NASLEDNJI KORAK PO TEM, KO SMO NAREDILI PRVEGA S POSTAVITVIJO VIZIJE ZA SLOVENIJO OD 2014 DO 2024, JE ZDAJ ?AS, DA PREDSTAVIMO KORAK ZA URESNI?ITEV TE VIZIJE TEVILKA 2.

Spotovani!

Vpraanje za vas: Zakaj menite, da so li ljudje prvi? na Triglav? Zato, ker so verjeli, da je mono priti na to goro, ali zato, ker niso verjeli, da je mono splezati na vrh te gore? Odgovor je, verjeli so, da je mono priti na vrh te ?udovite gore.

Zdaj pa pomislite na korake, ki so jih morali narediti, da so osvojili vrh. Brez prvega, ki je bil najbr sestanek e z drugimi potencialnimi udeleenci pohoda, ne bi bilo niti drugega, ko so si priskrbeli in pripravili potrebno opremo v svoje nahrbtnike. ?e ne bi bilo teh dveh korakov, ne bi bilo tretjega, ko so se morali pripeljati z nekim prevoznim sredstvom do podnoja gore in so temu rekli morda prva etapa. Bil pa je to v bistvu e tretji korak.

Zakaj vam to govorimo? Zato, da bi laje pojasnili naslednje korake za uresni?evanje pri?ujo?e VIZIJE, ki bo pomenila Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije. Uresni?evati jo bomo za?eli ele, ko bomo s konsenzom sprejeli odlo?itev, da je prava in jo tako ho?emo uresni?iti. Torej, odlo?ili se bomo zavestno za pohod proti cilju, ki si ga bomo dolo?ili, ko je to VIZIJA Slovenije za izhod iz te blodnje v temi in je VIZIJA za razvoj in uspeh drave Slovenije in vseh naih intelektualnih in delovnih potencialov. Zavedali se bomo oziroma upamo, da se e, da brez prvega koraka, tudi drugega in naslednjih ne bo.

Lahko pa ponazorimo hoteno e s kakno drugo prispodobo, na primer, da je na cilj se postaviti ob bok najbolj razvitim dravam Evrope, kot je na primer vica in druge in je potem to tisti na vrh, ki ga bomo po korakih osvojili. To pa pomeni, da bomo lahko vicarje in druge tudi kaj vpraali v zvezi z njihovimi vzponi in padci, ko so plezali na vrh svetovno najbolj razvitih, da se ne bi u?ili na lastnih napakah in da ne bi izumljali tople vode, ker je e izumljena na mnogih podro?jih.

Ko bo to dolo?eno, kam sploh ho?emo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogo?e priti. In e rek: KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA! ?e bi leta 1990 vedeli, kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vpraajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil med ?lane posadke??? Oziroma bolje re?eno, kdo je postavil in menjal vsake toliko ?lane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

V tej fazi predstavitve korakov za uresni?itev zgornje VIZIJE bomo predstavili predlog po naem prepri?anju najbolj pomembnega koraka, brez katerega ni mono narediti nobenega naslednjega. To je zelo podobno kot bi kirurg odkril pri bolniku rakasto tvorbo, ko se potem zavedal, da bo nujno to rakasto tvorbo izrezati, da bo bolnik ozdravil. Slovenija ima tumor in ta tumor se kae ravno v dolgoletni negativni kadrovski selekciji, ki ji lahko re?emo po doma?e rak rana nae drube.

