti izhajajo e iz ?asa totalitarnega reima. Tudi Ustava RS v svojem 14. ?lenu jam?i (kar bi kot nekdanja toilka morali vedeti), da bi morali biti pred zakonom vsi enaki, in vaa skrb je, da kritve v smislu diskriminacije prepre?ujete in jih onemogo?ate. Priblino 80% nas je v tej dravi, ki nimamo nobenega privilegija, razen pla?evati vse vije davke, privilegiranih vas je okoli 20% in Zakon OPS, do katerega terjamo, da se opredelite, ureja prav to, da bomo kon?no v tej dravi vsi enaki pred zakonom, z vsemi pravicami in dolnostmi ter z vso odgovornostjo za svoja pretekla dejanja.

Zahtevamo (saj nimamo za kaj prositi, dokler vas mi pla?ujemo iz davkopla?evalskega denarja), da ne zavajate in ne manipulirate, pa? pa se izjasnite, ali ste za to, da privilegije ukinemo, ko je vaa dolnost pri tem pomagati, da ne bodo temeljne ?lovekove pravice neprivilegiranim e naprej krene. Zavedati se moramo, da pla?evanje privilegijev tudi veliko stane.

Ponovno pri?akujemo nedvoumen in jasen odgovor ter ukrepe za sprejem Zakona OPS, ker ste dolni dati spodbudo drugim, ki se za razliko od vas nih?e ni odzval na enaka vpraanja kot ste jih dobili vi. Oblastniki ego, napuh ali pa strah v tej dravi res ve? ne poznajo meja. Polna usta so oblastnikov, kako se ne smemo bati povedati resnice, da so dovzetni do kritik, predlogov in ne vemo e ?esa. Na jeziku; ko pride do uresni?itve, je pa pogrom na tistega, ki si dejansko drzne nastaviti oblastnikom ogledalo.

Gibanje OPS
Ladislav Troha, predsednik

p.s.

elimo pa tudi sestanek v zvezi z nedavno (11. 11. 2013) prijavo tudi na Urad varuha ?lovekovih pravic, ko so razbojniki v uniformah, ki sami sebe imenujejo "slovenska policija" in "gospodje v uniformah", ob cca 19.40 uri, torej v ?asu teme, napadli vrata naega stanovanja, vznemirjali druino, v kateri sta tudi dva mladoletna otroka, ki smo ju ravno spravljali spat, in razloga za to razbojnitvo e danes ne vemo.


Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#38 webpage 21:09 30-07-2022
Spot on with this write-up, I really feel this amazing site needs a lot more attention. I'll probably be returning tto read through more,
thanks ffor the info!
webpage: http://www.myracedb.com.gridhosted.co.uk/apps/wordpress-genesis/groups/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-n21-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%82/
Citat
 
 
#37 site 12:41 29-07-2022
Now I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast
coming yet again to read more news.
site: https://www.tuproveedor.pe/comunidad/profile/doyletulaba4297/
Citat
 
 
#36 website 03:21 29-07-2022
Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my
comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all tjat over again. Regardless, just wanted tto say superb blog!


website: https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1586444
Citat
 
 
#35 website 21:43 28-07-2022
Heya! I'm aat work browsing you blog from my new apple iphone!
Just wanted to say I love reading yiur blog and look forward to all yyour posts!
Carry on the outstanding work!
website: https://livingbooksaboutlife.org/books/User:EstelleVerge74
Citat
 
 
#34 homepage 19:04 28-07-2022
Hi! I've been following your web site for some time now and finally got the courage to
go ahead and give you a shout out from New Caney Texas!
Justt wanted to tell you keep up the fantastic job!
Bices musdcles homepage: https://voc1903-57.co.uk/community/profile/glendacrume935/ muscles and steroids
Citat
 
 
#33 website 15:16 28-07-2022
Cool blog! Is your theme custom made or did you
download it from somewhere? A theme luke yours with a few simple tweeks would really
make my blog shine. Please let mee know where you ggot your
design. Thank you
website: https://hi-fidelity-forum.com/profile/745300
Citat
 
 
#32 homepage 05:19 27-07-2022
I think the admin oof this website iis actually working hard in favor of his site,
as here every information is quality based
data.
homepage: https://vicephec.org/2020/index.php/community/profile/ilanacate42775/
Citat
 
 
#31 web page 01:46 26-07-2022
I have been surfing online more than three hours today, yet
I never found any interesting artticle like yours. It is pretty worth enougth for me.
Personally, if all webmasxters annd bbloggers made good
content as you did, the web wipl be much more useful than ever before.

web page: https://www.groovelineentertainment.com/blog/1385735/read-n44-you-keister-ingest-your-patty-and-casimba-casino-too/

Reaching the restrict. using bitcoin for on-line gambling provides an excellent
opportunity to earn for professional gamblers as they've larger maximum limits.
The video games usually are not very large, about
200-300 Kb. If you want to verify that you're shopping just mobile-pleasant games, use the ‘Mobile Devices Supported’ filter in the Casino Guru
free games part.
Citat
 
 
#30 homepage 06:40 17-07-2022
Attractive section of content. I just stumbled
upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.

Anyy way I'll be subscribing to your feeds and even I achievement
youu access consistently quickly.
homepage: https://ads.massagemehomeservices.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=2120859
Citat
 
 
#29 site 14:33 16-07-2022
Fantaatic goods from you, man. I have have in mind your stufff prior to and you're just extremely excellent.
I actually like what you have received here, certainly like what you are saying and the best way by which you are saying it.
You make it enjoyable and you still take carde of to
staay it smart. I can nnot wait to read faar morte from you.

This iss actually a terrific site.
site: https://forumcanabis.ro/profile/jaclyngurney523/
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 539 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?