Kaj pravi veljavni ?len 90. ?len USTAVE RS

"90. ?len

(zakonodajni referendum)

Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.


Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, ?e to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tiso? volilcev.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.

Predlog je na referendumu sprejet, ?e zanj glasuje ve?ina volilcev, ki so glasovali.

Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko ve?ino glasov navzo?ih poslancev."


Politikanti, ki že od leta 1990 krožijo okoli oblastniškega korita, so se v?eraj 28. maja. 2012 družno dogovorili, da bodo posegli v USTAVO RS in to v del, ki je izredno pomemben za ljudsko odlo?anje. Saj ta ista USTAVA naše Slovenije pravi v svojem 3. ?lenu naslednje:

"3. ?len

Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo?be.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno."

KAKO BOMO OBLAST, KI NAJ BI JO IMELI V SVOJIH ROKAH, MI LJUDSTVO  (vemo kdo jo ima - KLINITE TUKAJ) UDEJANJALI, ?E NAM HO?EJO VZETI MOŽNOST TO PO?ETI Z REFERENDUMI. ODLO?ANJE O FINAN?NIH STVAREH NE MORE BITI TEMA O KATERI LJUDSTVO NE SME ODLO?ATI, SAJ V TAKIH PRIMERIH NIKAKOR NE MORE ITI ZA KRŠENJE TEMELJNIH ?LOVEKOVH PRAVIC IN SVOBOŠ?IN, KI SO EDINE LAHKO PREDMET NEDOVOLJENEGA  REFERENDUMA, ?E BI BILE PRI TEM KRŠENE. A O TEM VSAKOKRATNO ODLO?A USTAVNO SODIŠ?E.


NAJPREJ PRED NEKAJ TEDNI SO SE IZGOVARJALI, DA BODO POSEGLI V USTAVO ZATO, KER MORAJO VANJO VNESTI "ZLATO PRAVILO" PO KATEREM SE SLOVENIJA NAJ NEBI PREKOMERNO ZADOLŽEVALA ŠE NAPREJ. NO, OD TEGA SO ZDAJ ODSTOPILI IN TO SAMO ZARADI ENEGA SAMEGA RAZLOGA, KI GA SEVEDA NE BODO POVEDALI JAVNOSTI. PO IZRA?UNIH SO ZGROŽENI UGOTOVILI, DA TO SPLOH NI MOŽNO IN NAS BODO NE GLEDE NA CENO KREDITOV MZADLOŽEVALI ŠE NAPREJ, SAJ SI SAMO TAKO LAHKO ŠE ZA NEKAJ MESECEV PODALJŠAJO SVOJO AGONIJO.

VEDETI MORATE, DA SO PRI T.I. VAR?EVALNIH UKREPIH POZABILI IZVESTI KLJU?EN UKREP, TO PA JE VRA?ANJE POKRADENEGA PREMOŽENJA NARODU. TEGA NISO MOGLI NAREDITI, KER BI MORALI SEBE IN SVOJO ŽLAHTO NAJPREJ PO ZDRAVJU VPRAŠATI. TO NE GRE, KER BO TO LAHKO NAREDILA PRVA NEODVISNA RES OD LJUDSTVA IZBRANA VLADA. POTEM, KO BOSTE IMELI TUDI VI DOVOLJ LEVIH IN DESNIH NAMEŠ?ENCEV MAFIJE, KI VSESKUPAJ KREIRA IN VODI IZ OZADJA.

POSEG V 90. ?LEN USTAVE POMENI, DA LJUDSTVO NE BO MOGLO VE? ODLO?ATI, KO BO V PARLAMENTU SPREJET KAKŠEN ZAKON, KI SE BO DOTIKAL JAVNIH FINANC. KAR POMENI, DA BODO PO TEKO?EM TRAKU SPREJELI VSE ŠE TAKO PROTILJUDSKE ZAKONE IN JIH MI NE BOMO MOGLI VE? PREPRE?ITI Z REFERENDUMOM. NAPRIMER PRIPRAVILI BODO ZAKON O POKOJNINSKI REFORMI, VANJ BODO VNESLI ?LEN PO KATEREM BOMO MORALI DELATI DO SMRTI IN TEGA ZAKONA, KI IMA V SVOJI SESTAVI TUDI TAKO MORILSKE ?LENE, NE BOMO MOGLI DATI NA REFERENDUM.

