btz protes.jpg - 11.83 Kb

 

PODPIŠITE PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA, KI BO, KO BO SPREJET, ODPRAVIL VSE OBLASTNIŠKE NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE, PRIDOBLJENE V ?ASU KOMUNISTI?NEGA REŽIMA IN V ?ASU ZA VE?INO ŠKODLJIVE TRANZICIJE, KI ŠE VEDNO TRAJA! NE DOPUSTITE SI PLA?EVATI PRIVILEGIRANE BURŽUJE, KI VAM POVRHU VSEGA ŠE ROPAJO IN SE NAD VAMI IZŽIVLJAJO.

ZA KAJ GRE IN ZA KAJ JE ZAKON OPS TAKO ZELO POMEMBEN? Zakon OPS je to?ka - SREDIŠ?E združevanja vseh nas, ki nismo privilegirani državljani, in naša groba ocena je, da nas je tukaj v Sloveniji in drugje po svetu kakšnih 80%. Gre za združevanje in sodelovanje SLOVENK in SLOVENCEV, državljank in državljanov, ki nimamo nikakršnih privilegijev, pa? pa zgolj obveznosti in dolžnosti do države, in se zavedamo, da nima pravice nih?e v tej državi, ?e je demokrati?na, uživati oblastniške privilegije na naš ra?un.

Ne glede na politi?na prepri?anja, ne glede na narodnost, veroizpoved se na to?ki Zakona OPS združujemo ljudje, ki nam je bistven samo cilj, da omenjene privilegije z ZAKONOM UKINEMO. To posledi?no pomeni, da bomo s tem odpravili klju?ne vzroke za nastalo nevzdržno situacijo v državi. Vse to, kar Zakon OPS prinaša, je obrazloženo v samem zakonu in v spremnih pojasnitvah Zakona OPS.

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA PODPIŠETE ELEKTRONSKO PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA OPS?

V tej fazi klju?no za to, da damo Zakonu OPS ve?jo težo, ko ga bomo ponovno vložili v državni zbor z zahtevo po obravnavi in sprejemu, in zato, da boste sproti obveš?eni, ker je v peticiji obvezen vaš elektronski naslov, kaj se s Zakonom OPS trenutno dogaja in kaj je treba še storiti, da pride do obravnave v DZ, glasovanja in morebitnega referenduma, ?e druga?e ne bo šlo.

Ve? podpisov podpore peticije pomeni tudi vse ve?ji pritisk na oblastnike, ki so do sedaj naredili vse, da je Zakon OPS obti?al v predalu v DZ in da so ga tudi medijsko blokirali, ko ste najbrž opazili, da o tem najbolj pomembnem zakonu po letu 1945 za ve?ino slovenskega naroda ni niti ene informacije, da se v zvezi z njim sploh kaj dogaja.

Si predstavljate, da se ob našem pravem angažiranju pojavi na tej peticiji nekaj 10 tiso? podpisov? Si predstavljate, kakšno mo? bo dobilo organizirano ljudstvo, ki ima jasen in neomajen cilj, da uredimo temeljne stvari po mirni poti, po ?rki Ustave in zakona? Veste, kaj pomeni rast politi?ne kulture in hkratno združevanje v okviru sprejemanja tako pomembnega zakona, ko se nam lahko zgodi novi plebiscit, in ?e bomo pametni, bomo na njem sprejemali tudi novo družbeno temeljno pogodbo- USTAVO, ki je že v pripravi?

ŽELITE SODELOVATI PRI TAKO VELIKIH POZITIVNIH PREMIKIH ZA SVOJ NAROD? PODPIŠITE NAJPOMEMBNEJŠO PETICIJO, KI NE BO KON?ALA KOT VSE DRUGE V OKROGLEM FASCIKLU, AMPAK BO ZAPISANA V ZGODOVINO NAŠEGA NARODA Z ZLATIMI ?RKAMI.

KORAKI, KI JIH BOMO NAREDILI, DA PRIDEMO DO OBRAVNAVE ZAKONA OPS V DRŽAVNEM ZBORU IN DO SPREJEMA, ?E NE DRUGA?E, PA Z REFERENDUMOM.

