btz protes.jpg - 11.83 Kb

 

PODPIŠITE PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA, KI BO, KO BO SPREJET, ODPRAVIL VSE OBLASTNIŠKE NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE, PRIDOBLJENE V ?ASU KOMUNISTI?NEGA REŽIMA IN V ?ASU ZA VE?INO ŠKODLJIVE TRANZICIJE, KI ŠE VEDNO TRAJA! NE DOPUSTITE SI PLA?EVATI PRIVILEGIRANE BURŽUJE, KI VAM POVRHU VSEGA ŠE ROPAJO IN SE NAD VAMI IZŽIVLJAJO.

ZA KAJ GRE IN ZA KAJ JE ZAKON OPS TAKO ZELO POMEMBEN? Zakon OPS je to?ka - SREDIŠ?E združevanja vseh nas, ki nismo privilegirani državljani, in naša groba ocena je, da nas je tukaj v Sloveniji in drugje po svetu kakšnih 80%. Gre za združevanje in sodelovanje SLOVENK in SLOVENCEV, državljank in državljanov, ki nimamo nikakršnih privilegijev, pa? pa zgolj obveznosti in dolžnosti do države, in se zavedamo, da nima pravice nih?e v tej državi, ?e je demokrati?na, uživati oblastniške privilegije na naš ra?un.

Ne glede na politi?na prepri?anja, ne glede na narodnost, veroizpoved se na to?ki Zakona OPS združujemo ljudje, ki nam je bistven samo cilj, da omenjene privilegije z ZAKONOM UKINEMO. To posledi?no pomeni, da bomo s tem odpravili klju?ne vzroke za nastalo nevzdržno situacijo v državi. Vse to, kar Zakon OPS prinaša, je obrazloženo v samem zakonu in v spremnih pojasnitvah Zakona OPS.

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA PODPIŠETE ELEKTRONSKO PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA OPS?

V tej fazi klju?no za to, da damo Zakonu OPS ve?jo težo, ko ga bomo ponovno vložili v državni zbor z zahtevo po obravnavi in sprejemu, in zato, da boste sproti obveš?eni, ker je v peticiji obvezen vaš elektronski naslov, kaj se s Zakonom OPS trenutno dogaja in kaj je treba še storiti, da pride do obravnave v DZ, glasovanja in morebitnega referenduma, ?e druga?e ne bo šlo.

Ve? podpisov podpore peticije pomeni tudi vse ve?ji pritisk na oblastnike, ki so do sedaj naredili vse, da je Zakon OPS obti?al v predalu v DZ in da so ga tudi medijsko blokirali, ko ste najbrž opazili, da o tem najbolj pomembnem zakonu po letu 1945 za ve?ino slovenskega naroda ni niti ene informacije, da se v zvezi z njim sploh kaj dogaja.

Si predstavljate, da se ob našem pravem angažiranju pojavi na tej peticiji nekaj 10 tiso? podpisov? Si predstavljate, kakšno mo? bo dobilo organizirano ljudstvo, ki ima jasen in neomajen cilj, da uredimo temeljne stvari po mirni poti, po ?rki Ustave in zakona? Veste, kaj pomeni rast politi?ne kulture in hkratno združevanje v okviru sprejemanja tako pomembnega zakona, ko se nam lahko zgodi novi plebiscit, in ?e bomo pametni, bomo na njem sprejemali tudi novo družbeno temeljno pogodbo- USTAVO, ki je že v pripravi?

ŽELITE SODELOVATI PRI TAKO VELIKIH POZITIVNIH PREMIKIH ZA SVOJ NAROD? PODPIŠITE NAJPOMEMBNEJŠO PETICIJO, KI NE BO KON?ALA KOT VSE DRUGE V OKROGLEM FASCIKLU, AMPAK BO ZAPISANA V ZGODOVINO NAŠEGA NARODA Z ZLATIMI ?RKAMI.

KORAKI, KI JIH BOMO NAREDILI, DA PRIDEMO DO OBRAVNAVE ZAKONA OPS V DRŽAVNEM ZBORU IN DO SPREJEMA, ?E NE DRUGA?E, PA Z REFERENDUMOM.

1. Naredili bomo vse, kar je v naših najboljših mo?eh, da  vklju?imo  vse zdrave sile na Slovenskem in v tujini  za mo?no internetno in kampanjo preko drugih razpoložljivih medijev za dvig zavesti in samega delovanja vseh NE-PRIVILEGIRANIH državljank in državljanov, da se za?ne peticija za sprejem Zakona OPS širiti po Sloveniji kot virus in jo bo podpisalo ?im ve? ljudi. To že delamo, do sedaj imamo 1.302 podpisnic in podpisnikov. 

