NASLEDNJI KORAK PO TEM, KO SMO NAREDILI PRVEGA S POSTAVITVIJO VIZIJE ZA SLOVENIJO OD 2014 DO 2024, JE ZDAJ ?AS, DA PREDSTAVIMO KORAK ZA URESNI?ITEV TE VIZIJE ŠTEVILKA 2.

Spoštovani!

Vprašanje za vas: Zakaj menite, da so šli ljudje prvi? na Triglav? Zato, ker so verjeli, da je možno priti na to goro, ali zato, ker niso verjeli, da je možno splezati na vrh te gore? Odgovor je, verjeli so, da je možno priti na vrh te ?udovite gore.

Zdaj pa pomislite na korake, ki so jih morali narediti, da so osvojili vrh. Brez prvega, ki je bil najbrž sestanek še z drugimi potencialnimi udeleženci pohoda, ne bi bilo niti drugega, ko so si priskrbeli in pripravili potrebno opremo v svoje nahrbtnike. ?e ne bi bilo teh dveh korakov, ne bi bilo tretjega, ko so se morali pripeljati z nekim prevoznim sredstvom do podnožja gore in so temu rekli morda prva etapa. Bil pa je to v bistvu že tretji korak.

Zakaj vam to govorimo? Zato, da bi lažje pojasnili naslednje korake za uresni?evanje pri?ujo?e VIZIJE, ki bo pomenila Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije. Uresni?evati jo bomo za?eli šele, ko bomo s konsenzom sprejeli odlo?itev, da je prava in jo tako ho?emo uresni?iti. Torej, odlo?ili se bomo zavestno za pohod proti cilju, ki si ga bomo dolo?ili, ko je to VIZIJA Slovenije za izhod iz te blodnje v temi in je VIZIJA za razvoj in uspeh države Slovenije in vseh naših intelektualnih in delovnih potencialov. Zavedali se bomo oziroma upamo, da se že, da brez prvega koraka, tudi drugega in naslednjih ne bo.

Lahko pa ponazorimo hoteno še s kakšno drugo prispodobo, na primer, da je naš cilj se postaviti ob bok najbolj razvitim državam Evrope, kot je na primer Švica in druge in je potem to tisti naš vrh, ki ga bomo po korakih osvojili. To pa pomeni, da bomo lahko Švicarje in druge tudi kaj vprašali v zvezi z njihovimi vzponi in padci, ko so plezali na vrh svetovno najbolj razvitih, da se ne bi u?ili na lastnih napakah in da ne bi izumljali tople vode, ker je že izumljena na mnogih podro?jih. 

Ko bo to dolo?eno, kam sploh ho?emo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogo?e priti. In še rek: ťKDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!Ť ?e bi leta 1990 vedeli, kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vprašajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil med ?lane posadke??? Oziroma bolje re?eno, kdo je postavil in menjal vsake toliko ?lane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

V tej fazi predstavitve korakov za uresni?itev zgornje VIZIJE bomo predstavili predlog po našem prepri?anju najbolj pomembnega koraka, brez katerega ni možno narediti nobenega naslednjega. To je zelo podobno kot bi kirurg odkril pri bolniku rakasto tvorbo, ko se potem zavedal, da bo nujno to rakasto tvorbo izrezati, da bo bolnik ozdravil. Slovenija ima tumor in ta tumor se kaže ravno v dolgoletni negativni kadrovski selekciji, ki ji lahko re?emo po doma?e rak rana naše družbe.

Zato je nujno to rakasto tvorbo odstraniti, potem pa z dolgoletnim obsevanjem (nadzorom neodvisnih institucij) zagotoviti, da se znova ne razraste. Popolnoma vidni so pa tudi 22 letni rezultati takega po?etja, ko se boste zagotovo strinjali z nami, da ?e bi vodili Slovenijo usposobljeni, strokovni, eti?ni ter moralni kadri in bi taki delovali tudi v nadzornih institucijah, ne bi nih?e ukradel enega centa in Slovenija bi pokala po šivih od uspehov in pozitivnih presežkov. Tako pa je vsem jasno, da je Slovenija zavožena. Odgovorni so pa vsi na vodilnih in vodstvenih mestih v sistemu. Eni, ker so na?rtno delali zoper narod, drugi zato, ker so opustili dolžna ravnanja, da se to, kar se je, ne bi zgodilo. Zato druge možnosti sploh ni, pa ?e morda zgleda še tako bole?e, hudo, nasilno, nedemokrati?no, bomo naredili:

Korak številka 2 = KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

Vsaka sprememba Slovenije, Evrope ali Sveta se za?ne pri slehernem posamezniku ali posameznici. O?istimo in Prenovimo Sebe je prvi  pomen kratice Gibanja OPS. Torej, ko bi vsi za?eli razumeti, da se je treba ozreti vase in se vprašati tudi, kako sem prišel na kakšen pomemben položaj v družbi in kaj tam po?nem za skupno dobro, bi mnogi jutri rekli -  ODSTOPAM. To bi pomenilo, da so se ozrli vase in se nad sabo tudi zamislili.

Seveda tega pri tako nizki stopnji samokriti?nosti ljudi na položajih ni realno pri?akovati, zato bo treba nekaterim v vrhovih do tega koraka pomagati. Jih v to preprosto prisiliti, saj si ne moremo dovoliti, da bi skupnosti škodo delali še naprej. Še enkrat opozarjamo, da imejte v mislih rezultate, ki jih vidimo vsak dan in nam kažejo, kje Slovenija in njeni ljudje danes smo. Pred prepadom.

Kako za?eti urejati kadrovske probleme, kar je temelj, da bomo potem lahko nadaljevali z naslednjimi koraki? To bomo naredili z ZAKONOM. Z zakonom bomo vse kadre v javni upravi in državni upravi in širše v institucijah, ki vplivajo na usodo naroda (jih bomo podrobno našteli pri operacionalizaciji tega koraka) do tretjega nivoja vodenja (vodja, namestnik, pomo?nik, v gospodarskih družbah v državni lasti pa so to nadzorni sveti in ?lani uprav), da bodo lahko vodenje prevzeli kadri, poslej skrbno izbrani izklju?no na podlagi javnih  internih in eksternih razpisov in selekcionirani na poštenih izborih na podlagi ostrih strokovnih, eti?nih in moralnih standardov.

Tak zakon, ki bo to uredil v samem bistvu problema in hkrati odpravil neupravi?ene privilegije dolo?enim ljudem v tisti družbeni skupini, v kateri so ljudje, ki so imeli privilegije že v prejšnjem nedemokrati?nem sistemu, in tisti, ki so do njih prišli neupravi?eno v ?asu 22 let trajajo?e, za ve?ino škodljive, tranzicije, je bil VLOŽEN V PARLAMENT 28.04. 2011 s strani dveh civilnih iniciativ in je v Državnem zboru obti?al blokiran s strani oblastnikov, ko niso dovolili niti, da bi ga dali v javno obravnavo. Prav tako pa so mediji že posnet dogodek in izjave akterjev tega zakona prikrili javnosti! Zakon je tako medijsko kot tudi parlamentarno blokiran. To pa bi mora za osveš?eno ljudstvo s politi?no kulturo omeniti, da se je OBLASTNIK postavil nad Ustavo RS in zakone, ki veljajo, in je blokiral demokrati?ne poti za uveljavljenje ljudske volje. Kar je v demokrati?ni družbi nedopusten in nezaslišan škandal, ki ga ne smemo tolerirati in si ga ne smemo dovoliti.