1. Naredili bomo vse, kar je v naših najboljših mo?eh, da  vklju?imo  vse zdrave sile na Slovenskem in v tujini  za mo?no internetno in kampanjo preko drugih razpoložljivih medijev za dvig zavesti in samega delovanja vseh NE-PRIVILEGIRANIH državljank in državljanov, da se za?ne peticija za sprejem Zakona OPS širiti po Sloveniji kot virus in jo bo podpisalo ?im ve? ljudi. To že delamo, do sedaj imamo 1.302 podpisnic in podpisnikov. 

Ne ?akajte, da bodo drugi to storili namesto vas, pošiljajte, obveš?ajte in spodbujajte, ZA ZDRUŽEVANJE  MED SABO RAZDELJENEGA IN SKREGANEGA SLOVENSKEGA NARODA GRE. Seveda so bile te delitve povzro?ene namenoma s kreganjem razli?nih politikantov na levi in desni, da bi lažje vladali sprtemu in razdeljenemu narodu.

srce_slovenije.jpg - 247.13 Kb


Uporabili bomo vsa legalna in ťnelegalnaŤ sredstva za obveš?anje in širjenje ťvirusaŤ OPS, ki nosi seboj sporo?ilo, da je Zakon OPS to?ka združevanja poniževanih, razžaljenih, osramo?enih, okradenih in ne-privilegiranih tu žive?ih ljudi in vabi vse podpisu peticije ZA sprejem tega najbolj pomembnega zakona za ve?ino slovenskega naroda po letu 1945.

2. Ko zberemo v peticiji vsaj spodobno število podpisnikov, bo Zakon OPS vložen ponovno v Državni zbor, ko bo potem razpisan 60 dnevni rok za zbiranje podpisov na Upravnih enotah, v zelo kratkem ?asu prinesti  5.000 overjenih potrebnih podpisov, ki jih potrebujemo za to, da bo zakon obravnavan po hitrem postopku v DZ.

3. V parlamentu bodo Zakon OPS pregledale  strokovne službe, glede na to, da smo ga popolnoma dopolnili in argumentirali potrebnost sprejema (vse to smo že naredili po prvi vložitvi zakona 28. aprila 2011, a je še vedno blokiran, zato zbiramo podpise s peticijo in ga bomo ponovno še dopolnjenega in dodatno argumentiranega vložili v DZ) in pri?akujemo, da bo predsednik Državnega zbora razpisal, tokrat brez odlašanja, v 15–ih dneh 60 dnevni rok za zbiranje 5.000 overjenih podpisov podpore na Upravnih enotah in bomo te podpise glede na sprotno obveš?anje preko elektronskih naslovov iz peticije in druga?e zbrali zelo hitro.

4. Ko bo zbranih 5.000 overjenih podpisov na UE, bo Zakon OPS prišel z  našo zahtevo po obravnavi po hitrem postopku v parlamentarno obravnavo, v kateri bo predlagatelj dobil možnost, da ga podrobno pojasni in argumentira potrebnost sprejema tega, za ve?ino odrešujo?ega zakona, in pove, kaj bo konkretno dobrega in konkretnega prinesel za ve?ino državljank in državljanov RS.

To bo to?ka preloma, saj bomo Zakon OPS pojasnili tako s sr?no kulturo, strokovno in argumentirano, da bodo ljudje, ki bodo sejo spremljali preko neposrednega prenosa RTV SLO po tem  razumeli, da je predlagani Zakon OPS nujno ?im prej sprejeti.

Upamo in verjamemo, da bo nacionalni medij RTV glede na število tudi podpisnikov v peticiji ukinil cenzuro in bo zagotovil neposreden prenos seje DZ, ko bo tekla beseda o Zakonu OPS. Vsekakor pa bomo neposreden prenos zagotovili preko internetnega kanala USTREAM ali katerega drugega, da bodo ljudje neposredno na ra?unalnikih spremljali to zelo pomembno zasedanje Državnega zbora RS.