Zato je nujno to rakasto tvorbo odstraniti, potem pa z dolgoletnim obsevanjem (nadzorom neodvisnih institucij) zagotoviti, da se znova ne razraste. Popolnoma vidni so pa tudi 22 letni rezultati takega po?etja, ko se boste zagotovo strinjali z nami, da ?e bi vodili Slovenijo usposobljeni, strokovni, eti?ni ter moralni kadri in bi taki delovali tudi v nadzornih institucijah, ne bi nih?e ukradel enega centa in Slovenija bi pokala po ivih od uspehov in pozitivnih presekov. Tako pa je vsem jasno, da je Slovenija zavoena. Odgovorni so pa vsi na vodilnih in vodstvenih mestih v sistemu. Eni, ker so na?rtno delali zoper narod, drugi zato, ker so opustili dolna ravnanja, da se to, kar se je, ne bi zgodilo. Zato druge monosti sploh ni, pa ?e morda zgleda e tako bole?e, hudo, nasilno, nedemokrati?no, bomo naredili:

Korak tevilka 2 = KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUBE

Vsaka sprememba Slovenije, Evrope ali Sveta se za?ne pri slehernem posamezniku ali posameznici. O?istimo in Prenovimo Sebe je prvi pomen kratice Gibanja OPS. Torej, ko bi vsi za?eli razumeti, da se je treba ozreti vase in se vpraati tudi, kako sem priel na kaken pomemben poloaj v drubi in kaj tam po?nem za skupno dobro, bi mnogi jutri rekli - ODSTOPAM. To bi pomenilo, da so se ozrli vase in se nad sabo tudi zamislili.

Seveda tega pri tako nizki stopnji samokriti?nosti ljudi na poloajih ni realno pri?akovati, zato bo treba nekaterim v vrhovih do tega koraka pomagati. Jih v to preprosto prisiliti, saj si ne moremo dovoliti, da bi skupnosti kodo delali e naprej. e enkrat opozarjamo, da imejte v mislih rezultate, ki jih vidimo vsak dan in nam kaejo, kje Slovenija in njeni ljudje danes smo. Pred prepadom.

Kako za?eti urejati kadrovske probleme, kar je temelj, da bomo potem lahko nadaljevali z naslednjimi koraki? To bomo naredili z ZAKONOM. Z zakonom bomo vse kadre v javni upravi in dravni upravi in ire v institucijah, ki vplivajo na usodo naroda (jih bomo podrobno nateli pri operacionalizaciji tega koraka) do tretjega nivoja vodenja (vodja, namestnik, pomo?nik, v gospodarskih drubah v dravni lasti pa so to nadzorni sveti in ?lani uprav), da bodo lahko vodenje prevzeli kadri, poslej skrbno izbrani izklju?no na podlagi javnih internih in eksternih razpisov in selekcionirani na potenih izborih na podlagi ostrih strokovnih, eti?nih in moralnih standardov.

Tak zakon, ki bo to uredil v samem bistvu problema in hkrati odpravil neupravi?ene privilegije dolo?enim ljudem v tisti drubeni skupini, v kateri so ljudje, ki so imeli privilegije e v prejnjem nedemokrati?nem sistemu, in tisti, ki so do njih prili neupravi?eno v ?asu 22 let trajajo?e, za ve?ino kodljive, tranzicije, je bil VLOEN V PARLAMENT 28.04. 2011 s strani dveh civilnih iniciativ in je v Dravnem zboru obti?al blokiran s strani oblastnikov, ko niso dovolili niti, da bi ga dali v javno obravnavo. Prav tako pa so mediji e posnet dogodek in izjave akterjev tega zakona prikrili javnosti! Zakon je tako medijsko kot tudi parlamentarno blokiran. To pa bi mora za osve?eno ljudstvo s politi?no kulturo omeniti, da se je OBLASTNIK postavil nad Ustavo RS in zakone, ki veljajo, in je blokiral demokrati?ne poti za uveljavljenje ljudske volje. Kar je v demokrati?ni drubi nedopusten in nezaslian kandal, ki ga ne smemo tolerirati in si ga ne smemo dovoliti.