Ne ?akajte, da bodo drugi to storili namesto vas, pošiljajte, obveš?ajte in spodbujajte, ZA ZDRUŽEVANJE  MED SABO RAZDELJENEGA IN SKREGANEGA SLOVENSKEGA NARODA GRE. Seveda so bile te delitve povzro?ene namenoma s kreganjem razli?nih politikantov na levi in desni, da bi lažje vladali sprtemu in razdeljenemu narodu.

srce_slovenije.jpg - 247.13 Kb


Uporabili bomo vsa legalna in »nelegalna« sredstva za obveš?anje in širjenje »virusa« OPS, ki nosi seboj sporo?ilo, da je Zakon OPS to?ka združevanja poniževanih, razžaljenih, osramo?enih, okradenih in ne-privilegiranih tu žive?ih ljudi in vabi vse podpisu peticije ZA sprejem tega najbolj pomembnega zakona za ve?ino slovenskega naroda po letu 1945.

2. Ko zberemo v peticiji vsaj spodobno število podpisnikov, bo Zakon OPS vložen ponovno v Državni zbor, ko bo potem razpisan 60 dnevni rok za zbiranje podpisov na Upravnih enotah, v zelo kratkem ?asu prinesti  5.000 overjenih potrebnih podpisov, ki jih potrebujemo za to, da bo zakon obravnavan po hitrem postopku v DZ.

3. V parlamentu bodo Zakon OPS pregledale  strokovne službe, glede na to, da smo ga popolnoma dopolnili in argumentirali potrebnost sprejema (vse to smo že naredili po prvi vložitvi zakona 28. aprila 2011, a je še vedno blokiran, zato zbiramo podpise s peticijo in ga bomo ponovno še dopolnjenega in dodatno argumentiranega vložili v DZ) in pri?akujemo, da bo predsednik Državnega zbora razpisal, tokrat brez odlašanja, v 15–ih dneh 60 dnevni rok za zbiranje 5.000 overjenih podpisov podpore na Upravnih enotah in bomo te podpise glede na sprotno obveš?anje preko elektronskih naslovov iz peticije in druga?e zbrali zelo hitro.

4. Ko bo zbranih 5.000 overjenih podpisov na UE, bo Zakon OPS prišel z  našo zahtevo po obravnavi po hitrem postopku v parlamentarno obravnavo, v kateri bo predlagatelj dobil možnost, da ga podrobno pojasni in argumentira potrebnost sprejema tega, za ve?ino odrešujo?ega zakona, in pove, kaj bo konkretno dobrega in konkretnega prinesel za ve?ino državljank in državljanov RS.

To bo to?ka preloma, saj bomo Zakon OPS pojasnili tako s sr?no kulturo, strokovno in argumentirano, da bodo ljudje, ki bodo sejo spremljali preko neposrednega prenosa RTV SLO po tem  razumeli, da je predlagani Zakon OPS nujno ?im prej sprejeti.

Upamo in verjamemo, da bo nacionalni medij RTV glede na število tudi podpisnikov v peticiji ukinil cenzuro in bo zagotovil neposreden prenos seje DZ, ko bo tekla beseda o Zakonu OPS. Vsekakor pa bomo neposreden prenos zagotovili preko internetnega kanala USTREAM ali katerega drugega, da bodo ljudje neposredno na ra?unalnikih spremljali to zelo pomembno zasedanje Državnega zbora RS.

4. Po obravnavi bo šel zakon na glasovanje in na tej to?ki se bo pokazalo, kdo v resnici so POSLANKE IN POSLANCI. Prav radi bi videli, kdo od nji se bo upal glasovati proti Zakonu OPS, ki bo ZAGOTOVIL ODPRAVO VSEH KOMUNISTI?NIH in drugih neupravi?enih privilegijev. Glasovanje proti Zakonu OPS bo pomenilo glasovanje za podporo privilegijem in privilegirancem.

Morebitna zavrnitev Zakona OPS s strani poslank in poslancev, ki so po Ustavi RS predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikogaršnja navodila, bi moralo pomeniti streznitev za narod in takojšnje ukrepanje za referendum, ki pa po izmali?enem Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi ni ve? možen. Ko poslanci nek predlagan zakon zavrnejo z ve?ino,  pravno formalno po zdajšnjem podzakonskem aktu ZRLi referendum ni možen.

Toda ni? skrbeti, ker je USTAVA RS še vedno najvišji pravni akt in ta v 3. ?lenu pravi, da ima oblast v rokah ljudstvo, ki jo izvršujemo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. ?len Ustave pa pravi naslednje:

»90. ?len
(zakonodajni referendum)
Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, ?e to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tiso? volivcev.
(Po novi spremembi tega ?lena letos, poslanci ne morejo ve? predlagati referenduma).