Zato je nastopil popolnoma upravi?en in legitimen razlog zaradi katerega bi moral protestirati vsak vsak malo ozaveš?en državljan te države in vsi, ki imajo vsaj malce domovinske zavesti in politi?ne kulture:

1. DA Z JAVNIM VSESLOVENSKIM PROTESTOM ZBRANI NA EN DAN V LJUBLJANI ZAHTEVAMO DE-BLOKADO MEDIJEV IN ZAHTEVAMO, DA PREDSTAVNIKI CIVILNIH ORGANIZACIJ DOBIJO PROSTOR V VSAJ NACIONALNIH MEDIJIH, DA SE RAZLOŽI LJUDSTVU, KAJ TA ZAKON POMENI, KAJ UREJA IN KAKŠNE KORISTI BO PRINESEL ZA SKUPNOST.

2. DA ZAHTEVAMO, DA PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA TAKOJ RAZPIŠE 60 DNEVNI ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV, DA JIH NA UPRAVNIH ENOTAH ZBEREMO 5.000 IN BO TAKO ZAKON SPROŠ?EN V PARLAMENTARNO PROCEDURO, KO BOMO POJASNILI NAŠE ARGUMENTE, ZAKAJ GA JE POTREBNO SPREJETI PO NUJNEM POSTOPKU IN GA, ?E NE BO ŠLO DRUGA?E SPREJELI NA REFERENDUMU.

Naj ponovimo, ta najbolj pomemben zakon po letu 1990, bo od vseh vzvodov odlo?anja oziroma z vseh odgovornih mest v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v ve?inski državni lasti in v pravnih subjektih, ki se s svojim delovanjem dotikajo ali pa  vplivajo na usodo naroda, odstranil do tretjega nivoja vodenja vse, ki so odgovorni in soodgovorni za katastrofalno stanje v RS. Ne pozabite, ne ukrepanje proti nepravilnostim je enaka odgovornost, ker to pomeni opustitev dolžnih ravnanj.

Dosedanji zgoraj omenjeni kadri so, roko na srce, postavljeni  na podlagi politi?ne pripadnosti ter na podlagi sorodstvenih in drugih znanih ali neznanih povezav. To je bila rak rana slovenske družbe že dolga desetletja v prejšnjem enopartijskem režimu in je eden klju?nih problemov 22 let trajajo?e tranzicije. Negativno kadrovsko selekcijo bomo ukinili in izkoreninili, saj bodo poslej na vsa mesta s poštenimi selekcijami selekcionirani, izklju?no  na podlagi ostrih strokovnih, eti?nih in moralnih meril najboljši kadri, ki jih Slovenija premore doma in po svetu.

K temu koraku spadajo tudi racionalizacije javne in državne uprave in vseh drugih uprav, ki se dotikajo porabe davkopla?evalskega denarja. Namre? tako obsežne javne porabe prav na podro?ju struktur javne in državne uprave ne more financirati nobeno, še tako donosno ali dobro gospodarstvo.

Brez tega drugega koraka ne moremo narediti naslednjega, ki je izredno pomemben, ?e ho?emo spet narediti potem naslednjega. S strokovnimi, vestnimi, eti?nimi in moralnimi ljudmi, ki bodo zasedli sproš?ena VODILNA IN VODSTVENA DELOVNA MESTA, bomo za?eli vzpostavljati na vseh podro?jih življenja in dela, ki so pomembna za naše ljudi, poštene analize trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre rešitve in na drugi strani slabe, ki jih bomo potem ?im prej eliminirali. Uvedli bomo v življenje in delo pozitivne prakse, ki so v uporabi v drugih državah.

Vzpostavili bomo red, ?iš?enje balasta iz obstoje?e zakonodaje, racionalizacijo zakonodaje, preglednost in logi?nost ter enostavnost, da jo bo lahko razumel vsak, ki ima vsaj osnovno šolo, zavedamo se, da je zelo malo demokracije v državi, ?e imamo prekomerno regulacijo, zapleteno in nepregledno zakonodajo, kar samo pomeni, da je želela oblast državljanom vse predpisati, ker nas imajo zato (ker sodijo po sebi) na sumu, da smo vsi nepošteni.

Po drugi strani pa je namerno stvari zakomplicirala, ker v kalnem lahko ribarijo prevaranti in tatovi ter premeteni odvetniki. Potreben bo tudi kak nov ?len ali pa cel zakon, ampak samo tam, kjer zadeve niso urejene, ker je to nekoga interes. Bistveno pa je, da se z novo ali modificirano zakonodajo doseže preglednost, enostavnost, logi?nost, uspeh in razvoj ter neodvisen nadzor.

Vse to bomo naredili na podlagi poštenih analiz trenutnega stanja, izkušenj doma in v tujini, kar bo podlaga za izdelavo VIZIJ, STRATEGIJ in konkretnih operativnih KRATKORO?NIH, SREDNJERO?NIH IN DOLGORO?NIH NA?RTOV OZ. PLANOV S KONKRETNIMI ROKI IN NOSILCI, ODGOVORNE OSEBE Z IMENI IN PRIIMKI ZA IZVEDBO.

Kmalu o naslednjem koraku, ki se bo glasil: Korak številka 3: VZPOSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE (Predlog nove ustave, sprememba volilne zakonodaje, ostalih pomembnih zakonov, pregon in obsodba vseh kriminalcev, vra?anje pokradenega narodu, poprava krivic oškodovancem)

Ekipa OPS

P.s.

Uvod in korak števila 1 = VIZIJA ZA SLOVENIJO 2013 DO 2023, si preberite TUKAJ

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!

 

 

Komentarjev 

 
#1873 web site 16:47 17-05-2022
I read this post completely concerning the resemblance of latest and earlier technologies,
it's remarkable article.
web site: http://kosmetikinstitut-milla.de/user/FannyDay59883/

You possibly can keep up excessive-high quality bankroll administration as long as attainable from a slots site.
Having one thing made essential that you just choose a top dependable online site and in case selecting a most fascinating revered internet site then there is a perfect info site and that’s the tuankartu.
Our group has put collectively a gorgeous collection of the best
free slot video games with bonus rounds no download no registration.
Citat
 
 
#1872 Softgame.pl 03:52 17-05-2022
If you live in a historical building or reside located in an area susceptible
to double glazed windows repair near me - Softgame.pl: https://softgame.pl/forum/profile/gabrielematting/,
that are deteriorating, you might need to have them repaired.
It could be due to rotted wood or an accident.
Citat
 
 
#1871 Toy for Adult 00:53 17-05-2022
It's easy to find toys Toy for Adult: http://www.sevasales.com/user/profile/317892 kids, but it isn't easy to find items for adults.
But, finding the perfect gift for an adult can help restore your child's love of playing.
Citat
 
 
#1870 Adult Toy Websites 00:18 17-05-2022
Are you in search of an Adult Toy Websites: https://blog.upskill.id/should-fixing-toys-for-adult-take-30-steps/ toy store close
to me? New York is the most populous megacity in the world with an estimated population of 8.6 millions and an urban area of more than 20 million.
Citat
 
 
#1869 adultsextoys 22:22 16-05-2022
There are many types of men's sex toys. There are erotic creations that
can be used to increase or decrease pressure during
intercourse. There are vibrators, handcuffs and massagers which can be employed to increase or
decrease pressure.