Zato je nastopil popolnoma upravi?en in legitimen razlog zaradi katerega bi moral protestirati vsak vsak malo ozave?en dravljan te drave in vsi, ki imajo vsaj malce domovinske zavesti in politi?ne kulture:

1. DA Z JAVNIM VSESLOVENSKIM PROTESTOM ZBRANI NA EN DAN V LJUBLJANI ZAHTEVAMO DE-BLOKADO MEDIJEV IN ZAHTEVAMO, DA PREDSTAVNIKI CIVILNIH ORGANIZACIJ DOBIJO PROSTOR V VSAJ NACIONALNIH MEDIJIH, DA SE RAZLOI LJUDSTVU, KAJ TA ZAKON POMENI, KAJ UREJA IN KAKNE KORISTI BO PRINESEL ZA SKUPNOST.

2. DA ZAHTEVAMO, DA PREDSEDNIK DRAVNEGA ZBORA TAKOJ RAZPIE 60 DNEVNI ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV, DA JIH NA UPRAVNIH ENOTAH ZBEREMO 5.000 IN BO TAKO ZAKON SPRO?EN V PARLAMENTARNO PROCEDURO, KO BOMO POJASNILI NAE ARGUMENTE, ZAKAJ GA JE POTREBNO SPREJETI PO NUJNEM POSTOPKU IN GA, ?E NE BO LO DRUGA?E SPREJELI NA REFERENDUMU.

Naj ponovimo, ta najbolj pomemben zakon po letu 1990, bo od vseh vzvodov odlo?anja oziroma z vseh odgovornih mest v javni in dravni upravi ter gospodarskih drubah v ve?inski dravni lasti in v pravnih subjektih, ki se s svojim delovanjem dotikajo ali pa vplivajo na usodo naroda, odstranil do tretjega nivoja vodenja vse, ki so odgovorni in soodgovorni za katastrofalno stanje v RS. Ne pozabite, ne ukrepanje proti nepravilnostim je enaka odgovornost, ker to pomeni opustitev dolnih ravnanj.

Dosedanji zgoraj omenjeni kadri so, roko na srce, postavljeni na podlagi politi?ne pripadnosti ter na podlagi sorodstvenih in drugih znanih ali neznanih povezav. To je bila rak rana slovenske drube e dolga desetletja v prejnjem enopartijskem reimu in je eden klju?nih problemov 22 let trajajo?e tranzicije. Negativno kadrovsko selekcijo bomo ukinili in izkoreninili, saj bodo poslej na vsa mesta s potenimi selekcijami selekcionirani, izklju?no na podlagi ostrih strokovnih, eti?nih in moralnih meril najbolji kadri, ki jih Slovenija premore doma in po svetu.

K temu koraku spadajo tudi racionalizacije javne in dravne uprave in vseh drugih uprav, ki se dotikajo porabe davkopla?evalskega denarja. Namre? tako obsene javne porabe prav na podro?ju struktur javne in dravne uprave ne more financirati nobeno, e tako donosno ali dobro gospodarstvo.

Brez tega drugega koraka ne moremo narediti naslednjega, ki je izredno pomemben, ?e ho?emo spet narediti potem naslednjega. S strokovnimi, vestnimi, eti?nimi in moralnimi ljudmi, ki bodo zasedli spro?ena VODILNA IN VODSTVENA DELOVNA MESTA, bomo za?eli vzpostavljati na vseh podro?jih ivljenja in dela, ki so pomembna za nae ljudi, potene analize trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre reitve in na drugi strani slabe, ki jih bomo potem ?im prej eliminirali. Uvedli bomo v ivljenje in delo pozitivne prakse, ki so v uporabi v drugih dravah.

Vzpostavili bomo red, ?i?enje balasta iz obstoje?e zakonodaje, racionalizacijo zakonodaje, preglednost in logi?nost ter enostavnost, da jo bo lahko razumel vsak, ki ima vsaj osnovno olo, zavedamo se, da je zelo malo demokracije v dravi, ?e imamo prekomerno regulacijo, zapleteno in nepregledno zakonodajo, kar samo pomeni, da je elela oblast dravljanom vse predpisati, ker nas imajo zato (ker sodijo po sebi) na sumu, da smo vsi nepoteni.