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, ?e zanj glasuje ve?ina volivcev, ki so glasovali.«
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko ve?ino glasov navzo?ih poslancev.


(ZRLi (Zakon o referendumu in ljudski iniciativi so poslanke in poslanci izmali?ili, da referendum po tem zakonu ni ve? mogo? v primerih, da poslanci zavrnejo predlagani zakon, a ta zakon je v neskladju z  Ustavo RS, kar pomeni, da ga ljudstvo ne rabi spoštovati in se po njem ravnati. Ustava nam referendum še vedno jam?i, torej bomo zbrali 40 tiso? podpisov in gremo na referendum).

ŠE ENKRAT, ZAKAJ JE TAKO ZELO POMEMBNO PODPISATI PETICIJO, DA IMAMO ELEKTRONSKE NASLOVE, S KATERIMI OBVEŠ?AMO PODPISNIKE, KAJ SE DOGAJA IN KAJ JE KAKŠEN HIP NUJNO STORITI. GRE ZA POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN UKREPANJE VSEH NAS, KI NISMO PRIVILEGIRANI.

Ne glede na versko, politi?no, rasno, narodnostno ali kakšno drugo pripadnost ali opredelitev, ko to sploh ni bistveno, ko gre za odpravo neupravi?enih privilegijev, ampak je bistveno samo, ali ste za odpravo neupravi?enih privilegijev ali ne. ?e sami nimate privilegijev in se zavedate, da nima nih?e pravice v demokrati?ni državi imeti privilegije na ra?un vas, boste PODPISALI PETICIJO IN BOSTE NAREDILI VSE POTREBNE KORAKE V NADALJEVANJU SKUPAJ Z NAMI IN OSTALIMI, DA NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE ODPRAVIMO.

Naloga  nas vseh je, da o peticiji in tem zakonu obvestimo ?im ve? ljudi, da se Zakon OPS razširi kot virus. Zakon OPS je to?ka združevanja dobromisle?ih v Sloveniji. ?e je bil leta 1990 središ?e združevanja plebiscit za osamosvojitev, ko smo se Slovenke in Slovenci zedinili in se ga udeležili v ogromnem številu, je to zdaj Zakon OPS, ki je morda še bolj pomemben v tem trenutku, ker gre za to, da Slovenijo sploh obvarujemo pred propadom, se osvobodimo spon stare miselnosti in privilegirancev prejšnjega režima, o?istimo Slovenijo nakopi?ene tranzicijske navlake in se duhovno, moralno, eti?no  ter tudi materialno preporodimo.

O vseh korakih in dogajanjih boste sproti obveš?eni, ker ste s podpisom peticije uvrš?eni na listo tistih, ki sporo?ila prejemajo. Tako boste v vsakem trenutku tudi vedeli, kateri korak je narejen in katerega je potrebno narediti, da pridemo do kon?nega cilja, ki smo si ga zastavili. To je, po demokrati?ni poti dose?i Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije.

Od oblastnikov pa je odvisno, ali se bodo odlo?ili še naprej blokirati uresni?evanje ljudske volje po demokrati?ni z Ustavo zajam?eno pot, ko bo ob tej organizaciji, ki smo jo zastavili, zdaj to povsem nemogo?e. Zakon bomo sprejeli tako ali druga?e. Kdor bo na tej naši poti samo poskušal dvigniti me?, bo z njim pokon?an.

DELUJMO, SODELUJMO ZA OSVOBODITEV, O?IŠ?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

Za spodbudo in dodatno osveš?anje si pozorno in v miru preberite zapis na tej povezavi, ki bi moral vsakemu, ki je PRIPRAVLJEN IN MU NI VE? VSEENO, odpreti o?i.

Za vse, ki vam je jasna vizija in strategija za uresni?itev,  pa prosimo, da ne odlašate, podpišite peticijo in o njej obvestite vse vaše sorodnike, prijatelje,  sodelavce in znance ter jih spodbudite, da naredijo enako. ?e ste že podpisali, pa vas še enkrat spodbujamo, da brez odlašanja širite PETICIJO IN S TEM "VIRUS" OPS. Do peticije pridete  s klikom na fotografijo spodaj.