Here is my blog post; adultsextoys: http://prakardsod.com/index.php?action=profile;u=85436
Citat
 
 
#1868 bp77 18:17 16-05-2022
Thanks in favor of sharing such a pleasant thought, article is nice,
thats why i have read it fully
Citat
 
 
#1867 Britney 13:49 16-05-2022
upvc window repairs near me (Britney: https://90.vaterlines.com/index/download2?diff=0&darken=1&utm_source=og&utm_campaign=2564&utm_content=%5BCID%5D&utm_clickid=qiocdmhuwf55wi7i&aurl=https%3A%2F%2Fwww.serena-garitta.it%2Fver.php%3Fa%5B%5D%3D%3Ca%2Bhref%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2F%3Ewindow.repair%2BNear%2Bme%3C%2Fa%3E%3Cmeta%2Bhttp-equiv%3Drefresh%2Bcontent%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2F%2B%2F%3E&pushMode=popup) replacement is usually an essential part of moving into a new residence.
In other instances, it's an accident. While it can be easy to put off repairs,
this could cause more damage.
Citat
 
 
#1866 womens adult Toys 12:22 16-05-2022
You've arrived at the right spot in the event you're
looking for womens adult Toys: http://fridayad.in/user/profile/1222701-friendly toys
for women! There are a lot of options that are available.
But what are you looking for when purchasing a brand new sex toy
for her?
Citat
 
 
#1865 Womens Adult Toy 11:24 16-05-2022
You've come to the right place for Womens Adult Toy: http://strongboardburn.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.remat.eco.br%2Fauthor%2Fvirgie68d79%2F toys for women! There are plenty of options in the market.
What should you look out when you are shopping for a new sexy toy for her?
Find out what to be looking for when buying the perfect present.
Citat
 
 
#1864 Adult Play Toys 09:54 16-05-2022
There are lots of Adult
Play Toys: https://socialmediainuk.com/story10901831/adult-play-toys toys for males to pick from.

Some of them are made specifically for men. Some are more suitable for women and others are designed specifically for men. In any case, the selection of
toys is huge.
Citat
 
 
#1863 Sex toys Men 09:43 16-05-2022
Despite the fact that you can convince your man to have a sexual experience through Sex toys Men: http:///phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fevolv.e.l.U.pc%40demo.faett.net%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topsadulttoys.com%252F%253EMen%2BSex%2BToy%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topsadulttoys.com%252F%2B%252F%253E%3ESexs+toys%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fkizlarokuldagelecekleriguvende.org%2Fforum%2Fprofile%2Fflorianmsd82983%2F+%2F%3E toys, the reality is that only 45 percent of males actually use these toys.
These toys make a great present that will enhance your relationship with your partner.
Citat
 
 
#1862 cheap Adult toys 08:25 16-05-2022
Cheap adult toys: http://ffh.bowlingcoach.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=hmsay.com%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D1556275 are an excellent way to delight your partner for less.
These toys can be an ideal way to spend time with your partner however, they can be quite expensive.
Citat
 
 
#1861 Uk Seed Banks 07:40 16-05-2022
There are numerous online seed shops that will assist
you in starting your garden. The RHS website is a great place to
look, but in the event that you are unable
to go to one of their events, you can check out their Uk Seed Banks: http://link.juntosxchile.com/seedsonlineukfreedelivery135524 collection online.
Citat
 
 
#1860 Seeds In Bulk 07:21 16-05-2022
A seed bank is an area which preserves Seeds In Bulk: http://brasilemb.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bookmarkick.com%2Fstory12477182%2Fdope-smoker to conserve genetic diversity.
There are many benefits of using seed banks.
One of these is that they keep the genetic information that will be used for
future crop improvement.
Citat
 
 
#1859 Seed banks 07:06 16-05-2022
Sensi Seeds is one of the most popular seed banks: http://stockmusicboutique.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.lebipolaire.com%2Fforumpourbipotes%2Fprofile%2Fleandrok5611305%2F
on the internet. Their collection of premium cannabis seeds is unparalleled by
any other. They actually produce more varieties
than any other.
Citat
 
 
#1858 seeds in bulk 06:25 16-05-2022
Home growers have a wide choice with cannabis seeds in bulk: http://ngojobs.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=telibandh.in%2Fudyog%2Fuser%2Fprofile%2F848912.
They are less expensive than clones and , therefore, more affordable.
They are stronger and more resistant to disease.
Citat
 
 
#1857 Adult sec toys 06:12 16-05-2022
There is no better alternative than your local toy shop to buy sex Adult sec toys: https://it.emoldova.org/community/profile/raypiesse36301/.
There are a myriad of stores to choose from, each offering different products and services.
Citat
 
 
#1856 eker mobilya samsun 04:35 16-05-2022
Hi, Neat post. There's an issue with your website in web explorer, could
test this? IE nonetheless is the market chief and a big
portion of people will leave out your wonderful writing because of this
problem.
Citat
 
 
#1855 Gorilla seeds 04:31 16-05-2022
If you're looking to get started in your own garden, but
don't know where to start There are a variety of good sites to purchase Gorilla seeds: http://.gle.email.2.%5C%5C%5C%@fgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr%.gle.email.2.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%fgjf.ghfdjfhjhjhjfdgh@sybbr%.gle.email.2.%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%5C%@.gle.email.2.%5C%5C%5C%/story12481599/dope-smoker online.
You can find helpful information on the RHS website.
Citat
 
 
#1854 seed Banks 04:02 16-05-2022
Cannabis seeds are a great option for home growers since they are less expensive than clones.

They are stronger and more resistant to diseases.

Here is my site seed Banks: https://www.blackeep.com/wp-content/themes/begin/inc/go.php?url=https://bookmarksusa.com/story12476186/dopesmoker
Citat
 
 
#1853 news blog 00:24 16-05-2022
Wow, this piece of writing is nice, my younger sister is analyzing these kinds
of things, thus I am going to inform her.
Citat
 
 
#1852 login bp77 00:00 16-05-2022
It's wonderful that you are getting thoughts from this article as well as from our discussion made here.
Citat
 
 
#1851 Adult Toy companies 23:04 15-05-2022
Buying toys for kids is easy, but purchasing Adult Toy companies: https://socialwebnotes.com/story12525199/mens-adult-toys toys is more difficult.

But, finding the perfect present for an adult can help you bring back your childlike enthusiasm
for playing.
Citat
 
 
#1850 Clark 22:33 15-05-2022
There are plenty of places to find discount adult toys (Clark: http://premiermicroscopyresource.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=e.xt.i.n.cti.rf.n%40elias.ztonline.ch%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topsadulttoys.com%252F%253Eadult%2Btoys%2Bfor%2Bwomen%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.topsadulttoys.com%252F%2B%252F%253E) toys for adults.

Some of these stores offer freebies with certain purchases and some offer discreet education for the most sexiest
experience you can get.
Citat
 
 
#1849 Toys For Adult 21:35 15-05-2022
It's simple to purchase toys for children, however it can be
difficult to find adult-friendly Toys For Adult: https://www.eguiacomercial.com.br/author/santiagolan/.
Finding the perfect present for an adult can help you to rekindle your childhood fascination with playing.
Citat
 
 
#1848 Sextoys For Men 16:06 15-05-2022
Although you can induce your man to engage in sexual activity with sex toys the reality
is that only 45 percent of males actually use these toys.
These toys are an excellent present that will strengthen your relationship with your partner.


Also visit my blog; Sextoys For
Men: http://damsan.net/member.php?action=profile&uid=31064
Citat
 
 
#1847 adult Toy 15:48 15-05-2022
If you're looking to purchase a new toy, there are some
great places to buy discount adult Toy: http://activet4.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bookmarkfly.com%2Fstory12468211%2Fadult-toy-companies
toys. Some of these stores offer discounts
on certain purchases, while some provide discreet education for the most
sensual experiences you can get.
Citat
 
 
#1846 Gorilla seeds uk 11:26 15-05-2022
Sensi Gorilla seeds uk: http://prattpackaging.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=classifieds.vvng.com%2Fauthor%2Fedwardcarsl%2F' website
is easy to use and offers numerous options and tools.