Po drugi strani pa je namerno stvari zakomplicirala, ker v kalnem lahko ribarijo prevaranti in tatovi ter premeteni odvetniki. Potreben bo tudi kak nov ?len ali pa cel zakon, ampak samo tam, kjer zadeve niso urejene, ker je to nekoga interes. Bistveno pa je, da se z novo ali modificirano zakonodajo dosee preglednost, enostavnost, logi?nost, uspeh in razvoj ter neodvisen nadzor.

Vse to bomo naredili na podlagi potenih analiz trenutnega stanja, izkuenj doma in v tujini, kar bo podlaga za izdelavo VIZIJ, STRATEGIJ in konkretnih operativnih KRATKORO?NIH, SREDNJERO?NIH IN DOLGORO?NIH NA?RTOV OZ. PLANOV S KONKRETNIMI ROKI IN NOSILCI, ODGOVORNE OSEBE Z IMENI IN PRIIMKI ZA IZVEDBO.

Kmalu o naslednjem koraku, ki se bo glasil: Korak tevilka 3: VZPOSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRAVE (Predlog nove ustave, sprememba volilne zakonodaje, ostalih pomembnih zakonov, pregon in obsodba vseh kriminalcev, vra?anje pokradenega narodu, poprava krivic okodovancem)

Ekipa OPS

P.s.

Uvod in korak tevila 1 = VIZIJA ZA SLOVENIJO 2013 DO 2023, si preberite TUKAJ

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije!

 

Komentarjev 

 
#524 site 09:56 29-11-2022
I do not know if it's just me oor if everyone else experiencing issues with your blog.
It looks like some of the text in your posts arre running off the
screen. Can somebody else please comment and let me know
if this is happening to them as well? This might be a problem with my internet browser because I've had this happen previously.
Cheers
Pharmacologie ddu sport site: https://lcctwenty.myblog.arts.ac.uk/forums/topic/article-id2-1-a-propos-canon-en-vehemence-drue-pour-edifier-la-pile/ homme fort
Citat
 
 
#523 seo agency Pricing 21:22 28-11-2022
%%

Review my website; seo agency Pricing: https://52.21.113.188/artcrowd.co.kr
Citat
 
 
#522 Marty 21:02 28-11-2022
%%

Here is my webpage: search engine optimization pricing (Marty: http://soclaboratory.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://rallysales.nl/author/aleciapiddi/)
Citat
 
 
#521 seo prices uk 16:55 28-11-2022
%%

Here is my web-site - seo prices uk: https://eridan.websrvcs.com/System/Login.asp?id=48747&Referer=https://classifieds.vvng.com/author/jeffrychelm/
Citat
 
 
#520 Seo Pricing packages 13:16 28-11-2022
%%

Also visit my blog - Seo
Pricing packages: http://xn--22-238jv2r.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=338
Citat
 
 
#519 seo pricing packages 09:22 28-11-2022
%%

Look at my web page: seo pricing packages: http://oreonglobal.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=35288
Citat
 
 
#518 seo package prices 08:16 28-11-2022
%%

Here is my web site - seo package prices: http://thesurf.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10739
Citat
 
 
#517 Seo pricing Uk 06:44 28-11-2022
%%

Also visit my site; Seo pricing Uk: http://ednon.non1.org/index.php?name=webboard&file=read&id=153837
Citat
 
 
#516 web site 02:54 28-11-2022
Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering
which blog platform are you using for this website?

I'm getting fedd up of Wordpress becxause I've had issues with hackdrs and I'm looking at options for another platform.
I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Cómo bombear la prensa web site: https://webersvintageicecream.com/forum/profile/madgearmijo2859/ Músculos bíceps
Citat
 
 
#515 Seo services Price 02:51 28-11-2022
%%

Look into my website - Seo services Price: https://chase.be/?URL=diktyocene.com/index.php/User%3AClaudioDumont
Citat
 
 
#514 web page 13:37 26-11-2022
This information is invaluable. Where can I find out more?