Ne ra?unajte, da bi mediji karkoli pomagali pri obveš?anju javnosti, in vprašajte se, koga pla?ujete, ko nakažete RTV naro?nino.
NAJ KON?NO ZMAGA SLOVENSKI NAROD! UDBO-KOMUNISTI PA NAJ POSTANEJO NAVADNI DRŽAVLJANI, BREZ NEUPRAVI?ENIH PRIVILEGIJEV, Z VSEMI PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI TER POPOLNO ODGOVORNOSTJO ZA VSA SVOJA PRETEKLA DEJANJA ZOPER SLOVENSKI NAROD!

Vse dobro vam želi ekipa OPS

p.s.

?e želite pomagati z donacijami, ker vse, kar delamo, je plod odrekanja vseh nas v ekipi OPS. Ves ?as, potovanja na sestanke, dogovore in sestanke opravljamo zaradi odrekanja, ko trpi naše delo za ustvarjanje možnosti za preživetje, saj za vse porabljamo svoj lasten denar. Od države ni ni?, razen kazni. ?e se lahko odre?ete kakršnemu koli znesku, nam bo prišlo še kako prav in vsak cent, ki ga bomo porabili, bo zapisan v ra?unovodskih izkazih, kam je bil porabljen. 

Podatki za morebitno nakazilo donacije, ki jo lahko prikažete kot strošek, ker smo neprofitna civilno družbena organizacija, so tile:

Naslovnik: Gibanje OPS, Ruska cesta 2, 1000 Ljubljana

A-banka Vipa 

Slovenska cesta 58 Ljubljana

Transakcijski ra?un (BIC): SI56 0510 0801 2916 997          SWIFT: ABANSI2X

Že v naprej najlepša hvala! 

Komentarjev 

 
#375 about PrettyPorn 23:58 18-08-2022
Good article. I definitely appreciate this site. Stick with it!
Citat
 
 
#374 Stefanie 22:13 18-08-2022
Amazing issues here. I'm very glad to see your article.
Thank you so much and I'm taking a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a mail?
Citat
 
 
#373 Fredrick 20:58 18-08-2022
I'd like to find out more? I'd want to find out more details.
Citat
 
 
#372 Gregorio 14:44 17-08-2022
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a
comment is added I get four emails with the same comment.

Is there any way you can remove people from that service?
Appreciate it!
Citat
 
 
#371 best online casinos 07:37 16-08-2022
I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view,
if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.|
I couldn't refrain from commenting.
Perfectly written!|
I'll right away grasp your rss feed as I can't find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Please allow me understand so that I may just subscribe.
Thanks. |
It is appropriate time to make some plans for the
future and it is time to be happy. I've read this post and if I
could I want to suggest you some interesting things or tips.
Maybe you could write next articles referring to this article.
Citat
 
 
#370 homepage 07:20 15-08-2022
I wwas more than happy tto discover this web site.
I wanjt to to thank you foor your time due to this
wonderful read!! I definitely enjoyed every
part of it and I have you saved as a favorite to check out new stuff on your website.

Curso de culturista homepage: https://blabla-voile.fr/forum/profile/gastonswayne407/
cĆ³mo balancear bĆ­ceps
Citat
 
 
#369 punternet reviews 14:17 05-08-2022
We are a very well respected Loyalty Escorts Agency which provide escort providers in London punternet reviews: https://hush-hush.co.uk/adult-directory/listing/manchester-escorts-3?tab=related&p=2&category=0&zoom=15&is_mile=0&directory_radius=0&view=grid&sort=newest and the encompassing areas.
We satisfaction our selves of experiencing in our community many of the most sexy and beautiful escorts in London. There are all sorts
of escorts from which to choose so you can rest
assure you will see what you are looking for.
All of the Loyalty London Escorts are usually sophisticated and reliable, we have
a signing up for proses and we be sure that they all are beautiful, smart
and excitement to be with. Almost every day Just about all
photos are genuine and we've new Loyalty Women joining.
All Loyalty Escorts are for sale to in call or out calls.
They all have their very own apartments in main London where they can entertain you or they'll be happy to satisfy you at your resort or a dinner time or for any event
you might like to go to! Like everybody, all girls happen to be always trying to improve themselves and so therefor they would be very content to listen to your comments and working experience.
In every girls page, there is a review facility hence feel
free to give your fed back again and present it with everyone else.
Citat
 
 
#368 Elouise 14:12 05-08-2022
Baccarat was established in 1764, in the course
of the reign of King Louis XV of France.

Have a look at my web blog; Elouise: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=340358
Citat
 
 
#367 download joker123 13:44 05-08-2022
Hello! I realize this is sort of off-topic however I
needed to ask. Does managing a well-established website
such as yours take a large amount of work? I am brand new
to operating a blog but I do write in my journal every day.