Web designers have listened to customers' requests and included them on the website.
It's simple to browse through the various items and search for particular products.
Citat
 
 
#1845 seed Banks 08:39 15-05-2022
There are many reasons to purchase cheap cannabis seeds online.
Although some want to be able to grow their own cannabis fast and easily, others might have specific needs.


Feel free to surf to my homepage seed Banks: http://lwq.buildtolearn.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ttlink.com%2Fpnbnicole1%2Fall
Citat
 
 
#1844 Discount Adult Toys 03:00 15-05-2022
There are plenty of stores that sell discounted
Discount Adult Toys: http://taradkai.com/index.php?action=profile;u=95999 for
adults. A lot of these stores provide freebies along with certain purchases,
while others offer discreet education for the most sexy of
experiences. The following websites offer the best deals.
Citat
 
 
#1843 Best Adult Toys 01:30 15-05-2022
Are you in search of the top adult toys? Online stores are the Best Adult Toys: http://pathnet.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=royalbookmarking.com%2Fstory12478868%2Fcheap-adult-toys place to find adult toys.
You'll find the most recent products here. There's a variety of
products, ranging from Hygienic devices that are safe for your body to sensual
lingerie.
Citat
 
 
#1842 コナンアウトキャスト 管理者 00:44 15-05-2022
Magnificent goods from you, man. I have take note your
stuff previous to and you are just too great.
I actually like what you've got right here, really like what you
are stating and the way in which wherein you assert
it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart.
I can't wait to read much more from you. That is actually a terrific web site.
Citat
 
 
#1841 affordable sex toys 19:55 14-05-2022
Buying a affordable sex toys: http://banker-fo.com/4-incredibly-easy-ways-to-sex-toys-free-shipping-better-while-spending-less/ toy shouldn't cost a lot, but it can be
difficult to find one that is cheap and of high quality.
The best cheap toys for sex are multi-functional and aren't merely cheaper versions of the top
brands.
Citat
 
 
#1840 Adult Play Toys 15:39 14-05-2022
There are many Adult Play Toys: http://organiderm.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ttlink.com%2Fjeraldholi-oriented toys
for males. Some toys are designed specifically for males. Some are more
suitable for women while others are made specifically for males.
However, the range of toys available is enormous.
Citat
 
 
#1839 Teodoro 12:56 14-05-2022
Most of the time, window replacement is normal as a home settles.
In other instances, it's an accident that needs to be addressed.
It's easy to delay repairs, but this could make the issue more serious.


Review my blog post :: double glazed windows repair near me (Teodoro: http://business.eatonton.com/list?globaltemplate=http%3a%2f%2fjodeb1020.com%2Fcommunity%2Fprofile%2Flizaculpin46202%2F)
Citat
 
 
#1838 ibc9 login 11:52 14-05-2022
What's up, its nice piece of writing concerning media print, we all understand media
is a fantastic source of information.
Citat
 
 
#1837 homepage 10:52 14-05-2022
Hi there, all the time i used to check weblog posts here iin the ezrly hours in tthe break of day, for the reason thbat i likme too learn more and more.

homepage: http://wiki.lynthornealder.com/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_N26_:_%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA
Citat
 
 
#1836 toy for adult 09:02 14-05-2022
There are plenty of adult toys toy
for adult: https://pageoftoday.com/story12529654/mens-adult-toys males. Some are designed specifically for males.
Some are better suited for women, while others are made for males.

Whatever the case, the range of toys is vast.
Citat
 
 
#1835 Jamie 07:52 14-05-2022
A reliable double glazing window repair near me (Jamie: https://bilbaodigital-com-br.cdn.ampproject.org/c/s/bilbaodigital.com.br/comunidade/profile/edmundvanwinkle/) repair company will give you an estimate of how
much the repair will cost and whether the windows need to replaced or repaired.
At least three estimates should be obtained before you make your choice on the window repair service.
Citat
 
 
#1834 Adult Toy websites 06:56 14-05-2022
Looking for the most popular adult toys? Online stores are the best way to purchase Adult Toy websites: http://emmyppo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=web.symbol.rs%2Fforum%2Fmember.php%3Faction%3Dprofile%26uid%3D65821 toys.
You'll find the latest products here. There's a variety of products, ranging from hygienic
devices that are safe for your body to sensual lingerie.
Citat
 
 
#1833 Adult toy Companies 05:53 14-05-2022
Cheap Adult toy Companies: http://gsalesstaging.wpengine.com/author/werner08d47/
toys are an excellent way to delight your partner
for less. These toys are great for spending quality time with your partner however they can be expensive.
Citat
 
 
#1832 Adult Toys 05:19 14-05-2022
Are you searching for the most popular adult toys available?
Online stores are the best option to shop for adult toys: http://urls.tsa.2mes4.com/amazon_product.php?ASIN=B07211LBSP&page=10&url=https%3A%2F%2Fagrohim40.ru%2Fcontent%2Fcan-sex-sell-womens-adult-toys.
You'll find the most recent products here.
Citat
 
 
#1831 Felica 01:21 14-05-2022
When it comes to buying sex toys, there is no better place to start than the
nearest mens adult toys (Felica: http://power-housetx.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=crusadeofsteel.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D7788) toy store.
There are literally hundreds of stores to choose from,
and they all cater to different sexual preferences and tastes.
Citat
 
 
#1830 malesextoys 23:17 13-05-2022
A sexy toy that's very enjoyable to play with is the best choice for men. These toys are typically designed to be enjoyed by just one partner, but
can also be enjoyed by the other to enhance their relationship.


my blog - malesextoys: https://ukasian.co.uk/author/annis99o47/
Citat
 
 
#1829 uk seed Banks 22:17 13-05-2022
There are numerous online uk seed Banks: http://commuterzone.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bayanihan.co%2Fuser%2Fprofile%2F502610 shops that will help you start your garden. The RHS website is a good option, however in the
event that you are unable to go to one of their events, you can browse their collection of seeds online.
Citat
 
 
#1828 Augustina 20:13 13-05-2022
You can buy men's sex toys (Augustina: http://suburbanchevy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.2ndonline.com.au%2Fuser%2Fprofile%2F311827) toys
online in just a few clicks. Although there are
a lot of online retailers of sexually explicit toys, only a few offer free shipping.

While some of these retailers offer free shipping, others have cost-intensive shipping.
Citat
 
 
#1827 adult Toy companies 18:41 13-05-2022
If you're looking for adult Toy companies: http://ccdental.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=marketsod.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D134076 toys for women, you're in the right place!
There are plenty of options on the market.

But what should you be looking for when purchasing a brand new sexually
explicit toy for her?
Citat
 
 
#1826 uk seed banks 17:05 13-05-2022
If you're interested in getting started in your own garden, but don't
know where to start, there are several good sources to purchase seeds online.


Here is my web site - uk seed banks: http://ttlink.com/janieearns/all
Citat
 
 
#1825 George 16:45 13-05-2022
Howdy, There's no doubt that your website could possibly be having web browser
compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks
fine but when opening in IE, it has some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful website!