How to pump muscles web page: https://manval.ru/profile/refugiolackey17 pump muscle for women
Citat
 
 
#513 web page 18:50 24-11-2022
Greetings! Verry useful advice within this post! It is the litytle changes that produce the most significant changes.

Thanks for sharing!
Biceps muscles web
page: https://call.ebimarketing.com/english/topic-article-gp-clen-clenbuterol-supplements.html bodybuilder training
Citat
 
 
#512 seo package prices 03:03 23-11-2022
%%

My blog post :: seo package prices: http://rikudou.ru/go?http://www.dormer.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=325
Citat
 
 
#511 canadian pharcharmy 21:32 22-11-2022
hello there and thank you for your info – I've certainly picked up anything
new from right here. I did however expertise some technical
issues using this web site, as I experienced to reload
the web site many times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining,
but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and
marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email and
can look out for much more of your respective interesting content.
Make sure you update this again soon.
Citat
 
 
#510 Seo Packages pricing 16:59 22-11-2022
%%

Feel free to surf to my web blog - Seo Packages pricing: http://www.boxhouse.co.kr/shop/bannerhit.php?bn_id=9&url=https://zerodepositcasino.co.uk/out/aHR0cDovL2ZvcnVtcy5hdWRpb3Jldmlldy5jb20vcmVkaXJlY3QtdG8vP3JlZGlyZWN0PWh0dHAlM2ElMmYlMmZmbG93ZXJzLnBlcnNvbmFscGFnZXMudXMlMkZwcm9maWxlLnBocCUzRmlkJTNEMzQ0MDE3
Citat
 
 
#509 Seo price uk 15:26 22-11-2022
%%

Here is my web-site ... Seo price uk: http://18.218.126.66/pit/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=52__zoneid=1__cb=34c76a82d0__oadest=http%3a%2f%2fappletonmfg.com%2F%3FURL%3Dhttps%3A%2F%2Fcompraenred.com%2Fauthor%2Fleanneluthe%2F
Citat
 
 
#508 สาระน่ารู้ 14:09 20-11-2022
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was wondering what all is needed
to get setup? I'm assuming having a blog
like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so
I'm not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Appreciate it

My website; สาระน่ารู้: https://social.msdn.microsoft.com/Profile/seozver
Citat
 
 
#507 canadian viagra 11:12 20-11-2022
I used to be recommended this web site through
my cousin. I'm not sure whether or not this publish is written by means of him as no one else know such distinctive approximately
my difficulty. You're amazing! Thank you!
Citat
 
 
#506 cialis prices 07:33 20-11-2022
Hey there outstanding blog! Does running a blog
like this require a great deal of work? I have very little knowledge of computer programming but I was hoping to start my own blog soon.
Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic nevertheless I simply had to ask.
Thank you!
Citat
 
 
#505 pharmacie 01:40 20-11-2022
I've been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of
area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
Reading this information So i'm glad to express
that I've an incredibly just right uncanny feeling I
came upon just what I needed. I most surely will make certain to don?t omit this site and provides it a
glance on a constant basis.
Citat
 
 
#504 site 20:29 18-11-2022
Heya i am for the first time here. I came across this
board and I find It really useful & it helped me
outt a lot. I hope too give something bachk and aid others like you helped me.

Pump muscles site: https://classified.favouritehosting.co.uk/furniture/topic-post-but-why-anabolic-steroids-still-exist-then.html muscle training
Citat
 
 
#503 13335317 11:54 18-11-2022
Hello There. I discovered your blog using msn. That is a very
well written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info.
Thank you for the post. I'll definitely comeback.
Citat
 
 
#502 homepage 18:27 17-11-2022
you're really a just right webmaster. The web site
loading velocity is amazing. It kind of feels that
you aare doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork.
you have performed a wonderful process in this subject!
Curso dde culturista homepage: https://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewtopic.php?t=49369 Entrenamiento culturista
Citat
 