4. Po obravnavi bo šel zakon na glasovanje in na tej to?ki se bo pokazalo, kdo v resnici so POSLANKE IN POSLANCI. Prav radi bi videli, kdo od nji se bo upal glasovati proti Zakonu OPS, ki bo ZAGOTOVIL ODPRAVO VSEH KOMUNISTI?NIH in drugih neupravi?enih privilegijev. Glasovanje proti Zakonu OPS bo pomenilo glasovanje za podporo privilegijem in privilegirancem.

Morebitna zavrnitev Zakona OPS s strani poslank in poslancev, ki so po Ustavi RS predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikogaršnja navodila, bi moralo pomeniti streznitev za narod in takojšnje ukrepanje za referendum, ki pa po izmali?enem Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi ni ve? možen. Ko poslanci nek predlagan zakon zavrnejo z ve?ino,  pravno formalno po zdajšnjem podzakonskem aktu ZRLi referendum ni možen.

Toda ni? skrbeti, ker je USTAVA RS še vedno najvišji pravni akt in ta v 3. ?lenu pravi, da ima oblast v rokah ljudstvo, ki jo izvršujemo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. ?len Ustave pa pravi naslednje:

ť90. ?len
(zakonodajni referendum)
Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, ?e to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tiso? volivcev.
(Po novi spremembi tega ?lena letos, poslanci ne morejo ve? predlagati referenduma).

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, ?e zanj glasuje ve?ina volivcev, ki so glasovali.Ť
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko ve?ino glasov navzo?ih poslancev.


(ZRLi (Zakon o referendumu in ljudski iniciativi so poslanke in poslanci izmali?ili, da referendum po tem zakonu ni ve? mogo? v primerih, da poslanci zavrnejo predlagani zakon, a ta zakon je v neskladju z  Ustavo RS, kar pomeni, da ga ljudstvo ne rabi spoštovati in se po njem ravnati. Ustava nam referendum še vedno jam?i, torej bomo zbrali 40 tiso? podpisov in gremo na referendum).

ŠE ENKRAT, ZAKAJ JE TAKO ZELO POMEMBNO PODPISATI PETICIJO, DA IMAMO ELEKTRONSKE NASLOVE, S KATERIMI OBVEŠ?AMO PODPISNIKE, KAJ SE DOGAJA IN KAJ JE KAKŠEN HIP NUJNO STORITI. GRE ZA POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN UKREPANJE VSEH NAS, KI NISMO PRIVILEGIRANI.

Ne glede na versko, politi?no, rasno, narodnostno ali kakšno drugo pripadnost ali opredelitev, ko to sploh ni bistveno, ko gre za odpravo neupravi?enih privilegijev, ampak je bistveno samo, ali ste za odpravo neupravi?enih privilegijev ali ne. ?e sami nimate privilegijev in se zavedate, da nima nih?e pravice v demokrati?ni državi imeti privilegije na ra?un vas, boste PODPISALI PETICIJO IN BOSTE NAREDILI VSE POTREBNE KORAKE V NADALJEVANJU SKUPAJ Z NAMI IN OSTALIMI, DA NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE ODPRAVIMO.

Naloga  nas vseh je, da o peticiji in tem zakonu obvestimo ?im ve? ljudi, da se Zakon OPS razširi kot virus. Zakon OPS je to?ka združevanja dobromisle?ih v Sloveniji. ?e je bil leta 1990 središ?e združevanja plebiscit za osamosvojitev, ko smo se Slovenke in Slovenci zedinili in se ga udeležili v ogromnem številu, je to zdaj Zakon OPS, ki je morda še bolj pomemben v tem trenutku, ker gre za to, da Slovenijo sploh obvarujemo pred propadom, se osvobodimo spon stare miselnosti in privilegirancev prejšnjega režima, o?istimo Slovenijo nakopi?ene tranzicijske navlake in se duhovno, moralno, eti?no  ter tudi materialno preporodimo.

O vseh korakih in dogajanjih boste sproti obveš?eni, ker ste s podpisom peticije uvrš?eni na listo tistih, ki sporo?ila prejemajo. Tako boste v vsakem trenutku tudi vedeli, kateri korak je narejen in katerega je potrebno narediti, da pridemo do kon?nega cilja, ki smo si ga zastavili. To je, po demokrati?ni poti dose?i Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije.