I'd like to start a blog so I can share my own experience
and feelings online. Please let me know if you have any suggestions or
tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!
Citat
 
 
#366 tudors shirts 12:39 05-08-2022
Good Day Guys,
Only if you really think about adl dress?!

We have more detailed information about turkey clothes online
Please visit our internet portal about tudors shirts: https://thebookmarklist.com/story12875773/tudors-shirts or please click https://xn--zttp02d.xn--sf-g48cs7b.com/home.php?mod=space&uid=8599&do=profile&from=space for
Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: Adl dress, turkish clothing, turkish clothes online

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#365 mine exchange 12:30 05-08-2022
Hi Dear, are you actually visiting this site daily, if so then you will without doubt take fastidious know-how.
Citat
 
 
#364 Š½Š° сŠ°Š¹Ń‚Šµ 12:10 05-08-2022
Š±Š°ŠŗŠøрŠ¾Š² Š±ŃƒŠ»Š°Ń‚ Š°Ń…Š°Ń‚Š¾Š²Šøч Š³ŠµŠ¼Š°Ń‚Š¾Š»Š¾Š³
Citat
 
 
#363 шŠ°Ń…Ń‚Ń‹ Š¾Š±Š¼ŠµŠ½Š½ŠøŠŗ Š²Š°Š»ŃŽŃ‚ 12:09 05-08-2022
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme. Kudos
Citat
 
 
#362 Source 11:38 05-08-2022
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure
things out pretty quick. I'm thinking about setting
up my own but I'm not sure where to begin. Do you
have any ideas or suggestions? Many thanks
Citat
 
 
#361 blender io mixer 11:38 05-08-2022
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get
a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.
Citat
 
 
#360 тŠ¾Šæ Š±ŠøтŠŗŠ¾ŠøŠ½ Š¼ŠøŠŗсŠµŃ€Š¾Š² 18:53 04-08-2022
My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be precisely what I'm looking
for. Does one offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write about here.
Again, awesome web site!
Citat
 
 
#359 Baccarat Rouge 540 18:50 04-08-2022
Then, there is Super eight Baccarat Rouge 540: https://wiki.tomography.inflpr.ro/index.php/San_Manuel_On_The_Internet_Casino_Promo_Codes which as soon as once
more comes with a side bet that players can choose from.
Citat
 
 
#358 baccarat 18:16 04-08-2022
It was the genius of Philippe Starck to style the classic Zenith Baccarat: https://cryotok.com chandelier in black crystal.
Citat
 
 
#357 talenr 17:12 04-08-2022
Good Day Guys,
Only if you really think about interview coaching sydney?!


We have more detailed information about drake employment
Please visit our site about talenr: https://dream.twgameweb.com/home.php?mod=space&uid=249075&do=profile&from=space or please click https://wiki.volleyball-bayern.de/index.php?title=Benutzer:DeeHickey62 for Sign up for a free consultation now!


Our site have tag's: Public speaking course sydney, brand reputation management, reputation management
agency

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#356 blender btc mixer 16:52 04-08-2022
Hi, always i used to check webpage posts here early in the dawn, since i like
to learn more and more.
Citat
 
 
#355 best pr firms 14:55 04-08-2022
Hello Guys,
Only if you really think about adam goodes afl?!


We have more detailed information about presentations without powerpoint
Please visit our site about best pr firms: https://www.pc4school.com/search/index.php?page=user&action=pub_profile&id=980632 or please click https://avoidingplastic.com/wiki/index.php/Media_Interview_Techniques for Sign up for a
free consultation now!

Our site have tag's: Media training brisbane,
interview skills training melbourne, digital agency fitzroy

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#354 check here 14:24 03-08-2022
2 tickets sold iin Florida and Georgia won the second Energy Play prize of $two million.

Here is my homepage: check here: https://ramilife.com/bookmark-220802001/
Citat
 
 
#353 Discover more here 13:12 03-08-2022
ā€œWinning this quantity of funds is wonderful, but a tiny
overwhelming.

Feel free to visit my web site; Discover more here: https://ramilife.com/bookmark-220802004/
Citat
 
 
#352 talent agency sydney 00:20 03-08-2022
Good Day Guys,
Only if you really think about pr in sydney?!


We have more detailed information about pr agencies in melbourne
Please visit our website about talent agency sydney: https://wiki.ttitd.io/index.php/User:SallyCanchola9 or please click http://www.evergale.org/d20wiki/index.php?title=User:MarilynGrove for Sign up for a free
consultation now!

Our site have tag's: Social media lobbying, how to deliver a presentation, media training
brisbane

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#351 online pharmacies 23:33 01-08-2022
Since the admin of this web page is working, no question very shortly it will be
renowned, due to its quality contents.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 332 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?