 
#501 Seo pricing 14:14 17-11-2022
%%

Feel free to visit my site :: Seo pricing: https://qm3narlid4inpybjlnxfhjbl6ugscl5kzqpydu76f3yxhmkrnx6q.cdn.ampproject.org/c/vtv-group.ru%2Fbitrix%2Fredirect.php%3Fevent1%3D%26event2%3D%26event3%3D%26goto%3Dhttps%3A%2F%2Feducationisourbuffalo.com%2Fwiki%2Findex.php%2FSeo_Pricing_Uk_And_Get_Rich_Or_Improve_Trying
Citat
 
 
#500 Seo Price Packages 13:28 17-11-2022
%%

Take a look at my website ... Seo Price
Packages: http://volgorost.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://wearts.ru/redirect?to=http://uc.gptek.spb.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.wapmat.com/out.aspx?site=http://wiki.antares.community/index.php?title=User:SantoDoran5
Citat
 
 
#499 Seo Package prices 06:37 17-11-2022
%%

Feel free to surf to my homepage Seo Package prices: https://app.lahar.com.br/email-marketing/redirect/MzQy/Y2FycmFuY2FkZXNpZ25fODA0/Ng==/MTEyODU=/YmVhLmFyYXVqb0BnbWFpbC5jb20=/Y2xpcXVlX25vX2xpbms=/aHR0cHM6Ly9zdXN0YWluYWJpbGlwZWRpYS5vcmcvaW5kZXgucGhwL1VzZXI6Um9iaW5JMjI3Nw/QVBQTEFIQVI=
Citat
 
 
#498 เว็บวาไรตี้ 04:10 17-11-2022
Hello there! I just want to offer you a big thumbs up for your great information you've got here on this post.
I am coming back to your website for more soon.

my web site :: เว็บวาไรตี้: https://www.indiegogo.com/individuals/30824549
Citat
 
 
#497 seo package prices 23:02 16-11-2022
%%

My page: seo package prices: https://classifieds.vvng.com/author/gail14s7137/
Citat
 
 
#496 Seo packages in Uk 02:15 16-11-2022
%%

My website - Seo packages in Uk: https://jszst.com.cn/home.php?mod=space&uid=771425
Citat
 
 
#495 seo package prices 06:53 14-11-2022
It's really very complicated in this active life to listen news on TV, so I just use internet for
that reason, and obtain the latest information.

Feel free to surf to my web page :: seo package
prices: https://marvelvsdc.faith/wiki/Things_You_Can_Do_To_SEO_Packages_Overview_With_Exceptional_Results_Every_Time
Citat
 
 
#494 webpage 21:56 13-11-2022
It is actually a great and uszeful piece of information.
I'm glad that you shared this useful information with us.
Please keep us informed like this. Thabks ffor sharing.


webpage: https://students-rooms.com/furniture/buckeyes-i-fighting-irish-budut-zaputatsja-v-2022-i-2022-godah-78.html
Citat
 
 
#493 generic viagra 14:48 13-11-2022
I will right away clutch your rss as I can't
in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Please let me recognize so that I
may subscribe. Thanks.
Citat
 
 
#492 webpage 02:09 13-11-2022
It's awesome in support oof me tto have a web site, which is good designed
for my knowledge. thanks admin
entrenamientos para carrocero webpage: https://sekai.fit.edu/forum/index.php?topic=506132.0 Desarrollar músculo
Citat
 
 
#491 pharmeasy 01:59 13-11-2022
First off I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you
don't mind. I was interested to find out how you center
yourself and clear your head prior to writing. I've had a hard time clearing my
thoughts in getting my thoughts out. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to
15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or
tips? Kudos!
Citat
 
 
#490 web page 23:07 12-11-2022
I believe that is among the most vital information for me.
And i am happy studying your article. Butt want to
observation on few normal things, The website taste is great, the articles
is in point of fact greaat : D. Just right job, cheers
farmacología deportiva web page: http://easymakebed.net/articulo-n31-como-se-puede-asentar-musculo-rapido-asentar-consejos-rapidos-musculares-ejercicio/ Músculos bíceps
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 200 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?