Od oblastnikov pa je odvisno, ali se bodo odlo?ili še naprej blokirati uresni?evanje ljudske volje po demokrati?ni z Ustavo zajam?eno pot, ko bo ob tej organizaciji, ki smo jo zastavili, zdaj to povsem nemogo?e. Zakon bomo sprejeli tako ali druga?e. Kdor bo na tej naši poti samo poskušal dvigniti me?, bo z njim pokon?an.

DELUJMO, SODELUJMO ZA OSVOBODITEV, O?IŠ?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

Za spodbudo in dodatno osveš?anje si pozorno in v miru preberite zapis na tej povezavi, ki bi moral vsakemu, ki je PRIPRAVLJEN IN MU NI VE? VSEENO, odpreti o?i.

Za vse, ki vam je jasna vizija in strategija za uresni?itev,  pa prosimo, da ne odlašate, podpišite peticijo in o njej obvestite vse vaše sorodnike, prijatelje,  sodelavce in znance ter jih spodbudite, da naredijo enako. ?e ste že podpisali, pa vas še enkrat spodbujamo, da brez odlašanja širite PETICIJO IN S TEM "VIRUS" OPS. Do peticije pridete  s klikom na fotografijo spodaj.

Ne ra?unajte, da bi mediji karkoli pomagali pri obveš?anju javnosti, in vprašajte se, koga pla?ujete, ko nakažete RTV naro?nino.
NAJ KON?NO ZMAGA SLOVENSKI NAROD! UDBO-KOMUNISTI PA NAJ POSTANEJO NAVADNI DRŽAVLJANI, BREZ NEUPRAVI?ENIH PRIVILEGIJEV, Z VSEMI PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI TER POPOLNO ODGOVORNOSTJO ZA VSA SVOJA PRETEKLA DEJANJA ZOPER SLOVENSKI NAROD!

Vse dobro vam želi ekipa OPS

p.s.

?e želite pomagati z donacijami, ker vse, kar delamo, je plod odrekanja vseh nas v ekipi OPS. Ves ?as, potovanja na sestanke, dogovore in sestanke opravljamo zaradi odrekanja, ko trpi naše delo za ustvarjanje možnosti za preživetje, saj za vse porabljamo svoj lasten denar. Od države ni ni?, razen kazni. ?e se lahko odre?ete kakršnemu koli znesku, nam bo prišlo še kako prav in vsak cent, ki ga bomo porabili, bo zapisan v ra?unovodskih izkazih, kam je bil porabljen. 

Podatki za morebitno nakazilo donacije, ki jo lahko prikažete kot strošek, ker smo neprofitna civilno družbena organizacija, so tile:

Naslovnik: Gibanje OPS, Ruska cesta 2, 1000 Ljubljana

A-banka Vipa 

Slovenska cesta 58 Ljubljana

Transakcijski ra?un (BIC): SI56 0510 0801 2916 997          SWIFT: ABANSI2X

Že v naprej najlepša hvala! 

Komentarjev 

 
#125 homepage 21:54 24-05-2022
Quality articles iss thee important tto attract the people to payy a visit
tthe web page, that's what this web site is
providing.
homepage: http://maydohuyetap.net/index.php?action=profile;u=288302

There are various destinations engaged on web that
will permit you to play free membership spaces. If you wish
to strive your hand in some on-line casinos meant for
Australian residents, then it would be advisable that you simply first soak up the recommendation on supply from a decent online casino Australia guide.
You may search about the sport on the web and likewise
ask the individuals within the casino about their guidelines.
Citat
 
 
#124 NiraNew Anti Aging 19:38 24-05-2022
Hello would you mind letting me know which webhost you're
using? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good hosting provider at a fair price?

Kudos, I appreciate it!

my web site :: NiraNew Anti Aging: http://psylive.ru/success.aspx?id=0&goto=niranewantiaging.com
Citat
 
 
#123 betwinner apuestas 08:47 23-05-2022
Football teams often become legends. Athletes wish defend colors of
their favorite squad. Fanbase growing constantly.

Top clubs support in home country and in other countries.
Matches attract millions of TV viewers. Let's meet popular
teams from different regions of the planet.