ŠE POSEBEJ BI MORALI O VSAKEM ZAKONU, KI SE TI?E JAVNIH FINANC AVTOMATI?NO ODLO?ATI NA REFERENDUMU. SAJ DENAR V SKUPNO BLAGAJNO DAJEMO DAVKOPLA?EVALCI, VEN PA GA JEMLJEJO NAMEŠ?ENCI MAFIJE, KI SO SI VZELI TO PRAVICO. ZDAJ NAS HO?EJO PA KAR SE TEGA ODLO?ANJA TI?E POVSEM ODREZATI.

ZA VSAKO NOVO ZADOLŽITEV BI NAS MORALI VPRAŠATI, ZA VSAKO NOVO NABAVO PREKO NAPR. 10 MILIJON EVROV BI NAS MORALI VPRAŠATI. KDO SI ŽELI NAKUP OKLEPNIH VOZIL, MEDTEM PA BREZPOSELNI NIMAJO KAJ JESTI??? KDO HO?E TEŠ 6, KO NAM VSI PAMETNI ENERGETIKI GOVORIJO, DA JE TO POPOLNOMA POLITI?EN PROJEKT, DA SI BODO ENI NAPOLNILI SVOJE ŽEPE. TEHNOLOGIJO JE PA ŽE ZDAVNAJ POVOZIL ?AS.

POSEG V 90. ?LEN USTAVE NA TA PRITLEHEN NA?IN, KER VEDO, DA MORAJO ZA SVOJE PREŽIVETJE, KER SO V 20. LETIH ZAVOZILI, SPREJETI ZDAJ NA VRAT NA NOS, VSE T.I. REFORME, KI JIM MIRNO LAKO PO DOMA?E RE?EMO, ZATEGOVANJE PASOV ŽE TAKO OBUBOŽANEMU NARODU. IN TA PAS NE BO VE? ZATEGNJEN V SREDNJEM DELU NARODOVEGA TELESA, TEMVE? GA NARODU ŽE VE? KOT DVAJSET LET ZATEGUJEJO ZA VRATOM.

POSEG V USTAVO S POSTAVITVIJO KVORUMA PA POMENI ŠE NOVO VAROVALKO TOTALITARNIH OBLASTNIKOV, KO BODO S SVOJIM PROPAGANDNIM STROJEM PODIRALI VSE KAR JIM NE BO PO GODU IN BO NA REFERENDUMU TAKO, DA BODO POZIVALI PREKO SVOJIH PLA?ENCEV K BOJKOTU.

ZAKAJ PA NEBI DVAKRAT NA LETO IZVEDLI PO EN REFERENDUM O VE? VPRAŠANJIH, KI BI SE NABRALA V ?ASU POL LETA, DA BI LJUDSTVO OLO?ILO??? V ŠVICI KJER SE NE BOJIJO ODLO?ITEV NARODA, AMPAK SI POLITIKI NE DRZNEJO, DA NEBI ODLO?AL NAROD, DELAJO TAKO. (dodano naknadno na podalgi sugestije komentatorja na tej spletni strani z imenom "kmet")

SRAMOTA, SRAMOTA , GNUSNA SRAMOTA JE TAKŠNO POSEGANJE Z UMAZANIMI OBLASTNIŠKIMI PARKLJI V TEMELJNI PRAVNI AKT DRŽAVE. KO NIMAŠ IDEJ ZA RAZVOJ, NAPREDEK PA? UVAJAŠ REPRESIJO, PREPOVEDI, OMEJITVE, POLICIJSKO DRŽAVO IN SPREMINJAŠ KAR USTAVO V SVOJO PRID. KAM GREMO LJUDJE, NAPREJ??? NE TO JE VRA?ANJE V TOTALITARIZEM. IN KAJ STE DRUGEGA PRI?AKOVALI OD LJUDI, KI SO LETA 1990 UZURPIRALI OBLAST, SE PRERAZPOREDILI, ZAVZELI POZICIJE LEVO DESNO IN ZA?ELI DOKON?EN UNI?UJO? POHOD ZOPER SLOVENSKI NAROD.

TO JE ZDAJ TISTA ŠVICA, KI SO NAM JO VSI OBLJUBLJALI POLNIH 20 LET. NAMESTO RAZVOJA, VSAJ NEMŠKEGA STANDARDA, NAPREDKA, SRE?NIH IN USPEŠNIH DRŽAVLJANOV, NAM JEMLJEJO PRAVICO ODLO?ATI O FINAN?NIH VIDIKIH NAŠE DRŽAVE. KDO IMA TOREJ OBLAST V SVOJIH ROKAH NAMESTO NAS???