Also visit my page George: http://mydriversafetyrating.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.google.gr%2Furl%3Fsr%3D1%26ct2%3Del_gr%2F3_0_s_0_1_a%26sa%3Dt%26usg%3Dafqjcngzvaa-udskp9rapxub2thcuzybyw%26cid%3D52779090905638%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.bridgesconst.com%2Fbuilder-services%2Fcolumbia-cabinets-reno%2F
Citat
 
 
#1824 Cheap Seeds Online 16:21 13-05-2022
If you're in search of Cheap Seeds Online: http://azimut.psn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=469:2018-07-08-09-26-32&catid=1&Itemid=795 cannabis seeds There are a few points to consider.
A package of cannabis seeds will cost you quite a bit.
Citat
 
 
#1823 Tiffany 13:53 13-05-2022
If you need quick cash in the event of an emergency, payday loan guaranteed - Tiffany: https://sethxirsh.bloggactivo.com/11419360/learn-how-to-guaranteed-loans-same-day-exactly-like-lady-gaga, loans are a common option. They are perfect for
situations where you can't wait to get the money you require.
You can apply online for a loan in minutes if you are in financial trouble.
Citat
 
 
#1822 Rosaura 13:06 13-05-2022
While it's not illegal to possess marijuana discount seeds (Rosaura: https://www.ctmobi.com/website/aHR0cHM6Ly9oaWdoa2V5c29jaWFsLmNvbS9zdG9yeTEyNTI0MzgzL2RvcGUtc21va2Vy), growing them in your own home
isn't. You can only grow to study them and risk legal trouble when you
attempt to sell the seeds.
Citat
 
 
#1821 Gorilla Seeds 13:02 13-05-2022
Sensi Gorilla Seeds: https://www.bnro.ro/ChangeSiteVersion.aspx?v=d&returnUrl=https://www.2ndonline.com.au/user/profile/335102 is one of the most popular seed
banks online. There is no other seed bank with such a a wide selection of high-quality cannabis seeds.
They produce more varieties than any other company.
Citat
 
 
#1820 female Seeds 12:38 13-05-2022
There are many reasons to buy cheap cannabis female Seeds: https://login.proxy.hil.unb.ca/login?url=https://yacsmail.com/groups/who-else-wants-to-know-how-celebrities-cannabis-seeds-uk/
online. Many people would like to be able to grow
their own cannabis quickly and easily, other people may have particular requirements.
Citat
 
 
#1819 slots 10:08 13-05-2022
Gambling online has gained a lot of attention in the past decade.
In 1996, there were only fifteen websites.
In 1997, there were over 200. In 1998, a Frost & Sullivan report stated
that online gambling generated $830 million in revenues.


Also visit my web blog - slots: http://blackbuffaloart.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fantomesduforum.net
Citat
 
 
#1818 adult toys For men 09:05 13-05-2022
There are lots of adult
toys for men: https://bookmarktune.com/story12481817/khoquet-com to pick from. Some of them are
designed specifically for males. Others are better suited to women. There are plenty of toys to pick from.
There is a toy to suit every man, from penis enhancers to
cock rings.
Citat
 
 
#1817 Adult toys For women 08:51 13-05-2022
You've come to the right place If you're looking for adult toys for women: https://macrobookmarks.com/story12471633/order-adult-toys!
There are a lot of options that are available.

But what should you be looking for when buying a new girl's toy?
Learn what to look for and how to pick the perfect
gift.
Citat
 
 
#1816 adult play toys 08:48 13-05-2022
When it comes time to purchase sexually explicit toys,
there's no better place to begin than the nearest adult play toys: http://heidian1092.vyupoo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=7prbookmarks.com%2Fstory12468599%2Fcheap-adult-toys toy store.
There are a myriad of stores that offer different products and services.
Citat
 
 
#1815 101шар.xn--p1ai 08:45 13-05-2022
Bitcoin which has soared since September 2020 they've been going on for years but it wasn't
enough. Years in the past. 12 months-to-date Bitcoin is down practically 50 in 2022
with the lesser-recognized Kava Kava. I tweeted this April 17 2022 I am
doing I think is doing. Four cash is a permissionless monetary system Though this of course evading
sanctions is not as clear. Each transaction is publically recorded timestamped and recorded
as a blockchain system that may make the endeavor. That's
the place it starts buying and selling on major U.S authorities Accountability office GAO to make the network.
Mining continues to be booming within the accounts altering the face of it
no however the Bitcoin community. Apple sold 10.3 million of Bitcoin at 10,000 at most, but the public is still
cautious. They made claims of photographs Beeple had
been posting online since 2007 it offered for 10,000 BTC.
Any ideas on this date a single BTC would set you
again about 12. Possibly it's not that women use
a service like Mt Gox which had pulled again sharply.
Like an excellent for 1 of all apartments and houses
within the EU U.S. The U.S which may take it Buffett said because what would I do
owe money when.
Citat
 
 
#1814 Colleentoland.biz 04:34 13-05-2022
Seed banks are an area where seeds are kept in order to preserve genetic diversity.
There are numerous benefits to making use of
uk seed bank reviews (Colleentoland.biz: http://colleentoland.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bookmarkspedia.com%2Fstory12527910%2Fdope-smoker) banks.

One of them is that they can preserve genetic information to aid in future improvement
of crops.
Citat
 
 
#1813 Seeds In Bulk 04:09 13-05-2022
There are many reasons to buy CBD hemp flower. The plant has been used for medicine
for over 12,000 years and humans have improved Seeds In Bulk: https://autodmir.ru/autocdata.ashx?placeid=711&id=21534&url=https%3a%2f%2fgetsocialselling.com%2Fstory12545507%2Fdope-smoker-co-uk growing hemp and extracting the numerous compounds it contains.
Citat
 
 
#1812 seeds In Bulk 02:55 13-05-2022
Although it's not illegal to own marijuana seeds In Bulk: https://lulop.com/proxy/FJJqHNSUKog3ABpFdiBnsNBDkmPrk5BaPdVcflpp/aHR0cHM6Ly9teXNvY2lhbHF1aXouY29tL3N0b3J5MTI1MzIxNTQvZG9wZXNtb2tlcg
cultivating them at your home isn't. They can only be grown to study and research purposes, and you can be in trouble when they are
sold.
Citat
 
 
#1811 sex toys remote 01:16 13-05-2022
You have to find the most suitable where to purchase sexually-focused toys for your partner.
Choose a store that has authentic sex toys remote: http://newyorkrunner.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kesheromania.ro%2Fforum%2Fprofile%2Fsheenaodriscoll%2F is a good option, but if
you're uncomfortable with strangers, you could also buy them on the
internet.
Citat
 
 
#1810 sex toy For men 00:13 13-05-2022
There are a variety of sex toy For men: http://t9m.ru/sex_toys_near_me_7779943 toys
for men. There are numerous erotic inventions that can be used during a sexual encounter to increase or decrease pressure.
For instance, there are massagers, vibrators, and handcuffs.
Citat
 
 
#1809 games 23:43 12-05-2022
Slots online are an extremely popular pastime for millions of players at online casinos.

This thrilling and enjoyable form of gambling is excellent way to pass the time or earn money.


My homepage: games: http://sensoryeffectsinc.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=alnozhahospital.com
Citat
 
 
#1808 Gorilla seeds 21:57 12-05-2022
If you're in search of the best CBD buds in the
UK Check out the various options available on the internet.

While you're there, don't confine your search
to these CBD extracts. There are numerous options available and the market
is expanding.

my site: Gorilla seeds: http://bolshoyforum.com/forum/index.php?action=go;url=aHR0cDovLzY1LjQ5LjE5Ni4xOTEvaG9tZS5waHA/bW9kPXNwYWNlJnVpZD01MDg0OTUmZG89cHJvZmlsZSZmcm9tPXNwYWNl
Citat
 
 
#1807 discount seeds 19:28 12-05-2022
There are many locations where you can purchase CBD buds in the UK.
Be cautious. Without an approved prescription from a
doctor, you cannot purchase cannabis or any THC products.
So, you may be buying CBD products from a shady source.


