DUHOVNI, ETI?NI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

 

1. SLOVENIJE NI MOŽNO SPREMENITI Z NOBENIMI UKREPI, ?E NE BOMO POGLEDALI NAJPREJ VSAK VASE IN SE VPRAŠALI, KAJ LAHKO PRI SEBI SPREMENIMO IN ALI JE VSAK IZMED NAS PRIPRAVLJEN IN SPOSOBEN SE VSAK DAN SPREMINJATI NA BOLJE.

Superbia: NAPUH

Avaritia: POHLEP

Luxuria: POHOTA

Ira: JEZA

Gula: POŽREŠNOST

Invidia: ZAVIST

Acedia: LENOBA

To so naštete navlake starega sveta, ki se bo z evolucijo poslovil in mnogi, ki ne bodo mogli odvre?i teh navlak starega sveta, bodo pogubljeni. Smo pripravljeni opustiti zgoraj naštete SLABE lastnosti, ki nas bremenijo, da bi zaživeli v medsebojnem spoštovanju, razumevanju, solidarnosti in ljudbezni?

2. Z DRUGA?NIMI ZGLEDI KAR SE TI?E POLITIKOV IN DRUGIH JAVNIH OSEBNOSTI IN S SPODBUJANJEM S STRANI NACIONALNIH MEDIJEV K POGOVOROM O TEH VPRAŠANJIH, KAZANJU POZITIVNIH ZGLEDOV, POGOSTEJŠIH IZOBRAŽEVALNIH ODDAJAH O NAŠIH ODNOSIH V DRUŽINI, MED PARTNERJI, MED RAZLI?NIMI SKUPINAMI, V SLUŽBAH, V POLITIKI, BO VSE VE? POZITIVNIH IMPULZOV, KI BODO V PODUK ZA U?ENJE VSEM, DA SE OSVOBODIMO STRAHU IN VSEH TEH NAVLAK STAREGA SVETA. ŠOLA BO POSTALA ŠOLA ZA ŽIVLJENJE, KO BODO K TEMU PRIPOMOGLI DRUGA?NI ŽIVLJENJSKI ŠOLSKI PROGRAMI IN USPOSOBLJENI TER ZGLEDNI U?ITELJI IN PROFESORJI.

3. POMAGALO NAM BO TUDI VSE BOLJ MO?NO PRODIRANJE NOVE DUHOVNOSTI, KATERA BO V POMO? PRI DVIGU NAS VSEH NA VIŠJO DUHOVNO RAVEN, KAR BO POMENILO TUDI VIŠJO RAVEN ZAVEDANJA.

?LOVEK BO PREBUJEN IN VSE BOLJ OZAVEŠ?EN!

NOVA DUHOVNA SPOZNANJA, KI SO NAVEDENA TUKAJ, KO MIMOGREDE NIMAJO NOBENE ZVEZE Z RIMSKO KATOLIŠKO CERKVIJO, KVE?JEM TOLIKO, DA SE BO MORALA TA POVSEM ZMATERIALIZIRANA INSTITUCIJA GLOBOKO OZRETI VASE IN SE VPRAŠATI, V PRVI VRSTI, KAM SO ODŠLI JEZUSOVI NAUKI. MORALA BO ISKATI IN NAJTI BOGA V SEBI IN TAKO POTEM SODELOVATI PRI POMO?I, DA BO VSAK POSAMEZNIK POISKAL DOBRO (BOGA) V SEBI IN BO TO VSAK DAN NADGRAJEVAL IN KREPIL.

3. NE DELAJ DRUGEMU TISTEGA, KAR NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI DELALI TEBI, RESNI?NO ŽIVLJENJE V SKLADU S STARIMI ETI?NIMI IN MORALNIMI ZAPOVEDMI JE ZAGOTOVILO ZA VARNO, USPEŠNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE. DUHOVEN ?LOVEK PA NI TISTI, KI VSAK DAN MRMRA O?E NAŠE V CERKVI, AMPAK TISTI, KI ŽIVI POŠTENO, DELOVNO, NAPREDNO, USTVARJALNO IN POGUMNO ŽIVLJENJE S CILJI ZA PRIHODNOST V SOZVO?JU Z OSTALIMI LJUDMI IN NARAVO. DUHOVEN ?LOVEK IMA VEDNO V NAJVE?JI MOŽNI MERI USKLAJENE MISLI, BESEDE IN DEJANJA. KAR POMENI, DA POZITIVNO MISLI, TAKO TUDI GOVORI IN TAKO TUDI DELA. KAKO JE Z VAMI?

Tudi na tem podro?ju, ki je pravzaprav najpomembnejše, naš ?aka ogromno dela. Zaradi velikih napak mnogih zaradi napa?nega vedenja in kršenja ob?e ?loveških vrednot smo kot družba zašli v mo?no moralno in eti?no krizo. To je posledi?no povzro?ilo vse ostale krize. Zato je skrajni ?as, da se tega v polni meri zavemo in za?nemo od jutri druga?e in zdaj po pameti. Nih?e nima pravice nikogar spreminjati, vsak o tem ali bo za?el misliti, govoriti in delovati druga?e, odlo?a sam. Toda to pa? še ne pomeni, da lahko dobri ljudje dopustimo, da so posamezniki in skupine in to na visokih položajih in nam z njih povzro?ajo škodo. Pravica in dolžnost je, da jim nadaljnje delanje škode prepre?imo.

Tudi to podro?je bomo pošteno ocenili, izpostavili bomo dobre stvari in tudi slabe, ki jih bomo ?im prej skušali odpraviti. Vse z dobrimi zgledi in praksami tudi iz tujine. Tudi tukaj bo potrebna VIZIJA za ?asovno obdobje, kot tudi konkretni na?rti z nosilci in roki. Zato vas vabimo, da pristopite in za?nete delovati in sodelovati.

Poglejte in preberite tudi VIZIJO, razlago VIZIJE in ostale korake, ki jih bomo opravili, da jo ?im prej uresni?imo:

Korak številka 6 - PREHRANSKA, VODOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST TER ?ISTEJŠE OKOLJE - TUKAJ

 

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VE? NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Korak številka 1 - VIZIJA - TUKAJ

O VIZIJI ŠE -  TUKAJ

O ZELO POMEMBNEM KORAKU ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE ŠE TUKAJ

 

Ekipa OPS

Osvobodimo, O?istimo in Preporodimo Slovenijo!