IN KAKO SE GREJO ODLO?ANJE O SVOJI USODI V DRŽAVI, KI SO NAM JO OBLASTNIKI DAJALI ZA ZGLED IN NAM GOVORILI KAKO BOMO BOLJŠI, NAJBOLJŠI, SVTILNIK SVETA???"ŠVICA - DEŽELA REFERENDUMOV


Švica, mala alpska državica, že ves ?as v zgodovini unikatno vodi razli?ne politike znotraj države in tudi navzven. Bodisi sistem nevtralnosti v prvi in drugi svetovni vojni, bodisi praktiko številnih referendumov znotraj politike države. Sedaj je Švica med prvimi, ki se z elektronskimi volitvami ukvarja v praksi.

Švica prakticira sistem neposredne demokracije. Neposredno demokracijo definiramo kot sistem demokracije, vodene s strani državljanov in sicer na na?in mo?ne participacije le-teh v procesih zakonodaje.

Izvor neposredne participacije v Švici sega dale? nazaj, v pozni srednji vek, torej v ?as ustanovitve stare konfederacije v leto 1291. Moderna praksa neposredne demokracije sega v 19. stoletje z formaliziranimi javnimi anketami in pogostimi referendumi.

Švica je konfederacija, sestavljena iz 26 kantonov. Ustava kantonom dopuš?a zelo veliko aktivnost pri oblikovanju zakonov, saj je vse, kar ni natan?no dolo?eno v ustavi, stvar presoje vsakega kantona.

Vsak zvezni zakon gre proceduralno skozi tri do štiri korake.

1. Prvi osnutek je pripravljen s strani strokovnjakov v zvezni administraciji.

2. Drugi osnutek je predstavljen velikemu številu ljudi v obliku javne ankete; Na ta osnutek lahko pripombe in predloge sprememb podajajo naslednji ?leni: zvezne vlade, politi?ne stranke, nevladne organizacije in društva civilne družbe.

3. Rezultati prejšnjih dveh korakov so predstavljeni komisiji v obeh zbornicah parlamenta, debatirano do potankosti za zaprtimi vrati in na koncu debatirano javno v obeh zbornicah parlamenta. ?lani parlamenta so dolžni upoštevati rezultate iz drugega koraka, kajti v primeru ignorance je korak štiri neizbežen.

4. ?etrti korak predstavlja možnost veta. V primeru 50.000 podpisov za referendum, je referendum v roku treh mesecev neizbežen in mandatoren. Za pozitivni izid referenduma je potrebna ve?ina pozitivnih glasov s strani državljanov na ravni države, in ne ve?ina pozitivnih glasov državljanov znotraj kantonov.

Ve? kot 12 referendumov na nek zakon na leto v Švici ni nenavadno število.

V Švici se prav zaradi nenehnih referendumov trudijo v neposredno demokracijo vnesti elemente e-demokracije. Število referendumov je veliko, prav zaradi tega pa na lokalni ravni, torej znotraj kantonov, uspešno preizkušajo elektronske volitve.

Leta 2003 so najprej v Ženevi in kasneje tudi v Neuchâtlu in Zürichu, za?eli z nizom testiranj e-volitev. S preizkušanjem so kon?ali lani 27. novembra, ko so v 15 mestih v kantonu Zürich na ve? referendumskih vprašanj volivci lahko glasovali preko SMS sporo?il in preko Interneta. V kantonu Zürich, v mestih Bertschikon, Bülach in Schlieren je 24 % volilnih upravi?encev glasovalo elektronsko, predvsem preko Interneta.

Glasovanje preko SMS sporo?il je potekalo na naslednji na?in – Kdor je želel glasovati preko SMS sporo?il, je dobil kodo in volilno kartico po pošti. Z mobilnih telefonov so potem volivci poslali kodo na dolo?eno telefonsko številko, skupaj s številko, ki je predstavljala njihovo odlo?itev (za ali proti).

Marcus Notter, svetnik v Zürichu, je takoj po volitvah dejal, da niso zabeležili nobenih težav.

Januarja so napovedali, da bo zvezna administracija na podlagi poro?il pripravila kon?no poro?ilo, Zvezni Svet pa bo kasneje sprejel odlo?itev ali bodo spremenili zvezni zakon, ki bi omogo?il e-volitve ali ne.