Juventus

"Old Signora" .

Worth report additional fact. In 1992 Red Devils founded the English Premier League.


Most successful stage came job Alex Ferguson. Team managed to win different prestigious awards.
While about the past glory remains only remembering.
But Red Devils still be able to show good play.

"Star of the South"

Club first originated in 1900. During time existence "Star of the South" won title
most famous club FRG. Account about 60 major awards.


Currently fame started from 2012. Squad showed excellent football.
Star of the South stayed in the first lines in the
Bundesliga. Football players managed achieve excellent results at continental
champions.

Roster often supported other teams and ordinary people.
Often Star of the South supported Munich 1860.

Functional performed various methods assistance:

• economically attractive transfers;
• friendly games;
• direct financing.

Now support works addressed. Club strives help personally.Galacticos

List of the best football clubs planet be stripped down without Galacticos.
FIFA recognized this squad as the leader of football of the last century.


The team won 65 ranks national class. To the list get attribute 34 first places
in the Spain championship. Similar achievements of competitors no.


"Real Madrid" originated in beginning of the last
century. Through 18 years of existence composition gave title royal.


Leading positions in local football club began to take over at the
dawn of existence. Achieve this succeeded with the
help of several factors. The team is famous for its comprehensive approach to training.
Coaches try to focus on several factors:

1. Shape of football players.
2. The procedure for selecting players for the team.
3. Tactics of action.

Detailed work helps creamy win championships. About the merits of the
composition you can talk for hours. More 10 times Galacticos won in Champions
League and other European club competitions.

Club not once didn't leave from the Spanish championship.
Independent assessors believe Galacticos the most expensive club in the world.
Indicative value at the time of study reached 4.2
billion USD.

Annual income decent. Squad earns on selection, advertising, sponsorship.
Impressive part of earnings is selling tickets
for matches.
Citat
 
 
#122 шахта обменник 16:27 22-05-2022
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
After all I will be subscribing to your feed and I hope you
write again soon!
Citat
 
 
#121 Casa de apostas 09:52 21-05-2022
Football clubs often become legends. Athletes dream defend colors of their favorite squad.
Fanbase growing constantly. Leading teams support in region of presence and
rest of the world. Games attract millions of
TV viewers. Let's meet legendary teams from different regions
of the planet.

Old Lady

"Juventus" appeared in 1897. Club became most successful.
About awards you can talk hours. In the early 2010s the club was recognised as the most
famous among Italians.

Sociologists carried out independent research.

It was possible to find out that more than 13 million fans are sick of Old Lady.
The numbers are impressive. Such help spectators have many other
giants don't meet.

Players of Juventus often help charity projects. Team leads different programs:

• training;
• medical field;
• help with housing.

Juventus overcome declines. But the club could pass problems.

Citizens

Club featured thanks to the today situation. Roster steady shows excellent results.


Football Players year after year trying achieve the championship title
in the English Premier League. Total number regalia so far low.
However situation is improving.

Model development may cause exclusively praise. City helps many clubs from different parts of the world.
List includes countries from North and South America, Asia.
Young athletes have a chance get into the most popular championship the planet.


Red Devils

List of best teams remain incomplete without Manchester United.

This team has considered the most popular in the world.
Fanbase can be found in many countries:

• USA;
• Russia;
• “The Fifth Republic”.

Help team huge. Manchester United originated late 1870s.
During the existence managed pass through many problems.


Red Devils is the most successful clubs of of football in England .


Must note another fact. In 1992 Manchester United founded
the English Premier League.

Best stage came coaching Alex Ferguson. Team managed to win many prestigious awards.
While about the past glory remains only dreaming.
However Red Devils still be able to show good play.


"Bayern"

Club first time appeared in 1900. During years development "Bayern" won title most famous club Germany .

Total about 60 significant awards.

In recent years success started from 2012.
Club showed excellent football. Star of the South stayed in the first positions in the national championship.
Football players were able to achieve excellent results at continental tournaments.Club often helped other teams and ordinary people. Several times Star of
the South supported Munich 1860. Functional implemented various methods assistance:

• economically attractive transitions;
• friendly games;
• direct financing.