My web page :: discount seeds: http://bostonpocketpc.com/ct.ashx?id=9f3bf646-d520-4763-a6d4-be7d3d251be2&url=http://buycalm.com/forums/index.php?action=profile;u=152649
Citat
 
 
#1806 www.9millimeter.Com 18:14 12-05-2022
I'm impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and amusing, and let replace car
key near me; www.9millimeter.Com: http://www.9millimeter.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ecmc.info%2Fgroups%2Fread-this-to-change-how-you-car-key-replacement-near-me%2F, tell you, you've
hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about.
I'm very happy that I found this during my hunt for
something relating to this.
Citat
 
 
#1805 Womens Adult Toy 17:30 12-05-2022
If you're looking for Womens Adult Toy: http://protectthearcticrefuge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=iwanttobookmark.com%2Fstory12469533%2Fadult-intimate-toys-friendly
toys for women, then you're in the right spot! There are a lot of
options available. What should you look for when shopping for the perfect sexy gift for her?
Citat
 
 
#1804 Gorilla seeds uk 16:57 12-05-2022
Sensi Gorilla seeds uk: https://loeliges.com/author/shereehilde/ is one of the most popular seed banks on the internet.

There is no other seed bank that offers such an extensive selection of top-quality cannabis seeds.
They actually produce more varieties than anyone else.
Citat
 
 
#1803 Cannabis Seeds 15:23 12-05-2022
There are numerous aspects to take into consideration when looking for cheap cannabis
seeds on the internet. A pack of cannabis seeds: https://www.oltv.cz/redirect.php?url=https://www.keralaplot.com/user/profile/1226768 can cost you a lot.

This is due in part to many factors including seed type as well as branding and advertising.
Citat
 
 
#1802 Adult Toy Companies 14:21 12-05-2022
Many retailers have a wide selection of Adult Toy Companies: https://ux.nu/POL5k sex toys to choose
from when purchasing. Feathered toys are popular due to their low-risk factor, and they
rarely lose their feathers. A leather slapper can be another option.
Citat
 
 
#1801 cannabis seeds uk 14:18 12-05-2022
CBD hemp flower can be a fantastic option to
curb your cravings for nicotine. It can be eaten or drank to boost your energy levels
and decrease your cravings. It can enhance your sleep quality and
overall health.

My site: cannabis seeds uk: https://ox.merudi.net/awayto/aHR0cHM6Ly9zb2NpYWxiYXNrZXRzLmNvbS9zdG9yeTEyNTQ1OTg3L2RvcGUtc21va2Vy
Citat
 
 
#1800 sensi seeds 11:54 12-05-2022
Sensi Seeds: http://btorffjpqf.twmwlsd.bktzborvvp.awgpkcja.imaqw.forum.mythem.es/recurvant/aufrichtigen/fords/seksuele/accompanying/postsparkonto/https://ilgarbuglione.altervista.org/author/sharonhurst/ is a top-rated online seed
bank. There is no other seed bank that has such a
wide selection of high-quality cannabis seeds. In fact, they
grow more varieties than anyone else.
Citat
 
 
#1799 cg-coreel.com 11:41 12-05-2022
Gambling online is governed by numerous rules and regulations.
In the US, for example, you can't base an online gambling
site in the country in which you reside however, you are able to base it elsewhere.


Here is my blog; slots (cg-coreel.com: https://cg-coreel.com)
Citat
 
 
#1798 judi online 24jam 10:57 12-05-2022
Excellent post. Keep writing such kind of information on your blog.
Im really impressed by your site.
Hey there, You've performed a fantastic job. I will certainly digg
it and in my opinion suggest to my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.
Citat
 
 
#1797 cannabis seeds Uk 10:45 12-05-2022
Seed banks are place that saves cannabis seeds Uk: http://ttlink.com/britneykli/all
to preserve genetic diversity. There are numerous benefits to making use of seed banks.
One of them is that they preserve the genetic information for future crop improvement.
Citat
 
 
#1796 Quick Short 10:29 12-05-2022
The lack of credit makes it difficult for those with low credit scores to obtain a loan. Someone
with poor credit may not be eligible for conventional loans due to their credit
score being low. However there are options for those with lower credit.


Also visit my web page ... Quick Short: http://foodie.uniag.sk/content/6-ridiculously-simple-ways-improve-way-you-quick-short-loan
Citat
 
 
#1795 Maryellen 09:18 12-05-2022
No-refusal loans aren't offered in the UK. This is due to the number of shady lenders operating in the
market. With the aid of cash comet, you can get loans
even if your bad credit payday loan lenders (Maryellen: https://payday-loans-direct-lende22210.gynoblog.com/11343297/the-benefits-of-working-with-payday-lenders-who-are-direct) score
isn't stellar.
Citat
 
 
#1794 mcleodmeada.org 07:18 12-05-2022
A player can choose the theme they would like to play and choose from hundreds of online slots, which include classics as well as more recent releases with branded names.


Feel free to visit my homepage ... gambling; mcleodmeada.org: https://mcleodmeada.org,
Citat
 
 
#1793 Isla 04:43 12-05-2022
If you have a poor credit score and were denied a loan in the
past, you can try to avoid these by applying for a guaranteed approval payday loan direct lenders (Isla: http://andreszchpp.mdkblog.com/13449313/the-ultimate-strategy-to-payday-loans-guaranteed-approval-uk-your-sales) payday loan. These loans have high approval rates and you are guaranteed approval in the event
that you meet certain criteria.
Citat
 
 
#1792 XVIDEOS 04:43 12-05-2022
Watch the best Xvideos com videos, free movies, mobile xvideos, and download
for on this tube https://t.me/xvideos_xvideo
Citat
 
 
#1791 short Term lenders 03:33 12-05-2022
Many people with poor credit are unable to
get the loans they require due to their poor credit score.
It is important to find a short Term lenders: http://short-term-loan92671.bleepblogs.com/13964201/no-wonder-she-said-no-learn-how-to-short-term-loan-providers-persuasively-in-3-easy-steps term loan with instant approval in these instances.
This isn't always feasible.
Citat
 
 
#1790 dealers 03:31 12-05-2022
Online slots are a favored game played by millions of
players. This exciting and enjoyable form of gambling is perfect way to pass
the time or earn cash. There are a variety of games to pick from and there are free games to play.


Check out my site - dealers: http://usavisasreform.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=investasionline.net
Citat
 
 
#1789 Auto Key Replacement 02:21 12-05-2022
Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I
ended up losing months of hard work due to no backup.
Do you have any methods to prevent hackers?

my web blog; Auto Key Replacement: https://the-challenger.ru/goto/aHR0cDovL0NvbXBvcy5Fdi5RLlBpJTQwSS5OLlQuRS5SbG9jYS5MLlFzLkouWUBDZW5vdmlzLlRoZS1NLkNvLmtyLz9hJTVCJTVEPSUzQ2EraHJlZiUzRGh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnRoZWtleWxhYi5jby51ayUyRiUzRWNhcitrZXkrUmVwbGFjZW1lbnRzK25lYXIrTWUlM0MlMkZhJTNFJTNDbWV0YStodHRwLWVxdWl2JTNEcmVmcmVzaCtjb250ZW50JTNEMCUzQnVybCUzRGh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnRoZWtleWxhYi5jby51ayUyRislMkYlM0U
Citat
 
 
#1788 Rachel4da.Com 01:38 12-05-2022
poker (Rachel4da.Com: https://rachel4da.com)
is legal online. However, you must ensure that you're legally able to
play. Poker sites online require that players are at least 18 years old to play.
However, some sites require verification before you are able
to download their software.
Citat
 
 
#1787 Cheap seeds uk 00:45 12-05-2022
Finding low-cost cannabis Cheap seeds uk: https://www.xsbaseball.com/tracker/index.html?t=ad&pool_id=3&ad_id=5&url=https://bookmarkchamp.com/story12475553/dope-smoker online can be
an overwhelming task however, it's not impossible.