Nedavno je bila izpeljana anketa, v kateri so tiste, ki so lani glasovali na e-volitvah, spraševali ali bi ponovili to dejanje. Pozitivno je odgovorilo ve? kot 90% vprašanih. V anketo so vklju?ili tudi vse ostale volilce. Okoli 50 % vprašanih je odgovorilo, da bi podprlo vpeljavo e-volitev. Ti rezultati so sedaj v preu?evanju v zvezni vladi.

Max Klaus, federalni svetnik je v avgustu za nemški politik-digital zagovarjal vpeljavo e-volitev in dejal, da bi z e-volitvami, prav zaradi velikega števila referendumov, tudi prihranili. Prihranek bi bil 1.61 švicarskih frankov, oziroma okoli 240 tolarjev na glas. V ta izra?un pa niso všteti prihranki pri poštnih storitvah.

Vir: IDABC, Direct Democracy

Komentar E-demokracija.si: Nedavno so v Švici sprejeli nove smernice e-vlade, v katerih se zavedajo koristi informacijske tehnologije. Zanimivo pa bo videti poro?ilo obljubljeno v januarju, v katerem bodo odlo?ili ali bodo spremenili volilni zakon ali ne. Morda bo anketa, ki so jo nedavno izpeljali, k temu pripomogla. Po?akajmo."

vir: e-demokracija.si

POZIVAMO K UPORU ZOPER POSEGANJE V USTAVO REPUBLIKE SLOVENJE. V TA NAMEN JE NA FACEBOOK-u ODPRTA SKUPINA, KI JE PODLAGA ZA PREPRE?ITEV TAKŠENGA DEJANJA BREZBRIŽNIH OBLASTNIKOV. V?LANITE SE IN POVABITE ŠE DRUGE, KI RAZUMEJO KAJ TAK ENOSTRANSKI NA?IN POMENI. ORGANIZIRALI PA SE BOMO TUDI ZA NAKNADNI REFERENDUM, KO BODO TA PREDLOG ZAKONA ZA SPREMEBO USTAVE VLOŽILI V PARLAMENT!!!

?E JE OSTALO V VAS SAJ TROHICO DRŽAVLJANSKE ZAVESTI, TEGA NE BOSTE DOVOLILI!!!


?AS JE ZA UVAJANJE VSE VE? NEPOSREDNE DEMOKRACIJE, NE PA OMEJEVANJE IN ONEMOGO?ANJE UVELJAVLJANJE LJUDSKE VOLJE.


Ekipa OPS

 

 

Onemogo?imo Politikantsko Samovoljo!

 

Komentarjev 

 
#28 Afxxtounc 15:06 11-08-2022
giant food store phoenixville pharmacy integrity rx specialty pharmacy the canadian pharmacy https://mgpharmmg.com/
Citat
 
 
#27 Egwlialt 21:16 10-08-2022
Buspar Zerit Viagra Gold
Citat
 
 
#26 JunbFreeprono 09:28 10-08-2022
viagra vs cialis side effects viagra cialis combo generic for cialis in the usa
Citat
 
 
#25 Wrfvadulk 10:42 07-08-2022
sildenafil online mexico cheap generic viagra from india online prescription viagra
Citat
 
 
#24 Nrfxswive 08:44 07-08-2022
Prandin Aciphex Ditropan
Citat
 
 
#23 Kelle 05:02 06-08-2022
Ηeey there, You've done a great job. I will сertainly
digg it aand personally suցgest to my friends. I am confiԁent they'll Ьe benefited from this sіte.


Lߋok at mу weƅ blog eskimosҝa.com, Kelle: http://eskimoska.com,
Citat
 
 
#22 JyhbFreeprono 19:55 31-07-2022
cialis usa pharmacy cialis windsor canada https://xucialika.com/
Citat
 
 
#21 Киного 22:47 06-07-2022
Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations ?
Citat
 
 
#20 серіали 12:23 06-07-2022
It's amazing to pay a quick visit this web page and
reading the views of all colleagues on the topic of
this piece of writing, while I am also eager of getting know-how.
Citat
 
 
#19 Filmz-film.site 07:00 28-06-2022
Can I simply say what a comfort to find someone who truly knows what they are
discussing on the net. You certainly realize
how to bring an issue to light and make it important.

More people should check this out and understand this side of the
story. I can't believe you are not more popular given that you certainly possess the
gift.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 247 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?