Now support works addressed. Team strives help personally.Galacticos

List of the leading football teams planet be incomplete without
Galacticos. FIFA recognized specified squad as the leader of football of the last century.The team achieved 65 ranks national class.
To the list you can add 34 first places in the La Liga.
Such results of competitors does not exist."Galactikos" appeared in 1902. Through 18 years of existence team gave title royal.


Leadership in Spanish football roster began to take over from the beginning.
Achieve this succeeded thanks to several reasons.
The team is famous for its comprehensive approach
to training process. Mentors pay attention to
on different factors:

1. Physical condition of athletes.
2. The procedure for selecting players for the team.


3. Tactics of action.

Meticulous work allows white take titles. About the merits of the of the
team successfully talk for long. More 10 times Real Madrid won in European cup competitions.


Roster never didn't drop from the Spanish championship.
Independent researchers name Real Madrid the most expensive club in the
world. Approximate value at the time of analysis reached 4.2
billion USD.

Annual income decent. Squad earns on selection, advertising, sponsorship.
Impressive income became sale seats in the stands during games.
Citat
 
 
#120 betwinner portugal 09:30 21-05-2022
Soccer is the known kind of sport. the goal of the game to score with the ball into the gates of the opposing team's, applying all
limbs except the arms. Victory goes to the athletes who made
more throws. Football appeared in 1863. England is considered the birthplace of football .Soccer History

Ball games appeared in BC. tournaments were purely for entertainment .
100 years ago the game became a student pastime.
There were no unified rules. Somewhere it was strictly forbidden to touch the ball with your hands .
Somewhere it was allowed to throw the ball with the fingers.

In 1846 passed first soccer competition . In the UK several universities have agreed to play together.

Players appointed a jury and came up with general
requirements. In 1857 created the first national football team.

20 years negotiations in the world sports association . Only in 1971
the rules were finally formed , adopted requirements for sports attributes.
At the same time the first football matches in the framework of the
FA Cup took place . In 1891 new provisions appeared. The term
"Penalty" appeared . It was used by as a punishment for playing not by the rules.

When football became popular

Fame came to football in 1880. The association includes more than 100 clubs.

Previously, football was an amateur sport, since
1981 there have been rumors that the players are getting money.
Society did not want to accept money games. For footballers on salary banned from representing the country in national competitions , and club,
breaking the rule , removed from association. 5 years later players allowed play for a reward.
at the same time created a soccer league, calling its players professional workers .

popularization of football

Football became really popular in 1880. The association includes more than 100 clubs.

If in the beginning it was an entertaining game , but in the 80s, players started
to get paid . Society did not want to accept money games.
For footballers on salary banned from representing
the country in national competitions , and club, seen paying money, removed from association.
In 1885 players allowed play for a reward. In the same year created
a soccer league, its members became footballers.

In 1872 passed international football tournament has ended.
In it competed players from England and Scotland.
In 1904 the football association called a convention in France.
Members decided to to reorganize the organization .
So, it appeared popular company Fifa. Initially, the national games were called the Olympic Games.
With the advent of Fifa . The tournament is now called the YEFA Cup.
The team from Uruguay was the winner. Competitions are
held once every 2 years . In 2020 Due to the Covid-19 outbreak the competition has
been rescheduled for the next year .
Citat
 
 
#119 обменник шахта 06:18 21-05-2022
Hello there, I found your site by means of Google even as looking for a similar topic,
your web site got here up, it appears good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just become aware of your weblog via Google, and found that
it is truly informative. I am gonna be careful for brussels.
I will appreciate in case you proceed this in future.
Numerous people will likely be benefited from your writing.
Cheers!
Citat
 
 
#118 سحبة الساعة 22:35 20-05-2022
Hi there, I log on to your blogs daily. Your humoristic
style is witty, keep it up!
Citat
 
 
#117 slbet opinioes 14:35 20-05-2022
wonderful post, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector don't understand this.
You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers' base already!
Citat
 
 
#116 betfair api c# 14:27 20-05-2022
If you are going for finest contents like myself,
only pay a visit this website daily because
it gives feature contents, thanks
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 183 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?