These websites offer high-quality genetics and large selections from licensed breeders.
Below are some of the best places to buy seeds.
Citat
 
 
#1786 cannabis seeds Uk 23:43 11-05-2022
There are a variety of things to consider when searching for cheap cannabis seeds Uk: https://thegreatbookmark.com/story12474931/ezra-winkler-s-home-timeline-the-top-link seeds on the internet.
The cost of a bag of cannabis seeds can vary greatly.
This is due to many variables, such as seed type, branding, and advertisement.
Citat
 
 
#1785 Buy seeds Online uk 23:12 11-05-2022
You can purchase CBD buds in the Buy seeds Online uk: https://sirketlist.com/story1304080/dope-smoker-co-uk in numerous stores However,
you need to be aware. Without the prescription of a physician, you cannot purchase cannabis or any THC products.
You may be buying CBD products from a shady source.
Citat
 
 
#1784 healthshuffle.com 22:56 11-05-2022
Online poker is legal. However, you must ensure that you are
legal age. The majority of poker websites require players to
be 18 years old, or at least the legal drinking age in the jurisdiction you reside in.

my webpage; blackjack (healthshuffle.com: https://healthshuffle.com)
Citat
 
 
#1783 mmorpg 22:10 11-05-2022
Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading
it, you will be a great author.I will ensure that I bookmark
your blog and will eventually come back at some point. I want to encourage you to continue your great posts, have a
nice day!
Citat
 
 
#1782 bp77 20:57 11-05-2022
I do believe all the ideas you have presented in your post.
They're very convincing and will certainly work.
Nonetheless, the posts are too brief for novices. May you please lengthen them a little from subsequent time?
Thanks for the post.
Citat
 
 
#1781 gambler 17:39 11-05-2022
There are many options for treatment for gambling addiction. One-on-one counseling or medication, lifestyle changes and medications
are all possible options. When you cannot stop
yourself from engaging in this behaviour, it becomes
an addiction.

my page ... gambler: http://phford.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=foodrockz.com
Citat
 
 
#1780 Penguindou.com 17:37 11-05-2022
Poker players have numerous new options due to the internet.
The popularity of poker online has increased significantly in recent years.
Online poker is a great option if you enjoy the game but don't have the time to go to
a casino.

Here is my web-site; games (Penguindou.com: https://penguindou.com)
Citat
 
 
#1779 Replacement Car Keys 16:50 11-05-2022
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was
super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips for newbie blog writers? I'd really appreciate it.Check out my web site ... Replacement
Car Keys: http://david-h-sculpteur-de-ballons.alwaysdata.net/php/bin/out.php?site=aHR0cHM6Ly93d3cuYW51bmNpb3Muc2l0ZXNub2JyYXNpbC5jb20vYXV0aG9yL2thcmkzMTYwOTQ0Lw
Citat
 
 
#1778 gambling 14:14 11-05-2022
Online casinos have many advantages. You don't have to spend a lot of money.
Online casinos usually offer free games that players can play
to determine which ones are the best.

Visit my web site - gambling: http://www.arakhne.org/redirect.php?url=https://supercartube.net
Citat
 
 
#1777 Cheap Seeds Uk 10:49 11-05-2022
CBD hemp flower is used to reduce your nicotine cravings.
It is possible to eat or drink it to boost the energy level and lessen your nicotine cravings.
It could improve your sleep quality and overall health.


Feel free to visit my website ... Cheap Seeds Uk: http://milton-keynes-window-repa23999.ourcodeblog.com.mythem.es/acgwber/wamia/extrapleural/cornbread/interion
Citat
 
 
#1776 replacement Car keys 10:42 11-05-2022
Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that
I've truly enjoyed surfing around your weblog posts.
In any case I will be subscribing for your feed and I'm hoping
you write again very soon!

my blog post - replacement Car keys: http://flightrights.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=a150.ru%2F2022%2F05%2F09%2Fyou-need-to-car-keys-replacement-cost-your-way-to-the-top-and-here-is-how%2F
Citat
 
 
#1775 Seed banks 10:30 11-05-2022
It is always recommended to do some research before buying seeds
on the internet in the UK. Prices can vary based on what type of seeds you're looking for.

There are websites that provide a broad range of seeds,
while others offer fewer alternatives.

my web site; Seed banks: http://113.160.154.45:8899/UserProfile/tabid/61/userId/138607/Default.aspx
Citat
 
 
#1774 casino 10:07 11-05-2022
Betting on online sports betting gives bettors as well as
bookmakers numerous advantages. In addition to enabling people to
bet on their favorite sport online betting sites
also help them make money.

my web site; casino: http://shins.thuoc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=3scrappyboys.com
Citat
 
 
#1773 Online Payday Loans 09:06 11-05-2022
A direct lender is the best option if you need a quick and easy Online Payday Loans: http://loans-bad-credit-payday53058.bloggerswise.com/13151774/advantages-of-direct-lenders-payday-loans loan. They are usually more convenient
to work with and do not require any sort of credit verification. They can approve
loans within a matter of minutes.
Citat
 
 
#1772 Van Locks Near Me 08:02 11-05-2022
If you are searching for locksmiths for vans, you will
find many options. There is the possibility of picking a Van Locks Near Me: http://mlmlovers.com/2022/04/30/discover-your-inner-genius-to-van-locksmiths-near-me-better-2/ bigger
or smaller based on your requirements. It will help you save money and make life easier for you.
Citat
 
 
#1771 Blablog.De 07:35 11-05-2022
There are a variety of ways to consume CBD. You can either smoke the
vaporized oil , or inhale the oil. While the first method is more popular and more efficient, it may
be less healthy than vaporization due the production of toxins.


Feel free to surf to my page ... Gorilla Glue Seeds Uk - Blablog.De: https://blablog.de/exit.php?url=aHR0cHM6Ly8yYWQuaW4vdXNlci9wcm9maWxlLzI5MTM3,
Citat
 
 
#1770 Sheri 07:31 11-05-2022
payday loans bad credit no guarantor (Sheri: https://loansbadcreditpayday41603.dbblog.net/39497107/the-payday-loans-available-in-the-uk-are-not-subject-to-refusal-what-are-the-best-ways-to-find-direct-lenders) loans
may not be the best choice for you if you have poor credit scores.
The loan will need to be repaid at some point so it is important to
consider alternative borrowing options.
Citat
 
 
#1769 XVIDEOS 06:43 11-05-2022
Watch the best Xvideos com videos, free movies,
mobile xvideos, and download for on this tube https://t.me/xvideos_xvideo
Citat
 
 
#1768 loans No guarantors 06:22 11-05-2022
People with bad credit are well served by not having loan with a guarantor.
This kind of loan doesn't require you to find a family member to guarantee your payments .
It can also help you pay off multiple debts.

Feel free to surf to my web-site ... loans No
guarantors: https://loans-bad-credit-payday77765.blogspothub.com/11345901/guarantor-loans-no-credit-check-like-a-champ-with-the-help-of-these-tips
Citat
 
 
#1767 cheap seeds Uk 06:11 11-05-2022
There are numerous things to consider when searching for
cheap seeds Uk: https://jaygo.xyz/seedbanks370232 cannabis seeds online.
A package of cannabis seeds can cost you a lot. This is due to many variables,
such as seed type as well as branding and advertising.
Citat
 
 
#1766 Tayla 05:57 11-05-2022
A very poor direct loans for bad credit (Tayla: https://bad-credit-loans-direct-l72142.techionblog.com/) score can keep you from getting an loan from a high-street bank or building society.
You may think that there is nothing else to do in the event that this is the case.
This is false.
Citat
 
 
#1765 games 01:07 11-05-2022
There are many benefits of playing online casino. You don't have to spend a significant amount
of money. Online casinos usually offer free games: http://www.kabillion.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=myhawaiicondo.com for players
to play to determine which ones are the best.
Citat
 
 
#1764 Van Deadlock Fitting 00:43 11-05-2022
If you're in search of a deadlock fitting for a
Van Deadlock Fitting: http://www.calidogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.nitessatun.net%2Fjournal%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D96872 near me, then you're in the right place.
Citat
 
 
#1763 Womens Adult Toys 00:10 11-05-2022
You've come to right place for Womens Adult Toys: http://onevoiceforwater.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=anapatreasure.ru%2Fforum%2Fprofile%2Fcaitlinoconnell%2F toys for women!
There are a variety of excellent options available.

What should you look out to when buying a new sexy toy for her?
Learn what to look for and how to select the perfect gift.
Citat
 
 
#1762 poker 23:50 10-05-2022
Online poker: http://intlceo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=frenzystamper.com has many benefits.
One of them is that there are no waiting lists, no second-hand smoke, and you can play at
any time you'd like. You can also play the
variety of games.
Citat
 
 
#1761 Cheap Seeds online 23:34 10-05-2022
It's a fun and practical experiment to grow your own cannabis plants using Cheap Seeds online: http://nummuline.mythem.es/%3ewww.ah-moore.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dglass-repair-near-me98753.blogkoo.com%2Fhow-to-locate-a-window-repair-near-me-27526813%40fullgluestickyri.ddledy.n.a.m.i.c.t.r.a%40uel.bueno%40fri.e.dabrya.n.5.103%40trsfcdhf.hfhjf.hdasgsdfhdshshfsh%40hu.fe.ng.k.ua.ngniu.bi..uk41%40www.zanele%40silvia.woodw.o.r.t.h%40shasta.ernest%40co.l.o.r.ol.f.3%40gal.ehi.nt.on78.8.27%40magdalena.tunn%40h.att.ie.m.c.d.o.w.e.ll2.56.6.3burton.rene%40c.o.nne.c.t.tn.tu%40go.o.gle.email.2.%5c%5cn1%40sarahjohnsonw.estbrookbertrew.e.r%40hu.fe.ng.k.ua.ngniu.bi..uk41%40www.zanele%40silvia.woodw.o.r.t.h%40i.nsult.i.ngp.a.t.l%40okongwu.chisom%40burton.rene%40ex.p.lo.si.v.edhq.g%40silvia.woodw.o.r.t.h%40l.u.c.ykongwang.qu.nxunyangongy.u%40hu.fe.ng.k.ua.ngniu.bi..uk41%40www.zanele%40silvia.woodw.o.r.t.h%40bubuche93.free.fr%3fa%5b%5d%3d%3ca%2bhref%3dhttps%3a%2f%2fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2fhartlepool-locksmiths%2f%3ehartlepool%2blocksmith%3c%2fa%3e%3cmeta%2bhttp-equiv%3drefresh%2bcontent%3d0%3burl%3dhttps%3a%2f%2fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2fgillingham-locksmiths%2f%2b%2f%3e%3c/a%3e%2c%3cmeta.
The purchase of cannabis seeds online can be expensive growing your own will reduce your expenses.
Here are some suggestions to get you to the right place.
Citat
 
 
#1760 בריאן קראנסטון 21:00 10-05-2022
Neat blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make
my blog stand out. Please let me know where you got your design. Thanks a lot
Citat
 
 
#1759 live 19:21 10-05-2022
The internet betting market offers both bookmakers and bettors many
advantages. These betting websites allow gamblers to bet on their favorite sports and can also make money.
These sites offer many deposit options.

My web page; live: http://www.fiduciaryadvisors.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=agricoterra.com
Citat
 
 
#1758 games 18:19 10-05-2022
The online gambling industry has become popular in the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. In 1997, there were more than 200.
In 1998 a Frost & Sullivan report stated that online gambling brought in $830 million of revenue.


Also visit my page :: games: http://debtkill.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=myhawaiicondo.com
Citat
 
 
#1757 gambling 18:10 10-05-2022
You can choose the theme you like and play hundreds of online slots.

The payouts are different, but they all follow the same mathematical formula.
Find the "Auto Spin" option to choose the appropriate slot game.


Look at my web site gambling: http://peliculas24.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=nkwomen.org
Citat
 
 
#1756 games 17:24 10-05-2022
It is legal to play online poker however, you must ensure that you're over the age of.
Most online poker sites require players to be at
least 18 years of age, or at the minimum, the legal drinking age in your jurisdiction.

Here is my webpage games: http://bigseptic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=waxahachieindianbaseball.com
Citat
 
 
#1755 betting 16:40 10-05-2022
Betting on online sports betting: https://images.google.com.om/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fagricoterra.com gives bettors as well
as bookmakers numerous benefits. Apart from allowing gamblers to place bets on their favorite sports betting websites also aid in earning
money.
Citat
 
 
#1754 poker 16:28 10-05-2022
Gambling online is governed by many rules and
regulations. In the US, for example you aren't able to base a
gambling website in the country in which you reside, but you can base it elsewhere.

You can't gamble on any type of betting, including sports.


Also visit my web blog ... poker: http://njui.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=centex-indicators.org
Citat
 
 
#1753 bet 16:25 10-05-2022
There are many different rules and regulations that govern online gambling.
For example, in the US, you cannot have gambling websites that are located in your country
of residence. However, it could be set up
elsewhere.

my web page :: bet: http://www.socarratpaellabar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=conciergerie-zen.com
Citat
 
 
#1752 bets 15:55 10-05-2022
Gambling online has gained popularity over the last decade.
In 1996, there were only fifteen websites. By 1997, there were more than 200.
According to Frost & Sullivan, online gambling had generated $830 million in revenue in 1998.


Feel free to surf to my web site ... bets: https://m.verywed.com/redirect.php?url=https://akrambelkaid.com
Citat
 
 
#1751 experience 15:55 10-05-2022
It is legal to play poker online however, you must ensure that you're
over the age of. Poker sites online require that
players be at least 18 years old to play.

Review my site :: experience: https://www.serreaux-dessus.ch/e/our-wines-bengnins-vaud-la-cote/general-price-list.asp?url=http%3A%2F%2Fnkwomen.org&detail=off&codepage=34&langue=f&codeproduit=19%2C+19&remoteip=66.249.66.201&forceannee=actuel&page=1%2C+1&nom=agenda&affichage=liste&style=29&nb=3&action=detail-produit%2C+detail-produit
Citat
 
 
#1750 online 15:14 10-05-2022
You can choose the theme you like and play a variety of online: http://www.madisonpaige.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=foodrockz.com slots.
The payouts vary, but they all follow the same mathematical formula.
To find the ideal slot game for you, search for the "Auto Spin" option.
Citat
 
 
#1749 live 15:12 10-05-2022
There are many different rules and regulations that govern online gambling.
For example, in the US, you cannot have gambling sites that are in your home country.

However, it is possible to be established elsewhere.


my site live: http://www.bradbritton.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=conciergerie-zen.com
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 107 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?